Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1940

DINSDAG 3 SEPTEMBER 1 AMËftlKA Hetnieu we ArgrentUnsche kabine MOEILIJKRRDKN N n N OPGEIO ST y Door de reorganisut e vm J gentijnsche kabinet w iur n t kele minister van leeft schijnt de t lvcbtalaihw in bebk Vannacht is in Bern de derde laaa over twee uur lucht De luchtdoelartillerit iiill Londen dag en nacht In de frontlinie Duitsche difïnvallen nemen voortdurend in hevigheid toe 86 Britsche vliegtuigen boven Zuid Oost Engeland neergeschoten dag moesten zg vermaal naar bene vliegvelden en toegangswegen te ver NITEMUKP I JITScHLA a De Britoche luchtaanvallen cuincK or de sdnday times Van emJrOfficieele zijde wordt uit Berlun gemtl De S u n d a y Time lartceert debewering dat Je aanvallen v n de R A F op Berlijn uitent atrfVuIdic opgezet zijn en tol ttTXkt militaire objecten beperkt orden Het blad beweertvoort dat d Britache vljeger hunbommen moctei terugbrertgen indienzij hun doel niet hebben kunnen ontdekken In tegenstelling hiertoe latende üuitEche s bij hun nachtelüke aan vallen op Londen alles aan het toevalover Dï me e Duilsehe hommenwerper $ die naar Engeland i liegcrl hebben in het geheel geen kennelijk doel Ib h l artikti vun het Lcmdrtwche bladwordt dan nae de mog jlijkheidWn rcpr ailleS gi di eiiid obk al is hetBritache gevoel finiof en stjsrk t£gen repre ajii £s en al itemt de officieel Britsih pcflitiek mitt d t gevopl v reCn i I De bewening van deS u n d y Times zijn i ieite njui l tvaar van neutrale buitctifandsche zijde onumst ot lijk te Berlijn vastgesteld is Zij zijB om het éuia jker te zeggcm van ftÖCTi erstcn tol d5ên li tsten rejèl on vmax en b wu t £ leugens Bij de vier aüfnvalfpogiiig n die de Engelsdien jij den loop van de verstreken week of d Duitschc hoofdstad ondernomen hebben is et slechts in twee nachlerv tot het werpen van bommen op Berlijn gekomen D e bommen troffen uitsluitend nietmilitaire doelen waarvan re de h l korten tjj4 na het einde van het ludilalarm talrijke neutrale bui tenUndache ïscifrespoadenten zich konden overtijigei Kerken ziekenhuizen WDorhiiizcn crpslagplaatsen brandweerpogten en dergelijke doïlen werden in de rukshoofdstad getroffen Burgers ki gen in beide gev allen letsel helaas bevinden zich onder hen ook twaalf dooden De vliegers van de p AJ Iwbben zich nog gteeds vergenoegd niet in Loniicn te beweren d t iy het hun opgeduagen doel bereikt en doeltreffend gebombardeerd hadden terw uL inplaals daarvan zooals nog dezer dagen op een nacht gebeurd is in een groep woonhuizen in de mark Brandenbtrrg die ver verwijderd ligè V B militaire objecten een kinderkamer in een buitenhuis getroffen werd waarbij een kind gedood en een ander zwaar gewond werd Dat noemt de Sunday Time zorgvuldig opgeiel en strikt tot militairï öbjclen beperkt Maar ook de weergave vap de uitwerking d r Duilsehe aanvallen op Engelïch gebied is bewust vervalscfet en leugeriachtïg Keeft men in Londen loms de buiu nlandsche correspondenten aldaar gelegenheid gegeven zich p soonlijk te overtuigen vïn de stelselmatige vernietiging van miliiair belangrijke inFlaliatieji te Liverpocl Coventry Tilbury en in andere plaatsen Rust in Bohemen en Moravië BEDCVOERING VAN VON VEIKATH Naar aanleiding van den eersten verjaardag van het begin van den oorlog heeft de rijksproteitor von Neuralh Duitsche en Tsjechische vcrtgenwoerdigera van de perü ontvangen in het Czeriinpaleis te Pra g De rijksprotectitr richtte een toespraak tot de aanwezige journalisten waarin hij o m zejde Met hei oog op den oorlog Vesten alle vitale problifnen zoo spoedig mogelijk worden