Goudsche Courant, woensdag 11 september 1940

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1940 Kobayasji 12 September in Batavia BEZOEK AAN DEN G G Het Japansche departement van Buitenlandache Zaken heeft een officieel telegram ontvangen van den Japanschen consulgeneraal te Batavia S ito waarin wordt meegedeeld dat Ichizo Kobayasji de speciale afgezar t van Japan naar Nederlandsch Indië op 12 September as aan laoord van de Nisjo assisteeren J f h hulp eer ge Mam m BaUvia zal aankomen aldus meldt Domei uit Tokio De Nisjo lifaru zal naar Batavia stoomen vergezeld van drie Nederlandsche marinevliegtuigen Een honderdtal Nederlandsche soldaten zal als eerewacht op de kade voor Kobayasji staan opi teld Na verwelkoming door een persoonlijken vertegenwoordiger van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië andere vooiraanstaande Nederlandsche autoriteiten en ongeveer 150 leden van de Japanaehe kolonie zal Kobayasji in een auto welke hem speciaal door de Nederlandsche overheid ter beschikking zal worden gesteld naar het hotel des Indes tij den waar hij zijn intrek zal nemen Denzelfden avond zal de Japansche afgezant een bezoek brengen aan den Gouverneur Generaal die terstond daarop volgens het protocol het bezoek zal beantwoorden OOP ZOMERZEGELS btie fülEIUIB im pakt aan 101 VAN BSEUWUK gn nooowmucL mf wonlt inet man en j wxteopbouw gewerkt u H V Maatachappy voor j ixat V van Rceuwijk i die een nieuw root g upende Een noodge 1 wij doch wie het ge Wuien en buiten in oogen genomen zal zich eigen niet deze benaming kun ICT Het een praditig tzijn geworden In lechts ign Ujdi is hel gebouwd j V H Overdük s Bouwonder stterdina naar het ontwerp Uiteet tfen heer 3 P L Ij dat in totaal een opper 13 M heeft bezit niet IJ étalage die voor een r idergcbracht in de royale Mf pkry die de verbinding ittn den Nieuwe Binnenweg g tnerstraat Een overvloed jKie interieur ia in verschei1 10 tijlen aanwezig Op de i nliep n8 1 ruim jjaden voor de tapijtafdeeling jUV gfooten voorraad weer j prettigen indruk maakt De peaing trigheid van een groot aan SiÜgden heoft gistermiddag de opening van het noodgebouw fAai Door tal n zakenrelaeen schat van bloemen ge itiiiient commisaaris de heer S jM iprak een woord van wel es emp dat deze opening eugde f evoelens geschiedt Er O Kiat men denkt aan de die Botterdam hebben getrofpjjtvckthcid is er omdat nu jeu noodwinkel kan worden j lie bewijst dat de Rottert Mst zün energie heeft been bet gemeentebestuur van lm werd de opening verricht tl heer Küpers die opmerkte cfie en commiasari isen van de liéap hebb i blijk gegeven ran den tijd volkomen te hebHnpen Het gemeentebestuur imt respect voor hetgeen hier t Spr wenschte tenslotte veel td de opening van het nieuwe rea iprak de hoop uit dat oe itfinitieve huisvesting zal mo gevonden tk directeur de heer Piet van k ecti woord van dank had geilol den vertegenwoordiger van iMitebsetuur bleef men nog tijd gezellig büeen en werd het iwiw in oogenschouw genomen F ROMME d van behoefte aan nationale hulp anaid heeft prol mr C P M I radiorede gehouden ten I zomerzegelactie fraegels eerst voor eultureele B ie doeleinden worden dit ii ewe id om op cultureel en Aied oorlogsleed te lenigen w M 1 p HR 1 F H J B II H iifll te DR C P M HOMME I kt at COM voornemen toen Mtw voor dit jaar aan het wei Op Zaterdag It Mei 8 tarte Maar de werkelijk ons later met den verkoop En toen wü daarmee be ef diezelfde werkel kheid ander doel verlecnen aan die werkers an Ukie eigen Nederland ieB doOT de gebeurte r Ni het nateriaal zelf om te f eo tm te kunnen werken wai geslagen op te Oor hen die Üoor diezelfde lichameluk zijn