Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1940

Vrijdag 30 augustus 1940 fddemnpUad bevat een iuj doB Hykscuromiisa J it bezette Hederlandsche ge fL ae bijïoiuiere maatrege 00 gebied I Mdt het wlgende bepaald f crplaiitiitec den actel e et van 2C Aftü IMt hoa ere vaanicningen t Om gMinkrijk ie Ne lerlande I uamluou vennootschappen riia mb P ioaeK alsmede met tst ucaehepcn die ge tel bet irscrcn van d vlag Staatsklad n m gfit buiten werking ifybalMogCB ran den xctel U0 pMHl van dc in Htl 1 genoemde I n t bei in kracht treden van er d ning hekk i piaatg gehad S September l f bU rtwis ïeneraal tap M depar t van Handel NUverbeid en Kliïiiart warden opgegeven Hy ina luik een verplaatsing T n den j il evemegende mate heeft me Kfkt is verplicht de opgave te te laten dnen In Een op grond van de in lid 1 ndc wet verrichte verplaatsing jliiBi Kiel ut een op laatstgenoem Itedeling berustende maatregel of ruil voonvloeiend rechtsgevolg kan lelot ten detle nietig verklaard of heven wurden Deze beslissingen I uit van lien secretaris generaal ibtt departiment van Handel Nij ktid n Scheepvaart Deze kan te die maatregelen treffen die in dit ind verder noodig blijken te zijn t De wettiiijke vertegenwoordi lïM ondernemingen zijn verplicht k nranderinijen up grond van lid 3 lunzien van den zetel in de Neder ilie Staatscourant bekend te raa Dne veranderingen moeten lijlihalve kostelooa is het handels Kr worden ingeschreven indien h piaatsing van den zetel welke Mfrond van dt in lid 1 genoemde ifet tlHcbied daarin is ingeschreven lUOitll echten ait aandeelo in de 1 ZüB effecten waarin aandeelen Ikinen en buitenlandsche privaat èltrlijke rrchtsperaonen of vereeni v n persiiflen tot uitdrukking I naar een gebied buiten het Rük tSuropa gebracht dan kan hiJ die kl op het aandeel beeft de uit dit itl voortvlueiende rechten ook dan nlHiea indien bi ten gevolge van Iwrlog nut m staat is de aandeel ijieii lot iich te nemen of aan te Dit geuit slechts ten behoeve die natuurlijke of rechtspersonen migingen van personen instellin Ulichtuigen en andere doelvermo 1 en handelszaken die door één WH wordt gedreven iondernemin l die lich in het be itè Nederland ebied ophouden of aldaar faun 1 hebben ll De bepalingen van lid 1 gelden ten aanzien van een rechtspersoon P grond van de in art 1 lid 1 vaniide wet haar zetel verplaatst In een dusdanig geval kunnen uit het effect voortvloeiende rech liechlï door de n zich binnen het lle Nederlandsche gebied bevin tbestuurder s geldend gemaakt ra Als bestuurder is ook aan te een ingmulge de verordening no IIHO aangtsfplde behéerfjer Indien dool een ander dan den J leden 1 er 2 aangewezen ferechrechtshandelingen zijn verricht J orden verricht die door het feite wzit der aandeelbewijzen mogeMin geworden zyn deze van on J i tenzij de leeretaris generaal J t departement Tan Handel Nij i en Scheepvaart anders mocht nikel 3 AMempeÜBK ran aimdcetea l Rttkstommissarir eepr het bezet derlandsche gebied kan bepalen effecten waarin de aandeelen emocgen eener naamlooze ven P of van een andere privaat Uke rechtsperaoon of ver eni personen tot uitdrukking zijn it binnen een door hem bepaal nnijn ter afstempeling worden Hij kan tegelijkertijd be tke de rechtsgevolgen zullen r het geval da bedoelde aan i iet binnca dia aangegeven Plaativiadt Ael t 8 ralfcn L i niet voldoet aan de ver anmelding ala bedoeld in i 1 of die opzettelijk in strijd xiet ten op grond van artikel 5 chrift wordt voor loo ndere bepaling llu r raf tefn de handehig a gttttaft BMt gevangmii Ij ten hoogste vijf jaar en met 1 lioogate honderddui 1 iiB f met een vwi d e straf 1 neer en ag pen nen Ut Ihet laat Nn HjJ b Vrag maari Vt net Irarken i SuissoiiiO I ouders nxt Ze schreel nte wat far ie wW 4 let moois dat 1 I namen door e het over IerasbW naam tuss i