Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1940

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1940 Beroepspensionhouders 1 lAfAllfA RoFl Binnenland fERKSTELLING Nederlandsche qrbeiders in Duitschland Er zijn er thans ruim 35 000 j pSfeenzetting van Ir R A Verwey vnd von het departement van Sociale Zaleen n Nederiandsch belang n een Nederlandsche noodzakelijkheid Voor de vacantie kamer der Haag sche rechtbank stond gisteren terecht een 20jarige N SB r uit Naaldviyk die op 3 Augustus had geweigerd liet Tweede distributie periode loopt bevel van de politie voor een W A van 4 Augustus t m 31 Augns ffdeeling die in gesloten colonne door iiet dorp marcheerde en waarover hü het bevel voerde te ontbinden Er wa stellingen dat 15 tot 20 procent van ftans zoo dat de noodzaak het verdiende loon moet worden afge lelegenhed vaii Nederland staan voor verzekeringspremies en be 8de te benutten grooter is lastingen noeger In dit zeldzaam dicht ftte land en in verband met de ♦ omstandigheden is het uit en in Nederland voor alle SoiaBders werkgelegenheid te Wen Daarom moet van elke JBiheid om in Duitschland werk Men gihruik worden gemaakt h net alleen het belang van iiiividu dat is vooral een Ne l dich belang Saienwerking tusschen Neder en Duitschp instanties op dit bijzondef hecht De voorwaarop Nederlandsche ar Duitschland te werk wor M7 zyn dezelfde als die y0uitsche arbeiders zelf wer gisteren is ten aanzien van ï aken van loonoverschotten 4erliiKi een regeling bekend de belanghebbenden in tnik gunstiger positie plaatst die naar Duitschland ver tvangen twee weken steunBiet welk geld zij en hun e dagelijksche levensbehoef E A Verwey waarnemend van het departement van laken heeft dezer dagen in conferentie een uiteenzet even van het vraagstuk der jibemiddeling naar Duitschj Hjj beeft daarbü enkele bej gdikende cyfers medegedeeld M blijkt dat sinds de oorI in Mei circa 15000 grensdjtor de organen der middeling in Duitschland IfMkttjn gesteld en dat behalve jrensiirbciders in de pep nn 20 Juni tot 20 Auau tus nd 10 000 andere NederlarJIsche rteldlkrachten naar Duitschland 1 pjaan om op verschillende vooral in Bremen Brunswyk Berlijn en in IrtlUJiiliind te werk te worden Ifld In totaal dus rond 35 000 rntfi fi hltT veel moer NederloDuiUchland Bjj de e 35 000 uiteraard gevoegd worden de die reeds voor 10 Mei ggilGliiand een arbeidsveld hadI vraagstuk der arbeidsbemidaft Duitschland zoo verj Verwey is als het er op niets nieuws Ons land is een groote koloniseerende geweest overal zijn Neheengetrokken om een lÉnU te zoeken en speciaal d had een groote aantrekl ittliitiek geeft aan dat het aanKritrlanders dat siftds 1900 naar Hdilaid trok steeds is toegenomen bet uitbreken van den webedroeg dit aantal rond mill 1914 keerde men op groote imr het vaderland terug In wren er circa 20 000 Nederlania Duitschland werkzaam en i het aantal belangrijk toe Dit werd bevordert door de ling die de Duitscho regeeII lunenwerking met de Nederautonteiten verleende De te in 19 18 over de grens trok rond 2 1 odo personen In het jiu liep het aantal terug waarMihiiirlijk de internationale om niet vreemd zijn geEen Nedeiiandsch twlang 11 11 echter zoo vervolgde ir hter IS er in Duitschland ft werkgelegenheid én de zaken oorzien tot het oogenblik i oklcene het eerste loonover huis heeft gezonden Maat en getroffen om deze indien dat noodig ttit te breiden Evaieens zyn getroffen voor het zoo gehjk doorzenden van loon Mar de gezinnen voor de in Duitschland l derlanders is alle aan Waar onze landgenooten rken is gezorgd voor koks en Ned rUnasCh j krachten Laatstge Wen moeilijkheden die het ventueel mu kunnen ij zyn als het ware ver n Gernclilen 1 nam tenslotte stelling fchten als zouden de naar Duitschland getrokken arbeiders om welke redenen den ook in groote aantallen tetnigkeeren De cijfers die hij noemde spreken boekdeelen Van de rond 35 000 die gedurende de