Goudsche Courant, maandag 9 september 1940

TWEEDE BLAD MAANDAG 9 SEPTEMBF R i ATSCBKB Da GSONLOK D GtoDUM die het beroep na ée Kvaoc Utfhendie gemeente te Devmtar be aaceooaen ie voomenien EZmdag 22 September a in een mid Hxdiéiut alidieid te nemoi van de Igaoeenie te dexer plaatae BCBGELUKE STAND Geboren Kl z v M v d yo wt en H Wagenveld Gehuwd W v Wageningen 27 j en G v d Veer 23 j LOOP DEB BEVOLKING G e V e 8 1 i g d C J V Overbcek en gezin V Rotterdam W J Hagoort en echtg V BaTWontswaarder Wed H H de Wolfl Lamie v Rotterdam S Voordouw V HUIs DuischlSmd Vertrokken G v d Veer n Alphen a d Rün J B v Schalk n DeBilt L G de Raadt n Ermelo J R Gies en gezin n Breda A B v Schaiko Beverwükj J Verwey n Leiderdorp E Mosterd n s Gravenzande C Jansen n Utrecht J J v Pannen Hilversum GESLAAGD Voor het diploma costuum naaien slaagden te Den H ag de damr s Zs Lucilla N Schouten en P de Wit rREDIKBEVRT VOOR WOENSDAG Geref Gem n m 6 45 uur ds v Oordt uit Zeist Boskoop VERVROEGING KERKDIENSTEN Te beginnen met a s Zondag zullen de namiddaggodïdienstoefeningen in ds Geref Kerk om ha f 3 in plaats van 6 uur aanvangen NIET GOED VERDUISTERD De politie heeft teg u een 15 tal personen procesverheel opgemaakt wegens het niet voldoende verduisteren van hun woning In het vervolg zal niet meer worden gewaarschuwd doch direct procesverbaal wordSn opgamaakt GESLAAGD Onze plaatsgenooten Cor Beuckhuyscn Henny den Besten en Dirk Oosterwijk slaagden voor de vierde klasse van de Chr H B S te AlphPn a d Rijn STAND DER WERKLOOSHEID Het aantal ingeschreven werkloozet bedroeg in de afgeloopen week 85 vin f ie 54 boomkweekers Vorige week waren deze cijfers resp 87 en 48 BURGERLIJKEN STAND Geboren Wilhelmina d var X Boer en H Adema Gijsberla Maria Theresia d vaii B J Steenhamer en S Hogenelst Gijsbert z van G de Ruiter en L P Boer Wilhelmus Josephuis z van H J van Jaarsveld en P C Straver Getrouwd C de Jong 22 j en L van Oosterom 21 j J P Straver 25 j en A W van Leeuwen 25 j COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 7 Sept Rozen per bos Rosalandia 21 29 et Gloria Mundi 26 30 et Else Poulsen 30 34 et A an Rosuum 10 15 et Butterfly 23 40 et Polyantharozen 32 45 et Dorus Rijkers 20 35 et August Noach 16 18 et Florex 45 58 et Peehtold 25 40 et Ed th Helen 25 51 et Ellen Poulsen 18 32 et Inquar Olsson 16 et Oranje Nassau 36 52 et Vierlanden 56 70 et Gemengde Rozeji 10 14 et Diversen per bos Clematis Durandi 16 21 c idem Mevr Le Coultre 0 75 1 16 idem Prins Hendrik 51 78 et Physalis Francetti 5 8 et Tros Chrysanten 9 15 et Dahlia s 5 9 et Asters 3 cent Haastrecht HAASTRECHTSCHE DAMCLÜB In een Vrijdagavond fSiöuden vergadering van de Haastreditsche Damclub werd de rekening van den penningmeester goedgekeurd me ontvangstsn f 44 62 uitgaven f 18 77 batig saldo f 24 85 Als bestuurslid werd de heer T D Both herkozen Besproken werd de moeilijke toestrnd bü vervoer en erduisterings maatregel en en besloten in den a s winter niet aan de districtswedstrijden deel te nemen De wedstrijden in eigjn vcreenigingzulen doorgaan DE KNEGTBOSSE In de vergadering van De Knegtbosse werd medegedeeld dat de vereenjging slecht geboerd heeft De teruggang der kas bedroeg f 174 34 De ontvangsten waren f 1251 99 de uitgaven f 766 88 Saldo thans f 485 11 By het begin van bet i ek aar l droeg dit f 659 45 Aan ziekengeld was uitgekeerd f157 aan Oudemannengeld f78 Hft ledental is thans 55 waarvan 