Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1940

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1940 I BINNEIUMD randa ONGELUK MET 0E WAALBRUG H 2eTen dooden en 3 xwaarfifcwonden d laatst berichten 1 hfj iuntal dooden veroorzaakt fSln V van de Waalbrug bij Zalt fT l zew r Er zijn dne zwaar ge V en enkefe lichter gewonden tó iitfbtofferi behooren lot het per Ljj an d Nederlandsghe Dok t cB PP Amsterdam Het ondenvek Het cnii r t k naar de oorzaak van u cnwiu met het brugstuk biJ Zalt jj tj ji tm bet donker met kracht to wu reed roededeelden kon j lijkm van twee slachtoffers S en eborgeo Vijf ai e ders wor roiist 700djt thdjis als ast TZ kan worden aangenomen dat S mlcorofr Dhe ttian zijn zwaar ge Z jn vijf itts minder emstjg Het gjf gtToek wordt vandaag voortgezet De Rè jch nahr8tand op de IXtrechtsche Jaarbeurs BBtANGWtKKENDE INZENDING Omtrent tk dgransche inzending ïtn Duil hl Jnd op de komende ütrciht lie Jrf iibturs wordt van offitieek Duit he zyde het volgende In de jarer voor den wereldoorlog irtid aan de voedselvoorzi ring van hrt DuilEtli Rijk uit eigen middelen einig Bünriacht besteed Toekenend voor dtzc opvattingen der Duitsche igrariwhe pflititk was de uitspraak Tin een zeer Imk genrien teerden Euludagafgevaardigde Duitsthland koeien grazen aan de La Plata Deze uitspraak geeft in weinige oorden weer m hoeverre men zorgde oor n voeding van e g n bodem tor de dieren die vleesch en vet moesten leveren Mtn lad zich geheel on den m ocr u hrt buitenland van het be langrijkrte krachtvoer ingesteld Dat deze tof tind bij het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 catastrophaal bleek te ziin hgt voor de hand Plot seling yii dt invoer vin krachtvoeder sfgesnedm en men moest ich wel pan in tellcn op een voedelsvoorzie nmg wet eigeti producten Deze om ichakel ng wis slechts in zeer be perktfr en dus ontoereikendtn om vang mofehiK en men kwam weldra voOT biina onoverkomeliike voedsel problemen te taan Deze ontvv kkding is voor het nieuwe DuitscHand een goede les ge wewt en ain lord na de machtsover name door t nationaal socialisme werd rie nieuwe Prarische pohtiek onder leiding vm R Walther Darre ingesteld op etn volledige voed 1 vooriitning van Doitschland door jen middelen Het doel is thans in loeverrc lert ki dat de invoer met 45 prfcent i vermind rd en dat nieltegtni taarde het feit dat de vee rtapel belangiijk v e d vergroot en i zuivelfabncage zeer hoog is opge voerd Dit vtrdiudchtktn ook de voorstel Inten die het middelpunt vom cn M dtn stand van de Heichnahrstand op de Wrerht che Jaarbeurs Her viordt van de prestaties van Iwt landvolk onder leiding van de RfKhsnahr tand lerhts e r klein deel Irtoonii niettemin kan iedere bezoekw z ch een duidelijk beeld vormen n den toe tand In een aantal beel rrrit dtn nood der boeren vooi mathlsovtrname getoond termiil i dairnevcns d uitwerking kan ni van de RiikserfvteltT op de ver mg van het verband tüsschèn de Wren tn hun grond fciHie Een prtote plaats nemen ook de ii v n der Duitsche marktorde ir w larbi vooral waarde wordt f Khi aar den grond Ook de sue J scri VII de ir spanning die het itsrhe 1 ndvclk zich getroost ne l ten ruime claats in Veel h er M i vcor der Nederlandschen land wk pdige ongetwofeld nieuw en Jj za zjth eerst de gedachtengan r tij de inrichting van het geheel p ft voorgezeten eigen moeten ma Tri de lerduidelnking van de y tukken hebben ook m Duitsch i de t rtoonstellingen en voor al f if groote tentoonstellingen