Goudsche Courant, maandag 9 september 1940

E $ LAD MAANDAG 9 SEPTEMBER 1940 Abonnemetüen en Advertentiën D Goudsdie Courant wordt eiken avond bö vele dtiizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d Ryn Ammerstol BersambfAt Berkenwoude Bo degrave Boskoop Driebtugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsset Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week f 0 75 Rer maand of f 335 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwarUal f 3 15 Alles by vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels f 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst geradi ceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen de Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum groott e 6 regels Uitsluitend bg vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen eU advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselyke agenten KW £Www aMi tKW Mnm MMi Modelwasscherij Bedrijfswoter Vp zoo zacht als regenwater GmcA norisweg 113 Gouda Telefoon 2084 Q 2632 8 By donker geen fietsen buiten laten staan De commissaris van pohtie vestigt er nog eens de aandacht op dat het op grond van de destijds door den burgemeester uitgevaardigde gedragsregels verboden is tusschen zonsondM gang en zonsopgang ook wanneer geen luchtalarm is rijwielen en andere voorwerpen onbaheen langs den weg te plaatsen DE LANGE RIJ Ten nadeele van een varensgezel is op de Westhaven een rqwiel ont vreemd PASTOOR W J SLENDERS t In den ouderdom van 62 jaar is overleden de zeereerwaarde heer W J Slenders pastoor te Ouderkerk a d Amstel Pastoor Slenders is kapelaan te Gouda geweest waar hij van 1909 tot 1912 als zoodanig aan de parochie O L Vrouw Hemelvaart verbonden was VERZOEKE OM VERLOF B Bij B en W is ingekomen een verzoek van Chr Snel concierge van het geijouw Daniël om een verlof B voor den verkoop van alcoholvryen drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de beneden voor midden en achterz alen en de bowen achter en voorzalen van het perceel Groenendaal 0MISN1EUWS feraardebêstelling C Luynenburg IjETBOCWE VAN DE N V N W BOKHOVEN BU BEDKUr HU 55 JAAR KZAAM IS GEWEEST ét Algemeene Begraafplaats is niddag ter ruste gelegd het overschot van den heer W ï eoburg op buna 75 jangen overleden De heer Luynetieen der oude getrouwen van Aanneraersbedruf voorheen tówven waar hij voormantim was en welk bedrijf hü tot nBuioeneering 85 jaar heeft ge Voor lijn trouwe plichtsbe t werd hem de zilveren me jjl e niedaille van de Oide van Nassau toegekend r P Bokhoven president comj en de heer J Bokhoven divan N V voorheen W BokBiev T Bokhoven Keizer eo oud leden van het personeel bij de uitvaart de laatste eer tajenién van de kinderen kleinkin de familie Bokhoven dekten ntSeer P Bokhoven bracht namens iBulie en de firma dank voor al yyt de heer Luynenburg voor de n en de zaak is geweest én gedaan Hij was een flink man en trouw die jjtyd voor de bevan het bedrijf op de brc s a en een figuur geworden was wie de verhouding tusschcn paen werknemer was vervaagd en ten van vriendschap geworden S J Nienhuis predikant der Re tr Geref gemeente schetste hoe r Luynenburg in den arbeid zijn heeft gevonden Zyn trots was yj altijd de poort van het bedrijf e en sloot en thans is achter hem nsdeur gesloten waarbij de naden hem in gedachten de hand wetend dat na de dagelyksche ai voor hem de heerlijkheid is ge Tenslotte ging ds Nienhuis in het bidden van het Onze Vate oudrte zoon de heer C Luynen heeft dankgezegd DE DUISTERNIS TE WATER de duisternis misleid zijn Zontwee bejaarde menschcn bij ewegsbtug m het water geBurgers hebben hen met een haak op het droge gebracht