laatste maanden naar Duitschland zijn gegaan keerden 994 zegge en schryve negehhonderdvierennegentig terug De redenen hiervan zijn zeer verschillend Sommigen hebben vrees Voor bombardementen of kunnen niet tegeh een langdurig verblijf in schuilkelders heigeen af en toe op bepaalde plaatsen nog wel eens voorkomt andeien kunnen aan de Duitsche keuken niet wenmen enz enz Ook zyn er die ziek geworden zijn of wier gezondheid reeds ë wenschen overliet toen ze van huis gingen in welke gevallen zij naluurlyk worden teruggezonden Alle klachten worden nauwkeurig onderzocht Zijn ze ongegrond dan s het uitgesloten dat de betrokken arbeider hier weer in de steunregeling wordt opgenomen of in een werkverruimingsobject wordt geplaatst Het aantal dat den laalsten tijd naar Duitschland vertrekt varieert tusschen de 2000 on 2500 per week De reiskosten worden betaald ook wanneer de arbeiders in het genot van vacantie worden gesteld Deze stelt gehuwden eenmaal m de diie maanden en ongehuwden eenmaal in een halfjaar in de gelegenheid 5 a 6 dagen thuis te zijn Aan het slot van de conferentie werd pertinent tegengesproken dat er vele arbeiders door luchtbombardementen zouden zyn gedood Deze bewering zoo werd ons medcSgcdeeld is absoluut onjuist Geen enkele Nederlandsche arbeider is onder dergelijke omstandigheden om het leven gekomen Wel zijn eenigen teruggekeerd wegens bedrijfsongevallen Ten aanzien van ds loonen die worden verdiend werd medegedeeld dat een timmerman en een metselaar doorgaans 70 tot 85 en een grondarbeidcr 58 tot 72 pfennig per uur verdienen In de metaalindustrie zijn deze bedragen nog hoogcr I tot 1 20 mark per uur Aangezien m de bouwvakken zeer veel m accoord wordt gewerk wordt het loonbedrag voor de in dit vak werkzame arbeiders nog beduidend hooger In de metaalindustrie profiteeren velen van de z g prestatietoelage Voor Nederlandsche arbeiders is er bijna altyd een belangrijke toeslag ruet zelden 10 mark per dag Over het algemeen dekt het de kosten voor de voeding De werktijden varieercn Zij hangen af van de streek of de plaats en yan het werk en liggen tusschen de 48 en 60 uur per week Botsïnir van wee goederentreihen LUNEN VAN EN NAAE DE U E1 BRUG BIJ ZWOLLE GESTREMD Tenslotte kan nog worden medegedeeld ook ten aanzien van deze kwestie bestaan er vele onjuiste voor Twee personen licht gewond Tengevolge van onoplettendheid van personeel van het rangeerstation te Zwolle zijn gisterochtend twee goederentreinen één komende van en één gaande in de richting Zwolle even voor de spoorbnlg over den IJssel aan den Zwolschen kant met elkaar in botsing gekomen Door den schok viel een postrijtuig uit de rails Deze wagen werd totaal verbyzeld Een goedercnwagen geladen met to maten werd eveneens ernstig vernield Tienduizenden tomaten werden over de lijn verspreid Een andere goederenwa en evneens geladen met tomaten werd minder ernstig beschadigd Twee leden van het spoorwegpersoneel die als passagiers den trein naar Zwolle de reis meemaakten werden licht gewond Zü konden na ter plaatse te zijn verbonden naar Zwolle worden overgebracht Door deze botsing werden de bei le lijnen van en naar de Usselbrug gestremd Het spoorwegverkeer heeft hier van een groot de l van den dag ernstig hinder ondervoïfiden Terstond na de ontsporing ving personeel van het station Zwolle onder leiding van den hopfdstationschef den heer Dekker het opruimingswerk aan Na eenige uren zwaren arbeid was het zoover gevorderd dat het reizigersverkeer kon worden hervat De reaigers werden met afzonderlijke treinen tot de plaats van het ongeval gebracht waar zij moesten overstsppen Gistermiddag omstreeks twee uur fiad men beide li inen vrii Nederlanüscne Roode Kruis ambulance naar Frankryk VOOR REPATttlEEr ING VAN ZIEKE EN GEWONDE NEDERLANDERS Gisterochtend is van het gebou van het hoofdbestuur van het NederI dsche Roode Kruis een ambulance bestaande uit twee groot2 leiswagens