Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

VRIJDAG 6 SEPTEMBER I940 Het Britsche luchtwapen OPMÏSKEUIKE ENGELSCBK UITLATING Een officieel Reuteri ericht publiceert een verklaring uit gezaghebbende kringen In Londen dwz van het Engelscbe mmistene van Luchtvaart welke de opmerkelijke constateering behelst dat het eenige doeltreffende verdedigingswapen dat Engeland op het oogenblik nog bezit zijn jachtvliegers reeds gevoelig a getroffen De leiding van het Engelsche luchtwapen heeft de haar nog ter beschikking staande jachttoestellen behalve voor de bescherming van zekere vlootsteunpuntcn in het Noorden van het eiland samengetrokken in het Zuidoosten van Engeland ter bescherming van Londen en voor den afweer van Duitsche aanvallen van af de nabije FranschBelgische Kanaalkust Dat het Britsche luchtwaptn reeds rekening moet houden met een hoog verliespercentage van zijn jachtvliegers wordt thans ook door het ministerie van Luchtvaart toegegeven aldus het DNB Al heeft men ook de eskaders jachtvliegers uit het Zui F oosten van Engeland tot dusverre nog met teruggetrokken de luchtvaartcorrespondent van Reuter erkent toch dat verscheidene vooruitgeschoven vliegvelden ernstig te lijden hebben gehad Voorts wordt toegegeven dat speciale colonnes hebben moeten worden opgeroepen om in dit gebied nog vliegvelden voor de Engtlsche jagers m stand te houden En al verzekert Reutir nu dat de Britsche jagers niet zullen ophouden den strud aan te binden met de Duitsche formaties voor wie tusgchen de regels door leest blijft to h de eveneens m opdracht van het ministerie van Luchtvaart gepubliceerde zin beslissend nogal groc te belemmermgen werden veroonjaakt door het verlies van personeel van het luchtwapen brieken gebombardeerd Scheepseer ven SI havenmstallatits werdea in Hull en Great Yarmouth vernield Tal rijke branden getuigden van de uit werking Behalve de staatswerf Cttiatbam z jn verscheidene militaire doe len in de omgeving van Londen o m UI Tilbury met bommen be tookt On der de aan de Zuidkust van het eiland vooral zïvaar getroffe i havens zyn Weymouth en Poole te noemen De nachtelijke vyandelijke vluchten naar bet niksgebied hebben ook ditmaal geen noemenswaardige materieele schade veroorzaakt Hoe wemig de Britsche vliegers zich bekommeren om het doel van hun aanvallen blykt uit him aanval van gisteren op het bekende bad Kissing n waaraan een m brand gestoken woonhuis ten offer viel Talrijke buitenlandsche gasten hadden hier de gelegenheid het ontbreken van ieder militair object m de naaste of m verre omgeving te constaleeren De nieuwe poging om de rijkshoofdstad wederom aan te vallen mislukte wederom düor het goede lucht afweervuur Slecht op twee plaatsen lukte het bommen neer te werpen op het stedelyk gebied van Berlijn maar ook hier werd slecht onbelangrijke materieele schade aangericht De jaanvallen op Zuid Engeland 20 ENGELSCHE VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN Duitsche gioepen vhegtuigen dië naar het DNB verneemt gistermor gen met succes vliegvelden m Zuid Engeland hebben aangevallen zijn teruggekeerd na eenige luchtgevechten aan de Engelsche kust te hebben geleverd waarbij zij 20 Britsche toestellen hebben neerge hoten Vijf Duitsche toestellen zyn nog niet teruggekomen Verbindingswegen gewljiifd Reuier verspreidt een gemeenschap pelijk communique van ae mmislerien van Luchtvaart en binneniandsche vei ligheid over den Duitschen lucVitaan val van gisterochtend op ZuidoostEngeland Hierm wordt toegegeven dat de7e aanval vMjzigmgen m de verbmdmgswezen van Zuid Londen tot gevolg heeft gehad Om het effect van deze fatale bekentenis te verzachten wordt overigens haastig beweerd dat de schaple verder van wemig beteekenis IE geweest LaebtaluiB in Londen Voor de derde maal weerklonken gistermiddag in de