Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1940

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 194 Baitegdamd Oorligveereflden bestosktei eikaars hoofdsteden Duüsche pers hevig verontwaardigd over aanval op Berlm Britsche koopvaardijschéiièn tof zinken gebracht De Berlijntehc avondbladen verootdei len ttntiemmig de Engelsche bom anvallc n op de burgerbevolking van Berlyn als moord laffe schandiJaad en vooropgezette manoeuvre van Churchill om de Duitsche Bevolking te ierroriseeren Ds Ëngel che vliegers aldus de Berliner Nachtausgabe ïijn p bevei van Churchill boven Berlij i verichenen om de burgerbevolking op kleuigeeütige wijjc wraak te nemen voor het feit dat hel oorlogsplan der Britsche plutocratiq mislukt en het Britsche eiland het tooneel van den krijg ii geworden In de Londensche pers zij i steeds meer artikelen verïchenen waann verlangd werd dat de Britsche luchtmacht nu emdelijk do burgerbevolking van Berlijn zou at laehten De Engcischen hebben in den afgeloopen nacht den Bcrlijners nogmaals een bewijs gegeven voor de juistheid van d steeds weer door het Duitsche puuliek verdedigde stelling dat hel voor hen niet aankomt op het bereiken van militaire doelwitten Zij willen eerder schrik onder de burgerbevolking verspreidden Wart daar waar de bommen vielen aldus de B eT I incr Boersenzeit un g is m geen velden of wegen een object te vinden dat ook maar bij benaderMg miliLnir genoemd kan worden Zooals m dergelijke gevallen waarbij bommen boven groote Duit che steden zijn uitgeworpen is de bedoeling overduidelijk De burgerbevolking moet geterrori eerd worden haar zenuwen moeten murw gemaakt worden laatste en laagste middel van een Engeland dat nog wanhopig tracht te ontkomen aan de straffende gerechtigheid die het lelf heeft opgeroepen Geen bomtreffers te bespeuren Bu een bezoek aan alle belangrijke punfen van Berlijn kon geen enkele Engelsche bomlrtffer worilen vastgesteld yoo meldt de N e w York Herald Tribune uit Berlijn Ook uit de fabrieksvoorstellen v in Berliin kon nu mand over ontploffingen of branden berichten De geringe schade die in werkelijkheid aangericht is komt op rek ning van neereomende cherven van Duitscbe l chtdoel granaten BritKlw bommen opl lazaret In den nacht van 26 op 27 Augustus hebben Britsche vliegers ook ebn aar val ondernomen op de bekende badplaats Homburg am Taunus waar in wyden omtrek geen militaire Idoelen liggen Verscheidene bommen werden daar op een lazaret neergeworpen Er ïun maatregelen genomen om de ge vaarlijke met ontplofte projectiaen waarschijnlijk zijn het zelfs tiji bom men onschadelijk te maken Hecbta waoabmi Berlijn getroffen I OvcT deji aanval van Engelkche vliegtuigen op Berlijn verneemt het D N B van bevoegde zijde dat eeiiige Engelsche toestellen over een bifeed fcont boven het stadsgebied hebben gevlogen en van groote hooj e zonder aystcem eiiplosieve en brandbommen op uitsluitend niet miht aire doelwitten Rebben laten vallen De inlichtingen ver de aangerichSe schade en het ook door buitenlandsche journalisten ingestelde onderzoek bewijzen dat in het gebied van de hoofdstad slechts woonhuizen en burgers getroffen zijn Van bevoegde zijde wordt nog verklaard dat ook in de Leunafabriek waar 15 explosieve bommen gevallen zijn slechts geringe schade is aangericht Er zijn een zwaar en een lichtgewonde Bet IrontberieM Het frontberidït van het D N B van gisteren liódt Terwijl de afdeebngen Duitsche gevechtsvliegers op den voorgaanden dag hun actie tegen Britsche vliegvelden hadden geconcentreerd op de Westelijke vAdedagingszone van Londen waren de aanvallen van gisteren gericht tegen een reeks vliegvelden in het Oosten en het Noorden van de Britsche hoofdstad Buitengewoon xwaar getroffen zijn zooals het weermachtsbericht van 29 Augustus meldt de vliegvelden Southend en Eastchurch waar verscheidene rechlstreeksche