Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

OUDSCHE CCtBAHT Waterdag 7 Sept 1940 He Jcargans No 20420 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F ÏEETER Postciro 48 00 Bur Markt 31 f l 274S Ingrijpende maatregelen vooral voorde kuststreek OORLOG in het land van de rs £i5 cfp ÏI E De Briiseh Amerikaan ache overeenkomst leeuwen tijgers en olifanten Met ingang van Maandag a s Pe Italiaansche campagne in Centraol Afrika Engelscli zouden ▼ cm plan zi nNoordel k woMt nzöne niet te verdedigen f Niemand mag zich tussohen 22 en 4 uur zender verlof buitenshuis iMgeven Legitimatieplicht voor alle Nederlanders boven 15 jaar Met ingang van Maandag aji zijn ingrijpende maatregcle vooral voor de kuststreek afgekondigd Dt voornaamste bepaling is dat men z ch niet tosschea 22 en 4 aur zouder verlof buitenshuis mag begeven Voorts zijn b arkende bepalingen afgekondigd voor bedrijven van ïw ende koaffieden en straatartisten klaa d dat de Vereenigde Staten bin aan de zorgen van de konmgu moeder Regeeringswijziging in Frankrijk Speciale ministerraad voor de leidende politieke beginselen Weygand belast met de verdediging van liet Fransche koloniale rijk öe militaire medewerker der V P B eJdt H ET onder opperbevel van den vicekoning van Ethiopië den hertog van Aosta opereerend Italiaansche koloniale leger heeft thtu onmiddellük na de verovering ao Britaefa Somaliland een nieuwe upmaiach ingezet in Zuidoosteluke nehting De in den sector tuaschcn Mojrale Dolo en Daba in de EngelKhe kroonkolonie Kenya binnengedrongen Italiaansche legerafdeelingen hebben zooala uit de jongste legerberichten ia gebleken een bres gejlagen in het Engelsche koloniale rijk TOorzoover het Oost Afrika betreft die aleeds grooter wordt en bezetten imlfngs de belangrijke sta j Boena De Italiaansche opmarsoh aan de grens fdiuchen Ethiopië en Kenya begon reeds in den aanvang van Juli met liet bezetten van de door de Engelschen in een versterkte plaats omgebouwde stad Moyale Reeds kort daarna meldde het Italiaansche legerbencht de bezetting van het geheele gebied tusschen Moyale Dobo en Daba dat met een diepte van vijftig kilometer als een scherpe wig naar het Koordoosten gericht gedreven was in de grea Óne tuaschen Abessinié en ttaliaansch Samabland De spoedig daarna ingezette offensieven tegen Britsoh Somaliland brachten de operates van de Italiaansche troepen in Kenya tydelijk tot staan Thans is de pmarsch van de Italiaansche troepen van de overovcrde postitie Moyale uit pnieuw begonnen ditmaal in Zuidwestelgke richting De beteekeoia yan Kenya Het IS de eerste maal in de koloniale geschiedenis van Oost Afrika dat de Britsche kroonkolonie Kenya loof vijandelyke troepen wordt bellreigd Kenya neemt m de structuur van het koloniale Britsche gebied dat sich uitstrekt van de Middellandsche Zee tot Zuid Afrika een zeer belanglljkc plaaits in Gelegen midden in het liart van Afrika vormt dit oudste protectoraat van Engeand de verbindende ichakel tu achen Egypte den Soedan en de zich van Kenya uit in Zuidelijke richting uitstrekkende Engelsche kolomen Tanganjika Oost en Zuidelgk Khodesië en de Unie van Zuid Afrika Alleen het bezit van Kenya waarllorgt Groot Brittannië de strategisch zoowel als economisch voor de instandhouding van het Afrikaansche Ittiloniale ryk belangrijke eerst in den Wereldoorlog verworven verbindingslijn Cairo Kaapstad iSe Italiaansche tlmiBrsch in Kenya is derhalve gericht j iien een buitengewoon verwondbare Ifék van het Engelsche gebied in Afrika De kroonkolonie Kenya bc laat een oppervlakte van rond 582 000 vierkante kilometer heeft een inwoMrtal van 2 8 millioen en wordt be tuurd door een gouverneur generaal die zün zetel heeft in Nairobi benoamd wordt door het ministerie van Kolomen en direct onder toezicht staat van de Engelsche regeering Italianen behoaden het initiatiei Met de gemelde verovering van Boena z de Italiaansctte troepen thans twintig kilometer diep in de kroonkolonie Kenya doorgedrongen De meer naar het Noorden gelegen grenszóne tusschen Kenya en Ethiopië wordt bewoond door nomadische stammen van