Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1940

DINSDAG 10 SEPTEMBER 1940 Hetaecretariaat generaallDe koffie en tlieediefstal BINNENLAND H Welke Bon in Amsterdam DESlRTEUR VAN OPBOUWDIENST DE DADER Eenige weken geleden hebben zich van de werkzaamheden van den se fcn de hoofdstad talrijke diefstfUen van koiiie en thee voorgedaan Een man die zeide te Jcomen voor djn opbouwdienst bestelde in divefse kruidenierswinkels Mroote hoeveelheden levensmiddelenT en jam dan bij voorbaat kleine hoeveelheden thee en koffie mede Hij verzocht de resteer rde van O K en W p0 nging van d etbelaitingwet 1933 Levenn delendistribiitic BROOD lét S gennmmerde dubbele bon Ben van het 2e broodbonboekjai 2SM gnuB raggebroad af OM cnuaaaderbraed Elk der enkele kMnea US gnun raggebtood of lis gnun ander brood voor de Veriode mt t t m 15 September met 2 dagen extra geldigheidsdaar MR H J REIMINK MET WAARNEMING BELAST Met de voc Dopige waarneming NAOEKE TOELICHTING IP m0 t voegde iflde wordt d volgen umtYKhiUig gegeven betreffende het j 4sri n ma1 van an den eeretarit genemal van goederen aan een bepaald adres j verband met de verschillende SlipfirWwaarin dan de opbouwdienst gevestigd zou zijn af te geven De po litie zocht tevergeefs naar den dader doch langzamerhand verkreeg zij een vrij volledig signalement Bij nader onderzoek bleek haar dat het sppor leiden moest naar Amersfoort Zij verzocht den Opbouwdienst aldaar opgave van de alw zige manschappen Het bleek dat mn hier te doen had met een de Isei ur namelijk den 22 jarigen A J V geboien te Amsterdam De com Jonge menschen in t Jonge lend J Een interview hij de tarweschoven gast uit de stad Jaw hoor die blocnote en de fotograaf met zijn toe ver sper van kt inlg vmn w lifertemenl v n Financien betrefM wi ïi ni omzetbeUïting jjpjrdil l f M wordt de omzetbela J 1933 veranderd Eenige van tot fjjl van cimiet en bgzonder invoer j jy Mteide waren r n in de toe Zjê hr deze belaiting onderworpen ij li veriche bloemen boeken y den en alle andere periodiek er e geschriften met uitzon tm cagbladen fruit ver chte en gjjutfr gr inten visch en peulvruchL É iiiittte met urtzondering van er grauwe erwlefl bruine boo IB kapuciinera Vöder worden de percentages van de nbfiMt t bijtonder invoer ijj var er en tien ten honderd tot K 12 ter hi r derd verhoogd Van deze jhoogmg word l eentge waren zoo feoter fruit ga groenterl petro visch olién vetten en juiker m vru es i i 84 de berekening van de omzetbeSismg w rdt en leti booger accyni in verkoopfprijs opgenomen Ba e bertktpmg van het bijzonder jjsoeirecht werden alle Nederlandsche leWtmgen en tieffingen met uitzondegg van het bijzonder invoerrecht gU onder de waarde van de goederen iegrepcn Het bepaalde m de Aoot Romende aan het slot van de bij fcoiBzetbelastingwet 193 3 bghoorende Htfl a betreffende de hfwting der ueenen zilveren werken vindt Kti toepassing fen verlichting van deze bepalingen kroogeiiik femaakt voor hen die maé nei werktuigen gereedschappen of wvoermiddelen voor rijn beroep of hdnjf aanichaft op verzoek wordt bm n l een derde deel van de omzetfelsstmg voorwerpen teruggegeven I8p wordt men hierr an vrijgesteld kdeze gevallen is dus practisch geen fnke vai belastingverhooging In b nd met een gelókmatige belasfcjbeffing is het vereischt dat de se reedt in den handel bevindende tjren aan een Tiavordéring onderworftg worden Daarvoor moet een verilinng van de warenvoorraden op 1 October werden afgegeven Eenige uren zyn van deze navordering vrypleld ook overigens is in het verleeM van ontheffingen of gedeeltelijke tfieffingcn m bepaalde gevallen voor Nadere voorfchriften betreffende de ring van dit besluit zullen vanmt het departement van Financien Keven worden D door de wetsverandering