opgelo st Daardoor was er geen tyd voor een geleidelijken overg ing gelijk zulks in vredestijd mogelijk zou zyn geweest Daar suat echter tegenover dat Jtict fejefhische volk volkomen Tijgestcld 1s van oürlogsdienst De landen Bohemen en Moravië zijn een eiland van vrcedzamcn arbeid geworden Rust veiligheid tn orde heerschen waar de csteiijke mogendhedeii en haai bondfethooten een voortdurende haard van nra t in het leven wilden roepen Alleen in het Duitsche rijk kunnen de ijnenschen van dit gebied een gelukkige en vertekerde toekomst vinden Hei fcït dat wij bij onze haniielingen overal de leidende gedachte van dè sociale rechtvaardigheid voorop steflen geeft den arbeidenden Mensch de waartmrg dat bij niet het slachtoffer kan worden van uitbuiting Van den aanvang van dezen oorlog af was te zien dat de vijandelijke mogendlieden het protectoraat Bo hemen en Moravjë als een soort Tro ansch paard binnen het grootDuit sche rijk liilden gebruiken Het was voorts duidelijk dat zy tot dit doel de T sjechische emigranten als handlangers in dienst zouden nemen Daaruit vloeide een groote opvoedende taak voort welker frlicjitsgetrouwe en journalistiek bekwame uitvoering geenszins alleen in het beTang van het rijk maar integendeel in het meest eigen belang van het Tsjechische volk lag Ik kan thans met voldoening constateeren dat het grootste deel van de Tsjechische journalisten en dagbladen in het bijzonder van de poli r tieke dagbladpers haar bcteekenisvolIcn rbeid met bekwaamheid en gevoel van verantwoordelijkheid tot een oploÉBing heeft gebracht Encelands ooriegs veridarkmir eea jaar geleden IN Komor i kn ArMKA in het DEFENSIEF Engelmé is op het iiork staoneel in Oost Afrtka even haird in het defensief als op het eiland In beide gevallen is dit defensief hopeloos Aldus schrijft de Berliner Bo ersen Z ei t ung in een beschouwing over den eersten verjaardag yan de Engelsche tiorlogiverklaring CilMt militaire feiten zoo vervolg het ÜMd kunnen door aoile phrascmniet meer bemanteld wordf n Hot woord van de succesvolle aflociten eenj uitvinding van di inhoop heeft h prestige van t em re irf de wenrio waarop Engeland noopt even rd geschokt al in de Arabische en Indische wereld jin dit gebie4 rukt Italië op en i ingeland machteloos Boven het eiland bemachtigt het Dyiische luehtwapen de eene positie na de andere en üs Engeland machteloos Het verwacht niet angst in het hart de landfng en het moet toegever ook da arteg i is het machteloos In dezen toestand bei inden zich de Löndensehe jflutoCraten onder leiding van den heer Churchill wanneer zij hun volk verslag wilten uitbrengen rver een jaar oorlog Hun eigen volk k jnnen zij ni zoo probeeren te miïleiden de waarheid is tegen hen strijd boven het eiland strijd op de helangr kste plek van het wereldrijk str d waarVan de Weegschaal sterk ten nadecle van Engeland overslaat t t Pensene en olie duitsculand beschikt oveb voi doknde voorbaad De wereldpers meldt van tüd tot tlJd dat de voorraden benzine en olie Duitsch and voorzoover zij niet reeds door den veldtocht tegen Frankrijk zijn ver oruikt door de Engolsche bomaanvallen zijn vernietigd en dat in DuitschlSnd gebrek aan vloeibare brandstoffen begint te ontslaan Volgens de berichten van het oppercommando der weermachten welker waarheid volgens de ervaringen van de afgeloopen twaalf maaiKien wei door niemand meer kan worden betwist staat onömstoülelük vast dat de R A F bij z gn bomaanvallen bijna uitsluitend nietmilitaire objecten heeft getroffen Bü deze bomaanvailer zijn noch no emenswaardige Voorraden brandstoffen van welkénj aard ook noph