straten van Londen de aUirmsirenes juist teen het Lager huis met het gebruike ijke vraag en ant scorospel was begorne De toe schouwerstnbunes werden terstona ontruimd Enkele minuten later toen ChurchiU juist was binnergekomen verklaarde de spreaker van het huis dat een luchtaanval dreigde en de zit tmg moest worden opgehev en De afge vaardigden brachten zich m veiligheid en eerst jfta een langdurige pauze kon de zitting hervat worden om de aan gekondigde verklarmg van ChurchiU aar te hooren Convooi uiteengejaagd VIJF KOOPVAARDIJSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel der weermacht deelt mede In den nacht van 4 op 5 September heeft een flottielje motortorpedobooten voor de Britsche Oostkust een Britsch convooi aangevallen Vijf bewapende voigeiaden vijandelijke koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 39 000 br t waaronder een tankschip van 12 000 br t werden door torpedo s tot zinken gebracht Een ander chip werd zwaar beschadigd Het geheele convooi werd volkomen uUeengejdagd Een der moforlcrpedobooten s aagde erin een torpedojager van de Imogenklas e die het convooi beschermde door een torpedo tot zinken Ie orengen AMERIKA DE ENGELSCH AMERIKAANSCHE OVEREENKOMST HALKAN Roemenië s nieuwe leider DE PLiaiT KOn T v De premier generaal Antonescu heeft een ptocUmatie uitgevaardigi waarin verklaard wordt Er IS een nletjwe regeenng ta nieuw regime geen woorden maar werk geen talnen maar daden Een ernstig smartdUk verleden is fge sloten Daarover zal ik met den luier van het vergeten maar van de gerecli tigdheid uitsirreiden Doch vandaag moeten wij den staat en de natie red den Uit alle macht moeten wtj onz krachten veizamelen onze eer weer oprichten en onze toekomst verzekeren De ware vo ken bouwen hun groots toekomat uit de nederlagen De vervolgingen h bben opgehouden Thanj moet de jeugd de hoop dej volks haai plicht vervullen Onze natie moet haar tegenwoord gheid in de geschieden s bewijzen De ambtenaren van den staat moeten bejrijpen dat Hes op hea steunt Zij moeten zich hun verantwoordelijkheid vaard toonen Eerlijk held gerechtigdheid en arbeid moeten de werkzaamheid van alle ambtenaren leiden Ik zal de regeering op nieuw grondslagi n plaatsen Het program zal ik u voorleggen opdat gy het allen beoordeelt Het zaï zijn oorsprong volledig m het eensgezinde nationa geloof vilden Geleidelijk zullen wij d vernieuwing van den ataat volvoeren met geloof aan God aan het heihg onvergankelijke recht des volks Voorwaarts de plicht roept u Meteningsverschillen in het congres De Associated Press meldt uit Was hington Het optreden van president Roosevelt orvuftig oude torpedojagers tegen ateunpunten op het Westelijk halfrond aan Engeland af te staan heeft onder de leden van het Congres terstond tot meenmgsverschillen geleid Senator Nye de republikemsche afgevaardigde voor Noord Dakota een sterk isolationist zeide dat het op treden van den president toont dat de regeering reeds dictatoriale middelen gebruikt en wegens den bBzonderen toestand niet let op wettsn en verdragen De republikemsche afge aardigde voor New York Wadworth zeide Ik erken de waarde van de luchtsteunpunten welke WIJ zoo juist m gebruik gekregen hebben Wat het afstaan van de torpedojagers betreft zulks zou het Congres nooit hebben goedgekeurd De afgevaardigde voor New York van de Amerikaansche werkhedenpartij Mare Antonio zeide Wanneer de president dit doen kan zou het my ijiet verbazen wanneer zijn volgende slap is ons te laten vechten Senator Minton de democratische vertegenwoordiger voor Indochina zeide De overeenkomst zorgt voor de verdediging van Amerika doordlit het Engeland helpt en hier de zoo drirgend noodige steunpunten inricht Senator Schwarz democratische afgevaardigde voor Wyoming verklaarde Engeland vecht onzen strijd IK ben voor elke