artsen verpleegsters en helpsters naar Frankryk vertrokken teneinde zieke en of gewonde Nederlandsche vluchtelingen te repatrieeren Dank zij de krachtige medewerking der Duitsche autoriteiten waren binnen een zeer kort tijdsverloop de noodige Passiersclieine verkregen De medische leider dezer Roode Kruis missie welke zich zoowel tot het bezette als het onbezette deel van Frankrijk zal uitstrekken de arts A D A van Overeeni was reeds eenige da en tevoren naar Frankrijk vertrokjken om de zieke vluchtelingen op te sporen en in bepaalde plaatsen te verzamelen Als plaatsvervangster van den leider is met de twee diesel reiswagens waarvan één geheel uitgerust voor ziekenvervoer met 8 brancards voor liggende patiënten en de 4 verpleegsters en 3 Roode Kruis helpsters afgereisd mej Joh Maria Reys artse te sGravenhage De ambulance is uitgerust met verbandmateriaal chirurgisclie instrumenten medicijnen verplegingsarükelen enz terwijl levensmiddelen en kookgereedschap wordt mcdeg evoerd teneinde zoo noodig zichzelf en de terug te voeren patiënten in de geteisterde gebieden zelf van leeftocht te kunnen voorzien De Dieselauto s zijn bovendien extra brandstoftanks voorzien dat de wagens zonder onderweg te tanken de reis naar het Zuiden van Frankryk en terug naar Nederland kunnen maken De leden dezer ambulance wej d in het gebouw van het hoofdbestuur na de laatste instructies te hebben ontvangen 3 dr H K Offerhaus hoofdcommissaris voor het ziekenhuisWezen uitgeleide gedaan o a door dCTi eersteondervoorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis mr W J baron van Lynde die de beste wenschen uitsprak voor het welslagen van hun zegenrijk werk ten behoeve van hun zieke landfl ooten in den vreemde Wat wij niet eten EDIT VAN KEURMEESTERS De keurmeesters van den Keuringsdienst hebben in de maand Juli 1940 4555 inspecties gehouden in winkels magazijnen op markten en bij rondrijdende wagens Daarbij hebben zy 227 partijen waren die in ondeugdelyken toestand verkeerend aan de consumptie onttrokken o a 218 5 kg pruimen 525 Jtg kersen 170 kg kruisbessen 141 5 p vruchten op sap 982 krop salade 220 blik groente 3275 stuks gezouten haring 106 liter surrogaat koffie extract 117 kg baars 90 kg Ijlei 173 kg brasem 32 kg voorn 408 kg geep 87 kg snoekbaars De keurmeester belast met het toezicht op de broodbatlcerijen heeft in Amsterdam 5838 brooden gewogen daarbij bleken er 843 te licht te zijn d w z te weinig droge stof n I min der dan 480 gram voor wittebrood en 450 gram voor tauinbrood tè bevatten Onder de 1708 in het laboratorium onderzochte monsters melk waren er 9 waaraan water Was toegevoegd terwijl 25 monsters een te laag vetgehalte hadden Melk van uierziek vee afkomstig werd 21 maal aangetroffen In het geheel werden op grond van de geconstateerde mi iyitanden 461 schriftelijke waarschuwingen verzonden en 30 processen verbaal opgemaakt INLEVERING AANVRAAGFORMULIEREN VOOR MINERALE SMEEROLICN KN VETTEN Volgens de smeeroliebeschikking 1940 No 1 dienden grootverbruikers van minerale smeeroliën en vetten uiterlijk op 19 Augustus 1940 hun aanvraagformulier bij het Rijksbureau voor aardobeproducten te Den Haag in te dienen Kleinleveranciers en kleinverbruikers moesten hun aanvraagformulier uiterlijk op 19 Augustus by hun leverancier inleveren De door de leveranciers ontvangen aanvragen moesten uiterlyk 26 Augustus 1940 op verzaïjfellijslcn verzameld bij het Rijksbureau voor aardolieproducten ingeleverd worden De directeur van voornoemd Rijksbureau stelt belanghebbenden alsnog r de gelegenheid bovengenoemde formulieren 14 dagen later bU het Ryksbiireau resp den leverancier in te leveren zoodat grootverbruikers hun formulier dus uiterlijk op 2 Septe Jjer 1940 bij hel Rijksbureau kleinverbruikers en kleinleveranciers hun formulier uiterlyk op 9 September 1940 bij hun leverancier kunnen indienen De verzamellijsten met bijbehoorende kleinverbruikers en