Putten fran vrooUJk brt met Wil jsen lamW leii na aP I naar ondef namen W like niet v raadsel numme vo OORLOGSMOLEST CREDIETEN VOOR BEDRUVEN Met het doel de bedrijven weer op gang te brengen VEKSniKKlNG 6ESCIIUDT DOOB SnCiRINGBN Het Verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen generaal van de departementen van Financiën en van Justitie betreffende oorlogsmulestcredieten voor bedrijven Begr Owloflsmolestcrediet AitHtel I Onder oorlogsmolesteredieten verstaat dit besluit eredieten welke aandoor oorlogsmolest getroffen bedrijven op den voet van de navolgendeartikelen voor rekening en risico vanhet Rük worden verstrekt Zij hebbenten doel de bedrijven weder op gangte brengen f Verstrekking con oorlogs molesteredieten Artikel 2 De verstrekking van oorlogsmolesteredieten geschiedt door stichtingen welke uitsluitend of mede ten doel hebben zoodanige eredieten te verstrekken Van Rijkswege kunnen aan deze stichtingen tot dit doel voorschotten worden verleend De verliepen op de eredieten geleden worden voor zoover zij niet uit de eigen inkornsten der stichtingen kunnen worden gedekt gebracht ten laste van het Herstelfonds 1940 Artikel 3 De secretaris Feneraal van het departement van Financiën steK nadere voorschriften vast betreffende de verleening van de voorschotten en de verstrekking van de eredieten Hij voegt aan iedere stichting een commissaris toe die op d verstrekking van de eredieten toelicht uitoefent De cotnmissarissen handelen naar de aanwijzingen hun door de secretaris sengeneraal van de departementen van Financiën en van Justitie gegeven Artikel 4 De toekenning en de definitieve afwikkeling van oork gsmolestcrediet n wordt ingeschreven in het handelsregister De aan den credietgever toegevoegde commissaris doet daartoe onverwijld opgave aan iedere Kamer van Koophandel t Fabrieken bij welke gegevens omtrent de zaak van den credietnemer zijn ingeschreven Indien de zaak niet is ingeschreven geschiedt de opgave aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welker gebied de credietnemer is gevestigd Voorzieningen inzake oude otiereenkoauten Artikel 5 Onder oude oivereenkomsten wordenverstaan 1 De overeenkomsten door den credietnemer viór 19 Mei 1940 aangegaan l De overeenkonurten door schuldvernieuwing in de plaats gesteld van Binnenland VERPLAATSING fiaamlooze Vennootschappen t vo € 15 September worden opgegeven Wet ras 2é AprÜ 1940 tnutca criüig Redttcn it dreicB iMÜtca het Bifk ia Earoiw met een der in lid 1 gegeven voorsclïriften handelt wordt gestraft met geviangecisetraf van ten lioogste een jaar of met een gelSboete van ten luwgste tien duizend gulden 3 Handelingen als bedoeld in lid 1 zün misdrijven Verbrecben Handelingen als bedoeld in lid 2 zijn avertredinegn tjbertretungen met StrafvenrolgiBg I gebii eelenf f f i 8 in strijd met artikel 1 lid 2 of met een op grond van artikel 6 gegeven voorschrift worden slechts op vordering van den secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart vervolgd Deze vordering kan ingetrokken wor en Artikel 6 Verdere maatregelen 1 De Rykscommi9saris voor het bezettd Nederljmdscjie gebied treft de voor de uitvoering yan deze vordering noodige maatregelen en geeft de voor haar uitvoering of aanvulling noodige voorschriften Hü oordeelt over twyfelSevallen die zich bij de toepassing van de voorschriften dezer vordening voordoen Zijn beslissingen hebben algenieene rechtskracht 2 De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied kan de hem ingevolge lid 1 toekomende bevoegdheden overdragen Artikel 7 i i I Inwerkingtreding Deze verordening treedt onmiddellijk in werking De Luchtbescherming NIEUWE MAATKEGELEN Het vierordeningenblad bevat thans een verordening van den Rijkscommissaris betreffepdè bijzonder maatregelen ten behoeve van lUchtbescherming waarin zijn