Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1940

DINSDAQ 3 PTEMBER 1940 $ mmiMn Nedwlandsdbe Unie MB i UNIBOBST BOkUN SANTWOOBOT Dl CSmCL In een gisteravond gehouden bijeenkomst te DelfzijJ heeft mr J Linthorst Homan het totstandkomen der Nederlandsche Unie beschreven waarbij hij l r ftc k dm nadruk op tegde dat de dne aanvoerders de Unie hebben opgwicht toen vaststond dat andere stappen tot het vormen van een concentratie definitief waren gestaakt De enorme medewerking uit alle gelederen wyst wel op de juistitei an dit besluit en tevens op de juistheid van het programma dat inderdaad m menie opzicht verder gaal dan bü andere pogingen mogelijk bleek Het beeld is nu zoo dat zich reeds duidelijk de wil van honderdduizenden afteekent op mendg gebied tot grooie verbeteringen te komen waarnaar zij reeds lang verlangden doch dat enkele politieke figuren daartegenover het waarschu wend advies laten hooren in deze ty den niets aan te pakken Zoo ont at scheiding tusschen hen die den drempel van den nieuwen tijd overschrijden en tien die tusschen twee werelden blijven staan welke scheiding niet door toespraken doch alleen door bereidheid tot zelfvertictering kan worden tenietgedaan Duidelijk stelde de Nederiandsche Unie de verdieping van den Christelijken geest onzer samenleving op den voorgrond De ontelbaren die dagelijks de hiermede samenhangende vraagstukken met haar komen bespreken zien dat dan ook beter in osn zij die Xonder eenig contact te hebber gejMcht dit Christelijk karakter van de Unie ontkennen Het is zeer te betreuren dat deze critici nog niet inzien dat ens volk betere saamhoorigheid verlangt dan tot heden in onderlinge vervreemding op menig gebied heet bestaan Het ware beter daaraan mede te werken dan van het oude niets te willen offeren voor de volkseenheid Doch hoe ook uit vei schillende hoeken tegen de Unie wordt geageerd zij gaat voort met haar taak volksvernieuwing te brengen in nationalen Nederlandschen zin en volgens de Nederiandsche tradities waardoor rampen te voorkomen zyn 4 Binnenshuis betstaat grootere kan o ievensbeh ud dan daar buiten a Indien gy een lielder bezit Iaat défe door deskundigen van den luchtbeschermingsdiwst keuren op zijn deugdelijkheid Laat u adviseeren omtrent de inrichting van den kelder door deskundigen van den luchtbeschermingsdienst Zoekt nooit dekking in een kelder welke door de bevoegde overheidniet is goedgekeurd Laat deze kelder door de overheid registreeren S Draag er zorg voor dat in den kelder met de gebruikelijke uitrusting zooals voedsel water lampen verbandmiddelen enz steeds een schel klinkende fluit aanwezig is 9 Indien geen goedgekeurde kelder aanwezig is bent u het veiligst plat RAPIONlEttWS JAjtKSVRtD I4 f M I V A B A tM Berichten ANP gramotfoonmiuiek V P B O IMt l y a i W 8 lii f V A S A I Cabai tprocramma opn U M Bcnchteo IZ M V A R A rk t OOXWUK U7S N A V It O T M Berlehlen Duitach 7 15 Senctlten £ nc IJS Gramofoonmuziek Om SJS Berichten A N P I ia N Margenwijding M t5 Granxn foonmuziek 1S 3S Georg Stefane cus Roo meensch orkest 11 15 Berichten Engelsch IlJS Georg Stefane cu s Roemeenach orkest en gramofoonmuziek 12 3 Berichten Duit£Cfa 12 45 Benchten ANP gramofoonmuziek l M AVRO Amusementsorkest Z M Berictw ten Duitsch 2 15 Omroeporke t solist en ramo oonmuziek 3 15 Benchten Engelsch 13 Omroeporke t en solist 4 15 I e PlOI Uan opn l S M Berichten Duitsch 5 15 Be richten ANP 5 3S Gramofoonmuziek t Belichten EngeLsch OBderwytfMkds Scheepvaart tM Taalles en causerie De vaarwegen te West Europa A V B O 