Goudsche Courant, maandag 9 september 1940

1 MAANDAG 9 SEPTEMBER jj BUITERUNI De luchtaanval op Londen Engdsche en neutrale b ichten DffTTSCHLAIW t VAJf HSDCir bombardement VMS Londen Het n ontstaan De branden in de oliereser fcerichten blijkt dat de omvang van Sïï S3iif SNGELSCHE BOMMEN OF HAMBCRG Het opperbevel van de weermacht nmirt bekend Afdeelingen gevechts Tliei rs hebben ondanks het slechte wed r ook op 8 September en in den acht van 8 op 9 September de vergeldingManvalIen tegen Londen voortge et Het fotografisch materiaal bevesMcl de sterke uitwerking van de tot éiMffer ondernomen aanvallen BU de nactitelvke vluchten konden de aan v IUnde formaties haar doelen reeds ran grooten afstand waarnemen als gevUg van de steeds nog voortdurende briMden Voorts WjBrden dok en ha yeitinstallaties piftroleumopslagplaatseit gasfabrieken electrische centrales ea waterleidingen alsmede pakhuizpn anti beide zijden van de Theems met bommen van allerlei kaliber bestookt Oak verscheidene vliegvelden in de oingeving van Lincoln werden aange yallen In de Firth of Forth gelukte het éen koopvaardyschip van 8000 bruto t tertan door bomtreffers te beschalUgen ft itsche vliegers hebt en vannacht aanvallen gedaan op woonwijken ui Hamburg Verscheidene woningen werden beschadigd Eenige burgers wer tfen gewond De totale aangerichte icKade is echter ook hier gering I De totale verliezen van den vyand bedroegen gisteren 22 vliegtuigen Daarvan werdéli er twee door luchtdoelartillerie de üverigen in lucht vechten neergeschoten Viet eigeii ▼ lieguigen worden vermis ITALIË LSGERBERICHT VAN HEDEIV Haifa en Alexandrië gebombardeerd Het hoofdkwartier van de Italiaanaohe weermacht maakt bekend Haifa is overdag en Alexandrië des nachts opnieuw door ons luchtwapen aangevallen In Haifa waar de aanval verrassend geschiedde en de afweer geen tud kreeg om in te grijpen ia de petroleum raffinaderij met bomgsen bestookt waarbij de installaties getroffen en groote branden vertwrzaakt werden In Alexandrië zijn de schepen en de installaties van de vlootbases gebombardeerd Bovendien werd de spoorlijn Alexandrië Marsa Matruh met bommen bestookt Al onze vliegtuigen zijn teruggekeerd bt Oost Afrika hebben onze vliegtuigen Boma in den Soedan en het station en de petroleumopslagplaats yan Port Soedan gebombardeerd VUandelyke vliegtuigen hebben Mogadiscio Maosaoua en Berbera gebombardeerd zonder resultaten te behalen De materieeie schade is zeer gering Een vliegtuig dat gepoogd had het vliegv ld van Mog io aan te vallen is door ize jachtvliegtuigen brandend omlaag gesdioten Drie leden der bemanning zijn gedood De waarnemer een luiteMnt werd gevangen genomen ENQELAND Pleidooi voor een Engelsch offensief VERKEERD STELSEL DER PASSIEVE VERDEDIGING In de Picture Post bespreekt lörd Strabolgi van de Labourpartü een artikel van madame Tabouis die op haar bekende deskundige wijze de redenen voor Frankrijks nederlaag heeft onderzocht aldus het D N B De schr keert zien tegen de maginotraentaliteit en verklaart Engeland moet zich van het verkeerde stelsel der passieve verdediging losmaken Wij moeten terstond tot het offensief tegen Duitschland overgaan De 400 mijlen kuststrook welke Duitschland van de Noordkaap tot de Pyreneeën bezet houdt bieden