Goudsche Courant, maandag 9 september 1940

Dinsdag 10 Sept 1940 9e jaargang No 2M22 COLÜAHT Directeur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 274 $ NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f ollux Viin stapel ge oopen Luchtaanval op Londen gaat zonder onderbreking door Theemsgebied biedt volgens Amerikaansche kranten een apocalyptischen aanblik Negen uur nachtelijk luchtalarm Het Duitsche luchtwapen zet den aanval op de Engelsiche hoofdstad oBverstoorbaar voort Elders in ons blad vindt men bijzonderheden over ds bombardementen der aigeloopen dagen Uit nadere berichten blSkt dat behalve op Londen gisteren ook aanvallen ondernomen werden op militair belangriike doelen van Canterbury welke met IxMnniett werden bestookt Bij de luchtgevechten boven Londen en Krat verloren de Eugelschen ruim 40 vliegtuigen 16 Dnitscbe toe tellen zijn nog niet teruggekeerd Ook na het aanbreken van den nacht golfden de aanvallen der Dnitscbe vltegerlormaties voort tegen de militair belangrijke doelen T n Londen Urenlang duurde in de hoofdstad het luchtalarm Naar het D N B lutder verneemt hebben Duitsche formaties vliegers in den fieloopcn nacht hun vergeldins i aanvaHen op het Britsche eiland voortgexet es militair belangrijice doe n in Londen en andere plaatsen aangevallen Vijandelijke vliegtuigen din eer boven Noord Duitschland en Noordelijke norsteden der rijkshoofd d verschenen Het betreft daarbij over het geheel iriUekeurige aanvallen iqi niet militaire doelen waaraan een reeks woontniizen ten offer zijn gevalIëW Driehonderd toMnellen boven de stad Het nipuwe opleidingsschip voor de koopvaardij Pollux liep gisteren van stapel Tijdens het groote ir omen waarop het vaartuig vm de heili g glijdt kranig staan de matrx sjes n t gelid futoPiUys u m Nu de avonden gaan lengen Om sociide en econ ipièclbie redenen moet het gewone leven zooTeel mogeU k doorgang vinden Hulpmiddelen in de duisternis richt geleide en obstakellichteil Men zij kieskeurig met lichtgevende voorwerpen venstaand kaartje vindt meik de kusLstrook aangegeven waarbinnen het inwoner verboden is zich ftussciien 22 en 4 uur buiten te bevinden Kaar het D N B verneemt zijn de luchtaanvallen van Maandagmiddag tuitengewoon doeltreffend geweest De aanvaJ geschiedde in golven met tusichenpoozen van 30 tot 40 minuten Euim 300 vliegtuigen wierpen hun regen van yzer op de brandende haven venep industrie installaties ten Noorden Zuiden van de Theems neer Dur laaiden nieuwe branden op De dikke rookwolken trekken tot aan de monSing van de Theems Men heeft den indruk te vliegen over een zee van vlammen Terwijl de eerste golven terugkeeren vliegen reeds andere foriniities uit het Zuidoosten het Zuiden ti het Zuidwesten naar Londen De Duitsche vergekting voor de Engelsche aanvallen op de Duitsche burgerbevolling is onverbiddelyk Van afweer is nauweluks iets te bespeuren De schoten van het afweergèschut zün slecht gericht Jagers zijn zelden te zien Het bonibardement heeft volgens te Stockholm binnenkomende berichten een bcslissenden invloed uitgeoefend op het dagelijksche leven der reuzestad De vernieling van talrijke verkeerswegen de versperring van vele stralen heeft de toevoeren van levensmiddelen naar de stad gevoelig verstoord De wensch der Londenaars um zich in ieder geval met levensmiddelen te dekken ten einde bij komende verdere luchtaanvallen een eigen reserve in huis te hebben heeft geleid tol ee bestorming der levensmiddel2r winkels Vooral in de dichtbevolkte aybeider wijken waren tegen den middag alie winkels totaal leeggekocht De winkeliers konden niet mededeeten wanneer zij nieuwe voorraden zouden ontvangen De post is in Londen Maandag slechts in enkele wijken bezorgd Telegrammen kunnen