Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

VRIJDAG 6 SEPTEMBER ip Si m DEMONSTRATIE BIJ UW HANDELAAR i756 m De opening van de Groentendrogerg De lieer F V Valstar stelt door het cmidraaien van nieuwe bedryf in wcrkmg sch sar het PoiliOOimi ByiTENUND BALKAN DE TRCK NSAFSTAND VAN KONING CAROL PrïwIsRïatie l i h 5t Roemeensche volk KMdac C i i heeft v b itfn ttmmtêMaaa mnéeétcUag gtitam ta ét volcende éoör de radto en ia stn edltiM der bl de vtnprtUe Itrvelanutie R o e wn eti Tijdeo van enuUfe MlwkkeB ea lorffen trekken over oax laad Sedert tien Jaren lieb ik emaal gestreefd alles voor het weliija van Roenenie te doen looals nijn t weten het mij Incaf Thans Uft over ha laad dat voor froote gevareta he Eestaan roaw Vit liefde voer desen crond waarop ik eboren mi opfecroeid ben wU Ik de gevaren ifit tm weg mimen door mt som v4a wlim ril houdt den iWaren last der haerschanKj over te dragen Ik bid dat dit voor to redding van liet vaderland gebraakte offer niet vergeefs sal lija Ik venoêfc allen Roemenen mijn soon met troaw en liefde te ourtngen opdat hy den itenn vindt dien Uj vow de voortaan op xiJn schouders rustende sware veraatwoordelijkhrld noodig heeft Moge Ood ons land beschermen en het een trotaehere toekomst versekeren Leve Roemenie KiHÜng Micbael legt den eed af Obi half tien heeft honing Michaei in de troonzaal van het koninklijk paleu te Boekarest voor minister president Antonescu en den patriarch van cte othodoxe kerk van Roemenië Nidulaa u den eed afgelegd IX ii rle eedsformuic ïuidt fk zweer het erfgood van Roemenie zyn gren on en zUn mtegriteit te waarborgen Zoo WMirl k helpe mg God almachtig Vervolgen legde mmisterpreai dent generaal Antonescu den eed op den nieuwen konmg af De formuU luidt Bc zweer trouw aan koning Mtchael den l oemeenschen staat en de Roemeensche natie 25oo waarlyk helpe m i God almachtig Het opmerkelyke van deze formule is het ontbreken van de verplichtmg ten aanzien van de grondwet wat hiermede verklaard moet worden dat terstond na de benoeming van Antonescu tot premier de grondwet buiten werkmj IS go teld Hoofe fuetioBartesen afgeset Het ministerie van Oorlog deelt mede dat op bevel van den mimstcr president de ch n den geheimen dienst vor net leger Morusoff en de directeur van den geheimen dienst van het leger Stefanescu van hun Inncties zyn ontheven Morusoff was een persoonlek vertrouwensman van konmg Caro die aedert vele jaren verantwoordelyk was voor de veiligheid van den koning Ook heeft hy voor den koning ejen eigen berichtendienst georganiseerd onafhankelijk van de staatsautoriteiten Op zijn aandringen op het aandrmgen van den eveneens afgetreden hofmaarschalk werd An tonescu vier weken geleden gea res teerd omdat hy tydens een audieitie bu den konmg gewezen had op Je 4uistere en dubbelzinnige rol van Morusoff en diens ontslag had verlangd Nienwe richtsnoeren voor de Roemeensche pers Staatsleider generaal Antonescu heeft nieuwe richtsnoeren voor de Roemeensche pers gegeven die door de bladen streng m acht genomen moe ten worden Deze richtsnoeren doen uitkomen dat Roemenie zich door eigen aansporing geschaard heeft m de pohUeke sfeer van Duilsch anl en Italiè zoodat iedere gelegenheid om de betrekkingen van Roemen e met deze beide groote mcgendheaeii dis Ie onschendbaarheid van het land en n grenzen garandeeren te ver e enigen fflomt worden aa gegM en Alj eo der nudde en ter t eiordering v R de beti ldttn en met de spil mogendheden wordt genoemd het publiceeren van artikelen en reportages over het politieke geestelyke en so ciale leven van Duitschland en Ita e Tegentjyer de westelijke mogendheden en de onmiddellijke buren van Roemenie wordt een streng objectieve berichtgeving van informatieven aard geeischL De Bulg arsdbRoe meensche besprekingren IN BESUS SEND