Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1940

DINSDAG 3 SEPTEMBER u 3 02 St werktuigen en i harmaceutische artikelen en uit eeii collectieve en individueele deelneming van Duitsche industrieën onder leiding van de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam Voor de eerste maal strekt de Duitsche deelneming zich ook uit over de agrarische af deeling der Jaarbeurs de Reichsnahrstand geeft in de Beatrixhal een overzicht van de organisatie van het agrarisch bedrijfsleven in Duitschland en heeft op het terrein Vredenburg een overzichtelijke instructieve inzending op het gebied van landbouwwerktuigen tezamengebracht Onder de nieuwe groepen welke aan deze Najaarsl eurs deelnemen trekt allereerst de schoenengroep de aandacht Behalve de schoenenindustrie alsgroep zijn op deze beurs ook eenigedrukkersen uitgevers firma s nieuweverschijningen terwijl een aantalgroepen buv de groep voedmgs engenotmiddelen door het inschakelen van nieuwe onder afdeelingen uitbreiding hebben ondergaan De BondKunst in Industrie heeft op deze i eursop zijn oude plaats de vierde verd eping zyn geregelde deelneming wederhervat De aanwezigheid van inzerdingen op het gebiad van vreemdelingenverkeer en toerisme houdteveneens verband met de bijzor reomstandigheden f Dank zü de medewerking van Viat Koloniaal Instituut te l msterdani is ook op deze 43ste NederlaWsche Jaarbeurs de afdeeling Nederlandsch Oost en West Indie weder aanwezig De Agrariscbe Jaarbeurs Voor de vijfde maal vraagt het Nederlandsche JaarbeursinsUtuut aandacht voor zijn jongste spruit de Agrarische Jaarljeurs Een zeer attractief middelpunt daarvan vormt m hpt parterregedeelte van het derde Jaarbeursgebouw de staaUzorginzending van de direct e van den landoouw wadrm een duidelijk beeld gegeven wordt van hetgeen in ons land geschiedt ter bevordering van het productievermogen van den boden van de verkregen resultaten en van de mogelijkheden die zich nog voordoen Niet minder belangrijk ziin de c g nli ike commercieelc mz rdmgen op deze Najaarsbej si Voor bespiegelingen omyent toekomstplannen op Jaarbeursaebied zun de tijdsomstandigheden rair der geëigend De plannen tot j itbreiding van het complex Jaarbcursgebouwtn liggen gereed Groote gebeurtenissen aldus eindigde de heer Graadt van Roggen ilfoinleiding schrijven in ratel tempo degeschiedenis van decen tüd In de w reldgeschiedenis wordt ook op economisch gebied een nieuwe bladzifdeopengeslagen Hoe de toekomst er voor de wereld voor Eur q a en voor oés vaderland uiteindelijk uit zal lirn menkan het gissen weten doet geen Maarallen zijn wij ons hiervan bewust datwij staan temidden van een geweidiegroeiproces dat xieh op economisch gebied in de wereld voltrekt en dat wiJniet blindelings kunnen negeeren maardat wij genoodiaakt zijn rechtuit in deoogen te zien om er door er onze bestevermogens voor in te zetten onze ei eenplaats in te knnnen bepalen Moge onsvolk van de groote gebeurtenissen diede gisting van dezen tijd aankondigtniet de speelbal worden maar ia hetbesef van werkelijkheid en verantwoordelijkheid medewerker er aanzUn Tegikover het machf wereidgebenren zullen wi in geen geval ons m sief in geen geval negatief maar onvoorwaardelijk actief hebben te gedragen Van deze levenshouding getuigt de 43e Nederlandsche Jaarbeurs metterdaad VEBDl ISTERING DOOR EEV COWMANDANT o iT A 1 roekrygsraad ie i Grj nhagc IS oortgezet de zaaK tegeJ ifn luitenant ter zee 2e kla e va 1 Ti3rin reserve J J W vvien n laS aelegd verdUiilerii