Goudsche Courant, donderdag 5 september 1940

de blad DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1940 AT AAR AN NEER Oudewater LOOP DER BEVOLKING Ingekomen Jacob Blokland v n Gouda Gerrit B brouwer van G afe Margaretha Uittenbogaard jn Zwammerdara Gerrit de Kort An Nieuwe Tange Helena Goos r ns van Dordrecht Cornells G Dangelmans van Gouda Annigje Kruitljof van Numansdorp Maarten J van Dorp van Ouderkerk a d IJssel Jacob Kruijs van Hilligersb rg Jannigje fie Blanken van Amsterdam Adrianvs van Drielen van sGra venhage Vertrokken Nicolaas Vermey naar Amsterdam Cornells van Maanen naar AmsterdSim Maria van Zuülen paar Weesp Pieter van Beekuin naar Den Haag v Maarten Veriiey naar Langerak Adriana Boerc naar WiUeskop ZES INBRAKEN N iéN MACHT Dinsdagnacht is op een zestal plaatsen in de gemeente Hoenkoop net op de grens onzer gemeente ingebroken Er is in totaal ruim f 100 ontvreemd FRUITVEILmG Peren Jutte 3 IIH William 2 7 Claps favoriet 4 9 Triumph deViëënne 4 10 Beurré Hardy 8 11 Signeur 4 8 Perzik 4 6 Muskus 2 5 Appelen Kersmick 2 6 Zoet candij 4 8 Transparant 3 10 Zigeuncrinne 6 10 Bloemzoet 2 5 Luxe handappel 5 10 cent allesper K G Schoonhoven EIERVEILING 4 September Prijzen per 100 stuks kippeneiren ƒ 600 ƒ 8 40 eendeieren ƒ 4 25 ƒ 4 60 LANTAARNPALEN STONDEN IN DEN WEG De lantaampakn aan den Haven stra atsehen Wal worden door het ge meentclijlc electiiciteitshedryf wegge noméh Het lichlpunt zal nu door mid del van een spandraad midden in de atraat worden aangebracht De palen waren een belemmering voor het Vileuw aan te leggen trottoir Waddinxveen GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden padvindersriem met sleutel by S Faber Ziiidkade 108 portefeuUle met photo s bruin leer bij poli ebureau zwempak bij B van Soest Zuidkade 100 shawl by A Ooms Kerkweg 56 Omtrent een gevonden bankbiljet zyn inlichtingen te verltt ijgen op het politiebureau Als vierloren werden aangegeven rywielbeilastingmerk met bruin lederen élui ïindercape 1 licKte regenjas 2 bani tbiljetten van f 10 GEEN WAARSCHUWINGEN MEER Aan de pblitie en den luchtbescherniinsdienst is opdracht verstrekt streng toe te zien op verkeersovertredingen o a het rijden met onvoldoende afscherming van licht zoowel voor auto s als van fietsen akmede van woningen enz Vele wielrijders maken er een gewone van zonder licht te rijden in den avond Anderen w 5 8e 7 30 oor Vrije Evang gemeente Bubellezing en bidstond i 5 Sept 7JO anr Daniël Spreekbeurt Th Woudwük W $ Sept 8 nur Houtmansplantsoen Concert fanfare vereeniging de Korte Akkeren 7 SepL 8 uur Kunstmin Feestavcnd clubavondcommissie voetbalvereeni ging Gouda 8 Sept 10 30 unr Bar Gouda terrein Jaarvergadering voetbalvereeniging Gouda 11 Sept 8 Bur Daniël Dames cursus fe H Ro 11 Sept 2 30 5 uur De Zalm Receptie directie Eerste Nederlandsché Krijtfabriek S Vingerling ter gelegenheid van 40jarig bestaan der zaak 14 Sept Nationale reclasseeringscollecte 18 Sept 8 our Daniël Cursus E H B O 25 Sept 8 nor Daniël Cursus E H B O PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht BURGERLIJKE STAND G e b o r e n Theodorus Jacobus Joseph zoon van Th J Mensch en van E A de Boer Getrouwd J Bouter oud 23 jaar en E Kók oud 20 jaar Ondertrouwd W Goedhart 28 jaar en N J Blok 25 jaar J Stekelenburg 22 jaar en H t ak 23 jaar EIERVEILING Op de eierenveiling van de Pluimveevereeniging V Z O D werd voor kipeieren besteed van f 6 00 f 6 50 en voor heneieren van f 4 00 f 4 50 per 100 stuks KALVERPRIJZEN Voor nuchtere