de zeer productieve fabricatie in Duitscnland van synthetische benzine oenadeeld Het verbruik door den veldtocht legen Frankrijk is naar rijksm aarsehalk Goering op 29 Juli un den Amerikaansche journalist Kari von Wiegand heeft verklaard rijkelijk gecdgemaakf dcordat in Nederland Be Igie en Frankrijk tweemaal zoo èel nlie en benzine m beslag is genomen is het Duitsche luchtwapin in alle operaties sedert 10 Mei liad verbruikt Goering verklaarde verder dat DUiischlanjs brandstofvoorraden practisch dus nist aangesproken behoefden te worden ja zelfs duor de in beslag genomen voorraden nog aanzienlijk vesterkt zyn In l et bijzonder moe er nog op worden gewezen dat Duitschland sedert de deelneming van Italië aan den oorlog b jna de gehëtle petroieu niprotiuctie van Roem ibnic dus ook 80 der Rocmeen Sche pctroleuinexporion krijgt welke voordien naar Engeland gingen De brandstof voorz en ing van de Duitsche Wcenmarht is thansmeer beVeuifid dan die van Groot Brittanjc dalge heel afhankeluk is van den aanvoer Door de iaa ate Duit che bJokkademaialregelen ej de sucëcssen der duikbooten zyn reeds zeer opnietkelijke v nninderingen van den aanvoer van bfandstof voor Groot Bittanje ontstaan De Duitsche bomaanvallen op de benzmeo la pla atsen in En elana lijn zoo succesvol gewce st dat de vernietiging van belangrijke voorraden onopvsibare laAines heeft veroorzaakt m de Britsche voorziening 0E FCHRER ONTVANGT PASBENOEMDE DIPLOMATEN De Führer heeft gisteren m de nieirwe rijkskanselarij in tegenwoordigheid van dpn minister van Buitenlandsolie Zaken von Ribbentrop den nieuwbenoemden Spaanschen ambassadeur generaal Eugenio Espinosa de los Momteros en vervolgens den nieuwen keizerlijken gezant van Iran Moussa Enry Esfandiary en den Portugeeschen gezant Nobre Guedes ter overhandiging van hun geloofsbrieven ontvangen De Spaanyjic ambassadeur was vergezeld van den ambassaderaad gezant Vidal Ysaura en den luchtvaartattaché Pazo Monte s Een afdeeling van de S S lijfwacht bracht bü jiankomst en vertrek de militairg eerbewijzen Tevoren had minister von Ribbentrop den nieuwbenoemden Spaanschen ambassadeur en den nieuwen Portugecschen gezant ontvangen ItEGISTRATIE VAN JOODSCH VERMOGEN IN SLOWAKIJE De Slowaaksche regeering heeft dereeds aangekondigde verordening overde registra tie van het geheele Joodsclièvermogen thans uitgevaardigd Voor 16 SeptCTnber moeten alleJoden liun vermogen bij de gemeentelijke autoriteiten aangeven Overtreding van de verordening zal gestraftworden met gevangenisstraf tot vijfjaar en inbeslagneming van het geheele vermogen t J AFRIKA i De Italiaanache opmancfa i in Kenya j DE BETBEKENIS VAN HET VEROVERDE BUNA De ItaUaaa ci e dagbladen wijzen ophet belang van den Italiasnschen opmarsch in Kenya waarvan melding isgemaakt in het Italiaansche legerbericht v $ Zondaj De een na de andervallen de Engelsche stellingen in Kenya Na bet verlies van Moyale envan den uitspringenden ho vmiDolo hebben de Ëngelschen eveneens Buna tnoeten overgeven een leer belangrijk karavaancentriun waar deBngelschen een vliegveld hadden aangelegd Hilr startten vliegtuigoi dievluchten o ndemamen boven gebiedenvan het Italiaansche imperium Wel washet vliegveld verscheidene malen doorde Italiaansche luchtmacht gebombardeerd zoodat het onbruikbaar was geworden Hetgeen tot dusver bekend is geworden over de operaties die de Italianenin staat hebben gesteld Buna te bezetten doet blijken dat de bevolking inhet Britsche Kenya overal de Italiaansche roepen heeft ontvangen met sym pathiebetoogin ën welke bevestigdwerden door onderwerping yan chefsèh notabelen die