7 M Vragen van den dag ANP 7J5 Gra mofoonmuziek 7 4é Gramofoonmuziek ot r portage Berichten Duitsch g I5 Berich tin ANP 30 Btnchttn EngeUc 8 15 Zan en oigei 9 15 Berichten Engebch 9 30 Gramofoonmuziek 1S M Berichten Duitsch It lS Berichten ANP I 3 1 45 Berichten Bngehch en s uiting 11 15 11 3 12 3 12 39 en 1 15 1 3S Berichten Engetsch iGING LOONEN SALARISSEN UK KN ECONOMISCHE HCHEDEN DAAKTOE DWDIGEN p n h l ertte uitvocrinss f des aamcmenden M re iMsgl van bet de rtem nt van Xlkfn arrvice de verorde d c ll kMoaiiniM ru voor lled rlandiche gebied be et vnbod van vcrUging ee alariatcn btpnid r M oU g ▼ rijksbemidde l l W ♦ verieenen a i f00mBmf tot verlaging van Jla 0t aianMen De vergunning 1 orden verleend voor by coi iriwidwvereenkomst geregel gg ta r la ssen Itfcvtrgunnuig wordt sleebUi ver iwiSti de eeonomische omstan fi t dii noodzaketük nuken n P igtBg met het oog op de sociale n de betrokkenen loclaac 11 T r i ken ooi vergunning worélidlriftriuk by het college van 4aiiddelaars ingediend Zu moeBÏIfMoende gemotiveerd zijn ï jj e Tergunning kan voor een Jbèi lei tud en voorwaardeiyk worKg teend D beslissinjj wordt den jt Wer whrilteliik medegedeeld I tfechrift wordt geienden aan het k districtsboofd der arbeidsj tie pfi werkgever i s verplicht de rt Utenèn i tond met de beslissing kMiu ellen Artikels 1 De werkgever is verplicht aan lid eoltege van rqksbemiddelaars op vtrlangrn alfe gegevens te verlütAluBi welke Boodig zijn voor de M l g v h t verzoek t ver M vaa looRen en lalarissert voordat vergunning tot verla1 van bu een collectieve arbeidsnmcnkonut geregelde loonen en iMtsen verleend wordt wordt aan fekil deie collectieve arbeidsovereeniHOt betrokk B partijen gelegenheid Mm hun ttland unt uiteen te zet r op den vloer van de benedeftverdie pmg zoover mogelijk verwijderd van de buitenmuren by voorkeur achter een binnenmuur Indien gij in uw tuin een schuilloopgraaf wenscht aan te leggen moet deze overdekt zyn Alleen zoo n loopgraaf geeft voldoende beschermingtegen inslaande scherven luchtstootcn mitrailleurkogels weersgesteldheid enz Indien gij op een étage woont doet gij verstandig by luchtalarmnaar uw benedenburen te gaan Bevredig uw nieuwsgierigheidniet met naar een luchtgevecht te kijken Bhjf van deurertj en ramen verwijderd Een brandbom is onschadelijkte maken Zorg dat water zand eneen schop steeds bij de Irand zyn Draag zorg dal steeds een koffertje gepakt is met de meest nood2akelijke artikelen als papieren onder kleedmg schoenen e d Dit kan u te pas komen bij een plotseling moeten verlaten van uw woning 1 Verschaf u nog eenig verbandmateriaal Eerste hulp kan van zeer groot belang zijn 18 Verstaat u met uw buren inzake wederzydsche hulp 17 Denk aan ouden van dagen gebrekkigen en jonge kinderen Helpt hen zooveel mogelijk lé Sluit u aan by de afdeeling van de Nederiandsche Vereeniging voor Luchtbescherming die in uwe gemeente werkzaam is Deze kan u onschatbare voorlichtmg verstrekken TERMUN TOT 1 NOV VEHLENGD B t Verordeningenblad bevat een besluit van den secretarïs generaSl van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart houdende voorzieningen op het gebied van den industrieelen eigendom in verband met de buitengewone omstandigheden Hierbij wordt bepaald Betaling van de krachtens artikel 21 van de Octrooiwat 1910 juncto artikel 17 van het Octróoirgleroent 921 verschuldigde bedragen welke ingevolge artikel 1 lid 1 van het besluit van den opperbevelhebber van land en zeemacht betreffende in verband met de buitengewone omstandigheden te treffen