kleinleveranéiersformuliercn kunnen uiterlijk op 9 September 1840 bij bet rijksbureau worden ingeleverd Met nadruk wordt gewezen op rtikel 9 van bovengenoemde beschikking hetwelk als volgt luidt AanvraEgf6xmuli5ren e i verzamell jsten welke niet tijdig of oovoUedig Ingevuld zijn ingediend worden niet in handeling genomen OPkiCBTING VAN ALGEttEBNE ORGANISATIE De Nederlandsche Middenstandsbond schrijft ons Het Ryksbureau voor het hotel café restaur uiten pensionbedrijf heeft onze aandacht erop gevestigd dat het de ervaring heeft opgedaan dat er in het pensionbedrijf geen Jandelijke organisatie bestaat welke alle of de groote meerderheid van penSionhouders omvat De distributie van talrijke eerste levensbenoodigdheden maakt het noodig voor het beroepspensionbedrijf bepaalde richtlijnen vast te stellen Willen daarbij de belangen van de beroepspensionhouders tot hun volle recht kunnen komen dan is een eerste eisch dat deze zoo krachtig mogelijk in een landelijke organisatie vereenigd zijn Ter bereiking van dit laatste doel heeft het Ryksbureau voor het hotel café en pensionbedrijf de medewerking van den N M B ingeroepen welke van die i zijde gaarne zal worden venleend et eerste wat nu zal moeten gebeuren is de oprichting van een alge nieene landelijke organisatie van uitsluitend pensionhouders welk doel alleen dan bereikt kan worden indien eenizoo groot mogelyk aantal belanghebbenden daartoe medewerkt Overtuigd dat de pensionhouders in dezen tijd van noodzakelijk overheidsingrijpen op velerlei gebied de vorming van een landelijke vakorganisatie in hun wel begrepen eigen belang als een gebiedenden eisch zullen voelen verzoekt het bureau van den N M B Mauritskade 33b te s Gravenhage den besturen van alle plaatselijke gewestelijke en landelyke bonden of vereenigingen van pensionkoud rs ten spoedigste doch uiterlyk lyk7 September a s schriftelijk aan den N M B van hun instemming met dit plan te doen blijken Ongeorganiseerde beroepspensionhouders kunnen eveneens schriftelijk aan den N M B van hun instemming doen blijken Eventueel kan met toezending van naamkaartje met vermelding Pensionbedryf worden volstaan Bij voldoende deelneming zal dan op zeer korten termijn in Utrecht een bijeenkomst worden belegd waarin een vertegenwoordiger van den Neder landschen Middenstandsbond een korte inleiding over nut en vorm van organisatie zal geven teruyl de directeur van het hierboven genoemde rijksbureau de by dit bureau te dezer zake bestaande plannen nader zal toelichten De fusie der architectenvakvereenigins Ni DE BOUWKUNDIG INGENIEURS SPREKEN ZlCIf UIT Dezer dagerl lielegde de afdeeling bouwkundige ingenieuns van de Ver K eniging van de Delftsche Ingenieurs en ledenvergadering te Leiden De voorzitter ir J F van Hytema opende deze drukbezochte vergadering en herdacht allereerst wylen ir J de Bie Leuveling Tjeenk in wien de afdeeling een vooraanstaand lid verloor wiens nagedachtenis allen in eere zullen houden Nadat verschillende agendapunten waren afgedaan kwam de fusie der drie architectenvakvereenigingen ter sprake De statuten van den nieuwen bond van Nederlandsche architecten die wel den naam van één der fuseernde vakvereenigingen draagt maar die toch beschouwd moet worden als een geheel nieuwe vereeniging zyn gereed en zij zijn reeds door twee van de drie vakvereenigingen aanvaard Allen die thans het vak van architect of bouwkundige uitoefenen kunnen op de hen toekomende plaats in de nieuwe vereeniging worden opgenomen mits zij voldoen aan de normen die gesteld zullen worden aan de vakuitoefening De vergadering verëenigde zich er met algemcene stemmert mede dat de afdeeling bouwkundirfê itieenieurs door tublicatie in de pets naarl instemming jbetuigt met het tot stin d komen van de nieuwe centrale fciiitectenorgani satie en met de beginselen die aan haar statuten ten grondslag liggen Tenslotte kwam de wederopbouw ter sprake en de wyze waarop de architecten