zelfs aanboden testrijden tegen de pngelsche uitbuiters Dit bevestigt dat het Italiaansiihe prestige definitief in de schaduw iec ft gesteld hetgeen nog van het Britscheprestige was overgebleven aldlus Stefani LIJH CalirgHr Kaaintad Iwdrcigd Het Italiaansche koltinjale le er heeft n4 de verovering ééa Britsth Somaliland een niéuwen Opmarsch ifi ZuidOostelijke richting ingezet alduj het D N B De troepen die ïh den secter tusschrn Mojola Dolo en Daba in de Britsclie Jsroorikolonie Kenya waren binnengcdrorgen hebÉen de belangrijke stad Buna bezet Voor het eerst in de geschiedenis van het Britsche koloniale rijk jn Oast lriisa wordt Kenya door vijandelijke troepen bedreigd Kenya neemt een bijzor hre plaüts in bij de structuur van het Britsclie koloniale rijk in Afrika In het hart van Afrika gelegen vormt Kenya den centralen schakel tu schen Egypte dch Soedan en de ich haar het Zuiden uitstrekkende koloniën Tanganyika Duitsch Oost Afrika Oosten ZuidRhodcsië fn de Unie yan Zuid Afrika Alleen het bezit V n Kenya waarborgt Engeland de verbindingslijn Ca ii o Kaapstad die van slratcgisci en econortiLsch belang voor de handhaving van het koloniale gebied js en eerst in din wereldo r o definitief tot stand kwam j De Italiaansche aanval i s lan ook teèen een uiterst kwetsbaaf punt gericht Kenya heeft een oppervlakte Van 582 000 vierkante kilometer ei een zielental van 1800 000 Door de bezetting van Buna zijn de Itaüaansclie troepen 90 km in Kenya doorgedrongen De grensstreek tusschen Abes sinië en Kenya die thans door de Italjanen bezet is is eeni e dagen geleden op bevel van den gou verneurgeneraal van Kenya ontruimd Vijftigduizend inboorlingen nomaden van hetielfde ras als de mcjischen die het hoofdbestanddeel der bevolking van Italiaansch en Britsch Somaliland uitmaken moesten in alleriil het gebied waar zy sedert eeuwen gevest VI waren verlaten De Italianen rukken thans op io een droog en zandig woestijngebied Pas veel zuidelijker begint de rijke vruchtbare hoogvlakte die dé Britjselie kroonkolonie haar waarde verleent Doof de verovering van Burta De Londensche corrosponcTcnt van de Stockholms Tidningen sehi ijft Als een rumoerig huilend epklasend crescendo neemt de luchtioorlog boven Engeland van dag tot dagja van uur tot uur ih h ëvigheid toe Steeds weer donderen nieuwe afdee lingen bommenwerpers en jagers opde kust aan Dover was opnieuw het doel der Duitsche aanvallen allonversperrin n en schepen werden bestookt Lanos d Hlngelsche kust kwam het tot heftige luchtgevechten terwijl andere fonnaties dieper het land binnendrongen Voortdurend trachten nieuwe afdeeüngen soms tot bijna in de stratosfeer de jagers te ontw ijken den terwijl dè zon aan den hemel stond Des middags werd een nieuv ë aanval ondernomen en des avonds kw het tot een aanval die misschien de geweldigste was in dezen luchtoorlog Zonder pphoii4 n lieten de aanvalsgolven zich uit de lucht vallen en anderhalf uur lang werd hevig De inwoners van Londen hebben in den nacht van Vrijd g op Zaterdag n de schuilkelders gezeten en ook Zater hebben de Italianen zich van een belangrijk knooppunt venekerd In Buoa komen de weinige karavaanwefen van dit woestijngebied aamen vandaar leiden zij naar het 600 km verder gelegen Nairobi Het bezit van dsze weinig begaanbare wegen is van de grootste strategische beteekenis Reusachtige diplomatieke domheden VAN ENGELAND EN FRANKRUK In een ter gblik op htft eerste oorlogsjaar spreekt de New Vork D a i 1 y N e w SiVan reusachtige diplomatieke domheden van Engeland en Frankrijk De grootste domheid var beide mogendheden was de