Goudsche Courant, woensdag 11 september 1940

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1940 Viermaal luchtalarm te Londen 7 Gisteren kwamen Duitsche vliegtuigen ook boven andere steden Aanvallen hebben ontuJricJit ide uitwerking o bedrijven en verkeer BUITENUNB DUrrSCHLAND BWrrSCHE LÜCHTAAHVAL 0Ï HAMBima MMVOCATieS ZULLEN VneOUMtN tVORDEN Houding van Churchill t gelaakt In den nacht van Maandag op Din dag li de burgBtevolking te Hamburg epnieuw het object van EngeJiche luchtaanvallen geweest Mus meldt het DNB De Bntsche vliegtuig en heten tah ke eafplosieve bomnu vallen die voor h t grootste deel terechtkwamen in de arbeiderjw k en da r verscheidene woningen vernielden Dicht bii een ziekenhuis ïijn twee groote bomtrechters gevonden terwijl eenige brandbommen branden in een villawuk aan den Westrand hebben veroorzaakt Een boer verloor twee pafcrden Fabneks InMaUaUes en mihtaii e objecten hebben geen schade geleden Duitsche Icuétbatterijen in den aanval CONVOOI BESTOOKT Het opperbevel jan de weermacht deelt mede Op 9 Stptemberl des avonds werd een Bntsch einvooi komend van Dover door Duitsché kustba terijen onder vuur geDomcij Het convooi werd tut elkaai geslagen V er schepen keerden naar Dovpr en twee naar Deal terug Een beschadigd tankschip werd eveneens naar Deal gesleept Het acht stc sch p an het tonvooi bleel liggen waarbij iich een sterke rookonwikkeImg voordeed I Het vuren naerd door het in allen van deduisternisomJOWuurgeitadiit Ken uur later i am ons vtnlragend geschut een Bntsche batterij bij Dover onder vuur Bert battenj had om 20 30 umgetracht het vuur van on e batte ryen op het com ooi te beantwoorden Zy vitrd m een stryd die bora twee uur duurde tot zwijgen gebracht ENGELSdHEN GEBRUIKEN BRANDPLAATJES V bevoegde Duitsche zijde zijr gisteien mededeelingen gedaan over en aischuwweftkend strijdmiddel van het BriUche l cbtwapen Sedert 11 Augustus werden eerst enkele en daarna m groote hoeveclhe dcB zoogenaamde brandplaatjes door 4m EngeSsch vliegers op hun nachtelijke tochten boven Duitschland over groote alstatiden van het land neerge worpen Deze plaatjes zijn gemaakt van celluloid zyn ongeveer vijt by vijf centimeter groot en vertoonen in het nndden een gat aann zjch een in brandv atten verpakte brandpil be vQidt De plaatjes vlogen nu dan door de inwerking oer zon nestralen in brand waardoor een meter hooge steekvlam ontstond waai door aibs in brand moest geraken wat in de buUrt lag Zy zyn ongeschikt voor hei be cnaoigen van nuuiaire doejwitttn lioor fcvoruik te maken van alle ter beschikking siaande organisaties wera het gtv ai cie deze branaploa jts op levWden dwuien DesonaanKs mn enkele boetenhofsteden gioanmijlen lehuiren eenig bosch en stukKtn heide UB dit slryannodel ten oUer gtv allen Voornamelijk liepen persenen brand wunatn op die dit stryaraiadel zondei ta weten wat bet wüs aanpakten ol UI de zak stopten waar bet onvei wacbtA ontbranode Waaneer thans zoo wordt ten slotte n ée mededeeling van TERWm AAN CHUKGHILL De Berlyoschc correapondent van het Hamburger Fremdenblatt gteti een zeer ernstig coromentaar op d zoogenaamde uitlating van ChurchiU die volgens Reuter tydens een tocht door de vetwoestmgen ui de kooMstad d bevolking moet hebben toegeroepen 4k udt goeden moed w j overwinnen reeds Men is geneigd zoo schrvft de cor respondent te vragen naar den geestestoestand van een staatsleidmg die in Maat IS tot een dergelQke uitlating te nndden van een dergelijke hel Wy hebben nooit de lont gemaakt te twQMea aan de bekwaamheid van het BhlatiM ras Bet lal ook niet ontkend wètn dit de Londensehc bevolking i d dagen waarop de ruiters van êm okaIyp isoverde hoofdstad sch jM i t stormen trouw gebleven is aan himt bekende verbeten