Goudsche Courant, woensdag 11 september 1940

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1940 Ouderkerk a d I Jstel SLOOPING LAATSTE PERCEEL VAN IJSSELVERBETERING Gisteren is etn aanvang gemaakt met het yoopen van de door den Rykswaterstaat onteigende smederij van den heer W Krouwel in de biturtschap De Spreeuwenhoek Dit gebouw dat precies in de rivier bocht aan den UseldUk staat en daardoor uitzicht beneemt zal het laatste perceel zijri voor de normalisatie van de IJsel gesloopt wordt De oude Spreeuwenhoek v orzoover hij buitendijks was gelijigen zal hiermede geheel verdwenen zijn Schoonhoven BURGERLIJKE STAND Geboren Lambertus Henricus Aijitonius zoon van H A de Langen en J L M Mcanen Tonia dochter van H J van poom en S J Schouten Ondertrouwd A Kbcrevaar oud 28 jaar en H N Heito bp oud 27 jaar J Lensen oud 32 jaft n A Horden QMd 19 jaar Gehuwd D C de Deken oud 22 jaar en Si Stalenburg oud 22 jaar Overleden E van penburg oud 72 jaar weduwnaar van C A van Ettmger Zevenhuizen REPETITIES GESTAAKT Na gehouden vergadering heeft het bestuur van de zangvereeniging Zanglust tieslcter om de repetities wegens de lijdsolnstalBlgheden voorloopig te staken j BUEGERLIJKE STAND G e b o r e n Gee ruida Maria dochti r ¥ in M DuUaart en M Schmidt O e r 1 ld e n Eirkje jQlij 83 j © n de if vo u wd Jan Sanner 27 j en Slijntje van der Hoek 26 j GetrouwdCoinelis Holdermans 20 j en Tryntje Markusl 18 j STROOMVERBRUIK IN 1939 Over het jaar 1939 heeft het gemeentelijk electriciteitsbedrijf ingekocht 93766 kVi h tegen 92600 in 1938 Het stroom verlies daalde over 1939 met bijna I tegen 8 43 Over 1939 werd een winst behaald van ƒ 996 28 dit is ƒ 450 05 meer dan in 19 3UITSeHLAN LEGFRBER CHf VAN HEDEN De luchtaanval op Berlin TilL VAN BRANDEN Het hoofdkwartier an de weermacht maakt bekend De vijand heeft vannacht op verscheidene plaatsen in Noord Frankrijk Belgié en NoQid Duitsehland bommen geworpen die echter slechts gerijÊe schade aanrichtten Eenige vyandelijke vliegtuigen slaagden er in tot Berlijn door te dringen en aldaar bommen uit te werpen Op tal van piaatsen or tstünden bran den m woon en zakenwijken In de binnenstad werden twee ziekenhuiÉen getroffen In de diplomatenwijk moesten eenige straten wegens het dreigende gevaar voor instorting tijdelijk ontruimd worden Een bom viql op het gebouw van den Rijksdag een andere op de Kunstacademie Vijf burgers werden gedood verscheidene ggwond Het krachtige ingrijpen van de veihgheids en hulpdiefisten alsmede van den eigen beschermingsdienst der Berlijnsche bevolking verhinderde dat de talrijke brandbommen grootere schade konden aanrichten In de stad en de haven vaj Londen bleven ook gisteren ie installaties voor de oorlogvoering het belangrijkste doel van de Duitsche vergeldingsaanvallen Er ontstonden talrijke nieuwe brand en Bovendien werden nog andere belangryke militaire doelerr vooral havenwerken vliegvelden en fabrieken in het Zuid Oosten van het Britsche eiland met bommen gestookt Ten Zuiden van de Hebriden bracht een gevechtsvliegtuig een tot een Britsch convooi behoorend koopvaar dijschip van 8 000 brt ton tot zinken Bij de gevechtshandelingen boven Engeland gingen drie eigen vliegtuigen verloren Luchtdoelartillerie en nachtjagers hebben van de vliegtuigen welke Ber Jijn aanvielen elk een toestel neergehaald terwijl de marine artillerie aan de kust van het Kanaal bovfendien vier vijandelijke machines omlaag geschoten heeft DE AANVALLEN OP LONDEN De oitwerking van de Duitsche aanvallen DUITSCHE PERSBESCHOUWINGEN De Stockholmsche ochtendbladen bevatten weer fcerfchten uit Londen over de jongste phasen van de Duitsche