oorlogsverklaring aan Duitschland In het licht der geschiedenis van het eerste oorlogsjaar moet men het zelfs een misdaad noemen Engeland vecht thans met den rug tegen den muur Bijzonder venpntrustend acht het blad het feit dat de Vroegere Amerikaansche ambassadeur Bullitt Polen en ïjrankrijk fn September in hun hafestarrigheid heeft versterft met de verzekering dat deVer Staten vroeg of laat aan deni orlog zullen deelnemen De Duitsche documenten hebben ü duidelijk aangetoond VERANDERINGEN IN HET EGVPTISjCHJE KABWKI Volgens Reuter la het Egyptischekabinet voor de tweede maal gereconstrilöeTil De premier en minister vanBuitenIa K sche zaken Sabry Pasja heeft volgens dit berictit ook de porte leuille van Binnenlandjche Zaken opzich genomen en Krasji Pasja woi dt minister vart Financien terwijl zijii voorganger Hamid SoBiran al minister zonder portcfeuilte 4n het kabuietbl ft ZWITSERLAND f Veel dige gren MEDEOEELI G VAN DEN LEGERSTAF De staf an het Zsritsersche leger meldt 4 j Bij wrilkenkiozen hemel hebben ookin den nacht van Maandag op Dinsdagvreemde vliegtuigen boven Zwitserschgebied gevlogen Waargenomen werden 1 Keenreiren op de lijn Bonfol Cienève en terugreizen op de lijn Genè ve Chiasso 2 Heeni eizen op de lijn Simpion Hermenance en terugreizen op de lijn Njon Cuncjburt Algïmeene vlieghoogte 4000 tot 5000 M Aantal der vliegtuigen ongeveer twintig VerschiÉlene Iratterijen luchtdoelgeschut traden in werking Ook aan nze Noordelijke grens heeft een enkel groot vliegtuig ee vii dig ns rechtsgebied geschonder Het schijnt op Duitsch gebied door afweergeschiit beschoten te zijn Uit den aard en de richting der vluchten j iel wederom een onze neutraliteit schendende bedrijvigheid van Engelsche vSiegtuigen op e maken DE BOMMEN OP ZWTTStlRSCH GEBIED Ten aanzien van de nabij Au geworpen bommen verneemt het Zwitsersche lelegraafagentschap nog dat dat eerst eenige brandbommen werden geworpen die evenwel geen schade aanrichtten De vijf uitgeworpen brisantbommen vielen op slappen grond zoodat de scherfwerking niet zeer groot was toch waren de bommen vlak bij woningen ingeslagen i L gevochten Dit was een welbewuste aanval op de stelling rondom Londen Dé gevechten bcre kten een heftigheid wsiarvan lïlfcn tot dusverre niet had kunnen droomen I omien is op deze stalende herfstdagen da en nacht frontlinie Ik hcyrde eci Duitsch toestel in duik vlüehf zóü laag ovtr mij heen gaan dat h t gei aa s als een onweer klonk lamrften Met het oog van hef geweldige teippo van den strijd deV laatste dagen is men ei thans van overtuigd dat ds opératies welke dfe Duitschers tot dusverre hebben ondernomen slechts een voorbereiding zijn voor hetgeen zal komen De correspondent beschrijft verder de aanvallen van Zondag die op de ha nwejkon a r de Thertns gericht waren Dcs midda5rs vielen Duitsche tpesfejlen Croydon en een ander Vlie ïveld ten Zuiden van Londen aan nadat Zaterdagmiddag drie andere vliegvelden waren bestookt De Duitsche aanvallen van dè laatste tw ekca hebbén duidelijk ten doel hit weei standsvermof n van den tgen stander door massale aanvallen op ENGELAND Verklaring van Churchill verwacht A S DONDERDAO IN HET LAGERMJIS De parlementaire redacteur van Reuter schrijft Het is waarschijnlijk hoewel geenszins zeker dat Churchill Donderdag as in het Lagerhuis een verklaring over den oorlogstoestand en in het bijzonder over den toestand der Royal Air Force zal afleggen BRITSCHE KANONNEERBOOTO lOT ZINKEN GEBRACHT De Britsche admiraliteit heeft gisteravond volgens Reuter den ondergang gemeld van de Britsdie kanonneerboot Penzance Het officicele conununiiq