men zou haast liannan zegi n verstokte hardnekkig Md Banrop komt het echter zoo chnjft ndent verder fdet aan Het gaat er om dat de schuldigen aa n den oorlog m Londen al het mogelijke doen M in km vermogEsn ligt om de uitbreiding vui het Duitach strafgerecbt met alle middeten te provo ceeren Zy voeren deze politiek door de grootsprekeryen waarmede z de pen vullen en door het voortgaan met de Duitsche bevolking speldenprikken toe te dienen zooals zy die reedi toegediPiTifl hebben toen nog niemand aan het bombardeeren van Londen dacht Wanneer na hft verstryken van een nieuwe periode nog meer gebieden van Londen in den afgrond zullen zun gestort dan zal man zich moeten herinneren dat het ÖViurchiU en zyn organen in de pers i yn geweest die op de eerste etappe van den Duitschen vtn geldingsslag geantwoord hebben met spot en nieuwe uitdagingen tei va De correspondent henntiert er dan verdec aan dat de woonwyken van de Engelsche hoofdstad tot op dit oogenbhk nog niet het doel van den Duitschen aanval zyn geweest Hetgeen totaal vernietigd is 1 de oorlooseconomische kein van de hoofdstad m den bocht van de Theems Bovendien zo merkt hy verder op schijnt het onverbiddelyk werk der Duitsche bommenwerpers zich thans met bommen ook van het zwaarste kaliber te nchten op andere militair belaqgrijke objecten m andere buurteifcsran de hoofdstad HEt OPTREDEN VAN HET ENGELSCHE LUCHTWAPEN Men kome ons die dezen oorlog niet gewild en met begonnen hebben die voor den aard van dezen oorlog met het uiterste geduld gewaarschuwd hebben thans n et met de oude Bntsche methoden van het huichelen aan boord aldus schryft de Nacht a u s g a b e naar aanleiding van de Engelsche klachten over de Diutsche vergeldingsactie op Londen Het blad wij t dan op de officieele Duitsche mededeeling volgens welke vanaf 10 Mei tot 31 Augusts 129 Duitsche kinderen het slachtoffer zyn gewofden van Bntsche luchtaanvallen en herinnert aan het nog grooter getal mannen en vrouwen die sedert d n tienden Mei door dezelfde oorzaak den dood hebben gevonden Deze getallen zoo zegt het blad geven als resultaat een bloedschuld die de manren van Engeland des te meer bezoedelt omdat de Engelsche vliegers de groote veldslagen in het Westen hebben ge meden Daar waar de soldaten stonden hebban zy het conflict ir t den vyard overgelaten aan hun vazallen tenc nde zelf zonder gevaar en gemakkelyk de Diutsche burgerbevoking te overvallen Gedurende dne lange maanden zoo gaat het blad voort heeft de Führer dit offensief van den misdaad aangezien Meer dan dne lange maanden heeft hy voor de noodzakeliike gevolgen van een dergelijke oorlogvoering gewaarschuwd of waarschuwineen laten hoorer De Kngehchen wiUt deze waarschuwende rust niet ter harte nemen Integendeel zjj legdT het Duitsche wachten en aarzelen uit als zwakte en begonnen te hoonen Thans heeft Duitschland toegeslagen en thans is deze hoon van grootsprekers geworden lot het weeklager van bestraften Thans noemen zy terreur wat rechtvaardige ver Vier maal is gisteren in Londen luchtalarm gemaakt Het eerste luchtalarm in het gebied van Londen wffd gemaakt om kwart Toor een Pirecies om drie irar Ttdgdc het tweede luchtalarm Om 16 25 nnr bijna onmiddeUijk naoat het gnaal had geklonken ten teeken dat het tweede luchtalarm voorbQ was werd t derde luchtalarm gegeTen Om 4 mlnnten voer y $ klonk ten vierden male het signaal hchUlarm akins mekit D N3 DEMORALISEERENDE AANVALLEN De Londensche correspondent van New York Times meldt m een uitvoerig bericht dat het onophoudelyke denderen van de motoren der Duitsche bommenwerpers en het loeien van de neerval ende bommen op den duur naar de Engelsche regeenng zelf toegeeft een demoraliseerende uitwerking moeten hebben De Engelsche pen