ontstane keUstingverhtxjging moet als zeer ma6f ïsehbuwd worden Zij strekt zich fk enkele uitzonderuigen niet uit tot belangrijke verbniiksartikelen rttf tot nu toe belastingvry waren Morgens c n kwart voor acht eet Vier boterhammen daar komt om elf eentje bU om half één krij groente aardappels en vleesch alel met twee borden pap om vyl eet ik weer een boterham ep zeven uur krijg ik er vier en len s avonds nog eetv bord pap dat ijB menu bij boer Appelman vertelt Rudolf me en t klinkt 1 formidabel voor stadsooren het j ervoor dat t Rudolf goed at op het land De eerste dagen 7 T ze 100 pardoes uit de stad op 1 1 WOTden overi ant vlot het Zoo met de trek Vooral de meisJwbben in bet begin geen trek in k niet en in t eten niet maar d komen xe b en wanneer k gaao buffelen dan njn ïe een streek dan halen ze de tw e op bet land met flans Ru a HB S er en als één der van de 119 jongens en i art dé a die in éea Wierpoldér et landleven 4 mo t yummm wr bü niet bij w be mav t ieen veeboer Het seizoen te Scheveningen INVLOED VAN HET WEER EN DE TIJDSOMSTANDIGHEDEN Nu wij wederom September schrijven en daarmede dus het eigeniqkc hoofdseizoen van de Scheveningsehe badplaats is afgeloopen hebben wU bU de directie eens geïnfoimeerd naér baar indrukken omtrent de resultaten die de exploitatie heeft afgeworpen Het spreekt welhaast vanzelf dat de tUdsomstandigheden een drukkenden TSvloed ó i de exploitatie Kebben Tjitgeoefend maar dit zou minder voelbaar zijn geweest indien het weer ons in de maanden Juli en Augustus ni t zoo in den steek gelaten had Dat zelfs onder de huidige omstandigheden een behoorlijke exploitatie mogelyk zou z jn geweest werd bewezen door de enkele fraaie zomersche dagen toen drommen bezoekers Boule ard strand en cafébedrijven vulden HetTiotelbezoek heeft wel het meeste nadeel van doi toestand ondervonden hoewel in de eigenljke vacantiemaand Augustus het aantal gatten der hotels welke door de Duitsche militaire overheid niet in gebruik waren genomen behoorlük medeviel Wat de pier café en strandexploitatie aangaat ook hier was de inzet in de maand Juni zeer aarzelen om bevredigend te worden toen de zomer ons op enkele mooie dagen vergastte De exploitatie der zeebaden heelt speciaal in de maand Augustus zeer van de slechte weersomstandigheden te lyden gehad Zeer bevredigend was het bezoek aan het Palais de Danse hetwelk a s dancing zeer gezocht was en aan hei Kurhaus Cabaret alwaar Cor Ruys ware triomfen heeft gevierd Ook over het Kurzaalbezoek mogen wü aldus de directie alles in aanmerking genomen met klagen Het bleek dat da belangstelling voor de concerten aldaar gegeven zeker nï t minder geworden was al waren de omstandigheden er oorzaak van dat met belangrijk vereenvoudigde programma s moest warden volstaan Al met al is de indruk van de dire tie dat het afgeloopen seizoen by lange na niet de resultaten heeft afgeworpen die onder normale omstandigheden vooral voor het jaar 1940 te verwachten waren geweest maar dat aan den anderen kant de gang van zaken de op 15 Mei zeer somber gesteld vooruitzichten heeft overtroffen VAN KORENMUT GEVALLEN EN GEDOOD ik werkte op het kantoor van een graanhandel maar nu zie ik pas waar het graan vandaan komt De 38 jarige gehtiwde S Ri mersma Vonende te Schcemderraeer in dienst bij den landbouwer R te Midwolde is gisteravond by het verrichten van werkzaamheden door tot nu toe onbekende oorzaak van een hooge korenmyt gevallen In zorgwekkenden toestand werd de ongelukkige naar het ziekenhuis overgebracht waar hij hedenmorgen is overleden Koeien melken ia wat anders dan n les opdreunen over boter melk en kaas ondergebracht Koeien melken is nog wat anders dan het opdreunen van een les over boter melk eo kaas U kent die rijtjes nog wel van