hetzelfde ras die welke het voornaamste deel yan de bevolking in Italiaansch en Brttsch Somaliland uitmaken Enkele dagen geleden beval de gouverneur generaal van Kenya het ontruimen van deze grensgebieden De door So OOO inboorlingen sedert mensciienheugenis bewoonde streken moesten hals over kop verlaten worden en de raenscuen worden door de Engelsche troepen naar het Zuiden gestuurd De opmarsch van de Italiaansche troepen voltrekt zich allereerst in een volkomen dor zanderig woestijngebied Eerst verder naar het Zuiden begint de rijke vruchtbare hoogvlakte waaraan de Britsche kolome haar waarde en beteekenis ontleent Met de Verovering van Boena hebben de Italiaansche troepen zich thans verzekerd van een belangrijk knooppunt In Boena komen de enkele karavaanwegen van Moyale en Oostelijk Daba samen en voeren vandaar naar de zeshonderd kilometer Zuidelijker gelegen hoofdstad Nairobi Het bezit van deze min of meer gebaande woestijnwegen is Strategisch van het hoogste belang Van Nairobi uit zetten de Italianen nu kort geleden hun opmarsch in naar het 150 kilometer ten Zuiden daarvan gelegen Wajr dat over rijke waterbronnen beschikt In deze streek hebben de Engelschen kort geleden een vliegbasis ingerKrtit van waaruit het Engelsche luchtwapen zyn aanvallen richtte tegen Ethiopië en de Italiaansche steunpunten aan den Indischen Oceaan en de Roode Zee Zuidetijk van Wajr beginr Ben de eindelooze wouden en moerasgebieden beroemd door de jacht op groot wild op leeuwen tijgers panters en olifanten Waar de beslissing zal vallen Van strategisch gezichtspunt bezien begint de beslissende stryd om het bezit van Kenya eerst ten Zuiden van Wajr in het uitgestrekte stroomgebied van de Tana De Engelsche weerstand zou naar van betrouwbare zijde wórdt vernomen slechts gering ziin Het Engelsche oppercommando in Nairobi schunt van plan te zgn de Noordeiyke woestijnzóne met te verdedigen maar eerst in het stroomgebied van den Tana tot een krachtige tegenactie over te gaan Thans kan gezegd worden dat de strijd om het bezit van de i rtralegi3ch doorslaggevende kroonkolonV Kqnya in het Britsche koloniale Oost Airikaansche ryk in vollen gaüffi LANDSCHE TELEFOONKANTOREN TUde ke maatre Ten behoeve van een vlotte af Mkk Ung van het telefoonvM keer van en met de Dultsche bezetting in Nederland zlin by wijie van tQdeItike maatregel op de gnioistc teiefoonkaBtoren Duitsefae telefonisten Ingeschakeld die beschikken over een eker aantal telefoonverbindingen welke op afxonderlijk daarvoor ingerichte telefoonpasten tlja verbonden De afwikkeling van het Nederlandsehe telefoMiverkeer xal onder dtien maatregel niet lijden aangezien mc de ter lake bevoegde Dultsche antoriteiten is overeengekomen dat het OKde tot de taak van de Dnilsche tdefantatCD behoort voor zoover daartoe gelegenheid bestaat haar aorg te wüden aan de afwikkeling van het Nederlandsche telefoonverkeer ingeval dit dreigt te vertragen Zij zullen die afwikkeling in voorkomende gevallen op de lelfde sorgvuldige wijze behartigen als het telefoneerend publiek van de Nederlandsehe telefonisten gewend i De Rükscommissaris in het Westland BEZOEK AAN DEN PROBTIIIN ZAGLASDISTRICT Rykscommissaris Seyss Inquart heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan het We stlandsche tuinbouwcentrum De Rijkseommissaris werd vergezeld door verschillende autoriteiten o w graaf Grote Ir J M Riemens rykslumbouwconsulent en directeur vsn den proeftuin te Naaldwyk leidde het hooge gezelschap rond en gaf de noodige inlichtingen Allereerst werd het komkommer meren tomatenbedrijf van den kweeker van Spronsen te Loosduinen bezichtigd Hierna werd een bezoek gebracht aan den proeftuin van het Zuid HoUandsch Glasdistrict te Naaldwyk De rykscommissaris toonde groote belangstelling voor de versche nc Westlandsche cultures en voor Roeven met nieuwe groenten en fruitaoorten De hooge bezoeker liet zich inlichten over het verloop der proeven betreffende de soyaboonen en papri kacultuur Nadat de Rykscommisaaris nog het nieuwe laboratorium voor den tuinbouw te Naaldwijk in oogenshouw had genomen vertrok het