luchtaanvallen op de Britsche hoofditad Zoo meldt de Londensche correspondent van Stockholms Tidn i n g e n dat het voortdurende luchtalarm afgezien van de depnmeerende uitwerking zware storingen m het industrieele leven van Londen tewee il missed the bus but he took the airopla ne Hitler kan wel de autobus gemisd eiland met fcijVOTnende werken bben maar hij nam het vliegtuig Laa t ijtónschri ver was J Th de liedrcht voor ƒ 029 600 zich zoo gedraagt haar eigen oordeel Zoo luidde de volksgrap diïn min el1 V aard te 1 TWEEDE BLAD Ricnn hebben zittin H J A Jvan Bohemcn voorzitter L Pitlo pen ingmeffiter en het secretariaat wordt waargenomen door J den Hertog jCarnemelksfoot 34 Pe reclasseering doet een goeden irbcid over het geheele land Verleden jaar is deze collecte in j ze gemeente een groot succes gefl est en wij verti uwen dat ook dit jaar iedere stadgenoot in deze zal ielpen helpen Zaterdag 14 September g wqirdt de collecte gehouden Dus Zaterdag If September opent och iedere beurs om onze collecte te rteunra Bij voorbaat harteiyk dank I DEN HERTOG Secretaris PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Ru n CKNTRALE VAN GESTOLEN FIETSEN MET COMPLETE BOEj HOlIDING Hoofddader en helpers gepakt Dl politie he ft de hand weten teIfggcn o p drie rijwioldieven die reedsIffuimen tijd de Rijnstreek onveiligmajKlcn De hoofddader de 38jarigelosso werknian P A van B die reedseen i i vonnissen achter den rug heeft vcr l 111 laatstcn tijd door het burgerlijk a i bestuur gesteund ommt hij z g geul iik Mhsten genoot Thans is echtergdjl ken dat de man een fhnken duit cii ende door andere aarf te zelli i I lJ ieViffstallcn waarvoor zijem ufl rj üefling kregen Er werdi wi 1 ny 4 iJ Se i gemeente maar ookimaMit jl plaatsen m de Rijnstreek rij ontijteemd zelfs te Eliden datT ipunstig apeiaueterréin bleek t huize van Van B i dè gestoleti arriljes zeJJ UemonCelÉe vonddl pi i een groote sorteer n ondir iti n A lüfc van ontvreemde rijwielen alk Mli®Jleken Hy hield er eencumpiute boekhouding op na waarin k alle bijzonderheden met betrekkmgytui de diefstallen noteerde i 1 De belde anderen zijn de 26 jar ge CIosm werkman C van D die eveneens Ijtefens verschillende diefstallen is veroordeeld en nog een vooi waardelijke gevangenisstraf te goed heeft en de 19 j nge A van Z die tot duswr een biaiRo strafregister had Van B en van D zijn ter beschikking van den officier van justitie gesteld Zij hebben allen een volledige beKtulenis afgelegd Bergambacht LOOP DER bEVOLKiNG Ingekomen Johannes Woudenberg kapper van Gouda naar Dorpsstraat 141 C ornehs W Soeters van Gorssel naar Rotterkade 4 Anna J Tak ver pleefrster van Rotterdam naar Dorpsstraat fll Wytslfe de Wit dienstbode van Rotterdamnaar Dorpsstraat 146 Paulina F den Hoorn zonder beroep van Rotterdiam naar Rottekade 21 Al ie D van Leeuwen hoofdonderwijzer en g zm van 1 Gravenhage naar Dorpsstraat 8l IW Graaff monteur en gezinfWan Rotterdam naar EotKkade 18 Vertrokken AEig van Kooten hoofdondewrijzer en Jizin van WoUefoppenucg 10 naar iffiebcrgen Willempje Hoogeidiik diensüiode van Breedewpg 3 naar Moeritapefie Anton de Koster korpoiaal bij de marechaussee van Dorpsstraat 30 naar Oostburg Daniël A Wolfskeel J Oofdonderwijzer en gezin V n Dorpsstraat 81 naar Utrecht Alberdma Pols zonder i jpep van Breedtweg 2 ilaar Gouda fch fcaantje Schni dt zonder b EMBlIBd Korte Zijdc 2 naar GJouda Aonanus Burgers landarbeider van Zuideinde 8 naar Eindhoven Boskoop REDIKbElJRT VOOR VRUDAG 7 uur Ds Hou nam Haag Gtref ge koop van DeJ i ef veldwachter orki m benoemd Met ingang Van 1 October e k is tot ch ef vcldwachter te Workum F benoemd de heer