Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

GOtDSCHE COUBANT lIX Nr f NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Poütgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 2745 phase te geraken en tenslotte na rijp beraad en overleg er eindelijk toe over is gegaan te tra hten zich zelf te redden Op Donderdag 4 April j l werd de eerste paal geslagen voor de drogerij installatie Het tot staiiu komen van deze drogerij danken wij aan de eensgezindheid van den geheelen Nederlandschen tuinbouw die vereenigd is in het centraal bureau van de tuinbouwveilingen Wat dat zeggen wil hebben wij in de moeilijke crisisjaren ondervonden Nooit en te nimmer heeft de splijtzwam zich in onze organisatie kunnen vastzetten aldus spr integendeel naarmate de tijden moeilijker werden voélpn wij ons hechter en sterker i k pioit te voren en het is in een Wah de onguni ste jaren geweest dat de geheéïPNer derlandsche tuinbouw het besluit nam om va i den omzet over 19 38 één procert af te slaan tot vorming van een fonds om den afzet van het product te bevorderen of op welke andere wii e dan ook betere prijzen voor onze prbduclén te bedingen Daardoor is het mogelijk gev orden dit grootsche geheel te doen verrijzen Eendracht maakt macht Dit is altijd de leuze geweest van het caitraal bureau der tuinbouvweilingen Aan den wedloop tot concentratie behoeft de Nederlandsche tuinbouw dus niet deel te nemen Sp bracht voorts dank aan al degenen die de uitvoering van het werk mogelijk hebben gemaakt en aan de uitvoerders ervan Tot ir A Jansen de technkchonadviseur richtte spr eer bijzonderwoord van dank Spr wijdde voortsnog enkele woorden aan het drogenvan giWntpn en andere conserveeringsmefi ioden Het drogen staat thans in het midfl delpunt van de belangsteUmg D nieuwste theorie en techniek toegepast op het drogen van groerten heeft thans tot resultaat dat men producten toont welke de bewondering van lederen deskundige afdwingen Door deze methode opent zich een geheel nieuw aspect ook voor den texport eni wel naar die landen waar Koning Carol doet afstand van den troon Ten gunste van zijn zcpn Michael De Koning zou naar Zwitserland vertrekken Antonescu Roemeensch staatslWider Koning Car I II van Roemenië heeft in den afgeloopen nacht ten gunste van zyn zoóh kroonprins Michael die in October 19 jaar oud wordt afstandgedaan van den troon Naar verluidt zal de koning nog in den loop van vandaag naar Zwitserland vertrekken In een ofiicieele publicatie die teravond aan de pers werd erstrekt werd mini itfrpresident generaal Antonescu voor de eerste maal als staatsleidér Conducatorul statolnl betiteld Het semi oüicieele blad Romania had reeds voordien den nieuwen minister president met dezen titel begroet Incidenten te Brokarest I p 8 kroonprins Michaei waarschijnlijk noé in den loop van dezen ochtend door een proclamatie aan de natie worden bekend gemaakt Een bewogen carrière Ruun 2 maanden na zyn 10 jarig regeeringsjubileum in Juni doet Koning Carol een der meest besproken BELANGRIJKE DAG I voor Neêrlands tuinbou w Groenten eja fruitdrogerij bij Den Hoorn officieel geopemi door den heer F V Valstar WellMiwuite poging om dsn prijs op de ▼ ilingen t beheersc hen Nieuwe exportmogelijkheden geboden I e drocerfj voor roenten en nit die gelKiuwd Is op bet terrein fio de Deutsche Groentenveiling MbU Den Hoorn ia isterniiddagr tf otficieele wijxe geopend door f 4n heer F V Valstar vooraitter nn bet Centraal Qnreau der Tuinkenwveiiinfen In Nederland welke tastelllne de drof r j heeft doen u Nawen Tklrijfce enoodlcden waren te en hair drie in liet veilinfsebouw kyeengekomen dat voor deze ge e enlieid eenvoudig doch $ maakfol was versierd Zoowel van iiet niUnegebouw ais van de drogerij w pperdé M rood wit blauw Wie er waren Onder de aïs wezigen werden opgemerkt de heeren h A de yremeiy wtegen woordiger vSo het Depart ment van Economische S en F V Vitetfir en mr NiemöUer v fzUler en Kcretans van het Centraal ureau Hamer directeur van he Uitvoer Controle Bureau D J M van Gendt burgemeester van Schipluiden jhr ir Bóel