eindelooze mogelijkheden voor snelle opmarschen verrassingen ên overvallen De Duitschers kunnen geen troepen samentrekken om Engeland binnen te vallen zonder dat wü hun concentraties moeten ontdekken Deze troepenconcentraties zouden dan door bombardementen uit dè lucht en uit zee uiteengejaagd kunnen worden ENOELSCHE VLOOT ÜIT CMBRALTAS VERTROKKEN De in Gibraltar gestationneerde Enflrische vloot is in de richting van de IfiddeUandsche Zee uitgevaren Een 0ritidt konvooi bestaande uit zes koopvaardiiscbepen en begeleid door ooriogsschepen en vliegtuigen is naar 4en Atlantis dien Oceaan vertrokken VEIXOE Enflrelsche litchtaanval op Oostende vuiOTma NsotorauALo Drie fogelsche vliegtuigen hebben BaadagBtiddiMi e a tmvêl gedaan op 4 iMvenwericea m Oostende Zjj i bQ veRMüoc uH de wolken tn niMn MiA a a r vUectuifen raakt B hi iMt immme vao het Duitactie J f l il wi n il t mliut en itortte bran f Twe iaxittenden konden I ht veili id brengen Het DJf BTmeldt d d 8 September uit Londen In de officieele en semi ofticleele berichten over den grooten Duitschen aanval op Londen wordt o a gezegd 4at het talrijken Duitschen vliegtuigen gelukt is de in het Oosten van Londen liggende industrieele installaties te naderen Elctrische centrales en andere bedrijven zijn voor een deel zwaar beschadigd Ook hebben de Duitsche vliegtuigen de Londensche dokken aangevallen Er is veel schade aangericht en een bepaald aantal personen is dakloos geworden zoo wordt in een dezer berichten gezegd De vijand concentreerde het grootste van zijn krachten op de beide oevers van de Theems ten Oosten van Londen waar groote branden ontstonden Ook vielen bommen op een openbaar gebouw Zekere bureaux zijn ernstig getroffen Talrijke bommen zoo wordt verder in het bericht gezegd werden geworpen op de haveninstallaties en de dokken waar een gr ote brand ontstond Op andere plaatsen zijn opslagplaatsen beschadigd en verscheidene pinasseé verbrand Uit deze berichten biykt teyena dat belangrijke verkeerscentra in het Londensche gebied beschadigd werden Gisteren bevestigde Reuter in een uitvoerig bericht de vernietigende uitwerking van den Duitschen luchtaanval van Zaterdag In dit bericht wor4t gezegd By hun eersten aanval verschenen de Duitsche bommenwerpers vroeg in den avond in verscheidene golven boven Londen Er waren oogenblikken waarop de lucht vol was met ontploffende granaten neerstortende duikbommenwerpers en omlaagvüegende bommen Ondanks de Engelsche jagers en het luchtafweergeschut was het Oosten van Londen spoedig vol dikke rookwolken en branden die ontstaan waren door de vernietigende Duitsche bomTOenwerpers Bij het aanbreken i van den nacht verschenen de bommenwerpers weer eh wierpen hun bommen uit Zoodra een brand gebluscht was vlamde een andere op Op slechts 20 M hoogte vloog een Duitsch vliegtuig over een spoortrein Engelsche berichtendiensten geven omtrent de aangerichte schade nog de volgende bijzonderheden Er kan niet verzwegen worden dat de huidige aanvallen op militaire doelen in Lofiden de felste zijn die ooit zijn ondernomen Het alarm heeft in den nacht op Zondag 8H uur geduurd De aangerichte schade is ernstig Zoowel ki het Zuiden als op het Oosten van Loiulen zijn de verkeersverbindingen ernstig gestoord Opslagplaatsen