30 in het nieuwe ziekenfonds zijn opgencm r en de overige 25 in het oude fonds Besloten werd in den komenden winter wederom drie maanden geen contributie te heffen In het bestuur werd de voorzitter W Reinhard herkozen Moercapelle EflER VEILING Aangevoerd 4220 stuks Prijz kipeieren f 6 30 6 78 eendeieren f 4 00 5 10 alUs per horëenJ stuk s UITSTEKENDE TARWEOOGST De tarwe oogst is binnen De opbrengst is zeer goed te noemen De weersgesteldbeid in Augustus was van dien aard dat deskundigen vreesden een schralen oogst te moeten verwachten maar het is gelukkig anders uitgekomen Nieuwerkerk a d IJssel VERGADERING GEMEENTERAAD De gemeenteraad zal a s Woensdagmiddag 2 uur in openbare vergadermg bijeenkomen De agenda vermeldt o a aanbieding van de gemeentebegrooting 1941 voorstel tot verlenging van den ontruimingstermijn van de onbewoonbaar verklaarde woningen m Ver Hitland GEEN HINDER VOOR VEER overzetveer echter kun De baggermachine in den IJssel is verplaatst tot vlak bij hifi Kortenoord Het veer zfl nen blijven varen BITRGERLIJKE STAND GEBOREN Johanna d van G vanHalm en J Puik Corrie d van F v d Weijden en J Reijm Cornelia d van I van Rijswijk en A F vanHerk OVERLEDEN Johanna Rook 46 jr Waddinxveen WEDSTRUDEN VAN D E GOUWE De Waddinxveensche Zwem en Poloclub De Gouwe heeft in het zwembad wedstjijden gehouden om t clubkampioenschap De uitslagen hiervan waren 50 M vrije slag dames 1 B van Wessem 39 sec 2 A de Jong 41 Vj Sec 50 M rugslag dames 1 A de Jong 5IV sec 2 M Zuidema 52V sec 50 M sohools ag dames 1 A de Jong 51V sec 2 C M idewük 52= 5 sec Kampioen la Mej A de Jon 143V sec 2 M Zuidema 149 sec 3 B V WessEm 149 5 sec 50 M vrije slag heeren 1 J Broe 34V sec 2 H de Wilde 35 sec 3 H V d Linde 35 ü sec 50 M schoolslag heerenc 1 A C v d Bosch 44 2 L Verhoeff 44V sec 50 M rugslag heeren 1 H v d Linde 47 sec 2 A C v d Boschl 49 3 sec 3 L Verhoeff 49 sec Kampioen I H v d Linde 128 sec 2 L Verhoeff W03 sec 3 A C V d Bosch 18IV sec 4 P Versloot 133 sec Tenslotte werd een polo wedstryd gespeeld tusschen t ee zeventallen één van het oude dorp en één van de brug welke ontmoeting in 1 1 euidigde BINNENUND WIJZIGING VAN DE OMZETBELASTING WET VrüsfelHngen vervallen Percentage verhoogd Het Verordeningenblad van heden bevat het volgende besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën betreffende wijziging van de Omzetbelasting 1B33 Artikel 1 1 De vrijstelling van omzetbelasting en van bijzonder invoerrecht voortvloeiende uit de vermelding inonderdeel 1 van de bij de Omzetbelastingwet 1933 Staatsblad no 546 behoorende tabel b vindt geen toepassing ten aanzien van Bloemen versche Boeken weekbladen en alle andere periodiek verschijnende geschriften Fruit Groenten versche en gezouten Haring gerookte 2 De in genoemd onderdeel voorkomende vrijstellingen van dieren doode en levende en van peulvntch ten versch of enkel gedroogd vinden geen toepassing onderscheidenlijk ten aanzien van visch en van andere peulvruchten dan erwten groene en grauwe boonen bruine en kapucijners Artikel Z De omzetbelasting en het bijzender invoerrecht worilen met afwijking in zooverre van de in artikel 6 eerste en tweede lid van de OmzetbelasUngwet 1933 enoemde percentages van vier en tien geheven toteen bedrag vjn onderscheidenlijk zeseh twailf ten honderd Het in het vorig lid bepaaldegïldt niet ten aanzien van boekweitCTUtten boter fruit gas groenten versche en gezouten petroleum