Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1940

Watermannet en zijn nieuwe huis e In de kajuit van een gezonken schip Ze waren ondertussen erg moe geworden en besloten even uit tè rusten en tegelijkertijd een paar oesters naar binnen te werken In één van die oesters vond het watermannetje een parel die hij met een vergenoegd ge zicht bij zich stak Die zou hij als huwelüksgeschenk aan het zeepaardje geven De zeeëgel Toen er een paar vissen langs kwamen vroeg Watermannetje voor de zekerheid nog eens precies waar het zeepaardje woonde De vissen waren nog al nieuwsgierig en na lang praten kwamen ze er achter dat Watermannetje de dochter van het zeepaardje ten huwelijk wilde vragen honger gekregen van de tocht Terwgl ze vergenoegd bij elkaar zaten hoorden ze plotseling lawaai bij de patrüspoort en toen ze keken zagen ze tot hun grote schrik de kop van de zee egel voor de deur Dat was een consternatie Watermannetje verstopte zijn vrouw in de hangmat en liep daarna op de twee poliepen toe die al het mogelijke deden om zich niet aan de stekels van de zee egel fe prikken Ik zal jullie leren bruiloft te vieren schreeuwde de zee egel Plotseling hoorde Watermannetje een daverend gelach Hij keek op en ja er was werkelijk reden om te lachen de zee tfgel zat half in de patrijspoort maar kon dpor zijn stekels niet meer voor of achteruit Nu was het de beurt van de poliepen Ze braken al de stekels van de zee egel af duwden hem de patrijspoort uit en lieten hem zonder stekels vrij Ze konden nog juist horen dat de zee egel minder vriendelijke dingen aan het adres van Watermannetje riep Die vierde ondertussen al weef feest n het jonge paar leefde nog lang ert gelukkig met hun trouwe wachters de poliepen want als je in een schip dat op de bodem van de zee ligt woont heb je een huis dat nooit verloren gaat Wat betekent Kangeroe Toen de eerste blanken in Australië kwamen stelden zij veel belang in de grappige kaïlgeroes Ze vroegen aan de inboorlingen hoe ze heetten maar dezen verstonoen hen niet en zeiden Kangeroe iia in hun taal Ik kan niét begrijpenV betekent Zo kreeg het dier de naam kangeroe Ja hoe was het daarmee Henk werkelijk geslapen en maar gedroomd dat de pal hem gesproken had Hy keek naar zyn sommen U die waren allemaal af en het lum rütje was keurig geschreven Hb k greep er niets meer van Vnt keek hü naar mevrouw Pen majri zag er heel onschuldig uit net iedere andere pen Hij plonttif een paar zeeanemonen voor de patrijsixwrt en riep een paar poliepen met tie hij grote urienden was enk en zijn strafsommen Waar is het vierde varkcB Een paar ifeconden keken ze dom voor zich uit toen schudden ze hun hoofd en vertelden dat Watermannetje wel een harde dobber zou hebben want zeiden ze meneer de zëe ege wou de dochter van het zeepaardje hebben en hij vertelde al overal rond dat de zaak in orde was Nu moet je weten dat meneer de zee egel een gevaarlijk heerschap is Hij is eigenlek maar een ronde bal met allemaal stekels er op zodat zelfs een poliep er met z n vangarmen niets mee kan doen Het watermannetje keek sip voor zich uit Wat nu Op zo n gevaarlijke mededinger had hü niet gerekend Maar de poliep die overal raad op wist sprak hem moed in en zei dat ze de dochter van het zeepaardje dan wel door list zouden krijgen Watermannetje voelde zich door deze woorden een beetje getroost vroeg de vissen hun mond te houden en reed verder Eindelük kwamen ze bij het zeepaardje zonder de zee egel gezien te hebben Het watermannetje gaf di reet zijn parel die de dochter van het zeepaardje blozend aannam en direct opstak Het was werkelijk een allerliefst schepseltje met haar tengere figuurtje en slanke staartje en Watermannetje vond haar dan ook zo lief dat hij haar vader voorstelde haar direct mee te nemen Vader zeepaardje was wat blij dater zo n aardige schoonzoon was gekomen en dat hy nu met goed fatsoenvan die akelige zee ege ai kwam Hijgaf dus zün toestemming en wees hetpaar een weg waar