Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1940

pinsdag 10 Sept 1940 79e Jaargang No 20422 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt SI TeL 274S Pollux van stapel gdoopen Luchtaanval op Londen gaat zonder onderbreking door Theemsgebied biedt volgens Amerikaansche kranten een apocalyptischen aanblik Negen uur nachtelijk luchtalarm Hel Duitsche luchtwapen zet den aanval op de Engelsche hooidstad Terstoorbaar voort pders in ons blad vindt men bijzonderheden over de bombardementen der afgeloopen dagen Uit nadere berichten U kt dat liebalve op Üonden gisteren ook aanvallen ondernomen werden op militair belangrijke doelen van Canterbury welke met bommen werden bestookt Bij de Inchtgevechten boven Londen en Kent verloren di Engelschen ruim 40 vliegtuigen 16 Duitsche toeitellen ziji nog niet teruggekeerd Ook na het aanbreken van den nacht golfden de aanvallen der Dnitsche vliegeriormaties voort tegen de militair belangrijke doelen ran ionden Urenlang duurde in de hooidstad het luchtalarm Naar het D N B nader verneemt hebben Duitsche formaties vliegers in den it eloopeh nacht hun vergeldings aanvallen op het Britsche eiland voortgezet ea militair belangrijke doelen in Londen en andere plaatsen aangevallen Vijandelijke vUegtaigen zijn weer boven Noord Duitschland en Noordelijke TDorsteden der rijkshooldstad verschenen Het betreft daarbij over het geheel willekeurige aanvallen op niet jmiUtaire doelen waaraan een reeks woonhiizen ten oUerstijn gevallen DriehotM erd tóe boven de st Naar bet D N B verneemt zijn luchtaanvallen vafe Maandagmiddag keerswegen de versperring van vele Het nieuwe opleidingsschip voor de koopvaardij Pollux liep gisteren van stapel Tijdens het groote moment waarop het vaartuig van de helling glijdt kranig staan de matroosjes in t gelid Foto Polygoon Nü de avonden gaan len§en Om sociale en economische redenen moet het gewone leven zooTeel mogeiyk doorglmg yinden Hulpmiddelen in de duisternis richt geleide en obstakellichten Men zij kieskeurig mei lichtgevende voorwerpen De Rijksinspectie luchtbescherming deelt ons het volgende mede Vele gebruikers van den weg die ook des avonds zich over straat moeten of willen bewegen maken zich begrijpelijkerwijs thans min of meer bezorgd over d kortende donkere avonden Men beoordeelt de m Me der duisternis welke men dan meent te moeten verwachten naar wat nu de late zomeravonden ons te verduren geven en velen nemci zich voor in den vervolge zoo weinig mogelijk des avonds uit te gaan Voor deze neiging is men vooral in de zakenwereld bevreesd Er is zelfs reeds hier en daar het dorkboèld geopperd om de winkels dan maar voor liet invallen der duisternis te sluiten omdat men verwac dat het konpende publiek zooveel mogelijk de daguren zal kiezen voor het 8oen van zijn inkoüpen Afgezien van het feit dat zulk e r inkrimpin tot de daguren hoogst ongevvenscht en economi ch weinig ver twoord schijnt kunnen tal van parti Jieren en alle beheerders van cafe s en a nusementsbedrijven zich niet veroorloven overdag inn inkoopen te doen respectievelijk het avondbezoek uit te schakelen Nog minder kan men dit in concertzalen schouwburgen en filmtheaters die vrijwel uitsluitend op het avondbezoek zijn aangewezen Tal van ondernemingen zouden onnoemelijke chade lijden indien inderdaad het publiek tijdens de verduistering de straat ging mijden Het is daarem van groot sociaal en economisch belang dat het gewone leven ook des avpnds zooveel mogelijk voortgang vindt Maar om dit te bereiken zal het noodig zijn dat de straten in de steden ondanks de verduistering eenigermate begaanbaar worden en de kans op v6rkeersongel6kken tot een minimum beperkt wordt Het spreekt vanzelf dat de overhekl terzake diligent