ST IUM Naar verluidt is gisteimiddag in Crajova een beslissende bespreking gehouden tusschen de Bulgaarsche en Roemeensche afgevaardiigden waarby de jongste Roemeensche voorstellen zyn besproken Hierna kwam de BulgaarsiChe delegatie in een vergadering byeen TegelykerUjd werd om aanwyzingen uit Sofia verzocht Men verwacht dat heden de protocollen oi derteekend zullen worden Minister T resident Filoff en minister vdn Buitenlal dsche Zaken Popoff zyn gistermiddag vikt het uitbrengen van een rapport over den nieuwen stand der Bulgaarse Roemeensche onderhandelingen door den konmg ontvangen Volgens het Roemeensche blad C u re n t u 1 zyn de werkzaamheden van de Roemecnwh Bulgaarsche conferentie m Krajova ais beemdigd te beschouwen Het wachten is nog slechts op de laatste aanwyzingdi van tteide regeenngen voor het onderteekenen van het verdrag In goed mgehchte knngen te Boekarest verluidt dat er nog stee 1s bepaalde moeilykheden bestaan by de Roemeensch Hongaarsche onderha idelingen m Krajova doch dat echtei de nieuwe mimster president generaal Antonescu tievolen heeft de ondiirhacdehngon zoo snel mogelyk te beëindigen en aan de Burgaarsche eisGhen op het gebied van technische kwesties geen moeityiihedea m den weg te leggen De nieuwe Honjgraarsche gebieden HON S lAR8CBE TROBPKN IN SAIHMAR De chef van oen Hongaarscben generalen staf deelde gisteren mede dat de Hongaarsche troepen m Sathmar en Marmarosch Sigeth zyn binnengerukt 0e opmarsch is geheel volgens plan en zonder storingen verloopen AMERIKA Crediet voor de bewapening RUIM 5 iWILLIARO DOLLAR Het Huis van Afgevaardigden heeft het wetsontwerp aangenomen dat voorzie n een crediet van 5 2 milliard dollar voor het bewapenen van een leger van twee millioen man en voor den bouw van een zgn twee oceaanvloot Het wetsontwerp gaat thans naar den Senaat voor het goed keuren van eenige door het Huis van Afgevaardigden aangebrachte veranderingen De Engelsche steunpunten VERKLARING VAN HULL De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Huil verklaarde dat de Spaansch Amerikaansche nati s in het kader van wederkeerigheid natuuriyk ieder oogenblik de meuw verkregen acht steunpunten m den Atlantischen Oceaan kunnen gebruiken Op de yraag waarom Engeland tui chen het afstaan van steunpunten in New Foundland en Bermuda en de andere zes eilanden een onderscheid heeft gemaakt weigerde Huil echter een antwoord te geven Na herhaaldelyk aandringen verklaarde Huil tenslotte dat hy niet geloofde dat dit geschenk van steunpunten in New Foundland en op de Bermudaeiianden zooals lord Lothian en president Roosevelt het hebben genoemd de Vereenigde Staten eenige byzondere verplichtingen van dankbaarheid oplegt Wanneer men deze heele gebeurienis beziet en zitfh een voorstelling maakt van de voordeden die Engeland door de e overeenkomst verkrygt gelooft hy Huil niet dat er een groot verschil bestaat m de tegenwaarde van de wederzydsche transacties Op de vraag Wa Engeland aanleiding heeft gegeven eer VCTscni ie maken lu M iieii Je beide pachten zou hy Huil aan de Engelsche regeering het voorrecht willen laten hierover een verklaring te geven De Cocos Eilanden VERKOOP AAN AMERIKA Naar United Press uit San José Costa Rica meldt heeft president Guardia m een persgesprek medege de ld dat de 400 myl voor de Midden Amt nkaansche Zuidzeekust gelegen Cucos eilanden aan de VereenigdeStaten als marme en luchtvaaitbaiiszyn aang boden Verkoop komt metm aanmerking wel echter verpachting op landen termyn Washington heeft zich intuj schen nog niet officieel hierover uitgela en De Cocos eilana n werden Woensdag genoemd m een interview met den Amerikaanschen minister van Marine Knox die zyn mededeeling dat reeds onderhandelingen aan den gang waren Donderdag tegensprak AZIË GROOTE BRAND IN KOBE In de