bet ef de voedselvoorziening weïke d rddu enden bezoekers uit alle van het Duitsche landvolk A bijgedragen En in aelfdpT im zal de stand op de y cht rhe Jaarbeurs den Neder fh Ti boeren laten zien welkeVi lintn in Duitschland op landbouw veeteeltgebied bewandeld heeft INTLAATS VAN SLAOLIF jj mwoner van Haarlem is de l J ïeworden van twee mannen die wi vcK r ƒ 50 een bue met vufenJJ liter laolie hadden verkocht ölf bi nader onderzoek water met dun laagje alaolie bleek te bevat De bedrogen kooper deed aanr l J de politie die de beide man eldra had opgespoord Het waj e 35 jmnse L en de 48 larige R Haar Ion BcmJcd njn m bewaring Het werk van den OpbouwdienAt KAPrrEIN PATERS OVER GEESTE LUKE EN UCBAMELUKE OPVOEpmC VAN DE JEUGD In een dezer dagen gehouden pers conferentie heeft kapitcm Paters chtf van de hoofdafdeeling geette ke en lichamelijke opvoeding vaa den Op bouwdienst een belangwekkende uit eenzettmg gegeven van het werk dat door deze hoofdafdeeling wordt ver richt en van de resultaten die tot nu tóe zijn bereikt Ten einde de taak van de hoofdaf deehng geestelijke en lichamelijke opvoeding goed te verstaan is het nuttig om met enkele woorden vast te stellen op welke wijze de Opbouw fdienst den arbeid ziet omdat zonder een juist begrip van het woord arbeid liet wel zeer moeilijk is te spreken over de geestelijke en lichameluke op voedmg De arbeid is primair en wij zien m den arbeid een uitmuntend op voedingsmiddel en derhalve n vraag stuk van groote geestelijke waarde De geestelijke en lichamelijke od voeding van den Opbouwdienst is in m de eerste plaats daarop gericht den man een juist inzicht te geven van den arbeid welke hij ten dienste van de gemeenschap zal hebben is verneh ten en de voor de juiste uitvoering van den arbeid onmiskenbare eigen chappen aan te kweeken Als eers e hulpmiddel daartoe hebben wij ge grepen naar de geestelijke en Iichame lijke opvoeding Er zijn in de sport tal van opvoed kundige elementen aanwezig die niet verwaarloosd mogen worden zooals Orde arbeidzaamheid arbeidslust be hendighcid uithouaingsvermogen esaamhoongheid alle eigenschappen die door de lichamelijke opvoeding en sport m hooge mate worden gesamu leerd en gevormd Wij staan dus voor een zeer moeilijke taak Wij moesten een bcgm maken Dat begin moest ge maakt worden op Cen dag waarop de Opbouwdienst in weiking trad op 15 Juli Wil konden geen dag vt aehten Men heelt m werking zien treden het centraal opleidings instituut en op 23 Juli vier distrietssuortcentra Op deze wnze was het mogelijk om onmidde lijk ongeveer 700 sportleiders te doei opleiden voor hun moeilijke taak Deze opleiding IS thans zoo ver dat zj Maandag a s hun taak kunnen aan Onderscheidmgsteekenen Er zu len maatregelen moeten wo den genomen om de lichamelijke oO voedmg m de to komst blijvend te stimuleeren Daartoe zullen wij komen tot de samenstelling van een aantal vaardigheidseisehen die na een be hoorlijke training voor een eder te halen ijn Het haicn hiervan zal b loond w o den met een onderschei dingsto rvcn dat dus voor de mannen het uiterli ke kenteekeo is dat zij m de Qaad op het g bud van de lich i nielijke oefening v at bereikt hebben en voor den afdeehngscommandant en den corpacommandant iets is om mtt tro s op ie wijzen Een twe de stimu Icerende faetor is de organisatie van wedstrijden en een derde uitermate belangrijke factor is het verkrijgen van etn uniforme sportkleeding Zane en muziek Een ander belangrijk middel om or de en