gezelschap weer naar Den Haag BRITSCHE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR CANADA Uitgebreide voorbereidingsmaatregelen Volgens de laatste te Stockholm ontvangen berichten doen in de Ver Staten hardnekkige geruchten de ronde volgens welke de Britsche koninklijke familie zeer bin tnkort naar Canada zon verhuizen De meeste leden van het koninklijk huis hebben Ltrnden verlaten en ver toeven het oogenblik in Schotland De Britsche admiraliteit heeft nauwkeurige plannen uitgewerkt voor het overbren gen van het koninklijk huis naar de nieuwe wereld In verschei N ne havens van 3e West hoUche kust worden twee groots kruisers en een groot aantal torpedojagers tot dit doel in gereedheid gehouden Zou het vertrek noodzakelijk wwden dan znllm eerst de koninginmoeder en de kinderen van het koningspaar weggebracht worden Het koningspaar zelf wil met het oog op de stemming der bevolking zoo lang mogeli blijven Odder alk omstandigheden lOB de vlacht van het ktminklijk huis pas dan aaa het Engebche publiek woniea medegedeeld wanneer alle leden der famQie veilig op Caaadecschen bodem M d B sija aaagelnuiea Dè llHMung seH sal ia dit geval waarach dËpi Toroato ab resi tiaitkHwa VIER VERORDENINGEN Bat A N P meldt nader Op bevel van den commissarisgene rasl voor de Openbare Veiligheid den hoogeren S S en politieleider zijn vier verordeningen uitgevaardigd die in het laatste Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied gepabUeeetd z jn en die b kingrijke en ten deele ingrijpende voorschriften inhouden Alle inwoners hebben de pUrht deie voorschriften eonscientiens in acht te nemen ter vermijding van gevoelige straffen en strenge dwangmaatregelen LEGITIMATIEPLICHT In de eerste plaats is door de seere taiissengeneraal van de departementen van Binnenlandsehe Zaken en van Justitie voor alle Nederlandsche staatsburgers boven 15 jaar die ia Nederland wonen of verblijven met ingang van 1 October 1940 een algemeene legUimatieptieht ingevoerd Dit verplieht iedere Nederlander in het bexette Nederlandsche gebied steeds een van een foto voorzien officieel indentiteitsbewijs officieel foto leiAtimatie BUITENLAND AMERIKA DE VER STATEN EN HET BRITSCHE RIJK Geen defensief verbond tiuschen V S en Australië STRATEGISCHE WEG VEE STATEN CANADA ALASKA Op de persconferentie is den Amerikaanschcn minister van Buitenlandsche Zaken Huil de vraag gesteld of de regeering der V S met het oog op de oiitwikkemg in het Verre Oosten met Australië evenals zij het met Canada heeft gedaan een defensief ver bond wilde sluiten Huil antwoordde dat op het oogenblik geen plannen voor zulk een verdrag bestaan De besprekingen die Huil gisteren met de vertegenwoordigers an Engeland en Australië had gevoerd hadden in het algemeen slechts bestaan uit het uitwisselen van inlichtingen over den toestand in het Verre Oosten Er wa ren daarby echter nóch voorstellen gedaan noch beslissingen genomen Bovendien had de conferentie van Vrydag hoofdzakelyk de onderteekening van arbitrageverdragen gegolden Huil weigerde te antwoorden op de vraag of Engeland de regeering der V S het gebruik van de vlootbasis Singapore had aangeboden De plaatsvervangende chef van den Canadeesohen marinestaf Murray heeft te Ottowa verklaard dat de onlangs door Roosevelt in het leven geroepen Canadeesch Amerikaansche verdedigingsraad o a plannen zal bespreken voor den aanleg van een door Canada leidenden strategischen verbindingsweg tusschen de Ver Staten en Alaska De eerstvolgende zitting van den raad zal Maandag te Washington worden gehouden Nieuw erediet voor Amerikaansehe defensie De Senaat heeft het wetsontwerp waarbij een credict ten bedrage van 5 2 milliard dollar voor de landsverdediging beschikbaar wordt gesteld aangenomen en ter mderteekening aan Roosevelt dooc zonden Het totaal van de in deze zittingsperiode voor bewijs bU deh hebben ial kem In staat stelt dsh te allen tijde kthoorlUk te legltimeeren Het bewijs nMct worden afgegeven door een Nedatlandsehe instantie Het offieieele tota legitima tiebewijs mag niet worden iMgegeven voor een langeren tijdsduB dbua een