Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

VRIJDAG 6 SEPTEMBER JONGE MENSCHEN IN T JONGE LAND INUJVING VAN CANADA BIJ Si p p m werd Het raadsel van de Wieringermeer en de telefoon van meneer Blaauboer ak reddende engel AANVALLEN OP 2U1D £NGB AND Het opperbevel der weermacht deelt mede Duitsche zeestrijdkrachten hebben in overzeesche wateren koopvaardijschepen met eèn totalen inhoud var 41 000 br t tot zinken gebracht Zooals reeds gemeld heeft een flotielje motortorpedobooten in den nacht van 4 op 5 Septembber voor de Britsehe Oostkust een Britsch convooi aangevallen Daarbij werden 5 bewapende vijandelijke koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 39 000 br t waaronder een tankschip van 12 000 br t alsmede een torpedojager der hnogenklasse tot zinken gebracht Nog een ander schip is ernstig Iseschadigd Een duikboot heeft verscheidene bewapende vijandelijke koopvaardijsche p n met een totalen inhoud van 19 100 br t tot zinken gebracht Onze formaties gevechts en jachtvliegtuigen hebben op 5 September de bomaanvallen op vijandelijke vliegvelden m Zuid Engeland voortgezet en treffers geplaatst op gebouwen en onderkomens Het groote oliedepot van Thame haven w rd ui brand geworpen In den loop dezer aanvallen aeeru xs gevuiB ontstonden luchtgevechten die voor j jaboorjinfiea vier dooden en ons gunstig verliepen In den nacht j hadc aa hebben formaties gevechtsvliegiuigec TWEEDE BLAD mmmmmmaeBÊgam mm dI Op 4 imil iMMrtuwartmn lc werd in Amuitu in elegd ƒ lOW en tcn I MKUWE BO H m 1 Zir DPLA8POU EIL yi 1S30 vonierde ti oodarlicMid i de plantKxmen in den Zuidpias polder Mn uitgai van i HaSM Ter vervangijn van gllrcKiide bownen wer4mi aangeplant 900 essen en 50 moeraceikenboomen lONCrriB VAN ZOLI S IVAIXCN Aan gevolgea averledeD Van een Itier tKdelijk verWjjf hoodeode Bctterdamscite famiüe kwam een zevenjarig zoontje van een zolder in den stal te vallen waarbü bet kind op den cementen vloer terecht kwam De kleine werd bewusteloos opgenomen en a later aan de gevolgen overleden TREVGDE OTER BEHOOD VAN VEEBPONT Met vreuged is in deze gemeente het tesluil vernomen dat de veerpont bl jft bestaan Vooral voor de veehouders die met paard en wagen van deze pont gebruik maken is het be iuit toe te juichen Móercapelle rSEDIKBEUBTEN VOOB ZONDAS Ncd Herv Kerk 10 u v m en 3 u B m ds Verkerk Geret G m ds Hoffman EKRVeiLING Aangevoerd 420O stuks Prüzen Heneieren ƒ 4 35 ƒ 8 Kipeieren ƒ 8 60 ƒ 7 50 Eendeieren ƒ 5 ƒ 5 18 Alles per honderd stuks Niefowerkerk a d IJssel LOOP DEB BEVOLKING rASo Vert o kken Adriana Maaskant naar Koord wijk Ingekomen Geen BURGERLUKE STA Geboren Marrigje Teuntje d van W Verdaold en KI Rehorst CONCERT Zaterdagavond a s zal de muziekvereeniging D K V een uitA oering 4 even in de muziektent aan den On derweg TE WATER GEFIETST Gisteravond is een achttienjarige Jongen bü het café l Esperance door de duisternis misleid met zijn r wiel te water geraakt Het slachtoffer wist gelukkig zij het met mocMe den wal te bereiken Men zij gewaarschuwd daar reeds meerdere personen op dezen in het donker zeer gevaarlijken hoek in het water zijn gereden PREDIKBEURTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk 10 u v m en 6 u n m ds Vollenweider Geref Kerk 10 u v ra en 6 u n m Ca d Toorenbeek van Rotterdam Gei f Gem 10 u v m en 6 u n m l esdieri t Ouderkerk a d IJssel OUDSTE IWWOONS1EB OVERLADEN De oudste inwoonste onzer gemeente de weduwe A Pols de Jong is in den ouderdom van ruim M jaar plotseling overleden De oude vro iw die nog ïeer kras was is nietziek ge eest Men vond haar des morgens dood te bed TERREIN AAN WINST Achter de zagcrij en schaverij van de firma Heuvelman in de Kromme is een macliine gearriveerd welke eer begm heeft gemaakt met t opspuiten van de z g zelling In de toekomst za hier een terrein ontstaan dat door de