maatregelen op het gebied van den industrieelen eigendom van 23 Mei 40 voor 15 Augustus 1840 had moeten plaats vinden kan alsnog voor 1 November 1940 geschieden fcdien de betaling niet voor laatstgenoemden datum is geschied wordt de aanvrage om octrooi geacht te ijn ingetroicken In afwijking van het bepaalde bU artikel 21a van de Octrooiwet 1910 worden aanvragen om octrooi welkel op of na 15 Augustus 1940 zijn ingezon Welke Bon UTemüddelciidistribvtic BROOD Met 4 genummerde dubbele bunnen van het 2e broodboAkockje Z5 t g m roggebroed of ZOM gram bder brood Elk der enkela kannen 125 grilm roggebrood of IM gram ander broed voor da reriode van 2 t a 8 SeptenboBMi 4 dagen extra geldigbeids dnnr SUIKER BON No 72 1 KG soike geldie tnt en met 27 September MEEL BON Na 40 Zl ons tarwebloeB of tarwemeel of boekweitmed of rosgebloem of roggemeel rf teUrijaeBd taknscel gcMig tot en met 6 September BOTER EN VET BONS 5 tot en m 12 van dn boterkaart 35 gram boter gek dig let en met 18 October BONS 5 C en 7 van de vetkaarti 25 gram aiargarnic of 25 gr boter geUig tot en met M October BON 8 van de vetkaart 2S ge gesmolten spüsvet of 25 graaa boter geldig t m 18 October BO NS 9 t m 12 ran de vetkaaitt 25 gram boter met 18 cent reductie per 258 gram geldir tot ea met 18 October den ook bij niet gelijktijdige betaling van het terzake verschuldigd geacht op het tijdstip zelf waarop zü bij den octrooiraad binnenkomen te zijn ingediend De Jirachtèns artikel 21 van genoemde wet jucto artikel 17 van het Octrooiregelement 1921 ter zake van de indiening van die aanvragen verstóul digde bedragen moeten voor 15 lo vember 1940 worden gestort V Indien de storting niet voor laatstge noemden datum is geschied worden de aanvragen geacht te zijn ingetrokken De termijnen bedoel in artikel 2 van hit genoemde besluit van den opperbevelhebber van land en zeemacht worden voor zooveel zij op 10 Mei 40 loopende waren wederom met 3 maj iden verl engd De termijnen welke ingevolge artikel 3 van het genoemde besluit van den opperbevelhebber van land n zeemacht jn hersteld worden wederom met 3 maanden verlengd In afwijking van het bepaalde bij artikel 35 hd 3 van de Octrooiwet 1910 zijn de daarbij vastgestelde verhoogingen eerst respectievelijk 3 en 4 maanden na de in de artikelen 12 Ld 3 en 35 hd 1 van bedoelde wet genoemde vervaldagen verschuldigd In afwijking van het bepaalde bij artikel 25 lid 1 van de Octrooiwet 10 wordt een aanvrage om octrooi tot welker openbaarmaking door een afdeeling van beroep is besloten eerst geacht te zijn ingetrokkenf indien de bij dat artikel bedoelde storting met binnen 4 maanden na t besluit der afdeeling van beroep is gescbied Dit besluit kan worden aangehaald als besluit verlenging termijnen industneele eigendom 1940 Het is gisteren in werking getreden met terugwerkende kracht tol 9 Aug jl Het bevaren van onze rivierniondingen jWktl 4 i l Het hoofd of de bestuurder vanM Mderneming of de persooit die m TTÏ beroep uitoefent die ingeval pitftxa een vergunning noodig is tar vergunning geldende loonen of ataiofn verlaagt is strafbaar HetU ordt beschouwd ali overtreding iKffttt gestraft met hechtenis van liioiVte drie maanden of geldboete N t l hoogste drie duizend gulden i Met de opsporing van een in het i JM strafbaar gestelde handeling ibnaive de m artikel 141 van bet van strafvordering genoemde 1 ook bvlast de ambtenaren Itfktkhinspcctie tikel 5 I Dft uitvoeringsbesluit treedt in wer pden dag van afkondiging MARSCH EN DEFILE VAN DUITSCHE TROEPEN TE ROTTERDAIW Gisteren hebben Du tsche