Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

VRIJDAG 6 SEPTEMBER IM BINNEiUlO 1 Nederlandsche üme DISTRIBÜTIENIEÜWS I fiElD EK GOEDEREN ln a t bmt aiKibehe polttkk MMNAMBaM i IVm DE ggmtK AAMCEOaONGCN jelcgalie Uit tRiiwcl aUe voor jrf Mittxmden Sir rMt a tfit ie otMcderiteid BS vurdicdni iB h t parlement g ff ha n ar iiet blad gSfrmiD aieldt ter elt enhcid b H ek aas 4en minister van a pidNwniptn op krachtige toe Mü iwn M Duitschland Italië jijiijfid De delegatie bracht tegen Si r mJniJter tot uiting dat het crm volk een krachtige buit nif poliliek verlangt De Japan bpiomatie moet geïntensifieerd I m de lhao beitaande gelegenï iilede te werken aan den opbouw i B nmmt weniéarée te be lid 4me dciccati voegde aan deze 0m g de opmerkiax toe dat i cbe bevolking geloofd had dat Ijgg priflg n lt kabinet Konoje een 0 koert in de bortcnlandsche poliA beteekende Wanneer echter 0$ée vroegere premier Yonai en de nlster van Buitenlandsciie Zakrai jy onweenproken de meening kon t ri ondige dat de tegenwoordige bj plaruljebc politiek niet verschilt lai die welke ziJ indertijd gevoerd mlên dan wordt daardoor onwilleIK het vertrouwen van het volk in f g n Bt regeering tot het 00peri van een nieuwe structuur g Ug beïnVkiccL Slechts loor een actieve Japsnaehe buitenlandsche j iiek kan het gielaoi der bevolking inlerkt worden iBngpoe i ebombftrdeerd feOM JAFAMKm AANVAIXEN ïiB een Japansche luchtbasis ergens 0iina wordt gpmeld dat voor de 00m maal in lit jaar Japansche airise vli gtuigen Nmgpoe in de j riiicie Tsjekiang bebben onderjpi aas twe felle aanvallen Trefwprden geplaatst op de hoofdvan het leger en de KwoiÉlting trrWQl tien pakhuizen langs lllvHn n Yoeng vtroield of in brand lïtoken wei den Intusschen vielen Mfere Japansche marine eskaders fptiang aan waar de luchtbasis van t joengkingr giine is gevestigd KANKRIJK Trein met vluchtelingen verongelukt U OfXmEN M GEWONDEN Aan de Sambre is een vluchtelingen M 4taamiede 1 200 personen wX W4Frankrtjk naar België en NederMt vervoent werden door eeji goejfantrein achterop gereden Het la atIti personeniutuig van den vlochtellfntrein werd voftraden verfcr rcld M awital andere wagons werd zwaar M digd Ongeveer 15 personen kwaJÉl om het leven terwijl omstreeks 50 KÉïonen gewond werden inosr tan den okaaf van rARUS i IJit Casablanca wordt vernomen dat Il raaf van Faiijs die na den dood M den bertog de Guiae hoofd geWKden is van het Fransche koninkWie huis een boodschap heeft geHeht tot bet fraiuclie volk In een Bttrview met de Depêche MaroHine roept de graaf de Franschen htm gelederen te sluiten rondom Btartchalk Pctam INCn B T TK VICBT fc het hotel du Pare te Vicby den Wtel van den minister president en M ministerie van Buitcnlandsche tAoi heeft zich een incident vooran door toedoen van den chef van ta kabinet van den vroegeren minis te von Binnenlandsche Zaken ManM Deze naan Roques genaamd die Kdert twee weken ongeveer te Vichy Wrbleef ia zoader toegangskaart in l t hotel ifckomen en mengde zich de gasten die in de ontvangst bijeenwareji Zijn verschijnen Ntte verontwaardifing bij een deel aanwezigen zoodat de mobiele Wide moest ingrijpen Zij verwijderde o ues uit het hotel WtUKIK or VUEGVELDEN IN MOOBD nUNmBUK Sedert 24 uur heersdlit naar hetW B verneemt groole drukte op de Oitsche vliegvelden in NoordFrank In stralende zonnesuSiijn mogen NP piloten voor de