ze de zeeegelwaarschijnlijk niet zouden tegenkomen Toen zeiden ze tot ziens en goede reis tegen elkaar en voortgingen ze J Ondanks alle voorzorgen kwcunen ze tóch de zee egel tegen die groie ogen opzette en direct probeerde hei zeepaardje weer te veroveren Maar de inktvis spoot een lading inkt uit en weg waren de drie terwijl de zee egel scheldend naar huis ging De hulp van mevrouw ET was heel stil in de kaméf Vader zat een boek te lezen moeder breide aan een jasje voor Mieke die boven in haar bedjt lag en Henk zat diep gebogen over een sctu ift met allerlei cijfertjes IJverig hè Ja maar Henk deed dat niet voor zijn genoegen Op ander dagen speelde hij dolgraag met zijn trein of las hij éen van de mooie boeken die hij van tante Greet voor zijn verjaardag had gekregen Maar vanavond was het anders Want Henk at pas in de vierde klas en de meester had hun verteld over brguken Dat was erg moeilijk maar Henk l iad bovendien niet goed opgelet Eigenlijk gezegd had hij maar naar buitef zitten staren en had hy gedacht over wat hij op zijn vrüe Zaterdagmiddag zou gaan doen Hoepelen of met iijn autoped erop uit Of bij Klaas gaan spelen Hij wist het niet Maar er was nog méér dat hü niet wist Hü wist óók niet dat e meester al lang in de gaten had dat Henk niet oplette en toen münheer vroeg Henk Verdoorn hoeveel is éénhalf en één derde samen toen wist l Henk niet wat hü zeggen moest en hy bloosde van schrik Voor straf en ook om te zorgen dat hü niet al te erg achter raakte want zó gemakkelyk zyn die sommetjes niet als je negen jaar bent had de meester Henk twee ryen sommen mee naar huis gegeven En daar zat hy nu Dat viel heus niet mee hoor Vader had hem wel uitgelegd hoe de zaak in elkaar zat maar moeilyk bleef het toch Henk zuchtte diep Eén rütje had hy af maar het was net of het twee 1 de veel lastiger was plus Vt dat was even zien o ja dan moest je van die A ook kwarten maken dat waS eh Jongen zit toch niet zo te suffen klonk ineens een fün stemmetje H op school óók gezegd toch een heel andere kwam die vandaan Er is niets aani Alsje nvaar eens mocht opk Ja maar aarzeldToen zag hy ineens die gesproken had zya pen die nuongeduldig heen en weer schoof overhet papier Toe nu piepte dé pen schiettoch op Ik ben doodmoe va i al datgeschryf Als je een wist wat ikvandaag al allemaal heb moetendoen Boodschappen heb ik moeten opschrijven voor den kruidenier en eenlange brief moeten schrijven aan tante Greet en éen aan Opa en nogeen heleboel meer En nu nOg breukensommetjes maken Ik wou dat jemaar wat doorwerkte ik verlangnaar rust Ik doe het toch heus zoo vlugmogelyk Pen zei Henk bedeesd Kun je geen mevrouw Penzeggen onbeleefde jongen Ja mevrouw Pen fluisterdeHenk Hy begon heus bang te worden Me vrouw Pen keek zó kwaadaardig en ze leek wel te trillen van woede Henk probeerde nog een cyfertje te schryven maar het ging niet het werd een rare scheve haal Wat zou de meester daar nu wel van zeggen Een vervelende jongen S i je mopperde mevrouw Pefl verder Eerst let je niet op op s topl en nukun Je voor straf my miabrujken voordie sommetjes En way i daar nueigenlük aan Hotiderdmaal i heb ikdérgelyke sommetjes m ten opschrüven Ik ken ze bUna uit mynhoofd Ik kan ze zélf weL verzinnen I En jü jij zit maar te dfSaien en nate denken net of hetf heel wat is Pf Ik geloof dat ik het nu wel eenbeetje begryp zei Henk maar mevrouw Pen als u die sommen zo goedkent zou u me er dan niet even door uiooq ap 0 1 un os ap uaBis m ut 2 jatu wa j Dp Hai uaSai do u a M ua ja i iai af nz fuip juDijfts n ap do a fa 8i4 ja loiua öuwjoplo RAADSELS 1 Anneke was met haar oudere n vacantie m Zwitserland Ze schiti opgetogen naar haar tante w t allemaal had gezien maar ze wsK onder de indruk van al het moois At ze van enkele dingen de namen W elkaar gooide Dus had ze het o W een WELVAART een POER SBU en een APENWIEL Wat bedoelde ze daarmee 2 h is leuk + 4 is een jongen naam + f is een plaatsje tusBb Harderwyk en Putten I t is een