Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

fWEEDE BLAL VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1940 Van de Goudsche Courant Textielkaarten zijn nog enkele ezempkiren a 3 cent verkrijgbaar aan ons bureau en bij onze bezorgers STADSNIEUWS Herdenking van Dirck Volker z Coornhert ftAATSINC VAN GEDENKSTEEN IN OVERWEGING Op Dinsdag 29 October 1940 zal het 50 jaren geleden zijn dat Dirck Volwtsz Coornhert te Gouda overleed na iens dood zijn vriend Spieghel dichtte Nog sticht Zijn dicht Geschrüf Maer t lijf Hier bleef God heef De ziel Nu ru t Diens lust En vrueght Was dueght En t Waer Hoe waer t Ook viel Coornhert die in 1551 te Amsteré m werd geboren was letterkundige ifi tgeer en notaris tevens verdicnste Ijjk schilder en graveur Zyn stoffelijk overschot is in de Sint Janskerk Ingraven Nasporingen van den taatsten tijd fcebbcn uitgewezen dat het sterfhuis yta Coornhert stond aan de Oostlaven waar nu het huis staat dat imnimer 51 draagt en waarin het Koonhuis en kantoor van mr H P C g de Witt Wüuen yn gevestigd Het Fonds Goudsche Glazen heeft det plan daar een gedenksteen te plaatsen Over de plaatsing daarvatfcrd reeds overleg gepleegd met den beeldhouwer Theo van Reijn te Haarlem die zich in beginsel gaarne beleid verklaarde den toeren Coomhert kop naar Coomherts eigen leerling Goltzius uit te beitelen en te voorzien van het bUschritt Hier overleed Dirck Volkertsz Coornhert op 29 October 1590 Het plan zal kunnen doorga n in fien daarvoor de noodige geldei wor4en verstrekt Het Comité Goudsche Glazen tl voor een en ander voorbereidende maatregelen en heeft zich thans om een bijdrage tot enkele instellingen en personen te Gouda gewend Er bestaat goede kans dat de Maatidiappij van letterkunde op den geilenkdag te Gouda büeen zal zijn Deze al dan dóór het gemeentebestuur worden ontvangen De waarnemend torgemeester mr H P C M de Witt Wijnen aanvaardde voorts het eerevoorzttei schap van deze Coornhertterdenkmg ONGELUK DAT GOED AFLIEP Beibaas door biofc getroffen Bü het werk voor den tunnelbouw lan den Ridder van Catsweg is bij het jreltken van den stalen damwand de beugel gebroken Het heiblok stortte neer waardoor de 62 jarige heibaas C Hauvelman uit Gouderak aan een gedeelte van het linkerbeen getroffen werd Met een spierscheuring liep alles nog zeer goed af maar niettiemin zal de heibaas eenige weken rust moeten houden Hij is in het Sint Jozefpavil joen opgenomen DOKTER DEN DUYN GAAT GOUDA VERLATEN De heer D Bakker opvolger De heer P den Duyn aits te dezer tede legt m t ingang van voegende week zijn praktijk neer en gaat zich ib arts te Dirksland vestigen Dokter den Duyn heeft bijna twee jaar hier praktijk uitgeoefend Opvolger is dokter D Bakker uit Wisser aar die tot dusver werkzaam s m het ziekenhuis te Arnhem STADSSFAARBANK In Augustus werd op de Stadsspaarlank en Stortingsdienst in 6673 posten ingelegd ƒ 224 347 60 en in 2794 posten tejgbetaald ƒ 266 253 10 zoodat er Sl 905 50 meer is terugbetaald dan Ndegd Het saldo van inleggers be agt thans ƒ 851 190 17 Het aantal arders verminderde met 17 tot 3881 W het aantal rekeninghouders 5teeg W 11 tot 2229 Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Het Handelsblad zegt het volgende met zekerheid te kunnen mededeelen Zoodra de veepest zich hier te larde vertoonde begaf zich een der kundigste veeartsen J B Snellen op Akkeroord onder Moordrecht naar Dresden bij den minister van Binnenlandsche Zaken confereerde met Z Excell en als gevolg daarvan keerde de minister zoo spoedig mogelijk naaf het vaderland terug ten einde met deskundigen de middelen ter beteugeling te beramen S JAAR