troepen een marsch door Rotterdam gemaakt die besloten werd met een défilé dat afgenonien werd door generaal BöhmTetlelbach Om 10 uur vertrok de stoet die uit ruim 3O00 manschappen en officieren vatr verschillende wapens Ijestond van het Feijenoord Stadion Na een marsch door Rotterdam Zuid ging het via Westzeedyk sGraven dijkwa Claes de Vrieselaan Nieuwe Binnenweg Schiedamscheweg Willem Belikelszoonstraat Mathenesserweg en Vierambachtstraat naar het Middellaiidplein waar het défilé werd afgenomen VRACHTAUTO TEGEN TKAM Gisteren heeft zich op den Overtoom te Amsterdam ter hoogte van perceel 116 een gecompliceerd ongeluk voorgedaan dat dat de omstandigheden in aanmerking genomen nog goed is afgeloopen Een vrachtauto welke naar links wilde keeren werd daarbij gegrepen door een tramwagen van lijn 6 De auto werd op de andere trambaan geschoven vlak voor een tramtrein van lyn l Vclke juist kwam aanryden Zooals begrypelyk is de vrachtauto zeer ernstig beschadigd Van herstel zal wel geen sprake zyn Wonder boven worrfier i $ de autobestuurder er zonder letsel vaii afgekomen Van de trams heeft slechts lijn 1 lichte schade opgeloopen aan den vooren zijkant Van het bordes Vertraging heeft zich vrijwel met voorgedaan DE MOORD TE RODEN In den loop van den middag beeft men gisteren hel lyk van den 32jari gen H B die zijn verloofde te Roden heeft vermoord gevonden De man had zich opgehang aan een boom op ongeveer 1500 mtter van de plaats waar het lyk van het meisje was gevonden KAPITALE BOEBDERIJ AFGEBRAND Gisternacht is te Balk de kapitale boerderij van dep heer Voichteloo tot den grond toe afgebrand De geheele inboedel en de hopioogst van 1940 gingen verloren De ihwoners konden zich ZEEP met groote moeite in veili beid brengen De brand is ontstaan door hooi broei Verzekering dekt de schade VERORDENING VAIJI DEN RUKSCOMMISSARIS Het Verordeoingenblad van gisteren bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederiandsche gebted houdende beperkiife ten aanzfen van het bevaren van het gebied der Schelde en Rijnmondingen Hierjn wordt bepaald Als ge ed waarvoor de beperking in den zin van deze verordening geldt moeten alle wateren waar eb en vloed gaat worden beschouwd die Ten Zuidoi door den Zuidelijken oever van de Westerschelde Ten Noorden door het Haringvliet en het HoUandcch Diep tot voorbij Willemstad In het Noordwesten door de zee begrensd worden Vaartuigen mogen het gebied waarvoor de beperking geldt niet bevaren wanneer het varen uitsluitend of overwegend bedoeld is als sport of genoegen óf het maken van uitstapje dient Vaartuigen die uitsluitend of overwegend voor sport genoegen of uitstapjes dienen mogen alleen dan in bedoeld gebied liggen wanneer de inrichtingen tot voortdrijving d X r het wegnemen van oiiderdeelen onklaar j ijn gemaakt en de zeilen van boord gehaald zijn Komen in het gebied waarvoor de beperking geldt varende vaartuigen die de Duitsche oorlogsvlaj voeren in zicht dan moet elk ander taifend vaartuig terstond zoo ver mogelijk naar den uitersten rand van het vaarwater gaan Degene die aan boord de leiding heeft zijn plaatsvervanger de roergang g en de iocds van een vaartuig worden wanneer door hun schuld hun vaartuig zoo wordt bestuurd dat in strijd wordt behandeld met de voornoemde voorschriften gestraft met hechtenis van ten hoogste zes weken öi met geldboete van ten hoogste vijf duizend rijksmark of met een dezer fstraffen Met dezelfde straffen wordt de eigenaar van een vaartuig en degene die een vaartuig daadwerkelijk onder zich heeft gestift wanneer