havenstad Kobe Japan ontploften hedenochiend vroeg velschillende olietanks De brand greep met razende snelheid om zich heen waardoor nieuwe ontploffmgen ontstonden Een m de omgeving liggende fabrieksgebouw werd geheel m de asch gelegd Over de oorzaken van dezen ramp waarvan de gevolgen nog niet zyn te overzien is voorloopig nog mets bekard By deyen brand zyn geen personen om het leven ge komen ZWITSERLAND LVCHTALAHAI IN GENtVE EN LAVSANNE Als gevolg van het vhegen van Engelsche vliegtuigen Imven Zwitsersch gebied IS gisteravond in Geneve van 23 PO tot 23 20 uur en m Lausanne van 23 00 tot 23 20 uur wederom luchtalarm gegeven BINNENURO VERLAGING VAN LOONEN EN SALARISSEN Toelichting op de jongste verordening De leider van de afdeeling Sociale Zaken by den commissaris g reraal voor Financien en Economie deelt mede De Rykscommissans voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft eenige dagen geleden éen verordening uitgevaardigd over het verbod van het verlagen van loonen en salarissen Deze verordening is gepubliceerd in het Verordeningenblad van 29 Augustus 1940 In overeenstemming met artikel 3 dezer verordening heeft de secreta risgeneraal van het departement van Sociale Zaken de voor de uitvoering vereischte voorschriften m d Nederlandsche Staatscourant 1940 bekend gemaakt I e verordening van den rykscommissans heeft de bedoeling de wertc nemers te beschermen tegen wiUekeunge verlaging van hun olutv angsten dwz tegen kortingen die met gelK den zyn door de economische verhoudmgen m he bedryf Zy is uitgevaardigd na ov erleg met de erkgev ers en werknemersorganisaties Zy treedt wat den kern betreft m de plaats van het besluit van den Nederiandsehen opper beveliébber van Land en Zeemacht vali 24 Mei 1940 De bedoeling vir dat besluf was ongctwyfeld ook den werknemer te beschermen tegen ongerechtvaardigde vermmderipg van zyn inkomen De er in genoemde reci ts middelen zyn echter voor dit doel ontoereikend gebleken Het besluit vaii den Kcderiandsclien opperbevelhebber gèf welisrwaar den werknen het recht legen migerechtvaardigde Icons verlagingen bezwaren m te brengen bt hft college van lyksbemiddelaars doch het hiep niet de mogeljkheid ook zonder uitdrukkelyke bezwaren midden betrokken werknemer op e treden tegen willekeurige mkomenverlagmgen De ervaring heeft echter geleerd dat d werknemer dikwjls hetztl om persoonlyke redenen helzy op grond van zyn economische afharke Jkheld in het geheel met in staat Is van het hem gegeven rt ht gebruik te maken Daartegenover eischt de verorde mng van den Rykscommiaéaris voor het doorvoeren van een loonsverlagmg van den werkgever het liewys dat deze m de voorgenomen omvang door den economisch n toestand van het bedryf dringend noodzakelyk en met de sociale verhoudingen van zyn werknemers vereenigbaar is In de plaats van het recht tot beklag viWi den werknemre stelt de verordening den eisch van goedkeurinig en draagt hierdoor de bewyslast voor de noodzakelykheid van de korting op den werkpever over De verordorirg ont kent echter anderzyds niet dat onder den tegenwoordigen economischon toestand soms he blyven bestaan van een bedryf slechts door een zich bmnen zekere Krc n bewegende vermindemg van de loonkosu kan worden veiUg gesteld Zy bepaalt dat m zulke gevallen zonder mgr jpen v n de overheid door een overeenkomst tusschen de beide belangheb bend n partyen een regebng tot stand moet komen die zoowel met de belangen van het bedryf i s met Je jociale omstandigheden van den arbeider behoorlyk rekening houdt Contact tosschen werkgever en werknemer IS echter dat de werkgever nieT lf zonder meer tot een loonsverlaging kan beslui en maar zich hierover eerst met zyn werkneifters beradT moet een eisch die wanneer zy door de beide partyen juist wordt begrepen tegelykertiid geschikt