opgenomen de reeds bekend gemaakte verboden om tusschen 22 uur en 4 uur motorrijtuigen in het openbaar verkeer te gebruiken en tot het betredlen van het strand tusschen zonsondergang en zonsop gang Verder is bepaald dat met inganig van 5 September het vermogen vi n in motorrijtuigen gebruikte gloeilariipen niet te bove mag gaan 35 watt voor kdplichten en 10 watt voor spatbordlampjes of torpedo frontlampje Op overtreding van ixivenstaande bepalingen is een hechteniastraf van ten hoogste 6 maanden gesteld en een geldboete van ten hoogste duidend gulden of een van deze straffen Tenslotte is bepaald dat motorrijtuigen waarmede de genoemde bepalingen worden overtreden voor onbepaalden tijd in beslag kunnen worden genomen twwijl de bestuurdersvan zoodanige motorrijtuigen in vcxffloopige hechtenis kunnen worden genomen r Melkdisfributié hief waarschijniijk GEEN VERVANG G I pr da ti VAN VOLLE MELK onze bot rproduetie Wusde rW D TADTCKACI IC Ko bedroeg in 1939 LlCfl iC 1 Ar 1 Usf tAJ honderd en acht miUioen k g Hiervan werd land verbruikt terwyi de overige achten vijftig millioen werd uitgevoerd en wel in hoofdzaak naar Engeland Daarnaast namen Duitschland en België ook nog wat boter van ops af Door de thans geldende distributieregeling ligt het voor de hand dat er in ons land meer roomboter voor de consumptie bestemd is Dat dit uiteindelijk zou leiden tot een botertekort is vrijwel uitgesloten daar toch altijd een afzetgebied gezocht moet worden voor de boter die anders naar Engeland gaat i Wat de gecondenseerde melk betreft is het te verwachten dat deze eerlang weer vrU zal worden gegeven Men wenschte echter eerst de aan de bibrieken aanwezig voorraden op te nemen Groote invloed van het afttlachten van vee op de melkproductie is niet te verwachten daar de goede melk koeien niet worden geslacht Zij zijn van te groote beteekenis voor de melkopbrengst Zeer zricer zal er ook voldoende wintervoer voor de koeien zijn De boeren die zdf liet grootste belang hebben bij een mooie melkopbrengst hebben er ongetwijfeld voor gezorgd dat zy voldoende voedsel in voorraad hebben De meestCR hebben er rekening mede gehouden dat waarschijnlijk niet voor Februari krachtvoer zal warden verstrekt Tenslotte verklaarde de heer Van der Kooy dat er voldoende consumptiemelk beschikbaar lal blüvcB Oek bq de industriemelk zal dit wel het geval rijn maar in leder geval bU de consumptiemelk daar moch Irfer de opbrejigst maar even haperen de boeren die voor de industrieinalk aorgen dan consumpUeraelkers zouden worden werd vijftig miUioen kg in Neder Voldoende wintervoer voor koeien Een correspondent van de N R Cji t heeft eenondolMnid gehad met en heer J v d Kooy voorzitter van den Prot Chr Bond van handelaren in melk en zuivelproducten in Nederland inzake de melkvoorziening van ons land De heer v d Kooy was van meening dat er geen distributie van melk zal komen tenzü door allerlei omstandigbeden liet verbruik zoo groot zou worden dat slechts door een distributieregeling een billijke verdeeiing wordt gewaarborgd De geruchtm dat volle melk door taptenielk zou worden vervangen achtte hy echter uit de lucht gegrepen De melkprijzen zullen zich en f getwijfeld op lietzelfde niveau al voorgaande jaren bewegen Zooala attüd zal de melkprijs ook nu in hét najaar reap met één of twee c it de hoogte ingaan Maar hier ligt niets veirontnistntds in daar dit ieder jaar voorkomt Trouwens in het voorjaar gaat dit percentage er weer af Dat de melkprijs aan een extra verhooging onderwtHpen zou zqn is niet te verwachtöi Het vervoer is al tamelijk goed geregdd Waren er in het tangin enkele moeilijkheden te overwinnen thans is voor een geregaldan aanvaar naar de productie centra gezorfpL Tte wordt zoo econuniisGh mogeiük garcdea waartoe het melkwinningsgebied in rayons is arirnM in