plantaardige en dierlijke oliën en vetten schoenen vetlederen suiker en stroop visch zeep zachte zoogenaamdegroene en gele 3 De in artikel 7 tweede lid derOmzetbelastmgwet 1933 vervatte bepaling inhoudende dat ten aanzienvan goederen welke in den staal waarin z u worden geleverd als zoodanig aan accijns zijn onderworpen de accijns niet in den verkoop ryswordt opgenomen vindt geen toepassing Voor rfe be e T van hf t ir artikel I eers w lid der Omz It ttdoelde bijionder in t n mverr r aanzien van dit besluit overeenkomstige toepassing Artikel I Onverminderd het bepaalde in artikel 8 der Omzetbelastingwet 1933 is ieder die ingevolge een vóór de inwerkingtreding van dit besluit gesloten overeenkomst verplicht is goederen te leveren of een werk uit te voeren waarbij door hem gekochte of vervaardigde goederen worden verbruikt bevoegd hetgeen van hem met betrekking tot die goederen wegens omzetbelasting of bijzonder invoerrecht meer is gevorderd dan vóór de inwerkingtreding van dit besluit had kunnen geschieden op den voet van bovengenoemd artikel 8 terug te vorderen van dengene aan wien hü de goederen moet leveren of het werk moet opleveren Artikel 11 De voor de uitvoering van ditbesluit noodige bepalingen worden doorden secretarisgeneraal van het departement van Financiën vastgesteld en inde Nederlandsche Staatscourant afgekondigd Het doen van hetgeen by de volgens lid 1 vastgestelde bepalingen isverboden of het niet doen van hetgeenbü zoodanige bepalingen is voorgeschreven wordt gestj aft met ten hoogst vijfhonderd gulden De strafbarefeiten wrorden als overtredingen beschouwd V Artikel 12 Dit besluit treedt op 1 October 1940 in werking De verkeersbeperkingen afwiyking van genoamd artikel 17 eerste lid alle Nederlandsche belastingen en heffingen met uitzondering van genoemd l jzónder invoerrecht zelf onder de waarde der goederen begrepen 3 Het bepaalde in de noot voorkomende aan het shrt van de bij deOmzetbelastingwet 1933 behoorendetabel a betreffende de belasting dergouden en zilveren werken vindt geentoepassing Artikel 4 Aan personen at lichamen dieten gebruike in hun bedrüf of beroepmachines weiictuigen gereedschappen en vervoermiddelen aanschaffen wordt op daartoe gedaan yerzoek vrijstelling of teruggaaf verleend vaneen derde deel van het ingevolge artikel 2 voor die goederen verschuldigdbedrag aan omzetbelasting of büzonder invoerrecht Vrystelling of teruggaaf van belasting tot een bedrag van minder dantien gulden wordt niet verleend De teruggaaf wordt verleenddoor den inspecteur der accijnzen binnen wiens ambtskring belanghebbende is gevestigd Artikel 22 van deOmzetbelastingwet 1933 vindt overeenkomstige toepassing Artikel S HOE DE SPECIALE VERGUNNINGEN MOETEN WORDEN AANGEVRAAGD Het Verordeningenblad Van heden beyat de reeds gepubliceerde verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende verkeersbeperkingen waarbij het tot nader order aan hen die niet de Rijksduitsche nationaliteit bezitten verboden is zich tusschen 22 uur en 4 uur in het openbaar op te houden op de waddeneilanden en in de reeds bekend gemaakte kuststrook van het bezette Nederlandsche gebied Uit deze verordening blijkt dat aanvragen tot afgifte van een speciaal bewijs met bijvoeging van twee pas J foto s schriftelijk moeten worden ingediend bij den bevoegden districtscommandantdér Rijksveldwacht in het district waarin de woonplaats van den aanvrager is