eerste maal mee m het front vUegen Door de oude Varen oorlogsvHegIvs worden zij inl ht over de laats resultaten der tt e Siten oi bgjBondete gebeurtenis viel op vliegveld op te merken waar een £ 1 vliegtuigtype een Jistel dat tot een noodlanding geigen was nauvykeurig onder en beoordeeld weinl Het oordeel niet bij nder instig uit te Een der jonge vliegers kenbeMaet en tiitdnikking uit het vanN ijn geboortestreek als helflke hêmeQiiis DE UTTEiraKaDDELEN WKZIKNING VAN FKANKBUK n 4 taken van den nieuwen ambassadeur in Washing IT Hay is volgms de qivat vati deo Paris So ir rin in de Vereenigde Staten de ng te versterken die reeds be De Nederlandbche Jaarbeurs DOnOflNNG DU aBLANG trrajLom tbekken Oe Nederlandscbe sehoenindustrie neemt een belanj ijke plaats in op de 43 te Jaarbeoiv Ctedanks de huidice tqdsnnstandig hetei zljn de BrabwiUïctM M oenfabrt en uitstekend voor den dag gekomen en e n druk bezoek aui de afdeeiing is het gevolg van de deelname Men treft er se hoen werk aan in alle verscheidenheid van de meest eenvoudige soorten tot de kostbare modellen van reptielenleder of andere dure ledersoorten Bovendien bevindt zich bü deze afdeeling een stanc van de RvkssAeoI voor leerlooien en sdioenmakers te Waalwijk De belangstellende zwerver op de Utrechtsche Jaarbeurs vindt steeds daar de meest fcezienswaardige en interessante afdeelingen waar de wandelgangen aïn de kopeinden der verdiepingen uitloopen op breede expositie ruimten welke voor gezamenlijke inzendingen gebruikt worden Andere jaren vund men daar b v de groote buitenlandsche collecties a Is van België en Frankrijk Daar uit den aard der zaak de meeste van die landen dit jaar met een meer bescheiden expositie op de beurs verschen j zijn liet men thans aan die kopeinden meer het particulier init tief in collectief verband als de schoenengroep en de afdeeling kunst in de industrie om enkele te noemen Op de derde vtrdie ping vindt men er echter ook de Duitsche sectie die als ieder jaar m t buitengewoon v eel smaa geëxposeerd is met kwistig gebruik van licht en kleuren Vaortieffemke Doifsdhe Uaendiageo Het is wel zeer merkwaardig dat Duitschland hetwelk andere jaren toch reeds vele kunststoffen en ersatzpro ducten bijzonder naar voren bratht in dezen tijd waarin die producten zoozeer de aandacht gaan cischen nu eens juist niet daarmede den hoofdschotel vult maar uitgekomen is met een speciale inzending van fijn mechaniek en optiek Een Duitsch industrie onderdeel met groote vermaardheden overigens En een onderdeel dat meer nog dan andere door een levendige wisselwerkmg tusschen industrie en wetenschap tot groote hoogten is opgevoerd Ditmaal zija het dus de industrieën van den tecbnisch wetenschappelijken precisie arbeid die de Duitsche afdeelitig kemnwrköi meest modlEnie fotoartikelen optische instrumenten precisie weegschalen voehtigheidsmeters ducten van de chirurgie weriituigkunde operatie instrumenten sterüi satre apparaten en dergelijke In het bijzonder de inzending foto artike n is er een die niet alleen den amateur fotograaf en ieder die belang stelt in de fotografie buitengewoon vee te aanschouwen geeft dat interessant en b ïzieBswaardig is Men vindt er in de eerste plaats een uitgezochte collectie fotoapparaten waarin men de nieuwste snufjes toegepast ziet De bekende en vermaarde fabrikaten zijn er alle bü tegenwoordig daamaasi maakt men er