producten die in bepèalde landstreken verbouwd worden haver tarwe gerst aardappelen erwten bieten en nog veel meer en die we voor dên aardrijkskundeleeraar uit onzen blooten bol moeten leeren Ze klinken erg mooi en we kunnen er achten en negens mee halen maar wat landbouw en veeteelt eigenlyk ia dat leeren we op de schoolbanken nietl Het tykt allonaal zoo gemakketülc wat ze op t land doen vergeleken by ons hersenwerk in de stad maar t is drommels moétiik vindt Rudolf Ne n nou eens zooiets eenvoudigs als het laden v n de tarreschoven Je prikt maar met je v a op den wagen Mispoes dat gaat zoo maar met Daar moet je een s e ialen slag voor krijgen en t dhiurt een poos voordat je die te pakken hebt Tydcns het opgooien moet je de vork omkeeren anders gaat de schoof er af cretaris generaal van het departem3rt van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen heeft de Rükseommissaris voor het bezette Nedeilandsche gebied Rüksminis er SeyssInquart den admlnist ateur tan het depwtenent mr J R imink belast Inwisseling distributietoewijzingen 1 DAGEN NA HET EINDE VAN DEN GELDIGHEID80DVR De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij en van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend De toewijzingen welke aan detaillisten en instellingen worden uitgereikt ter verkrijging van de onderscheiden in distributie gebrachte goederen worden steeds voor een bepaalden termijn geldig verklaard Gedurende dezen termyn kunnen zy worden doorgegeven aan de grossiers die de verschillende door hen ontvSngen toewijzingen bij de plaatselijke distributiediensten kunnen aanbieden voor inwisseling tegen verzamel toew ijzingen Voor deze Inwisseljng was tot nu toe geen termijn vastgesteld waardoor vele toeft jzingen eerst na geruimen tyd worden ingewisseld sp dagen Daar dit moeilijkheden ten aanzien van het distributiestelsel medebrengt zullen in denr vervolge grossiers d hen ingeleverde toewüzmgen s ten hoogste gedurende veertien na floop van den geldigheidsduur daarvan mógen inwisselen tegen verzameltoewijzingen ï e distributiediensten zullen toewijzingen waarvan de geldigheidsduur op het tijdstip van aanbiedmg ter uiwiss ling tegen een verzameltoewijzing reeds meer dan veertien kalenderdagen verstreken is met meer accepteeren DE ANNEXATIE VAZT GEMEENTELIJKE TELEFOONNETTEN In verband met de beschikking vao de secretarissen generaal vaa de departementen van Binnenlandsche Za ken en van Financiën over de gemeenteiyke telefoonnettente Amsterdam Rotterdam en s Gravenhage kan nog worden mededgedeeW dat deze netten mdertyd door de betreflende gemeenten zyn gannexeend en wel dat te Amsterdam op 1 November 1898 te Rotterdam op 1 October 18S6 en dat t sGravenhage op 1 Juli 1903 Boer Appelman is het met Rudolf eens wanneer je wat van het boerenbedrijf wilt begi pen is er maar één weg een poosje onder de boeren zyn en mee op trekken Het is met t bieten stekken het ruiters omgooien het tarwe binnen halen allemaal eender Het at om een bepaalde manier t is een stand t is een gevoel dat kun je niet aan anderen vertellen dat moet je zelf krijgen Het is prettig te hooren dat boer ppelman zoo tevreden is over zijn stadsjongen valt me besfemee zegt hij en men moet zoo rr eenvoud ge waardeering van een boer instadsverhoudingen omgezet hoog aanslaan want een boer blaast nooit zoo hoog van den toren Dit is een winst post voor het experiment om stad en land dichter bij elkaar te krijgen maar niet altijd kunnen we zoo n opgewekt geluid laten hooren daarover later Rl DOLF ONDER DE KOE Het onder de kdfe zitten valt ook niet mee Wil je het melken goed in de vingers krijgen dan moet je eigenlijk op je zesde jaar beginnen Appelman Junior heeft dat gedaan en zijn polsjes zijn nu op zün twaalfde