AT AAR ANNEER burg Bioscot p Congo Expres t t Marianne Hoppe Willy Birgel htó Deltgen Aanvang 8 15 uur 2 30 5 uur De i Receptie Eerste Nederlandsche Krijt S Vingerling ter gelegenheid in 40 jSirig bestaan der zaak 7 30 u Ned Geref gemeente kbeurt ds Joh van Welzen IM 8 uur Daniël Dames cursus ttB O yft 7 30 OUT Vrije Evangelische Mweate Bybelleitag en bidstond t 8 uur Hontmansplantsoen rt arbeidersitiuziekvereeniging fc nonier r m 13 Sept 7 8 nur Huisiioud h I Inschr leerlingen avond fcÜMag school en cursussen B rt Nationale reclasseeringsB cte 8 t 7 Bur Schaakbord JaarverNteng voetbalvereeniging Gouda hU Sept 10 30 12 2 5 en 7 8 30 f Huishoudschool Tentoonstelling Selijke voorlichting in distri d I M Daniël Cursus E H B O I nar Daniël Cursus E H B O r Uit vroeger tyden DE GÓCDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Door d n gemeenteraad van Stülwuk is in verbahd met het heerschen van de veepest besloten dat Je gewone veemarkten gehouden woi deni de in de maanden October en November dit jaar geen plaats zullen hebbon se JAAR GELEDEN Blijkens de in de Staatscourant medegedeelde opgaven omtrent de zevende algemeene tienjaarlijltsche volkstelling bedroeg de werkelyke bevol king der gemeente Gouda op 31 De cember 1889 9241 mannen 10 463 vrouwen totaai 19 70 personen ter vergelijking op 31 December 1939 16 452 mannen 16 8 fö vrouwen totaal 33 257 personen 25 JAAR TELEDEN Uit Boskoop De moeilijlihedcn der huisvesting van de 3 Compagnies j VestingArtillerie alhiei schijnen zoo onoverkomelijk geweest te zijn dat het garnizoen Maandag 20 September a s na een jaar verblijf alhier zal verrek ken I Mq voor Tuiébouw en Plantkunde EXCURSIE NAAR TURKENBURG S PROEFTUIN TE BqDEGRAVEN De afdeeling Gouda van de Kon Ned My voor Tuinbouw en Plantkunde maakte Zaterdagmiddag een excursie naar den wetenseh ppelyken proeftuin van de N V Turkenburg s Zaadhandel te Bodegraven Het gezelschap werd ter plaatse rondgeleid door een der directie leden ir Van Eden die ia het bijzonder met de leiding van de werkzaamheden o den pr eftuin is belast en den tuinchêf Mijderwijk De leden der afdeelmg die spoals men weet zoowel de vaklieden als de liefhebbers omvat hebben dezen middag wel zeer bijzonder genoten van wat op dezen tuin te zien is Voo ral de keukenkruiden trokkeij de algemeene belangstelling die voorts uitging naar de groote collectie zaadbloemen groenten enz waarvan tal van rassen hier worden gekweekt én op hun speciale eigenschappen onderzocht Men kreeg hier een uitstekend beeld van de wyz waarop een moderne zaadhapdel werkt om het bedrijf voortdurend te verbeteren De vrij talrijke deelnemers toonden zich hoogst voldaan en erkentelijk tegenover de directie der firma Turkenburg aan welke gevoelens door den voorzitter der afdeeling dr A Scheygrond m hartelijke bewoordingen uiting werd gegeven C H Bakkes t Op 52 jarigen leeftijd is Zaterdag overleden de heer C H Bakkes adjunctchef van de afdeeling buitenland van de N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda De heer Bakkes was vroeger aan de stearine kaarsenfabriek ApoUo te Schiedam verbonden waar hij op zeer jeugdigen leeftijd in dienst trad en opklom tot de leiding van de afdeeling buitenland By de fuSie was hy naar Gouda gekomen Bijna veertig jaar is hij aan het bedrijf werkzaam geweest waarvan tien jaar hier ter stede Het stoffelijk overschot zal worden gecremeerd Woensdag op Westerveldna aankomst van den trein van 15 15 uur Oe lessen van de HaagseheModevakschool zijn weer be onnen Opteidiog voor Coalumiéra Coupaaoa Looraraa Aanm vin leerlingen Dint n Donderd Ctabethstraat 2U Oouda O 29om Dir F A VAN VLIET SERVICE