W Kelderhuis ge meenteveldwachter alhier De heer Kelderhuis is elf jaar als opvolger van den heer Heijmans n deze gemeente w erkzaam geweest COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING lü Sept R en per bos Butterfly 23 38 ct Rosalandia 21 30 ctfAug Noach 18 ct Pechtold 22 36 1 Briarclif 27 32 ct Ellen Poulién 34 ct Hosa Mundi 42 52 ct Gljiiria Mundi 22 56 ct Hadley 34 ct Else Poulsen 28 40 et Gemengde rozen 15 ct Diversen per bos Clematis Durandi 10 15 ct idem Pring Hendrik 75 80 ft idem Ville de Lyon 30 ct idem Mevr Ie Coultre Chrysanten gr bloe5 r 90 ct idem tros 8 14 ct liysalis Francetli 5 7 ct Dalia s 4 ct Enkas per stuk 7 ct Recuwük RAAD KOM BUEEN De raad d£zer gemeente is in open re raadsvergadering b een geroepol gen Vrijdagmiddag vier uur MELKFBUS VERHOOGD De prijs van de volle melk is in dezl Söneente verhoogd met één cent per ter en gebrfacht c twaalf et De prijs an de karnemelk is gebracht van vyf Wzes cent brengt Men weet in Londen nauw keurig dat alles tot nog toe slechts een begin slechts voorppstengevechten zijn en vraagt zich af of het moreel van de Londenaars zal standhouden In den nacht van Dinsdag op Woensdag is het luchtalarm in Londen begonnen nog voordat de duisternis was ingetreden Kort daarop reeds werd het bombardement zoo hevig dat niemand zich buiten de schuilplaatsen waagde Zelfs de telegraafverbindingen had jnen moeten onderbreken Men leed onder een gevoel van onmacht In het Oosten van Londen zijn in den nacht van Maandag op Dinsdag weer vele der vroegere brandhaarden opnieuw opgelaaid De sctiade is zeer groot maar het IS verboden haar bekend te Blaken opdat de Duitsche vliegers daaruit geen gevolgtrekkingen kunnen maken De Londensche correspondent van Dagens Nyheter schrijft In bevoegde Londensche kringen geeft men toe dat de Duitsche bomaanvallen in den nacht van Maandag op Dinsdag op de verkeersknooppunt ten geiScht waren Het spoor v gv ke r heeft eenige beperking MidB asln Het verkeersministerie heem icR bevolking verzocht niet onnoodig tiaaW en uit Londen te reizen Het verkeer van de ondergrondsche treinen is gedreltelijk gestaakt Oo k het autobus en tramverkaer is gedesorganiseerd De Petit Parisien schrijft overde aanvallen dat de grootste moedniet lang weerstand kan bieden aandezen hagfel van bommen Zouden deLondenaars voor onbepaalden tijd indit gedreuli der ontploffingen in deverschrikkmg van het vuur m den hagel der ptéjectielen kunnen leven Het resultaat van den slag van Londenschijnt in ieder geval voor het lot vanhet Dii tschEngelsche conflict beslissend ue jijn 11 1 Engelsche mededeeliitgen Over den aimval in den nacht op Woensdag meldt iiet Britsche ministerie van Luchtvaart o m In den loop van hedennacht hebben de vijandelijke luchtstrijdkrachten opnieuw een aantal bopb rdementen op Londen ten uitvoeygelegd Er werden branden veroorzaakt in de opslagplaatsen en fabrieken aan de Theems en in de City Eenige schade Werd ook in talrijke andere doelen van Ixmden aangericht Ëen meer volledige meö deeling zal te zijner tijd worden Êé geven In den loop an oen nacht wfn ook bonamen geworpen op WaSes voorts inl de streek van net Bristolkanaal m het Westen en het Oosten van Engeland Reuter vo ègt hieraan toe dat de Duitsche bemmenwerpers ook lidden Engeland hebben aangevallen Luchtalann in Londen n het gebieiivan Londen werd heden om 10 uur 54 minuten luchtalarm gemkakt De inarine attaché van een in Lender geaiscrediteerde mogendheid heeft Taij ten bezoek lian zijn vaderland verteld èat de jJDuitsche vliegers koelbloedigheid D N 8 Zoo is Duitsche forvan een hakengevlogen zonder een verwonderlijl toonen aldils