Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1940

GOUDSCHE m COULANT Directeur F TIETEB Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 2745 ÏT f V r nieuwsblad voor gouda en omstreken m NEDERLANDS LEVENSMIDDELEN POSITIE Gedurende 2 jaar een ruim rantsoen De spaarzaamheid der vroegere Hollandsche rege ring In de Duitsclie per circuleert p het oogenlihk efii artikel waarm de naaste tóekoipst van de DuHsche nahuv rslaten wordt besproken eh toaarm lEeiaord ook Nederland wordt betrokken Een enkele passage daarutt nemen igij hier letterhfK over De kleine staten en die van middelbare grootte ten Weiten en ten Noordtn van Duttschland hebben bij al hun ue enUjke verschillen toeh ook bepaalde punten van overeenkomit welke door de jongste geschiedenis scherper geaccentueerd worden Het zijn alle naburen van Duitschland ztj staan onder een sterken politieken etonoriischen en wc a en iniloed en heb en geeti gemeemchtippelijKen verzamelnaam tMaar een dergelijke ver amelnaahi is onnuddeUijk noodig itunneer n en te prei en komt over de e hiaten als een complex Wellicnt zou men ze kians taten kunnen not men Hoe staan deze er nu in economisch opticht voor fn welke positie betnn den zy zich b ti ten opizichte an den komenden winter ro r zoover het de voedselvoorziening betreW En n dere reeks denken wtj natuurlijk allereerit aan Holland en wel juist daarop aangezien hierover teel goeds valt te berichten De looimalige Hollandtche regeering heeji met echt Cuisfumiie lijke ipaarzaamheid velen spreken zelh van gienghe d aanzienlijke voorraden opgehoopt uaafi oor het Wl iaiid mogelijk ii bij de aanpassing aan de tegenwoordige oinstandigJteden gedurende twee jaar in de voorziening van leiensmiddelen een ruiiHL rantloen te bepalen Natuurlijk kunnen hier en daar wnji mgen niet DPrmede worden maar over het geheel gé nomen verloopt hie alle m goeie orde In etyie staan de zaken er wtl ietwat anders voor waar destijds lA pers en parlement oneindig veel gepraat maar wem g gedaan werd De voorraden zijn er beperkt om met te zeggen krap Een sterk gctimuleerde aardappelteelt is noodzakelijk en sluit volkomen aan bij de vroegere voedingswjze Hier leertht boienal gebrek aan veevoeder De teeiitapel die zeer ongelijkmatig tan bouit is moet aan df omstandigheden worden aangepad Ook krijgen de bierbrouwerijen met zool eel ger t n eei als toorheen Op bepaalde geh ENGELAND KRtJGT 50 OUDE TORPEDO JAGERS Èngelsch A merikaansche overeenkomst BRITSCHE VLOOT ZAL ZICH NOOIT OVERGEVEN N aar officieel volgens qet D N B verluidt is tusschen En geland en de Vereenigde Staten een overeenkomst gesloten waarbij de Vereenigde Statea tainjke vlooten lachtbases en Bntsche bezittingen in den Atlaiitischen Oceaan voor 99 jaren pachten en daarvoor Engelan4 de onmiddellijke beschikkuig over 56 verouderde torpedobootjiagers geven Naar Associated Press meldt IS officieel medegedeeld dat Engeland de regeering der Vereenigde Staten de definitieve verzekering heeft gegeven dat het v de Bntsche vloot nooit zal overgeven of tot zinken brengen wanneer de wateren om de Bntsche eilanden voor de EngeLsche oorlogsschepen onboud baar zonden worden De vloot zal als l u tste redmiddel 4n the last resort naar de overzeesche gewesten worden gezonden ter verdedisirfï van ai ilere deelen van het rijk De opperbevelhebber van deAmerikaansche vloot admiraal Stark heeft verklaard dat devoorgenomen ruil van vijftigoude Amenkaansche torpedejager i tegen steunpunten voorde vloot en de luchtmacht in denAtlantischen Oceaan geen schadelijken invloed zal hebben opde totale verdediging der Vereenigde Staten en dat dientengevolge deze torpedojagers vakhet z g n 1200 ten type niet vanessentieel belang zijn voor deverdediging van de VereenigdeStaten 1 De minister van Marine For j restai heeft een commissie van leven deskundigen benoemd welke tezamen met de Engelschen de juiste positie der nieuwe Amerikaansche