is en met erooten spoed voorbereidingen w ven taand kaartje vindt men de kuststrook aangegeven waarbinnen het O iwMiers verboden is zjch tusschen 22 en 4 uur buiten te bevinden Ofbové tuitengewoan dqeltreKend geweest De aanvl 1 geschiedde in golven met tus scht tipoozen van 30 tot 40 minuten Ruim 300 vliegtuigen wierpeft hun li gen van ijiser op de brandende W aven venCn indilstrie installaües ten NSlr dan en Zuiden van de Theems neer Dlferiaaiden nieuwe branden op Öe dniltt rookwolken trekken tot aan de monding van de Theems Men heeft den druk te vliegen oter een zee vai vlammen Terwijl de eerste golven lerugkeerea vliegen reeds andere formaties uit het Zuidoosten het Zuiden ni het Zuidwesten naar Londen De Puitsche vergelding voor de Hkigflsche aanvallen op de Duitsche burgerbevolking is onverbiddelijk Van alweer is nauwelijks Iets te bespeuren De schoten van het afweergeschut zijn slecht gericht Jagers zyn zelden te zien Het bombardement heeft volgens te Stockholm binnenkomende berichten eeïi beslissenden invloed uitgeoefend op het dagelijksche leven der reuzestad Tfe vernieling van talrijke veN straten heeft de toe ocren van levens middelen naar de st id gevoelig ver stoord De wensch der Londenaars om zich i ieder geval met levensmiddelen te dekken ten einde bij komen le verdere luchtaanvallen eej eigenffeserve in huis te heijjien heeft gflsiid lot een bestorming dsfrtlevensmiddelsrwinktla Vooral n de dichtbevolkte arbeiderswijken waren tegen déit middag alle Winkels tpfeal Iceggekociij De winkeliers kondlij niet mededeeleii wanneer zij nieuwe voorraden zou3en ontvangen Defpost is in Londen Maandag slechts in enkele wijken jbezorgd Telegrammen kunnen slechts op enkele kantoren worden opgenomen De brandweeV die bijna 62 uur ononderbrolsen dienst heeft gedaan zal thans versterking uit de provincie krijgen Vele arbeiders en bedien fen waren Maandag niet meer naar hun werk gegaan omdat zij hun gezin niet alleen wilden laten of doordat de verstoorde verkeersverbindingen hun de rit naar iKaSWSK JKVKm iioHeHfUaaH 4 Zon op 7 07 onder 20 06 Maan op 16 43 onder 0 48 Men is verplicht te verdm te en van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten i uur na zonsondergang ontstoken worden i i het werk onmogelijk maakten Anderen keerden na eeii tocht van uren weer naar huis terug daar zij in plaats van de fabrieken waar zij werkten rookende puinboopcn hadden aangetroffen Engeland zoekt piloten Het Britsche ministerie van Luchtvaart heeft per radio bekend gemaakt dat het luchtwapen nieuw vliegerpersoneel noodig heeft vooral piloten radiotelegrafisten en waarnemers Jongemannen in den leeftijd van 18 tot 20 jaar worden opgeroepen zich aan ie melden De maximumleeftijd voor piloten is zoo werd gezegd verhoogd tot 30 jaar Amerikaansche indrukken De New Yorksche pers brengt langeverslagen overhet bómbardemen vanmilitair belangrijke installSties t Londen dat negen uur duuij ef oor het Duitsche luchtwapen aldus het DJMJB In alle richtir gea zoo heet het indeze verslagen konden van het centrum van Londen uit branderl waargenomen wprden Het verkeer is gedeeltelijk vc l iomen gestremd D meesteLondenifc noesten te voet nSar hunwerk gaan De politie patrouüleerl metgeweren door de straten en controleertde indentiteitspapieren van de voetgangers Uit de buitenwijken van Londen meldt een ooggetuige dat het Theemsge ed een onvergetelyken poealyptiscTien aanblik biedt Zware zwarte rookwolken en steekvlammen die waar te nemen vielen waren onmiskenbaar van brandende petroleum afkomstig Fpto s uit Londen die gepubliceerd worden tocnen een totaal verwoeste dokinstajjatie Op den achtergwnd is een zifffceml schip te zien en tweede foto laM een vernielde brug zien in