hulp die wii Engeland ten deel kunnen laten worden Senator Thomas democratische vertegenwoordiger van Utah zeide lk geloof dat dit optreden gewenscht was Senator Clark democraat v oor Idaho zeide Het afstaan van de torpedojagerï staat eigenlijk met een daad van oorlog gelijk De afgevaardigde Cole l d van de vlootcommissi van he öuis van Af gevaardigden zeide 50 verouderd torpedojagers zfjn een lagen prij Ik weet Biet op welke vvijze ons dit geval dichter bij een deelemmg aan denoorlof brengt dan mdien de torpedojagers voor contant geld gekocht warenKnütson I d van het Huis van Afgevaardigden ze de De heele wereid isgek geworden BUxBn de v oorzitter van de commissie Uit het Hu s van Afgevaardigtten voor buitenlandsche aangelegenheden zeide Hetgeen wij gekregen heüben is van meer belang dan de torpedojagers De afgevaardigde Curliss veri laarde Ik wilde dat de preside t c 1 de ander verplichtingen onthulde weiice hij m dezen oorlog iS aang gaan De afgevaardigde Cna er zeide Het Congres gs met langer meer noodig Ney de voorzitter van de commissie uit het Huis van Afgevaardigden voor militaire zaken zeide De boodschap s Devredigöfid De afgevaardigden Mo er zeide Wan neer het tegen ae vvet was om motor booten naar het buitenland te sturen zie ik niet in hoe het er niet op aan kan komen mctorbcotjagers te sturen De afgevdaidigde MiUer verklaarde Hel IS een act of war van De nieuwe grens Hongarije TEGENSPRAAK VAN KWAADWILLIGE GERUCHTEN Het HongaarSthe correspondenti bureau M T ï bepaalt een standpunt tegenovei de beweringen van zeker buiterlandsehe dagbladen volgeij welke de tot aan de Oostelijke Kar pathen opgeschoven Hongaarsch grens moet dienen als verdedigingsbnie tegen beweerde aanvalsvoomemers van een met de spilmogendhe den en Hongarije in vriendsehappe lijke verhouding levende mogendheid Van bevoegde Hongaarse he zijd wijst men in dit verband naar het M T I mededeelt op het natuurlijke feif dat de grenzen van lederen staat en natuurlijk ook die van Hongarije tevens verdedigingslinies tegen lederen aanval vormen Deze omstandigheid echter kan met de genngsfe aanleidirg geven om Hongarije dat alleen zyn natuurlijke Oostelijks grenzen her krijgt aanvalsvooraemens in de choe nen te schuiven tegenover een rtaa die de meest correcte diplomatieke betrekk ngen met Honganje orderhoudt en wiens grenslijn Juist met Horganje het kortst is Dergelijke genie ten zijn nets anders dan onwe erde of kwaadwillige stonngspogingen Intocht der Hooguen ia Siataiar De Rijksbesluurder is gisteren m gezelschap v an den minister van Oor og Barttha den chef van den generalen staf Wertn en een talrijk mil ta r gevolg aan het hoofd der Hongaa L troepen Szatmar Nemeti birrerge jkt By deze intocht waren ook de pren ier graaf Teleki en andere leden der re geering tegenwoordig JAPAN DE TOESTANDIn INDOCHINA Icn veelvuldiger dat machines van hen Deze opmerkelijke bekentenis van zwakte wordt versterkt door een be richt van den correspondent der Ne York Times waarin woordelijk wordt gezegd dat verscheidene groepen Duitsche bommenwerpers die over de Zuidoostkust van Engeland het land zijn binnengevlogen niet meer door Britsclie jagers ziin aangevallen voor zy den verspemngscu kel van Londen bereikten Donkere dagen voor de Britsche marine HET FRONTBERICHT Hef frontbencht v an het D N B d d 5 Sfcpt luidt al ifolgt De succesvolle activiteit van de Duitsche marme tegen eenheden van de Britsche manne en koopvaardij duurt onvermmderd voort Immers de Engel sche marine heeft de laatste dagen met minder dan 5 torpedobooljagers verloren en de koopvaardijvloot boekte een verlies van verscheidene gewapende handelsschepen met m totaal 27 000 brt die in een sterk beveiligd convooi voeren Duitsche groepen vliegers hebben m den loop van gisteren wederom militaire doelen met