ge in bun gezondheid die HStondheld van het volk be bedreigd Weer ef tal van tbeé en koffie 3 SOLDATEN VAN OPBOCWDIEN8T GKABBCSIEEBD Bfl een der detachementm van den Opbouwdienst welke te Ede zijn gelegerd werd een vrij belangrijke hoeveelheid thee en koffie vermist Door het vinden van énkele theeblaadjes op een stroozak vond de politie een spoor dat leidde naar de woning van eenige soldaten die met verlof waren en onderscheidenlqk te s Gravenhage Amsterdam en Nijmegen verbleven De politie in deze steden werd op de hoogte gebracht en het gevolg was dat in alle drie gevall n ten huize van de verlofgangers een hoeveelheid thee en koffie werd aangetroffen te Numegen twvendien boter vet en leer De drie soldaten zijn gearresteerd De hoofdschuldige werd te Ede gevat Deze man van den Opbouwdienst nam de waren weg uit de provisiekast waarvan hy op het bureau den sleutel had weten te bemachtigen Voor de artikelen welke hy ontvreemdde had hü door tusschenkomst van de drie gearresteerde soldaten een afzetgebied in verschillende steden gevonden RUWIELDIEVEN GEARRESTEERD De politie te Alphen a d Rijn heeft drie rywieldieven gearresteerd die zich reeds geniimen tijd aan tal van rywicldiefstallrai te Alphen aan den Rijn Koudekerk en Leiden hebben schuldig gemaakt Het zijn de 39 iarige loswerkraan P van B en de 26 jarige werkman C van D die beiden echter nog nooit hebben gewerkt doch reeds verscheidene malen met den strafrechter in aanraking zijn gekomen en de 19 jarige A van Z die door van B tot het plegen van de diefstallen werd aangezet In het schuurtje bij de woning van Van B werd een groote hoeveelheid rijwielonderdeelen aangetroffen Alles was van diefstal afkomstig Van B en van D zijn nadat zij een reeks van diefstallen hadden bekend naar het Huis van Bewaring te s Gravenhage overgebracht HEIDEBRAND OP DE HOOGE VELUWE Gistermiddag om ha f één brak door nog onbekende oorzaak brand uit op het gebieÖ van het landgoed J e hooge Veluwe bü Terlet De Edesche brandweer en Duitsche militairen wisten na anderhalf uur hard werken het vuur te dooven Een oppervlakte van 25 h a heide was toen verbrand Eenige personen hebben nog een achtervolging ingezet op een onliekenden man die in de nabijheid van den vuurhaard was gezien Hij wist echter te ontsnappen Uy medewerking moet een aldus prof Romme tweeledige zijn Vooreerst moet gij natuurlijk zomerzegels koopen Tot 31 October hebt gij daar gelegenheid voor Elke zegel meer be eekent dat gü persoonlijk eraan meewerk t dat er in Nederland meer zal kuimeiv gebeuren aan zorg voor lichamelijk gebrekkigen Hun aantal is gegroeid Maar niet alleen het gegroeide aantal eischt dat meer zorg aan hen kan worden besteed de oorzaak waaruit die groei is voortgekomen eischt dat nog met veel meer klem Daar behoeven wij tegenover elkaar geen woord aan te verspelen Daden zijn hier alleen op haar plaats En zoon daad stelt gij per zomerzegeltje omdat gü het doet met alle andere leden van ons groote Nederlandsche gezin Maar dat is niet de eenige beteekenis van uw zomerzegel Elk zegel meer beteekent ook dat gij persoonlijk eraan meewerkt dat we in Nederland meer hulp kunnen verleenen Aan de Igders van rhetunatiek wordt een deel van de opbrengst besteed Met opzet d i jaar Want de gevolgen der inundaties de gevolgen van evacuaties treden hier dreigend naar voren Daar is nog een dreiging waartegen gij allen met liefde te velde zult trekken Dat is de bedreiging van de tuberculose De oorlog van 1914 1918 staat hier als een waarschuwende herinnering En dan is er de hulp aan onze eultureele werkers onze kunstenaars Als er ooit een tüp geweest is van behoefte hier aan nationale