atrtht venSeeia overeenkomsten door den credietnemer vóór 15 Mei 1940 aangeaan tenzij de schuldvernieuwing door den aan den ctjeditgever toefevoegden commissaris is goedgekeur Artikel 6 Tot het tijdstip waarop de definitieve afwikkeling van een oorlogsmolestcrediet in het handelsregister is ingeschrwen gelden met betrekking tot de oude overeenkomst n van den credietnemer de navolgende artikelen Artikd 7 Aan de verbintenissen welke voorden credietnemer uit oude overeenkomsten voortvloeien kan slechtsworden voldaan en voldo ring daaraan kan slechts worden afgedwongen voor zoover de aan den credietgevertoegevoegde commissaris daartoe toestemming verleent Zoodanige toestemming is ook vereischt voor een tusschen den credietnemer en zijn schuldeischer aangaande de verbintenissen getroffen regeling Voor zoover deze toestemming niet is verkregen wordt de schuld als niet opéischbaar beschouwd Hetgeen zonder toestemming is voldaan kan tf ruggevorderd worden Artikel g Is een oude overeenkomst waarbij de credietnemer partij is wederkeerig en is deze zoowel door hem als door zijn wederpartij niet slechts gedeeltelijk nagekomen dan kan de wederpartij den credietnemer sommeeren m binn n acht dagen te verklaren of hij de overeenkomst gestand wil doen Verklaart hij zich daartoe binnen dien tijd niet bereid zoo is de overeenkomst ontbonden en heeft de wederpartij recht op schadevergoeding Artikel 7 is an toepassing Verklaart hij zich wel bereid de overeenkomst gestand te doiT dan is op de daaruit voortvloeiende verbintenissen artikel 7 niet van toepassing De bereidverklaring is slechts mogelijk met toestemming van den aan den credietgever toegevoegden eonunissaria ArtUMI C 1 1 De artikelen T n S zijn niet vantoepassing op ArbeiQsovëreenkorasten behalvevoor zoover betreft vóór 15 Mei 1940 vervallen loonen Huur en pachtovereenkomsten Renten van schuldvorderingen waaivoor hypotheek is verleend Veralichie periodieke aflossin gen waarwor hypotheek is verleend 2 HetKbepaaide in het eerste Udonder 2 4 geldt niet voor zoover deaan den credietgever toegevoegdecommissaris in bijzondei e gevallenapders hesUst De schuldeischer wordttevoren gehoord althans behoorlijkopgeroepen Artikel 10 De artikelen 7 en 8 stuiten den loopniet vaii reeds aanhangige rechtsvorderingen in zake oude overeenkomsten noch beletten zu het aanleggen vannieuwe rechtsvordermgei Artikel IL Indien ingevolge bet bepaalde in artikel 7 voldoening aan een verbintenis niet kan worden afgedwongen vervallen de gelegde beslagen en wordt de schuldenaar uit de gijzeling ontslagen De president van de rechtbank beveelt voor zooveel noodig de doorhahng der vervallen beslagen Op de kosten waarin de schuWenaür is of wordt vrrwez i Vmdt artikel 7 overeenkomstige toepassing SUttbepalineen Artikai U Dit besluit is mede van toepassing op reeds verkcBde aerlogsrauleatcre dieten j Artiker IS Dit besluit treedt heden in werking VEBGADERIIVG VAN DEN NEIMIRLANDSCBEN KAKKfiRSBOND Onder voorzitterschap van den hetr Herm C Kloet uit Haarlem was gisteren de Nederlandsche bakkersbond in algemeene vergadering byeen De heer Kloet besprak op uitvo ge wijze de moeilijkheden waarmede de bakkerswereld te kampen heeft moeilijkheden die veelal nog niet tot oplossing zijn gekomen of waarvan het eindresultaat dermate is dat de bakkers er in zullen moeten berusten In de roggebroodkwestie is een resultaat bereikt dat zeer effectirf is geweest De oplossing is spoediger gekomen dan men gedacht had en al is deze nog niet ideaal te noemen toch noemde spr het een verheugend feit dat men aan de bezwaren is tegemoet gekomen Naast deze problemen nonnde spr het aanvangsuur van drie uur op Zaterdag de verkrijging van olie en vetten en de kolenvooniening voor de bakkersbedrij ven Spr s indruk is dat aan verlangens welke werkelijk