tie van de admiraliteit luidt als volgt De secretaris van de admiraliteit moet tot zün leedwezen mededeelen dat de kanonneerboot Penzance door een duikboot is getorpedeerd en gezonken De naaste familieleden van de pvarenden zijn verwittigd De kanonneerboot Penzance was in 1930 van stapel geloopen en had een waterverplaatsing van 1025 ton Haar bewapening bestond uit twee stukken luchtdoelgeschut van 10 2 c M twee kanonnen van 4 7 c M en 8 machinemachinegeweren De bemanning in v edestijd bedroeg honderd personen BRITSCHE SPOORWEGEN J STAATSEIGENDOM y a Daglight Allehanda meldt uit landen dat de Britsche regcering zich bezig houdt mët het volledig aan den straat trekken der Britsche spoorwegen Men hoopt op deze wi4 ze de critiek op dê hooge vrachttarieven der spoorwegen die aanleiding hebben gegeven tot vrees voor inf a jg 4 gea te gaan JOODSCH LEGER VOOR ENGELAND As s ciated Pres s meldt volgens hetD N B uit landen dat de nieuweZionistische verecniging Abraham de Britsche r eering wil helpen doorhet opstellen van een lOO QuO man sterkJoodst ± ieger De aanwerymg zou moeten geschieden niet alleert in Palestina maar ook in Amerika Aan de Engelsche regeering is verzocht de voorCwiam te kosten voor üe bewapening tedrSgen KRIJGSGEVANGENEN NAAR NAAR BRITSCHINDIË Volgens een bericht van de Times uit S iir Ia wil Engeland krijgsgevangenen naar Indië vervoeren De noodige afspraken zouden reeds gemaakt zijn en een aantal ftaliaansche krijgsgevangenen zou zich reeds in een speciaal kamp tj Ahmedngar bevinden FRA NKRIJK Frankrijks koloniën VOLDOENDE SHLITAIRE KRACHTEN De miKister van Koloniën Lemery h eeft volgens een bericht uit Vichy in een persconferentie verklaard dat de Fransche regeering over voldoende militaire krachten bes hikt om de orde in het geheele koloniale rijk te handhaven Aanvallen op Zuid Oost Engeland De opperbevelhebber der Duitsche luchtmacht deelt mede Oilk gisteren hebben onze geveehtsen Jachtafdeelingen vijandelijke vliegvelden in Zuid Oost Engeland aan gevallen Zij veraielden loodsen en onderkomen door bomlreffers waarvan een deel zware branden deéS ontstaan Hot kwam tot verschillende luchtgevechten waarbij onze jagers 86 vü indelijke vliegtuigen neerschoten Drie én twintig eigen vliegtuigen werden vermist n itsche mededecling Het Britsche minis rie van luchtvaart deelde gisteren mede Vanmergen heeft een groot aantal vijandelijke vliegtuii en de Britsche kust bij Kent gepa ssecrd en van het Noorden uit het Thecmsgcbicd aangevallen Het afwc ergeschut kwam onmiddellijk in actie en de vijandelijke toestellen werden door onze jagers aangevallen Op verecheiden plaatsen langs dc Tlieems werden bommen geworp n vooral echter in het Noordoosten vrin Ke t In een stad zyn ver schil ae woonhui ten en kantoren vo nlM t rv ijl rcnige huizen aan de rivier i r nlijke schade opliepen Vroeg in dfff middag drong een tweede golf van Duitsche toestellen tot in t binnenland door Van het Zuidoosten uit naderden deze vlie tuVgen Londen Het kwam tot gevechtcr er werden bommen geworpen Gisteravond luchtalarm in Londen Ook gisteravond werd te Londen lucht n gemaakt Voljens Reuter heeft de toestand van luchtalarm 4 uur en een kwartier geduurd Om tien mir jten voor twee werd alles Sf l4 K üsr i it ie jhiu il eerst achter den rug U vèrdi wikkelinj hangt er m i m del plaats vfjn af in huevv der repipliek ün i n z e zondheidstoestand vr iej i r ambtsbezigheden kan hervatten blijkelijk besch iuwt m kringen der nieuwe reji r u dige oplossing slechts ui n lÖl aoesUnd Het kabinet wurdt inldeii verschillend of scepti ch ontLJlT Terwijl het