GELEDEN Tot wethouder zijn herkozen te Moordrecht de heer A Kluit te Berkenwoude de heer W Verdoold Kzn te Krimpen a d IJssel de heer C van der Giessen te Ouderkerk a d Usel de heer J Boogaerdt te ElergAam bacht de heer P van Wijngaarden Azn te Zevenhuizen de heer E Jongeneel te Woerden de heer J Knijff Adr zon te Oudewater de heer T J van Vreumingen te Stolwijk de heer N Zijderlaan te Reeuwyk de heer I Teekens te Gouderak de heer J C van Vlieli te Haastrecht de heer J C Muller 25 JAAR rfLEDEN Ds G Klumper alhier heeft het beroep naar de Gereform Kerk te Nieuwerkerk Zeeland aangenomen Vaststelling kosten van het onderwas By raad lwsluit van 28 Februari 1939 werd het bedrag vastgesteld dat per leerling voor de openb£ re scholen voor 1 0 en u l o in het jaar 1939 beschikbaar werd gesteld ter bestrijding der Ioitatiekosten alsmede die van instandhoiiding Bü de vast stelling vqn deze bedragen IS rekening gehouden met begrootingscijfer s voor wat de kosten van het anderwils betreft en met eoi aangcr men gemiddc d aa tai oerlingen n l over he jaar 1938 Nu het dienstjaar 1939 afgesloten is moeten de juiste bedragen worden vastgesteld In verband hiermede stellen B en W dei raad voor a het bedrag dat de gemeente overhet jaar 1939 werkelijk heeft uitgsgeven voor de kosten bedoeld in artikel55b s der Lager onderwijswet 1920 voorloopig vast te stellen op ƒ 21 169 25voor het gewoon lager ondenvijs opƒ2 441 71 voor het uitgebreid lageronderwij en op ƒ 18 724 31 voor hetgewoon lager ondei wijs fin bruikleengegeven school b het bedrag dat in verband met hetgemiddeld aantal leerlingeh der scholen over het jaar 1939 beschikbaar isgesteld voor de sub a bedoelde uitgavenvoorloopig vast te stellen op ƒ 20 789 77 voor het gewoon lager onderwijs op ƒ 2 689 87 voor het uitgebreid lager onderwijs en op f 17 055 81 voor het gewoon lager onderwijs in bruikleen gegevei scholen e het ve schil tusschen de sub atn b bedoelde oedragen voorloopig vast te stellen op ƒ 379 48 hooger voor het gewoon lager onderwijs op ƒ 248 16 lager voor het uitgebreid lager onderwils en op ƒ 1 668 44 hooger voor het gewoon lager onderwijs in bruikleen gegeven school Volledigheidshalve merken B en W hierbu op dat dit besluit voorloopig geen andere dan formeele beteekenis heeft Eerst na vijf jaren heeft het t edrag der overschrijding effect voor de bijzondere scholen welke dan in het jaar volgend op het afgesloten vyfjarig tydvak de vergoeding met een bedrag per leerling zien verhoogd terwijl het verschil tusschen vergoeding en voorschot over 1939 bij een vóór 1 December as te nemen raadsbesluit wordt bepaald en daarna verrekend fAT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Congo Expres met Marianne Hoppe Wiliy Birgei René Deltgen Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur 7 Sept 8 uur Kunstmin Feestavond clubavondcommissie voetbalvereeniging Gouda 8 Sept 10 30 uur Bar Oouda terrein Jaarvergadering voetbairereenigmg Gouda 11 Sept g uur Daniël Dames cu us EJI B O Sept 2 30 5 uur De Zalm Receptiedirectie Eerste Nederlandsche Krijtj fabriek S Vingerling ter gelegenheidvan 40jarig bestaan dervzaak Sept 8 uur Houtmansplantsoen Concert arbeidersmuziekvereenigingDe Pionier 14 Sept Nationale reclasseeringscoUecte 18 Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O 25 Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O WACHTGELD VAN DEN HEER JOH FABRIAAN De Pensioenraad heeft aan het gemeentebestuur medegedeeld dat blijkens het door de geneeskundigen uitgebracht rapport omtrent den gezondheidstoestand van den heer J S H Fabriaan op wachtgeld gesteld directeur en leeraar aan de