hierbij betrokken worden De Kinkerstraatbom ONSCBADELUK GEMAAKT De bom ellende is in Amsterdam weer voorby Het projectiel dat in het perceel 43 van de KinJcerstraat ingeslagen was is thans verwijderd en onschadelijk gemaakt Nadat manschappen van den stut en sloopdienst in de ochtenduren den door een explosie kapotgeslagen vloer hadden opgeruimd T heeft de Oberfeuerwcrker Blum rg het gevaarlijke voorwerp in heflpgin var den middag uit het huis in één van de nieuwe kleine wagentjes van de politic overgebracht Met dezen wamn is de bom naar de grens van AiMKiiam vervoerd waar het onsclufllHijk werd gemaakt Ornslreeks vijfuur in den namiddag werd de lont aangestoken Vijf minuten later volgde j een doffe plof en wolken stof en gruis l r en op Leiensiaiddelendistribatic 3H00D Met 3 genummerde dubbele bonnen vaa het tt kiomlbonboekje Z5M giwB roggekrood ol 2M gram aader brood Elk der enkele bonnen 125 gram roggebrood of IM gram ander brood voor de periode van 2C Aag t m I Sept met 4 dagen extra geldfgfaeidsdunr SÜKER BON No 66 I KG suiker geldig tot en met 31 Augustus BON No 74 IW K G extra rantsocB 15 31 Augustus MEEL BON No 4 214 aas Urwebloem 9Ï tarwemeel et boek eitmeel oI roggebloem of roggemeel of zelfrijzend bakmeel geldig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van deboterkaart 250 gram b ter geldig tot en met 18 October BONS 5 6 en 7 van de vetkaart 250 gram margarine of 250 gr boter geldig tot en met 18October BON 8 van de vetkaart 250 gr gesmolten spijsvet of 250 gram boter geldig t m 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaart 250 gram boter met 10 cent reductie per 250 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON no S3 H ons thee ol H pond koffie geldig tot en met 30 Augustus PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode V 2 L petroleum geldig van 12 Augustus t m 8 SepteiAbcr GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst of rijsteroeel geldig tot en met eptember BON no 27 250 gram havermout of havervlokken of gort of girutten geldig tot en met 6 September BON no 105 100 gram maizena of griesmeel of puddingpoeder tot en met 11 Sept BON no IIO 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig geldig tot en met 11 Sept tus MOTORBRANDSTOF K H EN Tot 30 September kao men bij handelaren koopen 20 van het verbruik van April 1S39 tot en met Maari 1 40 LEVERTRAAN Alleen 6p recept van arts max 200 ex per hoofd per week VOOR ONZE DIEREN HONDENBROOD BON No I 12 K G groep 1 en 2 10 K G gr J C K G gr 4 K G groep 5 3 K G groep C geldig tot en met Jl Angnstns KATTENBROOD BON No 1 IV K G geldig tot en met 31 Augustas DE ZORG VOOS DE OORLOGSINVALIDEN Onder leiding van den wnd secretaris generaat waarnemend hoofd van het departem ent van Sociale Zaken en met inschakeling van den militairgeneeskundigen dienst het staatstoezicht op de volksgezondheid en de vereeniging tot bevordering van den arbeki voor onvolwaardige arbeidskrachten A V O is thans in aansluiting op een inleidende vergadering in Juni een aanvang gemaakt met de uitvoering van de toen beraamde plannen ten behoeve van de oorlogsinvaliden Deze plannen hebben ten doel het bevorderen van een zoo groot mogelijk herstel van de maatschappelijke geschiktheid van hen die door oorlogsgeweld zyn getroffen militairen en burgers en het verleenen van bystand om een bü nog behouden gebleven arbeidsgeschiktheid passende plaats in het arbeidsproces te vinden DE N S N A P Namens de leiding der N S N A P leider dr Van Rappard deelt men ons mede dat tal van groepen van de partij van majoor Kruyt tot de party van dr Van Rappard zijn toegetreden o a die in de provincie Limburg die te s Gravenhage Amsterdam Leiden Haarlem en Zandvoort Zon en maan Een op C 48 onder 20JS Maan op 2 15 onder 18 00 Nieuwe maan t Sept IS Men is verplioht te vodnisteren van zonsondergang tot zon iopgang Lantaarns van voertuigen moeten H nnr na zonsondergang