Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1940

fWEEDE BLAD DINSDAG 3 SEPTEMBER 1940 Nederlandsche Voetbal Bond SECRETARIAAT Karnemelksloot 209 Telefoon 2764 Maas Gevraagd dour Dame gem Zit Slaapkam r zonder pension Liefst buiter Br No G 2855 Bureau v d Ulad Voetbalverslaggev STADSIIEUWS Vele mulgragen op poffertjesdag grtM ƒ BUEENGEBRACBT 1 van ingezetenen hebben gisteren kraam van de firma v d Steen WrfJiTtjes gegeten vaor het goede doel £ j de jaarlyksche poüert jesdag be veriterking van het Van der j R fonds tot hulp met de vereischte opaedische middelen aan kfnderen M aan de betmettcigke iiekte kinder Jamming hebben geleden Heel wat portifs poffertj en wafelen zyn versierd en toen de groote drukte die kgd gehecrscht voorbij was kon worden vastgesteld dat deie sympathieke koop een bevredigend resultaat ygti gehad ea dat de fa v d Ste n Mt de beschikbaanteUing van haar Ifaun n ingrediënten en de dames TM Het fonds die b de werkiaamheIcn de bchiilpzame hand boden eer $ B hijfi werk had en De dag heeft een drag van netto ƒ 20i 5 opgeleyerd Jttar schatting hebben achthonderg belgekers in de kraam poffertje en wa gegeten Velen hunner hebbCn de Mtjzen vrgwiUig verhoogd en met een tr rft dit mooie werk gesteund i D rtiif jaar bü dë lichtfabrieken IK ft BEER A O VOOirS GEHULDIClp De he r A G Vooys machinist ikq lie gemeente Uchtfabrieken was gisteno dertig jaar bg dit bedrgf aan oe deeUng electricileit werkzaam 1 De jubilaris heeft den dag te zijneii jhliie herdacht waar hem vele blgkË4 nd belangstelling bereikten De di neteur van de gemeente Uchtfabrieken t bter J B van Hoorn en de adjimctecteur de heer A Kuipers kwamen im heer Vooys in hartelgke en waar ïerende laewoordingen gelukwenschen m boden een fraai bloemfituk aan Ook de chefs en collega s van den jalWaris deden door een persoonlgk I Muwk vnn hun sympathie blgken Het lÏN oneel had eveneens bloemen gezon welke met van andere zUden onttwgen bloemstukken in talrijk aan tal de woning sierden w AT AAR ANNEER Jhanie Biosooop Ju Ju met Charlotte Susa Maria Andergast en Albrecht Schönhals Aanvang 8 1S uur Woensdag 2 uur matinee Mrawburg Bioscoop Het getrouwde achoolmeisje met Gusti Hüber Theo Lingen en Hans Moser Aanvang t lS uur AaUa Thltater Scheiding op korten tenngn met Ajiny Ondra en Paui Hêrbiger Aanvang 8 15 uur t S L 8 uur Uontmaiispiaiitsoeii Concert fanfare vereeniging de li Korte Akkeren t left 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen iSqit 7 30 our Vrije Ëvaiig geiiieciite Bijbellezing en bidstond tStft 7J uur Daniël preekbeurt Ih Woudwijk tt Sept 8 uur Kuastmia Feestavond tlubavondcommissie voetbalvereeni mg Gouda liept 7 uur Fssorie Bemonstr gebeente Inschryving van catechisan ten Remonstr Geref gemeente Sept 10 30 uur Bar Gouda terreiii Jaarvergadering voetbalvereeniging Gouda fSlpt 8 uur Daniël Cursus EHBO tt 8 uur Daniël Dames cursus t H B O l8 i 8 nor Daniël Cursus E H B O Swt 8 uur Daniël Cursus E H B O Abonnementen en Advertentiën De Goutlsche Courant wordt eiken avond bU vele duizenden abonnés bezorgd m GOODA A phen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebnigge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nicuwerkerk a d Ussel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek ReeuwUk Schoonhoven StolwUk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week t 0 79 per maand of 2 25 per kwarUai buiten Gouda IB cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels l OS elke regel meer ƒ O po INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels 1 25 elke regel meer f 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaaltariel KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 tegels f 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum gn otte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetalii Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan bet Bureau Uarkt 31 Gouda TeL 2745 en bü de plaatsetüke agenten Burgerlijke Stand Geboren 30 Aug Maria dr van J Ph Nuvelstijn en J van der Valk Boekenbergstraat 116 31 Aug Sophia G M dr van L Verhoek an H H Th Groenendaal St Joseplistr 64 Grietje R dr van J M Dikhooff en R de Joode Karekietstraat 38 Bob zn van CVerschut on A H van Bochove de la Reylaan 31 1 Sept Jan R zn van J Nienhuis en H Blomberg Oosthaven Overieden 30 Aug Arie Verblaauw 73 jaar 1 Sept Elizabeth Straver 69 jaar LAAGSTE INSCIjlRUFSTER De N V Goudsche Aanneming Maatschappij voorheen H E van Deest alhier was vopr ƒ 9610 laagste inschrüfster by de ddor het gemeentebestuur van Krimpen a d Lek gehouden aanbesteding van het verbreeden en verharden van den Molenweg met bgkomende werken uit ie voeren in werkverschaffing OUDE MAN AANGEREDEN De 79 jarige heer I van Leeuwen isgisteravond op de Markt bij de Hoogstraat doordat hij zonder acht op hetverkeer te slaan plots li ig den wegoverstak aangereden door een wieirijder De voetganger kwam te vallen enkreeg een niet ernstige bloeiende wonde aan den neus Aan het politiebureauIS hg verbonden GIFT VAN ƒ 100 De schiWerspatroonsvereeniging Het VSk Omhoog heeft voor de midaenstandsinzameling een bedrag van ƒ 100 geschonken Uit vrdfeger tU len DE GOlDSCHl COURANT MELDETE 75 JAAR GELEOEJf De burgemeester en wetl ouders vanGouüa doen u weten dat ioor denraad dier gemeente is vastgesteld devolgende verordening De raad der gemeente Gouda in aanmerking nemende dat er noodzakelijkheid bestaat om tot beteugeling van de thans heerschende ziekte onder hel rundvee maatregelen te nemen tegi ii de verspreiding dier ziekte besluit Ie De veemarkt gehouden wordende des Donderdags van elke week tydelUk te schorsen 2e Deze verordening heden te doen afkondigen waarna zy terstond in werking treedt 50 JAAR GEI EDEN In de 2 September des middags nehouden vergadering van den gemeenteraad was aan de orde de benoeming van eenen wethouder De heer J M Noothoven van Goor werd herbenoemd met 15 stemmen terwyl 1 blanco biljet werd uitgebracht 5 JAAR f LEDEN Het bestuur van den lïederlandschen voetbalbond heeft de Goudsche vereenigingen voor het komende seizoen als volgt ingedeeld in de 3e klasse D Olympia T OP Gouda alle te Cïouda Alphen de Sportman en LVV beide te Leiden TOT KAPELAAN TE HEEMSTEDE BENOEMD De Bisschop van Haarlem heeft onzen oud stadgenoot den weleerw heer C M Schuttelaar kapelaan te De Zilk benoemd als zoodanig te Heemstene parochie OL Vrouw Hemelvaart SPORT VOETBAI Nog enkele wüzigingen in competitieindeeling G S V BU SCHOONHOVE In de competUie indeeling v p den Nederlandschen Voetbalbond yn nog eenige wyzigingen gebracht In de 3e klasse C de afdaling van Olympia en O N A is nog ingr deeld O V V Oostvoome G S V IS van de 4de klasse C overgebracht naar de 4de klasse D de groep van Schoonhoven uit weïke afdeelmg C V S is vervallen De HoJiandiaan 2 die in de reserve 3e klasse C was ingedeeld waarm Goda 3 O S V 2 Olymma 2 O N A 3 e SchoonhovenZ uitkomen is naar een andere afdeelmg overgeplaatst In verband met deze wyzigmgen zijn de voor a s Zondag vastgestckte wedstryden Waddinxveen G S V en G S V 2 De Hoi andiaan t vervallen De