Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1940

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE Maandag 9 Sept 1940 19e iurgutz 20421 GOU BANT Oirecteur F TIBTBR Postctro 48400 Bar Harkt 31 T i 2T4S tonden iiüaar beproefd Hevige Duitsche luchtaanvallen Zaterdag begonnen d u den vandaag nog voort Branden zelfs in Cherbourg te zien Engelsche berichten geven toe dat er groote schade is aangericht Londen de Engelsche hoofdstad is Zaterdag Zondag en heden astig geteisterd door hevige Duitsche inchtaanvallen waardoor nHie enorme branden ontstonden dat zij Van Frankrijk nit te zien waren Ook in Engelsche berichten worden de verwoestende gevolgen raa het Dnitsche luchtbombardement toegegeven De aanvallen begonnen Zaterdagmiddag en geschiedden blijkens de mededéeling Tin het q terbevel der Dnitsche weei macht als vergelding voor de nachtelijke aanvallen welke het Engelsche Inchtwapen de laatste weken in versterkten omvang tegen niet militaire doelen in het Dnitsche rijksgebied heeft ondernomen Van het stadscentrum van Londen lot aan de monding van de Theems strekte zich weldra een enkele froote rookwolk uit Bij den grooien aanval van Zaterdag werden alle vliegtuigtypes jebnükt welke Ouitschland bezit Heinkelbommenwerpers JunkersTÜegtuigen Messerschmittmachines hebben verderf naar het eiland overgebracht aldus het D N B Elke machine droeg tweeduizend kilogram ontplofbare stoffen naar den vijand Verscheidene millioènen kilogram ijzer zijn boven Londen losgelaten De Engelsche luchtveriperring werd van het Zuiden doorbroken Het was moeilijk door den gordel van afweer rondom Londen heen te komen De Engelschen verdedigden hun hoofdstad taai en verbeten De geweldige schade welke aan het hart van het Britsche rijk veroorzaakt werd is met offers betaald moeten worden Maar op dit oogenblik is het alleen van belang dat het Duitscke Inchtwapen op klaarlichten dag Londen met bommen keeft bestookt aldus het D N B Militaire waarnemers in Berlijn zijn Iwt erover eens dat dit het begin van de vergelding is welke Hitler heeft aangekondigd Duitsche berichten over d i aanval terdae Sterite afdeelingen Duitsche gevechtsvliegtuigen zijn bezig aan den grootschen aaiwal op militaire doelen in de stad en de haven van Londen Formaties Duitsche jacht en torped vliegtuigen maken het EngelaeSie luchtdoelgeschut nutteloos In onregelmatige volgorde en over verschillende hoogten verdeeld j gen de Duitsche bommenwerpers geconcentreerd hun aanvalsdoelen tegemoet Overal vallen bommen en vlammen branden op Rookwolken vonrien zich boven de daken van dé grootste stad ter wereld Ontploffingen zijn tot in de Duitsche vliegtjiigen te vernemen De moeite van het Britsche luchtdoelgeschut i vergeefsch Steeds komen nieuwe golven aanzetten terwijl een deel der Duitsche vliegtuigen ontdaan van hun bommenlast reeds weer huiswaarts vliegen Het hart van het Britsche wereldrijk is aan den aanval van het Duitsche luchtwapen blootgesteld De verliescijfers van den aanval van Zaterdag bedragen volgens nog met bevestigde inlichtingen 87 Engelsche vliegtuigen en 26 Duitsche toestellen Naar het D N B verneemt teisterden de Duitsche bommenwerpers Voornamelijk de ten Oosten van Londen gelegen voor den oorlog belangrijke industrieele doelwitten in SilTerton Woolwich en Greenwich De aangerichte schade zou ontontzaggelük zijn Het gehecle vcrkeersoentrum vu Londen is bU den aanval in het ongereede geraakt De schachten van den ondergrondschen spoorweg zijn naar men