bommen bestookt Een vliegtuigmotorenfabriek m Rochester het startterrem van een in de rabijheid gelegen vliegveld fabrieken van vliegtuigdeelen m Weybndge ten Zuidwesten van Londen kregen talrijke treffers In midden Engeland is een munitiemrichting met reeksen bommen bestookt die verscheidene munitiebunkers en andere gebouwen vernielden In den nacht var 4 op 5 September hebben groepen Duitsche gevechtsvliegers de west er oostkust van Engeland met succes aangevallen In Liverpool Swansea en Bristol zijn weer de havens maar ook wapenfa De mcenlttg van het Hamburger Fremdenblatt In een opmerkelijk artikel vergelijkt het Hamburger Fremdenblatt den laatsttn Engelsch V menkaanschen ruilhandel met de roemde Alabamakwestie uit deti NoordAniei ikaanschen burgeio rlog Engeland had zich toen Ijereid lerklaard den Zuidelijken staten oorlogsschepen te Verkoopen waarmede deze dên handel der Noordelijke stalen Geen onlusten Het Journal de Sjanghai spreekt op grond van officieele Fnmsche mededeelmgen bench en tegen betreffende onlusten in Indochina en verzekert dat de toestand daar orraaal is De Fransch Japansche onder hardelmgen worden zonder oi derbreking voent ezet Toonaangev ende Japansche ki ngen bevestigen dit bencht en voeger hieraan toe dat Japan principieel a reett naar beveiligmg 4ran zijn vitale econom sche wegen vi e i e Indochira ranen Japan streeft er n ar dit doel a g i weg van onderh ndelmgen 2 t s el mogelijk te bercikèp De ondi a JeUngsmogelijkheden ïijn tot du ve T niet uitgeput Korte berichten Caesar landt in Groof Brlttannië De eerste inoasie in Engeland reeds twintig eeuwen oud wemtiden reeds van de Britten Zooals Caesar ztif mededetlt waren de eilandbewoners toen slechts bckjped met vei en ofwel geheel raakt en bc schilderd met blauwe ornamenjen F t betrof hier gedeeltelijk ook Gajiiers die uit hun vaderland waren overgestoken en geheel de Britsche zeden en gewoonten haaden aangenomen De heuve s rond de haven van Dover wa ren bezaaid met dreigend gebarende eilanden Gaesar achtte het derhalve niet wel doenlijk daar direct een landingspoging te ondernemen Onder een hagelbui van steenen en pijlen die de Britten in hun gunstige hooger gelegen stelling naar beneden konden slingeren liet hij derhalve de vloot draaien en gmg voorts langs de kust totdat zich eindelyk een vlak stuk land voordeed Vermoedelyk was dat de streek tusschen Walmar Castle ên Deal Maar de landmg bleek vele moeilijkheden op te leveren zoodat de Britten weer volaoende tijd hadden om zich duchtig te vieer te stellen Caesar heeft het verloop van dezen dramatisfhen slag nauwkeurig beschrevenj De Romemsche schepen moesten tengevolge van het ondiepe water en de zware belasting taraeluk vA uit de kust voor anker gaan De soldaten sprongen nu met hun zware uitrusting aan te water en hadden voor ach de Britten die met de ondiepe plaafseai m het water volkamen vjertrouvid waren Eegrijpelijk dat onder de Romemsche soldaten lichtelijke verwarring ontstond Maar het drong al spoedig tot hen door dat indien z j wilden overwinnen de slag op den oever geleverd zou moeten worden Derhalve gaf Caesar aan eenige galeien die ook m ondiep water konde varen he bevel z ch af f zcreren van de overige vloot en zoo ver mogelijk tot de ci op te dnngtn Tegelijkertijd litthij den flank dtr Br t sche scharen nut de slirgervvtrktuigtn aanijrijpen Door deztrt voIiedig ver radenden aanval ontstond paniek on der de Britten zoodat de Romeinen van de gelegenheid gebruik konden maken om zeer dicht bij de oevtr te komen en er inderdaad ii slaagden om na een harden strijd vasten grond on dfr de voeten Ie krijgen Storm als spelbreker Dezen korte expeditie van Caesar werd op den voet gevolgd door een zwaren storm die ccn gedeelte van de vloot vernielde Darraoor konden de verslagen Britten opnieuw