stadsmuziekschool alhier deze uit hoofde van ziekte of gebreken voor het vervullen van zijn bovengenoemde betrekkingen ongeschikt is geworden Ingevolge deze verklaring komt de heer Fabriaan in de termen voor invaliditeitspensioen en vervalt met ingang van den datum waarop dit pensioen zal ingaan derhalve het hem verleende wachtgeld In velband hiermede bieden B en W den raad een ontwerp t esluil tot ver allen verklaring varf het wachtgeld van den heer J S H Fabriaan ter vaststelling aan VOORDRACHT BENOEMING LEERAAR GYMNASIUM Ter benoeming van een leeraar in de natuurkunde aan het Gymnasium in de vacature ontstaan door het met ingang van 1 September a s aan drs S J Vroman verleend eervol ontslag biedt het College van Curatoren den raad de volgende niet alphabetische voordracht aan dr P van den Berg te sGraven hage dr J Keij te Drachten SPORT Ï BAL S V weer overgeplaatst Het eerste elftal van 6 S V is voor de derde maal overgeplaatst thans van de 4e klasseu n t de 4e klasse A De indealmg vaA deze groep is Archipel Den Haag t VS Leiden Rouwkoop Voorsolhoten Texas Den Haag T O N a Leiden V O G E L Den Haag Teylingen Sasscnheim Lisse V V L Voorschotel Wilhelmus Voorburg Graaf Willem Den Haag G S V Voor as Zondag is ingelascht de wedstrijd G S V Texas Naar de 4e klasse D de afdeeUng van Schoonhoven is overgeplaatst Ursus Schiedam Programn a komende weken Het programma voor Zondag 15 September vermeld voor de Goudsche elftallen de wedstrijden Fluks Gouda I D C V O N A Olympia Pechvogels V V D G S V D O N K Amraerstolsehe S V Gouda H D H C IH O N A II V1 0 S II Sparta IV Olympia II Schoonhoven II O N A Hl Gouda III en G S V II is vry Voor het eerste en tweede elftal van Cïouda publiceert De Sportkroniek het wedstrydrooster gedurende het eerste competitiegedeelte Het luidt verder 22 September O D S Gouda Scheveningen II Gouda H 29 September Gouda U V S Gouda U H V V II 6 October De Hollandiaan Gouda Gouda II U V S II 13 October joude Vriendenschaar Gouda II is vrij 20 October Gouda vry Gouda II A D O IV 27 October Gouda H p C BE C II Ciouda II 3 Nov Overmaas Gouda Gouda II H B S ni PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur en n m 2 30 uur Ds Ewaldtf 4 uur Zondagsschool Geref Kerk v m 10 uur en n m 2 30 uur Ds Terlaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk v m 10 uur en n m 2 30 uur Ds Grisnigt uit Gouda Boskoop COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 5 Sept Rozen per bos Pechtold 22 48 et Polyantharozen 28 40 et Hosalandia 25 42 et Briarclif 23 37 et Butterfly 24 42 et Else Poulsen 32 46 et Florex 28 57 et Orange Triumf 30 W et Ingar Olsson 20 30 ct Dorus Rykers 35 40 ot Juweeltje 50 85 et Edith Helen 54 et Vierlanden 41 52 et Eilen Poulsen 32 et Ha Jley 23 45 et August Noach 16 24 et Queen Mary 26 et Orange Nassau 35 et Gemengde rozen 11 15 et Diversen per bos Clematis Durandi 18 25 et idem Prins Hendrik 1 15 et idem Me r Ie Coultre 1 60 et idem Nelly Moser 26 et idem Sieboldi 20 40 et idem Ville de Lyon 41 et tros Chrysanten 13 18 et PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm half 10 Doopsbediening en nam 6 uur Ds Jacotis Geref Kerk voorm half 10 en nam 6 uur Ds Petersen Chr Geref Kerk voorm half 10 en nam 6 uur Ds Kletsen Rem Kerk voor Vryz Hervormden voorm 10 uur Ds Thomson Geref Gem voorm half 10 en nam 6 uur Leesdienst ZONDAGSDIENST bOKTOREN Voor jZondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dr C H Flim telef 38 RUKSTUINWSCHOOL 78 candidaten geslaagd voor toelatings examen Voor het toelatingsexamen voor de Rijkstuinbouwschool slaagden 78 candidaten D Barmes te A denhout W P de Wilde