stelt yverig pogmgen in het werk haar lezers duidelyk te maken waarom de voorkeur gegeven moet worden aan het sparen van munitie boven bet nutteloos verspillen op onzichtbare doelwitten Een Londenschen oumalist die het emde van Warschau heeft medegemaakt verzekert dat niets te vergelyken is met datgene wat Londen op het oogenbUk begint door te maken Enkele omgevm ra van Londen geloken tiuns op gekling IS Thans doen diegenen een beroep op menacheiikheid die sedert den tierden Md geen scrupules kendoi by het b ielven van Duitsche vrouwen kinderen en grysaards onder de puinhoopèn van ziekcr fauuen kindertehuizen en scholen Dit IS zoo merkt de Nachtausg a b e op Fngeland ctit ons den oorlog verklaarde teneinde ons te vernietigen Indien er eihter volgens de Britten iemand vernietigd moei worden dan zal dit Engeland zyn ITALIË DE AANVALLEN OP JAFFA BRANDSTOF VOOR RJIJF IN GEVAAa Omtrent het bui erderfient van Jaffa geeft Stefani n de volgende aanvullende byzondejH De actie tegen Jafll geschied opgrond van de overweging dat dit belangryke centrum van Palestina eensteunpunt is voor deravitaiUeering uitfrak Transjordanie en Arabic en datde vyandelyke luchtstrijdkrachten vanhieruit van de nood ge brandstoffenworden voorzien Terwyl de luchtstrijdkrachten dfr beide bevnerde £ mogendheden hun stryd tege de vitale weerstandscertra van der vyand stelsel matig voeren treedt van de zyde van de Royal Air Force slechts wanorde aan den dog De vyandelyke gencmle rtaf ander neemt met tactisch onbeteekenende en verlwyfelde acties teger militair waar delooze of zelf met militaire doelen aanvallen waarmede rren mil taire si tuaties niet kan oplossen doch inte gendeel de noodzakelykheid v n ver scherpte repressaiUts dcet ontstaan By aUe operaties hebben de luc mach ten van Duitschland er Itabe een on loochenbare overmacht getoond ENGELAND DE HfcNSCH IS DE VADER VAN DE GLDACUn De Times tn cht aWu het D N B ut Stockholm de bevolk rg ai Londen op hchtzmn ge wyze e troostm mtt de bewenng dat wat Lorden de laat ste nachten uoorgema heeft r els anders is dan wat ve cheidere dce 1 r der bevo kmg van West Du tscn la nd mSaidenlang hebben beleefd Voorts tracht het blad het volk mede aldoor m het gevie te komen dat het wyst op de Engebche bommen die in den nacht van Zonoag op Maan dag boven Hamburg reergeworpen zyn waarb j het ovenge s evenmin er kent dat deze aanva ier van de RAF op niet mihtaire doelen g eht w ren CHAMBERLAIN HERSTELD Neville Chamberla r d e enkele vve ken geleden een operat e had rnder ga heeft zyn ambtsbezigheden her vat Een late bericht v an Reuter meldt dat Chamberla n zyn w erkzaamheden heeft hervat De minster v n Arbeid Bevin die eveneens afwezig was is ook op zyn post teruggekeerd de tcekomst fantasieën vs i den schnj ver H G Wells over de verwoest ng van de mod tme wereld Het bericht eindigt met de opmer kmg dat hoewel de beschadigingen zeer talryk zyT d Duitóche boiiaanvalleii onmogelijk w iekearig kunnen worden genocrtid Vele getroffen kantoren bevonden zich onmidde lyk naast absoluut militaire oojecten OOK BOVEN ANDERE STEDEN Ofschoon Londen gi tereA eer het hoofddoel van de mandeli e aanvallen was zijn enkele vijandelt e vliegtuigen boven steden in het NW en Z O van Engeland alsmede in het Z W en in de centrale districten aan de Schotsche ZO ku t rn Wales ïe meld Het aantal ilachtoffers is nog niet Lekend aldns meldt Reuter VERKEER IN WANORDE Het Bntsche Ministerie voor htt verkeer heeft vja de radio medege deeld dat tengevolge van de hevi ie Duitsche bomaanvallen op het Ixindeu sche gebied natuurlijk de verkeersverbindingen m wanorde zyn geraakMen zal pogingen in het werk stelkn de getroffen lynen zoo snel mogelyk weer te herstellen Het publiek word echter