kalveren voor de slacht wordt alhier besteed van ƒ 8 tot ƒ 18 per stuk Berkenwoude PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Geref Gemeente 7 45 u n m de heer Bel van Eofterdam Boskoop SCHEEPVAART DOOR DE GOPWE Gedurende Augustus zijn 4265 schepen de ef rug te Boskoop gepasseerd Hiervoor moest de brug 1426 maal omhoog gebracTit worden COÖPERATIEVE VEREENIGING BE BOSKOOPSCHE VEILING 4 Sept Rozen per bos Pechtold 39 62 et Orange Nassau 27 57 et Briarclif 27 45 et Gloria Mundi 46 2 et Ellen Poulsen 22 30 et Orange Triumph 36 50 et Hadiey 26 45 et Rosalandsa 28 37 et Florex 54 86 et Eise Pou sen 2 J 46 et Juweeltjes 50 76 et Vierianden 45 95 et Polyantharozen 32 48 et Mevr v Straaten v Nes 20 et Rosa Mundi 36 58 et Dorus Rijkers 32 42 et Gemengde Rozen 144 19 et Diversen per bos Clematis Durandi 20 32 et Idem Mevr Le Coultre 1 20 idem Prms Hendrik 1 05 1 14 Chrysanten groot bloemigf 70 90 et idem tros Chrysanten 13 18 et Physalis Francctti 7 11 et Dalia s 4 6 et Zinnia s 4 7 et 1 i Abonnementen en Advertentiën De Goud éhe Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonnés bezorgd in fJOÜDA Alphen a d Rün Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haastrecht Hekendörp Moerc pelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek afeeuwijk Schoonhoven Stolwyk Waddinkveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week f 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwaftaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal f 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone lekstpagma 1 3 regels f 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 By overeenkomst gereduceerde pryzen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum lirootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda 2745 en by de plaatielyke a ten Hekendorp NIET FIETSEN OP AUTOWEG De pClitie in Lange Riuge Weide houdt Streng toezicht dat wielnjders niet op den rijksweg Den Haag Utrecht rijden Tegen een vijftal wielrijder die zich aan dit feit schuldig maakten is proces verbaal opgemaakt W m W W i Km l stelde ze zich gerust met de gedachte dat de gelykenis tusschen haar en haar zuster zóó groot was dat mijnheer Schmidt haar dadelijk zou vinden Ze vergiste zich niet Nauwelijks was zy door de draaideur binnen gekomen of een groote breedgeschouderde heer stond van een tafeltje op en begroette haar als een oude bekende en verzocht haar aan zijn tafeltje plaats te nemen Ik ben Schmidt zeide hij zachttoen zij zaten IJ weet waarom hetgaat Ik behoef dus niet veel woordenvuil te maken Hoe is het met de inbraak Ik bedoel hebt u al van depolitie gehoord of men den dader ofeen spoor van hem te pakken heeft Helaas niet Eergisteren was decommissaris die het proces verbaalopgenomen heeft bij ons Hy zeide dat het moeilyk was het te vinden Waarschijnlijk had er in de Thomasallee een auto op hen gewacht zoodat zij gemakkelijk ontkomen konden Vingerafdrukken zijn niet gevonden Vingerafdrukken Hanni wist hetniet Zü was zoo verschrikt dat ziJnergens op had gelet Schmidt lachte Er zijn er geen genomen antwoordde hi Een ernstige nalatigheid Pardon onderbrak hij wat mag ik voor u bestellen Thee chocolade De chocolade is voortreffelijk Goed JujCfrouw zeide hij tot iet meisje dat bediende brengt u deze dame een kop chocolade met slagroom En tot Uanm zien Stelt u zich het volgende voor Een man die goed zyn woord kan doen krijgt den post van bewaker de man heet Reimann Door toeval ontdekt hij op de een of andere manier