jaar dan ook zoe gespierd dat zij ettelijke koe en aan kunnen Rudolf heeft er dus niet meer den geschikten leeftijd voor vindt de oude Appelman maar desniettemin mag Rudolf de H B S er ook wel eens probeeren te melken al is het alleen Om respect te krijgen voor de boerentechnick waar je in de stad niets aan vindt Het aardrijkskundeboekje op de schoolbank is geduldig Maar de koe in de wei is levende materie en daar Ijiun je niet alles mee doen wat je wilt Vooral gewoon doen zegt Appelman tegen Rudolf wanneer hij hem aanwijst hoe hij de bonte aan moet pakken Wanneer je de emmer ergens anders neerzet dan de koe gewoon is denkt het dier al Hé wat moet dat nou en dan wordt het onrustig Zóó Rudoir de boer maakt bewegingen met zijn handen en de leerlipg moet die nadoen Maar de ware slag is er nog lang niet Foei zoo n les practicum is nog heel wat anders dan wanneer je in de klas voor het bord geroep H wordt om rijtjes op te dreunen missaris van politie van d o trale recherche te Amsterdam heeft thans opspormg van de en man die wordt verdacht van oplichting v n partijen koffie en thee verzocht Gemeentef inanciën en wederopbouw RIJKSCO MMI8SIE VAN ADVIES INGESTELD Oit een mcdedeeling van Ged Staten van NoordBrabant aan de gemeentebesturen in hun gewest blijkt dat de secretarissengeneraal van de departementen van Binncrlandsche Zaken en van Financiën een rykscommissie van advies voor de gemeentefinancien inzake den wederopbouw hebben mgesteld Deze commissie heeft tot taak te adviseeren omtrent de regeling der Rijksbijdragen in het herstel der oorlogsgeweldschade toegebracht aan gemeentelyke eigendommen de beoordeeling van de fmancieele zijde van de herbouwplannen welke fmancieele gevolgen voor de gemeente medebrengen f te adviseeren omtrent de in individueele gevallen toe te kennen bijdragen met inachtneming van de onder 1 bedoelde vast te stellen bydrageregeling V f RBETERDE T0Ö ICHT1NG OF DE VOORZIENINGEN OP HET 6E BWED VAN DEN INIJUSTREELEN EIGENDOM iUertander oIgt een verbeterde toelichting op het besluit van den re tarisgeneraal van het departcirvart Van Handel Nijverheid en Scheepvaart houdende voorzieningen op het gebied van den industneelen eigendom ia verband met de buitengewone omstóndigheden welke is opgenomen in het VerordeningsMad van ï September Je eerste ervaring hier op het platte land lieweert Rudolf in rondHollandsch is dat je er geen fluit van af weet Hier onder den blooten hemel bjïgin je eigenlijk pai te snappen wat landbouw en veeteelt waar je zoo n boel over geleerd hebt beteekenen En hier kijk je niet meer op de boeren neer niks d r van hier krijg je respect voor de boeren waar je als volk zoo ontzettend veel a n te danken hebt Nadat de verslaggever met zijn stel het erf van boer Appelman verlaten hebben keert de landelijke rust er weer Want bet is schafttijd En ikdenk aan Rudolf vier boterhammen tw borden pap nog een boterham nog eens vier boterhammen nog eens pap nog eens Van den weeromstuit hebben wü dien middag twee uitsmijters en twee volle glazen warme Hollandsche melk besteld Rudolf de H B S er op weg met de melkbussen Met gesterkte magen gaat de tocht van De oogen en ooren der stad door den Wieringcrmeerpolder verder l DISTRIBUTkENIEUWS DISTRIBUTIE VAN SNELSCHEERCREME merken en verpakkingen waarin de snélicheererème in den handel verkrijgbaar ia is niet aangegeven hoeveel gram sneUcheercrcme op een bon kan worden betrokken doch is bepaald dat een bon recht geeft op het koopen van een tube anelscheercrcme Hiermede is bedoeld een tube van de gebruikelijke afmeting hetgeen uiteraard medebrengt dat van de kleine tube s die ongeveer de helft inhouden twee stuks op een bon mogen worden afgeleverd Ter vermijding van misverstand vestigt de secretaris