en rivierbarkassen zijn in brand gevlogen In andere deelen van Ixmden zijn branden voirs waren grooter dan ooit te voren Een ooggetuigenverslag van een Engèli schen radioreporter veAIaart o m dat de grootste en ernstigste schade is aangericht aan de Londensche dokini taIlaties De ministeriën van Luchtvaart en Binnenlandsche veiligheid deelden gisteren mede Laat in den middag zijn gro tte Duitsche afdeelingen over de kust van Kent gevlogen in de richting van Londen Zy werden onmiddellijk aangevallen door onze jagers en het afweergeschut Duitsche toestellen slaagden er echter in door te driiijjen tot de industriewijk van Oost Lotïiien Op e enige fabrieksterreinen ontstonden branden Verder is schade aangericht aan electrische centrales en andere fabrieken terwijl in de verbindingen eenige verwarring ontstond De meeste aanvallen zijn op de haveninstallaties ondernomen Nauwkeurige berichten over slachtoffers zijn nog niet beschikbaar Bommen welke op rieksterreinen aan den NoordeIij t e i Theemsoever zijn gevallen hebben brand veroorzaakt De informatiedienst van bet ministerie van Luchtvaart verklaart dat de luchtgevechten zich ovcV het geheele gebied van Londen hebben afgespeeld en Zaterdagavond langer dan een uur geduurd hebben Spitfires en Hurricanes stegen op om den eersten grooten aanval op Londen te verhinderen Het ministerie van Luchtvaart deelt mede De vijandelijke luchtaanvallen op Londen hebben zich verschillende malen herhaald en in grooteren omvang dan ooit te voren Onze verdediging trad over al tegen den vijand op terwijl de burgerlijke verdediging zich bewonderenswaardig heeft gedragen De strijd duurt noig steeds voort Alle berichten over de aanvallen van Zondag meWen dat de Duitschers groote afdeelingen bommenwerpers en jagers in het vuur gebracht hebben Een bewoner van Londen zeide dat hü minstens vijf afdeelingen van honderd toestellen had gezien Kort na hel tweede alarm hoorde men het geraas der Duitsche motoren Luchtafweer en brandweer traden ijiet op gedurende het tweede alarm dat te 19 30 uui werd gegeven Even na het tweede alarm werd het geluid van een groote ontploffing uit OostLonden gehoord In een der wijken konden honderden Londenaars hun huis niet op de gewone maaier bereiken zy moesten in de achuiikelders vluchten Zondagochtend vroeg deed de brandweer haar best om de vele branden in een dichtbevolkte wijk te blusschen In verscheidene havenwer ken waren brandw ontstaan terwijl fabrieken besctyriTigd werden Sr zijn bommen gomllen op een schouwburg en op vkte kantoren en fabrieken Openbare diensten zooals de verlieh ting werden in het ongereede ge bracht Men trachtte tot lederen prys de verbindingen in stand te houden Arbeiders vulden de bomtrechteMi op terwijl in de nabijheid hog bommen ontploften Gasen waterleidingsbuizen werden hersteld telegraaf en telefoon verbindingen weer in orde gebracht Groote rookwolken stegen boven Londen op Toen het donker werd wierpen de vliegtuigen hun bommen zooveel mogelijk in denabyheid der reeds veroorzaakte branden Als een brand gebluscht was laaide een nieuwe op Twee Duitsche jagers hebben een aanVal op een trein gedaan Uit het Reuterbericht blijkt aUus het D N B dat de trefkracht van het Duitsche luchtwapen van aanval tot