rechtvaardig ziJn tegemoet gekomen wordt mits e toestand zulks toelaat Besloten werd een vergunning aan te vragen om des Zaterdags den arbeid twee uur vroeger te doen aanvangen De vergadering sprak lich verder uit om zich neer te leggen bq een door de regcering nader vast te stellen wettelijk winkelsluitingsuur Xon en ntmat Eo av cm asMtar VtM Maas v Mtt mm KÊ VèM Nieuwe maan Z 8t t CIK Men la verpHeM t venhiisteNs van Saaaondanaar tot laiofiig I antaarBa vaa voértnigen aMcten H Bnr na Zonsondcrgaaf ontatokcn worden De voormalige zeeea lancfcnacht MAATREGELEN BETREFFENDE BEZOLDIGING EN VERZORGING In het Vefordeningenblad is opgenomen een verordeninc ▼ den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee en landmacht Hierbij wordt het hoofd van het afwi kelingsbureau van het departement van Defensie gemachtigd na verkregen instemming van den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken voorzieningen te treffen nopens de bezoldiging het wachtgeld en het pensioen van het militaire personeel van de voormalige Nederlandsche zeeen landmacht en nopens de verzorging van hun nabestaanden Voorts wordt het hoofd van het afwikkelingsbureau gemachtigd voorzieningen te treffen nopens de schadeloosstelling van in dienst van de voormalige Nederlandsche zee en landmacht gebezigde burgerwerkkrachten die in en door dien dienst lichamehjs letsel hebben bekomen zoomede nopens d verzorging van hun nabestaanden Op grond van bovengenoemde verordening heeft het h ofd van het afwikkelingsbureau het volgende bepaald Artikel 1 1 In artikel 72 van de Bevorderingswet voor de landmacht 1902 wor leri na het eerste lid de volgende vier leden ingevoegd 2 Indien een officier die op nonactiviteit is gesteld op grond van hetbepaalde bij artikel 70 orider 3 4 5 of 6 inkorostien geniet of gaat genieten uit of in Verband met arbeid ofbedrijf ter hand genomen met ingangvan of na den dag waarop ae nonactiviteitB bezoldiging vermeerderdmet de aldus over eenig kalenderjaarverkregen inkomsten zou overschrijden het bedrag van de activiteitsbe zoldiging de nonactiviteitsbezoldigingmet het bedrag djer overschrijdingverminderd Het in het tweede lid bepaaldevindt overeenkomstige toepassing tenaanzien van inkomsten verkregen uitof in vérband met arbeid of bedrijf welke geacht moet worden te zijn terhand genomen gedurende verlof voorafgaande aan de non activiteit Wanneer een op noA activiteit gesteld officier inkomsten geniet uit ofin verband met arbeid of bedrijf terhand genomen voor den dag waaropde nonactiviteit c q het verlof bedoeld in het tweede en derde lid iS ingegaan en deze inkomsten zijn vermeerderd zijn ten aanzien van de vermeerdering en bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing 5 Een vermindering als in hettweede derde en vierde lid bedoeld wordt voorioopig maandelijks en definitief na afloop van het kalenderjaarvastgesteld Artikel t ƒ De vnor militairen beneden den rang van officier gestelde minimum pen sioengrondslag bedoeld in het fide lid van artikel 14 der pensioenwet voor de zeemacht in het 6de lid van artikel 14 der Pensioenwet voor de land macht in het 5de Ud van artikel 14 der Pensioenwet voor het personeel der koninklijke marine reserve en in het 6de lid van artikel 14 der Pensioen voor het reservepersoneel der landmacht wordt indien het recht op pensioen berust op het bepaalde in punt 2 van artikel 2 der hiervóren aangehaalde wetten dan wel in artikel 2 der Pensioenwet voor vrijwilligers bii den landstorm voor de militsiren of de gewezen militairen beneden den rang van officier die op of na 1 April 1939 in werkelijken dienst zijn gckeraen gestclfi op niet minder dan een duizend gul aen i Artikel Z Aan de opf of a 1 AprU 1939 tewerk gestelde burgerwerkkrachten wier diensten ten behoeve van denNederlandscben militairen dienst