treffers op de vliegtuigloodsen en talrijke bominslagen in het vliegersneit en op andere onderkomens geconstateerd konden worden In het Noorden van Londen zijn in het begin van den nacht nog de vliegvelden van Hatfieid en Hemswell met succes geberobardeerd Andere aanvallen zyn volgens bet weermachtsbericht ondernomen op havenwerken en de dokken van Middlesborough Tbameshaven en CSiathtta en vooral op Uvcipool en het na burige Birkenhead De verwoestende uitwerking der bommen juist bier aan den Merseymond kon volledig worden bevesiigcl door Duitsche verkenners die van verre de branden konden zien Het zwaartepunt tegen de hevige aanvallen op het Britsche wapeningscentrum in het binnenland lag ditmaal op dre lijn Sheffield Birmingham Coventry terwijl meer aan de kust de vliegtuigfabrieken van Norwich doeltreffend gebombardeerd werden Bij de gevechten die zich in den loo p van deze krijgshandelingen ontvvikkeldfen zijn 44 Britsche vliegtuigen en een versperringsballon neergeschoten Vijftien Duitsche vliegtuigen zyn niet teruggekeerd Vijandelijke vluchten boven havens aan de Fransche Itanaalkust hebben even weinig succes g had als twee Britli che vluchten in de buurt van Hamburg Ook bij de Leunafabriek hebben d e vijandelijke vliegers geen noemenswaardige schade aangericht Daarentegen moet de gisterennacht herhaalde luchtaanval op Berlijn beschouwd worden als de eerste stelselmatige actie der Engelschen tegen woonwijken Verscheidene vliegtuigen wierpen brandbommen en explosieve bommen over het stadsgebied troffen eertige woonhuizen en veroorzaakten hier en daar zoldrerbranden Tien burgers werden gedood en 28 gewond doch gecon satcerd moet worden dat de slachtoffers uitsluitend personen zijn die hebben nagelaten de schuilkelders op te 7oeken De luchtbeschermingsmaatre gelen te Berlijn zijn bij dezen aanval in elk opzicht voldoende gebleken Militaire objecten zijn niet getroffen Een d r Britsche vheguigen is door het luchtdoelgeschut neergehaald voor het de stad bereikt had Terwijl de Duitsche luchtmacht door het voortdurende mijnen leggen voor Engelsche havens en voor uitgestrekte deelen van de kust de Britsche scheepvaart stee fe meer verliezen toebrengt heeft ook dre Duitsche marine haar aandeel in den handelsoorlog tegen GrootBrittann ë Een duikboot tmd bevel van kapiteinluitenant Schepkepneldt zoo juist dat hij zeven gewapende vijandelijke vrachtschepen met een ge zameiriijken inhoud Van 43 000 tbn tot zinken he ft gebracht Dit bericht zegt voorts dat vijf dezer schepeti die in één convooi voeren door steeds herhaalde aanvallen tot zinken werden gebracht Van denzelfden slrijdgeest dsr Duitsche duikbootvloot getuigt het even kranige optreden van twee andere duikbooten dal eerst nu bekend is geworden passagiers van het6792 ton metende Britsche m s Newfoundland van de Fumess lijn hebben bij aankomst verklaard dat hun convooi van ongeveer 50 schepen den I6den Augustus op ongeveer 800 zeemijlen van de Engelsche kust hardnekkig is aangevallen door twee Duitsche duikbooten De duikbooten slaagden er in hoewel het convooi zeer door Britsche oorlogsschepen werd beschermd vier groote schepen tot zinken te brengen en wel twee Engelsche een Nederlandsch en een Zweedsch Een treffend bewijs voor de toenemende onveiligheid in de Britsche convooien De aanvallen op Londen Door het voortdurende luchtalarm in de Engelsche hoofdstad zoo meldt de Londensche correspondent van N y al DaglightAllehanda zijn de ochtendbladen de laatste dagen steeds met vertraging uitgekomen De drukkers hadden urenlang in de schuilkelders moeten zitten Buitenlandsche correspondenten die in het ministene voor de Inlichtingen door een luchtaanval werden verrast werden eerst naar den schuilkelder gebracht toen reede een bom in de nabijheid van het ministerie was neergekomen I e winkels in Londen zijn de laatste dagen