te Alkmaar J Helsdingen te Alphen a d Ryn A P Bos en W H Jager te Amersfoort G Elzinga J Fccnstra en Th MuWers te Amsterdam J B G Smeets te Arnhem W F Stuyvesant Meyen te Bilthoven R Heytman te Bloemendaal L H Aarts A Boer W C Boer Th C J Grootendorst J P van Oostrom te Boskoop F H J A Modderman te Bussum J H L van CJennep Lührs te Deventer A Cohen te Diepenveen J K ten Bruggencate te Egmond aar Zee H Hiuzinga te Enifhuizen C Mante te Ginneken F A Anker te Goudriaan D de Boer D v d Craats J M A v d Grier dt R J Kuynders A van Leer J P Michielsen N F du Quesne van Bruchjm J Ch Reisinger J van Sitteren P F W van Voopthuysen A L Vogler M Winterwerp en C A Zelvelder te s Gravenhage P C A V d Bruggen W M Breemer en G Hinloopen te Haarlem W de Haan H A Spandaw L F de Smeth en R de Smeth te Heemstede Sj Braaksma te s Hertogen bosch W J Schlögl te Hillgersberg A Hooyer en J v d Hoeven te Hilversum E Mos te Hoogeveen A H Metzelaar te Huizen N H L Beekhoven te Katwijk aan Zee A F M Bleekemolen te Laren N IA J C Mulder te Mederabük J J enhorst te Naarden A J den Ouden en G de Stoppelaar te Oegstgeest A W den Duyl te Ouderkerk a d IJssel A J van Deinse F van Hertzfeld C Muller J E Nunes en M A van Rhyn te Rotterdam F Verkerk te Santpoort J Kelder te Scheveningen P H J J Ras te Velp Bartels te Velsen F Dankelman te Oud V a kenburg M Linssen J M Teekamp en P van Zoelen te Voorburg W Mullete Waddinxveen J L D Dekking H de Goederen en J J de visser te Wassenaar Th H KUnkspoor te Wolfheze E van Rees Vellinga te Zeist L Mesdag te Zwolle A Schmitz te Deventer Afeewezen 14 candidaten Een candidaat niet opgekomen weges ziekte Gouderak BURGERLUKE STAND Geboren Arie z van L Boers en N J Baas PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des morgens 10 u en s avonds 6 45 u de heer G de Pater uit Haastrecht Haastrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 u v m Ds W de Voogd van de Straaten Ned Herv Geref Ev 10 u v m en 7 30 u n m EvangeUsj G de Pater Geref Kerk 10 30 ui v m en 7 30 u n m Ds J F W Eriiiann KANTOOBHOUOfeR M T De beer v d Berg woTdt opgevolgd door zijn zoon Aart den kantoorhouder van het hulp post en telegraaf kantoor alhier den heer H van den Berg is met ingang van 1 October a s eervol ontslag verleend Tot diens opvolger is met ingang van 1 October benoemd zijn zoon de heer C H van den Berg die reeds bij het P T T bedryf werkzaam is Moordrecht PBEDIKBEURTE V VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Prof dr M C van Mourik Broekman Advertentifin Verduisteringskappen met rijkskeur f 0 45 Nog eenige Rijwielen inde prijzen van 1938 KNIGBE s Rijwielhuis L Tfendeweg 73 Gouda Voordceligst adres voor repareeren hioffelen biezen enz O 2879 15 friTi i WTa fc ia m iaiia i m M Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Coarant wordt eiken avond bti vele duizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d RlJn Anunerstol Bergambacht Berfcenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwyk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 16 Alles by vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 B overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciad tarief KWARTJ BUBRIEK kleine advertentiënf alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regiel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uiu Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureaus Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten ï 3eref Kerk v m 10 uur en n m 6 46 uur Ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie v m 10 uur en n m 7 uur de heer Okkerse DAMCOMPETITIE De uitslagen van de competitie