tucnt maar vooral gevoel voir gemeenschapszin en saamhoorighe d aan te kweeken is de beoefening van zang en muziek Men mag nooit zeg gen dat het Nedcrlandsche volk niet kan zingen Dat kan spr ieder uur vai den dag bewyzen Laat men maar ko men op het centrale muziekmstituut Daar zijn 52 jongelieden verzame d zoo Uit den Opbouwdienst en spr hoopt Dinnenkort in een openbare les kapi tein Tiggers in de gelegenheid te stel len daarvan meer te laten hooren De taak valfi het instituut is m en kei woorden weer te geven Het mii ziekopleidmgsmstituut moet richtlij neïi geven en smaakvormend optreden en wanneer men nu vraagt naar d middcien waarmede dat instituut zijn doel tracht te bereiken dan zijn die in enkele punten op te sommen Dit is m de eerste plaats de samenstelling van een bundel van op de juiste wyze ge rangschikte goede Nedcrlandsche lie deren In de tweede plaaU zal worden gezorgd voor een uniforme en des kundige opleiding van muziek ei zangleiders In de derde plaats zal g zorgd worden voor de samenstellinj van een bundel van voor harmonie fanfare bewetite marschcn en o bouwliederen terwul in de vierffc plaats lal worden zorggedragen voor een foede leiding by het spelen van marschmuziek en voor het oprichten van muziekcorpsen In de vyfde plaats zal van te voren toegelichte lichte klassieke muziek ten gehoor wonien ebracht Pers en propa Het preekt vanzelf dat een Op bouwdienst zonder propalaiida on denkbaar zou zijn Spr wees op het weekorgaan PaK aan Het is een uitgave die van d zijde der corpsen wordt voorzien van een inlegblad met corpspieuws Het IS de spreektrompet va de leiding Wij zullen daarin op ongezochte wijz richtlijnen kunnen aangeven ook geestelijke In de tweede plaats door de sam g stelling van brochures In de der plaats zal de inwendige propaganda moeten werken in woord en beeld door oprichting vao een foto n film dienst over eigen werk In de ontspanning zal voor een aanzienlijk deel worden voorzien door zelfwerkzaamheid waarbij uiteraard ook weder richtinggevend öl worden opgetreden Er zyn verschillende mo gelijkheden Vertooning van cultureele en amusementsfilms en opvoering van gopde tooneelstukken Wij willen den man zun cantine laten behouden maar het zal duidelijk zijn dat pnder Tie huidige omstandigheden met zijn dis tiibutiemaatregelen een centraal can t nebeheer noodzakelyk is LectuurverschaffiDf en spaarwezen De lectuurverstrekking zal ook sterk ingesteld worden op den Neder landschcn geest Het doel van de at deelmg lectuurverstrekking is de uit gift van onpolitieke romans pnssende amusementslectuur en degelijke vak lectuur en vooral lectuur van Neder landschen bodem En ten slotie het spaarwezen In hetNedcrlandsche volk is de zucht totspaien annwezig Ook bij het personeelvan den Opbouwdienst bestaat de zuchton van de enkele centen soldij toehnog iets weg te leggen Men durft heteehter ook niet m zijn zak te houdenMen zoekt naar een middel naar eenmege ijkheid van beleggmg Een enandei heeft ons ertoe gebracht eenpaarwezen op te nemen m den Op05uwdienst Op het oogenblik is hetnog net de tijd bm daarover veel Iezeggen Bommen op ons land BRITSCHE AANVAL OP SOESTERBERG In den nacht op Vrndag hebben EngeKche vliegers verscheidene malen getracht een aanval op Soesterberg te ondernemen Tot zes maal toe weer klonk luchtalarm Er werden eenige bommen uitgeworpen die m open veld terecht kwainen en geen ftoemenswaar dige schade agnrichttfn M41 Jre doe en werden niet getroffen Pra oonlijkc