als het ware bestormd Iedereen wil tentdoeken baren ligstoelen kussens en dergelijke zaken koopen om het zich in de schuilkelders zoo gemakkelijk mogelijk te maken Kegeering werkgeversorganisaties en vakvereenigingen zijn bezig èen plan uit te werken voor de regeling van den arbeid tijdens luchtalarm In een Londensche wijk zoo meldt Afton bladet hee t men gemeend dat de gasoorlog was begonnen Plotseling weiri gasalarm gegeven en alle nienschen hadden met de grootste haast hun gasmaskers opgezet Het betrof echter een vergissing Een man had ep straat een grooten olievlek gezien die waarschunlijk van een oude motor afkomstig was In zijn angst geloofde h j dat bet de rest vm een gasbom waren en bet hy alarm maken Dover en Ramsgate Die Londenaabe correspondent van Stockhelms Tidningen heeft Dover en Ramsgate beaocht Zitn verhaal over Dover geeft de opvatting weer dat men deze stad moet beschouwen als een voorpost Meer dan de helft der bevolking heeft de stad ver late De openbai diensten functisoneeien niet meen Men kan feitelyk niet meer over e itad spreken Een inwoner van Ramsgate heeft hem verteldy dat de stad iceds 93 maal lucht larm heeft beleefd De doelen van den laatsten grooten luchtaanval op RamsgBte waren de haveu de ga abriek en het station BALKAN DE ONTMOETING TE WEENEN Infornuttieve bespre kingen hebben gisteren plaats gehad Van aemi offlcieeie zQde wordt gemeU Naar n uit kringen der aan de conferentie te Weenen derinemende delegaties verneemt aijn gisteren In het hotel Imperial kort na aankomst van de Hongaarsche delegatie de eerste besprekingen tussehen de ministers van Bnitenlandsche zaken van Duitsebland Italië en Hongarije begonnen Over het besprokene zijn geen berichten beschikbaar doch het is bekend dat Duilschland en Italië het als een gemeenschappelijk belang beschouwen in Zuidoost Europa een toestand verwezenlijkt te zien die op den duur vrede rust en stabiliteit waarborgt Terwijl de onderhandelingen tussehen Bulgarije en Roemenië waartoe de as mogendheden Duitschland en Italië staan naar ir dit verband vernomen word op het standpunt dat de juigte oplossing vajs deZe problemen een bestanddeel van de nieuwe Europeesche ordemng van het geheel moet vormen Het oel van de thans gevoerde besprekingen zal waarschijnlijk in de eerste plaats zijn aan het bcht te brengen welke mogelijkheden tot toenadering tussehen de irtandpunten van Hongarije en Roemenie aanwezig zijn De besprekingen worden niet volgens een bepaald programma geveterd en vinden voorloopig in het hotel Imprial plaats Of zij later verder gevoerd zullen worden in het slot Belvedere staat nog niet vast lUanoilescu te Weenen De Roemeensche minister van Buitenlandsche Zaken Manoilescu is gistermiddag om 1 uur met de hem vergezellende heeren te Weenen aangekomen om aan de conferentie aldaar deel te nemen De Roemeensctie delegatie werd door Rijksminister Von Ribbentrop ontvangen Ter verwelkoming was aan het station aanwezig de Rijksstadhouder Baldur von Schirach met leidende figuren van staat partij en weermacht Na het inspecteeren van de eerecompagnie begeleidde de Rijksmihister van Buitenlandsche Zaken de Roemeensche gasten naar het Grand Hotel In den namiddag zijn de besprekingen met Manoilescu begonnen ftesprekingen duurden l uar De informatieve besprekingen tussehen de ministers van Buitenlandsche Zaken der spil en de Roemeensche delegatie hebben ongeveer anderhalf uur geduurd Zij waitfn over 17 uur geëindigd De besprekingen worden heden voortgezet Of als plaats van bijeenkomst het Belvedérepaleis wordt gekozen staat nog niet vast De thans te Weenen gehouden besprekingen worden van toonaangevende Zijde gekenmerkt als een soort arbeidsconfercntie Ulteriijk wordt dit reeds zichtbaar doordat geen vast program is opgesteld Zuiver zakelijk gaat het er bij de besprekingen m de eers je plaats om een platvorm