vaa de damvereenigiiig Moordrecht luiden T Bhtterswijk P Twigt 0 2 P Verhoef N Boere O 2 J Verhoef G van Jeveren 2 0 G de Bruin H Verzaal 2 0 C Terlouw G Twigt 2 0 H Admiraal B Booi 1 1 BURGERLIJKE STAND Geboren Jantina Regina d van D A V d Berg en G de Jong er aa Denk Ook Zaterdags tot 7 uur geopend J L BRUNS G 28 1 12 LIKDOORNS Ook Uw likdoorns en eelt verdwijnen onfeilbaar zeker door de onweerstaanbare werking van Gedé zalf Per doos 45 cent bij Apothekers en Drogisten O 1528 a FEUILLETON Nadruk verboden De zonderlinge erfenis Natuurlijk een gewaagde onderneming want hü meest er tevens kening mede houden dat de zaak Jitkwam Aan den anderen kant kon tt er zich toch uitpraten door te ggen dat hij de twee mannen op g naar de politie was tegen tornen zij zouden hem dan aanfti roken hebben en zich voor polilebeambten hebben uitgegeven Joost g weten hoe Reimann het allemaal M uitgedacht Maar zoo ver zijn nog lang niet juffrouw Riedeler Jfant de geschiedenis met de inbraak n ook heel anders zijn geweest en Wermede kom ik op de tweede moge Iftheid Banni huiverde zij dacht er aan Lore elke avond als zij miet kas vaiv den ioscoop thuis kwam Reimann van de halte werd ge ld En deze man was een iobrs ïr tweede mogelijkheid begon Wunidt opnieuw wiide ik a nu niet zeggen Maar daar ik zie u alle soorten van schrik hebt gemaakt wil ik Jiet toch doen Om u te kalmeeren De tweede mogelijkheid is erop gebaseerd om de aanda 3ht van u en die van uw zuster op de brandkast te richten Begrijpt u Neen Nu luistert u dan goed In hethuls in de Thomasallee ligt een ofandere kostbaarheid Valsch of echt daar gaat het hier niet om Iemand die een bepaald doel daarmee heeft heeft kennis van dit feit gekregen Die iemand bedenkt de inbraak Dedaders dus Bertha Reimann en debeide mannen en later de twee zoogenaamde agenten die misschien dezelfde waren als de inbrekers dezedaders zijn dus geen eigenlijke dadersmaar onschuldige acteurs Voor deinbraak ontving u een anoniemenbrief die u op het bestaande kostbare stuk opmerkzaam moest maken Hoe bevalt u deze uiteenzetting Ik begrijp het doel van zulk eencomedie niet Daar gaat het hier ook niet om antwoordde Schmidt Men wil ookniet dat u het een of ander begrijpt Maar zegt u mij dan eens waarom men deze inbraak heeft geënsceneerd Ik ben geen helderziende juffrouw Riedeier alleen een man diehet eene feit aan het andere koppelten daaruit een conclusie trekt Nogweet Ik niet alles hoewel mijn vermoedens meer en meer een richting 1 3jn U ul in dr o nonde dagenmeer van mij hooren Vandaag zou ik alleen van u willen weten wie er bü u regelmatig in en uitloopt Dat is natuurlijk ten eerste Bertha dan een kind Marianna geheeten Dat weet u ook al Verder de dokter van hef ziekenhuis niet waar Dan uw buurman mijnheer Ryde Tenslotte nog dokterKnauer u leerlingen en het bruidspaar dat in de komende dagen gaattrouwen Wie heb ik vergeten Niemand O toch antwoordde hij Eenman u weet daar wel niets van Hjjkomt alleen s nachts spookt in dekamers rond en stapt nu en dan naarde waranda om een sigaret te rooken Harini stiet een kreet uit Wie is wie is dat lir zeide u al een man Schmidt hield op Meer weet ik niet Misschien past hij op dat u niets overkomt voegde hij er aan toe Ik weet niet wat ik van datalles moet zeggen antwoordde Hanniopgewonden Zij was bleek gewordenen beefde Mijnheer Schmidt zookan liet niet doorgaan ik ga naarde politie vandaag nog U zult niet néar de politie gaan maar kalr bJijvin antwoordde hijrustig Wat wit u doet iemandu iets Niets var Idat alles Als Iku niets had gezegl i zoudt u niet denminsten angst heb iijn O doet er goed an alles