Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1940

EKMSTE BLAD ± ZATERDAG 7 SEPTEMBER 194 VE RXuiurr miet de jaarbeuws te bezoekeii GEOPEND Vm 12 SEPTEMBER ZONDAG IS DE BÉüRS GESLOTEN 6822 24 WOONHUiZEN TE KOOP geschikt voor geldbelegging tofr WoRlaflbiir Jbti GuOmm Xtrt neeëewH 10 Mt O 2902 14 TE KOOP GEVRAAGD ENKELE PANDEN Brieven met uivoerige omschrijving bo G 2908 bar v ë Mad 10 dvertentiën in andere bladen worden zonder eenige prijsverhooging geplaatst door de J ADVERTENTIE AFDEELING VAN DE GOUDSCHE COURANT Biedt zich aan nette hulp I d huishouding tegef 1 Oct extern Brieven onder ao O 288S bureau van dit blad 5 Het Centraal Tehuis Oosthaven 31 vraagt voor direct twee flinke Dienstmeisjes voor dag en nacht van goede getuigen voorzien G 2890 8 Te huur gevraagd ill i N 8i siiipkiMir buis el ged hu voor 2 personen Brieven Gouwe 84 G 2897 5 Gevraagd voor direct i net Dag meisje Aanmelden Mevr v EESTEREN Woonark Kinderdijk ii Regentessenplantsoen O 2899 6 woning met poort gelegen aan de Turfsingel Huurprijs ƒ 4 75 p week Te bevr Turfsingel 18 G 2 06 6 KWARTÜES RUBRIEK Klken ZatePdaa plaaben wij in dé K irar4 es rubrl0k kleine lIBBMBBBBii i WEGGELOOPEN klein zwart poesje omtrek Crabethstraat Terug te bezorgen Crabethslraat 59 1 rüna alr iwafeMi met room boter gebakken 3f en 5 cent r VaakaU Stejmkade 31 Meisje bAa voor gezinswasch Netjes genassen en gedrooed Br no 3609 bur v d bl Te koop SA8ZVIVERE BOWIER jaar oud Wilhelmmastr 24 GEVRAAGD RJC meisje 14 i IS jaar Voorwillens 127 Boekbinderij t LEECWEN Turfsingel 23 Hct betere adrts voor inbindoi ran alle soorten boeken jaargaiig eo muziek Te Zewerfiuizeö wordt te huur gevr een slaapnl gedbdd door jonge man Aanbiedingen onder no 3591 bur Goudsche Courant ffcrlO É in rusüg r gele g A W H i J r levtaagd li i lU Sjsf aiét V het Xnaó ii MaanH tot 7 aa 4 iiUF AdreS t Uw tf mmm annc hmtt vwrkamte wikuui en e ktteapel l ar J oor rfdt men let plelmiwlgl Vm priKtir is het rMtig CB geiaaiclcelp thus te zittea Mder het geaot y sn i a a VmUHMII fIGJISO voor de Heeren TOCnU de witte rermoutfa iets zoeter speciaal voor de dames De orV er is Figaro f 1 15 p liter ToceHi fHOp Mtr Vtr t aataarlVk Ue beleende Vermouths in voorraad zooals I niiii 11 t mtm IMIC O aru enz DB HrklNKELDBR MARKT IS OOüDA TEL 30SO U 2dt b Tijdens de VERBOUWING is de iagang der Wijkverplegiiig in de Peperstraat ook des najhts G 2907 18 Luxe Klokjes Luxe Wekkers Schoorateenklokkea A A de Mol Oommm tvr Le ck ImmsM G 2895 10 ADÉKO Koning VOETBAL staal weer klalr Met spelers sterk en forsch En In de rast stormt root es klein Op ADCKO WAFELft los 4vo r10cent Overal verkrijgbaar Vraagt ze Uw winkelier G 288S30 ïh CÓHCtusU t Oft tiCfiCcU op fotogebi d it s dot men door gebruik von GEELFtLTER EN ZONNEKAP niet alleen bij tegenlicht doch bij alia opnamen v ai b t r rsstlhotan verfcrijgt mooier zijn de wolkenluchten natuurgetrouw het perspectief zuiverder is de beeldoflijning enz Met gaaMHar en zannakap in combinatie met een gaa la fUm en gaacl teastal 9 juweeltjes van foto s Zdnnekap en geelfilter voor elke camera bij FOTO DAEMS GOUDA ZEIIGESTRAAT 64 G 2904 70 Qic ames GOED NIEUWS Er is een brief naar U onderweg Een briei met goed nieuws Schenkt er dus Uw aandacht aan Mocht onze brief U de volgende week onverhoopt niet bereikt heb ben waarschuwt ons dan even Daar zult U geen spijt van heblybn D A VAN YPEREN MARKT 1 TEUF 3537 GOUDA P S Heeren wlf verzoeken U vriendelijk de brief indien U bem