ongelukken kwamen niet voor Deii geheele nacht was het afvvecrgeschut te hoorer en tot ver m de om ev ng oeiden de sirenes Tegen drie uur was het gevaar geweken Bommen op Kampereiland Gibteroch end omstreeks zes uur zijn op het Kampere land bij het Kf teldiep in de buurt van erf 70 eenige bommen geva en waai van er een ontplofte Deze bom sioeg een gat m den grond met een m ddellijn van zes meter en een diepte van drie a vier meter In het geheel zijn er dne trechters m den grond ges dgen Men vermoedt dat er zich nog eenige klemerp 4iiet ontplofte bommen in de nabijheiuXbevinden Scherv en zijn gevonden tot oW bonder den meters afstand PersoonhjW onge lukken deden zich met voor De elitiB heeft een groot gedeelte van den trek afgezet Ten voorbeeld aan sommige Nederlanders DriTSCHF LOF VOOR DE j EDERLANDSCHE ADMINISTRATIF Een medewerker van de Frank furter Zeitung meldt uit Den Haag m een Nederlandschen kring een afde hngschef bij den Rijkscomm ssaris te hebben hooren zeggen Ik ken het oude Oo tcnriiksche Hongaarsche Tsjechische en Poolsche bestuur geen enkel kan zich met het Nedcrlandsche meten Het is een genot met de alge meene secretarisbcn der Nedcrlandsche departementen van algemeen bestuur samen te werken Het zijn zeer ont wikkelde mannen van degelijke kunde wier zakelijke verstellen van ri d ge kennis van de materie getuij Ze doen uitnemend werk m hun a ton en veilichten de samenwerking tusschen de Duitsche overheden en de Nedcrlandsche ambtenaren De correspondent wijt het aai conservatieve denken van vele landers de oeconomische heden door den nieuwen toei schapen nog niet te oveiyien volgende wordt als voorbopld aange haald Over den Ryn moefeen nieuwe brug geslagen worden omdat de oude m de lucht gesprongeiy is Reeds deze kon het vcrKcer niet mcr stouwen daarom zou de ni vve vijf meter breeder worden Waarom maar vijf m m 20 jaar is ook de nieuwe brug te smal voor het toegenomen verkeer waarom niet tegelyk dubljel j o breed werd den Nederlandjiellt n stanties voorgehouden Dat zou tjjsb te iuur zyn moeten de hee en uit de betrokken itad geantwoord hebben OiSTRIBUTIENIEUWS BON 115 VOOR ZEEP Een fxtra ranUoen toiletzeep SCHEERZEEP OP BON 116 De secrttaris generaal waarnemend j d van het departement van Han histo verheid en Sch epvaart maakt hel ar de ende bekend Zooals ari b eerder m de pers werd gepubliceera n wordt op 31 Augustus een aanvang gemaakt met de distributie van zeep Gedurende het tydvak van 31 Augustus tot en met 24 September a s geeft de met 115 genummerde bon van het algemeen distiibutiebon boekje recht op het koopen van 150 gram toiletzeep nieuwe samenstelhng of 120 gram huifhoudzeep iA 200 gram zachte zeepisf 250 gram zeeppoeder of voOr zoover voorradig 125 gram zeepvlokken óf 250 gram zelfwerkende waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep Voor zoover de verpakking dit toelaat kan de verbruiker desfiewenscht gedeelten van bovenstaande hoeveelh den m con binatie op een bon koo pen Men zal b v op etn bon 60 gram huishoudzeep plus Q0 gram zachte zeep kunneh verkrijgen Wasscherijen zullen voor de behandeling van de gezinswascH gedurcide bo engenoemd tijdvak de met 115 genummerde bon van het algemeen diatributiebonboekje van hun clientele m ontvangst kunnen nemen voor het koopen van waschpoeder ei wel een bon per acht kilogrim diuog waschgoed De wasscherij zal per bon 60U gram waschpoeder kuriien betrek ken De aandacht werJt er op gtves tigd dat waschpoeder slechts verkoeht