steonpunten roor vloot en luchtnmcM sal bepalen Staat Frankrijk aan den vooravond van een hongerwinte r Nuchtere feiten logenstraffen kwaadaardige gerudü groote kaaseter kan thans op vru D f l i wel denzelfaen voet als voorheen rlljtt geOOmoardeerd worden voortgezet en het behoeft ook op dit gebied den Fiaiisc iman met aan het noodige te ontbreken De Franschman heeft nog steeds zijn brood zijn kaas en zijn melk Van omen V PB èorrespondent pen laalsten tijd doet hamekkig het atM M de ronde als zou er n Frankmk reed hongersnood heorschen of ianen afzienbaren tijd te verwachten jjjn Om dl juistheid van de e bc lichten te onderzoeken hebben wij tm tói i gemaakt in de verre offeItrektii van Pargs zoowel in het door ie Duilacher bezette als in het onbeffUf gfbied en daarbu werd door jljoo f ffiten onze meening bevesii d d it h t hier slechts een gerucht ieketi dM van allen grond ontbloot h Wit niet een open oog voor de wer Itely in deze dagen reist ovtr hit p itland van Frankrijk en België zd t it ijn verrassing ontdekken éai ir nog belangrijke oveischotten Mn Uvtnsmiddekn voorhanden zyn BPOdat de toestand voor de kom ij IBiandt 11 alleraiunst zcrgen bchoeli t Sf hnn Op bepaalde gpbi d llterschl inderdaad chaarstr maar leze f nu t toe te schrijV i iii de beietti Deze gapmgcn in de ieven n iddelenvoorziening dateeren Kfds m veel vroeger Door de totale Wokka il 1 n Eng Und wtlkt ich na de Fran hi capitulatie ook heeft uilItstrekt U t Frankrijk werd de toe tand nitt verbeterd niet Jcan leven iZelfs in dezen tijdj kan hu het nog krijgen indien hij slechts bereid is er voor te werken Overigens beschikt Frankrijk nog over aanzienlijke voorraden graan geoogst in het vorige jaar Met de vleesch en wetverzorging is het ietwat gecompli cèerder gesteld aangezien de omvorming en aanpassing van deze bedrijven aan de nieuw geschapen toestanden niet 200 snel in hun werk kurnen gaan Daarbij komt nog dat Ff arikrijk indezen moeilijken tijd heel wat voi uimen uit vroeger jaren heeft goed temaken j Ook de kaa en boterproduclic de Franschman is zooals bekend eenl Over de positie van België zie men ook de citaten iiit het m de Duitsche pers circuleerende artikel elders op dit blad Red D C Wat Belgic betreft staan de zaken in zooverre iets anders dat daar een grootere bevolkingsdichtheid is maar de aangrenzende NoordFran sche departementen Calais en Nord hebben o erscliotten koren en suikerbieten Alleen het voor veevoeder gebruiken van rogge zoojls m Bejgie veelal gebruikelijk as is verboden omdat deze graansoort beter gebruikt kan worden voor de broodbereiding Ofschoon de militair overheid geen reden had om de voedselvoorziening van het Franvcne oIk op zich tej nemen dit veeleer had kunnen toevertrouwen aan de zorgen van de Fransche autoriteiten is de levensmiddelenvoorzienrng m de afgeloopen weken snel en met succes georganiseerd Gen Franschnran za derhalve in den komenden wmfcr honger behoeven te hjden Waar de Italiaansehe fronfen in Afrika liggen Staat het einde der Britsche heerschappij in het Zwarte Engelsehe bommen op w onhuizen in Berlijn Een der getioffen en gedeeltelijk vernielde gebouwen Hoffinaxn Werelddeel reeds binnenkort te wachten De Egyptische grens het strijdtooneel van morgen In Ken a htbb n de Italianen de belangrijke grersstad Mojaie rhet Fort Harrington m bet Westen tusschen Aotssmie rn R xl aansch Son aJiland na feilen trijd tcg n uitstekerde Engel sche koloniale troepen veroverd Van de Noord unt van Aoet m e zyn de Italianen met sterke afdeelmgen in drie gevcc l grotpen den AngloEgyp tischen Soedan bir engedrurgen en hebben toen het gewe dig veisterkte Kassala en aaardoor c n van de twêc uit Port Soedan naar Senar l id de spoorwegen bezet Bovindien veroverden de Italianen htt dooi r karavaan weg met de spoorlijn vcroerden 600 kilometer Zuidelijker gelegen Gallabat nogmaals 600 kuometer te Zuiden hie rvan de grersstad Gesan en Koermoek