ia Heuvelman zal worden benut als houtopslagplaats In het midden zal een kleine haven ais ligplaats voor schepen w orden gemaakt GEVONDEN VOOBWnPEN Gevonden donkerblauwe regenjas Verloren motorrywiel buitenband merk GooYcar no H 7228 E 1 Inlich tingen ten gemeentehuizc BURGERtUKE STAND Overleden Aaltje de Josg 94 jaar weduwe van Dirk Pols FBEOHBEVBTEN VOOR ZONDAfi Ned Herv Kerk v m 10 en n m 6 uur Ds J G Wodderink Wükgebouw v m 10 en n m 6 30 uur de heer A de Redelijkheid godseen stonderwüzer Geref Kerk v m 10 en cm 2 30 tiur Ds D A Vo l Oudewater PKEDIRBEDBTEN VOOB ZONDAG Ned iferv Kerk voorm 10 en n m S 30 uur de heer Aanees van Harder wülk t Geref Keiic voorm 19 en n m 7 uur D W van Dijk Recuwi BnaKVEa 0NS Aangevoerd 1300 eieren prijzen p r 100 stuks kipeieren groote ƒ 6 25 hen i ra kleine ƒ 3 95 Stolwijk PBEDIKBXVBTEN VOOB ZONDAG Ned Hers Kerk vjn 10 uur ds B J Kanis fivangdisatie vjm 10 39 en n m 7 30 ut r de li er Terlouw godsdienetoi derwö a te Groot Amraers Waddimnreen TECEN AFSLtllTBOtMf GEBEDEN Door niet te stoppen terwgl het stopteeken van de hefbrug over de Gouwe zulks aangaf is gistermorgen een vrachtwagen tegen een van de afsluitboomen gereden waardoor deze ernstig werd beschadigd De politie die ter plaatse was zal proces verbaal opmaken Hoewel onmiddellijk met reparatie begonnen is kon een afsluitboom slechts gedeeltelijk dienst doen 2 venhuizen WE1VOCDEB PAW JUBILEERT 25 Jaar raadslid Zaterdag 7 September a s herdenkt de heer J L Paul den dag waarop hij voor 25 jaren als r i idslid zittinf nam Gedurende deze 25 jaren werd de heer Peul enkele malen tot wethouder gekozen en ook thans bekleedt hij het wethouderschap Tijdens het raadslidmaatschap van den heer Paul kwamen in de gemeente verschillende werken tot stand o a oprichting en uitbreiding van het electrische net en waterleiding en voUÉWoningbouw Ook op ander terrein neemt de heer Paul een vooraanstaande plaats in Zoo is hy o m lid van het college van notabelen der Ned Hervormde gemeente en lid van het sdioolbestuur PREDIKBEUBTEN VOOB K NDAG Ned Herv Kerk des v m 10 uur Ds van der Hooft van Overschie Geref Kerk des voorm 10 uur en des nam 30 uur Ds W G BoVendorp EIEBVEILING Aangevoerd werden 1S607 kippeneieren prijs h 75 ƒ6 25 per 100 kalkoeneieren ƒ 6 75 per 100 eoideneieren prijs ƒ 4 ƒ 4 25 per 100 kippen ƒ 0 75 ƒ0 95 per st hanen ƒ 0 25 J 0 95 per st emden ƒ 0 40 per st VOETBAL VOEIBALWEDSTRUDEN AFGEUST Op a s Zaterdag en Zondaar Set bestow vaa den NederiaadMbea VaetkalbaBd heeft aUe daar ken en door de veiscUUende aadeiafdeelingen op Zaterdag 7 en Zondag 8 ISezer vastgestelde competitiewedstrijden afgelast De Terleende toestemmingen voor het spelen van seriewedstrijdca vp deae iicsde dagea i n ingetrokken BiNRENlAND BAND IN EEN ATELIEB TE AMSTERDAM Vanochtend omstreeks tiraï uur is brand uitgebroken in het perceel Langestraat 56 tusschen Heerengracht en Singel te Amsterdam Aangezien de brand zich vrij fel liet aanzien en met liet oog op de situatie ter plaatse werd het alarm middelbrand gegeven Het vuur is door nog niet opgehelderde oorzaak ontstaan op derde verdieping van het pand waar de matrassenfabriek van K Lodder gevestigd is Op het cogenblik van het uitbreken v n den inand waren eenige personen aarwezig doch deze konden zich tijdig in v iü eid stellen De brandweer was reeds spoedig ter plaatse aanwezig en onder leiding van den adjudanthoofdbrandmeester L li vsn den Wijngaard en van den brandmee t r Haarsraa werd het vuur met drie slangen bestreden Uitgerukt waren twet motorspuiten een ladderwagen en een puit van de hulpbrandweer aan de Binnwersgracht Binnen een uur was men het vuur meester De derde verdieping was vrijwel geheel uitgebrand Ook de vliering had veel chade van het vuur ondervonden doch men had een aantasten van het dak kunnen voort omen De beide lager