gelegen in de gemeenten Rotterdam en s GrSvenhage bij de hoofdcommissarissen van politie Tegen de beslissing op de aanvraag staat geen hooger beroep of eenig ander rechstmiddel open Het toezicht op de naleving van dit besluit kan direct door de organen der Duitsche Ordnungspolizèi geschieden Hü die in strijd handelt met de bepalingen van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een van deie straffen voor zoover bij andere bepalingen een zwaardere straffen bedreigd zijn Hetzelfde geldt ten aanzien van hem die het hem afgegeven speciale bewijs misbruikt of onware opgaven doet ter verkrijging van een dusdanig bewijs De hier bedoelde handelingen zijn overtredingen Übertretungen 1 Groot en kleinhandelaren fa brikanten die tevens bet beroep van handelèar uitoefenen daaronder begrepen Mjn gehouden vóór 20 October 1940 pij den inspecteur der accijnzenn binnen wiens ainbtskring zij zijn gevestigd op een daarvoor bestemd formulier en overeenkomstig de daarin opgenomen aanwflzingen aangifte te doen van de goederen welke op het tijdstip van inwerkingtreding van dit liesluit in hun handelsbedrijf m voorra zijn voor zoovw van die goaderen niet omzetbelasting of bijzonder invoerrecht is voldaan tot het bedrag dat ingevolge dit besluit bij levering of invoer zop zyn verschuldigd geweest 2 De in het vorige lid bedoelde personen zijn gehouden lot betaling van omzetbelasting of büzoiider invoerrecht tot een bedrag hetwelk van de goederen zou z n verschuldigd indien de aan omzetbelasting onderworpen levering of de invoer zou zijn geschied met tOQiassing van de bepalingen van dit besluit verminderd met de in voorkomende gevallen van die goederen reeds betaalde belasting Als maatstaf voor de berekening van de verschuldigde belasting gelftt de inkoopprijs der goederen voor zoover niet aannemelijk is dat berekening op een anderen voet moet geschieden Op het in het vorig lid bedoeldebedrag wordt een bedrag van vyf éntwintig gulden in mindering gebracht Het hierv oor bepaalde blijft buiten toepassing ten aanzien van de navolgende goederen bloemen versche weekbladen en alle andere periodiek verschijnende geschriften fruit groenten versche visch versche RADIONIEUWS 5 Hat in het tweede lid bepaaldegeldt niet voor zoover door of vanwegehet hoofd van het Partement vanFijfancién is bepaald dat personen als in het eerste lid zijn bedoeld metbetrekking tot de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in hunhandelsbedrijf m voorraad zijnde goederen worden aangemerkt als fabrikant in den zin der omzetbelasting 1933 Aan zoodanige personen kan opgelijke wijze ortheffing worden verleend van de in het eerste lid bedoeldeverplichting Artikel 6 DInsdax 10 Stptemher JAABSVUJ 41M M A V R O 8 W Nieuwsbenchten ANP gramofoonmuziell SJO Orgelspel 8J0 Gramofoonmuziek 10 M Morgens ijdin £ 10 15 Gramofoonn uzick lOJO Voor de vrouw ïêM Ensemble Johny Kroon 11 00 11 20 Wenken voor de huishouding Om 12 00 Berichten IZ 1S Puszla orkesl 1Z 4S ïfieuws en econonv chc berichten ANP gramofoonmurjek 1 00 Omroeporkest en solisten 2 00 Voor de vrouw 2 10 De brus deciamatonum opn 3 05 Gramofoonmuziek 45 Phflharmonisch kwartet 0 30 Disco causei le 513 Nieuws en eeonotnische berichten ANP 5 30 AVROAmuaementi orkcst ep solist V P II 0 JO JeuiHluilzentHnK A VJi O 6 45 Pi noso o 7 00 Vragen van den dag ANP ia Berichten JJO Orselspel IJS Brandstof VTaaggesprek 8 00 Nieuwsberichten ANP