verzocht niet absoluut noodzakelyke reizen vanuit Londen naar de omliggende streken achterwege te laten DE ST PADL S NIET BESCHADIGD Uit een Reuterbericbt blykt dat oe St Paul kathedraal te Londen even AZIË FRANSCHJAPANSck ACCOORD OVEREENKOMST INZAKE INDOCHINA REEDS GETEEKEND l H doorgaans welingeitchte hron te Vichjr verluidt dat tussdien Js pan en Frankrijk een overeenkomst betreffende IndoChina tot stand gekomen en geteekend zou zlfn Men verwacht spoedig een olfielecle mededeeling Volgens Fransche berichten uit Hanoi heeft de gouverneur generaal van Indo China admiraal Decoux aar den nieuwen staatssecntaris van Ko lonien m de Frarsehe regcenrg v ce admiraal Platon ten telegram gezonden waaun de trouw van Indo Chma aan het moederland wrdt betuigd Admiraal Decoux ver ekert tegeujktrtyd dat in Indo Chma rui t orde en eenige indheid Seerscht Admiraal Decoux necft JÏaandag een lunch aangeboden waaraan itrd deelgeifroien door generaai Nisjihada dtn leider var den Japansche delegatie in Inao C ina kolonel Koibe een 1 d d r delegat e en rh Fransthe zyde nog generaal Mam den opper beve hebber van de FrantChe stryd kr chien m Indo Chma S WERELDS GROOTSTE l LC AN èAAT UERKL N De vulcaan Aso op Kift =i re degroo ste levende vulcaan te wereldlertoort voor het eer i a 35 jaar wetretn uiterst levendige erk rg Seder veiicheidere dagen valt ir tie erge ving tot op fcilome ers af = anr v r onophouneli ke regen van cva teen waai achter de scbui gaat De oog t var der fi pm i vernield REORGANISATIE VA JAPANSCH BESTllRS PP4RAJ T He Japan che 1 ab et hte lei be loten voOr hit geyeeie be stuur apnaraat vEn Japan v demiri f iag te o de a n te rfo De t c 1 I de v rk ai t c zullen beperkt of ehtel ge aaki worden De aldus viikorrerde aTb tei o i V orJen be ab net andere v be arg iiker taken In een f if e comn ir oué wordt gezegd dat c ze maat e e het staatapparaat n d hoogittn graad van verded eng n oet hrcrgeij en teacliiVe iid de uitvoenrg van de aan d n i i j t aangepasit pel Uek mog i k n t n men SPANJE MOORDENAAR VAN PRIMO DE RIVERA Dezer dagen is dè moordenaar van José Antonio Pnmo de Rve a den stichtei der Phalanx ge ire eerd Het IS etn zekere Lopez Moh a Kort rada hy in de gevargenis was gebracht heeft hy zich itour opnangmg el leven beroofd a s de kathedralen m Franlriik on beschadigd is gebeven of choon n it nabyheid liggende mihta re objec er getroffen zyn Ze fs geen ruit v n ce nataearaa is gesprongen DE TOESTAND IN LONDEN De Londensche c orreoponöei t va Goteborgs Morgen post mudt san zyn blad het volgende In de n eeste Londer ch be ryv€n js ht werk gister al gevqlg van de boi aarvallen neergelegd Van o f c ec zyde Is iredegeceeld dat de dokken ae orrgev rg Von c n ncii g van d Theen s gei eei zyn vernield en dn alle pc ii fcn om de vuurhaarden bius icl en n uesten worden opgegexoi RESS GEBOVW VAN DAILT VERWOEST De Londensche currespondenten van de Arrarikaansche bladen hebben m hun lierichen van Maandagavond gewezen op een stygende intensiteit der aanvallen van de Duitsche luchtmacht op Londen In dit verband doet ook het gerucht de ronde dat het gebouw van he Londensche blad Daily Express in Fleet Street verwoest 1 Men beperkt zith er toe de moöfr ste instoilat es te leoden c e geieger zyn op den Noordeliiif n oever van at Theen s Bi un iere pjgrgtn wcjrei m het werk gesteld om de groote veior radenggoedtr n by ce Victoria tn A bertdokWn m veilighed te bi ngen Hier bev den zich nl groote graan pakhuizen vaanan ecl ter de Tstal laties geheel vermeld z jn Verscheidene straten by deze dokken staan in vuui en vlam en ook hier slaan geweldige magaziinen m biand waarin anders voor het levensonderhoud noe dzakehjke goederen liggen opgestapeld Een groot aantal vrywilligers