heeft kunnen vaststelen ingestort Twee gasfabrieken vlogen in de lucht en groote entrepots en graanpakhuizen werden door de Dnitsche nueiilnes aangevallen De aanvallen op de hoofdstad zijn tijdens den nacht op Zondag niet linder hevig geworden Het bombar deeren werd tot lang na midd nacht jpst dezelfde hevigheid voortgezet ar gedurende den nacht niet zoo Irijlce vliegtuigen kunen starten wden de aanvallen gedaan door Wonderlijke groepen meestal be ande uit honderd bommenwerpers e Duitsche toestellen vlogen aller handig boven de Engelsche lucht Perring De Engelschen hielpen Duitschers in zooverre dat zij de Ieii van de zo lichtbatterUen steeds weer langs de versperringsballons lieten gluden teneinde de aanvallende vliegtuigen in het licht te vangen hetgeen in de meeste gevallen mislukte Daarentegen zagen de Duitsche piloten dfe versperring hel verlicht voor zich liggen en kondeA zij deze met gemak uit dfen weg gaan Duitsche verkenningsvliegtuigen berichten dat de geweldige rookwolken die Zaterdag na den grooien aanval op Londen opstegen nog steeds boven het gebied tusschen Londen en het Kanaal hangen Zij trekken langzaam naar het water en naar de kust van Vlaanderen vanwaar men gedurende den nacht de branden in Londen kon zien Uit Linden zelf stügen zonder onderbreking nieuwe rookwolken op en verhinderen in groote gebieden een nauwk urig vaststellen der schade door de Duitsche verkenningsvliegtuigen Ben geweldige brandhaard ligt in het stadsgedeelte ten Zuiden van de Tower waar gisteren belangrijke en uitgebreide fabrieken zijn getroffen In het centrum der stad woeden vele andere groote en kleine branden die voedsel geven aan de geweldige rookwolken die als een huiveringwekkend teeken der vergelding over het Engelsche land tr i en Naar het D N B mededeelt ijn Zaterdag ook Thameshaven en Chatham aangevallen In Thameshaven werden de West Indië dokk i doeltreffend met bommen bestookt in Chatham WCTd een munitiefalM iek getroffen Zondag Zondag DJt B fcericht van Een luidt In de afgdoopen 24 uur heeft het Duitsche luchtwapen niet alleen een groeten aanv sslag gewonnen doch ook een veidedigingsslag met cld zaam succes geleverd Volgens de laatste berichten zijn de verliezen van de Engelschen bij de Duitsche actie tegen Londen tot 93 gestegen De Duitsche verhezen zijn met hooger geworden dan 26 vliegtuigen De ononderbroken luchtaanval op voor den ooriog belangrijke doelwitten van de Britsche hoofdstad heeft onuitwischbare sporen op haveninstallaties dokken graanpalchuizen pompstations tankinstallaties gasfabrieken en arsenalen achtergelaten Buckngham Palae i Britsch Museum 3 Charing Crau Station m Trafalgar Squara 11 National Gallwy rlemwit s van Jusini P jt5kerk rn Kensington n v hisl Muswm ri tep Abdy itM Katheil acht van vch j tr en Tcwerbrug SFOimWEBNET Door Stuka s en in horizontale aanvallen werden bommen geworpen zonder dat de Duitschers een noemenswaardigen afweer ondervonden Deze groote aanval van het luchtwa Zort op 7M onder 20 10 Maan op 15 52 onder 24M Men is TerpUcht te verduisteren van zonsondergang tot consopkomst Lantaaru van voertivgen moeten nw na zonsondergang ontstoken worden L pen vond ztjn voorljeeldige evenknie in de prestaties van den Duitschen vliegerafweer In twee golven vlogen vijftig tot zestig Britsche bommenwerpers vanuit het Westen komend naar DuitsChland De algemeene koers was Oostelijk met richting Berlijn Een klein gedeelte draaide spoedig naar Zuidwest Duitschland af Bij het be reiken van