S I5 Omroeporkest en solist 9 M Grainofoonmuziek 9 Zi Helpt via depost toespraak 9 45 Oinroeporkest 10 15 10 JO Nieuwsberichten AjltP sluiting KOOTWMK 1 75 M KRO TOO Berichten tJultscïi 7 15 Berichten Engclsch TM Wij beginnen den dag 0 Nieuwsberichten ANP 8 15 Gramofoonmu7 eK 11 15 Berichten Engelsch 11 39 GiamoloonmuEiek It OO Rococo oclet 12 30 Bench ten Duitsch 12 45 Nieuws en economische berichten ANP 1 00 Gramofoonmuz ek 1 15 KROorkcst 2 00 Berichten Duitsch 2 15 De inspecteur der accünzeo stelthe £ overeenkomstig het vorig artikelaan omzetbelasting en bijzond invoerrecht verschuldigde bedrag buaanslag vast De ai ikelen 12 derde lid 14 eerste en derde lid 15 eerste lid en 16 der Omzetbelastingwet 1933 vinden overeenkomstige toepassing De aanslagen zijfa invorderbaar indrie gelijke termijnen welke onderscheidenlijk vervallen twee vier enzes maanden na de dagteekening vanhet aanslagbiljet Bü betaling vóór den vervaldagwordt een kortirfg verleend ten bedrage van één ten honderd per maand Deden van een maand blijven fcuitenbeschouwing Bij gebreke van betaling zijn debepalingen van toepassing we e deinvordering en den voorrang bij wanbetalinè van accijnzen regelen metdien verstande dat de invordering inalle gevallen door middel van lijfsdwane kan geschieden Artikel 7 1 Hij dié hier te lande het beroep van visscher uitoefent wordt aangemerkt als fabrikant in den zin den J Omzetbelastingwet 1933 ikRÓ orke t 3 00 Cramoloonmuliek 3 30 Be ï 1 dichten EngGlw h 3 45 Gramofoonmuzlek 5 1 econonii Muilquette 0 15 Beffichten scke belichten ANP 5 30 Berichten Engelsch V ü Omgang met dieren KJC O SM Cyclus 2 De exploitanten van een vuchaf chten Duitsch s is Nieuw en cconom slag zijn hoofdelijk mede aansprakelijk voor de belasting verschuldigd van de aldaar afgeslagen visch Artikel i3 van de voormelde wet vindt overeenkomstige toepassing 7 00 Vragen van den dag ANPl 7 15 Gran o toomnuzivii 8 00 Berichten Duits h 8 15 Nieuwsbci ch tii ANP 8 39 Berichten Encel eh 8 45 KBO Melodl tcn en so Ist 0 1 Belicliteii Engelsch 8J0 Musiquette J5 Wi luilen den dsg 10 00 Berichten Duitsch 1013 Nieuwberichten ANP 10 30 15 45 Be ichlen Engelsch sluitmg 11 15 IIJO 0 15 3 30 en 1 13 1 30 Berichten Engelsch Artikel S 1 Het niet doen alsmede het onjuist of onvolledig doen van de in artikel 5 van dit besluit bedoelde aangifte wordt gestrtft met een geldboete van ten fioogs e vyf duizend golden MARKTBERICHTEN EIEIIINVEIUNO APRLBOORN September Aangevoerd SnOCO stuks Prgzen par IK stuk W t g co 6 10 J 5 rnam p nengd SIS ÏO bruin groot SM 6JS Hand ka i KAASMARKT OünEWATEK S September A J fH jjas stuks v n 125 kg P c o 1 30 H 1 2 De in het eerste Kd strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven behalve voor de toepassing van de artikelen 57 ei 58 van het Wetboek van Strafrecht in de plaats waarvan wordt toegepast lietgeen in artikel 6Ï eerste lid van dat wetboek voor overUtfdingen is bepaald Arfikel E 1 1 bis 24 27 33 35 en 36 i w t ItS v i f A4v rten ttn Schouwburg Bioscoop Heden Maandagavond geen bioscoopvoorstelling Dinsdag en Woensdagavond laatste vertooningen v n de film Nog zeer onverwacht is heden tot onze diepe smart van ons heengegaan onze zoo geliefde Man Vader Zoon Broeder Zwager en Oom de Heer CORNEUS HENDRIK BAICKES in den ouderdom van 52 jaar A M BAKKES Kooflman J BAKKES J H BAKKES Congo Expres Gouda 7 September 1940 Zoutmanstraat 54 0 2916 20 De