probeert hier te redden wat er te redden valt D chtbij de West India dokken woe den naar de correspondent verder meldt geweldige vuurhaarden akmede in hel Commercial dok en in de voor den oorlog belangriike installaties die ten Zuiden van deze dokken bggen In ae gasfabriek van Bromlejr werd het uitbreken van een nieuwen brand waargenomen Bovendien staan de voor den oorlog belangryke installaties ten Zuiden van de Londensche brug in Wappmg m brand AFRIKA De iqppositie in Zuid Afrika VERZET TEORN OORLOC BEGROOTING VAN 32 MILL POND Hertzog vaH Smata aan De nationale oppositie in Zuid Afuka herft aldus t D N B uit Lis sabon opnieuw scherp geprotes teerd tsï n de aanvullende begruo tmg van 32 miDioem pond vuoi den zinneloozen Britschen oorlog Dl vrpegere minister an Financien in het kabinet Hertzog mvenga protesteerde heftig tegen dtjjbnre fl aar d gt be astmgen ten miueUan n niynoouwmaatschappyeiT vlbe ZuidAfrikaart che bevolking wordt door een verhooging der inkomitenbelas tmg van 20 procent zeer zwaar getrof fen ter wjl de belastmgheffing op de winsten der mijnbcuwmaatschappyen ilechts van 9 tot U is verhoogd Ooi de afgevaardigdejler nationale pariy Erf mtr iteldc de financietle dictatuur van Snui s aart de kaa Hy wees er op dot voor de opiossing van de mtt t fnngende vraagstuk van het land geen geld aanwezig is tuwylaan Uen anderen kant milltoene ponden urdcn opgebracht voor den oor r f GENERAAL HFRTZOG Refti e kritiek van generaal Hertzog De ider der 3 o a e Za i A r m i 1 generaal Hertzog eeft op d b i ondere z t ir Van hel Zuifl Afi k4anscie par ennent opnieuw hef i e aa j t geoaar op de naar r o ze de e en onieranlwcoraeijlie der r geer ng Smuts In en ae r geemg het zou w gen dei esta d door het m oeren van eeii a gemeenen diLnsipücht op de spits e d i icn za iedere oprechte Afnkaa onder de hevigste protesien daaiitgen r ons a id kon en M nister pres dent Smj s diende ee iaanvullend wetsontv erp op de wel opde ooriog raaatrege en m Ais mot veer ig gaf Stouts op üat de verergerde toestand scheme maatregeii irood g maajct Over hel eenigen tylriuor Smut gelastte mieveren vanpart cu lere geweren dat by de bev iik ig op heftige protes en is geituitbeschikt men than oier het oordeel un het geicchtshof m Johanne bun aat verk aarde d t deze vero denl g ie hevopgdheaen v i den gouverneurgeneraal e boven gaat Desondanksb na Srruts in het parement datQize vcoH n mtt de wet in stryd wu zyn en verklaarde dst hy dez Wapens noodig heef daar noch vanErgeland nog van de Vereenigde Staden wap ns kunnen worden betrokken AMERIKA Het Dienstplichtontwerp SNELl E l ITSPRAAK NOODZAKELIJK De An eukuaische Straat heeft het nef tontwerp betreffende de dienvt p uht naar een conferentie der beide Kame j gezonden om een snelle lut spiaak te verkiygen De Senaat had met 48 tegen 19 stemmen geutigerd de gedelegeerden tot een amendement te bewegen waardoor de uienstplichtige leeftyd van 21 tof 30 jaar zou wordtin vastgesteld in plaats van 21 tot 44 jaar VREDESPOGINGEN VAN PAUS Eli ROOSEVELT MISLIKT I In zake het onderhoud tusschen pre sident Roosevelt en Myrop Ta loi diej Maandag iit Vaticaanstad is terugge keerd wordt nog gemeld dat Taylor waanchynlyk met naar Rome zal terugkeeren daar de gemeenschappelyke V redespogmgcn van den Paus en van president Roosevelt als mislukt beschouwd moeten word r De Paus zal echter voor den vrede blyven bid den Wij si deeb ve r den huldigen tootend venutweordcUik Reuter meWt uit Hydepark VS President en mevrouw Roosevelt heb b n zich Maandag ter gelegenheid van den gebedsdag naar de St Jameskerk begeven waar de dominee hun in zyn preek den volgenden zm toenep ter wyl wy voor den vrede bidden mc ten wy begrypen dat wy tol den internat onal n toestand