te vinden vanwaar de verdere kansen op succes der onderhandelingen kunnen worden overzien Door de ministers van Buitenlandsche Zaken van Groot Duitschland en Italië zijn beiden delegaties talrijke nieuwe gezichtpunten ter overweging voorgelegd Doordat de spilmogendheden er eerlijk naar streven de beide betrokken partyen de vormingsbeginselen van hun meer intieme levensruimte zelf te lateit vinden wordt het streven van Berlijn en Rome als mogendheden der ordening voor den nieuwen Europccschen opbouw ondubbelzinnig duidelijk om de betrokken niet het voorwerp te laten worden van een machtspolitiek maar onderwerp van eigen lewnsvorming POLITIEKE AMNFSTIK IN BOE MENIfi De regeering van Roemenië heeft een nieuwe groote politieke amnestie voor alle tussehen 1 Januari 1937 en 2g April 1940 gepleegde politieke vergrijpen afgekondigd De amnestie zal vooral toepassing vinden voor de leden der voormalige yzeren garde ONTSPANNING IN GKIEKEia AND Er wordt een zekere antsp ining g ceostateerd na de neivositeit van de afgeloopen dagen welke was gevoed door valsche beweringen van de Engelsche propaganda over zoogenaamd optreden van de as tegen Griekenland FRANKRIJK Naar regeeringscrisis CBITIEK OP rotmac VAN LAVAL D reeds sedert eenige weken lar tente regcermgscrisis in Frankrijk is naar uit Vichy gemeld wordt in de laatste 48 uur tijdens de afwezigheid wan den viee president Laval buitengewoon verscherpt LAVAL Naar het schijnt giat het hier om strijd om de macht ninnen de regecring In het bijzonder schijnen militaire kringen critiek uit te oefenen op de door ice preaident Laval gevoerde poUtiek BELGIË De naleving der taal wetten GRAMMENS ALS VLAAMSCH VERTEGENWOOKDIGEK De bevoegde Belgische departementen hebben een verordening uitgevaardigd welke van gront belang is voor de taalkundige en volksche vraagstukken van België Het betreft de benoeming van een commissie welke tot taak krygt de taalwetten ingang te doen vmden ook op het gcbiea van het t estuur van de rectsterli ke macht en van het onderwijs Deze commissie heeft vérstrekkende volmachten en haar uitspraken moeten rich ng geven aan de Belgische ministeries GRAMMENS nnxepé Tot Toorzit er van de lotiTnissie w erd professor de Vletsch iuwer van de universiteit van Gent benooiï d lot vertegenwoordigor van de VUunsche volksmeerderheid de Vlaamscje nationalist Florimonü Grammens en tot vertegenwoordiger van het Wiialsche volksdeel de ambtenaar van hei provinciale bestuur Gaillard De commissie moet de taalwetgeving welue aldus het D N B door de vroegere Befgische regecringen nooit goei is nageleefd en deels door de rtgeeiende kliek is gesaboteerd definitie én vol komen laten ui voeren De werkloosheid AANZIENLIJKE DALING Het werkloozencijfer in België is in den loop van een we k gedaald van 491 213 tot 4 3 453 Ondanks het terugjtroomen der vluchte iEgen en krijgsgevangenen IS het aantal werkloozen Jus met 7 760 verminderd De Duitsche autoriteiten streven er aaar bü alle opbouwwerkzaamhec en zooveel mogeijk Belgische arbeiders aan het werk te zetten BBITSCHC VLIEGEKS WIEKrEN BOMMEN In den nacht van 20 op 27 Augustus lebben Engelsche vliegers volkomenUikraak verscheidene bommen geworpen op het plaatsje Dilbeek ten Oostenvan Ninove Een kindertehuis werdbeschadigd en een zuigelingenver erancr 1 AMERIKA Tweehond d ooriags schepen en 14000 vfies tuigen SENAAT NEEMT AAlNTDLLENDE BEGROOTING AAN De Amerikaansche Senaat heeft gisteren de aanvullende ibcgrooting aangenomen welke voorziet in een bedrag van 5 1 milliard do r voor den bouw van 200 oorlogsschepen en 14 394 vliegtuigen Het voo stel gaat wegens eenige geringe wijzigingen naai het Huis van AfgevasMigdan teritó dat het door president Roosevelt ih het belang van de totale verdediging aangevraagde grootera bedrag reeds onlangs heeft goedgekeurd Schandaal bü opdrachten voor het leger FIRMA