dagb d Naciori II nieuwe mannen met wi iwiljelnii wachting begroet verklaart defpte a dat de toestand alarimvri nJcr t dan in den aanvang d r cnsi I j Roosevelt j over de dienstpllcl t AMERIKA IN EEN WEÉeÏd VOL DOODELUKE iKVARjrN tfu lie 0 riiM restr p iou itn ifnj ov it mki iw Hij M iilahke lni P en ge voordij tkeljijkl Sfateij wiU Ke areii President Roosevelt hei f I ning van het nieuwe natji vaat in Tennessee een n 1 waarin hij p k toesp Amerikaansche politjik ii vergeleek het leven de r t i kolonisten d at v jl ianlin varen was met dat der 1 meIikanen dat hij noemde Als de Veteenigd len leven aldus Ron in een wereld vol duudr die ook het Amerikaause ielvdsfeianl bedreigen niet verw krLji t blijven Door vliegtuigen en rad l li de i aarde zoo ingekrompen dat Eufopa thans dichter bij Amerika staai dk i de eene bergjieilling in dit reserJaai jij jde andere Om de daaru t yoJTtvlóeicnds ïicvaren af te weren heribln het dares en ik aldus beslooLtie presijvnt de wetgevende vóorwaijjn voer din raillitairep dienstpüuh p r Amerikaansche bu rgers geseifapf AZIÊ FCSIE VAN PROTfcislA ST SCHE KERKEN IN JAfAN Op de nationa le cl riiWlij Ke cunventie die 17 October te Tokio lal worden gehouden zal t jlcachf worden een fusie tot slprïd j te brengen tusschen de vele proteatMilsclie kerken in Japan w ardftar ffi ioaiKieel onafhankelijk worden jan over cesclie landeYi Een desbetreffende resolutie is aangenomen op een bijeenkomst van twintig vertegenwoordiger van verschillende l erkelij ke rkhtingeii omier voorzitterschap van yosiimoene Abe van de Japansche methodistuche kt rk BURGERLIJKE ONGEHOORZ V MHEID IN BRITSCM INDie Uit Britsch Indië komen bencii ien volgens welke de door Pandit Nfhro aangekondigde campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid reeds gcr nen is Naar de N e w s Chronicle meldt heeft het provmciale ecrgres van Cawnpore besloten stelselmatig verzet te bieden tegen het verbod van paramilitllire op eidmg vaa inheemsche organisaties Een Islein gttal Indische vrijwill g rs zal voortaan dagelijks in een openbaar park militair geoefend worden waarme ie de politie zal worden getart u Het errichten van arrestaties SCANDINAVIË RANTSOENEERING V 4N BROOD IN ZWEDEN In Zweden is brood en meel gerantsoeneerd De rantsoeneering is gi avond 12 uur ingegaan zou meldt deZweedsche omroep Gebak is van nnlsoeneering uitgesloten De maatregelgeldt niet voor hotels en rcs aurJ sDe rantsoeneering bedraagt l i l ram per dag en persoon AanleÜiJ tot deze verrassende regeeringsniaatregel is naar men in hanJtlsi riiiêöiverklaart de slechte oogst van dit ja Van bevoegde zijde wordt voorts mw gedeeld dat de maatregel genonjen a om het hamsteren Van n e l te verhinderen Korte berichten Volgens deze Wet heeft ff r isclie boer recht op bouwland B liggend of onbeperkt bouwland o vaa staatswege onteigend en de boeren verdeeld ook braa ligg bouwland d in handen van staat is of deel uitmaakt van gee Ujke domeinen meld Uit Macedonië wur it gemf dat het daar plotseling is 8 i twen In Athene en omsevmi een voor dezen tijd van het i ekened koude Het Ca ioriameer dichtgevroren In Kfephnissia Athrne is een teifiP rge slechts 8 graden b eR nu aaiis nomen Lairtde Tijdens het jongste fXr dat wegens Labour Day een S j ger duurde en millioenen rr jjnaar buiten lc te zün in Ameriw personen dooi ongelukken om leven gekomen 221 eW loren het leven bij autobus e n ken pine Uit de gcvangenenko unK jj Bluff in Arkansas zijn 36 ii dadigers uitgebroken nadat cipier doodgeschoten en t en riniers hadden ontwapend o proote hopveelhefd vuurwapen in t iló ontkomen