dat er in de villa die hij bewaakt iets kostbaars bewaard wordt een collier Zijn hebzucht ontwaakt en hij peinst er van dat oogenblik af voortdurend over na hoe hij in het bezit van deze kostbaarheid kan komen zonder zelf onder verdenking te geraken Weldra wordt het hem duidelijk dat hy de daad niet alleen kan doen Hij heeft helpers noodig Zijn eerste daad bestaat hierin een meisje in huis te smokkelen dat hy zyn nichtje noemt Mynheer Schmidt hygde Hanni Bertha li Bertha zyn nicht niet Neen Nu begrijp ik alles fluistert zy Welnu zei hy we zullen het dadelijk zien Dus hij brengt dat meisje in huis Als spionne om zoo te zeggen Nadat hy op deze manier Inlichtingen heeft gekregen over de gewoonten van de beide jongedames die in het huis wonen gaat hy een stap verder en stelt zich in verbinding met twee mannen die hy vertrouwen kan Het juiste tijdstip van de inbraak wordt vastgesteld Op den afgesproken datum verschijnen de twee mannen snijden om de verdenking van Reimann af te wenden een ruit Uiï en dringen het huis binnen Reimann blijft buiten en kijkt uit Plotseling hoort hij rucht misschien W dt hij ook wel zenuwachtig Misschien j beeft hij er op het laatste oogenbldc gewend vroeg hy Als u het permitteert zou ik graag een sigaar opsteken En nu wie heeft indertijd de politie gewaarschuwd De nachtwaker Reimann Ja En kwamen de agenten gauw Ja heel gauw Lore en Uc wa pndaar erg bly om Kan ik me voorstellen Schmidt stuurde een blauwe rookwolk naarhet plafond En wat verder Werd er eenlang verhoor gedaan Hanni vertelde voor zoover zij het zich herinnerde Tenslotte toen zij zich niets meer herinnerde keek hij eenige oogenblikken voor zich uit en schudde het hoofd Hy trok zyn stoel dicht naast den hare Juffrouw Hanni begon hij wat ik u nu ga zeggen zal u doen schrikken De pohtie die door Reimann geroepen werd was geen politie Hanni werd bleek Men heeft u maar wat wijsgemaakt Waarom Daar zijn twee mogelijkheden voor Een daarvan zal ik nader verklaren De echte politie itt geen idee dat er inbrekers bij waren Ik was vandaag zelf op het politiebureau in uw buurt Dus een vergissing is uitgesloten Maar dat is toch onmogelijk Onmogelijk is niets corrigeerdehij vriend jk Ik wil ook dadelijkzeggen aarom niet Hij wachtteftotde serveuse de chocolade had neergezet en vervolgde toe Hebt u fantasie Weinig Nu eiain wig zullen e M van lt t fi to I vice rCan rd T itdig Ui in lin dr nbmct f toen tulart heelt k Binf iIbU I wetten I en deor r dM Ignetiil Iirardcai recfit Onky arleinen liaadacha I af gelagd Uitspraak 1 000 kmiIggeeft liet Rds van bieden jva na ta tagyaren i i deden dat ee I Hooga een uit r onderSpre aeide hij bbefl voor lat geheel II moeten lie staats1 volk al n gedaan ch uit t gartje en Itand lou telten Tan de liün best hg van de Jppesident fuiteenipt scheids te nen De pan erken litsehland lult jegens I en recht jrervotgens I het paci n en dat een b loneitai Jevenbur t i l nwLTtjk Hon laBfdurig agea die Iwerk va U LOMA ZWEMMEN tl DAlOa EN U HEEBEN GSSLAAOO 1 n btj g teren in de Stedelijke ichling gehouden diplo ma 1 lü geslaagd fniéimei M van Heteren Schoon rt C van Heteren Rietveld MBientloo Stemman prL g d me J Oskam J Vis T asoi U N Kerper M Binnendgk fl N H Wiczer M J van n B Janssen M A van C Broere J M Wilier G G M Verbij C Plak J v d S Bruijniks N van Vliet W de A de Gru l C van Leeuwen ÏTt Bakker C E T Zaal H B K J SUman J C Sirre A H J Staman J C Strre A M Loeve Tic Piersma A r longeheercn K van Dük D A Mijnbeek W v d Bosch