VERZEKERT ZICH VAN MILMOENENWINST l sn in zijn gevolgen niet te overzien schandaal bij het verstrekken van legerorders baart onder de openbare meening alhier op het oogenblik groot opzien meldt het D N B uit New York Naar yit het protocol van het Congres blijkt had de ingenieursfirma Robert and Company te Atlant waarvan de eigenaar Robert tevens secretaris van de bijzonder invloedrijke nationale commissie der democratische partij IS niet minder dan acht regeeringsopdrachten voor vlootbewapening tot een gezamenlijk bedrag van ruim 26 millioen dollar ontvangen welke vdor de firma een winst van 931 560 dollar opleverden Robert is een ijverig aanhanger van de New Deal Hij had van 1933 tot 1938 de leiding in het departement van Financiën over de afdeeiing voor Openbare Werken en kreeg later zijninvloedrijke politieke positie Reeds in Februari 1939 werd in het Huis van Afgevaardigden de beschuldiging geuit dat de firma Robert voor opdrachten van de federale regeering tot een gezamenlijke waarde van Vijf millioen dollar een commissie van zes procent had gekregen Gisteren heeft nu in den Senaat d e republikein Bridges geeischt dat president Roosevelt als leider van de democratische partij Robert van zijn politieke functie za ontheffen en dat het miniiterie van Justitie de regeeringsopdrachten zal onderroeken om na te gaan welke knoeierijen er gepleegd zijn De openbare fieenmg wil weten verklaarde Bridges of de voor bewapeningsdoeleinden uitgetrokken milliardenbedragen eerlijk zijn uitgegeven DE DEFE NStEMAATREGEL£N Naar in congreskringen vernomen wordt heeft de regeëring der Vereenigde Staten het ifoomemen land aan de koopen voor het aanleggejjVvan lucht en vlootsteunpiunten ter verdediging van het Pana makanaal Leger en loot zijn speciaal geïnteresseerd bij de inrichting van steunpunten op de Cocoseilanden die aan Costarica behooren en op de Galapagos eil nden die m het bezit van Ecuador zan Naaiverluidt zou ook in de genoemde landen zelf land worden aangekocht voor dergelijke steunpunten DENEMARKEN ENGELSCHE AANVAL OP DEEN CUE VISSCUERS Naar het Deensche telegraafagent schap meldt is een aantal Deensclie visschërsvaartuigen uit Esbjer op de Noordzee blootgesteld geweest aan machinegeweeraanvallen van een Engelsch vliegtuig Een der schippers veiftelde dat tijdens de vangst een plotseling opduikende Engelsche vlieger een regen van kogels op de boot deed neerdalen waardoor het stuurhuis en de wanden doorboord werden De aanval kwam zoo plotseling dat de bemanning het dek niet kon verlaten De kok werd door viep kogels ernstig gewond Korte berichten Met het Grieksclie sj Nea Holla zijn te Lijsabon uit de V S 2fl0leden der bemanning van de Franschestoomschepen Normandië en Pasteuraangekomen Zij zullen van Lissabonnaar Frankrijk terugkeeren De gouverneur generaal vanAastrahë Lord Gowrie heeft het Australische parlement ontbonden Opden 21sten September zullen nieuweverkiezingen worden gehouden De president van de Roemeensche nationale bank Constantinescubegaf zich gisteren naar Weenen waar hij minister Funk zou ontmoeten Onder de passagiers van hetSS Excalibur dat guiteren van Lissabon naar Amerika is vertrokken bevinden zich dr Voronoff alsmede Myron Taylor den specialen gevolmachtigde van Roosevelt bij het Vaticaan Volgens een Havasbericht nitVichy heeft maarschalk Petain opvoorstel van den minister van Kot niën besloten tot mutatie op verschillende koloniale posten Naar de Londensche radio omroep mededeelt is het kort geleden inWaziristan tot een gevecht met opstandelingen gekomen WTiarbij vijftiginlanders en een kapitein aasi Engelsche x ét gevallen xü Iq een petreteuaieBdonctnwc bij Oklahoma is een brand uitgebroken welke tal van slachtoffers heeft gemaakt Zes werklieden kwamen om het leven tien anderen werden zeer fTALIf Hevige onti ffioj in kruithttis TIEN DOOOEN EN VElg GEWONDEN