hs CTigen tijd gejedefc matie m den vorj kruis over zich door het Engelsche luchtafweergeschut ook mair in het minst van de wijs te laten brengen Herhaaldelijk zijjn aldus dit verhaal ook z g luchtschrijvers boven Jxmden verschenen die datr met rookstrecpen groote hakenkruijiien hebben geteekend De bevolking h eft zich herhaalde lijk afgevraagd of men onder deze omstandigheden kan spreken van een beveiliging der i luchtruimte boven Londen Sedert 8 September wordt deze vraag niet nj er gesteld J nitsch é ooriogsverklariag De D i p 1 o schij Engeland heeft jft o a niets onbeproefd ge la lAi om den nleedoogenloozen to talen oorlog tegen dc geheele Duitsche natie tot haar vernietiging te veeren Het heeft derhalvï niet het recht en evenmin hebben dat diegenen die het tot dusver mm deze oorlogvoering steeds eens waren te protesteeren als bij het geojhiik van de wettige Duitsche strijdkrichten tegen de centra der Britschel wapenindustrie ook burgers het leven moeten laten Waht de middel3n der Duitsche oorlogvoering al zijn ze dan ook hard zijn in ieder geval fatsoenlijker en ridderlijker dan de laffe worgende greep der Engelschen die m de hoop niet dadelijk daarbij betrapt te worden met voorbedachten rade den dood door honger en ziekte over het Duitsche volk zouden willen brengen Nog geen volle acht weken zijn verloopen schrijft deVoelkiïcher Beobachter sinds de Füher in den Rijksdag zijn laatste beioep op het gezonde verstand van het Engelschi volk gedaan heeft WAt vroeger als waarschuwing er aanmaning gold werd toeh als onveranderlijk besluit verkondigd Engeland 7al ineenstorten De geschiedschrijvers zullen eens constateeren dat de Führer met deze woorden de eigenlijke oorlogsverklaring aan Groot Brittanni ë heeft uitgesproken de Duitsche oorlogsverklaring nadat het plutocratische Engeland sjnds 3 September 1939 door den tekst van zijn nota s en de redevoeringen van zün regeerders Duitschland oorlogsverklaringen aan den loopencen band in het gelaat heeft geslingerd Later pas zullen wij töd vinden om de oorzaken na te gaan die het Engelsche volk met zoo groote blindheid gaglagen hebben Dit weten wij cchterTnans reeds dat een natie die uitgesproken heeft en haar tucht igmg verdient De tijd der woordenwisselingen is voorbij Tusschen Duitschland en Engeland spreekt alleen nog de taal der bommen granaten en torpedo s Dan zal het uur komen waarvan de Fülirer gesproken heeft het uur waarop een van ons beiden ineenstort en dat zal niet het nationaal socialistische Duitschland zijn t ITALIË i LEGERHERICHT VAN HEDEN Luchtmacht aan beide zijden actief AANZIENLUKE SCHADE BM VUANDELMKE AANVALLEN In wcermachtsbericht no 96 deelt het Italiaansche hoofdkwarti het volgende mede Italiaansche luchtformaties hebben verscheidene aanvallen ondernomen in de gebieden v Solium Siddi Barrani en Marsa Matroe waarby vrachtauto s en apgpen werden gebombardeerd en besloten De daarbij veroorzaakte s hade was merkbaar van beteekenis Twee vüandelyke jachtvliegtuigen werden fti luchtgevechten door onze bommenwerpers neergeschoten Twee eigen vliegtuigen zijn niet teruggekeerd De vüand heeft luchtaanvallen ondernomen op Bardia Tobroek en Dema De schade op niet militaire doelen is aanzienlijk Bij elkaar zijn er dctien dooden en 21 gewonden te betreuren Een vijandelijkvliegtuig wefrd neergeschoten en viel in zee Drjk officieren van een ander neergeschoten vliegtuig hetgeen geschiedde tydens de acfie waarvan in het weermachtsbericht van gisteren melding is gem akt werden gevangen genomen In Oost Afrika hebben Engelsche bommenwerpers IJasala met bommen bestookt waarbij drie personen gewond wedden