indeeling van de gewijzigde groepen is nu als Volgt 3e klasse C D H S D C V Fortu a Het Noorden Olympia O NA Pechvogels Steeds Volharden V F C Woerden Alphen O V V 4e klasse C Ammerstolsche Sportvereenigmg Bodegraven Boskoopsche Boys Gouderak Moordrecht Wadding xveen DO N K Alphia Haastrecht Oudewafer M S V 4e klasse D B T C Delfia D V K Kranenburg O B Ryswijk Schoonhoven Spoorwjjk V D S Zv artBlauw Wassenaar Quick Steps G S V Reserve 3e klasse C Gouda 3 G S V 2 Martinet 2 Olympia 2 O N A 3 Schoonhoven 2 Sparta 4 Xerxes 4 GROOTE ZEGE I ER POLITIE De liiudsche Politie Sportvereeniging heeft gisteravond te Voorburg een wedstrijd gespeeld tegen de Voorburgsche politie De Gouwenaars women met 1 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN JUNIOREN COMTEtlTIE NAfdeelIng A G S V A O NkA B 26 F Geukes 4 3 O N A A O N A B 29 8 H van der Speld ll 0 Gouda B G S V A 29 8 M Homis 9 2 Bodegraven A Gouda A 31 8 A Hofstede 2 2 Gouda B O N A B ti Geukes 31 8 7 2 Moordrecht A G S V A 31 L van Schalk 4 1 Afdeeling B Zwervers A Nieuwerkerk A C van IJzeren 29 8 0 3 O N A C Gouda C J Groeneweg 29 8 1 1 Nieuwerkerk A 3ouda D 31 8 K F L Nolte 5 0 PROGRAMMA JUNIORENCOMPETITIE Afdeeling A Donderdag 5 September 0 N A A Bodegraven A 7 30 uur K F L Nolte G S V A Gouda A 7 30 uur D A de Koster Zaterdag 7 September G S V A Moonirecht A 4 uur C Vonk Bodegraven A O N A B 4 uur Joh Tak O NA A Gouda B 5 uur D Valk Afdeeling B Donderdag 5 Seotember Gouda D G S V B 7 30 uur C M Noorlander Zaterdag 7 September Gouda C Zwervers A 5 uur J Groeneweg Afdeeling C Zaterdag 7 Sejatember Gouda E 0 N a D 4 uurf J IJsselstein BOETEN No 1 Waddinxveen verminderd tot 1 gulden BESTUURSVERGADERING Op Woensdag 4 Soptember 194Ö des avonds 8 uur m café rest Het Schaakbord Gouda ADRESLIJST Bestinir bijvoegen Th Arts Lange Tendeweg 19 Gouda M Kolster v d Palmstraat 49 Gouda H Lorjé Spoorstraat 23 Gouda J de Weger IJssellaan 128 Cïouda Nieuwe vereenigingen D O N K Ie Gouda secr F Koemans Markt 7 Gouda R V C te Reeuwijk secr G L Verwey Zwarteweg 2 Reeuwyk U N LO te Oudewater secr Th van Vliet Amst Veer C 128 Oudewater V E P te Woerden secr M Everwijr Weteringstraat 28 Woerden E S T O te Bodegraven secr Oranjestraat 115 Bodegraven DRD te Gouda secr J Schoonderwoerd Lethmaetstraat 10 Gouda Alphensche Boys secr F A Redegeld Willemstraat 12 Alphen a d Rijn Jodan Èoy te Gouda secr J van Wijk Heerenstr 94 CkAida WAARSCHUWING De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat het voor Bondslcden verboden is deel te nemen aan de uitgeschreven competitie door de vereen Spoorwegen te Gouda Vereenigingsbesturen dienen evertueele namen van overtreders ter kennis van den Bond te brengen AFDEEUNG GOUDA Gouda VERVOLG ELPTALOPGAVEN SEPTEMBER 1940 Nieuwerkerk Ie elftal A W Baas L Baas J Koolmees P de Bruin Wz C van Herk J van Weelde C Stolk F Hazenbroek B van Adrichem A de Bruin Kz Jac Honkoop Ó N A Ie ellfal Alb Wiltenburg St Wiltenburg Ev Ouweneel C Brenkman L Sterk Jac Soestbergen R Biesheuvel C de Jong Th van Willigen L van Maaren W de Hoop 2e elfUl J Flier B Wiltenburg H Kersbergen L de Jong H feuidveld D Sterk H v d Broek L v d Heuvel Dick de Jong R v rf Berg B Veldhuizen 3e elftal Hofman J Valk C Spruit H Bron M v d Sept M Huisman D van Leeuwen J Overeynder H Keppel F Jongeneel B de Kogel 4e elftal D de Jong J v d Berg J Zoet L Lakerveld H Bezem L Kerkhof P Rietveld A de Vries F Korevaar S Luitjes G Vreeswijk 5e elftal B Vermey D Jonkman C Vooys G Langerak A Meerveld D Prevoo T de Bruin P Blok J van Hoi M