Aan het Soedanfront is het Italiaansche leger versterkt met pantsereenheden en het luchtwapen vv lardoor het onbetwist de meerdere is van het daar striidende Ergelsche itgtr Slagen de Italianen y m om uit du breede front Khartoem en Scrnar te bereikent dan is daarmede de gehee e Soedan Oeganda en Kenia van elke v ei binding met Eg pte verstoken De beslissende operatie h evenwel thans m Brilsch Somaliiand doorgevoerd Hier waren de Italianen met vier sterke moderr uitgerutte en door het luchtwapen krachtig gesteunde afdeelmgen bmnerfgedrongen Boven Berbera waait sede rt 15 Augustus de Italiaansehe vl g Het trotsche Britsche imperium heeft Somalilard prijS gege ven zonder over te gaan tot ebn beslis senden sla jietgeen voor Engeland een zwaar pre tigeverlies bcteikent m het ISiabiie Oosten Van hét op het Arabische schierei dnd geie n steun punt Aden dat regelmatig eri met succes door de Italiaansehe bommenwerpers IS dSrgeva Ien konden de Engelschen ge cn hu o verwachten Het lijdt geen twijfel of deze aanvallen zullen m de komende d5i i n nog mten siever worden voortgezet maar het feit dat de havens Zeila en Berbera thans m Italiaansehe handen zijn vormt reeds een erni ige b dreiging voor de se heepvaart Qp de Ko ide Zee omdat dit immers cic we i = v larlangs hulptroepen en goederen uit Irftie aankomen m Afrika en Euiopa Hef vierde Italiaansehe front ligt aande Eg ptische grens Ha is v m politiek zoowel als van militair standpuntbeschSIlwd het belangrijkste frontmaar Ireedt om twee redenen nog nietzoozeer op den voorgrond In de eersteplaats omdat tusschen ItaliaanschLybie en het Engelsehe front in Eiyptede dorre Lybische woestijn is gelegenEen met groote afdeelmgen dwars doordit gebied geprojecteerde aanval zoulicht kunnen mislukken door gebrekaan water Ditzelfde geldt evenwelvoor een eventueelen Engelschen aanval In de tweede plaats bevindtItalië zich nog met m staat van oorlog met Egypte en heeft m tegenstelling met Hiigeland er ook geenbelang bu een dergelyken toestand mhet leven te roepen Vergelijkt men dekansen van Engeland en Italiè mAfrika dan kan men slechts een oirdeel vellen ten gunste van de laatstepartü Wellicht zal het met de Engelsehe macht in Afrika reeds binnenafzienbaren tud gedaan zijn 1 Auteursrecht VPB I BUITENLAND Door PAUL HASSE generaal der artillerie land hede i iet niwr in slaat is i eigen kracht ir de behoefte aan mum tie en ooilo mate iaJl van zijn tioep n m Afiika en 1 et Ivabiie Oo teii te v uzien e i wel eensdeels wegens de be perkte p üduetie mo ei jKheai n u ijn w Jpenmaus r e dis gevolg v ii gebrek aan grond jffcn inderde I V egens de afsluuirg van de Middel land ehe Zee en de toenemercit g Voren op ae aiuiere Biitsehe lianspoit w egen I ENGELAN D Eden waarschuwt tegen optimisme ENGELAND HEEFT NOOIT EEN BETER LEGER GEHAD Naar uit Londen geme d wordt heeft de minister van Oor og EJon ter geiegenhe d van een groot rocii maal verklaard dat het zeer ervoor zichtig IS aan te nemen dat het gevaar voor een inval m eenig op7icht n mder dreigend is De komende weken kur nen zich nog voel ernstiger gebeurte nissen dan tot dusver afspelen Enga land heeft evenwel nog nooit een beter leger gehad Eden heeft voorts een boodschap tot het legCi en de iuchtafweertroepen gcrieht waarin hu naar aanleiding van den verjaardag der onr og ii klaring hen met hun taak ge uk wenscht Na negen weken ïr iijn nu ongeveer negen weken lofttr sedert Frankriik de aegde en de Duitsche iol groot gedeelte van het land teietlen Neem het voorbeeld van de itad P I IJS In de eerste dagen kon per dog slechts 400 liter melk aan dcbevvonfis wolden verstrekt Thans wordt p r dag 400 000 liter melk on ter d Parijzenaars gedi ilnbueerd Bedenkt men daarcnbove n dat Frank ruk ovei een tamelijk gebrekkig apparairt beschikte voor het snel ver voeren en verdeden van de melkMorradin dan komt een woord van lof toe aan de bezetting die deze belajigrijki kwestie