slechts rp enkele kantoren worden opgenomen De brandweer die bijna 62 uur ononderbrotien dienst heeft gedaan zal thans versterking uit de provincie krijgen Vele arbeiders en bedienden waren Maandag niet irieer naar hun werk gegaan orndat zij hun gezin niet alleen wilden laten of doordat de verstoorde verkeersverbindingen hun de rit naar Zon op 7 07 onder 20 06 Maan v 16 43 onder 0 4S Men b verplicht te verdnktcen van zonsondergang tot zonso ri omst Lantaarns van voertnig i moetea utir na zonsondergang ontstoken worden het werk onmogelijk maakten Anderen keerden na een tocht van uren weer naar huis terug daar zij in plaats van de fabrieken waar zij werkten rookende puinhoopen haddon aangetroffen Engeland zoekt piloten Het Ep tschê jnmiMerie van Luchtvaart heeft per raüio bekend gemaakt dat het luchtwapen nieuw vliegerpersonecl noódig heeft vooral piloten radiotelcgrafistcn en waarnemers Jongemannen in den leeftijd van W iol 20 jaar worden opgeroepen zich aan te melden De maximumleeftijd voor piloten is zoo werd gezegd verhoogd tot 30 jaar Amerikaansche indrukken Df New Yorksche pers brengt langi verslagen over het bombardement van militair belangrijke injlallaties te Landen dal negen uur duurde door het Duitsche luthtwapen aldus het DJIJ5 In alle riehlir gen zoo heel het in deze verslagen kondan van het centrum van Londen uit branden waaiijenomen worden Het verkeer is geiieeltelijk volkomen gesilremd De meeste Londenaars moesten te voet naar hun werk gaan De politie patrouilleert met geweren door de straten en controleert de indentiteitspapieren van de voetgangers Uit de buitenwijken van Londen meldt een ooggetuige dat het Theemsgebjed een onvergetclüken pocalypiischen aanblik biedt Zware zwarte rookwolken en steekvlammen die waar te nemen vielen waren onmiskenbaar van brandende petroleum afkomstig Foto s uit Londen die gepubliceerd worden tocnen een totaal verwoeste dokinslallatie Op den aditergrond is aen zinkend chip te zien en tweede foto laat een vernielde brug zien in de nabijheid waarvan zich talrijke dokinstallaties bevinden Negen uur luchtalarm in Londen Het nachtelijk luchtalarm in Londm eindigde vanmorgen om kwart voor vij f Het had negen uur en zes minuten geduurd Een Duitsche persstem De nieuwe Engelsche luchtaanval op woonwijken in de rijkshoof4stad geeft de BZ A m M i 11 a g aanleiding te éonstateeren dal Er geiand niet wil aflaten van zijn methode om den oorlog te voe n tegen de burgerbevolking Uet Duipche luchtzwaard zoo merkt het bla waars huwend in dit verband op slaat meedoogenloos toe Welke effecten bommen van het zwaarste kaliber m ten hebben is getoond in Warschau en Rotterdam Wanneer Londen een gelijk lot tot het uiterste wil ondergaan moet het Chuchill cn zijn misdadigerskUek verder des nachts piraten naar Duitschland laten starten Maar dan heeft het ook ieder recht verspeeld om te klagen en te jamme ren omdat nu aan de oevers van de Theems recht ged Ji wordt Bevolking vlucht uit Londen Volgens te P ome aangekomen berichten is de Londensche bevolking reeds met tienduizenden vlucAitemde uit de Engelsche hoofdstad vertrolcken De massavlucht naar het Noorden des lands neemt steeds grooteren omvang aan De haveninstallaties worden vaak zonder verder ingrijpen van den brandweer aan haar lot overgelaten en branden met al haar voorraden gtnmdstoffen en levensmiddelen uit De verdeeling der levensmiddelen in de fiiSelsche hoofdstad stuit op byna tmoverkomelijke moeiiykheden Aangezien dezelfde vernietigende effecten der Duitsche luchtaanvallen ook in siTle andere militair belangrijke steden en haveninstallaties in Zuid Engeland waargenomen kunnen worden kan reeds in de eerst volgende dagen een volledige verlamming van een graat deel van