het rijksgebied stootten de Engelschen als gevolg van de met vermoede versterking en blokkade op een zoo verrassend en massaal wclge mikt afweervuur der luchtdoelartil lerie dat zj de een na den ander als op gemeenschappelijk bevel het veld ruimden en snel het Duitsche rijksgebied weer verlieten Op enkele paatsen e a bij Hamm gelukte het den Engelschen bommen van klein kaliber neer te werpen zonder dat zü militaire aqhaSe aanrichtten Naar men van goed ingelich de verneemt zijn de Duitsche boSanenwerpers reeds opnieuw van niOTwe bommen voorzien De Duitsche vliegtuigafdeclingen in Noorwegen Denemarken NoordwestDuitschland Nederland België en oordFrankrijk staan ieder oogenblik voor het toebrengen van ijieuwe slagen klaar In den namiddag werd gemeld Op het oogenblik zijn nieuwe aan vaUen op de Britsche hoofdstad aan den gang Golf op golf vliegen de Duitsche bommetïwerpers in den rook en walm die over Londen hangen en werpen hun bommen met dezelfde trefzekerheid uit als Zaterdag De uit werking is alleen nog maar waar te nemen door de door den rook hoog opschietende vuurzuilen Engelsche itfire toestellen jagen door de rook walken De Britsche luchtdoelartillerie schiet zonder eeilig doel haar gransften in de door rook bedekte lucht zonder een ernstig gevaar voor de Duitsche aanvallers te vormen Naar van de Fransehe kuist gemeld wordt heeft men gedurende den nacht de ontzaglijke brand in Londen niet alleen kunnen zien van de Kanaalkost bij Calais maar zelfs den geheelen bocht van de Seine tot aan Cherbourg toe Even ver is overdag de geweldige rooknussa te zien die van Londen naar de kust trekt De rookwolken schuiven tot wolkbanken ineen welke reeds n hoogte van verscheidene duizenden meters hebben bereikt In den loop van Zondagochtend hebben opnieuw talryke Duitsche gevechts vechtsen jachttoestellen aanvallen ondernomen op Londen op de zelfde wijze als Zaterdag De militaire doelen dezer formaties waren vitale industrie en haveninstallaties te Londen De sinds Zaterdag op elkander volgende aanvallen hebben naar het D N B van militaire zijde verneemt getoond dat Engeland niet in staat is zijn hoofdstad tegen Duitsche luchtaanvallen te beschermen De Öuitsch e aanvallen hebijen getoond dat het der Duitschen vliegerformaties mogelUle is iedere willekeurige hoeveelheid bommen van alle soorten en ieder kaliber bij dag en bU nacht op militaire doelen van Londen te werpen Londen zal met millioènen kilogrammen bommen bestookt worden zoolang iel aanvallen van vijandelijke vliegers op niet mUitaire doelen in Duitsch and wórden voortgezet Naar bet D N B van welingelichte zijde verneemt hebben afdeelingen van de Duitsche luchtmacht in den loop van gisteren buitenwijken van Londen met succes aangevallen Maandag Hedenmorgen werd gemeld Een formatie Duitsche Iximmenwerpers heeft wederom een aanval gedaan op de installaties van Woolwich waar aanzienlijke schade werd aangericht Ook in de Zuidwestelijke buitenwijken van Lort sn vielen bommen Verscheidene fatnckfinstallaties een magazijn en een nation werden vernield p twee andp e plaatsen brak brand uit By deze aanvallen kwam het op verscheidene plaatsen tot kleine hJChtgevech ten waarbij 12 Britsche en 4 Duitsche vliegtuisen werdenyneergeschoten Latef Sedert gisteravond zVjn de Duitsche bommenwerpers reeds weer op eg om hun vernielingswerk m het Londensche havenen industriegebied voort te zetten Van verre z n de sedert Zaterdag woedende brandhaarden te zien welke onmiskenbaar den weg naar