gelegen verdiepingen welke als woonhuis zijn ingericht hebben veel waterschade oi eioopen SERIE INBRAKEN TE BORNKOOP Woensdagnacht is in Hoenkoop in tal van woningen ingebroken Voomcroelijk hebben huizen welke langs den provincialen weg staan het moeten ontgelden In zes huizen htfcben de dieven vermoed wordt dat hier een dievenbende aan het werk geweest s huE slag geslagoi bi de woning van dokter V werden e belangrijk bsdrag aan Id en waaHtevolle voorwerpen goteten Voorts is nog getracht een aantal woningen welke elders n de gemeente staat bimKn te dringen doch dit is niet gelukt Het totale bedrag van het gastolen is nog niet bekend De politie stelt een enderzoek in het welk tot ntj toe geen resultaat had HET raadseltje luidt zóó De postbode die me hier het ochtendblad 1 Töigt is tevens barbier van beroep en des winters verkoopt hq er nog Kerstitoomen bij De vraag is Ra ra waar zit ik En de oplossing In Slootdorp Immers alleen in am n ge moedelijk plaatsje ergens in de Wieringermeer IS het mogelijk dat de barbier na zijn eerste oditendklanten geschoren te hebben de witte jas aan den kapstok hangt en verwisselt tegen het tantePos unifonn op het kantoor informeert of er wat te bestellen valt en aoo ja de ronde doet eil zoo neen dan maar aan het knippen gaat de Kerst o n iTerkoop in den winter dient ter vergoeding van het feit dat fle mensd n hun haren dan langer iat n staan Met deae penneveeg zij de rustieke sfeer van Slootdorp geteekend Wat doen we hier op dit eenzame plekje il de wereld Ge zult u afvragen of Tc zal blijven raadseltjes opgeven maar dat if niet de bedoeling We zijn ffl loo n r Kbeltjesstemming gekomen omdat we hier zelf met zóö n raadsel zitten J e WierineETmeerpolder is 20 000 H A groot er zijn 330 pachtboeren de boerderijen liggen kilometers uit elkaar 110 jongens en meisjes uit Den Haag en Rotterdam vertoeven op de landei t en wei óó dat slechts één op zoo n land y is bndergebradit waar kaaaeawre dcae kinderen vinden We reden in den autobus kilometer na kilometer ging mxjrtjij een eindelooze rij gele schoven regelmatig afgewisseld doolfrischrood gedakte hofsteden maar nergens een jongen of een meisje te bekennen We dachten aan de naaU in den hooiberg en aan de manier waarop die gevonden kan worden verbrandt dien hooiberg want hooi wordt tot ftof de naald is van metud en blqft jus bestaan diep deze derhalve nit de asch Deze manier wil zooveel zeggen als breng ingewikiTeide problemai terug tot de eenvoudige kern En die eenvoudige kern bleek voor ons het noeilijke geval te zijn de heer A Blaauboer In zijn hand rusten de onzichtbare draden die door het vlakke uitgestrekte landschap feilloos leiden lot de naar alle windstreken verspreide Haagsche en RoUerdamsche jongens en meisjes die in staat worden gesteld voor een drietal maanden den penhouder te verwisselen mrt het landbouwwerktuig het schoollokaal met de boerderij en het vrije veld en de lesrooster met de verschillende stadia van den oogst Hier wordt n begin gemaakt met het streven om de jeugd waardeering bü te brengen voor de basis van het volksbestaan landbouw en veeteelt Wij zouden de kinderen in plocgverband hebben kunnen laten werken zoo vertelt de heer Blaauboer secretaris van de gemeente Wieringermeer me wanneer we hem in zijn tijdelijke behuizing in Wieringerwerf hebbc opgeweiit maar dat systeem am niet aan het doel beantwoordeln De bedoeling is immers de jongens en meisjes waardeerrag bij te brengen voor het werk op het land en dit zou hur niet io drie maanden tijds bijgebracht kunnen worden wanneer we hen in groepen in het landbouwbedrijf lieten opnemen We hebben daarom de 110 kinderen ieder op een boerderij ondergebraclit Daar ktmnen ze ieder voor zidi volop de ooren en oogen de kost geven Ze gaan met de boerenbonilie naar bed zs staan ermee op en volgen