Schoonderwoerd P Prang Goi la Ie elftal A ïerritsen J A de Jon g G J de Jong P Boef P J J SchoHen H Spee J C den Keyzer C Yeselstün B W Ryke C Ottevanger P Stoppelenburg 2e elftal B Signer B Hammer F Noorlandeè A Koster C W van Reenen N Bloot C M de Jong A Baas A Hommels H J v d Bos G Zuidam 3e elftal B te v Brink J Rietveld A L Verkaaik J d Laan C Stuurman J Krebaum t v d Neut H Walthie P Honkoop A Grootenhorst J Lang Iaar 4e eiïtal Jac de Bruin J Nieuwenhuizen M Binnendijk J van Roon A ZeDfnreich A C v iA Boverkamp C F Jansen Jaap de ruyn P van Groningen C M Hagenaars L Korsel 5e elftal r 3 rd Zaan P Britsemer G HeUve man G A Gardenier J Bosloper M C Dapens J Signer A Berendsen A van Loon D Klija E van Hemert Oudewater Ie elftal I van Vliet X de Groot G Vlasman N V erkerk J de Groot J de Bruyn J Sta voort J van der Klis L van Dam K Benschop T Oskam Oouderak Ie elftal C Baas W Baas C van Zuil Abr van Duivendijk Sr Atir van Duivendijk Jr L van Dui envenc jk J W Baas A Evegrocn C Kasbergen A van vlief Fr deBruin i Zwervers Ie elftal E Nobel P de Zeeuw K var J H Versiuis Graaf M v d I fnan A Advertentiën gevraagd Bruin M Terlouw J IJzeren J Koppenol H Koolmees C v d Adel Jr A de Wit 2e eifta H Heuvel kant H Maat Gt HoogerWaard Verkaik W Multcm S Offerman W de Vries H Luchtmeyer C van IJxe ren C Vermeer D R D Ie elftal P Tom J Schoonderwoerd M van Cient W 9erland A Gibbon L van Oudshoorn H Va boom H den Hoop M Kolster W v Reenen A van Asten Jodan Boys Ie elftal G Zudam X van Wyk C vnn Leeuwen A te Fpankryker C Verdouw C Boot CL j Hoogendoom H C Boonstra J Vep burg A Boot C Boer Stolwijk Ie elftal T v d Heuvel Si N van Dam A v d Berg W Kool A Blom L Stekelenburg W Liedoip H V d Heuvel G Bunschoten C Verdoold L Anker Groot Ammers Ie elftal A dè Bondt H Borsje H Bouter A Eijkelenboom K Hermes C Kortleve W Kuyl Johz C Mourik J Ros Tj ten Wolde G Zwijnenburg Woerden Ie elftal J van Rooyen E Ultee J Schalkwyk J Deurïiof A Slagter G v d Mee Ph Eberwyn H Fortuin G Hennuin J Mariens P de Groot 2e elftal H v d Renst G van pom G Klein J Ruigrok J Wecrelta H Vrolyk M J van Mouwerik W d Daas R Blok H de Kngtf K Wiegeraad Boskoopsche Boys Ie elftal P Spaarman J Dekwaadsteniet C Door M Kersbergen H Key H Hendrik man F CoUa A J Pann bakker C van Oyen P van Herk M van Kleet 2e elftal D Schinkel R Hendrik man C den Hooglander H Steenkamer H Straver H de Bruin T de Bruin Th Overes W Hooftman A van Bemmel H Hoogendoom Groene weg Ie elftal C van Mannekens M Dekker H Boerop C Koppenaal Joh van Helden Ant van Vliet A V d Berg W Verwey P Brandhorst E V d Berg Jac van Mannekens t Bergambacht Ie elftal C den Haan A van Wijngaarden C Graafland A Renes A J de Bruin Jac Ligthart W Noorlander J de Vreugt C Romeyn B van Vliet H Oskam Moercapelle Ie elftal G de Jong W de Knegt C Boevee P de Wilde Ant Boevee W Boevee G de Wilde K Tamerus A Hertog F Hertog D Kranenburg Olympia Ie elftal J M de Jager Joh Jue J Spek M Duys H van Zutphen F Cozak W Mallon h Duys F Hooim eyer M Maarleveld J Breeman 2e elftal P Dnkxhoom Joh Rond Jac de Jong Jr D Stuurman J Donker G de Graauw A de Jong B Hagcndijk A Gravesteyn C Groen 3e elftal C van Hofwegen C de Knoop M Schrave J Bak J Kroon T Janmaat H Cammeraad M Pronk E Krom W van Tilburg L Homeman Schoonhoven Ie elftal H Bensdiop C Mesker J Bouter A v d Horst A de Lange H van Putten A Sterrenburg M Berkouwer B v d Horst J van Ipenburg A Oskam Namens het Bestuur 9 VAN TILBURG secr d Adverteeren Brieven Directie Goudsche Courant MiÊmmBmmmÊÊÊÊÊL doet Verkoopen FEUILLETON