praktijk van P den Duijn Arts wordt voortgezet door D BAKKER traal Flariawog SOj Taleleon SS50 Spreekuur van 8 9 en van 13 14 uur Q 2913 12 De crematie zal plaats hebben Woensdag 11 September a S te Westerveld na aankomst van trein 15 uur 15 aldaar Vertrek van Zoutman jlraat S4t e IS uur 15 u 2H14 9 Veilig rustig Reeuwijk Oroot Gem Huis geheel o gedeeltelijk te huur Brieven no G 2915 bureau van dit blad 5 1 Door onvoorziene omstandigheden zal de receptie op 11 Sept a 1 1 NIET in Hotel De Zalm 1 1 doch in de SoctÜleil Ons Genoegen Boelekade alhier 1 1 op denzelfden tijd plaats vinden 1 1 C 2917 20 EERSTE NEDERLANDSCHE 1 KRIJTFABRIEK S VINGERLING 1 42e HACO TBEKSNG 3e BLASSE la UIST nEnmc van maandag 9 september 1 40 HOOGE PRCMICN ƒ 35 000 18673 f 1000 12031 IBTSa ƒ 400 8280 eeei i aoO 4883 e88 13608 IStSSl 18400 ƒ 100 671 4792 811 6069 11803 18839 PBEMItN VAN 4S SI S2 78 112 133 303 386 3U2 398 402 405 424 616 532 550 5 S 618 623 19 936 940 1168 1171 1196 13S0 1433 1452 1525 1540 1606 1660 1679 1764 1788 181S 1887 2057 2152 2165 2175 2199 3265 2448 2457 2467 2470 2473 2531 2648 3608 3158 3765 2B11 2815 3003 3007 3034 3087 3123 3142 3303 3307 3335 3336 3401 3423 3517 3523 3558 3559 3574 3599 3828 3868 3894 3896 3983 4065 4207 4266 4332 4382 4386 4419 4508 4515 4527 4541 4551 4154 4607 4646 4702 4705 4746 4756 4833 4886 4893 48S6 4919 4926 4997 S042 5C62 5063 5115 S157 6258 5291 5331 5333 S342 5364 5466 5479 5662 6692 5726 S7T2 5961 5970 5973 6015 6079 6137 6237 6238 6280 6288 6350 6351 6461 6488 6502 6506 6515 6609 6919 6996 7006 7156 715B 7185 7371 7373 7472 7662 7697 7760 7904 7933 7963 8153 8230 8344 8493 8505 8526 8768 8780 8785 8994 8696 9013 9106 9134 6187 9420 9430 9431 6598 9644 9653 304 soa iia 336 466 70 497 512 668 699 806 898 1310 12S1 1313 1341 1615 1624 1637 1667 1899 1913 1916 2419 3038 2333 3366 2431 2544 2578 2631 2844 2819 2865 2898 2963 3184 3194 3221 8342 3468 3471 3488 3513 3678 3709 3769 3801 4112 4145 4161 4179 4459 4469 4478 4482 4580 4581 4595 4601 4759 4786 4605 4817 4941 4980 4888 4695 5222 6223 5260 5253 5386 6406 5429 5450 S7ü7 6847 5893 5604 6149 6179 6221 6229 6375 6401 6409 6456 6754 6768 6769 6803 7026 7035 7041 7068 7201 7305 7226 7239 7506 7530 7544 7613 7769 7805 7810 7832 8041 8048 8062 8059 8245 8268 8292 8322 8584 8611 8637 8668 8804 8812 8847 8B65 9029 9039 8046 9047 9202 9231 9296 9310 9446 9509 9515 9527 9671 9673 9686 9727 0966 9995 10003 10013 6838 7106 7363 7821 7840 8127 8408 8758 8951 8078 9353 9548 6918 7116 7264 7649 7877 8136 8424 8764 8991 9093 9401 9569 7071 7262 7620 7838 8068 B324 8741 8883 9058 9348 9533 9735 9740 9762 9795 9821 9864 10027 10042 10O9O 10107 10134 10268 1Ü2S6 10317 10366 1038810302 10393 10400 10439 10442 10488 10560 10578 10581 1061210699 10760 10753 10773 10776 10708 10831 10862 10877 10 8110883 10884 10904 10920 10986 11005 11009 11024 11079 11091 11125 11126 1U44 11147 11152 11188 11233 11366 11268 11349 11370 11401 11414 11421 11423 11467 11506 11616 11724 11754 11785 11926 11937 11946 120M 12026 12063 12095 12097 12099 12123 12141 12223 12276 12303 12332 12334 13369 12462 124SS 1253 1 12545 12647 12651 12079 12690 11 774 12789 12812 12833 12885 12927 12976 13008 13063 13068 1J156 13174 13183 1330113318 13341 13377 13393 13411 13416 13428 13455 13471 1348113502 13549 13592 13633 13652 13653 la755 13818 13820 13929 13934 13969 14033 14053 14104 14137 14158 14173 