Een vijandelijk vliegtuig werd door onze jagers neergeschoten Van de bemanning waren twee man dood de derde werd gevangen genomen Hk BALKAN De ommekeer in Roemenië EX KONING CAROL NAAR MILAAN VERTROKKEN Ex koning Carol is na een verblijf van twee dagen m Luganb DinwJagavond om 11 ui in de richting van Milaan vertrokken Koning Michae niur Sinaja Koning Michael van RoemtJiïë heeft zich naar Sinaja begeven waar hy naar verluidt d aankomst van konin ginmoeder Helene zal afwachten Mausoleum voor omgekainen legionivrs In 1 Mieicurea Ciucului in Jiet Szekler gébied waar zich onder het regime van Carol een groot concentratiekamp voor aanhangers der IJzeren Sarde bevond worden thans nu deze tad door de scheidsrechterlüke uitsprahk van Weenen aan Hongarije komt We lijken van 46 legionairs opgegr en en voorloopig in Predeal bijgezeti De definitieve bijzettmg zal geschie fen in een groot Mausoleum dat de laatste rustplaats zal worden voor alia vermoorde lègionnarissen Waar ditlmausoleum zal worden opgericht staat nog niet J Pt Caropbar Portugal De Roemeensche JKtendbladen ÖBbliceeren een bericht uit officiële bron meldende dat ex koning Carol thans via t rankrijk en Spanje naar Portugal is vertrokken waar hij zich met goedkeuring van de Portügeesche regeering definitief zal vestigen De ex koning heeft de Portügeesche regeering een schriftelijke verklaring gegeven waarin hij zichzelf zoowel als zijti gevolg verplicht om zich te onthouden van ieder politiek optreden AMERIKA Wells critiseert Engelsche oorlogsvoorbereidint SIND 1918 NIETS GELEERD EN NOG AfEER VERGETEN DeNewYorkTirtres publiceert een artikel van den bekenden Engelschen schrijver H G Wells Daarin wordt o a beweerd dat de gebrekkige oorlogsvoorbereiding van Engeland een gevolg is van den kastengeest in het Britsche leger welke de vernieuwing van het officierencorps en de recruteering van de manschappen reeds sinds geruim n tyd ernstig belemmert Het ministerie van Oorlog en ooit het opperbevel van het leger aldus Wells hebben er smds 1918 niets bij geleerd en nog meer vergeten Hun persorteel bestaat uil trage indivi jien van een geestelijk afgestompte klasse die met eens de elite van haar eigen kaste is en eigenwijs weigert de les uit de geschiedenis te trekken Wells zegt dan woordelijk Toen de inval in Noorwegen tiegon paaide generaal Ironside ons met den bluf over Hitlers onvermijdelijke nederlaag Wij willen den generaal zyn opschepperij dat Hitler toen de autobus gemist heeft nooit vergeven Hitler might have kaar in aansluiting op den bluf van Ironside na dè overwinning der Duitsche wapenen in Noorwegen placht te vertellen Na scherpe criüek op de Engelsche plutocraten komt Wells tot de conclusie dat het Engelsche leger uit de breedste lagen van het volk vernieuwd moet worden Dit is echter iets waarin Duitschland GrootBrit tanniè jaren vooruit is FINLAND KALLIO AAN BETERENDE HAND Het communiqué over den gezondheid van den president der Finsche Republiek meldt dat Kallio een nistif en dag doorgebracht heeft ZJn toestand heeft zich gistere verder verbeterd Bommen op Nederland GEEN PERSOONLIJKE ONGELUKKEN In den afgeloopen nacht heeft eenEngelsch vliegtuig wederom bommengeworpen bi Terneuzen Drie lichtebommen kwamen op een stuk landev n buiten Terneuzen terecht Materieele schade werd niet aangericht Persoonlyke ongelukken kwamfinniet voor i Gisteravond kwart over elf zyn in een open veld in de gemeente Borsselp twee brisantbommen en twaalf brandbommen neergekoBien Er werd geen schade aangericht Ook op Nederlanc gevaarlijke plaatjes uitgeworpen Dezer dagen braken op verschillende plaatsen op het landgoed Eerde