aanval merkbaarder wordt Toonaan gevende waarnemers verklaren aldus wordt in het Reuterbericht gezegd dat de aanval van hedenacht nog intensiever is geweest dan de aanval van gisternacht In den loop der uren werd de aanval steeds feller De bommen vielen met zeer korte tusschenpoozen neer Nog acht uur na het begin van het alarm kon men ze hooren vallen Op verschillende plaatsen ontstonden branden en de brandweer had veel te doen AmerikaauKhe indrukken De New Yorksche dagbladen publiceeren dramatische beschrijvingen van den luchtaanval van Zaterdpg op Londen ajdus het D N B Ondarfks de merkbare strenge censuur leggen de berichten den nadruk op de ontzaglijke schade in de Londensche industriewijk evenals in de havenwerken de fatu ieker en de levensmiddelenbedrijven Verder geven zij te kennen dat aanzienlyke verwoestingen zijn aanèerieht in de gasfabrieken de electriciteitscertrales en op de spoorwegen De nachtelyfce hemel boven de stad werd verlicht door tallooze branden Londen heeft sedert 1666 niets van die aard gezien Het knetteren der vlammen overstemt alle overige geluiden De proEngel sche New York Times moet in zijn verslag constateeren dat ook bij deze aanvallen wederom alleen mihtair belangrijke objecten het doel zijn geweest van de Duitsche gevechtsvliegluigen AmMlkaaoBche berichten De Amerikaansche bladen hebben tot dusverre nog weinjg berichten ontvangen over de aanvallen van vannacht op Londen Uit deze weinige deze aanvallen even vreeselijk wasals die van den vorigen dag Debranden waren nog niet geblusdittoen een nieuw Iwmbardement al begon Door de branden werd Londenzoo fel verlicht dat het effect der ver duistering volkomep te niet werd gegaan Een ambtenaar van het ministerie van Luchtvaar t heeft verklaard dat nog heviger aanvallen verwacht werden Zelfs wanneer Engeland vier maal zoo veel of nog meer vliegtuigen in den stryd kon brengen tegen de aanvallers zou het onmogelijk ziJn een doorbraak van de Duitsche bommenwerpers te verhinderen De N e w York He raid Tribune meldt uit Lpijden d het pad der vernietiging als n een zeis gesnedan is in het stadsbe d van Londen De tien mijl verwoest gebied in het Oosten van Londen bieden een beeld van vervroesting zooals zelden in de geschiedenis is gezien Bommen in het centrum van Londen Reuter meldt dat in den loop van den luchtaanval in den afgeloopen nacht welke nog om 2 uur Greenwichtyd duurde bommen zijn neergeworpen in het centrum van Londen en in het Oostelijke district der stad dat reeds Zaterdag bestookt was Verscheidene nieuwe branden zijn in het Londensche gebied ontstaan Boogtepant nag niet liereikt Toonaangevende kringen In Londen verklaren naar de diniomatteke correspondent van Reuter schrijft dat de luchtoorlog op het punt staat in een kritiek stadium te treden Men kan xeggen dat hi in een crescendo OTO gegaaa is maar hij iieeft xijn hoogtepunt nog niet bereikt In de erklaringen Tan deze kringen wordt opnieuw bevestigd dat de aanvallen van het Duitsche luchtwapen sich OJU gericht hebl en tegen veikeersverbindingoi dus op mUitaire dodeo aldus het D NJt HONDERDKN BKANDEN Over den eersten dag van de DuHsehe vergeldingsactie tegen Londen zyn in Italiaansche kringen byzonderheden ontvangen die vooral duidelijk bevestigen dat de