wordt aan wasseherijen Het product is met in der detailhandel verkrijgbaar De a s xtrn rantsoen door de distributiei f liften uit te reiken bonnen voor een rantsoen toilet eep geven gedurende het tijdvak van Jl Augustus 1940 tot en met 24 Januari 1941 elk recht op het koopen van een stuk toiletzeep oude samenstelling van ge middcld gewicht VoorU zal gedurende het tijdvak van 31 Augustus tot en met 31 Dt cember a de met Ut genummerde btm welke tegelijk met de textielkaart IS UI gerc Vt ain inannelnke perfonen boven 15 jaar recht geven op het koo pen van 50 tram scheerzeep of voor zoover voorndig een tube scheercheme dan wel een pot scfteerzeep Prijsopdrövii SIGARENWINKELIER VFRKOCHT OOK NOG WAT ANDERS De politie te Haarlem heeft een onderzoek ingesteld in een sigaienwm kei aldiar welke gedreven wordt door twee compagnons Behalve siga ren vend de politie ook een vat met 200 bier slaolie dooztn met to let eep emmers met zachte zeep e en groote hoeveelheid cacao en 100 kg su ker De winkel ers verkochten deze arti kelen teg n te hoogen prijs Zoo moesten de klanten voor een pond suiker 45 cent betalen Oe politie heeft de slaolie de cacao en de zeep meege nomen en ter beschikking gesteld van den dislributiedienst Een gedeelte van den voorraad toiletzeep en suiker werd m be iag genomen daar deze artikelen waarschijnlijk atKomstig zijn van een ie Heemstede gepleegden diefstal Tegen de beide wnnktliers is pro verbaal opgemaakt oodelijk ongeval OP EN RIJKSWEG Til BURG BREDA Gisteravonc c m half negen is op den Rijksweg tusschen Tilburg en Breda een doodelijk ongeluk gebeurd waar van een zwerver uit Amsterdam het slachtoffers is geworden De man reed mee in de auto van den heer Dijkstia uit Breda De wagen kreeg panne en mnost door een vrachtauto naar huis worden fe lcept Tijdens dezen tocht sprong een band van de vrachtauto waardoor deze begon te slingeren De sleepketüng brak met het gevolg dat de personenauto tegen een boom reed Hierdoor werd de zwerver op slag ge dood De stoffelijke resten werden overgebracht naar hel St Ignatius zie kenhuis te Brtdo De naam van den zweiver is orbckend De heer Dijkstra liep slechts enkele schaafwonden op MOTORRIJDER GEDOOD G s ci vond om kwait over acht i te Ilpendam de dertigjarige ongehuwde D Het stoffelijk overschot w onder pobtietoeacht naar Ilpendam gebraoh Welke Bon i eTensnudóelendutrUintie BROOD Met 4 ffenunuBCfdc dubbele boa nen van het 2e broodbonboekje 25M gram roggebrood of 20M gram ander brood Elk der enkele bonnen 125 gram roggebrood of IM gnuB ander brood voor de penode van 2 Vm 8 September met 4 dagen extra geldigheidsdaiv SUIKER BON No 7 KG nilker geldig tot en met 27 September MEEL BON No 40 21 ons tarwebloem of tarwemecl of boekweitmeel öf roggcbloem of roggemeel of zeUrqzend bakmeel geldig tot CB met 6 September BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van de boterkaart 250 gram boter g eldig to en met 18 October BONS 5 S en 7 van de vetkaart Z5 gram margarme of 250 gr boter geldig tot en met It October BON 8 van de vetkaart 250 èr gesmolten spysvet of 250 gram boter geldig t m 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaart Z yO gram boter met 10 cent reductie per 25 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON No 71 14 ons thee of 3 pond koffie geldig tot en met 27 September PETROLEUM PETROLECMZEGEE Periode 2 L petroleum geldig van 12 Augustus t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 250 gram rijst of