evenwel ook kennis met producten die men althans in ons land en tot dusverre minder hoorde noemen al blijkt dan hier wel dat aan de kwaliteiten daarom nOg niet getwöfeld mag worden Het is alles van een voortreffelijke afwerking wat men er ziet en men zal gerust kunneh aannemen dat de Duiische fotoIndustrie hier het beste va hef beste naar voren gebracht heeft Ocze stand biedt dan voorts naast fotoapparaten vergrootingstoestellen lenzen Duitschland maakt ongetwijfeld de beste ter wereld in groote verscheidenheid projectoren otM microscopen en kokers De kleur wordt in deze expositie gebracht door een uitgezochte verzameling kleuren opnamen van een groote aantrekkelijkheid Zooals men weten zal is de kleuren fotografie in Duitschland ziph momenteel sterk aan het ontwikkelen zU heeft reeds een hoog peil bereikt Een technische bezienswaardi eid i op dit terreni een apparaat dat speciale plastische opnamen mogelijk maakt Door de vele voortreffelijke hoedanigheden van het tentoongestelde is inderdaad dit Jaar weer de officiceie afdeeling van het Duitsche rük die zulk een helder boeld geeft van de hooge positie der technisch weten schappelijke industrie een expositie geworden welke men niet zonder belangstellïg voorbijgaat f Zon en mtmn Lantaarns vaa vaerta n moeten H nnr na loftsondergaag ontstaken worden sfMtt ten gunste van de levensmiddelenvoorïienirsg van FrankrijfiT Overigen i bet m bet belang van de Vereenigde atcn zelf om htm handelsb idOdngw imt Frankrijk ten min te gedeeltelijk te hervatten Zon op 7 onder 20 15 Maan op 12 36 onder 22 28 Eerste kwartier 8 Sept 8142 Men Is verplkht te verflnlsteren van DüSTEIXING VAN DE GEWESTELUK E SECRETAKIATEN De Nederlandscbe Unie heeft gisteren de gewestelifke secretariaten vastgesteld Deze secretariaten zullen waarborgen dat ook in de praktijk van het dagelQksche werk rekening wordt gehouden met de ideëele opvattingen die aan de Nederlandschf Unie ten grondslag liggen De secretariaten zyn de volgende Drente Js Tepper Dennenlaan lÊ Emmen Friesland J Piebenga en mr H i Kuipers Zaailand lOO Leeuwarden Gelda Iand mr L Opstelten BerkeJsingell Zutphen Groningen G Beekhoven en D Nauta Brinklaan 27 Groningen Limburg J Maanen Akei straat 20b Heerlen N Brabant J Willems Tuinstraat 62 Tilburg N Holland mr A A Aberson en J van Eyck Kruisstraat 25 Haarlem Ovenjsel J A Noe Schalkburgerstraat 25 Hengelo O Utrecht J F M A van Dijk Nachtegaalstraat 39 Utrecht Zeeland ir M de Vink Biericaai 9 Middelburg Holand H Kemp Goudenregenplein 14 Den Haag Amsterdam J G Surhoff Keizersgracht 527 Amsterdam Den Haag W F Hennink Molenstraat 15a Den Haag Rotterdam r G H L Schouten Coolsingel 115 Rotterdam Z Holl eHanden W van den Boogerd Raveii n Kaaipoort Brielle kantoor tel 17 Ernstige verkeersongevallen Bij het uitgaan der school zijn te Bamsveld twee zoons van den landbouwer Broekhorst utt de buurtschap Dronkelaar resp tien en elf jaar oud door een auto overreden en ernstig gewond De jongens reden op de fiets naar huis achter een auto welke plotseling remde voor een verkeersopstopping De knapen zwenkten om de auto heen om een botsing te vermijden Z reden echter recht op een van de tegenovergestelde richting komende vraditauto in De bestuurder poogde door krachtig renmaen een aanrijding te voorkomen doch slaagde hierin niet De jongens kwamen onder den wagen terecht en werdrai ernstig