Duitsche vliegers zelfs thans nog hun aanvallen legen militaire doelen richten aidus het D N3 Dit9wordt volgens de te ontvanger berichten zelfs in poUtieke kringen te Londen toegegeven Enorme schade is in de havens rat bè adaea en andere bedrijven welke voor de oorlogvoering van belang zyn aangericht Tallooze loodsbooten mijnenvegers sleepbooten en vrachts diepen van allerlei soort werden tot zinken gebracht Het spoorwegverkeer in de uitgebreide havenwerken Tai de Theems werd reeds in den eerstfen nacht van den grooten aanva volkomeA stilgelegd Een reeks dokken zijn deels wegens de daarin vernielde schepen deels wegens de ingestorte reusachtige magazijnen onbruikbaar geworden Alleen op het arsenaal en de scheepswerven werden eenige duizenden bommen geworpen Minstens 300 groote brandhaarden werden in den eersten nacht geteld waarvan 50 ook overdag niet gebluscht konden worden Verscheidene fabrieken werden door ontplbffingent en branden volkomen verwoest Talrijke opslagplaatsen van olie en benzine zyn in vlammen opgegaan De ergste schade hebben de dokken van SUverton Albert en St George geleden AMERIKA Roosevelt over de Cocosen Galapagoseilanden NCO GEEN ONDERHANDELINGEN MET NICARAGUA Voor zijn vertrek naar Hydepark heeft Roosevelt in een persconferentie de geruchten besproken betreffende de Cocos en Galapagos eilanden Hy verklaarde dat zoowel Costarica als Ecuador het met de Vereenigde Staten volkomen eens zijn over de verdediging van het Westelijk halfrond De op zichzelf voor de verdediging van het Panamakanaal gunstig gelegen Cocoseilanden zyn echter bergachtig en bezitten bovendien geen haven zoodat de bouw van pieren en dokken aanzienlijke bedragen zou vereischen Wat de Galapagos eilanden betreft de JVereenigde Staten hebben daarover tot dusver niet met Nicaragua onderhandeld De ontwikkeling van de Canadeesch Amerikaansche onderhandelingen noemde Roosevelt bevredigend Hij zeide daarover niet meer te kunnen mededeelen HEARST OVER ROOSIEVELTS POLITIEK Xa de New York Journal American schryft de uitgever Hearst dat Roosevelts hartewensch Amerika voor de verkiezingen in den oorlog te storten thans vervuld is Afgewacht moet worden welke vergeldingsmaatregelen de tegenpartij neemt en hoe waar en wanneer de oorlog voor Amerika merkbaar wordt Waarschijnlijk zullen de asmogendheden met Japan een militair bondgenootschap aangaan hetgeen tot dusver uit vrees voor een kwetsing van Amerika is nagelaten Alle politici en groote zakenmenschen zün vocw dezen oorlog van Amerika Daarenegen zijn het de breede massa s met haar bekrompen voordeel n die den oorlog moeten voeren RUSLAND BALTISCHE BURGERS KRUGEN RUSSISCHE NATIONALITEIT Naar de Moskousche radio mededeelt heeft het presidium van den Oppersten Sovjet der Sovjet Unie een bijzondere bepaling uitgevaardigd over de uitbreiding van het staatsburgerschap der Sovjet Unie op de burgers van de Estlandsche l tlandsche en Litausciie Sovjetrepublieken Alle personen die vroeger het Estlandsche Letlandache of Littausche staatsburgerschap hadden en die hun woonplaats in de drie Baltische landen hebben verkrijgen vanaf den dag der aansluiting der Baltische landen aan de SovjetUnie het Sovjet Russisehe staatsburgerschap Burgers der Baltische landen die zich op het