het Engelsche distribOt Mq paraat verwacht worden D Rijksinspectie luchlbescherming deelt ons het volgei de mede Vele gebruikers van den weg dieook des avonds zifch over straa moeten of willen bewegen maken zich begrijpelijkei w js thans miïi of meer bezorgd over da komende donkere avonden i Men beoordeelt de mate der duisternis svelke me dan meen te moeton verwachten naar wat nu de late zomeravonden ons te verduren geven en velt n neme zich ftior in den vervolge zoo weinig j mogelijk des avonds uit te gaan Voor deze neiging i men vooral in de zakenwereld bevreesd Er is zelfs reeds hier en daar het d rkbe ld geopperd om de winkels dan maar voor het invallen der duisternis te sluiten omdat men verwac dat hel koopende publiek zooveel mogelijk de daguren zal kiezen voor het doen van zijn inkoopen Afgezien van het feit dat zulk enmkrimping tot de dagurcn hoogst ongewenscht en economisch weinfg verantwoord schijnt kunnpn tal van parti lieren en alle beheerders van cafe s en a nusementst cdrijven zich niet veroorloven overdag m inkoonen te doen resFjjctievelük het avondbpzoek Lit te schakelen Nog minder kan men dit in concertzalen schouwburgen en filmtheaters die vrywel uitsluitend op het avondbezotk zijn aan geween Tal van ondernemingen zouden onnoemelijke ohade lijder indien inderdaad het publiek tijdens de verduistering de straat ging mijden Het is daarom van groot sociaal en economisrfi Iwlang dat het gewone leven ook des avonds zooveel mogelijk voortgang vindt Maar om dit te bereiken zal het noodig zijn dat de straten in de steden ondanks de verduistering eenigermate begaanbaar worden en de kans op verkeersongelukken tot een minimum beperkt wordt Het spreekt vanzelf dat de overheid teraeke diligent ia en met erooten spoed voorb eidingen heeft getroffen om het verkeer bij duisternis zooveel mogeltjk te be De Rijksinipectic luchlbescherming he3ft aan de hand van daartoe door haar vastgesteld voorschriften een en ander medegedeeld omtrert den aard dezer ix eiligingsmaatregelen V oorgesteld moet wordepn dat het geheele land en elke stad zoodarug verduisterd moet zijn dat in het donker en bij goed zicht van een hoogte van 500 meter boven het aaitleppervlak geen enkel rechtsireeks of gereflecteerd licht kan w jrdon waarfee omcn Hulpmiddelen ten itehoeve van het verkeer In de aldus ontstane duisternis moeten nu hulpmiddelen worden aangebracht of gebjuikt ten behoeve van he verkeer Deze hulpmiddelen zijn als volgt te onderscheiden a R i c h i i 1 c h t e n D zijn de i enkele wegen minstens vier meter boven hel wegdek en boven daarvoor in aanmerking komende kruispunten van wegen hangende lampen met een of t ee spieelvormige horizontale openingen elke juist voldoende licht doorlaten 5m het rüdend verkeer het beloop van den weg of het kruispunt aan te ócvcn Zij worden als regel binnen en in bepaalde gevallen oök buiten de bebouwde kopimen toegepast Deze richtlichten hei ben een horizontale spleet wanneer zij het beloop van den weg aangeven en twee spleten wanneer zü l óven kruispunten van wegen hangen De kleur van deze richtlichten is wit of geeï b Geleidelichten Geleidelichten zijn lichtetr welke binnen de bebouwde kom van een gemeente als bebakening aan den kant van defc rijweg moigen wortfen geplaatst in het bijzonder ook ter geleiding van het voetgangersverkeer Geleidelichten moeten bU voorkeur op een hoogte van 1 20 tot 1 70 worden geplaatst De kleur van hét licht van geleidelichteil is wit o fteL c ObstakeUichten Deze komen zoowel binnen als huilen de bebouwde kommer voor en zijn uitsluitend bestemd om verkeersubstakels wegherstellingcn bomlrechters e d duidelijk aan te geven Een wit obstakel licht moet men rechts passeeren een rood obstakclliclil altijd 