is om e gemeenschapsgedachte in het bedrijf te bevorderen en daardoor tenslotte slechts het algemeen belaag van alle betrokkenen dient Onder het geldi heidsKebied van de verordTsng van den Rykscommissans vallen alle landbouw economische industrieeleen handelsbedryven met in begrip van visschery en scheepvaartbedryven De verordening is v der van toepassing op de arbeids verhoudmgen in de vrye beroepen Onder geMcndo Ipon en salaristanevor voor tórting waarvan toestemming venscht wordt worden verslaan de m feite betaalde loonen en Sül Töen m mbe rip van alle regelmatige toeslagen en andere versie dingen Niet onder het verbod vaUv n b V toelagen en vergoedingen die slechts een enkele keer worden ver strekt en die slwiihts zoo nu en dan om byzondere redenen v orden gegeven Daartegenover zyi vergoedingen zooals verlofsgelden alsook toeslagen voor overwerk toelagen voor zwaren arbeid toelagen voor byzondere verontreiniging enz in de verordening opgenomen De wyze van goedkeuring zelva is in de uitvoeringsvoorschriften zoodmiig geregeld fat verdere toelichting over bodig is Voor het verstrekken van toestemmingen is bevoegd het college der ryksbemiddelaars dat ook tot dusver met de behandeling van bezwaarschnften op grond van het besluit van 24 Mei 1940 belast was Overigens is Jiet vanzelfsprekend dat alle tot de uitvaardiging van de verordening van den Rykscommissans ingediende bo zwaren door de ryksbemiddelaars nog op den ouden rechtsgrond zullen worden afgewikkeld GARNALENBOOT OP MIJN GELOOPEN Vier opvarenden omgekomen Gistermiddag is in het Brouwers havensehegat de motorbotter Dolfijn Brouw ershaven 9 schipper W van Ree den by het garnalen visschen op eer myn geloopen en vergaan De vier rpvarenden zyn omgekomen Men haeft reeds tviee lyken kunnen bergen De slachtoffers van 2 1tbomniel GIFT VAN DEN RUKS4 MMISSARIS AAN NABESTAANDEN Dinsdag j 1 heeft de gev olmachtigde van den Rykscommisar s voor de provmae Noord Holland de heer Seidel aan de m de omgeving van Amsterdam byeengekomen nabestaanden van de bij het ongeluk te Zaltbommel om het leven gekomen personen zyn deelnemmg betuigd Na een rqjerïrde toespraak overhandigde hy m naam van den rykscommissans aan de famihelcden van de om het leven gekomen slachtoffers en ook aan die der gewonden een financieele bydr e tol leniging van den eersten nood Zweedsch Nederland sche handelsbesprekingen CITVOEB HOUT EN ZELLSTOFT Tusschen Zieden en Ned land zyn naar uit Stockholm wordt gemeld be s rekingen begonnen over een defini tieve regeling van de wederzydache economische betrekkingen waarby voomamejyk de uitvoer van hout en zellstof geregeld zal worden Als gevolg van de tot dusverre geldende voorloopige regeling was het handelsverkeer tusschen beide landen zeer beperkt De kinderen in de Oostmark ER WOltDEN GEEN PAKETTEN MEER AANGENOMEN Van 10 September af zullen geen paketten voor de Nederlandsche kinderen in de Oostmark meer worden aangenomen De reden hiervan is dat de tyd nadert dat de eerste trein met kinderen naar ons land zal terugkomen du IS over anderhalve week reeds te verwachten Het z u dus geen zin hebben met de verzsrding van paketten naar de kinderen nog langer door te gaan TONGEMAN BU B ZWEMMEN VEK080NKEN Gisteren iS m de zweminnchtmg De IJzeren Man te s Hertogenbosch de 17 jange A Lo nans uit Vught plotseling m de diepte verdwenen Verschillende zwemmers brachten d Hi drenkelmg spoedig boven Kunstmatige ademhaling bleek met meer te baten Men vermoedt dat de j igeman te vhig na den raaaltyd is gaan 2wen men RADIONIEUWS ZMM4af 1 Septemim JIAABSVELn 114 4 II Ncnv tM Berichten ANP l m SchrifUM meditatie MS Gtwljde muziek fgr piTIS Gran otoonmuziek SM Marcando mimS en gran ofoonmuiiek Mis Orericor wn I li S Morgendien li m Ci to muaek 11 is Zang en p ano 12 M sSShSi IZli