Londen aangeven Het is voor de aanvallers een gemakkelyke taak hun doel te vinden Alle tot dusverre neergeworpen t ommen zijn op de aangegeven aanvalsobjecten neergekomen en breidden de branden uit Eenige Duitsche vliegtuigen vlogen op zeer geringe hoogte op eenige luchtafweerstellingen af om ze met bommen te vernietigen Machinegeweervuur voltooide hun vernielingswerk waarbij ook zoeklichten werden verwoest Het langst loAtalam In den afgeloopen nacht heeft Londen het langste luchtalarm beleefd sedert het begin van den oorlog Negen en een half uur Eerst om 4 uur 35 weerklonk het sein alles veilig De aanvallen werden vannacht naar het D N B verneemt met zoo groote felheid en kracht ondernomen dat de stad tien nor luehtalarmj het langste dat tot dusverre voorgekomen is moest beleven Golf na golf kwam ronkend aan veilig geleid door de reeds van grooten afstand zichtbare vnorverschijnsek der vele branden die in de nabijheid samenvielen tot één reusachtige vlammenzee Een groep vliegtuigen had als aanvalsdoel speciale industrie installaties gekozen waarbij door neergeworpen bommen van het zwaarste kaUber electriciteits gas en watercentrales getroffen werden Uit een gasfabriek zag men een steekvlam van 2600 M hoogte opstijgep terwijl zeer zware explosies op elkander volgden De Britsche luchtafweer zocht met zijn zoeklichten den geheelen hemel af naar de aanvallers zonder echter een Duitsch vliegtuig doeltreffend in de lichtstralen te krijgen Alleen hun eigen haehtjagers werden verscheidene malen gegrepen en zoo verblind dat gezien kon worden hoe een jachttoestel neerstortte De Duitsche vliegtuigen keerden ondanks de versperringsballons en het aan den rand van Londen viurende luchtafweergeschut ongehinderd naar hun basis terug Zij hebben het gewild Onder het opschrift Zij hebben het gewild schrijft de Voelkischer Beobachter o m het volgende De Duitsche adelaar heeft toegegrepen De slag die Zaterdagmiddag tot laat in den nacht aan dé Britsche iKiofdstad werd toegebracht heeft gevolgen gehad waarover de Engelschen als laatsten zich kunnen beklagen Het was een slag der vergelding voor het feit dat de BritSche luchtmacht haar bommen in de rijkshoofdstad uitsluitend neergeworpen heeft op woonwijken der arlieidende bevolking Een volk dat een Churchill aan het hoofd duldt heeft het leed dat onvermijdelijk ook de burgerbevolking treft aan zich zelf te wijten Daarbij willen wij niet over het hoofd zien dat de groote luchtaanval op Londen wederom gericht was op militaire doplen De M o n t a g schrijft onder het op VAN 10 TOT 4 UUR BINNENSHUIS Verordening gaat hed n in De Ingrijpende maatregel waarvan wij Zaterdag melding hebb i gemaakt en die bepaalt dat t verboden is zich tnssehen 10 nnr s avonds en 4 uur s morgens buitenshuis te begeven gaat hedenavond in Op de naleving van deze verordening zal naar van Dnitsche xijde verzekerd is met bQzondere gestrengheid worden gelet Mowel door politie ais door militairen De beperking die hedenavond van kracht wordt geldt reeds langeroi tijd in België en Frankrijk Uitdrukkelijk wijzen wU erop dat de verordening spreekt van verblijf in de open lucht Men zal aieh dus ia den aangegeven tUd ook niet ia tot de woonhuizen bekOOTcnde tuinen aaogton bevinden ZEER ERNSTIGE POLITIEKE BOTSING IN DEN HAAG Een N S B er n ▼ erwondingen overleden HOOFDCOMMISSAKIS UIT AMBT ONTZET Van officieele zijde wordt gemeld Op Zaterdag m den namiddag marcheerde een a l ing van den Natio nalen Jeugdstorat ter sterkte vin