14248 1428014287 14307 14336 14411 14458 14464 1 603 14518 14632 14562 14566 14868 14661 14667 14717 14735 14756 14823 14834 14855 14S8S 14918 14919 14921 14956 14962 14698 15004 15018 15038 15051 15091 15122 16150 15183 15204 1 333 15230 15300 15319 15363 15443 15477 15479 15491 16625 15618 15683 15688 1569415704 15719 15774 157B5 15788 15326 15833 15834 15845 15863 15887 15800 15881 15813 15960 15991 1 007 16076 16121 16134 16158 16178 16192 16229 16248 16301 l 359 16409 16422 16576 16684 16598 16601 16666 16680 16690 16694 16713 16793 16814 16913 16936 16941 16998 ITOOa 17005 17010 17025 17194 1720317204 17310 17Ï63 17360 17330 17326 17334 17344 17434 1744017450 17539 17547 17572 17576 17583 17593 17618 17667 17S86 17715 17730 17811 17846 17854 17883 17894 17897 1792a 17952 m 17957 17977 17993 18007 18010 18016 18046 18063 18059 18078 18068 18373 18382 18402 18406 18461 18455 18583 18579 18580 18583 18731 18774 18783 18783 18793 18813 18840 18866 18893 18948 18950 18954 189 18878 19009 19011 18030 18030 19003 19080 9084 18113 10143 19159 19167 19171 19193 19325 19386 19319 19326 19367 19381 19384 18488 19629 19547 19549 19576 19618 18633 19644 18681 18083 18708 197S0 18T78 18781 18608 18633 18S84 1888C 18801 18806 18826 18947 19976 30003 20OOS 30006 1KIC43 30066 20071 20105 20t99 20200 20208 20218 30333 20363 30302 3 1368 20359 20378 20383 30493 20494 30543 308M 30664 20590 30506 20639 20673 30698 20739 20768 30787 20868 30864 20886 30911 30938 U 9 I 1 ï Officieeie publicatie van bet Departeinent van Landbouw en Visscherij VERPLICHTE OPGAVE VOORRADEN J ECONDENSEERDE MELK fvoor de Voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend dat ter voorbereiding van de intrekking van het aflevenngsverbod an gecondenseerde melk eenige maatregeien zijn genomen In de eerste plaats is aan alle producenten van gecondenseerde melk de verplichting opgelegd varj alle voorraden gecondenseerde melk welks zij op 10 September 1940 24 uur en vervolgens op door de Nederlandsche Zuivelccntrale afd zuivel te bepalen tijdstippen in voorraad of voorhanden hebben aan deze centrale opgave te doen en daarover niet te Iteschikkon alvorens de centrale daartoe toestemming heeft verleend Dezelfde verplichting is hun opgelegd voor de m ingang an U September door hen te produceeren hoeveelheden Voorts is ieder dus ook een niet producent die op 10 September 24 uur en of op later door de centrale te bepalen tijdstippen een hoeveelheid gecondenseerde melk grooter dan 500 kg in voorraad heeft verphcht hiervan opgave tfe doen aan de centrale en hierover niet te beschikken alvorens hiertoe toestemming te hebben verkregen Deze opgaven moeten voor de eerste maal voor 14September a s worden gedaan op formulieren welke bij de Ne landsche Zuivelcentrale afd zuivel Laan van Meerdervoort 84 te sGravenhageverkrijgbaar zijn s Gravenhage 9 Sept KUMfT MEN IEMAND OP STRAAT TEGEN dan kan men zich afvragen o hij of zij gewoon IS te rooken misscbiea of hi of lij wel eens na r een bioscoop gaat misKliieB of hij of ti naar een radio pleegt te luisteren misscbien maar men behoeft zich niet al te vragen of hij of rij een krant IcestI Dat doet hij dat doet zij zeker heel zeker en iederen dag a daar dat couranten reclame logischerwij de kero 5 au iedere goede reclame campagne Vraaèt in rhtingen voorbeelden etc van courantenreclame bö de erkende aiverienuebureaux of het Ceouco Dam 2a mitezdaia