gewond In zorgwekkenden toe and zijn zij naar het academisch ziekenhuis te Utreelrt overgebracht Gisteravond omstredu half nes n begaf te 2Q jarige boerenarhoidar d B te Kieuwersiuis zich per fiets hniswaarts Midden in het dorp is de rijweg tamelyk smal en vermoedelijk is het hier aan te wijten dat hij door een achterop komende motor met zijspan werd gegTKpea en over een afstand meegesleurd Zoowri de wielrijder als de tiestuurder van de motorfiets w ijf n tegen den weg geslingerd en bleven ernstig eewond liggen Nadat eerste hulp was verkend heeft men beide slachtoffers saar Utrecht vervoerd Op den rgksstraatweg AmsterdamUtrecht is de TO jarige K uit Maarsen bi het plotseling oventcken iloor een vrachtauto overreden Ernstig gewond is bet slachtoffer naar cm ziekenhuis te Utrecht overgebracht waar hij is overleden BESTKIJMNG VAN VERDRINKINGSGEVAAR IN DE DinSTEKNlS Het bestuur van den Nederlandschen bond tot het redden van drenkelingen heeft aan gem ntebceturen van waterrijke gemeenten i aan heerejl directeuren van v aterstaat liet verzoek gericht de meest mogel ike aandacht te besteden aan maatregelen ter voorkoming van verdrinkingsgevaar voor mensch en dier vooral nu verduistering verplicht is Het bestuur van den bond wijst op de goede Ijeveiiging van rijksstraatweg Amsterdam Haarlem waar alle boompjes van den ruim 17 kjn langen weg witonuincd zijn q ook aUe palen witgekopt werden Met groote waardcerin is geconstateerd dal verscheidene gemeentebesturen reeds verschillende veiliglieidsmaatregelen nam i maar ook moet gezegd worden dat vele gemeentebesturen nog geen nf slechts zeer onvoldoen de voorzorgsmaatregelen namen Wit om Eingde boomen langs waterwegen ook by telefoon leigraaf en llentaampalen meerpalen duidelijke wittfe strepen bU waterkanteiv witte trottoirbanden witte brugleunuigen wortjcn aanbevolen strak geipannen touwen kuniien goede diensten bewyzen op bipaalde gevaarvolle plaatsen lerwül ook het plaatsen van witte betonnen paaltjes wit zwarte of wit rood geblokte hekwerken aanbeveling verdient De bond reept nu de avonden lengen en de noodzakeluke verduisterirvgimaatregelen in voljen omvang ook langs de wegen bü avond en nachtmoeten toegepast worden aller medewerking in ter bestrijding van het verdrinkingsgevaar AAN DE eiVOMïEN OVERLEDEN De puinruimer A de Haan d e tü dens puinwerkzaaraheden aan de Boompjes te Rotterdam ernstig werd gewond is aan zijn bïkomen verwondingenin het ziekenhuis aan den Bergweg overleden TASWEBLOEM BROOD EN UtlllTERSWAREN Gedurende bet t dvak van S tembcr tot en met 4 October j zal btm 71 van hef Algemeen Distributie boiboekje recht geven op het koopen van 2H ons tarwebloem óf tarwemeel óf roggebioem öf roggemeel èf zelfrözend bakmeel ii bqpkweitmieel Van S Scptönber tot en met 15 September aj geven de met 5 genummerde bonnen van liet broodbonboekje tezamen recht op het koopenvan 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood Elk der bonnengeeft derhalve recht op het koopenvan 125 gram roggebrood of 100 gramander brood De bunnen welke de consumenten 15 September nog nift geLuuikt hebben zullen niet zooals tot dusverre het geval was no vier dagen geldig zijn doch slechts twee dagen en wel tot en met XHn ag 17 September JB S De detaillisten kunnen ièie bonJf vervol ns nog tot en met Donidcrdag W September a s ter inwisse ng tegen toewifzingen inltveren bij