ingeschakeld in den gang van zaken deo loop van het bosrenbedr f van A tot Z Is het geen bezwaar dat de kinderen zich eenzaam gaan voelen Dat betmxKc ia er nu nog wel eenigszins nuiar daar komt een eind aan want binnen een week hebben wij Hier etm sport en eileider uu lottfcdam die de jongelui geregeld bij dk wr bresigl D heer Kpauboer vertelt ons op de ilervriendelijkste wijze alles wat we weten willen En dit gesprek h eft dffli ook niet den indruk achjergelaten van een Iroge amWeiijke prelude tot 3e eigcnlijtw poëzie van het akker even der j Higd De gemeente secretaris leeft zelf enthousiast m met het door hem op niliatief van Sociale zaken georganiaerde Experimeit Dit is werkelijk een heel goed IETS OVER SLOOTDORP streven een voortreffelijke gedachte om de jeugd nader tot het land te brengen Met vacanties wordt in dit opzicht weinig of niets bereikt De indrukken blijven aan den buitenkant Neen de kinderen moeten daadwerkelijk een poos in het boerenbedrijf mee helpen werken willen ze een besef krijgen van hetgeen het landleven inhoudt Afjhter het bureau van den heer Blaauboer hangt een kaart met kaarsrechte strepen horizontaal en verticaal en vierkantjes in het gelid zy stellen respectievelijk de wegen en de boerderijen in den Wieringermeerpolder voor Door t raan terzijde zien we de werkelijkheid van t in kaart gebrachte Daar tusschen die schoven die tot den horizont reiken ginds in de velden en op de weiden zijn jongens en meisjes van de stad uitgezwermd en straks keeren ze naar hun steden terug en brengen in ons midden iets mee van de harmonie van het land waaraan de soms wel disharmonieerende stadscompositie behoefte heeft Zü krijgen respect voor den arbeid van de gespierde armen voor den stoeren eenvoudigen gang van den landman door liet leven zij kunnen op dit respect als basis de geestelijke eigenschappen die in den mensch gelegd zijn ontwikkelen gewapend tegen het gevaar voor intcllectueele zelfoverschatting Van deze gedachtenvlucht gemaakt terwijl dé oogen over de velden zwierven keeren wij binnenskamers terug tot een ijepaald punt de heer Blaauboer wil namelyk nog een misverstand opheffen Er is geen sprake van dat men in de Wienngermeer hulp voor den landWiuw noodig zou hebben zooals door sommigen verondersteld wordt Er zijn hier arbeiders genoeg en men moet het verbluf van de jeugd op het land hter dan ook zuiver zien uit het oogpunt van liefde voor de natuur en wat der natuur is De gemeente secretaris grijpt den telefoonhoorn We begrijpen het deze hoorn i s gelijk een richtingboei in de eindclooze zee Deze hoorn verbindt ons met hen die onvindba4r schijnen in de eindelooze vlakheid van den polder Want de Wieringernitersche boerderijen hebben allemaal telefoon We trekken er straks op uit de verslaggever en de fotograaf om de jongens en meisjes op te Z3eken en te kijken of ze al wennen op t land En te verteK m aan de duizenden jongens en mexsjes in Nederland hoe zii het daar vinden bij de boeren want natuurlijk moet hun voorbeeld in den locp der tijden door velen heel velen worden nagevolgd De fotograaf heeft me gezegd De koeien hangen met hun koppen boven de sloot dat beteekent slecht weer Het kan ons niet schelen De Noordwtster mag blijven waaien Wie alleen maar met mooi weer Ket land bewondert is geen rechtgeaard natuurliefhebber Regen en wind maken de planten even zoo goed groot als de 2xm Wij zullen de Noordwester trotseeren Dat schrüf ik nu zoo dapper in het vriendelijke kamertje van hotel Wieringermeer Maar k zal U waarschijnlijk de gedachten moeten verzwijgen die in toe opkomen wanneer we op weg gaan met de tandem de vlakte voor ons de wind aanstormend o zijn prooi KAKEL VAN HEUSDEN SLOOTDORP Augustus ENGELAND KONINKLIJKE FAMILIE NAAR CANADA Plannen voor huisvesting in Ottawa Naar het Amerikaansebe tijdsebrUt News Week bcifciit