de nabijheid waarvan zich talrijke dokinstallaties ftevindcn Negen uur luchtalarm in Londen Het nachtelijk luciitalarm in Londen eindigde vanmorgen om kwart voor vijf Het had negen uur en zes minuten geduurd Een Duitsche persstem De nieuwe Engelsche luchtaanval op woonwijken in de rijkshoofdstad geeft de BZ A m M i 11 a g aanleiding te constateeten dat Engeland niet wil aflaten van zijn methode om den oorlog te voeren tegen de burgerbevolking Het Diiitsche luchtzwaard zoo merkt het b ad waarschuwend in dit verband op slaat meedoogenloos toe Welke effecten bommen van het zwaarste kaliber moeten hebben is getoond in Warschau en Rotterdam Wanneer Londen een g lijk lot tot het uiterste wil ondergaan moet het Chuchill en zijn misda digerskliek verder des nachts piraten naar Duitschland laten starten Maar d in heeft het ook ieder rechtverspeeld om te klagen en te jammetren omdat nu aan tie oeveps van deTheems recht ged n wbrdt Bevolking vlucht uit Londen Volgens te Kome aangekomen berichten is de Londensche bevolking reeds met tienduizenden vluchtende üil dfe Engelsche hoofdstad vertrokken De massavlucht naar het Noorden des lands neemt steeds grooteren omvang aan De haveninstallaties worden vaak zonder verder ingrijpen van den brandweer aan haar lot overgelaten en branden met al haar voorraden grendstoffen en levensmiddelen uit De verdeeling der levensmiddelen in de öielsche hoofdstad stuit op büna onoverkomelijke moeilijkheden Aangezien dezelfde vernietigende effecten der Duitsche luchtaanvallen ook in alle andere militair belangrijke steden en havveninstallaties m Zuid Engeland waargenomen kunnen worden kan reeds in de eetst volgende dagen een volledige verlamming van een groot deel van het Engelsche distributieapparaat verwacht worden heeft getroffen om het verkeer bij duisternis zooveel mogelijk te beveiligen De Rijksinspectie luchtbescherming h eft aan de hand van daartoe door haar vastgestelde voorschriften een en ander medegedeeld omtrent den aard dezer beveiligingsmaatregelen Voorgesteld moet worden dat het geheele land en elke stad zoodanig verduisterd moet zijn dat in het donker enbij goed zicht van een hoogte van 500 meter boven het aardoppervlak geen enkel rechtstreeks of gereflecteerd licht kan worde waargenomen Hulpmiddelen ten behoeve van het verkezr In de aldus ontstane duisternis moeten nu hulpmiddelen worden aangebracht of gebruikt ten behoeve van het verkeer Deze hulpmiddelen zijn als volgt te onderscheiden a Richtiichten Dit zijn de cp enkele wegen minstens vier rrteter boven het wegdek en boven daarvoor in aanmerking komende kruispunten van wegen hangende lampen met een of twee spleetvormige horizontale openingen welke juist voldoende licht doorlaten om het rijdend verkeer het beloop van den weg of het kiniispunt aan te teven Zij worden als regel binnen en in bepaalde gevallen ook buiten de bebouwde kommen toegepast Deze richtiichten hebben een horizontale spleet wanneer zij het beloop van den weg aangeven en twee spleten wanneer zij boven kruispunten van wegen hangen De kleur van deze richtiichten is wit of geel b Geleidelich ten Geleidelichten zijn lichten welke binnen de bebouwde kom van een gemeente als bebakening aan den kant van den rijweg mogen worden geplaatst in het bijzonder ook ter geleiding van het voetgangersverkeer Geleidelichten moeten bij voorkeur op een hoogte van 1 20 tot 1 70 wördea geplaatst De kleur van het licht van geleide lichten Ja wit ol geeL c Ob stakellichten Deze komen zoowel binnen als buiten de bebouwde kommen voor en zijn uitsluitend bestemd om verkeersabstakels wegherstellingen bomtrechters e d duidelijk aan te geven Een wit obst akeUicht moet men rechts passeeren een rood obstakel 1 icht altijd