enhet Sterkamp te Ommen kleine brandjes uit Bij nader onderzoek blekendeze veroorzaakt te worden door vierkante zwarte plaatjes Warin zichphosfor bevond dat dootiBet zonlichtontbrandde Deze wel zAr gevaarlijkevoorwerpen zijn des n hts door Engelsche vliegtuigen uitgiworpen DoortiJHig ingrijpen van den directeur derQuakerschool den heer Hermans werd inmiddels erger Workomen Debrandjes werden gebnischt terwijlhonderd plaatjes onscHadelijk werdengemaakt Ook in del buurtschappenJunne en Beerse werSen enkele gevonflen Het politieke treffen in Den Haag TGRAARDEBESl ELLING VAN DEN U L W A MAN PETER TON iHeden is te s Gravenhage het stoffélyK overschot van den nationaal socialist Peter Ton lid van de weerafdeeling der N S B die Zaterdag j l by de ernstige politieke botsing in de Baiistraat te s Gravenhage het leven liet ter aarde besteld Reeds geruimen tyd voor l et vertrek van den rouwstoet te een uur van het Willem de Zwijgerhuis aan de Zeestraat stelden zich op het Plein 1813 de NassauJaan en omfeeving de verschillende groepen op die tot dezen stoet behoorden Deze werd geopend door de Amsterdamsche tamboers en hoornblazers gevoegd door het Amsterdamsche muziekcorps der W A Hierachter kwamen de WA storm vlaggen en wachtmeesters en vervolgens de W A uit het geheele land daarop volgden de jongens en meisjes van den Nationalen Jeugdstorm voorafgegaan door hun tamboers en vlaggenwacht Verder het eerste vendel van ban 6 der W A tot welk vendel Peter Ton behoorde en onmiddellyk daarachter de eerewacht met de dusgenaamde bloedvlag der S B Daarna volgde de wagen waarop het stoffelijk overschot was geplaatst een geheel in het zwart gehouden en door vier paarden getrokken platte wagen dragende een krans van den Rykscommissaris Rijksminister Seyss Inquart een krans van den Jcider ir A Al Mussert en kransen van de W A en den N J S zoomede een bloemstuk van de familie Een afzonderlijk rytuig volgde waarop de oyerige bloemstukken waren gelegd Drie vendels van de W A waartusschen z ich ir Mussert bevond vergezeld door eenige hooge functionarissen der N S B gingen te voet achter hét volgrytuig dat voor de moeder en de zusters van den overledene was bestemd Eindelyk volgden de hQofdkwartiers functionarissen en een onafzienbare stoet van mannelijke leden der beweging De rouwstoet in totaal vyt a zes duizend deelnemers tellende begaf zich hierna naar de begraafplaats Nieuw Eikenduinen In de Baiistraat werd voor het knnghuis van den Nationalen Jeugdstorm toen daar de rouwwagen was aangekomen iNBESTEDING oen dienst der Zuiderzee aen aanbesteed de aanleg enbaan voor het wegvak mspol op het Kamper Donderdag u Scptrmkcr JAAJISVEU 14 4 M N CJI V 1 5 00 Nieuwsberichten A JIJ t ig Schril UeUn meditatie tJS G wMde muiiek ürpll Gramofoonmuzlcli 30 Pmnovoordiach gramofoomnuEiek J J5 Gramofoontru i JJ Morsendlenst I1 M Oramofoonmu uk 00 Berlchlen IJ IS Celesla enserabie 12 44 iS 1 economische berichten A N P lï Ce esu nsemble en KramofoomnuUefc ILtó Gramofoonmuilelt 2 15 Zaug met pianooeeelelding en Bramofooniiiuitek 3 0 Voor f 7 i odl Biibellei Jng iM Melodia 8 1S Nieuws ei ecunomlM Berichten A NP 5 J Orgelconceit en giamotaonmuzieti V PJLO 8 J Cyclus Ueaen in den Bijbel N CJI V 4 $ Gramofoonmuzietc TM Vragen van den dag A NJ 7 U Berichten TJO Reportam of muziek 8 0O Nieuwsberichten A K P Hier na Toespraik Ontberen doet waa deeren I IS Gramoloanmuzieli 2J Bel Canto l M Causerie Gehoorzaamheid als godsdicrstiM levenshouding M Amhemsche orlrestver ci niBing opn Hierna SchnflleiinB lO lS lOM Nieuw sbericht n ANP kUiithic KOOTWMK w s M 7 00 Berichten Duitsch J I5 Berichten Engel sch 7 3 1 