oogenblik in het buitenland bevinden moeten zich tot en met 1 November van dit jaar bij de bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen der SovjetUnie melden en kunnen dan eveneens het Sovjet Russisch 2 staatsburgerschap verkrijgen ZWEDEN ECONOMISCHE OVEREENKOMSTEN MET RUSLAND Het ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede dat Zaterdag in Moskou een overeenkomst over den goederenruil een betalingsaccoord en een credietovereenkonwt tusschen Zweden en de Sovjet Unie zijn ohderteekend In het eerste jaar der overeenkomst zal de wedcrzijdsche goederenruil de waarde van 150 millioen kronen bereiken Zweden levert aan de Sovjet Unie wielen voor spoorwagens en ander spoorwegmateriaal werktuigmachines kwaliteitsstaal kogellagers en andere uitrustingsvoorwerpen De Sovjet Unie levert olieproducten graan veevoer mangaan enz Zweden verleent de Sovjet Unie vooT den tyd van 5 jaar een crediet van 100 millioen kronen tegen een rente van 4 per jaar MARKTBERICHTEN DKLrrscm CRORirTEi irBii iNO T Sept Bloemkool lé srt T2S 14 00 idem 3e srt 00 7 00 komkommers groen Ie srt iJB 5M alles per U stuks Roode kool XMaM Savoye kool 2 ISO per 100 kg dade Ie srt l fla IJO per MO slvks peen SMSM per M bo iHHJvie 1 00 ISO atawlHriacessen SJt lCt aaHboneii 6 0 Bronklmnen M 4 m 3 M blaiiiOe pa i M atM arst ver 100 kr perH amtSO M per W atuks urdbeien svoete 7 0O 11 4a per 109 kg meloenen laaas MSO Ot falen nat n niker 6 00 30 0 bekte per 100 stuks Korte berichten Naar Tass meldt lieeft het presldium van den Oppersten Sovjet bUdecreet last gegeven tot het instellenvan een volkscommissariaat voor destaatscontrole Het decreet hfeeft tendoel tqe te zien op hj tlHoefenen vaneen stipte contrgle bp de uitgaven eninkomsten vah den staat Het presidium heeft Leon Zakarowitsj Meklisbenoemd tot Volkscommissaris voor destaatscontrole der Sovjet Unie en tot vicepresident van den Raad vanVolkscommissarissen Tot president der republiek adinterim heeft het kabinet generaalRorinigo tot dusverre minister vanOorlog benoemd De kroningslocomotief die tergelegenheid van de liToning van George IV 29 jaar geleden in dienstgesteld werd en daarna steeds denkoninklijken trein heeft gereden zalthans tot schroot worden gemaakt teneinde vijftig ton materiaal voorbewapeningsdoeleinden op te leveren aldus het D N B In een officieel communiquéwordt te Boekarest medegedeeld datde evacuatie van de derde zone vanZevenbergen overeenkomstig de verdragsbepalingen op 7 September is geschied De Turksche minister van Buitenlandsche Zaken Saradjogloe dieZaterdag van Ankara te Istanboel isaangekomen heeft in zijn hotel eenonderhoud met den Duitschen ambassadeur von Papen gehad BEURSOVERZICHT Gedurende de afgeloopen week had de handel in Nedcrland sche aandeelen een weinig belangwekkend verloop De reeds vergeleken met eenigen tyd geleden aanzienlijk gedaalde omzetten ondergingen een verdere inkrimping Daarbij traden eenige winstnemingen naar voren die voornamelijk de noteeringen van de binnenlandsche courante fondsen eenigszins drukten Het koersverlies was uitsluitend bij Olies van eenige werkelijke beteekenis Vergeleken met den bootsten stand op 2 Septemlier met ruim 240 procent daalde de koers in deze periode met een twintigtal punten tot