contact met elkaai krngen en vielen de Romeirsche bezetting aan met twecwie ige strijd wagens waarmede zij in razende vaart kwamen aansnellen op een legioen soldaten dat vreedzaam bezig vva een korenveld te oogsten Z i sloten de Romeinen in en vormden van de strijd wagens ten gesloten wagenburcht waarachter zi gedekt lagen Het m Britsche gfvangtnschap geraakte Ro memsche legioen werd door het o enge leger ont et Opnieuw leden de Britten een nederlaag waardoor zij gedwongen waren om vrede te smeeken Reeds na enkele dagen keerde Caesar op het vasteland Urus omdat hij het gesle Je doel ad bereikt Het daaropvolgende jaar keerden de Romeinen met sterke troepenafdeehngen terug en daarna werd in tiertallen jaren van harden strud geheel Bnttannie tot aan de Firth of Forth door de Romemsche Tprscharen verkend en onderworr Geen Vliegtuigen en valschermjagers maar slingerwerktuigen en strijdwagens De stoutmoedige onderneming die zich moest voltrekken m enkele dagen werd snel voorbereid Van de Galliers echter kon Caesar geen inlichtingen krijgen over de bodemgesteldheid van het eiland noch over den aard der bewoners of omtrent een gunstige landingsplaats w nt de bewoners van het vaste land kenden slechts de lieden die van het eiland overstaken om ban del hiet hen te drijven Het land zelf kenden zij slechts van hooren zeggen Een verkenningstocht van den Romemschen veldheer Gajus Volusanus leverde spaarzame resultaten op Nadat Caesar zich nu in den rug gedekt had teg n de zoo juist onderworpen Galliërs stak hu het Kanaal over met slechts 80 schepen en 12 000 man Vermoedeliik was zijn uitgangspunt in Frankrijk de plaats waar de tegenwoordige haven Boulogne ligt Ongeveer 20 groote transportschepen hadden bovendien opdracht gekregen om met 500 ruiters de hoofdmacht op den voet te volgen Als iDdianCB fetatoeeeide Britten Omstreeks wiiddemacht brak men op en kwam m de eerste uren van denj ochtend voor Dover Maar de heuvels Gisteren is te Mojk 1 1 felDuilschRussische overeenkomst ge sloten over de remigratie der i Bessarabie gevestigde Duitacher Het Noorsche vrachtschip Tropo Sea dat 78 dagen over tijd ia en ondel Britsche vlag op weg was van AiiiKland naai Baltimore is opgege er H vermoedeliik vergaan Het s P 5781 brt groot Uit Aabenra DeHem i jrdt gemeW dat daar m een tliin een reusachtige aardappel gerooid is die jtroott en gewicht 11e Deensch Records slaat Men zegt dat de aardappel 1200 gram weegt De aardappejojr welks naam het oude recoii stond woog 950 gram Naar d Petit DauphiroH tmO on peldt is brand uitgobrokenm een fabriek m de voorstad Vilieurbanne vraarin 1200 arbeiders e Er deed zich een geweldige ontpW fmg voet die de huizen in de gehe wiiis deed schudden Er zouden z seen ontplofbare stoffen m de f bevonden hebben De mogelykh van een aanslag wordt met uitt sloten Medegedeeld wordt dat bi w kort de Italiaansche scholen m kenjand worden heropend en dat n jongelieden die hun vacant e m Itw n Hampen en kolonies in bjdplaatse n e f rffchrorht tï rr BOITEMUND DUITSCHLAND De rede van Hitler ITALIAANSCBB INSTEMMING De Rortieioiithe vondbladen laten bti hun b 5i pr king van de rede van Bitler m het bijzonder het licht vallen tfi de woorden betreffende de zekerheid van de totale overwinning der pil De T r 1 b u n a sthryft dat de Fuhrer van het nieuwe Duitschland op Hjn duidej jke vastbesloten en tegelijk botend ironische Vvuze een aantal argumenten naar voten heeft gebracht WMrtegen Engeland noch eemgerlei ndere macht of pohtieke tendentie letf kan inbrengen Wanneer er nog menschcn zijn die zich illusies maken of het onmogelijke werkelijkheid willen 2Kn w wden djftn zijn Hitlers woorden op het juicte oogenblik gekomen om den toestand en de eischen der toekomst met Ijzeren consequentie te Rhetsen JIngeland moet meenstor ten Duitschland en