Gouda ia een nieuwe Instelling ryker een merkwaardig tydsinstiluut dat ven practischen zin van den ondemen ier spreekt Toen er distributie kwam ontstond de distributie dienst en nu de distributiedienst er is is de distributie ophaaldienst opgericht Het wachten bij de uitreiking van kaarten heeft wellidit uit persoonlyke ondervinding maar in elk geval in een ori neel denkbeeld gegeven tot de instelling van deze ondememiog Een IxMdschap en een machtiging en als er weer een uitreiking is gaat de dienst de bonnen voor u halen en bezorgt ze u netjes thuis G ën wandeling meer naar het uitdeelingsbureau geen beslommeringen meer om er tusscben uit te trekken een beroep meer op anderen om op de kinderen is passen geen wachten meer pa lean rustig bg zijn werk en ma bg haar huishouden blüven voor tien cent per gezin en vijf cent per persoon is men overal af t b te geef deze servic van dezen tyd De waaMe van iets wordt bepaahl door de mate waarin het den meateh tol kan zijn Gaaf sparoti b de Stadsspaarbank OOUWE 2 lioek W dstraat en liet zal U tot nut strekken G 2887 8 van Pakkende feestavtmd Gouda RNTHOUSIASME OT HET TOONKIL RN ENTHOCSIAaME IN DE ZÜSL Jaariyks organiseert de dubavoB dentommissie van de voetbalvereeBJging Gouda een grooten eestavond Ook dit jaar was dat het geval maar tot driemaal toe moest de avond wajpden uitgesteld De aanhouder wint ging ook hierop en zoo was er Zaterdag in Kunstmin feest Zooals steeds was deze teestav ad een succes maar toch heerschte er dikmaal een bU zondere sfeer tetceèi voor een voornaam deel zyn oorzaak vond in het feit dat hjet Rottordamsche artisten ensemble waaraan de verzorging van het programma vaa opgedragen sedert Mei weer t r bet eerst op de planken stbnd enin zga optreden duidelijk liet bUJken Itoevcd genoegen en voldoening dit den aitissten gaf met bijzondere bezieling werd er gewerkt Het zeer talrijk publi raakte onder dea indruk daarvan geestdriftig gestemd Het duo Flip en Flap zorgde met komische voordrachten voor de noodige vroolykheid By de aardige liediea aan liet slot daarvan wisten zy zich telkens van de medeweriüng van de aanwezigen te verzekeren Veel soceec oogstte voorts de tenor Bianco metz n uitstekenden zang Den meesten bgnd verwierven terecht de Pooloo Stan onder leiding van den heer iaim Lopik In zijn keurige by elk optreden weer andere costuums toacht dit vSftal heel bijzondere zylophoon mnziek waarby een uitstekende door den heer Lopik zelf gecomponeerde marseh en tevens leuke zang en tapdance By zqa laatste optreden waarmede tevens Iwt programma werd beëindigd dwong het publiek het ensemble door een ware ovatie tot een tweede extra nummer Tenslotte verdient ook het goede werk van de Pooloo Band die voor de begeleiding zorg droeg en in de paoaa tusschen de nummers op voortienelyke w ijze de stemming op peil hid vermelding In de pauze distribueerde het nd van avontuur verrassingen oaéa het publiek Na afloop was er een geanimeerd bal onder leiding van den heer J H Vermeulen Verhuizingen Expeditie IWeubeibergpiaatsen Volle garantie Billijke prijren L N Poldervaart TURFMARKT I TELEF 2534 GOUDA U 2h91 8 SPORT VOKTBAL Uitslagen G V B juniorencomp titie O N A A BEHOUDT MIEUWERKERK A NEEMT DE LEroiNG De uitslagen van de voor de juniorencompetitie van den Goudschen VoetballMind gespeelde wedstryden hiiden als volgt OJ A A Bodegraven A 5 0 G S V A Gouda A 1 10 G S V A Moordrecht A 0 5 Bodegraven A O N A B 7 0 O N A A Gouda B 3 fl Afdeelini B Groep 2 Gouda D G S V B 5 0 Gouda C Zwevers A 3 ï Afdeeling C Gouda E O N A D 3 1 tn de A afdeeling heeft het leidende OJf A A haar voorsprong van één punt op Gouda A