generaal wrd hoofd van het departement van Handel Nyverhekl en Scheepvaart er de aandacht op dat ook de z g snelscheercreme onder de zeepdistnbutieheschikking 1940 i valt zoodat bet koop n verkoopen en afleveren hiervan uitslujtead is toegest an te inlevering van bon no U6 Deze verbeterde toelichting luidt als volgt Dit besluit houdt rekening met de als gevolg van de buitengewone omstandigheden ontstane moeilykheden bij de betaling van de in de Octrooiwet 191D en het octrooireglement 1921 vastgestelde kosten Het sluit aan bij een verordening van den Nederlandschen opperbevelhebber van land en zeemacht van Mei 194Q In afzonderlijke punten bepaalt de nieuwe verordening dat de in schrijvingsko t9p voor de sedert het begih van de buitengewone omstandigheden ingediende aanvragen om octrooi tot uiterlijk November 1940 i p v zooals tot nu toe tot uiterlijk 15 Aug 1940 kunncn worden voldaan Daarbij gelden aanvragen om een octrooi die op of na den 15den Aug 1940 zijn ingediend eveneens als op het tijdstip van ontvangst te zijn binnengekomen wanneer niet tegelijkertijd met het overhandifen van de aanvraag de betaling van het inschrijvingsgeld wordt aangetoond Deze bepaling is voor de prionteit van de aanmelding van belang De inscbrijvingskosten voor zulke aanvragen om octrooi moeten echter uiterlijk voor 15 November 1940 worden gestort De overige termijnen bij de behandeling van een octrooi die door de genoemde verordening van den Nederlandsche opperbevelhebber van land en zeemacht verlengd of opnieuw zijn ingesteld worden wederom met drie maanden verlengd voof zoover zii reeds op 10 Mei liepen Toeslagen tot de jaarkosten moeten in de toekomst met reeds bij betaling na de vervaldatum onderscheidenlijk na een maand daarna doch pas bij nabetaling na resp drie en vier maanden na den veWaldatum worden betaald Ook de kosten voor publicatie van eer aanxraag om octrooi kunnerr in de toekomst binnen vier maanden na het desbetreffende besluit van de afdeeling van beroep van dan Octrooiraad worden nabetaald NOC WEET IK HET Is Simon er ook mevrouw Jaw el meneer die is in de schuur bij het binnenhalen van de schoven Ergens in de groote schuur van boer Smit staat boven op den schovenberg een stadsjongen onvermoeid zijn vork te zwaaen Simon de kantoorbetdiende heeft ook gehoor gegeven aan den oproep om een poos bij de boer n door te brengen en op die mamer waardeering te krijgen voor het boerenbedrijf rtoe bevalt het je haer Simon Opperlie t meneer komt er volmondig uit wanneer deze Simon van den berg afgeklauterd is om de steedsche bezoekers over zijn ervaringen te vertellen Simon sta je daar wel goed niet in den wmd want je bent nog 200 Warm roept de boer ergens vandaan en het is t bewijs ervoor dat de boeren in dé Wieringermeer ook een hart voor hun gasten hebl en We zoeken een windvTij plekje op Het wordt tijd dat de hokken l innenkomen anders gaan ze spruiten Ncen het is niet de boer die dat zegt Het is Simon die gebarend over de eindelooze velden waar de schoven in hoeken staan óezr deskundige opm ng plaatst Hy zit er wat je no nt al echt in Weet U wat dit voor een werktuig is meneer Een zelfbinder die rijdt over het land snijdt de tarwe af en bindt ze metene in schoven De kantoorbediende legt ons haarfijn uit hoe de landbouwmachine in zHn werk gaat En we luisteren en zien aandachtig Je leert een boel hier meneer is Simon s besluit In de st d kijk je op de boeren neer maar hier leer je datvlug af Waar was je kan rbediende Simon Go het kantoor van een graanhan delar Ên had je al eens gezien waar ef het graan vandaan kwam De kantoorbediende die zoo dikwijls met zijn penhouder in de boeken heeft moeten schrijven 100 balen erst 100 balen tarwe toont ons triomfantelyk zijn hand gevaW