Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

Het kampavontuur Hugo s ontmoeting njet fee Goedhart Hoe zij hem hielp Vriendelijk en aardig te zijn Van Barend en Piet in de grote vacantie I DERFEEST Schilderijtje Ait Je dit ploatie op een groter stulcje karton plakt heb je eea aardig tchiidcriJtje noor J kamertje Probeer hef maar eens Br komen er nog meeri H£7 OOIEVAARSNEST Moeder kom eens gauw kijken I De zon ging onder Me jnoet nog komen Als er maar niets met haar getieurd is onderweg zei het fottgetie met een ernstig gezicht Bke dag keek hij naar het nest Maar van mevrouw ooievaar was nc niete te zien Zoveel te vlijtiger was meneer Langbeen Hij sjouwde de hele dag met rijshout en vlocht net zo lang tot bet nest mooi rond was Toen kwamen moa ea gras aan de beurt Het jongetje kon precies zi i boe bet okst gevoerd werd Op een goede dag scheoi alles klaar te zfln De CKrievaar stond urenlang op één been to het neat Van t d tot tijd klapte hij toch ook met zijn tengels maar soms scheen lj ernstig gestemd te n Al regende en stormde bet nog zo hard U bleef op zijn poat en wacbitm Moeder moeder kooi eens gauw kijkeol riep hel Jonaetje op een mmgen Moeder kwam verschrikt aanlopen Wat is er gebeurd JemgeB Dr ooievaar moeder Bi heb toefa x6 moeten larhen lEa moeder moest ook iacben toen ze naat bei nest ke Midden to het nest ronde takkebos Bij is zeker ban $ dat em fader ooievaarspaartje het nest in bezit neemt lachte DKieder Zou Je niet zeggen dat de ooievaar verstand lieeft Zijn vrouw is er nog niet maar Jbet nest is klaar En door ie takkebos kan er geen vreemde in kcmien Ze aeggen niet voor niets dat ooievaan slim zijB Wat zon er nu gaan gebeuren Het Jontelje stood iedere dag oreniang vota het raam Eea bele tijd ebeurde er nieto De ooievaar vloog een beetje twen en weer of 4Stte iq zijn nest ott Maar op eea goede dag kreeg het ieofetje Iets andera te zien luUt toeo bij t mot$am vroeg vDor het raam raa gaan staan iMMirde hQ luM vleugdtoeUap ia de hicht Twee oalevaan kwamen avoceelacai ca atr en op het aait oaer £ én van de oirfevaars vloog een paar keer om hel neet heen pakte toen met z n snavd de tattaiMs en smeet hem vmt weg in de tuin aa M buis Toen ging hij tevreden op zijn oot dttan ZQn vrouw waa BAREND en Piet maakten een gewichtig iets mee in Iwn leven voor het eerst hadden zü van jjiuM toestemming gekr en om te ISM kamperen Het was grote vacantie g nu mochten ze een week lang met je kampcertent er op uit de bossen 0 Een hele week eigen baas Opgewonden over dat heerlijke voor gitzicht waren ie al weken bezig met 4j voorbereidmgen Alles wat ze nodig den waa netjes bedacht en opgeschreven de tent eigendom van Piets n een pnmustoestel eetgereedschap eo nog veel meer wat bij bet kamperen te pas komt Toen eindelijk de grote dag aanbrak aren de twee vrienden opgewondo nn Je wetate Ze namen afscheid van kun ouders en kregen nog een heleboel lermaningen en raadgevingen mee Si toen stegen ze dapper op hun fietWD die zwaar bepakt waren met al hun hebben en houden voor de reis Zwaaiend tot ze om de boek van de traat waren vingen ze hun tocht aan Het weer werkte buitengewoon mee it zon scheen heerlijk en de lucht was prachtig blauw Ze waren al vroeg op t pad want zij hadden nog een flinke reU voor de boeg De reis verliep voorspoedig Ze reden gu eens door vlakke polders dan weer lader de koele schaduw van rijen bomen Een enkel klein ongelukje met Bcegeteld zoals het Ic raken van een band die echter spoedig was hersteld het eenmaal door verkeerd ultwijkn bijna tegen een auto optornen van Piet ging alles van een leien dakje Reeds in het begin van de middag wimen ze in meer bosrijke strekea Zi ontdekten een aardig gelagen uitbanning ana de rand van een dennen901 daar gingen ze een glas melk drin ei en ze aten er hun boterhammen H Versterkt bestegen ze daarna wederom moedig hun stalen ros en zetten Ie reis voort In de namiddag hadden w eindelijk Kt doel van hun tocht bereikt Dicht btl een kleine boerderij aan de rand nm het bos vonden ze een geschikt ietsje voor hun tent en ze t esloten daar te overoaGhtm De tent staat Er kwam nu een