behouden Wint O N A den nog te spelen wedstryd tegen G S V A dan is het elftal kaml ioen In de tweede groep van afdeeling B kwam er wyziging aan de spits Zwervers A verloor opnieuw waardoor Nieuwerkerk A dat een verliespunt minder heeft de eerste plaats heeft overgenomen De standen zyn nu Afdeeling A OJ A U 8 3 0 19 52 7 Gouda A 11 8 2 18 42 12 Hooidrecht A 9 5 0 4 10 32 13 Bodegraven A 9 4 2 3 10 20 19 Gouda B 10 4 1 5 9 38 22 GAV A 11 2 0 9 4 19 5 OJIA B 9 0 0 Groep 2 9 0 6 80 Nieuwerkerk A 8 6 1 I 13 40 3 Zw rvers A 7 5 0 2 10 39 6 Gottda C 8 5 1 2 11 29i 9 OJÏA C 8 3 3 2 9 15 19 Gouda D 7 1 0 6 2 8 33 GS V B 8 0 1 7 1 3 4 ATHLETIEK Vires Jeugd strijdt om clubkampioenschappen 0 de jongere generatie van Vires et Celeritas heeft den strijd om de clubkampioenschappen beëindigd De resultaten luiden Jongens M M hafdloopen Icampioen J Mikkets 10 2 sec 2 K van Wilgen 3 C Braam 200 M hardloopen kampioen J Ifikkers 25 4 sec 2 K van Wilgen 3 W Verboom Hoogspringen kampioen C Braam 1 50 M 2 M Verboom 3 J Mikkers Vèr springen met aanloop kampioen J Mikkers 5 33 M 2 C Braam 3 K nm Wilgen Vèr springen zonder aanloop kampioen W Verboom 2 35 M 2 J Mikkers 3 C Braam Speerwerpen kampioen C Braam 3IJ0 M 2 W Verboom 3 J Mikke fioeelstooten kampioen C Braam im H 2 J Mikkers 3 K van migen Kogelwerpen kampaoen C Braam lUS M 2 K vm Wilgen 3 W Ver Meisjes M M hardloopen kampioene S V d Meer 8 4 aec 2 R Middelkoop 3 U van Balen so M hardloopen kampioene S fr d Meer U l sec 2 R Middclküup 3 J Akkerman Hoogspringen kampioene S v d Meer 1 20 M 2 R Middelkoop 3 L Kroef Ver springen met aanloop kampioene S v d Meer 4 85 M 2 R Middelkoop 3 J Akkerman Vèr springep zonder aanloop kampioene S V d Meer 2 16 M 5 H Middelkoop 3 H Adriaansz Kogelwerpen k mpioen S v d Meer 8 64 M 2 R Middelkoop 3 L van Balen HIELRENNEN HOtSTEDE EN VAN VLIET IN RONDE VAN WEEBT De G udsche renners Hofstede en V4n Vliet hebben deelgenomen aan den Zaterdagmiddag met 44 deelnemers gehouden Ronde van Weert over 105 K M Hofstede werd zevende en Van Vliet dertiende l eiden op één ronde Winneer was Schulte in 2 uur 48 mm 10 8 sec ZEILEN Vinnige kamp van Elfhoeven Qn Roei en Zeil OP OOEDE OOGENBLIKKEN RUmDE DE WIND De onderlinge wedstrijden die de Qoudsche watersportvereeniging Elfhoeven en de roei en zeilvereeniging Gouda gisteren op den plas 31fhoeven gehouden hebben zyn buiten verwachting go ed geslaagd In den voormiddag regende het af en toe en donkere wolken voortgestuwd door den zuidwesten wind voorspelden weinig goeds Tijdens de stjrt stond de wind nog zuidelijk maar toen aH e schepen afgevaren waren ruintde de wmd en bracht heerlijk zeilweer Af en toe kwam de zon door a gat een vriendelijk aspect aan den plas Het is een vinnige wedstrijd geweest en er is naar hartelust gezeild De uitslagen waren N N 16 m2 geregistreerd 1 Markol O de Roos 2 Hdda III W van Schelven eig N H van Schelven 3 Zomerdroom W Steenland 4 Flottant II J E Jaspers 5 Marjolijn J C van Tienhoven 6 NathaU B L van Veen N N 18 m2 ongeregistreerd 1 Kemphaan A L van Hoorn 2 Rietvink J Houdijk 3 Aeolus H v d Kroef eig W v d Kroef Giethoomsche punters 1 WUm Bochove 2 Jan Klarenbeek 3 Wil Klarenbeek Kleine scherpe vaartuigen 1 Turfdam J H Bodewes 2 Alligator P Mae Daniël Rapal Angin J Engels 12 voets jollen 1 Meeuw J P Huileman eig R en Z Gouda 2 Vlaagje J Spejc eig M J Spek B M S 12 m2 1 Our Wish H G Polman eig H C Polman en P Pruqsen 2 Margoje C Schoonderwoerd 3 My Hobby C J v d BUI 4 Cadi K Furrer eig D Furrer Scherpe vaartuigen 1 Pampe B Groen l Plasjager C J den HertoS 3 Ati Ati Ph J Bom Groote scherpe vaartuigen I Dofine Th Steenland PUMTSELIJK NIEUWS