directeur der W S M ir RiefflMS njlistuinbouwconsulent voor IH Glasdistrict ir A C Kolff hoofd ta enieur van IJelfland Dnesscn o i A va t Riet voorzitter en directeur a de NcdeM GroefjUeo en Fruit Kntrale H Remme en Van SpronRH voorzitter en secretaris van da Deutsche Grdfentenveiling J Barendtl voorzitter van den Bond WestImd en voorts vertegenwoordigers nu den Raad van Advies van de fitupaten en Fruitcomnnissies Van het itt al bureau uit het Ned Landbollw comité te Rotterdam v n den Ibogen Aljtswoudschen polder van Wwkspoor het Ingenieursbureau Reilo en Smit en de N V Aann M j TiB Splunder te Ridderkerk Rede van den heer A van t Hart De vooi4itter van de drogerij en de transportkosten een rol van betee worzitter van de Rotterdamsche veifcg de h r A van t Hart heette de Jwezigei hartelijk welkom waar hü er oV ees dat reedi lans voorfel oorlog m 1939 zich een studie mmissie vormde om te onderzoeken I eer te de rentabiliteit van Wet droM van groenten en ten tweede de itueele afzetmogelijkheden Uit ditW alleen blijkt dat deze drogerijBen oorlogskind of oorlogsproduct is tegendeel deed zich al lang de be Wfte gevoelen onder de voorman 81 in den tuinboiiw om andere afzet W lijkheden te zoeken om in de toerust eenmaal verlost te worden van t ïeelvuldig doordraaien van ver iUehde producten De tijdsonistan tieden hebben zich wel vlug ge wij Bd Opgezet met het doel stimuleelend op te treden ten opzichte van den Mi van verschillende producten t het thans zoo nu het t roote teche Rijk weer alS kooper op de rtt IS dat met een handomslag het Wfiirégien heeft opgehouden Dat wil ï Igen dat alles naar Duitsch gaat integendeel wij weten be De exportregelmg die wij m zeer i tijd hebben gekregen bepaalt alleen tot een aantal e xporlpro en dan nog wel zoo dat eerst teinenland zijn behoefte uit den Oer kan koopen j deze aanzienlijke export naar ithland echter natuurlijk ook stiJ serend werkt op de prijzen van j r binnenlajidsche producten zoo Pinazie andijvie postelein en zoo andere behoeft geen nader be Gedurende een reelja van jaren de tuinbouw voor zfeer zeer lage T Vniprijze zijn producten aanwaarvan de constmient pro Noch de handelaren in onze ten hetzy binnenlandsche of jj ir3 noch de verwerkers van l Product hebben kans gezien ons ji ut systeem te verlossen integenj hadden conserven fabrikanten j P den minimumpry ingesteld ijj ede was de tuinbouw toch t 38t Cf n wonder dait ook Seorganiseerde tuinbouw mid oeraamde om eoimaal uit die kenis spclïn Men denke slechts aanberglanden of moeilijk te bereikenbinnenlanden Voor landen welkeweinig of geen versche groerten opleveren 4al dit product in de toekomsteen uitkomst blijken Inderdaad worden uitgebreide exportmogelijkhedengeboden en in dit verband zij speciaalgewezen op het feit dat dit productvoor vrijwel onbepaalden tijd n inelk klimaat kan worden opgeslagen zoolang het tegen licht en vocht gevrijw aard blijft I In de plaats van de vernietiging van de overproductie moet een wA worden gevonden langs welken vki prijsstimuleerend kunnen optrede ten eerste om vernietiging tegen tV gaan ien tweede om voorraden aart te leggen voor tijden van nood erl schaarschte ten derde als ruiIobject l ten vierde om te exporteererii naar die landen waarheon export van versche groenten niet mogelijk is of waar geen versche groenten verkr jgbaar zijn Het behoeft wel geen betoog dat het niet in de bedoeling ligt het versche product concurrentie aan te doen want dan zou geen ontlasting van de overproductie verkregen worden aldus spr Openingsrede van den heer F V Valstar Vervolgens hield de heer F V Valstar voorzitter van het Centraal Bureau zijn openingsrede Het inwerking stellen van deze drogerij voor groenten en fruit is in de geschiedenis van den tuinbouw een belangrijk feit aldus spr Die belangrijkheid zit niet hierin althans niet in de eerste plaats dat voltooid is deze moderne aan alle eischen voldoende installatie voor het drogen van groenten en fruit Moderne aan alle eischen voldoende irtrichtingen voor den afzet van het product heeft de tuinbouw de laatste 25 jaren