massa werk want a wilden vóór het donker hun tent Wezet hebtjen Het bouwen van zo n tent IS heus voor een beginneling nog niet zo n eenvoudig werkje Haar Barend en Piet hadden in de voorgaan e weken veel geoefoid dus het ging k t Toen de tent goed overeind stond teurig en stevig vastgezet met de touwen en de haringen haalden ze bij den koer wat hooj voor de slaaprakken Belijk kochten ze een liter melk en een imer water Aan het koken van midfegeten waagden ze zich nog maar niet hadden nog genoeg brood over ói ze Wren bovendien vrij moe van de lange Ös Slapen zoudei ze zeker wel De schemer begon te vallen Barend n Piet zagen de zon prachtig oridert an achter het bos vurig rood geweurd toen begon de hemel paars en tolet te worden en het werd steeds mkerder We moeatoi maar in de kooi fuipen stelde Piet voor Oaaaah Nou ik voel er veel or geeuwde Bartnd Ze zagen nog eenmaal rond keken ar bel stille rustige landschap waar avondmist kwam opzetten en naar e bosrand die zwart afstak tegen fl iantif uxm irraoa veten Waar aM f ch henen g n 41 lö hfthn mdtraaim a I Seel te eiHder kimg oefcr x L H mt ze tepen b i MM 1 it si loot 1 maar hoc se heerUjk nisfes m wOcentedlc gutf MS J mti € met zV ouders b J t eadernaam d o Zö nfcte huig j F s hm penueM aa f e j g uteeeMad f WH owete nep Janije Manunje I If torn m t het laatste Ucht In de lucht Toen zochten ze bun slaapzak op en maakten de tent dicht Slaap ze Barend Welterusten Piet Het slapen buiten in een tent is anders dan wanneer Je thuis In bed ligt Ze hadden gemeend spoedig onder zeil te gaan maar het duurde nog even voor het zover was Ze lagen te woelen op de ongewone matras en ze luisterden naar de geluiden van allee om hen been Nu eens was het de wind die de takken der bomen deed kraken en de blaren liet ritselen dan weer was et etgens de kreet van een nachtvogel trf het gekwaak van kikkers in de verte Het was nog zo vreond Eindelijk vie Piet in slaap Maar hij begon te snurken en dat hield Barend weer langer uit de slaap HU gaf Piet een pot in zijn rug en het snurken hield op Eindelijk viel ook hij ongemerkt in slaap Iets gïibberigs kouds Midden in de nacht ontwaakte Ba rend Hij moest al een paar uur geslapen hebben Eerst kon hij zich niet goed herinneren waar bij eigenlijk was In bet donker tastte hij n zich heen O ja nu wist hij het weer Naast hem lag Piet in diepe rust Maar wat had hem eigenlijk wakker gemaakt Hij had het gevoel dat er iets niet in orde was Stil luisterde hij Opeens voelde hij iets Er ging iets langs zijn voet ets kouds Een rilling liep over zijn rug Wat kon dat zijn T Voorzichtig trok hij zijn heen in Maar even later voelde hij het weer Het leefde het was iets kils dat tegen zijn tenen l ewoog Barend kreeg f p bang gevoel Hij tastte met de h d naast zich en porde Piet in zijn rug jr Piet Piet Word eens wakker fluisterde hij Piet draaide zich om en knorde wat Piet I Toe nou luister eens droog Barend aan Slaapdronken rees Piet overeind Ik ik voel iets raars Tegenmijn voetoi Het leeft bibberde Barend Wat zeg je me nou 1 Piet was opeens helemaal wakker Hij dacht even na en kreeg toen het goede Idee de zaklantaarn te pakken die naast ben in een rugzak lag Knip Oplossing van de legpuzzle van de vorige week I M De valkenjacht Wat was t een prachiig weer De zon straalde aan de strakblauwehemet de bloeme pronkten met haar kleuren en de vogeltjes zongen hun hoogste Ued Alle tnenacn en kinderen waren blij ch stapten vrolijk over de weg och was er iemand die van dit alles niets helemaal niets zag Het was een jongetje van negen jaar dat met een tioos gezicht achter de seringenstruik in de tuin zat Hier zouden ze hem niet gemakkelijk vinden en hij kon er huilen zoveel als hij wou Alle mensen waren onaardig tégen hem zelfs zijn moeder Die had hem een standje gegeven en hem zonder puddmg van tafel gestuurd En hij was juist do op aardlieienpuddmg een helderwitte lichtstraal verlichtte de ruimte onder het tentzeil Hij richtte de lichtkegel naar Bar nds voeten en tegelijkertijd gaven ze allebei een kreet van schrik Want ze zagen dat iets zich over Barends been kronkelde een slang I Vol