deze in strijd handelt met het voorschrift dat de inrichtingfen tot voortdrijving onklaar moeten zijn gemaakt Iii ernstige Bevallen woi dt gevangenisstraf Duitach recht uitgesproken Ook kan het vaartuig vö beurd verklaard wordöi Ieder feit gepleegd in strijd met de voorschriften van deze verordening is e i delict als bedoeld in de verorde ning no 12 1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederiandsche gebied Andere strafre Welijke voorschriften blijven van kramt voor zoover deze niet met deze verWening in strijd zyn Deze verordening geldt niet voor vaartuigen welke de Duitsche oorlogsvlag voeren of met bijzondere toestemming van den bevelhebber der Duitsche marine in Nederland in meerbedoeld gebied mogei varen of liggen Deze verordening is gisteren in w rking getreden met uitzondering van de bepaling ten aanzien van het onklaar maken van woartdrijvingsinriehtingen Dit voorschrift treedt 10 Septembw aj in werking Onsfeoorloofde propaganda IVMOER OP MARKTPLAATS J Be vwigt week Maandag was een feW B van de tiS B door ambte v bet Anuterdamsche ikivuen wegens het maken tpnipaganda hetgeen bij markl ademng Verboden is terecht iftKB Voor straf was hem zijn W laats voorloopig ontnomen De paMui was gisteren toCh op het h t ve d verschenen en tte hier irictie voort Ben inspecteur van marktwezen gelastte hem toen te verwijderen Met anderen vefr hij zich hiertegen met het ge liat de koopman naar het politie ii aan de Stadhouderskade werd gebracht 3 de rumoerigheden werden eenige I UktkiaiBeii omversewoTp i ter l iaaig van gniote moeilijkheden ék politie bet geheele Amstel Oi de aangrenzende deelen van t en Prmsengracht voor het i f te sluiten De marktplaats 1 ontruimd aan die geen gehoor gaf aan vtl vmn de pelitie zich te verT werd eveneens naar het poVeaa san de Stadhouderskade THEE OF KOFFIE BON No 73 4eBS thee H pond koffie getdig tot ea met 21 September PETROLEUM PETROLEU MZEGEL Periode V 2 L petroleom geldig van 13 Angustas t m 8 September GRUTTERSWAREN BON no 14 258 gram rijst of rijstcmcel geldig tot en met September BON no 27 258 gram kaveiw tont ot bavfrvlokka of gort of gratiën geldig tot en met 8 September BON no 185 184 gram maizena of griesmcel ot pnddingpoeder geldig tot en met 11 September BON DO 118r 188 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldif tol en met 11 September Dit besluit houdt rekening met de als gevolg van de buitengewone omstandigheden ontstane moeilijkheden bij de betaling van de m de Octrooiwet 1910 en het Octraoireglemert 1921 vastgestelde kosten Het sluit aan bij een verordening van de Nederlandschen opperbevelhebber van land en zeemacht van Mei 40 In afzonderlijke punten bepaalt de nieuwe verordening dat de inschrijvingskosten voor de seden het begin van de buitengewone omstandigheden ingediende aanvragen om octrooi tot uiterlijk 1 November ipv zooals tot nu toe tot uiterlijk 15 Augustus 1940 kunnen worden voldaan Daarbij gelden aanvragen om een patent die op of na den 15den Aug 1940 zijn ingediend eveneensals op het tijdstip van ontvangst te zijn binnengekomen wanneer niet tegelykertijd met het overhandigen van de aanvraag dé betaling van het inschryvingsgeld wordt aangetoond Deze bepaling is voor de prioriteit van de aanmelding van belang De inschrijvingskosten voor zulke aanvragen om octrooi moeten echter uiterlijk 15 November 1940 zijn gestort Alle overige termijnen bij de behandeling van een octrooi die door de genoemde verordening van den Nederlandschen opperbevelhebber van landen zeemacht Verlengd of opnieuw