1 i n k s z u 1 k s in overeenstemming met de ookin vredestijd geldende regelen van wegafbakening Vorengenoemde drie soorten licht n behonren tol de groote groep van be bakeningsmaatregelen welke door de Rijksinspectie zijn vastgesteld in de voorschriften betieftende de beve hgir ij van hel verkeer op dun opi n baren weg ge iur rde den tijd tial liet gebruik van de normal openbare vfrlichting virbodcn is Deze lichten kunnen door bur mefsters naar behoefte worden toegepast Andere maatregeka Tot dezelfde groep maatregelen worden ook gefekord hel akluiten van gevaarlijke punten b v aan dsn wplerkant met tichulp van witte hekken het v ii verven van trottoirranden verkeeispalen hekRen palen erz Vooral dit wit verven behoort müs oordeelkundig te worden toegepast aangezien gebleken is dat dit hulpmiddel het verkeer in hoage mate beveiligetukan Nasist al deze ejjakeningsmaatrege len waaKan her elf ticele karakter i gj in bwftfeii dat zij geen verlicht ng aan het wea k gev n doch alleen een richting gevend effect heiben komf nu r og d mogelijkheid van de toepassing van openbare luchtlK3i hermingsv T ichtirig Deze verlichting brengt wel lichtop het wegdek en is dus aan verschillejjde beperkende bepalingen gek iden Zij mag slerhts na goedkeuring door en met icesleniming van de Rijksinspectie worden aanntwezen Z j tidl dus als een aanvulling de beveiliging met ri cht en geleidehchten en zal uiteraard alleen daar worden toegelaten waar deze weg dekverlichting absoluut noodzakelijk blijkt in het belang van het verkeer Doch ook de voetganger wordt instaat gesteld zélf een bescheiden verlichting bij zich te dragen Daartoekomen in den handel de z g voelgangerslanlaams Ook aan deze lantaarns zijn door 4 Rijksinspectie bepaalde eischen gesteld opdat gevaar voor teveel licht uitgesleten moest worden De aandacht zij er op gevestigd dat deze voetg inger antaarn3 uitslui te 4 wit of geel licht mogen uitstralen Lichtgevende voorwer W Behalve lantaarns zijn tenslotte aak lichtgevende voorweiTjen op eenigerlei wUze aan het lichaam te bevesti gen Deze vioorwerpen zijn nog niet aan keurmg onderworpen In verband hiermede wordt er de aandacht op gevestigd daj thans oak tal van waardelooze i phosphore reerende voorwerpen als speldjes schildjes gordels e d jn den handel worden aangeboden Deze moeten uiteraard door bestraling met wit licht daglicht geactiveerd worden om èes avonds lichtgevend te zijn Het aantal uren gedurende welke deze activiteit voldoende groot blijft behaalt de waarde en voocal de bruikbaarheid fjezer vobrWcrpe Men moet deze p tiosphoresceer n te working ook van aherlei hulpmiddelen om voorw erpen traptreden huisbeileji sleutcljjaten enz in het diu ter te markeeren niet verwarren met het tluoresceeren van voorwerpen welke mèt en speciale verf bestreken zijn en een voortdurefide bestraling met j v ultraviolet licht vereischen Het gebruik van fluoresceerende voorwerpen is tot nader order niet toegestaan Torfe i bestaat nog de mogeüjkhe Éfl lPPt aanbrengen van lichtgev randuidingen welke bedrijveB kvr chtingen enz noodig hebben oaa het publiek zekere noodzakelijke aanwijzingen te gev n Voorschri len omtrent de toela baarheid van deze lichtgevende aanduidingen ten dienste van het publiek zijn in bewerking en zullen spoedig verschonen Het bezoeken van winkels café restaurant schouwburgen en concerten zal dan ook mogelijk zijn Waar het in het algemeen belang genomen een sociaal en economisch belang is zoolang mogelijk den normalen gang van zaken ongestfiord te laten voortgaan mag men de overtuiging meedragen dat van overheidswege al het mogelijke op dit gebied is en wordt gedaan om dit mogelük te maken gedurende den tijd dit de normale openbare verlichting gedoofd i