Italië aan vielks heldhaftige en icegevierende acties de Puhrer volledige erkenning heeft ge ehonken zullen het noodige doen opdat in de wereld nooit meer een mogendheid zich het recht kan aanmatigen het geheele continent te willen tothongeren Tegenover de Engelscne cancaturen van een generaal revolutie een generaal honger en een generaal winter stellen de spilmogendheden de ijzeren gestalte an den generaal da d en zij laten het aan den Engelschen generaal bluf over Oroot Bnttannie en ziin rijk m den zekeren afgrond te leiden Wenken aan Zwitserland IN VERBAND MET BRITSCH Ï NEU raALlTEITSSCHENDINGEN Den laatsten tijd worden de geval Britsche lucntwapen over he t souve reine gebied yan Zwitserland vliegen om bovtn woonwijken en ziekenhuizen in Noord Itelie hun bommen uit e werpen De Berliinsche bladen bepalen hieronritlient uitvocng een stand punt De Lokalanzeiger schrijft dat san Zwitserland geen vooirtellen moeten worden gedaan omtrent de niiddtlen die het met het meeste ef lect voor het behoeden van ziin neu traliteit kan gebruiken Vast staat m leder geval dat Zwitserland vergele ken met vroegere gevallen volstrekt og met alle mogelukheden benut die het voor den afweer der Britsche neutralitietsschendmgen ter beschikking staan Het blad verwacht dat m het vervolg ook Zwitsersche jagers zuUon opstugen vooral daar geenszins alle gevaUen van het passeeren van Engelsche machines zich des nacht voordoen De An f rif f schryft dat het de kringen rondom den Zwitserschei t ndsraad wel nauwelijks zal verba i wanneer noch de Duitsche rijkstegeering ncch de Italiaansche regeeïing zich aectxird kunnen verklarenmet een dusdanig inactief optreden tegenover een voortdurend geschondenaeutrahteit 6LECHTS DUrrSCH IN DEN ELZAS Het hoofd van het burgerlijk beituur m den Elzas gouwleider Wag ner heeft bepaald dat alle openbare licharhen m den Elzas uitsluitend de Duitsche taal moeten gebruiken De bevolking van den Elzas bedient zich Uitsluitend van haar Duitsche moedertaal Ondernemingen en bedrijven ie hun zetel in den Elzas hebben en wier firmanamen geheel of gedeeltelijk Fransoh zijn vervangen deze aanduiding door een overeenkomstige m het Duitsch Door een V PB medewerker D E voorteekenen schijnen er op te wijzen dat Engeland aan den vooravond staat van een nieuwen inval zooals Albion reeds verscheidene malen in de geschiedenis over zee door vreemde troepen is aangevallen en bezet De Romemsche veldheer Caesar opende d rij Na de verovering van Gfallie taken de Romeicen onder leiding van JuUus Caesar het Kanaal ov er en bonden den ïtrijd aan metf de bewoners ajHiet Britsche Ryk Dat was in Augustós van het jaar 55 v Chr en wij bezitten m de Commentariae een eigenhandig door Caesar die behalve een goed strateeg eveneenè een verdienstelijk schryver was geschreven verslag van deze eerste landmg ui Engeland Aanleiding daartoe was niet m de eerste plaats het verlangen t eiland te veroveren maar een poging om den eeuwigen haard van onrust te dooven want de Galliërs f werden onophoudelijk door de nog min of meer m een yilden staat verkeerende Britten aai gezet tot stryd en verzet tegen Rome jarenlang ernstig konden benadeelen Van byzofidere beteeftenia werd daarbij het oorlogssch R dat in Liverpool besteld werd De verontwaardi gmg in de NoordeUjke staten over de verlenging van den oorlog die het gevolg was van interventie van het neutrale GrootBriltwinie liep zoo hoog dat Engeland zich gedwongen zag toe te stemmen in vereffening van de door de Noordelijke staten geleden schade door een gemeenschappelijke commissie Uif de bijleggmg van deze kwestie tusschen Engeland en de Vereenigde Staten dat wil zeggen uit de boete gedaan voor het verkoopen van oorlogsschepen door een mogendlieid die buiten den oorlog staat een schending der neutraliteit dus heeft