ontstoken wor VOOR DE VOGELS In de N R C kwam een deaer dag i het volgende f tuk voor Verzamelt onkruidzaden Het Federatief Comité voor VogelJjescherming in Nederland COVA VO vcr oekt ons opname van het volgende Wy zullen in den as winter niet over de gewone zaden voor vogelyoedering kunnen beschikken Daarom is het raadzaam onkruidzaden te veN zamelen welke door vink achtige en sommige andere vogels met graagte worden gegeten In aanmerking komen o a zaden van Distels wanneer de bloemhoofdjae pluizig worden Brandnetels wanneer de zaadtpppen bruin worden Weegbree de aren plukken Grassen voor zoover nog aanwezig Melde soorten Atriplex overal op bouw en tuingrond en op braakliggend terrein te vinden Ga nzevoet soorten Chenopodium als voren Tot dit geslacht behooren o a ook bieten spinazie en het loogkruid Beukenooten zijn eind Septeni ber rijp Goed droog bewaren daar ze anders schimmelen De boomen dragen dit jaar zeer overvloedig Eikels kunnen W bewaren voorde eenden Lijsterbessen Augustus en Vlierbessen Sept Oct bewaren we in trossen op een koele plaats liefst iij een kelder Spreeuï en en lysters die ze nu niet noodig hebben zullen er ons straks dankbaar voor zijn De bessen van Meidoorn hulst duindoorn Geldersche roos enz laten we waar ze groeien evenals de zad n van berken elzen en dennen Wie zonnebloemen in zijn tuin heeft verzamelt natuurlijk zorgvuldig het waardevolle zaad En indien pinda s nog te krygen zijn zal men goed djien een paar pond te resérveeren voor de meezen boomkevers en bonte spechten Ten slotte nog deze raad Vfeet zuinig met uw voorraad en voeder niet wanneer dit niet bepaald noodig is Du alleen bij vorst sneeuw of aanhoudende regen Ook de laatste is een ernstige handicap voor de kleine vogels RECHTSZAKEN Drie maanden tegen W A man geëischt GEWEIGERD OM COLONNE TE NAALDWUK TE ONTBINDEN dien avond een liefdadigheidsfeest m het dorp en tusschen het vele publiek dat dit trok en de N S B ers uaren moeilykheden ontstaan waarop da inspecteur het bevel had gegeven Verdachte zei dat hij geen vergunning noodig had voor den marsch daar hieraan werd deelgenomen doorminder dan twintig mati Hy wildozijn colonne niet uiteen laten gaan omdat het publiek uitdagend optraden meende dat de inspecteur niet ju Stwas opgetreden 1 De officier van Justitie merkte op dat in dezen tijd het haOilhaven van de openbare orde van het grootst belang is en alle onrust moet wiorden voorkomen Verdachte is ilid van een beweging die een krachtige overheid wenscht welnu hU moet weten dat hy zich dan ook onder e ke omstandigheid heeft te schikken onder de maatregelen van de overh eid en haar bevelen opvolgen Dit heeft verdachte welbewust nietgedaan en zulks wordt hjem ernstigaangerekend J Er is voor dergelijke Oelicten een streng en snel recht noodig zoodat men weet dat de Justitie het niet opvolgen van bevelen niet zal dulden aldus de officier die drie maanden gevangenisstraf eischte De meening dat voor een optocht van minder dan twintig p s nen geen vergunning noodig is is oiljuist zoo dealde de offk ier verder mede In Den Haag wordt gemakshalve automatisch ongevraagd verlof verleend voor colonnes beneden genoemd aantal doch alleen in buitenwijken van de stad In de stad zelf is evenals r al een vergunning noodig van den procgeneraal AI zou verdachte een vergunning hebben bezeten dan nog had hij zich volkomen naar het beT 3 van de politie te dragen Uitspraak 3 September KÜHST EN LEHEREN DE ao v Krijgt 10 000 snbsidie BiOcr In de gistermiddag gehouden raadsvergadering van Haarlem is bet voorstel van B en W behandeld oBi Het subsidie aan de Haarlemsche Orkest Vereeniging van ƒ 15 000 op f 15 000 te brengen teneinde Ie voorkomen dat deze instelling welke voor het aarlemsche muziekleven van zoo roote beteekenis is zou moeten verdJkiinen Het voorstel had de instemming van den raad die het met P één na algemeene stemmen goedkeurde ADVERTEERT 5 IN DIT BLADZ