Gramofoonmullck 12 4S Ben rten ï 14S Pro Arfe trio en gramofoonmuiiek Chri5 lectuur 1 M Chlst liedeien at 77 I4 Granotooi muzieic 4 U MoUo Camah ii en gramofoonmuziek i IS Berichten A MB J Voor de jeugd IS OiamoJoonmtiuS VPJtO M Btlbelvertellingen NCB V 4 CramofcHHunuiiek Vragen van l dag ANP tlS Berichten TM RcportaaT al muziek S M Berichten ANP t ptb Toespraak opn i 15 Amhem the orke vereeniging S4S De wacht bij het wsnaal causerl 9 OS Postillons en een mannw kwar tet f 43 Gewtide muziek gr p HienuSchnftteang M IS 1 J Berichten A N J sluitsne KOOTWUK IS M V AB A Berichteo Dultsch JIJ Berichten Ent tJS GramoCoonmuziek Om 00 Bt ichlea ANPl 10 J Orgelspel II 15 BerichUn Ent IIJO Grainofoonmuziek IZOO VARA ork 12J IJ4S Berichten Duit ch l 4 lj Berichten ANP 2 0 Berichten Dl twh llJ n ralda en solist 3 15 Berichten En lach 3J0 Gran ofoonmuziek 3 45 Tumbouwpraatje 4 IS De Rambier 4 45 Gramofoonn u ek IN Berichten Duit ch 5 IS Berichten A h P 5J OigeKpel S 15 Berichten Enge sch 6J9 E nie ra da 7 Oê Vragen van den dag ANP J 0 Gramofooniruziek TJÖ Reportage T 45 Gramofoonmuziek eventueel reportagt M Berl hten r uiti ch 815 Berichten ANP KJO detichten Engei h 145 VARA orke 915 SJO Berichten Engelsch 10 00 B ncMeH DoiUch 1015 Berichten ANP 16 30 14 e Berichten EngeUch en sluiting II 15 II M U 15 13 30 en 115 130 Berichten Ereescb RECHTSZAKEN De stryd om een kind VEBHOOR DER GiÉTIJICEN Gistermiddag heeft m het gtrechts bouw te s Gravenhage ten overstaan van den raadsheer commissani mr A L M van Berckel getuigenvernoor plaats gehad in verband met het dezer dagen m hooger beroep voor het Gerechtshof gewezen a re t in de procedure tusschen twee fam hfs om het bezit van een baby welke procedure IS ontstaan na den bominslag in de Bethlehem kliniek op 10 Me j I De familie S had namelyk te bewijzen dat het lykje dat op 30 Mei in de puinhoopen gevonden is dat was van een kind toebehoorende aan een moeder die op zaal 9 lag De procureur van de fam S mr van Oven had 12 getuigen voorgebracht Arts Hoogeboom werd gehoord m verband met het ecrstgevonden kinderlykje Getuige neeft d doodsoorzaak vastgesteld Het lyKje as toqn neergelegd op een binnenplaats Even te voren was het ge ondcn m de puinhoopen Het was van het mannelyk geslacht en 8 10 dagen oud onhorkenbaar Een tfe getuigen gaven een beschrnving van zaal 15 waar alleen baby van het vrouwelyk geslacht lagen Een der zusters van de linnenkamer herkende n wiegkleed dat gevonden wai als een kleed zooals dat op 7aal 9 gebruik was Dit kleed lag m het 5 iin by het lykje Hoofdin iecteur D Pool vei Klaarde om dat het het meest aannemelult IS dat het gevonden lykje van een kind van zaal 9 was en ook rechercheur Jurgens die by de onderzoekingen aanwezig was deed vieiet mededeelmg van zyn bevindingen De heer M Meeuwisse portier vwi de Bethlehemfclmiek verklaarde au laatst getuige om dat wel etn sti van zaal 13 weggeslagen maar aatvan die zaal geen wieg nssr beneoenis gekomen De contra onquête werd vastgeste op Woen lag 11 September 3 uur DOODEI UKE AANRUDfiviG ONl MAARTENSDIJK Op 21 November 1939 heeft onder de gemeente Maartcn U by het kruispunt van den Toiakw weg een epistig auto ongeval voorgedaan w iby een jarige vrou en een ïO jarige jongeman door e a auto gegrepen en gedood j De rechtbank te Utrecht had o bestuurJ r van den bestelauto 34jarigen man m dienst van t radioagentachap te Hilversum o deeld tot een gevangenisstraf s drie weken Gisteren is deze zaak voorgekon voor het Amsterdamsche gerechtsW Nadat de procureur generaal A A L r van DuUemen nogmaw de aandacht gevestigd had oP tekortkomingen van den b J 2uen eenzelfde gevangenisstraf voroe drong de verdediger aan op voorwaardelyke vWixwdeeling niet vryspraak De president van het hof mr J i les zal ov r YMrtien dagen si aak do a