g in i ekking als ambtenaar Beklaagde heeft als canmandant n de hulp mynenleggcrs 1 en 2 f ussingen 200 gulden ontvangen Jaarniede dien ituitgaven t n behoew an de mynen eggprs te doen Bu jvprdracht van de kas kon iij 1 gulden UK t verantwoorden Jf 3 het vooronderzoek heeft beka Het geld voor persoonlyke d ieleiaaes te hebbe i besteed doeh ter terecil ttlng neeft hy deze bekorten h roepen De fiicaal heeft in deze zaj I vcht 2 maanden gevangeni trü ont lag Uit den militairen J e iftrek van preventief D behandeling van de i f op Augvistu s jl geschorst J ieren werd de beklaagde in Ie 8 Icgenheid gesteld ZK h te vordfü Uu deed ecliter een beroep n ff Koninkhjk Besluit van 2 OcK i j voli pn hetwelk de eenige kr iesra t Witlem oord zou zyn Kevert eo Beklaagde achtte den tha len krijgsraad orbevoecd Na geruimen tijd in T aadk iin geweekt heeft de krtjg r iad beroep verworpen en zicnrelf l evoej verklaard Van deüe uitspraak zal beki i e hooger beroep gaan by het Hoos tair Gerechtthof Een rondgang Na de persconferentie waarop deze rcoe uitgesproken weixl maakten vnj een rondgang door de Jaarbeurs Dat het Nederlandsche bednj tsleven niet by de pakken neerzit bewijst deze he jr die rccds dezen eerst c aj druk bezocht was De drie Jaarbeursgebouwcn de hal en het terrein Vredenburg zijn weder geheel in gebruik Enkele groepen zijn verdwenen iniir er zy andere voor in de plaats gekomen Het agrarisch gedeelte heeft zich gciieel aangepast aan wat deze tijd op agrarisch gebied eischt De groep landbouwwerktuigen i volkomen op de nieuwe mogelijkheden georiënteerd De zakelijke inzending van zeventian schoenfabrikanten i $ 43 Nederlandsphe Jaarbeurs geopend Penoonliik contect n ooorUchting tw belangrijh factoren Ter gelegenheid van de opening van de 43e Nederlandsche Jaarbeurs heeft de heer W Graadt van Roggen gedelegeerd lid van den H d van Beheer een rede gelibuden Hij zeide daarin dat het Ned rlandache bedrijfsleven ach nadat de eerste veibüatering na den oorlog voorbij was geplaatst zag voor de vraag Hoe houden wij individueel ong bedrijf eft collectief de economische activiteit van ons land zoo goed mogeltjk en met de nog beschikbare middelen gaande Er kon op die vraag maar één antwoord zijn 4oor arbeid Gotufgonis vcm don krachtigon wil did nog alff d ons gewond bodriffsleven behoorscbt van het arikeL De gelegenheid om bij het onderhandelen over den inkoop het artikel zelf in verschillende uitvoeringen prijzen qualiteiten enz bij de hand te hebben krygt grootere waarde nu het gaat om het nieuwe artikel dat moet dienen ter vervanging van niet meer beschikbare goederen VoorUchtiiiji Grooter plaats dan voorheen is ditmaal ingeruimd aan de voorlichting Thans is de voorlichting in de eer e plaats toegespitst op de toestanden en verhoudingen van heden De voo lichting welke op deze Najaarsbeurs het bedrijfsleven kan ontvangen zal voor menigen zaki nman en andbruv iT bcteekenen verlichting van Iqs teri steun in het s bedrijf en riAt nie voor de toekomst 1 Jaarbeurs juist nu noodig De Najaarsbeurs 1940 getuigt van den krachtigen wil die nog altijd ons gewopd bedrijfsleven beheerscht Deze beurs zoo kort na de ramp die in hei economisch bestel van onze volVsgenicenschap zulke diepe wonden sloeg is een prestatie waarop het Nederlandsche volk later met voldoening za kunnen terugzien Deze beurs geeft zich zooals zu is zonder eenige camou fltering of schyn een weerspiege mr van t bedrijfsleven dat op deze J 3r beurs vertegenwoordigd is tegelijker tyd