afschuw staarden ze naar het ongure beest Barend verstijfde var schrik hij durfde geen beweging maken doodstil bleef hij liggen Het kan wel een adder zijn dieis vergiftig fluisterde Piet ontzet Barend klappertandde Ze moesten snel iets doen voor bet beest xou bijten Doch wat Blijf stil liggen verroer je niet fluisterde Piet Zelf trok hQ langzaam en voorzichtig zijn benm in en even later stond hij overeind steeds Uet hü het lichi schijnen op de slang die zich traag kronkelde en over Barends voeten kroop Ze konden duidelijk de gesleten tong heen en weer zien schieten Piet keek snel rond Naast zijn strozak lag nog een reservefaaring een eiken pen van tamelijke zwaarte die greep hij Zou hij Barend trek snel je voeten to Eén twee drie Bilet n ruk deed Barend het En toen zwaaide Piet het stuk hout en gaf er een korte felle klap mee op het reptiel Raak De slang kronkelde in elkaar de kop zakte Toen bleef het dier stil liggen Ziexo Die doei geeo kwaad meer zei Piet opgelucht Hij lieeft je toch niet gebeten hè Nee 2ei Baijnid die nog beefdevvan de spanning Moeder was erg mos geweest En waarom Alleen omdat hij geen boodschappen had willen doen Betje was toen gegatfn en in die tijd was het vlees aangebrand Waarom had ze het meel dat ze nod had niet een paar dagen eerder gehaald Nu kreeg hir de schukl Iedereen was onaardig tegen hem Van verontwaardiging en verdriet t egon hij nog eens zo hard te huilen Toen hg de banden van zijn natte gezichtje nam zag hij een mooi meisje voor zich aan Ze had een lange hemelsblauwe Jurk aan Fee Goedhart Hugo zo heette het jcmgetje keek haar vertiaasd aan maar durfde zich niet verroeren Schrik maar niet ventje begonhet meisje ik ben fee Goedhart en heb je al dikwqls zien huilen Ik ben gekomen om Je te helpen Je bent eaa aardige jongen ei ik zou graag willei dat je altijd vrolijk en blij was J hebt lieve ouders en een schattig zusje watwil je nog meer tk begrijp eigenlijkniet waarom Je zo built Toen vloeiden de tranoi i nieu en Hugo snikte Iedereen l t mt op me Iedereen Nionand houdt van mei Nou nou lachte de tep denk ééns goed na zou dat niet aan jezelf liggen De fee wist dat Hugo een lastige jongen was en dat zijn ouders veel verdriet van hem haddim Met zijn vrimdjes had hij altijd ruzie én nu wüde zi hem helpen anders te worden Steek Je tong eens uiti zei ze Geen gifslang Ze sliejken niet veel meer die nacht Ze zaten met de lantaarn aan maar wat te praten Het was eep opluchting toen het prille Éoorgenlicht beg n door te breken Heel vroeg al toen de zon nog moest opkomen waren ze gekleed en stonden ze buiten bun tent Toen ze even later melk gingen haten aan de boerderij vertelden ze het nachtelijk avontuur De boer stapte even met hen mee on het beest te zien Hij pakte de slang op en bekeek haar Is het een adder vroeg PietMaar de boer schudde lachend bet hoofd Nee boor het is maar een heelonschuldige ringslang Die doet geen kwaad Ach zei Barend Jammer dat we m hebben doodgeslagen maar we dachten dat het een gifslang was Zo liep bet goed af maar een spannend nachtelijk avontuur hadd i ze toch gehad I j HET meer met de weiden er omheen was een waar paradijs voor meneer Langbeen In het midden was het meer diep dan ging iiet water in vochtig weideland over en daarna kwam het bos Bet was nog vroeg to het voorjaar Maar de weiden waren al groen En de zonnestralen waren al warm Heneer Langt een was nog met lang van zljn grote reis terug HU had de buurt verkend en scheen nogal tevreden te zijn Hij gooide zijn kop vergenoegd naar achteren en deed zijn rode snavel waarin even later een vis spartelde open ea dicht Die vis had hiJ uit het meer gehaald En nu gmg liij naar z n oude nest Nee de winter had er niet veel aan veranderd Ifler en daar zag t er wat slordig uit en en een nieuwe voering moest er ook hoognodig in Maar bet wageDwlei lag stevig op het dak van de schaar Tegenovet de schuur stond een hols en vandaar kon je in bet nest vaa de ooievaar kijken te het duurde ook niet lang ef eoi moeder en fc xooatje bingen uit het raam De coievaars zijn er weer zei moeder Defadi ze gisteren al gezien Ja art hK ktacetje Ik