Goudsche Courant, woensdag 11 september 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1940 NadarlcmdiclM Kwastao m tmvteliobrick zoekt voor de stad Gouda en omstreken bij voorkeur oud huisschilder voor hel bezoeken van H H Huisschilders Drogisten industrieSn en Gemeentebedrijven Geboden wordt salararis provisie en onkostenvergoeding Sollicitaties met opgave van leeftHd geloof en referenties onder no 230 Van STAAL en Co Stafenlaan 59 Hillegersberg O 2937 22 Hoe krijgt men meerRUNDVCT II smakaiiifc i Ksopt dan f et RuRdviNScli bij A VAN LEEUWEN niel duur Tavans arkrljgbaar VET LAMSVLEESCH A V LEEUWEN Ta huur gevraagd araela zit slaapkamer met 2 bedden mogelijk met telefoon Br no G 293I bureau v d blad 5 Stadgenooten adverteert in Uw eigen Dagblad Adverteert In de Goudsche Courant V HACO TBEKKINO 3e KLASSE la U ST TBEKIINC VAN WOENSDAG II SEPTEMBEI 194 HOO K PBEMIEN f 100 1238 S978 PBEMieM VAN ƒ 45 IM 327 1020 1181 1934 2108 210S 353S 3585 3965 5758 6108 6143 7838 7778 7831 9439 9706 10064 3466 5721 7428 9265 11231 11551 11969 12091 13264 12308 12356 12908 129fa 13234 13483 13676 14249 14608 16022 1S371 15779 15786 16099 16102 16493 17752 17806 18379 19036 19252 19344 19361 ie 82 19625 10666 19989 20001 20125 20201 Vnbet 3 te klasae 3de ItJJit premie 49 10 3 3287 3278 3358 4631 9144 794 6800 7272 8840 8899 9066 Gebr TEUNISZ Expediteurs Leiden Den Haag vragen v oor direct Vrachtwagens Trailers en Kipauto s voor het vervoeren van diverse nnat rialen voor grootvast wefil onngevrng Den Haag Rijvergunning en Benzine aanwezig Aanbiedingen worden ten spoedigstaingewacht tusschen 819 uur Telefoon 147 Katwijk Wassenaarscheweg tariig omhoog Beh t prac schr werk moet men theoretisch ook veel weten van reddingen en men moet ook in het bezit zijn van een medisch diploma Theorie en medisch diploma worden in den regel i n de wintermaanden gegeven en uitgereikt Wederom twee fietsen ontvreemd Ten nadeele van een groentenhandelaar is uit Koster Gijzensteeg en ten nadeele van een sergeant majoor op de Oosthaven een rijwiel ontvreemd NAGEKOMEN GIFTEN VOOR VAN DER STEEN FONDS Voor het Van der Steen fonds is na den poffertjesdag nog nader ingekomen een bedrag van ƒ 7 STADSNIEUWS R H B S gaat gedeeltelUk weer beginnen TWEE HOOGSTE KLASSEN IN PARTICULIER HUIS IN HET PARK Voor de huisvesting van de twee hoogste klassen van de R H B S is een oplossing gevonden waardoor het onderwijs hervat kan worden Deze afdeelingen zullen tijdelijk gevestigd worden in het woonhuis van Beverninghlaan 6 dat vroeger bewoond werd door de fam v d Torren Met ingang van morgen Donderdag zullen hier voor de 4e en 5e klasse op den normalen schooltijd de lessen hervat worden Deze oplossing is overigens eenvoorloopige Gestreefd wordt naar eenzoodanige die ook de lagere klassental omvatten Voor deze is momenteelgeen huisvesting gevonden Bestedelingenhuis wordt ▼ luchtelingenverbly f TEHUIS VOOR DE ROTTERDAMMERS Naar wij vernemen zal het voormalige St Catharina gastjiuis aan de Oosthaven worden ingericht als verbUJf voor de hier nog vertoevende occa 160 Rotterdamsche vlucht ngen Bti Rotterdammers zullen daarheen uit 4fr tijdelijke tehuizen in Ons Huis en te Kleine Kerk worden overgebracht Om het voor zijn nieuwe bestemming in te richten zal het gebouw een kleine i nwendige verbouwing ondergaan Regeling voor legitimatiebewijzen nog niet vastgesteld VERMOEDELIJK ZULLEN VOORLOOPIG DISTRIBUTIE STAMKAARTEN MET FOTO DIENST DOEN In Gouda moeten ruim 20 004 inwoners In het beiit van een bewijs zijn Waar moet een legimitatiebewijs gehaald worden wanneer komt het is een p s ook geldig is een bewijs van Nederlanderschap ook goed Dit zijn de vragen die men stelt nu met ingang van 1 October a s voor alle Nederlandsche staatsburg