werden gevorderd wordt indien zij in endoor of gedeeltelijk in en door de vanhen gevorderde diensten arbeidsongoséhikt zijn geworden ten laste vanhet rijk een schadeloosstelling toegekend naar dezelfde regelen en maatstaven als die waarop krachtfas delandmacht voor dienstplichtigen derlandmacht recht bestaat op toekenningvan invaliditeitspensioen De in de artikelen 3 en 37 dervoormelde wet nader aangegeven betrekkingen van vorenbedoelde burgerwerkkrachten die ten gevqlge vaneen der oorzaken als in de voorgaande alinea nader aangeduid het levenhebben verloren of komen te overlijden wordt mede ten laste van hetrijk een schadeloosstelling toegekendnaar dezelfde regelen en maatstavenals die waarop krachtens de Pensioenwet voor de landmacht voor de nagelaten betrekkingen van dienstplichtigen recht op toekenning van pensioenbestaat De bepalingen der hiervórenmeer aangehaalde wet alsmede de uitvoeringsbepalingen dier wet zUn indaartoe leiden geval tan dexc vanovereenkomstige toepissing nilks nu tinachtneming van het bepaalde in artikel ï Artikel 4 rat besluit treedt heden in werking voor zoover betreft de artikeleR en 3 met terugwerkende kracht tot I April 1939 OISTRIBUTIPIIEUWS Koffie en thee Gedurende het tijdvak van Zaterdag 31 Augustus tot enihiet Vrydak 27 Sep tember geeft de mat 73 gi iH nn i de bon van het llgCmecn diiöibutiebonboekje recht het kooien van een half pond koffie o f een l alf ons thee Brood het of lOg og Gedurende het tijdvak van Mkandag 2 tot en met Zondag 8 Septemberlgeven de met 4 genummerde bonnuk van he broodbonboekje tezampi recjht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood Ell der bonnen geeft derhalve recht koopen van 123 gram roggebroo 100 gram ander brood De bonnen welke 8 September niet gebruikt zün blijven voorts tot en met 12 September geldig uke Gedurende het tijdvak van Zaterdèlg 31 Augustus tot en met Vrijdag 21 September geeft de met 72 genum4 merde bon van het algepneen distribu tielxinboekje recht op het koopen van een kilogram suiker Welke Bon t LeveBSttHldeleiidïstribiitie BROOD Met 3 genHDsmerdc duMiela b n nen vaa het 2e bréodbeabo kje Z5M gram roggebrood af Z 00 gram ander brood Elk der enkele bannen 125 gram roggebrood of IM gram ander brood vaar de periade van ZS Aug t m 1 Sept met 4 dagea extra geldiglMidsdnar SUIKER BON Na 73 1 KG wiker geldig tot ca BBCt 27 Septcmbar MEEL BON Na 4 SH om tarwebloem af tarwemeal of baekwaitnseel of reggebleem of raggemeel of aeUriiiead kaknaeel gaidig tot CB met S September BOTER EN VET BONS 5 tat en met 12 vaa de baterkaart 259 gram bater geldig tat en aiet 18 Octaber BONS 5 CB 7 van de vetkaart 25 gram nuurgaiiiie af 35 gr geidic tat em Birt 18 BON t van de vetkaart IS gr gesmolten spijsvet of 350 gram kater geldig t m 18 Oetabcr BONS 9 f m 12 van de vetkaart 25 gram bater met It cant rcduetiie per 25 gram geldig tat en met Oetabw ot il mthi N k 73 Viaa H pand ke i gcWs ai 27 SeptaartcrK rETR LEXm rKTBOLEUMZEGEL i L petroleiiBS geldig vaa Augustus t m 8 September GRjLFTTERSWAREN BON no 14T 250 gl m rijst of i rijstemeel geldig t en met fi September BON ae 27 25 gram haverBMBt of l vervlakken ot gort of gruttcB geldilr tot en met 6 September BON BO 1 5 l pé gram nainna af griesmeei f pad d l ngy a e der tot ea met II Sept BON no 11 10 gtara m carani ef vennicelU of spaghetti geldig geldig tat Mi met 11 Sepé NOTORmiAra STOF Tweede distribotie period leept vaa 4 Att l B uh m t as 31 Angas KOLEH Tat 3 September kan men bij haadelarea kaapen 21 vaa bet verbruik vaa April 1 39 tat en mmt Maart 194t LEVERTRAAN AHaen ep recept vaa arts hmz 2M ce per boafd per week f VOOR ONZM DIERMN IKMIDENBROC BON N 1 12 K G gteev 1 en t K a 3 0 t 4 S K Ct greep S 3 K G groep 1 g l li tot en met 31 Angnstn KATTENBROOD ON No 1 1 K G geldig tat en met 11 Aogustus