zal nu eOce dagkijken hoe ze het nest bouwen en later boe dejongen worden gevoerd ta Ieren vliegen Dat moeteen Ipiik gezicht zijnt Maar waar is zijn vrouw zcj moeder Huge deed het hoewel eoi beetje onwillig Met een gouden staafje raakte de fee toen zijn tong aan Zo Hugo ga nu maar naar huis en maak je huiswerk Over een week benik weer hier en dan moet je me maareens vertellen hoe het gegaan ia Even plAtseling als Jee Goedliart gekomen wis was ztJ ote weer verdwenen I Hugo kjeek verwonderd n zicb heen Wat was er eigenlijk getieurd Had tiij gedroomfl Was er niet een meisje geweest dit gezegd had dat hij z n huiswerk moest maken Metem dacht hij aan de pudding die hU niet gekregen had Kom Jhij zou maar naar binnen gaan Hij droogde zijn tranen af en ging naar hilis Kazan de hond lag midden op het Ijpad Hugo wilde juist z n mond open jdoen en zeggen Weg Kazan toen hu zichzelf tot zijn grote verbazing hoorde zeggen Kpm Kazan laat me er even door Kaz n stond op en kwispel aartte Biniijen gekomen wilde hij nors vragen Is er ai thee Maar er kwamen heel ndere woorden over zijn lippen Ipag ik alsjeblieft een kopje thee Betje BetJe wist niet wat zij boorde Uaar op een vriendelijke vraag cf Je ook een vHendehjk antwgord dus zei ze fk ben dadelijk klaar Hugo Dan krijg j je thee En een stuk koek ligter ooic nog voor je Beschaamd ke Hugo voor zicb Had hij d t antwoord wel verdiend Hij ging zijn huiswerk maJcen Toen moeder bin nen kwam was hij al helemaal klaar en Hug pakte dankbaar het tuk koek aan dat zij hem voo faield HU had er juisi zijn tanden in gezet toen Emmeke die In de kinderwagen lag hard begon te t uil I Rij Jij eens even met baar op eo ne zei moeda dao kan ik de Hea halen ze heeft hon r Je kunt niet eens rustig een stuk koek eten wilde riugo zeggen maar tu zei Goed moeder Toen de week om toas De week ging vlug om Rugp begreep niet dat hij overal op straat op schoot thuis t en zijn wQ uilke aardige antw oorden gal En hij was erg verwon derd dat ledereen o aardig voor hem waa Het was tenslotte de dag waarop h de fee moest vertellen hoe het gegaiwas Nauwelijks zat hij onder de serm genboom of ae fee stond voor hem En Hugo hoe is t graant O zei Hugo vrolijk iedereen is ze aardig voor me geweest Weet Je wel waarom lader enmoeder altijd op Je mopperden En waarom de kinderra niet met Je wilder spelen Ctadat Je altijd ravriendciljk was Mijn staafje beeft Je tong aan geraakt en daardoor heb Je steeds ani woorden gegeven die een aardig klnigeeft Je hebt nu gezien hoe anders ómensen daardoor tegen Jou zijn Maai nu moet Je zelf proberen altijd aard en vriendeltik te zijn Hugo pgbfaeerde het Bet gebeurdr nog wel eens dat hij in z n oude fout terugviel maar dan wist WJ dat hei zijn eigen schuld was Het duurde niet lang of Hugo was eea aardige vrolijkr jongen geworden vaa wien Iedereen veei hield Niemand begreep hoe het kwam dai hij ineens zo veranderd was Zijn ont moeting met Fee Goedhart in de tuin hield bij diep geheim RAADSELS 1 Al Je een veraeheurend dier spant vpor een vei v u er i u lddrt eo deae aamei rastmaakt aan een boom krijg Je een stad in Nederland Welke T Vul io Udwoerd lap ded vao dakbedekking atad iB Overijsel inrtchting waai dansles wordt gege xxxxxxÊaaapcx vau onmisbaar iets voor totcgtaaf Allt wo den beginnen met D 3 Een zwaluw is beter dao üea tn de lucht Geen koe is bont zonder doornen Blaffende honden vangen veel wind Eeaa vogel ia d lund maakt oog geer lomer Nieuwe bezems regeren niet lang Geen roos of er zit wel een vlekje aan Hoge bomen bijten niet Stroige heren vegen aehoon Van deie spreekwoorden tün verschillende gedeelten door elkaar geraakt boe luiden e T 4 Welke haan kraait nooit t b welkevogel tteetx da meeate ogenT S Edam Verwhuif deae namen zr Den Haag naar links en rechts dai Rooaendaal van boven naar tienederLisse een stad to Zuid Hol land Schiedam kan worden gelezen Elspeet Utiiecht Vlisaiogeo OPLC SINGEN inn de roadseb uit mA nirige nummer 1 Aimeke bedoelde een WATERVAL een KABELSPOOR en een ALPENWBl X AardlQ PIcteB ErmelO OopWlI ttuhntl een grpte NadooM 3 In het doeker Gestolen goed VKHJt ntal S Artisjokken