de plaatselijke distributiediensten Gedurende iJet tijdvak van 7 September tot en nhet i CXiuber a s geeft de met 41 genammerde bon van het Algemeen Distributieboekje recht pp het koopen van 259 gram rijst öf rij stemecl ü rijsteb loem Vowts geefl gedurende bo vwigenoemd tijdvak de met 54 genummerde bon van het Alglemeen Distributiebonboekje recht op het koopen van 2511 gram havermout iïf havervlokken óf gort èf grutten In en gedeelte jran de pers ts gepuWiceerd dat de geldigheidsduur van de met 109 en 110 genummerde bonnen van het Algemeen Dr ribtitiebonboekje welke onderscheidenlijk recht geven op het koopen van maizena griesmeel pnddingpoeder of puddingsauspoedCT en van vermicelli spaghetti of macaroni zal loepen tot en met 11 September a s De aandacht wordt er op gevestigd dat genoemde bonnen evenwel slechts tot en met Zondag 8 September as geldig zijn Voor de nietnve distributieperiode WMTfen onderscheidenlijk de met 2S en 15 emraimerde bonnen aangewezen Gedurende het lijdvak van 9 September tot en ipet 1 November a s geeft tie wet 15 genummerde bon van het Algemeen Distnbutiebonboehje recht op het koopen van 100 gram vermicelli öf macaroni öf spaghetti De met 2t genummerde bon vanhet Algemeen pistributiebonboekjegeeft gedur ide hèt tiidvak wi 9 September tot en met 1 November aj recht öt het koopen van 108 gramgriesmeel öf lOff gram maizetia óf eenhoeveelheid pud Hngpooder èf puddingsauspoédfe rtfce ttO gram zetmeel bevat De hoeveelheid puddingpoeders mag verdeeld zijn over tweepakjes ws ijrvan elk ten hoogste 59 gram zetrtieel bevat dan wel driepakjes waarvan eik ten hoogste 33 gram zetmeel bevat De hoeveelheidpuddingsaospceder welke op n bonwordt gekocht mag ongeacht desamenstelling over niet meer danzes pakjes verdeeld zij Ten slotte woï er op gewezen Jat op twee bonnen een pakje maizena van 225 gram kan worden gekocht doch slechts in verpaikingen welke vóór 22 Juli 1940 zijn vervaardigd Weer bommen I emenzeii CEBINGE SCHADE Eergisteravond om ongeveer half elf heeft een Engelsdi vletftuig getracht bommen te laten vaUe op Teraeuzen Drie projectielen kwamen even buiten de stad neer Hierb werden slechts enkele woningen licht beschadigd Personen werden niet gewond Fmsch hout naar Nederland IN KOMENDE KTEKI ZOU TER WAARDE VAN RJM 3 MILL WORDEN UITGEVOERD In afwachting van het sluit van handelsverdragen met Nederland en België is Finland naar verluidt inmiddels roet Duitschland overeengeJcomen om in ile komende wek naar elk dezer landen hout ter waarde van R M 3 mia te cxporteerca Daartegowver zal een hoeveeDirad goederen ter waarde van hetzelfde bedrag door Finland uit Nedjerland en België wonl i betrokken De betaling zat weéernjclï geschieden sider inachtneming van ét met Uuftschlaod geiten faetalingsovo eenkonrwten tSKmftt KEBS TE HAARLE TEGEN mUUiDGEVAAB BEVEILIGD Teneinde de beroemde gnxjte keik of St Bavokerk te Haarlem ut dezen tijd zoo goed moelijk te n brandgevaar te beveiligen is onlangs van gemeentewege een brandbluschmstallatie aangebracht welke gfbecl onafhankelijk van de waterl ddng erken De imrtallatie geheel d6er den goneentei ken dienst van openbare werken uitgevoerd Zij is gistermiddag ten overstaan van genoe rtelijke en rijksautoriteten beproefd en heeft ten volle aan de verwachpngen nentwoord IEDBOrEKSCBE CLKARINGSTELSU IN BEBLUN GECENTBAUSEEKD De corr der V PB te Berlijn meldt