Gistermiddag inrerd te Bologn hevige ontploffing gehoord gey rj door twee ahdere explosies üg later bleek zich hebben voorgedai een kruithuis op ongeveer 10 kilooietvan de stad Een deel van het tnag is verwoest Tot op heden zijn 150 gewonde geteld Of er oMer de puinhoopen dooden liggen is niet bekend Een officieel communiqué deunader mede dat zich gistermiddag keen kruitfabriek een pntploffmgi h jf voorgedaan welkê brand heeft vcn oorzaakt in enkele bijgebouwen Km heeft tien dooden en talrijke in mjj derheid échter licht gewonden geteWAlle gewonden zijn Minuddellijk wm gevoerd DE ENGELSCUE PROPAGANDA BERICHTEN De Italiaansche dagbladen wijdej tegenwoordig lederen dag een nibnet aan de opschepperijen van de Eng l sche propaganda De geheele tekst wordt gepubliceerd van de communique s dia melding m ken met vele verzonnen bijzonder heden uit avonturenromans van ver bazingwekkende resultaten der aanval len van de Engelsche luchtmacht Gi teren is een communiqué gepubliceerd dat gisteren door den zender vju Londen is omgeroepen en waann ft meld werd dat Turijn en Sesto San Giovanni met doeltreffende resultat waren gebombardeerd Dit commu niqué heeft betrekking op de nid waarvan melding is gemaakt m het Italiaansche communiqué no d t preciseerde dat de vijandelijke vliej tuigen die steeds in Lombardije kw men door het doelmatige optreden van het luchtafweergeschut zich er toe bepaalden eenige brandbommen neer ta werpen bij Nicholino in de provincie Turijn waar een boerderij m brand werd gestoken De Italianen die in de betrokkoi streken wonen zulleiyeens te meer het verschil kunnen constateeren tussehen de Engelsche communiqués en 4c Italiaansche en ze met de waarheid kunnen vergelijken Door de e leugenachtige communiqués beve t ut d Engelsche propaganda siecnts vuor dt Italiaansche openbare nieeij g en die van de wereld dat zij dom en leugeaachtig is en zy zal ten s otte bet weiiUge eloof verliezen da zij rai sctófn iiï Engeland zelf nog ne ft UITgCHLAND De Volksduitxchers in Bessarabië ONDËKHANDELINGEN MET I EL SLAND VER GEVÜRDEKD Men verneemt dat de onderhand © lingen tussehen de regeeriiicn van Duit schland en Rusland over Je verw huizing der Volksduitscher u t Bessarabië en de Noordelijke Boekowina zoo ver gevorderd zijn dat de onderteekening van een Naar men verder verneemt sluit it overeenkomst in beginsel aan bij die welke het vonge jaar November i gesloten voor de emigratie dor Volksduitschers uit Galicië WoLhynie eahet Narevv gebied Het is mojjelijk datmet de verhuizing welke op 15 November geëintligd moet ziin reeds begin September een aanvang wordt gemaakt De emigranten zullen over Belgrado naar Duitschland gebracht woixien e dan over de streken die in aanmerking komen verdeeld worden E Duitsch commando is naar Bessarabië en de Boekovvina onderweg om d verhuizing te organiseeren Het acbterblijvende vermogen der Volksduitschers voor zoover het niet volgens de Russische bepalingen aan naasting was onderworpen zal op een lijst wW den geregistreerd De waarde wordt dan door Dui teche en Russische uWriteiten geschat en later met Duittcnland verrekend ZWITSERLAND De schending der neutraliteit PBESIDENT PROTESTEERT BU BRITSCHEN GEZA NT Men meent te weten dat d P dent van de Zwitsersche Eedgeix J schap gisteren op zeer L persoonlijk bij den Britschon g heeft geprotesteerd tegen de J tische schefftingen van het ZwW sche luchtruim door de Britsche HH J macht Anderzijds verneemt meB welingelichte bron dat Lj schendingen zich herhalen de fe jr regeering onder druk van de W meene verontwaardiging in denW zich zou genoodzaakt zien op TJ i wijze den geheele diplomatieken stand welke tussehen ZwiWerlsi Engeland bestaat te bestudeer itnsschen is het hichtafweerg versterkt en is bevel gegeven middelen op te treden tegen de ders van de Zwitsersche 1 Andere miliUÜ e maatregelen Hl vorweïing