een beeld van kracht en eci besld van veel leed beeld van activiteit maar daarnaast ook van onmacnt om aan den arbeid te kunnen gasn ol to kunnen blijven W GRAADT VAN RCXK3EN Qok de Kederlandache Jaarbeurs heeft haar werk voortgezet Do Meigebeurtenissen deden de vraag rijzen Kan de najaarsbeurs in September doorgaan De moeilijkheden waren talrijk en onoverzichtelijk Van vele bezwaren stond vast dat zij vóór September met e overwinnen zouden zu n Het laten doorgaan van de Najaarsbeurs was éen waag Maar het Nederlandsche Jaarbeursinstituut had jegens het Nederlandsche bedrijfsleven een plicht Hel niet in tijden van nood in den steek fe iaten Deze plicht legde alle andere overwegingen het awiigen op De taak het waagstuk aan te durven is blijmoedig aanvaard Op den oorspronkelijk vastgestelden datum is de 43e Nederlandsche Jaarbeurs gestart Spr wees vervolgens óp de noodtakelijkheid van het jaari eursinter mediair Drie het Jaarbeurs intermediair kenmerkende factoren vragen in verband met de veranderde omstandigheden zeer büzonderlijk de aandacht het persoonlijk contact als gevolg van de dringende behoefte aan herstel van oude en het zoeken van nieuwe relaties De aanwezigheid van het verhandelbare product y in verband met de vraag naar nieuwe Artikelen en de voorlichting van het bedrijfsleven zich concentreerend op de dringende noodzakelijkheid met de beschikbare middelen het beste profijt voor de gemeenschap te beroiken De beteekenis van he persoMilUk contact Heroriénteering heeft onder de huidige omstandigheden voor den zakenman een veel wijdere beteekenis gekregen In vele gevallen moeten totaal nieuwe richtingen en nieuwe wegen geiocht word Ook ten opzichte van t voortzetten van oude relatiies blijkt heroriënteering noodig Wie bij benadering kent de zorgen waaronder de middenstand gebukt gaat zal moeten erkepnen dat op d ïe Najaarsbeurs hèt persoonlijk tact de naaste de vitale belangen van den zakenman raakt Deze Najaarsbeurs l efd voor hart deelneming geen uitbiir d ijr propagan da noodig gehad Eigener beft£u irig heeft het Nederlandsche bedrijfsleven voor zoover het dit kon zich onder de vanen van het Nederlandsche Jia beursinstituut geschaard Eenige fiima s wier geheele bedryf door het oorlogsgeweld vernietigd was geworden wenschten desniettegenstaande nadrukkelijk 9 het halfjaarlykfche contact met haar afnemers niet te erliezen aan deze Najaarsbeurs dee te nemen De voorbereiding van deze beurs heeft op velerlei wi Ze blijk ge geven dat het zakenleven deze Najaarsbeurs heeft gewild en haar uit ee n zakenoogpunt noodig oordeelde Dat neemt niet weg dat voor de nieuwe directie van het Nederlandsche Jaarbeursinstituut en hare medewerkers de voorbereiding van deze Ijcurs toch wel heel heel moeilijk is geweest Ruim lOM deelnemers De 43tete Nederlandsche jaarbeurs telt 1091 deelnemers en zij beslaat een oppervlak Van 15 710 m = expositieruimte Dat is 112 deelnemers en 1 369 m expositieruimte minder dan ter vorige najaarsbeurs die nog geheel in vollen vredestijd kon worden voorbereid De teruggang in de cijfers van deelneming IS voornamelijk toe te scbryven aan het wegvallen van verschillende buitenl ndsche collectieve en individueele deelnemingen aan een mindere animo bij de groep uitvinders verband houdende met het soort uitvindingen waarmede vroeger aan de jaarbeurs placht deelgenomen te worden en aan de teleurstelling die de meubelbeurs heeft gebracht wier deelnemers met groote moeilijkheden te kampen hebben De DuJtsche