iif zoo korten tiid regelde En zooals het met de melk is Ingaan zoo ging hi t met het biilnenlulcn vaii den oogst Vooral daar het hn een kwestie van tijd be treft hebben de Duitsche overheden deze zaak h eert energiek tempo ter hand geSWnen die de Franschen met stom Öd sloeg De opvatting van vele Urarische deskundigen in Frankrijk dat men nog tijd zelfs veel tijd om dm oogst binnen te halen op de velden van Frankrijk en ie ri pto het koren evenals Uitbreiding der verboden zones SHE HLAVD EILANDEN MILITAIR GEBIED Nadat de Engelsehe regeer ng pas enkele dagen geleden de verboden zone in het Z O van hc ButscheeiU a aanzienlijn uitgebi d leeft zijn tnans naar uit Lenden geme d word uuk VOO het uiterste Ne fJei bijzond i maatregelen getroftei fXik de She landeuandcn zijn tot milrair g b J rklaard Deze maatregel houot vei band met de opniouw toegenDm i angst V m Erg land v or een invjl weRe Baar men m et no ge Neorde van Gico Bnt anni viee t van do Noor ci e usL uit ov it n ie zal wo den On t e e reaen wor en de She land eiiaie en nog neer veisteikt De bev o k i GW rgt iren me iC te elp i bi het aJ eggen aei verded glng e 1 fn Ze fs oude 1 aen viouwen en kirdcien moeten Vaii deT voege p n orge n fjt het invailen dtr du erni medchtlp n Ei hebben zich r eibij Ziekteverschijnselen bij Engelsehe vliegers DOOR DE LANGE LICHTEN De veimindeiing in hi I aartal i ni afstandsvlueh en van de Knal A i Force over Fuuipa vee e de i atste idagen valt waar te nemen i vo en een belicht van de Philaaelfij Daily News daaraan te w iiten dat bu de ov ei werkte Engelsehe vhegtuig bestuurdeis voor den langen afstand ernstige stoem is n in hun gezond he id zun opf elieden De ver chiiiive en van de e vliegeis ziekte Zijn v om taurende huofapijnen een hchte vei svakkirg van het aos hartkloppingen die iii sommige geval len reeds tot verval van klachten ge leid hebben ei een stekende pim in dt borst Het Ii siiute of meeiical rc e arch te Londen is bezig de ooi aken van de vliegci sziekte na te gaan en tracht een genezing te vinden deKir een speeia aanvulling in de zuui fuf meiïg igemidoor behandeling in een kliniek i TALIE hepfl weloverwogen en vastberaden l et juiste tijd tip voor het begin vaii den strijd m Afrika ge gekozen Na den wapensiilstand Wdii Italië in den rug veilig aangezien anders uu Tunes e en van Dzjiboeti uit de Fransche ko oniale troepen een onafgebroken bedreiging hadden ge vonnd Hierna bleef nog slechts een vijand over Erigeland Hiertegen heelt het jonge facislische Italië zich van de beginne af del meerdere geweten en getoond Te meer omdat de m ddelen en het prestatievermogen van Engeland door Duitsphland gebonden en gedeeltelijk builen werking ware n ge sti ld Engeland Heeft het niet zelf meer m de hand om zyn vloot ztjn luchtwapen en zijn lahdleger om nog maar te zwygen over en aanvoer van wapens en munitie ten volle m te zetten waar het dat verkiest De vloot is door de tallooze opdrachten die zij te ver vullen heeft m h t uitgestrekte impe rium versplinterd terwijl de geleden verliezen hoofdzakelijk aan kruisers zich geducht doen Ivoelen Het Britsche luchtwapen is van stonde af aan zoowel numeriek als kwalitatief de mindere gebleken va het Duitsche en Italiaansehe Het Engelsehe leger leeJ juist m zijn bes e onderdeden het expcditiecorps in Vlaanderen een geduchten nederlaag en v as op slag beroofd van alle zv are wapens en is i n tijd Men behoefde het j f8e ien van de onbttwistb re dapperlts af te sniiden maar daarvooM JSn nienschen noodig veel men Wn dte door de niet bepaüld oor Ikurdige evaeuat e van de vrtiMcre Snscbe regcering ontbralfen eJl ooi groot gedeelte nog lïiet wajpfen te 8ekeerd Dit leruglciden yi deze wxAlen diende derhalve versneld te Wdcn Bt halve de Fransche boeren lden in korten tt d ook nog pOO 000 ftaasche krijgsgevangenen nstar de Wwveiden gebracht om daar lii eigen den oogst bmnen te halep Den raniscHen burgemeesters