zijn ingesteld worden wederom met drie maanden verlengd Toeslag tot dejaarkosten moeten in de toekdmst niet reeds by betaling na een malsnd van den vervaldatum doch pas by nabetaling na resp drie en vier weken na den vervaldatum worden betaald Ook de kosten voor de publicatie van een aanvraag o toekomst binnt maanden lia ht desbetreffende l t vah d afdee Ung van beroep van het octrooiburean I worden nabetaald l oaunea bU Drachten GRBINGB 8CBADB ttcrei zijn in de nabijheid van de werkplaats der Nederland ToBBweg Maatscbappu te Drach StbrisaBtbommen gevallen Een 4 i kwam nabij een boerderij waardoor aUe ruiten vernield IJ ioi werd in de omgeving een l l brandbommoi neergelaten nvan ging door dak en pla s een particuliere woning en het gelijkstraatsche gedeelte Bes begin van brand werd J4 feUuiciiL Een andere brand t door het dak van de werk j r N T M doch veroorzaakte K braoAasunen rk tiea geen sa Persoonlgke ongevallen niet voor BON no 115 158 gr toiletzeep af 128 gr hnishoadzeep of 288 gr nchie xcep öf 258 gr zeeppoeder èf 125 gr leepvlokken of 258 gr selfwerkende wasehmiddelen öf 208 gr vloeibare zeep geldig van 31 Aug t m 24 Sept Deze bon geld ook Voor gezin waseh per 8 K G droog wasehgoed BON no llfi 58 gr scheerzeep öf Haf tnhe sebccrerême of één pot sebecrtcep Geldig van 31 Angnstos t m 31 DeceMber KOLEN Tot 38 Septanber kan men Ut kan lelaren koopeir28 van hei varhnrik ra t April 193 lot ea met Maart 1940 LEVERTRAAN Alleen op recept van arts max 288 e e per hoofd per week MEISJE AANGEREDEN EN GEDOOD Gisteren is te s Gravenhage het 5jarig meisje W E wonende in de Severs Dcynootstraal niet ver van de ouderlijke woning door e i motorrijder aangereden en zeer ernstig gewond Met inwendige kneuzingen werd het kindje naar het Roode Kruisziekenhuis overgebracht waar het kort na aankomst is overleden Zon en maan Zon op 6 55 onder 28 23 Maan op 8 35 onder Z8 S8 Eerste kwartier 8 Sept ZlJtt Men is verplicht te verduisteren van zonamdergaag tot onsopgang Lantaarns van voertuigen moeten eenlyilf nnr na zonsondergang ontstoken worden I dat t Vtn ea VU in het zM livond Ift v lede pui knd IVwide ndw er h t die rskut IhMba h nada had irop kelsche jgehaald V uit I epn der m joid Idcrzoek it voort KKN s Ora k ienea van de ten l ista lienstlK Imanri int en 2 te gpü om behoi c h Bm de hij 136 TüdorfS bekend eleimlpn terecht nis hor en ijis de S dedui op Il Iber 1 13 rijgsiaad Stigrf zitU ii er te het voeid kde in MiU IND t deft het Sdsche van in i nrant natig van inge lijst geno noteeiinen en DBrrsiBinnE van bars gom EN TERPENTUN Het Verordeningenblad bevat een beschikking van den secreUris generaal van het departement van Haiidel Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de distributiewet 1939 distributie van hars gom en terpentijn Hierbij wordt bepaald dat hars gom en terpentijn aangewezen worden als distributiegoederen iii den zin van artikel 4 der distributiewet 1939 Deze beschikking is gisteren m werking getreden Een zoi derIinge schutter Fn IAALBOCDER VOOB DUrajCÏIEN KRUGSRAAD Toen op den ochtend van den achttienden Juni een troep Duitsche soldaten door de Hoogstraat te Schiedam trok werd een der soldaten plotseling getroffen door een scherp voorwerp dat een bloedendrwonde veroorzaakte aan iijrt wang Onmiddellijk werd de straat afgezet en een onden oek ingts teld naar de herkomst van het prpjectiel In den loop van dei middag was de arrestatie van een bediende van een kleedingsmagazijn het aanvankeluk resultaat van dit onderzoek Deze jongeman bekende ook inderdaad