Bodegraven VERKOOPING Ten overstaan van notaris B D Krösemann werd in Hotel van Haaftea publiek verkocht een woonhuis met schuren erf en tuin met 200 vniditboomen gelegen aan den Goudaohes straatweg groot 40 90 Are AUea werd in bod gezet door den heer v Reenen op ƒ 4800 De perceelen wenien edi ter niet gemijnd De bouwmanswoning met lioo3Mt schuren erf en tuin gelegen in OudBodegraven werd in bod ebradit op ƒ 6300 en afgemijndop ƒ 700 FEUILLETON Nadruk verboden Veenigduljend mark Speedier ii ar het collier terug Dat kan J e prijs ijn dien u ervoor kunt dan beflt u niet bekocht Hij chte vluchtig Overigens in ert het mi waar dit stuk van komt Het is geai Oultsch werkj was niet in staat te antwoorQDat deed Knauer De iierS van dit stuk is ont ekend zeide J kon er niets aan doen dat hij 2 lachen omdat er iemand was h als vakman had uitgegeven waarde had geschat op dertig j haha k glimlachte beleefd Dat t WU lÖk belachelijk antwoord Als u wilt zoo wendde hij Jot Hanni dan kan ik u een lilke verklaring over de waarTen wist niet hoe zü zich moest lüt ® geweldig Zij staar de Juweelen naar Speedier uizend mark dat was ondenkEa plotseling ontwaakte een tag tegen Knauer in haar hart 2 niet gezegd dat Speedier een Wi cliënten wasT Als Speedier élta nu alleen om Knauer s renommé een valsche taxatie had opgegeven Het was immers onmo élyk dat Scl midt zich zoo zou hebben vergist De gedachten vlogen door haar hoofd En toen kreeg zü een lilee Ik moest iets verklaren begonzij tot den jywelier gewend Men heeft mij dtt stuk niet te koop aangeboden Het is van mi dat wil zeggen van mijn zuster en van my En wij zijn ondef bepaajde omstandigheden bereid het te verkoopen Nietwaar wendde zy zich tot Knauer wy hebben daar het recht toe HiJ was buitengewoon in de war maar antwoordde Zeker Nu goed ging zij voort en keerde zich tot den juwelier Bent ubereid het te koopen De juwelier vertrok geen spier van zyn gelaat Hij zal wel oppassen dacht Hanni triomfantelijk Het ding is niets waard en hij weet het Hy heeft Knauer een plezier willen doen en nu weet hy nie t hoe hij er ich zal uitredden Maar het tegendeel was het geval Daarover valt te praten amv oordde Speedier natuurlijk kan ik geen veertig duizend tiark betalen dat is de prijs waarvoor ik het zou kunnen verkoopen Maar ik ben bereid u pardon mag ik het nog even zien Hij bekeek nog even de platina sloten t erekende een oogenblik ik kan u twee ai dertig duizend mark betalen niet meer Twee en dertig duiaend mark Hanni sloot de oogen Hoe was dat mogelyk Dus was het echt Mijn hemel wie kon hier wijs uit worden Knauer keek haar van terzijde vol spanning aan Maar hij zei geen woord U kunt rustig over mijn aanbod nadenken zei Speedier V wilt zeker nog eerst met uw zuster spreken De raak heeft ook geen haast Ik houd myn aanbieding een week gestand Voor het geval u tegen dezen tyd tot verkoop besluit wacht ik uw telefonisch bericht Ik zal het bedrag dan voor u gereed houden Toen zij weer op straat stonden lachte Knauer luid en vroolijk Nu wat zegt u nu Maar daar Hanni heelemaal niets zeide vervolgde hü spottend De map die dertig mark heeft geschat kan zich laten begraven Juffrouw Lore moet hem dat maar eens vertellen en met de complimenten van mij Maar zegt u nu wat u doet Ik moet eerst met mijn zusteroverleggen Doet u dat hy heeft u een weektijd gelaten Hü bracht haar thuis maar kwarn niet binnen Hij nam afscheid bij het hek Ik hoop de vrijheid te nemen Zondagmiddag koffie te komen drinken Mag ik Dank u dank u zeer Hij boog zich over Hanni s hand en Ituste deze Lore was grenzenloos verbaasd Twee en dertig duizend mark Zij behoefden maar ja te zeggen