links zulks in overeenstemming met de ook in vredestijd geldende regelen van wegafbakening Vorengenoemde drie soorten lichten behooren lot de g oote groep van bebakening smaatregMen welke door de Rijksinspectie zijtl vastgesteld in de voorschriften betreïfende de beveiliging van het verkeer op den mienbaren weg gedurende den tijd nau het gebruik van de normale opeiware verlichting verboden is Deze lichten kunnen door burgemeesters naar behoefte worden toegepast Andere maatregelen Tot dezelfde groep maatregelen worden ook gerekend het afsluiten van gevaarlijke punten b v aan den waterkant met behulp van witte hekken liet wit verven van trottoirranden verkeerspalen hekken palen er z Vooral dit wit vervaf behoort mits oordeelkundig Ie worden toegepast aangezien gebreken is dat dUhulpmid iel het verkeer in hotfemate beveiligen kan Naast al deze bebakeningsmaatre len wa irvan het essentieele karakter ligt in het feit dat zij geen verlitihting aan het wegdek geven doch allee een richting gevend effect heS ben komt nu nog de mogelijkheid vaia de toepassing van Openbare luchtteschermingsverlichting Deze verlichting brengt wel llc t op het wegdek en is dus aan verschillende beperkende bepalingen geb a n ▼ Zij mag slechts na goedkeuring door en met toestemming van de Rijksinspectie worden aangewezen Zij geldt dus als een aanvulling op de beveiliging met richt en gelei lichten en zal uiteraard alleen daar worden toegelaten waar deze weg dekverlichting absoluut noodzakelijk blijkt in het belang van het verkeer Doch ook de voetganger wordt in staat gesteld zelf een bescheiden verlichting bij zich te dragen Daartoe komen in den handel de z g voetgangerslantaams Ook aan deze lantaarns zijn door 4eRijksinspectie bepaalde eischen gesteld opdat gevaar i pr teveel licht uitseslotcn moest wiftrAen m De aandacht zij er op gevStigd dat deze voetgangerslantaarns uitsluiteai wit of geel licht mogen uitstralen Lichtgevende voorwerpen Behalve lantaarns zijn tenslotte sdk lichtgevende voorwerpen op eenigeclei wijze aan het lichaam te beveitigen Deze voorwerpen zijn nog niet aan keuring onderworpen In verband hiermede wordt er de amdacht op gevestigd dat thans o k tal van waardelooze phosphorescterende voorwerpen als speldjes schildjes gordels e d in den handel worden aangeboden D e moeten uiteraard door bestraling met wit licht daglicht geactiveerd worden om des avonds lichtgevend te zija Het aantal uren gedurende welke deze activiteit voldoende groot blijft bepaalt de waarde en vooral de bruikbaarheid dezer voorwerpen Men moet deze phosphoresceerendte werking ook van allerlei hulpmiddelen om voorwerpen traptreden huisbellen sleutelgaten enz in het duister te markeeren niet verwarren met het fluoresceeren van voorwerpen welke mit een speciale verf bestreken z ia en c voortdurende bestraling met b v ultraviolet licht vereischen Het gebruik van fluoresceerenie voorwerpen is tot nader order niet toegestaan Tenslotte bestaat nog de mogelijkheid tot het aanbrengen van lichtgevende aanduidingen welke bedrijvea inrichtingen enz noodig hebben om het publiek zekere noodzakelijke aaawijzingen te geven Voorschriften omtrent de toelaatbaarheid van deze lichtgevende aanduidingen ten dienste van het publieke zijn in bewerking en zullen spoedig verschijnen Het bezoeken van winkels cafe s restaurant schouwburgen en concerten zal dan ook Agelijk ziJn Waar het in hit algemeen belang genomen een sociaal en economisch belang is zoolang mogelijk den normalen gang van zaken ongestoord te laten voortgaan m g mei de ov tuiging meedragen dst van overheitf wege al het mogelijke op dit gebied is en wordt gedaan om dit mogelUk te maken gedurende den tijd dat de normale openbare verlichting gedoofd ii 1