door middel van een elastiekje een kkromgebogen speld van groot formaa le n tg etalage speld afgeschoten te Betaling octrooigelden hebben op de voorbijmarciieerende Duitsche soldaten doch al spoedigbleek dat hij deze bekentenis deedom zijn chef den 28 jarigen filiaalhouder A J M S uit de handen vande Duitsche justitie te houden Dezebleek de werkelijke dader te zijn Hij ha5 zijn bediende voor hem laten opkomen omdat hij dacht dat deze er in verband met zijn jeugd wel met een geldboete zou afkomen welke hij dan zou betalen Gistermiddag heeft het Duitsche knjgsrecht deze zaak in een ten stadhuize gehouden zitting berecht De krijgsraad werd gepresideerd door kriegsgerichtrat dr Dobrschütz en bestond verder uit majoor graaf Hardenberg en den soldaat Tannhauser Aanklager was Kriegsgerichtsr t dr Banipacher Aan S was ten laste gelegd dat hij met voorbedachten rade door middel van een gevaarlijk werklui lichamelijk letsel heeft toegebracht aan een lid van de Duitsche weermacht Verdachte voerde aan dat hij niet de bedoeling heeft gehad op het gezicht te schieten President Öeb je dien onzin wel eens meer uitgehaald Verdachte vertelde dat hij eerst op honden schoot die het portiek bevuilden later schoot hij op voorbijgangers en tenslotte heeft hij nog twee of dyje keer op Duitsche soldaten geschoten President Dat doet toch geen getrouwde man Wel een kind van zes jaar en dan krggt hu een pak op zijn broek Uit liet verdere verhoor bleek dat verd geen aanslag in den politieken zm van het woord heeft willen pleger JJUit het ondei oek was komen vast te staan dat hij gunstig bekend stond en zich m het geheel niet met politiek ophield hetgeen ter zitting werd bevcjtigd door den Sch ledamschen inspecteur van politie J A Schotvanger De aanklager dr Rampacher vestigde er de aandacht op dat ji s dit eon politieke aanslag geweest zoU zijn hpt gerecht de doodstrirt zoui ui nen opleggen Nu was het slechts gemeene scherts welke bovendien nog een leugen tengevolge had Om een voorbeeld te stellen en tevens om het verd af te leeren dergelijke grappen uit te halen eischte dr Rampacher een gevangenisstraf van drie maanden echter met aftrek van de voorloopige hechtenis van zes weken Het gerecht ging daarop in raadkamer waarna onmiddellijk de uitspealic volgde Verdachte werd veroordeeld tot een hechtenis an twee maanden met aftrek van de Bescherming tegen luchtgevaar A 4NWUZINGEN GEGROND OP OORLOGSPRACTIJK De Rijksmjpecti luchtbescherming heeft zooals gemeld een brochure uitgegeven onder den titel Aanwijzingen ten behoeve van de zelfbescherming De aanwijzingen welke de mspectiehier geeft zyn vastgesteld o a opgrond van de verkregen wwlogspraktijk Een goedkoope uitgave van deze brochure wordt door de organen van de Nederlandische Vereeniging Voor Luchtbescherming voor het publiek beschikbaar gesteld Nu deze nieuwste aanwijzingtn aan de practijk zijn getoetst zyn bestaanijie publicaties welke met deze aanwijzingen in strijd zyn van onwaarde Tevens beoogt dit M V voorwoord Wykt den stroom van onzakelijke en ondeskundige voorlichting m betere beddmg te leiden Naltige wenken Aan het slot Van dit geschriftje nomen eenige algemeene wenken voor welke wy hier overnemen 1 Door het toepassen van zelfbeschermingsmaa recelen wordt de gevarenkans aanmerkelijk verminderd 2 Op iedereen rust de plicht tothet nemen van maatregelen waardoor T lïï ® en goed Worden beschermd 1 kunnen m de Hierdoor werkt men tevens mee aan net voorkomen althans verminderen van het gevaar voor zün naaste omgf ing 3 Bewaar uw koelbkiedigheid