en het geld waa er Ik begrijp mijnheer l Schmidt niet Wil e hem niet daJéUjk opbellen Lore rende naar de tdefooncel by liet station Zij had gekte Schmidt was op zijn kantoor voor datgene wat Lore hem meedndde had hij slechts een kort en d ro a gj lachje Voor de rest bleef hij bQ z9a meening de juweeJen waroi valaclL Wat beteekende dit allesT Wie gelijk Wat men doen moest vn Lore Verkoopen lachte h j ISoo gauw als mogelijk vethoopm beter zaakje kunt u iM oit doen Hanni zeide Lore taeBf thuis kwam wü doen lietliJk De vind het ding te grieadic wat denk jü De onderhandeling was kort Ja ie maakten aan allai twijfel een eind als ze de juweetoi verlnxditen Speedkr die door Hanni opgebeld wad wenschte haar geluk en vroeg at xjj om zes uur in den namiddag bij hem wttde komen Ziezoo dat is vim elkaar zeide Lore maar ik geloof er pas aan als ik het geld in mön hand bA Om vier uur kwam zooals iedena Vrqdag mijnheer Ryde Dat Hanni opgeiyonden was ontging hem niet en hij vroeg deelnemend wat er griieord was Hanni vertelde alles precies maar zweeg over Sdimidt Mynheer Ryde sdmdde ladxad het hoofd Wat een mysterieuze ce5chieJenis Maar wilt u werkelük de geheeie opbrengst weggeven Klikt er zou wel een tijd kunnen kodat u berouw hebt over dit bet en dat zoi jammer zijn S zat op e i gemakkelijken stoel Hanni lag geknield voor hem ea eerde zün vpet Heur haar lichtïn de zon en het leek hem alser vonken van af Er lagtaederiieid in zijn buk en xijn handnu en dan alsof zij streelendhet haar wilde glijdoi Hanni merkte hier niets van zijwfdde zich geheel aan zijn voet ZükBA ook niet op ts zy zeide Lore en ik hebben allbs besproken I i wilden de geheeie opbrengst aan de Hinden schenken Maar nu doen wy het toch een beetje anders U weet iii w i i I II dat er e i meisje by ons is ksawn wonen Zeker Marianne Zy wil verpleegster worden en de énidba is het ermede eens Haar opkost echter geld maar zü iets worden dus hebböi wü be twee duizend mark voor haar den dokter te geven De som zal genoeg zün voor haar opleiding ü ook niet XI bent een braaf meisje Weineen wat heeft dat er mee te maken weerde Hanni af De juM ae lM twhooren ons van rechtswege met toe Ja en wat er overblijft dat Uwoat de blinden Wy sturen het geld mg vandaag weg Ik bedoel voegdex9 m voorzichtig aan toe als wühet feld werkelijk krygen Ei kregen het Twee en dertig dui zend mark baar op de tafel uitgeteld Lore schudde het hoofd Het geld was valsch absoluut Maar het was niet valsch Zü dacht secondenlang aan de verbouwing van Favoriet en aan de vyftien duizend liiark welke daarvoor noodig waren Daar lag het geld ze behoefde maar toe te tasten ea de architect kon aan den gang gaan Maar zooals gezegd het was slechts een kort oogenblik dat zy daaraan dactit Neen eerst moest Favoriet twwgzen dat zy zelf het geld kon opbrengen Zü moest zelf met haar bioscoop het geld verdienen Met een andermans geld mooi weer te spelen neen dat niet en daar had zy ook geen piezier in Dertigduizend gingen naar het comjté voor de oorlogsblinden en twee duizend werden aan den dokter vaa het ziekenhuis tegen een kwitantie afgegeven De juweelen van gravin Sanowsky of van wie zy anders geweest mochten zyn hadden opgehouden voor de meisjes Riedeier te bestaan ♦ Else was in den zevenden hemel In een witte bruidsjapon en met bloemen in haar hand stond zü voor het altaar en naast haar Werne De dominé sprak orgelmuziek zwetefde door het kerkgebouw het was heerlük En toen zg daarna onder de tonen van de muziek het kerkgebouw verlieten waren zg man en vrouw Echt man e vrouw I Was het dan zoo n winder dat achter Else s dikke brilleglawm tranen stonden tWontt cervoigd