warden op k aegenblik te Ottawa pianaen oitgmcrfct voor het haisvesten van de Britscbe keninkRjke familie in Canada DE VEREENIGDE STATEN Engelsch Amerikaansche onderhandelingen Ia poHtieke kriagvn te Leaden is 3ien volgens berletatea der Italiaansche pers uit Sao Sekastian vaa aiceniiig dat de Engeisch Aaterikaanselie transactie tstennpunten tegen torpedojagers slechts beschouwd moet warden als een vaorkraper vao de ial jTiag vaa Canada btj de V S waarop WashiagtoB het in het geheim al hMig toelegt De Epgelsche plutocratie zoo ver eerat men die tijdens den wereldoorlog Canada en West Indië oog als het zwaarste geschut ea de stelleste stelling tegen vreatneele b evoaleverlangens van de V S beschouwde heeft de laatste maanden met het toeaemend verval van het Engelsche wereldrijk deze traditioneele politieke opvatting laten varen en beschouwt thans Canada en de Antillen als een podium voor een EngeischAmerikaan fusie en voor de schepping van een groot Angelsaksisch statenconglonieraat dat in geval van ineenstorting van het Engelsche wereldrijk in plaats daarvan zou moeten treden maar natuurlijk door Washington beheerscht zou warden De buwelijksgift van de Engelsche plutocratie voor die nieuwe staten eonglomeraat zou dan moeten bestaan uit de resten van den uitverkoop van het Britsehe weteldri die reeds aan den gang is Liverpool zwaar geteisterd PRACTISCH GEEN GOEDERENVERKEER Reizigers uit Liverpool melden volhet D N B dat de haven zwaar geleden heeft onder de luchtaanvallen van de laatste twee weken De stad heeft in den loop van zes dagen niet minder dan 22 maal lucbt alarm gehad meermalen uren achtereen waardoor zakenleven en verkeer geheel stilgelegd werden De vnomaamstc aanvallen waren gericht tegen de groote voorraadschuren en olic reser Oirs m het havengebied die urenlang brandden en in verren omtrek voor toeschouwers afgesloten waren Ook in de havenbassins hebben bommen zware verwoestingen aangericht vooral in het bekende Birkenhead Dock waar tal van schepen met zware averij liggen Het goederenverkeer van de haven is tot een minimum gedaald en het laden en lossen moet meermalen buiten het havenbassin met biehulp van lichters uitgevoerd worden daar het binnenloopen in de bassins te gevaarlijk blijkt Schepen onder buitenlandsche vlag zijn sedert weken niet meer bjinengeloopen met uitzondering van enkele kleme lersehe schepen doch er varen tal van Nederlandsche Noorsche en Deensche schepen onder Britsch cbm Tiando De bevolking van Liverpool is voor een groot deel naar het platteland gevlucht daar het verblijf in de stad ten gevclge van de talryke luchtaanvallen steeds onhoudbaarder wordt DUITSCHLAND LEGERBEJyCHT VAN HEOEN Vüandelijke koop vaardyschepen vernietigd T verscheidene vliegvelden in de buurt van Lincoln havenwerken te Liverpool Portsmouth Sunderland Blytli Hult fabrieicen te Newcastle havensa dokwerken in t Oostelijk deel var Lahden alsmede opnieuw bet gro ite oliedepot te Thameshaven doeltreffend met bommtn bestookt Engelsclié havens werden verder met mijnen a gesloten Bntïchc vHeïloigen zijn des nachts het Duitsche rijksjebied binnengev o en en he gbcn op enkele plaatsen ja Timen geworpen zanJer noemfnswaardigc schade aan te ricMe T renwoniBg getroffen Daarbi zl burgerr op w ns r den whau gedood en twee gewand De totale verhezen van d a bedroegen gisteren 4 £ viie Jf Daarvan werden er twee in d Z door luchtdoelgcscfiut neerge Het gelukte voorts S verspertiniSSr lons te vemieUgen Zestien eige tuigen keerden met terug Behalve vier reeds genuemd eieren hebben in de luchtgeved der laaUte weken nog drie jach gprs 20 of meer luchtovt rw mnmr behaald en wel kapitein Mayer ka tein Oesau en kapitein Tietzeiï £ het hoofd der overwinnaars in luchtgevechten staat majoor Moeld 7 met 32 overwinningen De pers over de rede van Hitler JPEITELIJKE