rnilers P i Spee C Huisman ta Des iing C J van Vliet J de en L P Joosten Afgewezen Vacantiegenoegen Joh Calvünschool 0LDAOEN EN UITSTAPJES j lisf dl vacantiemogelijkheden voor j innen in dezen zomer vrU ge feiraren hebben bestuur en perso ier Joh Calvünschool getracht I leerlingen van hun school eenige i kc dagen te verschaffen K it laatste week van de vacantie j gedurende een drietal dagen aan Ijterling n der l o af deeling de ge ibeid geboden onder toezicht van ijersoniel te spelen op een sport arfn den Bodegraafschen tireg U dezelfde eek maakten de leerI dfr ii l o afdec iag een tweetal Upji s eén naar Hillegersbcrg en IBur Den Haag Hoewel het in dj piaalb de bedoeling was de 1 een paar genotvolle dagen te Dpn werd het leerzame element vergeten Immers er werd ook s bezoek gebracht aan het Haagsche metanum Kn en ander werd door de kinderen liiet minder door de ouders zeer deerd iM waren fijne 8ogen ate animo voor kaias lANDEL OP DE MARKT WAS ZEER VLliG Be handel op de kaasmarkt droeg nitil een karakter zooals hij in met heeft vertoond Zeer vlug it het marktbericht den handel tbestond groote ammo voor de aanmetde partijen welker aantal met normaal was Door den fliiiken qdust had de mtirkt een vlot veripen ai tpoeaig gmg over de wagen zeil ttn leeken dat de partijen ocht ttdien De prijzen bewogenS tusschen de vi tge5teIJe m xima UNTAARN OMVl R GEREDEN ta ex üJitiewagen heeft op de S e een gaslantaarn omvergereden iKhade is geregeld TIES MAANDEN TE GOED politie heeft een 55 jangen inwo MBgehouden die vier maanden M emsslraf moet ondergaan De okker e is naar Rotterdam overge tt GÏEN LES AAN DE PRINSES JULIANASCHOOL k aan de Prinses Julianaschool kankonderwijs tijdelijk niet gegeven 1 Met ingang van heden zijn deonderbroken Getracht wordtNioedig mogelijk in het onderwijs i azien V FEUILLETON Nadruk verboden De zonderlinge erfenis Dus wanneer gaan wij naar den 2 6lier Morgen is het Vrijdag 4t het u m den ochtend Het duurt t een uurtje juffrouw Hannil Laten we zeggen om twaalf uur ïoed Hü scheen ernstig over le zyn dat hjj zich betreffende 2 oordeel over de waarde der ju r kon rehabiliteeren Lore meen t zy alleen maar kon lachen hy kon het gerust probeeren iier stond op Hij was tamelyk r ï gebleven bijna een uur Hij Wt zich erg op zyn geraak te voe j oü ons zeide Lore en met een op Hanni vroeg ze Wanneer M jou in zyn armen durven trek 0 mijn geliefde vrouw enzoo i bent vervelend 2 een antwoordde Lore ik t ior zulke dingen een goeden neus tusschen Else eft Hagen be ik het geroken nog voordat wisten wat er aan da hand zj sprong op Lieve help het w en Zaterdag dan is het al I £ Wat vHegt de ttjd ir i bloosde Lore s woco den had w getrotteii Ze lachte welis Uit vroeger tüden Dl GOVDSCHE COOKANT f MELDDE 7S JAAR GELEDEN De burgemeester en wethouders van Gouda doen te weten da door den raad dier gemeente is vastgesteW de volgende verordening Verordening op den invoer van vleesch Artikel 1 De invoer van vleesch is verboden Artikel 2 De overtreding dezer verordening tot het con ateeren waarvan al de beambten der gemeente bevoegd zijn wordt gestraft met een geWboete van ƒ 10 tot ƒ 25 en gevangenisstraf van een tot drie dagen te zamen of afzonderlijk Artikel 3 Deze verordening zal he ien worden afgekondigd en treedt terstond daarqa in werking se JAAR GELEDJ Uit een advertentie Stoomtramweg Maatschappij Gouda Vanaf heden worden op alle werkdagen alsook op Zondag retourbiljetten geldig voor den dag van afgifte op alle trammen verkrijgbaar