jaar Een uitzondering is geaaaafct voor het pasiHtort dat naar gelaac van tijn geldigheidsduur voor behooil ke legitimatie kan worden gebruikt Bel indentiteitsbewijs moet behalve doa naam en de voornamen bevatten dea geboortedatom de geboorteplaats ktt beroep de gemeente van inwoniac oi het adres zoomede de handtedundag van den houder voorts den datna vdV uitgifte het dienstzegel van de Instantie die het bewijs heeft uitgereikt alsmede de handteekening van dea bevoegden ambtenaar die het bewijs haait aitgereikt Wie niet in het bezit Is van een zoodanig officieel bewijs kaa akh één doen uitreiken door de bevaegde gemeentelijke instantie op het raadholt De plicht van de buitenis ndm en statenioozen era te allen tijde sa geldig paspoort bij deh te dragea wordt door deze v ordening niet tar zijde geseL Zie verder eide in dit blad bewapeningsdoeleinden hetai voor terstond hetzij voor later uitgetrokken gelden gaat thans de 15 milliard te boven Amerika zal belangrijke beslissingen nemen i VERKLAKING VAN MTBON TAYLOR De persoolilijke vertegemro Mtliger van RooseVelt by het Vaticaan Myron Taylor die var aag uit Lissabon te New TfOTk is aat omen heeft vpr De Fransche regeering is gisteravond na een onder voorzitterschap van maarschalk Pétain gehouden ministerraad afgetreden Er is daarna een communiqué uitgegeven waarin gezegd wordt Met het oog op de versterking van het rogeeringsgezag heeft maarschalk Petain besloten een ministerraad te belasten met de taak de leidaade beginselen van de politiek der regeering vast te leggen en ze in wetten tot uitdrukking te brengen De leden der regeering die tot dezoi door maarschalk Petain gepresideerden ministerraad l ehooren en de volmachten van mmisters het ben z n Justitie Alibert Buitenlandsche Zaken Baudouin Productie en arbeid Eelin Financiën Bouthiiier Binnenlandsehe Zaken Peirnutfaon De l esluiten van den ministerraad worden door een kabinetsraad die door den plaatsvervangenden minis Een kaartje waarop zyn aangegeven de eilanden die Engeland aan Amn üyt heeft verpacht s Kartograf bur v d Ned Dablp nenkort in internationale vraagstukken beslissmgen van vitale beteekenis voor de toekomst dtr VS zouden nemen Taylor weigerde er zich nader over uit te laten van welken aard deze vraagstukken waren ENGELAND De Duitsche luchtaanvallen OmCIEEL BRITSCH COMMVNIQt In het ofticieele communiqué van het Bntsch ministerie van Luchtvaart wordt gezegd dat vyandelyke vliegtuigen m sterke formaties gistermiddag liet kunstgebied van Kent hebben aangevallen By dezen aanval heeft de vijand beschadigingen aangericht Laat in den namiddag heeft de vijand opnieuw aangevallen By dezen aanval is op d n Noordehjken oever van da Tïieems op een industrieel terrein brand veroorzaakt BELGIË KONING LEOPOLD IN THtRINGKKi H t N derlandsch perskantoor ta Berlyn verneemt dat konmg Leopold van België reeds geruimen tyd me korte onderbrekmgen gedurende welke hg te Brussel verbiyf houdt op een kasteel m niürmgen woont Hierdoor worden alle berichten gelogenstraft als zou de Belgische koning geen t e wsgingsvrijheid worden gelaten Hier by kan nog worden aangeteekend dat de kinderen van den koning verblyven in Brussel waar zy toevertrouwd zyn ter president Laval geleid wordt uitgevoerd Tot den kabinetsraad behooren ook alle staatssecretarissen met en zonder den rang van minister Laval is belast met de voorlichting en met d coördinatie der ministeries De kabinetsraad zal de loopende bestuursaangelegenheden en de aange legenheden die niet voor den ministerraad gebracht worden afhandelen Generaal Weygand heeft in zijn hoedanigheid van i eraalgedele geerde der regeering in Franseh Afrikü de meest uitgebreide volmachten gekregen om de verdediging en do veiligheid van het Fransche koloniale rijk te waacburgen Door het overdragen van deze missie de verdediging in Aftika te centraliseeren heeft de regeering bewezen dat zy Vastbesloten is zich met alle middelen ta verzetten tegen de intriges die erop gericht zün het moederland en da koloniën van elkaar te verwijderen en de eenheid van Frankryk in gevaar te brengen V