inzending Het internationale deel van de jaarbeurstaak heeft onder di gebeurtenissen der laatste maanden natuurlijk zeer geleden Er is echter een zeer Kvecl vergroote en belangrijke belangstelling van Duitsche zude thans ook tot uiting komende in een uitgebreide inzending op agrarisch gebied De Duitsche sectie op de derde verdieping van het derde Jaarbeursgebouw bestaat uit een oficiecl gedeelte georganiseerd door den Werberat der r aast het persoonluk contact slaat Deutschen Wirtschaft te Berlyn opa nuttig effect van de aanwezigheid tisohe instrumenten fijn mechariische geflankeerd door een inzending van de Rijksvakschool voor de schoenenirdustrie tê Waalwijk en van de Nationale federatie voor vakopleiding voor de schoenmakerij en den schoenhandel te s Gravenhage Wat de buitenlandsche deelneming betreft deze is door de omstandigheden natuurlijk minder groot dan vroeger Toch zijn eenig Amerikaansche Belgische en Deensche firma s tegenwoordig Officieel neemt alleen Duitschland aan de Najaarsljeurs deel Maar deze sectie op de derde verdieping is dan ook des te belangrijker Behalve de individueele deelneming van vele Duitsche firma s is deze beurs no uitgebreid met een belangrijke Duitsche inzending op agragijch gebied in de Beatrixhal en ojThet terrein Vredenburg AI deze inzendingen van hef groote Duitsche rijk zullen er zeer zeker krachtig toe medewerken het handelsverkeer tusschen bei e landen te stimuleeren en op verschillend gebied industrieel zoowel als agrarisch tot een nieuwe onénteerine kunn T medewerken douane waren vrijgegeven en ruimte van de N V Levee een groothandel lö meubelen De brand werd ontdekt in de loods der firma Hoogewerff ter hoogte van de derde deur van de loods Reeds spoedig had het vuur een gretig voedsel gevonden m het vele aanwezige brandbare materiaal Mede door het feit dat ite loods vlak bu de brandweerkazerne ak d Katlenburgergracht gelegen is was de brandweer reeds spoedig aanwezig Ter Voorkoming van uitbreiding van het vuur bleek het echter noodzakelyk dat de assistentie van méér materiaal werd ing nepen Op het terrein van den brSna waren reeds spoedig na alarmeenng drie raotorspuiten een gereedschapswagen een slangenwagep en iwee spuiten van den luchtbeschermmgsdienst aanwezig Inmiddels had de politie geassisteerd door manschappen van de marechaussee voor een goede afzetting gezorgd De talrijke belangstellenden werden op goeden afstand gehouden opdat zij het werk van de branrfweer niet nog meer zouden bemoeilijken BINNENLAND Zware brand te Amsterdam LN LOODS V 4N DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Omstreeks zes uur giiteravpnd is door otibekende oorzaak brand Uitgebroken m een groote opslagloods aai dé Katlenburgergracht te Amsterdam In deze houten loods v elke gelegen aan de waterzyde een oppervlakte inneemt van 130 bij 20 meter en eigendom s van de Ned rlandsche Spoorwegen zijn ondergebracht een douanekantoortje opslagiuimte van de N V H Hoogewerff Jr en Co s w iarin een gu ote verscheidenheid van gofderrn lag opgeslagen zooals uurvverkep tabak tapyten en manufEcturcn voor mof expnrt nog niet dooi de Na de beslhsing te V eenen De taak was zwaar Het vuur breidde zich niet boven den vloer uit doch zocht zijn wej onder den verhoogden vloer om dan onverwacht met vdlle felheid op te laaien De loods is nl op een verhooging gebouwd ten einde het laden in en uit de spoorv agens zoowel aan de straat als san de waterzijde te vegemakkelijken Hieronder trek h t vuur door m de r