uit de bui mocht halen ongeopend aan Mevrouw te geven Hit is speciaal voor haar beitemd Dank U I Cwfca wWiea waar la Gl L s blilemeB priikea Gevraagd een flinke dagdiensi bode boven 18 jaar Markt 22 Gouda BCB v ld KAMER I N ONGBMBI te huur Br no 35OT bur v d bl TE KOOP een wit geeniailleerd 3 pits gaafiunuis ƒ 6 Adres WsBeUaaiTjir Voo r direc t NBITS HCISBOllDSTXR Sevraagil PG middelbare lecfiijfi ia Uein gmn voor steun en mdlk van bejaarde huisvrouw no 3404 bur v d bl T k W t BDIZKN nyel vrtfe poort b uropbr f 5 50 KaOMNrij SOOer centr Moet w Br no 3584 bur v d blad TE Humc de woonhuizen Raam E3 Houtman lantsoen 4 leraKsche dJuk 231 Oevnwid n kiei act aAGMEtSJTB Merr C Dpmand M Gouda Aan7 8 uur ƒ 2 80 ƒ 2 4 5 ƒ 2 35 O 2896 70 T ZAKENMENSCHEN r EEN STRALEND LÏCHT doervoor zorgt de A Agfa Opticus waarmede kleuren opname worden geprojecteerd Doch ook vxin Uw zwort wlt foto s kunnen Kleinbeelddiapositievein gemaakt worden die dank zij de projectie vergroot en helder op het witte doek verschijnen Vraagt demonstratie bij Foto Studio Kim m ProJectJebandel SoiHia U 2892 120 RADIO éen telei oontje en wij demonstreeren zonder eenige verplichting de nieuwste ife Philips of Telefunkeo Toestellen G A BELONJE TEUF 3235 G 2905 40 LANGE TiENIKWEO 96 Officieele publicatie yan het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart DISTBIBCnS VAN TEBTENTUN EN LUNCMJE VOOR SCHILDERS De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het Departementvan Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt m aansluiting ophetgeen m de bladen van 4 September j L is gepubliceerd lietrrffende de distributie van terpentyn en Ujnolie voor schilders bekend dat de hoeveelheden terpwitijn en lijnobe welke op dedoor de plaatselijke distnbutiediensten uit te reiken bonnen kunnenworden betrokken voor de periode van 9 September tot 1 Octolier 1940 als volgt zyn vastgesteld i 4 liter terpentijn per bon voor terpentijn en 4 liter lynolie per bon voor lijnolieTegen afgifte van deze bonnen door de schildersbedrijven kunnende leveranciers van terpentijn en lynoUe de hierboven v emneldehoeveelheden verstrekken De leveranciers verzamelen de ingenomen bonnen op by de plaatselijke distnbutiediensten verkrygbaar gestelde opplakvellen waarop zij hun voorraad kunnen aaitvullen by de fabrikanten eq importeurs Te huur een nette De fabrikanten cq importeurs zenden de opplakvellen voor terpentyn op naar het Rijksbureau voor Chemische Producten Komngskade 15 s Gravenhage en voor lynolie naar de Afdeeling Margarine Vetten en Chen van de Nederlandsche Zuivelcentrale Nassaulaan 6 te s Gravenhage 6823 S8 s G ravenhage 7 Septeml er elke regel meer nummer aan het Bureau advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 10 cent bij vopruitiietaling Voor advertenties onder 10 cent verhooging wijsnummer 5 cent extra dag van 9 6 uur Brieven kunnen Ai LEEN worden afgehaald eiken Zaterdags van 9 1 uur MuiibdMi Bl lm Westhaven 3S Mevr Mogendorff v Swietenstraat 3 vraagt een Oiake dtaatbadd ▼ ▼ De loodgieter voor VASTE WASCBTAFEIJS Walestraat 12 Tejlefoon 2828 B IJL FLINKE RUKNKCHT goed met paarden kunn omgaan v g gv T V Priel Const Huyger sstraat 63 In h lui ill iinrirkM Alleenst Wedn 51 j P G z k m alleenst vr leeft 4 50 U Br no 3617 bur blad repareeren in een reeds jaren bestaande zaak D C v d BERG Kleiwegstraat 30 C er 1874 Disiribntte OybaaUleost Maak voor het halen en thuisbez van Uw distributiebonnen g fc dezen dienst Tanef 5 nP P p gez 