aan mi óver te laten Weet u noe tceds niet wie onsalles heeft geeavka mijnheerScbmidtr Helaas weet ik dat nog niet maar ook dat zal ik te weten komen Men kan niet zonder handschoenenin een bijenkorf grijpen Men moetzulke delicate dingen voorzichtig behs ndelen Ons voordeel is dat dieanderen er geen vermoeden van hebben dat ik er bij ben om hun doenen laten te bekijken EIn dit voordeelwordt uitgebuit Ziet u wij zittenhier bij elkaar maar denkt u datik daarom niet weet wat er Mij uin huis voorvalt Maakt u niet ongerust een van mijn menschen ligtvoortdurend op den loer Ziet u zoois het en daarom zeg ik u nog eens wees niet bang er zal u niets gebeurt Zoo en nu ga ik afscheid vanu nemen Juffrouw betalen ja ook de chocoladel Hanni had haar kopje niet aangeraakt en zij raakte het ook niet aan toen Schmidt allang weg was Als geslagen zat zij daar bewegenUjos en zonder te zien wat er om liaar heen gebeurde Zeker het geschenk was op zichzelf al nerkwaardig genoeg maar wat er op volgde grensde aan het ongeloofelijke Raadselachtige mannen en vrouwen s nachts door het huis sluipende mannen dat kon niet goed eindigen Zij had tijd noodig óm kalm te worden Dan verliet zij het restaurant en ging naar Lore die het nieuws veel kalmer opnam dan Hanni had gedacht Schmidt heeft gelijk zeide zij afwachten en theedrinken Mag ik je intusschen aan mijnheer Bering voorstellen Je moet even geduld hebben hij kijkt de zaal rond maar zal dadelijk wfel terug zijn Mijnheer Bering wie is mijnheer rmg Del architect die mij de verbouwaiê hééft voorgesteld Een interessante raan Kent bjjna iedereen Hij heeft in Hamburg het nieuwe flatgebouw gebouwd Knap hè En hoe komt hij hier zoo in de Favoriet verzeild Dat is niet ënS zulk een groottoeval Hij is hier in de buurt opgegroeid Zijn moeder woont nu nogin de Peterstraat En zoo is hij eealin de zaal geweest Is hij nog jong Nu ongeveer midden dertig denk ik Je zult hel wel zien Zij had het geld voor zich liggen telde bepaalde bedragen af die in zakjes deed Ik maak het loon klaar weet je Alle man personeel krijgt van de week twee mark en vijftig pfennig meer Omdat zij zoo htm beSt doen Dat is toch aardig niet Als wij geen schulden meer hebben krijgen zij hetzelfde bedrag weer uitbetaald Mijn chefs hebben dat nooit gedaan dat waren ezels En wat ik nog zeggen wilde verder heeft Schmidt niets te vertellen gehad Vipor mij was het genoeg Heeft hij niet over Knauer gesprojcen Neen Vreemd dat begrijp ik nietf Lore schoof de dichtgeplakte zakjesterzijde en keek voor zich uit Hfvertrouw hem niet volgens mij speeltHij een groote rol bij de tingen diagebeuren en dat komt ook uit alfik denk wat Schmidt onlangs zeideLAlle draden komen samen bij dei man die ons de schenking heeft go daan Wat denk jij Hanni zou da een gek zijn I Ik voel niets voor grappen Lore lachte liartelijk Daarstraks zei de zij toen hmidt opbelde ep ik weg moest was ik vreeselijk opgewonden Maar onderweg ben ik rua tig geworden Waarom je hoofd bre i ken heb ik gezegd waarom piekeren als anderen dat al does Schmidt zal het varkentje wasschen Als wij 1 in aUe onschuld iets verkeerds heb ben gedaan zal Schmidt het wel recht zetten Tot ziens spookhuis en Favoriet en wij beginnen opnieuw Ai zou het bitter zijn Maar wij zija immers jong Hanni Kind het leven ligt nog wior ons Wij zeggen ja op alles wat mooi en goed is Ons kan werkelijk niets gebeuren Wij zijn er vroeger toch ook zonder villa gekomen dat kunnen wij weer Neen ik laat alles gaan zooals bet gaat En dat er overal om on heenmenschen zitten die ons beloeren eazelfs in den nacht bewaken dat kaajou niet cbelen Kom maak mij niet wijti