van het oogenbbk biigedra en hebben en dat wi ten deele daarvoor v r ZWITSERLAND De veatiffingspIanHen van CaroL BU GAAT WEL HU GAAT NIET De aanidag op den koninklijken trein De Gazelle del Popoio meldt uitBein dat ex koning Caiol van Roemenie vooinemtns is zich naar Span te begf ven Naar Canada Groote aandacht wordt m Ottawi ewyd aan de berichten volgens welke ex konylg Caiol van Roemenie hel voomeni n heeft zich in Canada te ves tinpn Voor zoover m n uit officieele iffigen kan verni en zal men de komst van dfn ex koning naar het dominion geen nioeilykheden ut den weg leggtn Immigiatie ambtenarerS veiklaaiden echter dat men met zal toelaten dat mevrouw Lu ieseu den ex koning al ei ge ellen Of toch in Lugano Ex koning Carol zal naar te Bern veiluKit voorloopig te Lugano verbhjvcn Hl beeft een verhlyfsvergunning ooi V er weken gekregen maar de e kan veil rgd worden Z itterscbe verklaring Offu eel wordl uit Bern medegedeeld De leidef van het eedgenootschappeiyk politiik departement heeft den BeiTKiaai ingelicht ü ei de oijBitan dipherirn vvairnn er rp u Imkkelijk vet langen van de Roen egnsche regeel rg voor n s t aar koning Ca ol van Roemen vrleend wordt De kin rg l 7on ijjavor i te Lugano aangek imen Uit verkUrir jen afkomt o u t de omgev rg var den kon ng b l t dfit deze vsornem ns ts sleshts kurX n tyd ir Zwitie land door te br ngen De kranten publiceeren foto s vand r vr schenen spo iwagen waarvande gepantserde wa den den ex konmgnc kort vpor hefveila pn van denRoemeenscher bsiderr h t even geredhebben Het rsplin erbare glas vandèn verstfrs vrtoont een reeks plait 1 die dtior jiewee kogeis getroffen 7 n Verklaringen van Horia SImi over den aanslag I het persgesprek met Du ische en Ital aal che journalisten heeft Hona Sim a nug een verklai r afgelegd over den aanval van leden der Uzeren Gnrde op dtn evtra te r van ex ko k g Carol Hona Si na e rie dat hiJ to jbt op reden ge n oevel gegeven had in dat het een spon ane actie was Simf veiklaarde vot rt nog met nadru dat er Carol heeft na de arb tiiage van Weenen by de Roepie rsehe bevolking van Zevenburgen betoogingen laten organ seerer waarbii weg met Miifsolmi weg met Hitler en weg met de leeicna rs geroepen vvetl Inzak het stdndpurt van de IJzeren Garde tegenover de dvnast e zeide Slma wij 7Un vooi de monarchie en voor koning Michael Prof Ho ia Stma is cte opvolger van wylen Codreanu De schending der ZwiUersche neutraliteit d ENGELSCHE VERONTSCHl LDIGIVGEN Officieel wordt te Bern n edegedeeld Ter bean woordmg van de doffr het 7 it ersche gezantschap te Londen mget e nde pi o leiten tegen de sehendinge an de Zwu eische neutraliteit dü r de Britwhe luchtitn dkrachlen hte de reget nng van Gioot Bnttannie Wen 8sten September oprieuw uitdrukking gegeven aan haat diepe leedwe en ovei de voorgevallen incidenten en nogn aa s de veizeK ruSg gegeven dat de vhegtis iiiitiuc e gekregen hebben om het v liegen ov er ZwitSK sch gebied te ermyder De Zwitsersche gezant te Londen heeft opdracht gekiegen er op aan te dringen dat deze jnstrueties streng op evolgd worden en upi leuw de aan dacht van de Bntsche legeeimg op de ernstige gevolgen te vestigen die nieuwe schendingen van de Zwitser sche neutraliteit met zich zouden kunnen meebrengen Korte berichten Dezer dagen zyn te Berlyn eenBulgaarsche een Finsche en eenSpaansche officieren delegatie aangekomen die een bezoek aan de slagvelden m Frankryk en België zullenbrengen Het presidium van den Hoogsten Sovjet der Sovjet Unie heeft denRuiuischen ambassadeur te AnkaraTerentiv van zyn functie ontheven envervangen door Vinovradov De vroegere Belgische ministerpresident graaf de Broquev ille eender vooraanstaande politici in en n den wereldoorloo a op 80 jangen ov rieden