10 et Jan Luyk Wr 3S V TRIPLEX voor verduistering Gevraagd SLAAPKAMER Br no 3583 bur vva dit bUii van ramen en deuren J Postmus Raam 142 Tel 3720 Gevraagd voor de inorgewireB c a fltak MKISJK Aanmelden s middags na 2 uur Fluweelensingel 47 te koop een lONGENSMIWIEI in zeer gcjden staart Vierde 77 £ ade G Nienseyer A G de Vrüestr Canwseile ea wagenmaker beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende reparaties ven nieuwbouw Woonschuit met zeren onderbouw en ± 8 slaapplaatsen te koop gevraagd Brieven m volledige priisopgaaf Heutwec 3 Den Haag G 2884 8 Een vierwielige wagen op veeren en luchtbanden maat 500 X 20 en laadbak 3 23 M x 1 60 M Fa J A P van Vliet KLEIWEG 57 GOUDA G 289 8 Vele zaken zouden juist in dezen tijd haar afnemers haar verbruikers heel veel willen vertellen Men kan niet voosdeeliger Alle inwoners van Nederland bereiken dan door te adverteeren m de dagbladpers Men kan ook geen enkele andere reclame sneller veranderen of desnoods uitstellen wanneer de omstandigheden dat n o o d J g maken Cebuco Prima vet en cliroomvetleeS WERKSCHOENEN Van Maaren s Schoenhandel VyverEtraat 10 Voor levering en reparatie naar W T HOEKS mA Ryks gedipL H rioger Gou 51 LOODS gevraafd plm 10 z 15 M Br met prijs en inl onder no 3581 bur van dit blad nette DIENSTBODE v d en n v g g v Br onder no 3582 bur v d blad Eleetr SitJpertt voor idiarai niessea en alle gereedaeiiap Gouwe 143 Telefoon 2930 Te koop tOak BONDENBOK fS Fluweelenaingel 104 Bogen MA tot V bet logé V Kaand atetd Br no 3806 fau M Voor reparatie verbouwingen bij t HOSK8EL Dr d Ph Schtikkiita HuldjJ Spreekuuri Si 4es t PaviljiGen vgoïloopie v iv 4 uur e WIJkveriiieaIna op 13 20 en 2T Septembtr m II I2J0 uur ta het Ven iim Ziekeahiile wegens verbouwüS 0 2894 1 Wegens vertrek van P ifeii Ouijn Arts tnaik z4a praktik van hedtitf voortgeiet door D Bakker Arts ttraai Ptorteweg SOi Spreekuren en telefoon als vrsct G28IBn Geen geld of goederen ai te ff u M STARREVELD Kasleleii V Strijenstraat 13 daar door ai mets wordt betaald P STARREVELO Adr Vlackstrast S Q 29öt 7 Goudsche Industrie en IfulshoudtchmM InschHving voor de avond middag Khml m cursussen op DonJirujn i tember en Vrijdag 13 September des avonds van 7 3 uur ig ktf schoolgebouw Oosthaven 68 Tentoonstelling Huishoudelijke Voorlichting distributietljd is geopend insdag 17 en Woensdag 18 Seatvan 10 3012 2 5 en 7 8 30 ï Toegangsprijs behalve de morgew 10 cent U 2883 21 BETER en toch niet duurder Fijner Bloemwark Petlerie enz Kamerplanten QUeiafHuMU C YFJ fMARKT 4 TEI 3603 G 2882 10 ht TiiiibeBliL iüstiL p i i ife DEeEüi $ en ii RKr ouoa Plaats zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Particulier vm m Yinif ns p oloos trekken inbegrepen Spreekaur lederen Oonderilaf van 9Vt II A O 1553 lï Wederom verkriigbaar de bekende ÜIVER SCHEERMESJES Monr p pak e 10stuki35cl Importeur DE KNIKKER Oorthaven 3 O 2767 IJ Courante Woonhuizen te koop gevraagd Aanbiedingen met zodveei mogelijk gegevens oöder no G 2900 bureau v d blad 1 EEN NET MEISJE biedt iicl week voor een of meer dagen p Br no 3585 bur v d blad BsJk R K MEISJE 17 jaar kan zelfstand g erKra Th W Steenkamer Kkme i ven C 214 Haastrecht Te kMv earfamnen io vpor verpakking alle maw Adres Vest 59 Tekeer e Bpieet Heeremljwiel ƒ Adres Wcth Venteweg FLINK BIEKJE gevrssï van 8 12 uur Adres Krugerladn ül GEVRAAGD j meisje 16 17 jr voor halve w gen Joube tstraat Br no 7 39 4 uur straat 131 JL t HBisiiaais jjj ook voor japonnen bur blad