overal gesticht waar tuinbouw wordt aangetroffen Ook zit de belangrijkheid van deze genead gekomen drogery niet hierin althans niet in de eerste plaats dat uit deze drogery die een stichting is van den geheelen georganiseerden tuinbouw van Oost tot West en van Noord tot Zuid weer duidelijk blükt hoe eensgezind de tuinliouw zijn schouders zet onder het zoo belangrijke vraag tuk van den afzet van zijn prodtlCt h tuinbouw was en is één en zal dit b ijven Dl belangrijkheid en groote beteeierris voor den tuinbouw van deze gereedgekomen drogerij zit ergens anders m De tuinbouw heeft een nieuwe stap gedaan op een terrein waar wij zijn er ons van bewust vele voetangels en klemmen liggen waar de moei lcheden vele zijn maar die door de gewijzigde omstandigheden noodzakelijk is geworden De tijd dat wü ons veilig voelden ten aanzien van den prijs by verkoop van onze producten op de veilingen is voorbij Er moet meer gebeuren ter verkrijging en verzekering van een loonenden prijs voor onze producten Willen wü prijsbeheerschend kunnet optreden dan moeten wij ook in staat zijn invjoed uit te oefenen op den aanvoey Indien men den aanvoer niet kan beheerschen is iedere poging om den prtjs te beheerschen vergeefsch b de aanvoer grooter dan de koopers n totaal kunnen afnemen dan is het niet den prijs hoitcloos mis Dan moet er vorden ingegrepen De onteerei le gang naar den mesthoop is dan geen oplossing evenmin als de beschüsbaiarsti ling aan werkloozen en amüas ligen De vernietiging vSn doorgedraaide producten behoort gelukkig practisA tot het verleden door de gunstige exportgelegenheid van ons product in verschen toestand naar Duitschland Daarmede is het probleem voor de loel mst echter niet opgelost Wil men een regelmatige voorziening van eigrai maj kt en een regelmatigen afzet vow export teg n een voor den kweel loonenden prijs bereiken dan zal damvoor iets moeten worden gedaan en tfi daaraan door iedere veiling en iederöï tuinder persooiiiijk moeten worden medegewerkt j Doel van de stichting dezer drogei Op het plein voor het National Theater te Boekarest demonstreerden gisteravond eenige duizenden aanhangers van de IJzeren Garde Zij Eongen volksliederen en spraken zegewenschen voor de IJzeren Garde uit Daarna verklaarde een spreker dat om het doel der betooging was voldaan en verzocht alle aanwezigcnTlaar huis te gaan Terwyl de menigte zich verspreidde werd door een politieauto met water op de menigte gespoten die daarop de politie begon te hoonen De politie antwoordde hierop met het schieten uit machinegeweren Het in de onmiddellyke nabijheid van het Nationaal Theater gelegen koninklijk paleis werd direct door sterke troepenafdeelingen afgesloten Later opVien avond trokk nog steeds zingende groepen gardisten door de stad Daar zij echter niet probeerden in het afgesloten centrum binnen te dringen bleven verdere incidenten achterwege De trqonsbestüging van Michael Naar In weUngeliehte kringen U Boekarest verluidde zon de troooaafstaod van koning Carol e de treoaa is niet het drogen op zichzelf Doel is een nieuwe stap te zcttef op het pad dat tot prijsbeheerschin kan leiden Wanneer voor een product geoïi ongelimiteerde afzet aanwezig is moet door een goed beheerschte teeltregeUng en verder door het correctief van verdïiurzaming de aanvoer en verkoop in overeenstemming worden gebracht met de vraag Dit wil de tuinbouw in de toekomst Hij wil dit in nauwe en eerlijke samenwerking met de industrie probeeren tebereiken Er zullen mogelyk fabrikanten zijn die met bezorgdheid dezenstap van den tuinbouw gadeslaan Voordie bezorgdheid is geen grond althansniet voor dien fabrikant die begrijpt dat de tuinbouw voqr een rechtvaardige zaak strijdt als hu zoekt naar denweg om een loonenden prijs voor hetproduct te v ickrijgen en als hij bereidis daaraa zyn medewerking te verleenen Deze drogerij is dus niet bedoeld als een oorlogsindustrie wat men allicht geneigd is te denken van een drogerij voor groenten en fruit Het is ook geen wapen omdaarmede een concurrentiestrijd met bestaande industrieën te voeren Het is een