Madruk verboden e zonderlinge erfenis safe iverd in tegenwoordigheid a den beambte geopend Schmidt w de juweelen in de hand lüemde 2 ® in zün oog en bekeek de n nauwkeurig Lore lette op zijn t Knauer had gezegd dat hij teen kostbaarheid nog nooit had Of Schmidt van zooiets ver ndhed Eigenlijk waar dat wel aan men Zulke menschen als hg had erstand van deze dingen f paar minutai gihgen voorbüJ dt gunde zich den tijd Tenslotte 2 ï n onderzoek geëindigd te jw iJ woog het collier op de hand erraste haar plotseling met de wat zij voor de juweelen zou 1 als er zich eens een kooper 2 te trok de wenkbrauwen op Ja m ze vragen Wy z en natuur het tot verkoopefl kwam er el mogelyk van willen maken 2 U kfögen hoc beter het X binden is 2 Ü keek iiaar van trLf collier iSL V r OMf boven gingoig o j u hebt toch wel aan J ald cyfer gedacht Ja zoo bijvoorbeeld twintig ofdertig duizend mark Zoo had dokterKnauer het getaxeerd Knauer Interessant Denkt u dat het meer waard is Heelemaal niet Ik geloof zelfs dat u bitter ontgoocheld zult zyn alsik u de verkoopswaarde zou noemen Dat had zij niet verwacht Daarom loont het ook niet hetding te fotografeeren ging hü voort Ik beken u eerlijk dat ik bijnazoo iets heb vermoed Voelt u zichsterk genoeg om de waarheid te hoofen Nu dan zal ik myn meening nietonder stoelen of banken steken Hetcollier is niet zooveel waard als dehuur die u voor de safe moet betalen Een juwelier zou den verkoopdadelijk weigeren Wat moet hiJ metimitatie Maar dat meent u toch niet zuchtte zij byna onhoorbaar Dokter Knauer weet toch ook wel ietsvan brillanten U vergist u mijnheer Schmidt u vergist u Mogelijk maar ik betwijfel het De juweelen of laten wij liever zeggende imitatie is geen dertig mark waard Liefhebbers van zulke dingen betalen er misschien meer voor Maar ikzou den koopman willen zien die ueen mark meer geeft r Is het werkelijk waar Met zulke dingen maakt mengeen grapjes Ik weet toch wie hetgeld zou krijgen dat maakt de zaaknog tragischer Ik hen zelf frontsoldaat geweest en ik weet wat hetzeggen wil oorlogsblind te zijn Het spijt mg voor de armen die nu niets krijgen Maar de juweelen zgn biets waard ziet u daarover heen te komen er IS niets aan te doen Missciüen kunt u bij gelegenheid op een andere manier helpen meer kan ik u niet zeggen Toen Lore thuis kwam ontmoette zij daar dokter Knauer Zg was woe dend Had de advocaat haar voor den gek willen houden toen hij de juweelen zoo roemde Eigenlijk was er geen andere verklaring voor De woede was sterker dan het verstand Weet u wat de juweelen waardziJn riep zlj hem toe nog eer hij haarhad goedendag gezegd Ik kom zoojuist van de bank een vroe gere chefvan mij dien ik opzocht had er namelijk belangstelling voor Ik hebhem ze laten zien En weet u wathg heeft gezegd Geen enkele steenis echt geen enkele En als wij iemandvinden die er dertig mark voorwil betalen dan mogen wy nog vangeluk spreken Nou van briljanten endergelijke hebt u ook verstand datmoet ik zeggen hoor Hanni uitte eenkreet en Knauer was bleek geworden De mededeeling scheen hem dieper te treffen dan Lore verwacht had IJij had zelfs enkele oogenblikken noodig om zich te beheerschen Juffrouw Hiedeler zei hij gedrukt hier moet een misver stand in hetspel zijn Dertig mark dat is te gek minstens tien duizend Eerst hebt u dertig duizend gezegd antwoordde zij bijna verachtelijk Nu zijn het er nog maar tien u hebt ons een groote teleurstelling bereid Maar u wilde het dmg toch nietverkoopen Nee maar nu is de gravin immers dood Dood herhaalde hg verbluft