boven 15 jaar die in Nederland wonen of verblijven een algemeene legimita tieplicht is ingesteld en ieder na dien datum een officieel foto legimitatiebewijs by zich moet hebben Bij informatie ten stadhuize is onsgebleken dat het momenteel nog nietmogelijk is op de vragen een antwoordte geven Uileraard moet men preciesweten hoe de verordening dient teworden toegepast en daartoe is eerstnoodig dat de uitvoeringsbepalingennauwkeurig t cstudeerd worden omzich een rustig denkbeeld te vormenvan al hetgeen hiertoe te pas komt Erkomen al tal van inwoners een legimitatfebewijs vragep of mformaties inwinnen doch voor men tot de uitreiking of beantwoording kan overgaan moeten eerst de richtlijnen wordtnvastgesteld Deze zullen dan aan hetpubliek bekend gemaakt worden eneerst daarna kan men tot uitvoeringovergaan Verwacht wordt dat dit welniet voor het einde van de volgendeweek het geval zal zyn en tot zoolangwacht men met een bezoek aan hetstadhuis Administratief is de uitwerking natuurlijk een zeer omvangrijk werk want in Gouda zijn er meer dan ÏO OOO personen die in het bezit vafl een kaart moeten zijn en een dergelijk groot aantal helpt men vanzelfsprekend niet in een paar dagen In verband met een en ander is het dt bedoeling dat als overgangsmaatïegel deze regeling zal worden getroften dat de distributie stamkaarten roorloopig als legitimatiebewijs zullen eelden Op deze kaarten zal ren foto worden gehecht en met het gemeen 1 Abonnementen en Advertentiën De Gqudsche Courant wordt eiken avond bi vele duizenden abonné s oczorgd in GOUDA Alphen a d Run Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolw k Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of t 2 2S per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels t 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer f 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tariet KWARTJESRTfBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrydagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bü de plaatselijke agenten telijk stempel worden afgestempeld Aan deze afslempeling zullen geen kost verhionden zijn DVtstributiestamkaarten alleen zl ri niet geldig er moet een afgestempelde foto aan gehecht zyn Men moet dus in elk geval een foto hebben Overigens zal men goed doen eerst de binnenkort te verwachten nadere officieele mededeelingen af te wachten waarin de voorschrften bekend gemaakt zullen worden Wel kan reeds worden medegedeeld dat het bewijs van Nederlanderschap zooals dat b v voor reizen naar België werd verstrekt niet als officieele fotolegitimatie geldig is Slechts de pas kan daarvoor in aanmerking komen en alleen voor den tijd waarvan het paspoort geldig is Verloopen passen zijn dus niet geldig Vyftig jaar kapper DE HEER G d v BERG JUBILEERT Op 20 Septemt er a s hoopt de heerG van den Berg vijftig jaar zijnkappersbedrijf uit te oefenen Hij liegonzijn zaak op de Gouwe en verplaatstedeze na vijf jaar naar de Kleiwegstraat waar zü théns nog gevestigd is De krasse 70 jarige jubilaris die nogaltijd zijn werk verricht en nu de hulpvan een zoon heeft is het oudste lid injaren van de afdeeling Gouda en omstreken van den NederlandschenKappersbond Op 20 December zal he25 jaar geleden zijn dat hij lid wenGedurende twee4arert was Kij bestuursUd BENOEMINGEN AAN DE BUZ NEUTRALE SCHOOL In vasten dienst zijn benoemd tot onderwijzeres aan de Bijzondere Neutrale school mej N Aberson en tot onderwijzer de heer D de Jong voordien kweekelingen met akte aan deze school Uit vroeger tüc en DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN I Burgemeester en Wethoudcrb der ge mesnte Gouda doen te weten dat is af gekondijd en ter gebruikelijke plaatse is aangeplakt eene den 16 Junij 11 Augustus 1865 door den