gesteld Retourbillet Gouda Bodegraven Ie kl of oïngekeerd f0 92M 2e kl ƒ 0 87 4 Gouda Heeuwijk 2e kl 0 27M Reeuwijk Bodegraven 2e kl ƒ 0 42 H De directeur Langeler 25 JAAR rCLEDEN In de vergadering van den gemeenteraad werden tot wethouder benoemd de heeren H Knuttel vac Knuttel en A J IJsstelstyn A zn vac Van Galen Verhuizingen binnen de gemeente J N Zinkhaan uit Geu nstraat 8 naar Houtmansplantsoen 10 A Buighoom uit Nobelstraat 59 haar Tuinstraat 45 H Abee uit Nieuwehaven 332 naar Winterdijk 17 H Maaskant uit Oosthaven 18 naar Fluweelensin ge 46 A Fielmich uit Karekietstraat 60 naar Karekietstraat 2 C de Koning uit Krugerlaan 18 naar Krugerlaan 2 R Radix uit W Tombergstraat 62 naar Doelenstraat 30 Th A Rieken uit Zoutmanstraat 4 naar Koekoekstraat 38 A H Versteeg uit Geuzenstraat 60 naar Koekoekstraj S P Annaars uit Spieringstraat ffar Cappenersteeg 4 H Dijkstra uit Zoutmanplein 9 naar Nieuwehaven 89 wed S A van Leeuwen uit Bogen 4 naar Vorstmanstraat 20 L Slootjes uit Turfsingel 51 naar Kamemelksloot 62a H Agten uit Heerentsraat 99 naar Gansstraat 2 M E Verkaik Grootendorst uit Gr Florisweg 48 naar Bleekerssingel 81 B J Heisterborg uit Bo kenbergstraat 23 naar L Noodgodsteeg 3a TOT DIENST DES WOORDS TOEGELATEN In een Dinsdag te dezer stede gehouden vergadering van den classis Gouda der Gereformeerde kerken is met gunstig resultaat peremptoir examen afgenomen aan en toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten candidaat G H Rijkse beroepen predikant te Nieuwerkerk a d IJssel Burgerlüke stand Overleden September Willem Cornells Luijnenburg 74 jaar September Pieter Annaars 75 jaar Getrouwd 3 September W den Boer en L Jenné 4 September M Gibbon en A de Jong P H van der Laan en M H van Keulen J Ankeren N A van den Broek P den Hollander en P A Jongepier M van den Berg en J M Hoogendoorn E van der Starre en M J van den Berg P Trouborst en F M IJsselstijn waar maar het was geen echt lachje en als zij aan de blikken dacht die Knauer haar nu een dan toewierp werd zy nog j rwarder Gelukkig kwam Lore echter niet meer op het onderwerp Knauer terug Kort voordat Lore naar de Peterstraat wilde gaan schelde de telefoon Spreken wij onbeluisterd klonk Schmidt s stem Lore spiedde rond in de kamer Bertha was er niet Natuurlijk fluisterde zij Is er nieuws Een kleinigheid Wanneer kan iku vandaag nog spreken r Ik ga nu naar den bioscoop 1 Daar wil ik met komen Maar misschien is uw zuster zoo vriendelyk bij het station Zoologische Garten te komen Herhaalt u den naam niet voor het geval men u toch beluistert Turmer begrepen Lore knikte opgewonden Ja en dadelijk Dat zou ik graag hebben Wat heeft h y gezegd fluisterdeHanni toen Lore den hoorn neerlegde Lore gaf zacht aanwijzingen Maakje dadelijk klaar Hanni Wat jammerdat ik geen tyd heb Ik zal vannieuwsgierigheid geen rust hebben Zelachte zenuwachtig en drukte haarzusters hand Het is te hopen datje niets onaangenaams hoort Totziens Hanni kreeg hartkloppingen en toen zij er aan dacht dat ü heelemaal niet wist hoe mijnheer Schnri t er uit zag werd zjj bang Maar toen j nemlen in clubs rydondc bijna de geI heele breedte van den ryweg in beI s ag Er is opdracht g 8cven niet meer tè waarschuwen in het vervolg zal by overtreding zonder pardon pro cesverbaal worden opgemaakt Men zy dus voor de laatste maal gewaarschuwd KOSTELOOZE INENTING Op Dinsdag 17 September des v m tusschen 8 en 9 uur zal de gelegenheid zyn opengesteld tot kostelooze inenting of herinenting van hen die zich 33artoe ten