chling van het ma rine arsenaal op t Kattenbiif erplein Ter bestrijding van dce uitbrcjdin hakte de brandvveer welke onder Ie ding stond ven haar commandant de n heer Gordijn ga eft m den vloer en wicrp daar doorheen groote hoeveelheden v tLT Inïniddels waren man schappen van éen luchlbeschermmgs dienst en vandenjOpbouwdienst daarby geassisteor I door toegaschoten omstanders druk bezig dé meubelopslagplaats van de N V Levee te ontruimen Alle soorten van meubels vondon een pisat op het pleintja tcrwyl mt d loods by af issel ng de vlammen fel oplaaidon en 7 ch zware rookv Aken rfvc e dcen D l iU welke z ch nj terug aan Rusland de Zuideajice Dobinedsja komt aan Bulgarije thans IS de Zeven burgsche kwestie door gebiedsafstand aan Hongarye door arbitrale uitspraak van de asmogendhedcn opgelost De nieuwe grenzen van Roemenië zün op dit kaartje aangegeven met stippeliyn het Zevenburgsche gedeelte dat by Hon arue gevoegd wordt Het uovenste kaartje geeft de staatkurJigo verileeling aan van Hongarye Roemenie en het aangrenzende Rusland vóór 1 Juli 1910 De grenzen van Roemenië bestonden toen nog zotials deze door het verdrag van Trianon 1920 wei n vastgesteld Men vergelyke op het onderste kaartje hos Rocm n o crompen is sinds 1 Juii JWO Bessarabië kwam en dan ontwikkelde was 700 groot hi een groote spiegelruit van cen nm acturonmagazijn aan de overjijdT d Kattenburgergracht het bfMi ba rstte tóen had gehoopt liet achterste deelt van de loods te kunnen redja doch telkens weer laaiden de y en die zulk een gretig voedsel a w licht ontvlambare materiaal vonden en steeds Verder breidde het vuur 2 uit Omstnseks acht uur des avon had het vuurVeeds de voorste helft yde loods verteerd ondanks de verwwS blusschingspogihgen van de motor Üa ten en van de dryvende motorbraml spuit de Jan van Yler Heydea vaj jj waterzyde Toch Jiad de brandweef succes Kort voor negen uur nam m vuur in hevigheid af en reeds bleek dat het grootste gWaar gewe was Het vuur was bedwo ngen hel In trof nu nog slechts nablu sèther Aan de voorzyde van cie loodj b dak over een afstand van ruus dertj meter volkomen ingestort D t g ee IS vfnjwel geheel een prooi der W men geworden met inventaris en il Deze inventaris hield m een gnxj party uurwerken welke eiereensafc verloren beschouwd moet u orden Oi schade loopt in de horderden guldem Dank zy het zeer loffeliike oplreda van luchtbescliermin en Opbou dicHEt en van vei e andere Katf nburgers IS dè s hade aan dep mventani van de N V Lev e ot een minimoa beperkt Ce brand is uitgebroken kou nadil het personeel de Joods verlaten nad De moord te Geldrop LIJK VAN VERDACHTE OPGEHAALD Gistermiddag s by H ikrekelsche brug naby Geldrop he lyk opgehaaH van den 49 jarigen zwerver P V id Eindhoven P V behoorde tot een der verdachten in de zaak van den mxirt OD de kinderen van H Het onoerzoek in c eze zaak wordt met kracnt voortgezet GELD EN eOEDEREN RECHTS2IIKEN BEURSHANDEL IN Bl ITENlA SCHE FONDSEN De secretaris generaal an ie partement van Financien hee t verbod van handel in buitenla fondsen ingetrokken ten aanzien een aantal fondsen opgesomd m gisteravond verschenen Staatsco jn Voor deze fondsen is m regew beursverkeer zonder vergunning het devie eninstituut tusschen i ï zetenen de handel geoorloofd De der bedoelde fondsen welke P L men worden in de dagelqksche noi ring der prijaoouranten der beurz bevat uitsluitend Duitsche stukke xijn wetl De let ledj Amitei Ml mé M aa erge Bij arktl w lto kalootl W M U Vd i M ïderv litiebur Verfeji