v crdijn door bez tlings autoriteiten verst ekken vsimachten gegeven om dit tempo heipen versnellen Ook Quitsche pen hebben er hun aandeel in gezien verstrekten groot hoevelelheden Wdstof voorde landpouwwerktuigen Geen spraée van hongersnood snkrijk behoeft in den komenden l r geen honger te Inden want het h kt met zijn 42 miUioen inwoners een 35 millioen hectaren land kt voor land en tuinbouw Desgen verklaren op grond van Wykingen met andere Europee reeas n te rrale n incidenten voorge daan aldii 1 et D N B VANMÖRCFN LCCHTALARM Tfc LONDEN Vanmoigcn li in net e iie d van Le n den luchtalarm gemaakt dat vun 1 20 tot 10 00 uur duurde AZIË Wil Japan doortocht door Indo China TOKIO BEVESTIGT NOCH ONTKENT Uit Saigon afkomstige belichten volgens welke Japan m ultimatieven vonn van de Indo Ch neesche regee ring de doorlating van Japarsche troe pen door IndoiChma zou hebben verlangd en de Indo Chineesche regeering dezen eisch van de hsnd zou heb berk gewezen worden m ïtzagbebbende kringen te Tokio noch bevestigd noch tegengesproken In politieke kringen wijst men erop dat het hiei een militaire aangelegenheid betreft en dat de leider van de Jipanschc delegatie Nisjihara die indertud me de IndoChineesche regeering onderhandeld heeft over het verhindeien van den aanvoer voor Tsjang Kaï Sjek n et desbeti effende volmachten naar Indo China teruggekeerd is In hoeverre zun besprekingen aldaar gevorderd zgn IS niet bekend HieJd van enkelingeii zoeiwej r aanvoeqng als preslatie belre ft irefre van superieur geWcken De mAgehjK 4 heden dp ontstane gapmgcn op te vullen warm daaienbo en gtnng omdat de kolomen zich slechts met tegen in bereid toonden onderstour mg te ver kinen Na het vclledig verlies der zware wapen in Vlaanderen moet het als een onTO gelijkheiili beschouwd wor den in korten tijd het leger van nieuwe dergelijke wapens te voorzien En het was volkomen ctn illusie te denken dat de zich m Afrik bevindende Engelsche troepen geregeld van nieuwe ammunitje konden v orden voorzien Egypte ten slotte heeft tot dusverre met succes weerstand geboden aan den i Engelschen druk om talie den oorlog te verklaren In ledér geval hebben de Egyptenaren in zooverie reeds voor hun verzet moeten boeten dat de Engelscheg al hun zwari wapens in be slag namen StrUd op vi r fronten De productie van oorlogsmateHaal Italië z ner74 ds heeft den oorlog m Afrika zorgvuldig voorbereid Een ioor wijlen maarschalk Balbo geschapen luchtwapen modem uitgerust en daarnevens een jonge vloot die behalve COMMISSIE NAAR ZUID AFRIKA EN INDie De Engelsehe minister van de Voorjaden Moriison heeft verklaard dat de BriUche regeering een speciale com missie tot onderzoek van de productiemogehjkheden voor munitie en andei oorlogsmateriaal naar Zuid Afrika en Indie gezonden heeft om vooral den toevoer voor de strudkrachten tn het abue Oosten en ten Oosten van Su z te waarborgen Morrison moet daarmede dus indirect toegeven schryft dLokal Anzeiger dat het moeder W t li j staal zun zich zelf ge 1 V tx u £ C11 gC le bedruipen en zelfs nog voorr te maken Wanneer men weet Uk in normale tuden voor Kt n eigen onderhoud kon voor iS betreft tarwemeel 1 ïeer duidel jk dat r ft ering geen sprake kan zijn Het irood is geluk bekend een Mt Y ► aiiucic europee iicvcira ecit juiige viool uie oenaivi SiiT Franschen indien een sterk duikbootwapen de twee moto s een gezonde wil tot arbeiden denjste slagschepen ter wereld bezit oif en ten slotte nog een leger van blanken en kfeurlmgen wat uitrusting en aantal betreft de meerdere vmi de W betreft tarwemeel dan is j ff f duideluk dat van een br ♦ oedsel voor den FranscWw nt dat hu zonder dit brood Engelschen steunende op deze trotsche stiudmacht ging Italië m de afgeloopen Junimaand den oorlog m De luchtaanvallen op de Engelsche steunpunten vormden slechts een inleiding tot de beslissende gevechten op vier frontenKcna de Soedan Bnt ch Somalila id en Egypte