an geveer 200 jongens en meisjes begeleid door eenige W A mannen van de M S U door Den Haag in de richtinc van de Balistraat om d if het N S B huis op te zoeken Juist voor dit hida reed met een duidelijk provoccerco bedoeling een wieli der op 0eze afdeeling in waarMbr een rqeisje op den grond werdj gewofpen i Hoewel van dezen marscl aan df poliiie mededeeling was gedaan en hierjvoor toestemming was gegevdn M epen de slechts m geringe steijkte aanwezige Nederlandsche poUtie ainbtenaren met in Daarop ontstond tumult hetwelk in een handgemeen o4ergipg De ter plaatse aanwezige Nederlai dsche pof litiemannen van de fiemeente polilii waren niet opgewa n tegen deie situatie doch maakten op een door den toestand niet gerechtvaardigde wijze van hun wapens gebruik waardoor verschillende N S B ers zwaargewond werden tengevolge waarvan een hunner nog denzèlfden avond in het ziekenhuis is overleden Ook aij de verdere behandeling van dit incident openbaarde zich een gebrek aan organisatie bij de gemeenle politie De Rijkscommissaris heeft op grond van dit feit den hoofdcommissaris van politie in Den Haag uit zijn ambt ontzet en aan den Höheren SS und Pau zeiführer SS Brigadeführer Rauter het verdere onderzoek inzake dit voorval opgedragen sdirift Uur der militaire vergelding o a De Duitsche aanval op de Britsche hoofdstad is nog aan den gang Een zakelijke oorlogsleiding in Enge land zou thans alleen nog maar kiainen constateeren dat de EngelsdM verdediging in hoofdzaak ineeng stort is Het blad wijst er verder op dat Engelschen met het door hen toegegeven lurake uitwerpen van bommen op Duitsche dorpen en op Neurenberg nogmaals een nieuwe uitbreiding van hun moordtactiek hebben ingeleid en het besluit De Engelschen zullen bij het vorderen der Duitsche aanvallen op de Britsche hofdstad of wel tot de avef tuiging komen dat zij een onafloabare mate van schuld op zich hebben geladen en daarvoor moeten boeten of wel zij zullen nog heel andere aanvallen moeten ondergaan Er wordt thans jegens Engeland militair doorgetast Een ooggetuigeverslag Hoe het by den aanval op Londen toegaat vertelt het volgende ooggetuigeverslag dat het D N B doorgeeft Het vergeldingswerk begint Al voorlaatste machine rollen wu naar de startbaan Een spanning die om ontlading roept heeft ons allen gegrepen De zee wordt bereikt Aan den Noordelijken horizon een gloeiende punt het hart van het Bntsehe wereldrijk De vuurroode weersch jo aan den hemel wijst ons zonder kontpas den weg Boven de Theems Onder ons rechts en links spelen de zoeklichten van de Engelsche afweer Hun afweergeschut vuurt tiit alle monden Ze hebben ons niet gezien Het heeft er den schijn van alsof de vijandelyke jagers reeds bij het begin van den dag buiten gevecht zijn gesteld Precies volgens de aangegeven koers vliegen wij naar een groote brandhaard Een gasfabriek ia vernield en brandt lichterlaaie Daapvoor staan eenige gasmeters z zijn het doel di t ons is ongedragen Nog een eindje midden tusschen de zoeklichten De bommen zijn klaar Er op af Een handige draai van den bestuurder maakt het ons allen mogelijk de uitwerking van den aanval te zirn In het doel een plotseling opvlammen en daarop een snelle uitbreiding van den brand De tankinstaUatie is getroffen Een vreeselijke aanblik het wegvliegen Kilometers ver zü onze formallfe een groote vlamrnenzee In alle widstreken verwoest nde gevolgen van de aanvallen der andere formaties Dat wordt aeo vern hrUckelijke Zondagmorgen voor d densche bevolking