OORLOGSVERKLARING AAN GROOT BBTTTANNIë De rede van Hitler wordt nog door een gedeelte van de Duitsche bladen van commentaar voorzien De Voelkischer Beobaehter noemt fe Führerredc de eerste rede i an AdoH Hitler sedert den dag van de nacht ovemame waarin tkigeland niet me een hand tot verzoenmg werd geboden Hetgeen vroeger als een waarschuwing en vermaning werd uitge sproken is op het oogenblik eeft onwrikbaar besluit verkondigd geland zal ineenstorten De tfschiedschrijvers zullen eens vaststellen zoo gaat het blad voort dat i Fiihrer met deze woorden de eigenlijke oorlogsverklaring aan GrootBrittannië heeft uitgesproken 1 ujd van woordenwisselingen is voorbij Van nu af aan zullen tusschen Duitschland en Engeland nog sledils bommen granaten én torpedo s hun taal spreken Churchill tart een macht waarvan hiJ bij rustig nadenken moet weten dat zij de vernietigingskracht van een natuurramp bezit aldus schrijft de Berliner Lokal Anzciger Het blad maakt dan toespelingen op de verklaringen van Churchill in het Lagerhuis en schrijft dan verder Doch wanneer bij het wil dafl zal het zoo moeten zjja dat Engeland te aanmatigend en te dom om zich te verstaan met het nieuwe Duitschland en om diens rechten te erkennen in die mate geslagen zal worden waarin het vijandschap teg iover ons toont ITALIË LEGERBERICST VAN UEDEH Aanvallen op convooi i BOMMEN OP TURIJN Bet 91e weermachtsbericht luidt Gisteren is twéema l een luchtaanval op Malta ondernomen Tjjder s den eerste die des m orgens weixi ondernomen voor verkennipgsdoeleinden kon de taak geheel volbr cht worden daa de Engelsche jagers die voor besdierming rondkmisten door onze ber geleidende jagers werden aangevallen en zich door de vlucht aan het gevecht onttrokken Twee ijandelijke jagers werden door jIJ Bvleurvuur beschadigd Tydens 4H namiddag ondernomen aanvai Hpcheen boven het eiland plotseün een formatie Pichiatelli duikbommenwerpers die het fort Deltmara wisten te bereiken en het gedeeltelijk verwoestten en in een opslagplaats van brandstoffen brand veroorzaakten De jagers en het af weergeschut van den vijand reageerden in het geheel hiet In het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee lieeft nze onvermoeibare luchtmadit zich opnieuw op een convooi geworpen dat reed gisteren hevig was aangevallen Ge eonstatterd werd dat ern vrachtschip zwaar beschadigd werd Een ander vracntschip dat welliclt reeds gisteren getroHen was werd jnet zware slagzij in een baai aangetroffen In Nof rd Afrika hebben onze vliegtuigen re brandstofd óts te Suez aa igevalle i en automobielen die op den weg n bij Solk em werden verrast Alle vliegtJigen die aan voorgaande jcties faebbifl deelgenomen zijn op hun bases teruf gekeerd In de Roode Zee hebben onze vliegtuig escadrilles een vijandelijk convooi aangevallen en twee schepen ernstig getroffen Voorts werden vij mdelijke schepen die in de haven vai Aden voor anker lagen gebombsrdeerd en getroffen Al onze vlieg figen keerden op hun basis terug hoe or vijandelijke jagers waren Migevallen Een vijandelijk jachtvliegiuig ij in een gevecht neergeschoten Een iindere Italiaansche formatie heeft mei ucces twee vijandelijke trocpenlii ip nabij Aehic in het gebied van Tocar boven Soedan gebombardeel d we vijand beeft opnieuw Assab gebomotfdeerd als gevolg waarvan onder ooden en acht gewonden vielen en eenige schade de hangars werd aangericht tuigen die zooals steeds uit Z J kwamen een luchtaanval w land Turijn ondernomen Aan P bciangrijK woningen werd eenigszins schade aangeridit De twee J étafees van een pand in de r St Paulos werden verwoest bewoners die terstond na het ai signaal de schuilkelders hadden r gezocht zijn allen cngedeero In een station brak in f wagons brand uit 1 kwamen in het op i eU ï u e terecht zonder schade aan te r Vannacht is door wjandcujk f f