even boven de 220 procent De beleggingsmarkt had in de vorige week eveneens een stil verloop De handel op de Amst rdamschc beurs stond aan het begin der nieuwe week sterk onder den invlopd van het wereldgebeuren Kon men tot korten tijd geleden in toenemende mate waarnemen dat het publiek zich weer actief aan den gang van zaken op het Damrak intersjiseerde thans is deye belangstelling weer aanmerkelijk geluwdj in sommige afdeelingen zelfs volkomen verdwenen Alhoewel de activiteit ter beurze uiterst gering was vertoonde het koerspeil der leidende fondsen een onmiskenbare neiging tot inzakken Sterk tot uiting kwam dit in Olies Nadat de openingskoers een zevental punten beneden het vorige slot inzette liep de notecring onmiddellijk verder terug tot omstreeks de 210 procentgrens Op dit niveau werd eenigszins steun geboden zoodat de koers niet verder inzakte Van de industrieele fondsen kon zich op de locale markt Aku vrij goed handhaven ja werden zelfs feitelyk fractioneel boven de koersen van Zaterdag verhandeld Een groote kooporder vormde een belangrijk steunend evenwifcht ten aanzien van het aangeboden materieel zoadat de noteering laat in den middag zich zelfs weer boven de tachtig procent kon verheffen Aandeelen Philips liepen na een iets lagere opening nog verder eenige punten terug Ook Unilever moest zich een gering koersverlies getroosten De minder courante soorten in deze afdeeling leden eveneens sterk aan belangstelling In suiker tabaks en rubberaandeelen ging niet veel om Tabaksaandeelen waren vooral ten aanzien van Deli Mij aan den lagen kant Van de rubljerfondsen werd Amsterdam Rubber bij opening 4 procent lager geadviseerd Toen er een koers tot stand kwam was deze in werkelijkhejd nog twee punten lager Onder beurs zakte het fonds verd r in tot even boven de 190 procent In de overige aandeelen ging nauwelijks iets om echter waren ook hier de koersen algemeen lager In scheepvaart aandeelen konden zich de meeste waarden na r verhouding vrij goed handhaven Men ontkwam echter ook hier niet aan de algemeene ongeanimeerdheid ter beurze In de Amerikaansche afdeeli waren vooral staal en koperfondsen gedrukt De leidende foftl en waren m a 2 dollar lager Sp orwegaandeelen konden zich aver heji algemeen vrij goed handhaven De beleggingsmarkt vertoonde vooral ten aanzien van Nederlandsche staatsfondsen een goed prijshoudend voorkomen Er bleek eenige beleggingsvraag aanwezig te zyn waardoor vooral de nieuwe leeningen fractioneel m koersen konden stijgen Een flauwe houding legden de Duitsche Young leening aan den dag die bij ruimen handel beneden de 20 procent kwamen te liggen Geld op prolongatie 3 procent orncicBLC valdtakoebskn DKR NCDKIU ANDSCBB BANK O September New York M i 1 W m BeritJn 75J f75 4J Briusel SOU 30 11 Helsinki 3 81 3 81 Stockholm 44 81 44Ja Zurich 4ia 81 Bajikpapier New York f ll i l 1 J Brussel t mM t 30 20 Stockholm 44 70 44 Zurich I n n f 4Z M NIET OFFiCIEBLB fCOEiffiBN Anaconda Copper C BeUilehem Steel C T A fog tKt Sepulillc Steel C v A ISKk SMol Shell Union C v A tf iHak Wal Med Sdtemr Vni lo 1174b l al VJC F p f Oe der IM CuHljs Wr ht C V EFFECTENBEUR AMSTERDAM FONDSEN MET DOORLOOE NOTEEMNG j StaatiieeiiiBg B kaerl B V 7 Sept Ie laOQ 4 40 40 lOlt ae 1000 4 If n 7S 71 