Gramofuonmuziek 8 110 Nteuwsbelichten AJJ P ramofoonmuAck 10 38 Orgelspel 11 15 Berichten EnucKdh U M Gramofoonmuiiek n M Esmeralda Ai solist 12 30 Berichten Duitsch 12 45 Nipiiys en economische berichten A N P o f sm ra da en solist 1 30 Gra rofoomnuziek 2 W B lclk ten Duitsch J 15 V A R A orkelt 3 lS Gramofoonmuziek 3 3fl Berichten rl leelschj 3 45 Voor de vrouw 4 15 Gran foonmuzlek 4 20 Koukenpraatje 4 50 Gramofoonmuziek 5 80 Berichten Duitsch Ut Nieuws en economische berichten A NJ 5 30 Esmeralda 6 15 Berichten Engelsch 38 Orgelspel 7 80 Vragen van den di A N fi 7 15 Gramofoonmuziek 7 38 Repoc tase 8 00 Eericliten Duitsch 8 15 Nieuwsberichten ANP 38 Berichten Engelsch M5 VAHAorkesl 9 15 Berichten Duitsch 9 30 V A RA orkest 10 00 Berichten Dullsch 10 15 Nieuwst erichten A N P lO St 18 45 Berich cn Engelsch siuitmg 11 15 11 30 12 15 12 30 en 1 15 1 30 Berichten EngeNch Het tran8i ort van onze kolen EEN CENTRAAL EXPEDITIEKANTOOR In VOTband met de tegenwoordige transpoAmoeilükheden hebben de directies van de staatsmijnen in Limburg N V Maatschappu tot exploitatie van Limburgsche steenkolenmijnen genaamd Oranje Nassau mijnen Maatschappu tot exploitatie der steenkolenmijnen Laura en Vereeniging Domaniale myn maatschappij n v N V Nederlandsche steenkolenmijnen Willem Sophia ten behoeve van de verzending van de kolen cokes en bri ketten een centraal expeditickantoor opgericht dat zyn werkzaamheden zal aanvangen onder den naam van expeditickantoor der Limburgsche mijnen Het kantoor is gevestigd Station straat 31 Heerlen voorloopig telefoonnummer 4641 HOOFDCOMMISSARL AT VAN POLIITE IN DEN HAAG Met de voorloopige waarneming van de zaken van den Haagschen hoofdcommissaris van politie is met ingang van heden belast mr P M C J Hamer advocaat en kapitein der infanterie Mr Hamer die lid is geweest van het college van gedelegeerden in den Vollisraad van Nederlandsch Indië is 19 Febr 1891 te Meppel geboren volgde eerst de militaire loopbaan h f was als eerste luitenant by de poUüetroepen gedetacheerd legde zich later op de juridi iche carrière toe en was laatstelijk officier commissaris bij den krijgsraad te s Gravenhage De van zijn functie ontheven vroegere hoofdcommissaris Van der Mey zal elders in den politiedienst aangesteld worden BUISJE METWYNAMIET ONTPIX FT UiUeen opslagplaats voor achtergelaten militaire goederen waaronder zich ook munitie bevond hebb j a gens te Cuyk kans gezien zich een a ander toe te eigenen Het kwam tot noodlottige gevolgen tPen een groep dezer jongens Zondag op een terrein aan den Veldweg een buisje gevuld met dynamiet tot ontploffing toachten Vijf knapen werd i hierbij gewond Twee jongens konden na verbonden te zijn huiswams keerep dot de drie overigen werden ernstig gewond aan oogen en gelaat Zij zyn naar de kliniek voor ooglyders in Nijmegen overgebracht Men vreest dat twee hunner het gezicht zullen moeten missen MAXIMDM PRUS VOOR EIEREN Nu eenige dagen geleden maximumpryzen voor eieren zyn vastgesteld blykt van verschillende züden dat men m het onzekere verkeert over de in dat persbericht aangegeven maten van versche eieren Over de vraag waar nu precies de grens tusschen groote en pkleine eieren ligt bestaat veel verscliil van opvatting Tot wegneniing van alle misverstand deelt het R ksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogsUld daarom met nadruk mede dat met gjoote eieren worden bedoeld eieren van M grom of meer per stuk Alle andere eieren moeten dus onder de kl ne eieren worden gerekend MARKTBERICHTEN KAASMABKT WOtMOKH Il Kep err l cr AanvofT 311 partijen ICWlrPi É s met E M te srt i j Klem 3e rt 3 zwaaitie tot 487 Handel vlug