Raad dier Gemeente vastgestelde verordening van politie welke tegen betaling van 25 et ter plaatselijk secretarie verkrijgbaar is S JAAR GELEDEN Ter gelegenheid van het huwelijk van Prof C P Tiele en mejufvrouw Ruyckhaver te Haastrecht heeft het gebouw van den Protestantenbond aldaar een tweetal ge ichenken ontvangen Namens mevrouw Le Févre de Montigtiy ontving het bestuur een prachtig album met zilver gemonteerd om daarin aUe plechtige gelegenheden in het gebouw te vieren op te teekenen en namens den heer Tiele een zwart ebbenhouten voorzittershamer met zilver versierd 85 JAAR r LEDEN Volgens bij den burgemeester dezer gemeente ingekomen bericht zijn voor de volgende week voor Gouda weder een 50tal regeeringsvarkens beschikbaar gesteld t w Maandag 25 en Donderdag 25 stuks w AT AAR ANNE Schouwbnrg Bioscoop Congo Expres met Marianne Hoppe Willy Birgel René Deltgen Aanvang 8 15 uur 11 Sept 7 30 u Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Sept 8 uur Daniël DamescursusE H B O SepL 7 30 üur Vrije Evangelischegemeente Bijbellezing en bidstond 12 Sept 8 nur Boutmansplantsoen Concert arbeidersmuziekvereeniging De Pionier 12 en 13 Sept 7 8 nnr Huishoudschool Inschr leerlingen avond middag school en cursussen 14 Sept Nationale reclasseerings collecte A7 Sept 7 uor Schaakliord Jaarvergadering voetbalvereeniging Gouda 17 en 18 Sept 10 30 12 2 5 en 7 8 30 uur Huishoudschool Tentoonstelling Huishoudelijke voorlichting in distributietijd 18 Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O 25 Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O Vaardigheids diploma N C R B ALLE CANDIDATEN GESLAAGI VOOR DIT ZWARE EXAMEN In de Stedelijke Zwemmrichting werd het practische gedeelte afgenomen van het z g vaardigheidsdiploma der Ned Centrale Reddingsbrigade Aan dit examen dat werd afgenomen door een viertal officials van den hprta namen negen candidaten acht uit Gouda en één uit Waddmxveen Dit examen is zeer zwaar en stelt aan den zwemmer hooge cischen zelfs zoo dat men zonder geneeskundig onderzoek daaraan niet m § deelnemen Alle candidaten zijn geslaagd Zij komen thans in aanmerking voor het dragen van de bronzen vaardigheidsmedaille het gekroonde tricfiotin signe alsmede een persoonlijk legimitatiei ewijs voor het dragen van genoemde attributen rniiën 4 lOUVEAUTE S uit de nieuwe collecties vaH onze stoften afdeeling Vollan Jaeonné olide ponstof modern relief e fsel n de kleuren eu hlarine en zwart OC l i punt per meter fc Sreps Aida Japonstof l rima w ollen weefsel 130 cm breed in de nieuiVe hrrfstkleuren en 4 QC zwart 13 punten p meter Brode Qeorgelte Zeer modieus artikel vooreen meer gekleede japon in de moderne linten zon 4 QC der punten per meter w Remain l verslbla een buitengewoon chique art kei voor Uw japon Wolmet zijde weefsel 4 4 JOpunt per meter CmtV ALLE DAaEN OEOPEND TOT 7 UUR J L BRUNS GOUDA Ü2934 40 3 pasfoto s f0 45 6 pasfoto s f 0 60 TIJDELIJK AANBOD alleen geldig voor de maand September f o TO Daenis ZEUCiESrRAAT64 GOUDA ü 2936 25 De namen van de geslaagden zijn P Eijnwachter P Gravesteijn P v d Heuvel J Hilgers P v d Hout W de Jong H Sanders en J Sanders allen te Gouda en A Boom te Waddmxveen De eischen voor dit examan luiden gekleed uit te voeren d w z ook me schoenen en colbertjasje aan behalve de andere kleedmg bevr en vervoeigrepen in het water 9 stuks hurkval van 1 en 3 M plank popduiken na eerst 10 M te hebben geziXrommen duiken van het wateroppervlak naar de pop op 3 50 M ophalen en aan den kant brengen voetsprong van de 1 M plank daarna ontkleeden in het water 20 M onder wat9r zwemmen ongekleed vervolgens 9 X 10 meter drenkeling vervoeren en tjt slot watertrappen driemaaléén minuut waarvan één minuut met de handen rechl QOUWE7 b jdeMarkt