Lore beet haar tanden in haar lip E en heldin was zij jawel een reuze heldin wat had Schmidt gezegd Zij probeerde te redden wat er te redden viel Het had immers in de krant gestaan eergisteren al Of nog een dagvroeger Ik weet het niet meer precies Ergens in Frankrijk is zij verongelukt Ja niet waar Hanni Jühebt het immers ook gelezen Dat was een wanhopige zet welke zij deed maar hij gelukte want wat zij zeide klonk zóó zeker dat Knauer niet meer twijfelde Des te meer verschrikt was Hanni die geen vermoeden had en doodelijk verlegen was Als Knauer haar toevallig had aangekeken Maar dfze was veel te veel met zichzelf bezig HU stond daar als een schooljongen die betrapt is De situatie was zichtbaar pijnlijk voor hem De kwestie zal opgehelderd wor den zeide hij tenslotte en hij deed zijnbest om zijn stem een vasten klank tegeven Ik begrijp aan den anderenkant niet waarom u zich zoo ergert Dan zal ik het u zeggen antwoordde Lore Wy wilden de opbrengst weg geven Aan de oorlogsblinden Maar met dertig mark valtniet veel te bereiken U wilde al dat geld weggeven Ja of dacht u soms dat wij hetwilden houden Neen er rust een vloek op Maar ik geloof dat het beter is als wy over iets anders spreken Eigenlijk ben je vreeselijk onbeleefd tegen hem geweest zeide Hannitoen de advocaat weg was Hijheeft zich ook door het geflonker laten verblinden net als wjj Maar Lore schudde het hoofd Wy zijn twee domme meisjes die van zulke gingen niets begrijpen Wij hebben niet geweten wat zoo iets waard is Hij echter heeft dadelijk geschat Heeft zichzelf blijkbaar verschrikkelijk gewichtig gevonden de groote mijnheer Neen er is geen sprake van onbeleefdheid en bovendien was ik toch al woedend op hem Maar Lore Je wilt hem zeker opeens verdedigen den engel ni Vertel mij liever wat van mynheer nu ja van mijnheer jeweet wel Lore vertelde Om zekerheid te hebben moes en v ij toch maar eens met het ding naar een juwelier gaan eindigde zij haar bericht En Hanni was het hiermede eens Het was te laat om samen koffie te drinken Hanni moest naar de zaal voor haar lessen In haar plaats hield Marianna Lore gezelsctlbp Hanni had een Jurk voor het mei sie genaaid waarom Zij niet meer te herkennen was Zy zag er aardig uit lang niet meer zoo schuw De korte tijd dat zij hier in huis was had wonderenVgedaan Uit de verte hoorde men de ioB fe gongslagen waarmede Hanni het rhythme aangaf In de kamer zelf tikte de klok Anders was alles stil Behagelyk stil Lore lag op de bank en Marianna zat naast haar en vertelde van haar moeder van wie zij veel hield over haar vader sprak zg niet Weet je al wat je wilt wordenf Verpleegster luidde het snel gegeven antwoord en de oogen van hetkind straalden Omdat het mooi ia goed te mogen zijn En oom dokterzegt als ik er over een jaar nog zooover denk zal hij zien wat hij kandoen Is dat niet fgn Toen ik eensziek was heeft moeder dag en nachtaan mijn bed gezeten en my steedsgestreeld en ik heb geen pijn gevoeld Maar als moeder weg moest of naarde keuken dan kwamen de pynen dadelijk terug Later als ik verpleegster ben zal ik het net zoo doen Ikga aan het bed zitten en streel dezieke Oom dokter zegt ook dat verpleegster een echt vrouwenberoep is Hy houdt niet van vrouwen die eenmannenberoep uitoefenen Zoo babbelde zy door en legde haar hartje bloot En Lore vond Jret prettig Zondag neem ik je mee naar debioscoop beloofde zy en haar voorstel werd met gejuich ontvangen Hoegemakkelyk was het een kind wantMarianna was dit eigenlyk nog ondanks haar vyftiea jaren gelukkig t lWot4l rvoit Jt n