rijstemeel geldig tot en met 6 September BON no 27 250 gram havermout of havervlokken i f gort of grutten geldig tot en met 6 September BON no 105 100 gram maizena of gnesmeel of puddingpoedei geldig tot en met 11 September BON no 110 10 gram macaroni oi vermicelli of ipaghetti geldig tot en met 11 September ZEEP BON no 115 IM gt tuletseep of 120 gr huLshoudzeep of 200 gr zachte zeep of 25 gr zeep poeder of 125 gr zeepv lokken of 25 gr zelf werkende waschroid delen of 2M gr vloeibare zeep geldig van 31 Aug t m 24 Sept Dne bon geld ook voor gezins w asch per 8 K G droog w aschgoed BON no 116 5 gr scheeneep of een tube scheercreme of een pot scheerzeep Geldig van 31 Augustus t m 31 December MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 4 Augustus Uwl 31 Augus tus KOLEN Tot 3 September kan mes bu handelaren koopen M van het verbruik van Apnl 1939 tot en met Maart 1940 LEVERTRAAN Alleen op recept van arts max 204 ex per hoofd per week VOOR ONZE DlFRtN HONDENBROOD BON No 1 12 K G groep 1 en 2 1 KG gr 3 6 KG gr 4 5 KG groep 5 3 KG groep 6 geldig tot en met 31 Augustus KATTENBROOD BON No 1 1 K G geldig tot en met 31 Augustus FUSIE INGENIEURSORGANISAnp Het bestuur der N ndsche ver eenigmf van IngenieiiH eft zich af gevraagd of gezien het jül beeld van zich samenvoegende organisaties in Nederland ook thans met de tijd ge komen is om pogingen aan te wenden ohv eenheid te brengen m de ingenieurs organi aties in NederlandHet heeft zich tot het bestuur van het Instituut van Ingenieuis gewend of het bereid zou zyn met het bestuur der Nederlandscbe Vereeniging van gedachten te wisselen over de vraag of thans niet de tijd gekomen is om ook in Nederland te komen tot een Neder landsche Vereeniging van Ingenieurs Daarmede ou tevens het titelvraag stuk tot een goed einde kunnen worden gebracht BEGRAFENIS KOI NEL J C C PHAFF Op de begraafplaats Nieriw Eik en Duinen te s Gravenhage werd g stermiddag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den gep kolonel der infanterie J C C Phaff ndder 4e klas se der MUitaire Willemsorde RADIOHIEUWS Zondaz 1 September JAARSVCLD 14 4 M KB O M B riclilcn ANP 15 WiJ beginnen dan dag S 30 Sludiodlen t K RO 9 00 Gianwtfoonmuiiek IfSO Hoogmis 1Z 0 Gra 1 ofoonmuxiek 12 IS Rococo octet ItM Berichten ANP 1 0 Letterkundige cau ene 115 Mu iquette ZOO Gramoroonn u iek 300 Kamer nutick 4 15 Graii ofoon i uziek 4 30 Ziekenpraatje 4 50 GraiTvofoonmuziek NCBV S 0 GtHijde nuzick opn 5 15 Wekclijkj che jïcdachtei wis lmg A N P 5 30 Ned landoch Hei vormde Kerkidienbt 7 00 Orgelconcei KRO 1 45 Cramofooniiniziek 8 00 Berictitcn A NP 8 15 KRO Gioot Amuse tientaorkest 891 Het vi x li ke Klaverblad 00 KROGroot Ainusemcnthorkobt 0 15 Ha alianetv semble The Cocoanut 9 25 KÜOGroot An uxeitientsorke t 9 35 H VTonïijke Klaverblad 9 45 The Cocoïinutïi 9 53 K R O Groot Amusementsorkest 1010 Wij sluiten Jen dag 10 15 BerielUen ANP KOOIWIJK 1875 M VARA 7 00 Berichten Duitsch 7 IS Berichten Tng 7J0 G nofoonimiziek Om 8 00 Berichten ANPl 10 00 VARA orkest 1100 Gramofooniuiek 1115 Berichten Erg ch 11 JO VARA oikc t POO E nel a da en oh ten 112 30 12 45 Kor chten Duitsch 12 45 100 Berichten ANPl 130 Gr n ofoonmuzick 2 00 BenchUn Duitsch 2 l Orgcl ipel engra ofooni u ek 3 15 Beiichlci FngeUch 330 Heportcgc 3 40 Tuirb u praat c 4 10 Cello en piai o 4 40 Reportage 5 00 Gramoloonmuz ek 15 Wekt iiksche gedac tenwisie ing A N P 1 5 30 V R A i k t li 6030 Eeiic let Fngel thi 7 Ij Gr mofoonn UZ ek 7 25 Over boeken