ELEFOON 2 0 9 9 Q 2933 18 Voor LoBitlmatioPASI OTO S naar Fofio St avon SL Joaephalraat 02 S alMka ƒ 0 3S a aluka f O BO IE aluka ƒ O BO O 2930 10 GEVRAAOO 2e hands orgel 2363 3T 6 SISO 4334 4442 4S11 6457 6606 6787 7953 8132 8716 10213 10279 11103 12563 12739 12887 14619 14648 14697 16743 16a0J 17251 19378 19385 19436 20974 1093 moet eya Brieven onder no Q 2932 bureau van dit blad 5 32 Ci 2t 35 60 Zaterdag collecte voor reclasseering COMIÏÉ VERTROUWT Of iVLLES STEUN Geachte stadgenooten Evenals de voorafgaande jaren Heb ben de reclasseerings instellmgon het voornemen een Nationale Reclai eeringsdag te houden teneinde de geldmiddelBii van de vereonigingen te versterken die het in verband met de ti ds vnstandigheden loch al moeilijk hadden Alle instellingen doen aan deze actie mede Ook in onze gemeente Ls er een comité dat speciaal belast is met de uitvoering van de collecte il EEUILLETON Nadruk verboden DezondmB rfenis S5 Het stuk bestaat in twee soorten legde Schmidt uit het valsche dus de namBak lag eerst in uw brandkast thuis en later in de safe Het echte was in handen van den man die u de schenki ig heeft gedaan Dokter Knauer ontving het uit zijn hand en Knauer ruilde de twee colliers snapt u dat Niets begrijp ik Hanni haaldede juweelen van de Bank en ging metKnauer naar Speedier Hoe kan Knauer dan iets geruild hebben Èen opgenblik alstublieft HeeftHanni u verteld hoe de juweelen vanuit de safe naar Speedier gebrachtwerden Natuurlijk Vervelt u dan Knauer deed dat ding in zijn At Xlrr u msiit nM aha wsnt raQn wmUT Wtü de taach op haar schoot Bli Si edlnr narr dokier Knaue de iwaeb uit de taach ja dal la Bas Uitstekend Schmidt lachte vrooIMk Toen Knauer mat mr fuater naar de Bank giijfi zat het celliax al in zijn tasch De valsche ketting werd er bij gedaan en bij den juwe lier nam hij de echte eruit Heel eenvoudig niet Om zoo te zeggen een oeroude truc Lore haalde djep adem AlstuI ieft ik zou een cognac willen heb n Toen het glaasje op tafel stond dronk zij het in drie teugen uit Ziezoo nu kan ik weer overal tegenl Maar wijzer ben ik toch niet geworden U zegt dat Knauer de juweelen verruild heeft Waarom zou hij dat gedaan hebfcen Dat zal nog blijken Maar u weet zeker dat hij deechte juweelen van den man kreeg die ons de schenking deed Ja En hoe weet u dat zoo zeker Lore liet niet los Hebt u bewijzen Goede bewijzen waarmede men ietskan beginnen Neen maar ik ben een boon alshet niet zoo gebeqrd is j ffrot r Riedeler En als u zich vergist Daarop bleef Schmidt het antwoor l schuldig maar hij lachte zoo raadselachtig dat Lore er niets vaa be eep maar weldra werd zi boos Wanneer zou er nu eens een einde aan de raadsels zijn Sedert wel en verdrong het fpne raadsel h andere en ateeds ha Knauer er oe Dand n Tja leide Schmidt eo als u nog iets wilt weten kan ik u dat ook nog vertellen het betreft den mageren man met het roofvogelgezicht Met een ruk zat Lore rechtop Hij heet Landmann ging Schmidt voort terwijl hij een sigaar opstak en u moet toegeven dat dit eennaam is die vertrouwen wekt nietwaar Hij heeft u bespied dat iswaar en hij ligt ook nu nog op denloer Hij en ik wij zijn namelijkcollega s Zijn kantoor heet Fortuna en bevindt zich in de Gneisenaustraat Recherchediensten begrijpt u In crimineele romans noemt menzulke mepschen detectives maar ikvind dat een verschrikkelijk woord Detectives zijn meestal erg aardige keurige nnenschen wat u allying aanmij zult hebben gemerkt niet waar Hij lachte U hebt dus werkelijkgeen aanleiding opgewonden te zijnover het feit dat Hugo L andmann ubespionneert Laat hem dat plezier Toneerste vindt hij het prettig enten tweede wordt hij ervoor betaald Door wien vrcfeg Lore Door wien anders dan door t okter Knauer Mijnheer Schmidt Ik kan