welbewuste poging die er op gericht is den prijs op de veilingen te beheerschen om voor den tuinder een loonenden prijs te verkrijgen De laatste jaren was het handvest was de kurk waarop de tuinbouw drijvende IS gehouden de steun en de minrniumprijsregelmg wat ten slotte ook een vorhi van steun was Deze toestand is op den duur onhoudbaar De tuinbouw moet en kan en zal dan ook weer een gezond bedrijf worden Dan moeten wij als in het verleden zelf de hand aan de ploeg slaan Wjj4iebben de hand aan de ploeg gcslagetTe midden van het oorlogsrumoer ep dé moeilijkheden die daaruit voojr den KONING CAROL r op en afbouw van de fabriek zich voordeden is het werk voltooid Deze drogerij kan haar deel bijdragen aan het doel dat wy steeds voor oogen moeten houden het bereiken v een loonenden afzet van ons product aldus spr Met den wensch dat de ingebruikneming dezer installatie voor den tuinbouw beteekent een nieuwe en een betere toekomst de ontsluitóig van nieuwe afzetgebieden een stap nader tot een vernieuwde opleving waaraan de tuinbouw zoo groote behoefte heeft opende de heer Valstar de drogerij De drogerij in werldng Na deze redevoeringen begaf het gezelschap zich naar de drogery alwaar de machines door den heer Valstar in werking werden gesteld Een driewerf hoera werd aangeheven De eerste tonen van het lied van den arbeid klonken in dit nieuwe bedrijf Onder deskundige leiding werd tenslotte een rondgang gemaakt door dit in alle opzichten moderne bedrijf Men ziet hier hoe de gereinigde en gesorteerde groenten op den loopenden band worden gebracht of eerst m de snijmachines gaan die het product dan op don band brengen Van dezen loopenden band brengt een jaoobsladder de groenten in de waschbakken waarin zij driemaal achtereen worden gewasschen Na de laatste waschbak te hebben gepasseerd komt het gereinigde product op een druipmat Vandaar komen de meeste soorten direct op de leesbanken en worden eventueele ongerechtigheden verwijderd Enkele soorten zijn er die eerst nog in de snijmachines moeten en daarna op den leesband komen Da Ieesbhnd i storten Kun last op een loopenden band die naar de Iweede Euroi eesct e vorsten afstand van dentroon Onder mvlo ed van welke recentegebeurtenisjen behoeft wel niet te rden gezegd 5 Koning Carol werd 15 Octobe re93 in Smaia geboren als zoon van Ferdinand I Hij huwde in 1921 met prinses Helena van Griekenland maar leefde later voortdurend gescheiden van haar te Parys Zijn leven is in dien tyd een voortdurend onderwerp van gesprek geweest Zjjii moeder koningin Maria on minister Bratianu dwongen hem m 1926 afstand te doen van den troon ten behoeve van denzelfden Michael die hem thans weer zal opvolgen In Juni 1930 keerde hij naar Roemenië terug Bratianu was gestorven de liberalen ha Kien hun invloed verloren en de agrarische partij onder Mamu was aan de macht gekomen Sindsdien regeerde Carol vrijwel onbeperkt Ter gelegenheid van zijn tienjarig jubileum hebben wy van een medewerkÖ een artikel geplaatst waaruit wij hef volgende aanhalen Sedert Jen dood van koning Ferdinand in Juli 1927 was de zoon van Cafol de toen zes jaar oude marelc voëvod Mihai koning geworden onder een regentschap van den patriarch dr Miron Christea prins Nicolas Careis broeder en Buzdugau Allerlei ideologische stroommgen haddcii verschillende politieke partyen doen ontstaan met dien gevolge dat het land verdeeld was en een Ijehoefte aan éénheid zich sterker dan ooit deed gevoelen by hen die wijselijk inzagen dat deze verbrokkeling van energie tot ondergang moest leiden En van uit den vreemde had Carol di verschijnsel waargenomen en het zyn plicht geacht door zijn terugkeer de nationale eenhekl te herstellen en Roemenië te behoeden voor algeheele uitputtmg Zoo eischte hij zijns vaders erfdeel op Thans na tien jaren van noesten arbeid kan koning Carol er op bogen niet alloen die eenheid te hebben bewerkstelfligd maar ook het erfdeel van zyn zoort prins Michael te hebben verzekerd I In del jaren dat koning Carol in Frankryk woonde alvorens hij naar Engelan4 gMïg is het ons gegeven geweest enkele