geipiOfvenvraaggesprek Hierna Dec a al e 7 45 Gran ofounmuziek eventueel reportage 8 00 Ber c ten Duit ch 8 15 Ber ch c i A N P 8 30 Eentlilen Engel h 8 45 0re pel 0 15 Be r ehten Engct ch 9 30 Esrreralda 10 00 Be cl len Du t ch 10 15 Berichten ANP 1030 1045 BenchUn El ge ch en ui ing 11 Ij 30 12 lo 12 3 c 1 15 1 30 Berichlei Eng Maandag Z September JAARSVELD 414 4 M 800 Btnchlen ANP 8 15 Wij beginnen de dag 8 30 Grarrofot nn uz ek VPRO 10 00 Morgcnw ijding KRO 1015 Gra r foon 1 uziek 1130 Godca c t 12 O Berichten 12 S G1 unfV 12 15 Geza Ki i en ziin Horke t 12 45 Bf ch en A N P eiiu ik l 15 KRO M lod ten en ouwf nuur 3100 Gra foorn U7quette en o t 5IV Bench rnKROorl e 6 00 6 15 Gra 00 Vragd vsr dm dag lANr chten Xa Voor de jebgd t 7 ek 45 Reportage 8 00 B 8 la K RO Kt e o ke 8 1 8 55 G air otoonmuz ek 9 Ier 9 25 aio Duo Po c lil 10 Wy luiten den dag ANP KOOTWUK 18 5 M NCR 00 B4 ichun Dun ch is Bencrtei Er 30 G n ofoo iTiuziek 8 00 Ber c ten A V i = 8 10 Schr ftleiing Mtdilanie TtSGew oe ma 7 k B pi I 8 35 Grairofoormuzi k 10 30 ZnTg e piahobegeleidifig en 0ia nar 1 tk 1115 Be ch en Erg ch 11 VI Grai o on nuziek P 30 Berichten Du PO Ber chten ANP 1 00 Jac S of e cv engra 1 oïoonn uriek 2 00 Berichten Duitse 8 IÏJac Strlur wxtet Ï45 Gruirvif lonnr ntk 3 15 Be lUilen Ergel ch 3 30 P an V Aa t t D e Haghe en g a ofoor uz 4 4 Gramcfonn nu ek 00 Berichten Du cl 5 IS Bent i en A P a 30 C nbaa x e ci gra nofoon nu e 6 u Ber chlen Ergel c fi M n baa tx il 7 00 igei ar d n d ï IA N P 1 7 15 Bc cl ter 7 10 Repo tag of r ek 8 00 Bc c ten Du 1 cl 8 I Be i en ANP 8J0 Belichten Enge h 8 5 Zang mot p arwihegele ding f U Bericli en Erg lsca 30 Gran ofoon 1 7j 10 00 Ber cl en D ch 15 Berichten ANP 10 30 M 45 B ichtenEnge ch en u ng II 11 1130 12 l 3 en 1 15 IJO Berichten Engt ch DEPARTEMENT VAN KOLOMEN VERPLAATST Met mging van gi t eren is de zetel van het departement van Ko in en overgebracht naar Carel van Bylandtlan 12 telefoon 1119571 s Gravenhage waar ook het techn sch bur au van het departement van Ko men b I ft gevent gd De ravolgcnae onderde en van hetdepntenitnt znn gtve tigd n d VanBtvernngkstraat 134 telt foon 550337 a ifdeeling c militiir per onee vanhit commissariaat voor Ind chazaken b Het bureau van den vertegenwoordiger van de Indische wiecskamer enz c Het bureau van den raadsman vco Zon en maan Zon op 6 se onder 24 30 Maan op 4 34 onder 19 18 Nieuwe Maan 2 Sept 815 Men IS verplicht te verduisteren vaM iwns4mdergang tot zonsopgang Lantaarns van voertuigen moeteo eea half uujr na zonsondergang oostoken werden Korte berichten Gistermiddag om vier uur n eeRarbeider van middelbaren leeftijd dMbij werkzaamheden aan den Kanaalweg te Amsterdam een lorrie voortduwde gevallen De man kwam zooongelukkig terecht dat hij korten tijdlater overleed De politie stelt eenonderzoek naar de toedracht van hetongeval in Gistermiddag is de 20 jarige on gehuwde W Ritzema uit Bedum bq de N V meubelfabriek Nederland te Groningen op het terrein onder een vallende stapel hout terecht gekomen De man werd met zware verwondingen in het diaconessenhuis genomcn waar hu korten tijd na aankomst IS overleden Vrijdagmiddag om ongeveer zeeuur IS de vijftienjarige P C wonend in de Peschstraat te Gelccn in eoizandgroeve onder neerstortend zandbedolven Eerot na drie k arti rslaagde men er m den jongen te bevrijden Hoewel dr Dols geruuncntyd kunstmatige ademhaling toepaste mocht dit met baten De levenssecsta van den knaap waren reeds geweken