het niet helpen Knauer op zijn beurt is in dienst van denman die u de schenking deed tlziet alle wegen al zijn zij nog zookronkelig beginnen en eindigen bijjcz p man Hij is de pt waaro n i alles draait Ja en nu oog een derde alle goede dingen bestaan in drieën zooals u weet nog iets BerthaI Een oogenblik viel Lore in enkeek hem woedend aan Bertha zegt u ik geloof dat u mg nietsmeer behoeft te vertellen waarschgnlyk behoort zy ook tot die netteluitjes nietwaar Ju frouw Hiedeler u maakt vorderingen het is inderdaad zoo Bertha was anderhalf jaar lang huisdetecti ve van een groot warenhuis Sedertdrie maanden werkt zij voor Landmann Geweldig Schmidt tiok aan zijn sigaar Het geval begint dus opgehelderd te worden zeide hü zonder van Lore s opwinding notitie te nemen Wy beginnen langzamerhand te zien met wie wü te maken hebben Het is echter even gewichtig uit te vinden waarom dit alles gebeurt Nog zijn onze tegenstanders onwetend omtrent ons Niemand vermoedt dat ik bezig ben Dat is goed het zou daarom dom zijn juffrouw Kiedeler als u BertKk de deur uitzette of dat u Landmanp ora opheldering ging vragen Daardoor zou alles bedorven worden Ik vertrouw volkomen op uw stilzwijgendheid Een ding kan ik u telkens opnieuw zeggen gevaar dreigt u niet Ook niet van I dinann Oc moet toegeven dat zijrt uiterli ik niet prettig is maar hoev el wti serlnrt ja i concurrentai zun kan l zegKen dat hy een betrouwbaar mensdi is die hoewel hij graag geld verdient zich nooit met vuile zaakjes bezig houdt L behoeft dus werkelijk geen angst te hebben Anust lachte Lore grimmig Woedend ben ik Toch niet op my Ook op u omdat u zich misschienin stilte vroolijk over ons maakt Alstublieft riep zy uit toen zyzag dat Schmidt met grappige wanhoop wilde protesteeren Als u heteerlijk met ons meent noem nü danden naam van den lan die ons deschenking gaf Dat zou tegen myn principe gaan Lore leunde achterover in haar stoel en dacht na In hoeveel opziciiten was de zaak door Schmidt duidelyker geworden In geen enkel Ze zat nog evenveel te puzzelen als in het l egin Alleen dat ze zekerheid had omtrent Bertha ea den magere dat was alles Toen Hanni alles over l ei gesprek hoorde brak zij in tranen uit De reden hiervoor was dat Knauer volgens Schmidt in de zaak met de juweelen zulk een eigenaardige rol had gespeeld Hoe kon men iemand vertrouwen die de vrouw die hij beweerde lief te hebben zulke streken speelde Natuurlyk werd zij langzamerhand kalmer en avonds toen zij alleen thuis zat was zij zelfs geneigd Schmidt eén opsnijder te nofemen die dingen zag elke niemawd zag Hoe eenvoudig zou het ztjn naar de tele foon te gaan Knauer op te bellen en hem de waarheid te vragen Maar dat kon zij niet doen zy moesten wachten en zwijgen De avondpost bracht behalve enkele reclamekaartjes een briefkaart van Else waarin zij schreef dat zij de gelukkigste vrouw op de wereld was en Werner schreef erbü en vertelde dat hy in het paradys leefde En daaronder schreven zy samen Tot ziens jullie Hagens Wat een gelukkige menschenl Hanni kon niet in huis blijven Zoodra Marianne naar bed was gegaan ging zU paar den turn Zoo gelukkig kon men dus worden als men liefhad 1 Zoo gelukkig Haar hart klopte toen zij aan den avond tevoren dacht aan Knauer s bezoek en aan dat wat hÜ gezegd had Een bloedgolf steeg naar haar gezicht Ze wandelde verder ea kwam bü een bank door Reimann getimmerd Hanni ging zitten en sloot de oogen Ze voelde zich in een wereld waar enkel zonneschijn was Pas toen het kiezel onder menschelyke voetstappen kraakte ontwaakte zÜ uit haar droomen Eerst wilde zU opspringen om te zien wie daar lieP maar een plotselinge angst hield laar op haar plaats vast Het was allang donker een zachte koelte treek door de boomen tWordt i rt olB U