7S na bit ƒ 1000 4 1000 Grootboek abl 31 I8M1905 obt 3 Ceit V Inschr 3 Grootboek obl 3 1936 1000 3 1037 lOOO 3 7JU IMS 100 t 3 i m lm CttUicMtnl tut Grootboek obl ii i ISaS luUl 7 lOM 3Vi 1037 JimU taoa 1 TOK lari indië too A 3 rt 79 JOH 44 ISUt 200 7H san 152 IIIM I2IK MM 12I I10 MO ll MX I IW IMM IW Si m u i ISO I Alg Kiuutz e Unie Berkei s Patent Caivé Oüef C gew Ccntr Suiker Fokker Lever Bros en Unie Ned Ford Aut Phil gb gew Phll Gb PW Dordtsche gew l 4k WJ 101 n i K n i ia Dordtsche pref Kon Ned Pete HVA Javaselie cultuur N ISU Ver Vorstenl Cult My aand Dell BaUvU Deli Mi Senenibah Amst Rubber 1 0 Amst Rubber CetI è lOO OBUGATIJtN Staatsleecingen Nederland nu WK 1040 Ie 100 4 1940 Ie 500 4 1040 2e 100 4 IMO bif MOO 4 1940 2e 500 4 1940 bir ƒ 5O0 4 1936 100 3 1836 ƒ 500 3 1937 100 3 1937 ƒ 500 3 1S38 ƒ 100 3 3 l 1930 I MO 3 31 j 1935 O I ƒ 100 3 i W 4 Mh nu MM WK OM nn SI 1935 0 l 19Ï7 O l 1937 0 1 1937 O I 1937 O I 75 ƒ 500 31 s 100 3 500 3 ƒ 100 3 ƒ 500 3 Prolongatie Provine en Gea laeaingeii 81 8IM Amsterdam 1930 3Vt Dito Ie 1937 31 1 Apeldoorn Ie 1937 3Vï Arnhem 1938 3 Deventer 1920 6 Eindhoven 193S 3i Gelderland 193S 3i t Dito 8j Ie Ig 38 2 Dito 10 j 2elg 3S2 Gravenhage 1921 O Dito 1936 3i i Dito 1937 I 3 j Groningen 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Helmond 1937 3i s Hilver 10 J 38 J j Leeuwarden 1921 4i x DUO 1938 3 OH Noord Holland 19381 Dito 2e 1938 3V S Dito 3e 1938 3 7 f 74 77 7511 Dito 3e 10 J 1938 21 t Rotterdam 1936 37 4 Dito 1 en 3 1937 3 i Dito 1 1938 3l Tilburg 1 1937 3V Utrecht IPr 37 SVj Dito gemi 3Vs HTpotlieeklMuiken werlonuua Nederiaad A damuhe Hjp 1 4 91 Dito 31 3 Fr Gron Hyv lees S7K Da en Va 3i t MK Dito pandb 3i 3 aOH Gron Hyp BPb 3V Hou Hjp 8 10 4 Hjrp b ▼ aa Nedert Serie M 31 1 Insul Hjrp b Utj T H Cred Pandb 4 Nat Hyp b ditoJi i Ned Hyp b Veend S t SSM Dito K 3 Noordh Hyp b Pandbr l t H Overüss H b dito 4 RoU Hyp b dito 4 TSM ld dito Vit WK Ulr Hyp b 4 Westl Hyp b EE FF 31 t Zeeuwfche H b Bk4 Idem 31 1 Rolt Can Hyp gld S 1Ned O Friesche Pandbr 31 N West and Pac 4Vi Ie Ned Scheeps yerb ld 4 aott Sch Hypb Jü 4 Idem 3 3 Lever s Zeep My Obl 4i Indostiieêa A d Bank aand Hall Bank Unie dito Inc Bank dito Ned Ind Esc m dito Nederl Bank A Ned Hand My 350 aand Rott B Ver aand Twentsch B A A Relchsb Deutsche Aand Ftansche B 3 c V A n Dlto KetUngverkl Unipref Cert lOItf Dlto Ketting vert Alg Noril gew A Batavia Marg Fab V d Bergh s pr wd A 1000 Dito B ƒ 1000 Cart en Pap Fab 1 a mi vat 112 I 174 27 170 ira 177K 75M 75 30 MM Scholte A Gouda aterlnck dlto Gruyter en Zn A pref aand Dito B winstd pret Heemat aand Heinek A Hull St m lab aand i Hollandia aand Holl Bet My A HoU draad en kab A HoU Kunstc Ind A Intern Vise A Koo Ned Zout JI7 91 IK t 107 25 12 1 1 2MM S7IM I Xnd aand KoB Br Steem dlto LeverB en Unle GA Dito T Cum pr A Dlto ƒ 100 C V pr A Dito ƒ 100 O C pr A Dlto ƒ 1000 dito Lyempf A Meeltab d Ned BC N O en S F aand Ned Kabell dito N scheepsb mU dlto Rott D MU dlto Schelde dits Dito Kat Bi dito Scbolten 41tb Sloomaplnnerl Span dlto l J Stork Ms 115 III 184 Sit H7I Twijnatra Pr A Utr A fa G wA Dito pr winstd A Vcr Bl Jab dlto Ver Chem tab aand Ver Pa Hpa O Ver Ned 4id fabr R l l bs dtta eitxpoor A dlto I2f Westenulker dlto 1 Feyen new A lla y