De oprichting van een Eurapeeseh eesktraal c aringbureau te Berlön is nu een feit geworden Dit plan van minister Funk heeft ook de goedkeuring van Italië verworven Met Italië blijljl voorloopig te z in overeengekomen dat alle betalingen tusschen Italië eenerzyds en Nederland België Luxemburg en Noorwegen anderzijds over de Duitsch Italiaansche clearing loopen hetgeen In de praktyk beteckent dat het centraal bureau te Berlijn de betalingen regelt Ook Joegoslavië Zweden en Finland hebben zich bij het bureau laangesloten zoodat b v de rekeningen tusschen Nederland en Zuid Slavië of tusschen Finland en Noorwegpn over Berlijn worden vereffend Op het oogenblik wordt er met Zwitserland en Hongarije over aansluiting bö de Berlijnsche centrale onderhandeld terw jl met Griekenland die onderhandelingen spoedig gullen beginnen Zuid Slavië zal zich vémitfedeMjk b efd verklaren al zjjn betalingt n naar het buitenlanfl over Berlijn te laten loopen Het lydt geen twijfel dat spoedig nagenoe g alle landen van het EuropeeschW vasteland bij de Berlijnsche centraje zullen worden aangesloten Men l oopt dat het Berlijnsche bureau met betrekkelijk weinig personeel za kunrten werken Schijnbaar zal het burtfau de clearingrompslomp nog veii rgeren Ook hier bedriegt echter de schün In elk geval verwacht men te Berlijn dat het spreekwoordelijk geworden achterop de clearing bij dit multilaterale stelsel spoedig tot het verleden zal behooren aangezien bet gemakkelifker Is oT3cln hef TTurWpeesch betalinesweren tp brengen dan een betalingsbalans bij bilaterale clearing slu fend te maken Het üootste voordeel van het multilaterale stelsel is echter dat de om Bilaterale clearing leidde bijna steeds tot vermindering van den omvang van den goederenruil Het multilaterale stelsel vergroot de keus der artikelen ovtr de verschillende landen vergemakkelijkt het zaken doen en vo t lot op zekere hoogte voor het Europeesch vasteland een vrij ruilverkeer in Want de tolmuren zijn in deze dagen geen hindernis meer VOETBAL N V B PROCnAMMA VOOR A S ZOI DAG Afdeeling L Ie klasse Hérme D W S uKgest Stormvogpls DF C uitgcst Feijenoord t Gooi uitgest A D O D H C uitgest 2e klasse A H R C Zeeburgia D W V OS V 2é kboae B Velox Watergraafsmew H V C Kennemeia Spartaan Volendam R C H HJ C Afdeeling n Je klasse Xerzcs H3 S AJax C V V uitgeat R F C DOS uitgest 2e klasse A U V V Sliedrecht Vm Bmma Neptunus Spartaan uitgest H V V Uratas 2e ktasse B Vri fMOTSchaar H B C O D S VJDX Gouda S 3e k w B Terlaak S V C B E C G D A b H L De Musseheii E D S D H Z Hoek v Holland V O C Postduiven Scheveninj 4e klasse D 0 a B T C D D V K Wassenaar uHgi Quick Steps Zwart Bi itgest Schoonhoven V D Spoorwijk Rijswijk uitgest 4e klasse E Wit Blauw Soa Concordia s Gravenzande D V C Oliveo S EJ terr L v V lerin Naaldwijk Rava Reserve Ie klasse SV V n Herme n D H C B A D O n V U C n Xerxes H II uur Reserve 2e klasse A Scheveningen II U V S U D H C III H V V nV U C Ill Gouda IIB E C II A D O IV II uur Reserve 3e klasaè D D H S H D H C IV SV V IV Feüenoord IV J C in Neptunus IV The Rising H q e D fi L II 1J uur HoUandiaan II H v H H Afdeeling IV Ie klasse N A C Juliana Welke Bon Lévcasmiddeieadistribitfa BROOD Met 5 geaaainMirde tekkola boa en van tet i hraaiboBboafeJK 2S00 graai ronchMod af MM gram ander braad Ktt der enkde bonaen 125 gnun t f gebraad 100 gram ander brood voor de