uiting van vroolöt heid f + is een heidesoort met boB bloempjes I is openmaken + is een stryd tussen land t is plaats leegte + + ia hetzelfde doen na al De eerste letters van boven naar on en de laatstt dito vormen de namen twee plaatsen in ons land Waarin kSti men een blanke niet een neger onderscheiden GSTLN GD GDT NT Van dit spreekwoon zyn de klinW weggevallen Hoe luidt het 5 Myn eerste deel is een zeer b dierentuin in ons land myn ffjis een ondeugd van kinderen die niet nauw met de waarheid neo Myn geheel is een groente OPLOSSINGEN van de raadseb uit hel vorige numnW 1 stoker Asthma Boston J Laatst De beginletters voinK SabeL 3 Raaf Graat Vlo Vlot Os Vo Arend Barend Aal ZaaL Een gat In het tafelkleed Staak Taak Aak R A K e ts tR A K R A K enb a R A K O fn de nieuwe woning Toen het watermannetje zijn vrouw in zijn huis leidde was ze verrukt over de woning en ze was nu dubbel blij dat die zee egel haar man niet was geworden Ze aten een heerlijk len een neerlyk klonk ineens een fün stemmetje kent zou u m oestermaal want het zeepaardje had Henk schrok Dat had de meester willen helpen ER wu in de itorm een schip ver aan GeluUcig waren alle mensen gered maar het schip zeil zonk dieper en dieper Eindelük stootte bert tegen de bodem van de zee en bleef daar atil Uggen Een patrijipoort stond open zodat het water daar direct binnenstroomde En wie nog meer naar binnenstroomde dat was het Watermanne tje Je hebt toch wel eens van water nymfen gehoord Nu dit was een wa termannetje HU had de patrijspoort open zien sUan en had zich met het water latoi meesleuren Toen hi in de kajuit stroomde waar hU dank zU zijn speciale ogen die in tiet donker konden zien alles kon onderscheiden vond hij dat dit net een huiskamer voor hem was en hij besloot meteen maar alles in te richten De langwerpige wasbak leek hem een fijn bed hij sleepte allerlei waterplanten naar biuien en maakte em gerieflijke rustplaats Aan de muur hing een bord dat hem op een luisterrijk idee bracht Hij hing er allemaal oesters aan want Water 1 mannetje was dol op oesters en hij at ze dikwijla als hij lui in bed lag De hangmat waarin de matrozen hadden geslapen werd als schommel geprobeerd Ja dat ging best al was hU wel een beetje te groot voor zo n klein lichaam als Watermannetje had Maar alles bü eikaar was een te grote schommel beter dan een te kleine en de hoofdzaak was dat je fijn kon schommelen Verder plantte hU n paar zeeane monen voor de patrijspoort zodat het er n beetje gezellig uitzag en hij riep een paar poliepen met wie hiJ grote vrienden was Die moesten voor de deur dat was dus de patrijspoort gaan liggen en oppassen dat er geen ongewenste gasten naar binnen kwamen Als er toch zo n brutaal iemand mocht komen mochten de poliepen hem dadelijk met hun lange vangarmen grijpen en als beloning opeten Ja op de bodem van de zee gaat het een beetje wild toe Maar haaien en meer van die grote roofvissen konden toch niet door de kleine patrijspoort en als ze hun kop er door zouden steken zouden ze een flinke tik met de vangarmen van de poliepen op hun iinuit krijgen en dan zouden ze wel maken dat ze weg kwamen Hij zoekt een vrouw Toen het watermantietje alles netjes had ingericht vond hij dat hij een vrouw nodig had maar in zijn kennissenkring was er maar één die hij aardig vond Vissen keken zo dom oesters waren alleen maar goed om op te eten zee egels vond hij te steke lig en zeesterren te opvallend van uiterlijk maar hij dacht graag aan de dochter van het zeepaardje die achter het koraalgebergte woonde Na er nog een dag over nagedacht te tfebben stond Watermannetje s besluit vast hy zoude dochter van het zeepaardje ten huwelijk vragen Hij zei tegen de ene poliep dat hij zich klaar moest mak n want Watermannetje wilde natuurlijk deftig aankomen en op de poliep rijden Natuurlijk moest de andere poliep nu dubbel goed opletten dat er geen indringers binnenkwamen De poliep die ook Inktvis heette keek na of hij nog genoeg