zich later een jurisprudentie ontwikkeld die vrijwel woordebjk is opgenomen m de Haagsche conventie over de rechten en plichten van neutiale state bu een zeeoorlog October 1907 Sedertdien is het internationale norm dat neutrale taten hun neutra liteit schenden wanneer zij aan een oorlogvoerende oorlogsschepen e eren en verkoopen Men zal moeten afwachten of de Amerikaansche se naatscommissie van Buitenlandsche Zaken zooals in de Alabamakwestie met dezelfde vasthoudendheid de neutraliteitsschenms zal aan den kaak stellen gepleegd door een mogendheid die uitgeruste oorlogsschepen verkoopt aan een partij m het Europeesche conflict m strijd met de heerschende volkenrechtelijke opvattingen Voor nationale samenwerking EEN OPROEP VAN WILLKIE De candidaat voor het presidentschap Wendell Wiilkie heeft naar Associated Press meldt ter gelegenheid van den dag van den arbeid een oproep gepubliceerd waarin hij aandringt op nationale samenwerking om zoo het stagneerende economische leven weder op gapg te brengen en de werkloosheid op te heffen Willkie zeide in zijn verklaring dat hij als hij tot president zou worden gekozen voor dit plan den steurt van de arbeiders de industrie den landbouw en alle andere groepen zou inroepen Bovendien aldus Willkie beloofde ik een einde te maken aan het streven dat er op gericht is vakvereenigingen onder deVortrole der regeering te plaatsen Ik zal al mijn invloed aanwenden om op den grondslag van den goeder wil den geest der verzoermg en de bereidhe d tot economische concessies ongehinderd door eventueele inmenging een echte collectieve samenwerking mogelijk te maken Hij gaf tenslotte uit ng aan de overtuiging dat de Noord Amerikaansche arbeider vastbesloten is alles te ooen om de verbieidmg van een dictatuur m het lard te beletten Lewis tegen de dienstplicht In een ter gelegenheid van den dag van den arbeid ge iouden rede heeft de voorzitter van het comité voor m dus neele organisatie John L Lewis naar Associated Press melot opnieuw tegen invoering van den militairen dienstplicht in vredestijd geprotesteerd Lew IS eischtf een grootere stemgerechtigheid der artjeiders bij besprekmgen over de landverdedigmg en drong aan op inschakeling van werkloozen om op deite wijze het nationale vermogen te vergroeien PROTEST TEGEN DEN DIENSTPLICHT In het Congres is groot tumult veroorzaakt door een protest v an den jongen arbeidsleider Kaneely uit New York tegen den algemeenen dienstplicht Toen Kaneely opstond en uitnep American concnption is American fascism Amerikaansche dienst plicht 15 Amenkaansch fascisme werd hij door de suppoosten achter slot en grendel gezet Later werd hjj echter weer ip vrije voeten gesteld BERMl DA S VERWACHTEN ONDERHINDELAARS Van de Bermuda eilanden wordt ge neSd dal men daar twee onder landr laars van de Ver Siaien admiraal Greenslade en generaal Denvers ver wacht die met Britsche autoriteiten over de overneming van de door Engeland aan de Ver Staten verpachte eilanden overleg zullen plegen ITALIË ITALIA 4NSCHE DllKBOOT BESCHADIGT ENGELSCHEN HtlLPKRlISEE De m de haven van Lissabon binnengeloopen Engeiache hulpkruiser Avoceta heeft naar gemeld wordt n een gevecht met een Italiaansclw duikboot zware lieschadigingen opgeloopen DE INSPECTIETOCHT VAN t MUSSOLINL Mussolini heeft op zijn inspectiereis door de Romagna Donderdag op het vhegveld Fanp aan ae kust van de Adriatische Zee een parade aanschouwd van ruim 2500 jonge fascisten die deelnemen oan den grooten marsch van de jeügd van den lictorenbundel door Italië De dnce werd geestdriftig toegejuicht Na de parade begaf Mussolini zich naar Pesaro ten einde aldaar een vacantiekolonie voor kinderen van Libysche kolonisten te bezichtigen VERGADERING VAN DEN MINISTEKRAAD De Italiaansche regeeringschef Mussolim heeft tegen Zaterdag 7 Septem r 1 J ï K