l crio van 9 t m IS September net 2 dagen extra geldigheidsduur SUIKER BON No 72 1 KG lalkw geldig tot ea met 27 September MEEL BON No 71 2 ons tarwebloem o tarwtmeel of boekwtitmeel of roggeblnem of roggemeel of zellrijzend bakawel geldig tot en mti 4 October BOTER EN VET BONS S tot en met 12 vaa d kotrttaarr ZM gran koter geldig tot en met tg October BONS S t en 7 vaa de vetkaait 250 gram maigarine of 250 gr boter geldv tot an met 18 Oetobtr BON 8 van de vetkaart 251 gr gesmslten spQsvet of 258 gram boter geldig t ra 18 October BONS 9 l m 12 van de vetkaait 250 gram boter mat 1 cent rednctie per 250 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON No 73 Hons thee af Vi pond koffie geldig tot enmet 27 St tembcr I PETR H EUM PETROLEUMZEGEL Periode V 2 l petroleimi geldig van 18 Aagastas Vwk 8 Sqiten GRUTTERSWAREN BON no 41 25 gnun rUst of rqstaaeel gddig to ea ract Septeasbcr BON no 54 250 gram have raouf of havervlokken of gort 4 gntttcB geldig tot en met Sept ibcr BON ao 105 IM gtam auixeas of griesmeel of paddiagpocdo geldig tot en met 8 September BON BO 119 100 gram macaroni f venleelU of spaghetti geidlr tat ea nMt 8 Septeadier ZEEP BON BO 115 15 gr UAlettee H 128 gr huisteadaeep èf 2M gr zachte leep óf 230 gr zeeppoeder óf 125 gr zeepvlokken of 250 gr zelfwerkende waschmiddelcn èf 208 gr vlaeibaïe zeep geldig vaa 21 Aag t ra 24 SepU Deze bon geld ook voor gezinswasek pfer 8 K G draog wasehgoed BON na IIS 50 gr schccrscc èf één tabc schecrcréme of éêa pot seheerxeep Geldig van 31 Aagustas t ra 31 December KCH EN Tot 38 September kan men bQ baadelaren koepen 19 van bet vwbratt vaa April 1998 lat aMt Maart 1 LEVERTRAAN ABeen op teaept vaa aita ms 28 ex p höold per week B V V M V V Eindhoven NoadLimburgia P S V Roermond Helmond Looga Willem II Slechts enkele weken nadat de Landscompetitie is geëindigd beginnen w reeds weer aan het sieuwe seizoen cea echt seizoen geen nood compe Ue Of de moeilijkheden van verschillende dub geringer geworden zijn dan het vorige jaar i rog zeer de vraag zoodat m bepsakle gevalte een competitie met alle consequentiaa daaraan verbonden ntet bezorgdheid wordt tegemoetgezien Voor het overige zal dit nieuw seizoen interessanter z n den de vori omdat een aantal nieuwe cüibs een element van venazsing kan brengen ITat xal de eénte dag brengen Tien wadstr éea ia DcUii in Afd I kan in vwctecd met den Zilveren Bal sle ta Feüenoord t Gooi doorgang vinden en het is nof zeer de vraig of uit eonctmoentieoog punl deze ontmoeting wel zal plaats hebben In Afd 11 telt het programma ook Slechts twee ontmoetingen XerJfes moet van goede huize komen om het tegen H B S te kunnen bolwerken en ook al is Ajax nog niet ia vorm dan nog zal zij er wel in slagen van C V V te winnen In de 2e klasse A hebben U V V Emma en H V V de beste kansen resp tegen Shedrecht Vio en Unitas Jammer dat de wedstrijd Neptunus Spartaan niet wordt gespeeld omdat dan meteen zou blijken wat deze l V r B er waard was Die nieuwsgierigheid moet dus nog wat bedwongen worden In B gaat H B C een zeer moeilijken uitwedstrijd tetm Vriendenschaar tegranoet Dat tochtje van Haarlem naar Culemborg kón weleens op een teleursteUing voor de nieuwe N V B ers uitdraaien O D S IS sterker te achten dan V D L Oiuda en S V V twee kampioensiwn iidaten maken het elkaar vast l moeilijk Een verdeeting van de jnnten lijks ons mogelijk