inkt bij zich had want die had hij nodig voor het geval dat ze aangevallen werden Bij zulke gelegenheden spoot hij namelijk een vocht in t water waardoor dit zwart en troebel werd en hü er ongemerkt van door kon gaan Daar kwam Watermannetje De inktvis vouwde z n grüparmen dicht en maakte zich dun zodat Watermannetje gemakkelijk kon opstijgen en weg waren zei In het koraalgebergte waren ze haast verdwaald maar gelukkig troffen ze een kreeft die hun de weg wees zodat ze toch goed aankwamen 2W£RV£rrJ £ Klein pop sje wat loop je te mauwen Zeg weet jij je hui sje niet meer Wat kijk je me aan 1 Waar kom je vandaan 1 Je vvorcll slikdoornat in dit weer I Ik kan je zo niet laten lopen Je bent zo alleen en zo klein Kom hier in mijn arm Is het veilig en warm Zeg wil je mijn pleegkindje zijn Vooruil ian maar samen naar huis toe Klein zwervertje jij blijft bij mij I k Heb poppen een beer Wel tien ongeveer En daar kun jij ook nog wel bij I Ik zal heus héél goed voor je zorgen Je krijgt zoveel melk als je lust Je kijkt me voldaan Met je kraalooKJes aan Is nu je klein hartje gerust O ja ook dat nog stoof mevrouw Pen op Henk schoot van schrik een eind achteruit Wat een boze stem was dat De pen zwiepte iervaarUjk heen en weer en Henk was doojisbang dat er straks een grote öikket inktvlek op het blaadje zou vallen En dan was hy nog niet gelukkig want dan zou hy het vast en zeker helemaal over moeten maken Hy keek sfchuin naar vader en moeder of die hem nu met konden helpen om vai die boze mevrouw Pen af te komen maar vader las rustig door en moeder breide zonder ophouden Vreemd z s henen niets te horen Tranen Er druppelde n tiaan ui Henks oog Hij schaamde zien er wel voor want anders was hy heus zo huilerig niet Laatst was hy nog verschrikkelijk hard gevallen en toch had hy geen traan gelaten M iar nu wist hy werkelyk niet wat hü moest doen Toen mevrouw Pen die traan over Henks wang zag ghjden kreeg zy toch medelyden met hem Zó erg had zij het toch ook weer niet bedoeld Weet je wat vroeg zy ik zal jehelpen met d ie laatste paar somn etjes Maar je moet me beloven datje voortaan een beetje beter oplet Ikben niet zo jong meer en ik wil weleens wat vroeger rust hebtwn Julliedenkt maar dat een pen dat allemaalniet voelt hè als je haar 20 veel gebruikt Maar dat heb je misl Als ikzo laat nog moet werken kan ik hetvast er zeker niet lang meer volhouden Nu hoe denk je erover O ja mevrouw Pen ik zal heusbeter opletten beloofde Henk en hyknikte er heel nadrukkelyk by En geen strafwerk meer meenaar huis brengen Ik zal myn best doen Vooruit dan maar Houd me ste vig vast dan twn je in een wip klaar Wat was dat De pen vlóóg over het papier en vóór Henk er erg in had was het hele rütje sommetjes af Keurig netjes stonden de cyfers onder elkaar er was werkelyk niets op aan te merken Ziezo zei de pen toen de laatstesom af was Veeg me nu maar af enberg me op Ja dat vergeet je andersóók nog wel eens Hè hè nu kan ikeindelyk eens gaan rusten Dank u wel mevrouw Pen zeiHenk nog maar het leek wel of depen al in slaap gevallen was want zyzei niets meer en lag zó rustig op deinktlap te rusten dat Henk niets meerdurfde zeggen Henk Henk klonk ineens moeders slem Wat is er met je Ben jein slaap gevallen Henk keek verschrikt op Hü in slaap gevallen N neen moeder zei hü maar hy wist hei toch niet helemaal zeker Ik zou maar naar bed gaan jongen zei vader Hoe staat het met jesommen Legpuzzle De Valkenjacht Dil is een aardige legpuzzle die een tafreel uit een vaUcenjacht voontelt Knip de plaat uit plak ze op niet te d k karton knip don de verschillende delen uit en probeer ze aon elkaar te leggen Als je en klein doosje hebt doe it de stukjes na gebruik daarin en op het deksel zet je Legpuzzle J e Valkenjacht Je kunt ze dan dadelijk vinden ols je het nog eens wüt pro beren of er een andier een ziek vriendje o vriendinnetje bijvoorbeeld en genoeoen mee tüilt doen En er raakt op die manier nooit een stukje wtg loet Wen iT N Uk