met tarwekorrels Keen meneer maar nou weet ik het KAREL VAN HEÜSDEK Slootdorp Augu ti S BON Mo n 1 KG suiker geMig tot CB met 27 September MEEL BON No 71 2H OU tarwebloem of tarweraeel ol boekweltmeel f roggebloem of roggemeel of xcUrUzeod bakmecl geldig tot en met 4 October BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 vao de boterkaart 25 gram boter geldig tot en met 18 October BONS 5 6 en 7 van de vetkaart 25 gram margarine of 250 gr boter geldig tot en met 18 October iBON 8 van de vetkaart 250 gr gc olten spijsvct of 250 gram koter geldig t m 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaart Z5 gram boter met 10 cent redactie per 250 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON No 73 I a ons thee o H pond koffie geldig tot en met 27 September PETROLEUM i PETBOLECMZEGEL Periode VI 2 L petroleom geldig van September t m 3 November GRÜTTERSWAREN BON no 41 250 gram r st o rijstemeei geldig tot en met 4 October ON Bo 54 254 gram haver Boot of havervlokken of gort of gmttra geldig tot en met 4 October BQN no £ 8 IM gram maizena of griesmeel or ddingpoeder geldig tot en met r ovanber BON no lit 100 lpr A macaroni ef vermicelli of spagh geldig tot en met 1 November ZEEP BON no 115 158 gr tolletieep éi 120 gr hnisbondzeep èf 200 gr lacbte zeep óf 250 gr zeeppoeder èf I25 gr xeepvlokken ó 250 gr seUwerkende waschmiddelen èf 200 gr vloeibare zeep geldig van 31 Ang t m 24 Sept Dcae bon geld ook voor gezinswascb per 8 K G droog waschgoed BON BO 110 50 gr scheerzeep èf één tabe sebeercrême of één pot sebeer eep Geldig van 31 Aagnstos t ni 31 Decenaber K MLEN Tot 30 September kan men bU kandelaren keOpen 20 van bet verkffoik van April 1939 tot en metNMaart 1 40 LEVERlltAAN Allem op recept vaa arts max EM ex per ho d per week RADIONIEUWS W cHt4ag n S pUlMkeT lAAMS n t 14 4 M KJLO tM NitunsbïTichU n ANP 15 Wij bcem ó€n Aas 8J Giamofoonmuziek VJJLO N MaracnwtJiUlK K m o 10 15 Grsmofoonmuziek 1 M God 4tenjiTiR haUuiAr 12 0e Berichten 12 S5 Gramofoonmii liek 1Z I5 Rococo octe 12 45 Nieuw en econoTirisclve benchten ANP gr nio£aonmurlek I IS Musiquette Z 40 Vrouwenuurtje J 40 KRO Melodist en soltst 3 M Gnraofoonmuziek 1 45 K HO MelodWen 4 J Kin deniurtje 5 15 Nieuwe en economische berichten A NP aZè Gramof onn liztek S 4S KJl O NachtejgaallJes fi flS Gramofooomjinek 4 15 KROofke l 7 i Viaien van den dag lANJ l Ï 15 Berichten Ï W K B O orkett 7 45 Bescherming van bet Nederiandsclie Handelsmerk vraaKesprek S Nieuwsberichten ANP 15 KRO orke5t en gramotoofimuziek 9M Gramofoonmuziek S 4S Cvclu Uitingen van Nationale cultuur 55 Gemend koor Laetare 14 1 Wt ilulten den dag It tS UJ Nleuw berlchten ANP oonnic K7S k v p o 7 t Berichten Duitsch 7 13 Berieht n ïn gelsch 7 2 GramofDonmuziek S M Nieuwsberichten ANP gramofoonmuitek l Concertgebouworkest en söH ït topn M 06 MotgenwijdlBg It 15 Orgel peI grnl nj A V R O Anni menl ioTke t II IJ BcrtcWen Engelschj 11 3 Omroeporfcest KM BerlMiten Dutlschi 12 45 Nieuws en economisehe bejichten ANP grarno oonmuz ek 1M SylvestTe ttiO 1 45 Gramofoonmuziek 2 W Berichten Dui ch 2 15 Cramotoonmullek J l Zang en piano JJ Beriehlen EngelKh 3 45 Gramotoonmuiiek JJ Trompet en orgel 4 15 De Romancers en ollsto opn S H Berichten IDui ch 5 15 NIeuwis en economisehe berichten ANP 5 J Omroeporkest en soliïl US BeHchfen Enge Om4erwUsfen4i voor e cliee aar tM Cauvne 5toomkeleH en oommachines ajtn boord v n binnenschepen A V R O 7 10 Vragen van den dag A NP S Ï I5 AVROAmnseroentsorkest OS Berichten pultschl IS Nieuwsberichten ANP 3 Berichten tEngdidx f 4 Fluit en piano U Benchten Engelichl S34 Cramoloonrotalek J Ot B rit te iDnil Mjh 1 15 I let lferldlteiï AJIP l l WAS Berichlen Eng ls i ui ting 11 15 I1 3S IS aj en I IS IJ B hleii Engelsch