malen bij hem onze opwachting te mogen maken in NeiïlUy En hoewol hij toen nog krachtens zyn plechtige belofte gebonden was aan een zekere discretie betreffende de bmnonlandSche aangelegenheden van het land waar Wij als erfprins het levenslicht aaoschouwde sprak hij toch ojienlijk over de internationale Europeesche verhoudingen en wel met zulk een onbevangenheid getuigend van helder inzicht 4at we er ons zeker niet over verwonderen dat koning Carol er in slaagde in die tien eerste jaren van zijn bewind Roemenië tot bloei te brengen en zijn land een benijdenswaardige rechtspositie te verzekeren temidden van de andere Europeesche volkeren Want èn qua ligging èn qua rijkdom is Roemenië voor alle partijen een begeerenswaaidig bezit afdeeling leidt In deze afdeeling ondergaat de groente een hittebehandeling waarna het product door middel van een jacobsladder waarin een tusschendroging plaats heeft in de grpote horren drogers wordt gebracht Deze horrendrngers hebben ieder negen dooghorren en drie sluishorren welk autgmatisch op de juiste oogenblikken worden geopend en gesloten Het volkomen droge product komt tenslotte beneden op een schraapin richtmg en wordt dan door middel van een Joopenden band weggevoerd naar de expeditie atdeeling Het aldus gedroogde product ia voor verderf gevrijwaard Zuoals bekend mag worden verondersteld be vatten plantaardige voedingsmiddelen groote hoeveelheden vocht bestaande uit wMer waarin verschillende stoffen suiker zout e a zyn opgelost In dezen toestand vormen zij een goeden voedingsbodem voor schimmels bacteriën etc Onttrekt men een groot gedejltf van het water zonder de daarin opgeloste stoffen mede te verwijderen dan ontstaat zoodra een bepaalde concentratie bereikt is een conserveerende werking waardoor de ontwikkeling van schimmels en bacteriën verhinderd wordt Hieruit volgt dat bij het drogen niets anders dan water uit de groenten verwijderd mag worden Hoeveel water verwijderd mag worden is afhankelijk van het vochtgehalte van het versche product en het toelaatbare vochtgehalte van het gedroogde product Ruwweg kan men als gemiddelde opbrengst aannemen 10 procent vaa de versche groenten waaruit volgt dat 100 gram goed gedroogd product de voedingswaarde heeft van 1000 £ ram yersch product Een goed gedroogd product Vioet na het wecken en kolren weer een belangrijk gedeelte van zijn oorspronkelijk vocht opnamen M PRINS MICHAEL Koning Caroi spontaan is er zekerde man niet naar om met alle windenmee te draaien of zyn diepe overtuigingen te verloochenen En toch ja we wjeten het in deze tijden magmen niet te voorbarig zyn toch heeftdeze vorst in de korte spanne tijds dathij het bewind voert het wonder verricht Roemenië absoluut zelfstandig endaardoor geëerbiedigd door allen deplaats te verzekeren welke dit landkrachtens zijn tastbare en cultureelerijkdommen toekomt in de rij dergioote naties Van 1930 af dateert de opbloei van het land dat zich met een boerenbevolking van ruim 80 pet niet ten volle bewust was van zijn waarde Er woei een frissche wind door de oerwouden en over de uitgestrekte steppen en weiden het bewustzyn was bij de Roemenen wakker geworden In Boekarest konden er dan wel ministercrises zijn en telkers weer clandestiene 6f openlyke pogingen worden gedaan om nieuwe politieke partijen te stichten maar boven dit alles vergevensgezind maar zeker niet toegeeflijk stond koning Carol eerbiedigend de gewijzigde constitutioneele wetgeving waaraan hy by zijn troonsiMstijging trouw zwoer doch in zyn alles overheerschend stuwen naar nationale grootheid wist Carol soms door streng m edoogenloos toeslaan soms met zachte vermaningen de eenheid e vericrijgen De Lcberaann m Maxim s en Ciro toonde zich een wijs bestuurder een verstandig Koning een groot Vorst Wel zéér spoedig na dit hooggestemde artikel is gebleken dat ook Roemenië een harden tol te betaleij kreeg aan de herordening van t Europeesche vasteland onder het gezag der asmcgendhedai Met Carol verdwijnt een der meest persoonlijke en energieke vorstelijke figuren van het Europee e politieke tooneel