huize van den heer P van der Linde arts aanmelden BURGERLIJKE STAND GEBOREN Theodora Maria d v J L van Vliet en M de Wit Woutrina d v H van Vliet en C Hof man Franciscus Antonius z v A M Compeer en T C M v Vliet OVERLEDEN J de Jen 69 jaar wednr van M van SpranajÉ M H Vat 55 jaar htgenoJte van J Koren ONDERTROUWD C A de Joode en N van der Mast TE WATER GERAAKT Door de duisternis misleid geraakte L de J aan de Zuidkade nabij de hefbrug in de Gouwe Omstanders die op het hulpigeroep kwamen toesnellen hadden den drenkeling die niet kon zwemmen spoedig op het droge Advertentieén Hiermede geven wij U kennis dat heden na een kortstondige ziekte in de Wijkverpleging is overleden WILLEM CORNELIS LUYNENBURG Wedr van L Bunschoten dragt r van de EereMe daille in Zilver verlxinden aan de Orde van Oranje Nassau in den ouderdom van byna 75 jaar Uit aller naam C LUYNENBUBG Gouda 3 Sept 1940 Pr Hendrikstraat 119 Tyd adres Boschwe 28a De leraardebestelbng zal plaats hebben Zaterdag 7 September 2 uur vanuit de Wijkverpleging Schouwburg Bioscoop VANAF Vrijdag 6 t m Woensdag 11 September MABIANNE HOPPE wiLLT Bnan aSHÉ DELTGEN in de pakkende avonturenfilm CONGO EXPRES Romantiek in het oerwoud Ue betoovering van het tropische landschap Enorme spanning Koene heldendaden door kerels van Staal Een denderende Blailll Pracht b progronuaa Toegong boven 18 aar Vr dogoTond populoire prezen 25 W 60 cenl U 2876 29 Aanvang der voorstellingen t uur 15 Zaterdag vanaf 6 uur doorluopAd Heden overleed in den ouderdom van bijna 75 jaar onze oudmedewerker de heer W C LUYNENBURG die gedurende 55 jaar onze zaak trouw heeft gediend Directie en Commissarissen NV Aannemersbedrijf voorh W BOKHOVEN Gouda 3 September 1940 2 voorstelliigenl Zondag vanaf 3 uur 30 Schouwburg vanaf 3 uur doorloopend 3 voorstellingen U 2878 35 x Schrifinac iiies er U 2874 15 CjfcisstijlepaaieF Jan van den Heuvel Westkavta 19 T l 3089 Gouda G 2872 2Q BIEDT ZICH AAN gevorderd kapster i lieistintern Qoedkunn onduleren Brieven no G 2875 bur v d blad 5 Te koop aangeboden een geheel uitneembare Adverteert in de Goudsche Courant van gegolfd ijzeren platen in nog zeer goeden slaat Te bevragen Zoutmanstr 39 Gouda G 2877 7I Oude Couranten te koop Dagelijks aan ons Bureau verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt k 5 cent per K G in pakken van 5 K G i spijt van In ieder geval knalt tuj los Schiet tweemaal in de lucht Hij weet dat hij zich daarmede schoon wascht De schoten stellen hem tegenover elke verdenking veilig De inbrekers die niet weten wat er aan de hand is nemen met achterlating van hun gereedschap de beenen En Reimann die zich geheel en al van de verdenking wil zuiveren ha t spoorslags ide politie Maar u zei toch zoo even dathet geen politieagenten waren vraagtHanni ƒ Juist knikte § chmidt lachte Tot nu toe is alles duijüelijk nietwaar Zoo duidelijk dat u daarevendacht dat u alles doorzag Maar datis het nu juist zóó duidelijk is diegeschiedenis niet De beambten diehij haalde waren lui die samen methem in het coiApIot waren Hij behoefde ze niet té halen zij wachttenergens in het dohker en wisten precies welke rol zü te spelen hadden Kunt u daar e n verklaring voorvind n7 Hanni kon het Biet zij begreep er heelemaal niets van O toch knikte Schmidt menkan het verklaren Maar alleen alsmen fantasie heeft Mep kan bijvoorbeeld aannemen dat Reimann zoo nschurk is dat hij rekening hield methet mislukken van zijn plan en daarom ook al valsche politiemannen bijde hand hield Worai eervolgi