hulp dan toch zeker thans De hulp aan de eultureele werkers en daardoor aan den Nederlandschen cultuur arbeid de bestrijding van de tuberculose en daarmee haar neerdrukken tot hft laagst mogeluke peil ondanks den oorlogsinvloed de verzachting van het rheumatische lijden en daardoor een verdere bydrage aan vele burgerslaehioffers van den tijd de zorg voor lIchMnelijk gebrekkigen en daarmee de vervulling van een eereplicht waarvan wü ons móeten kwijten en alleen mogen kwijten op eei wüze die hun waardig is Dat zoo zeide spr is de beteekenis van uw meiieK ericing aaq de Zoraerzegelactic1940 In een groot en goed result t zal de Ne ferlandsche familie haar gerechte voldoening vinden I Welke Bon LeTenmiddelendistribiilic BROOD Het 5 gCBmuuerde dakliele bonacn vaa het 2e bnwdbonboekje Z5M gnui roggebrwid f 2M gnuB ankr biood ElkéoreBkcie boonen 125 gram re gg c fcr o of IM gram ander brood voer de periode vaa 9 t m 15 Sepiember met 2 dagea extra gdcBgheMsdaar SUIKER BON Nit 72 I KG saBiei geldig tot ca met 21 September MEEL BON No 71 ZH u tarwebloem f tarweraeel of boekweilmcet of reggebleem of raggeaieel of xcIfrUzend bakmeel igd g tot en met 4 October BOTER EN VET BONS 5 tot I met 12 van de beterkaart 250 gram boter geldig tot en met 18 October BONS 5 6 en 7 van de vetkaazt 250 gram margarine af 2S gr beter geldig tot ea met U October BON vaa de vetkaart 250 gr gesmolten sptfsvet of 258 gram boter geldig t m 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaurt 250 gram boter met 10 cent reductie per 250 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON No 73 M oas ttee M H pond koffi gcMig tot en met 27 Scptonber PETROLEUM PETROLEVMZEGEI Periode VI 2 L petroleum gddig vaa 9 September t m 3 November GRUTTERSWAREN BON no 41 25 gram rijst of ri temeel geldig tot ea awt 4 October BON ao 54 250 gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 4 October BON no 28 100 gram aulxeaa of griesmeei of puddingpecdet geldig tot en met 1 November BON no 15 100 gram macanmi of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 1 Novembet ZEEP BON ne 115 150 gr teiletae öf 120 gr haishondzecp èf 2M gr zachte zeep èf 250 gr zeeppoeder of 125 gr zecpvlokken èf 250 gr zeltwerkende wasehauddelen èf 200 gr vloeibare xecp geldig van 31 Ang t m 24 Sept Peze boa geld ook voor gesiaswaseh per 8 K G droog waaehgoed BON no 116 50 gr scheerzeep èf één tube scheererême of ééa pot Scheerzeep Geldig vaa 31 Angnstus t m 31 December XOLEN Tot 3 September kaa mea bü handelaren koopen 20 van het verbrnik van April 1939 tot en met Maart 1940 LEVERTRAAN Alleen op recept vaa arts m 200 cc per hoofd per weck GROOTE EN KLEINE GAUWDIEVEN Gistermorgen is èén militair van den Opbouwdienst door de recherche van het bureau Linneausstraat te Amsterdam gearresteerd De man had zich schuldig gemaakt aan diefstal van een hoeveelheid overalls uit een school in de tweede Boerhaavestraat waar hij gelegerd was Hij ig voorlöopig in verzekerde bewaring gesteld üil een woning aan den Amstei isMaandag een party tafelzilver vijfkilogram suiker een kilogram koffie een hoeveelheid sigaren en sigaretten een wollen deken en een verzamelingvan 2000 postzegels gestolen De dieven zijn het huis via de voordeur binnengekomen De deur van de kamer waarin de gestolen goederen stonden was open De politie stelt e i uitgebreid onderzoek in De recherche van het bureauLinneausstraat te Amsterdam heeft gisterenavond een viertal jongens respectievelijk 14 18 15 en 14 jaar oud aangehouden onder verdenking vandiefstal van zeep Zü waren n l werkzaam in een zeepfabriek op de WéesperzUde naby den Omval en hebben naar is komen vast te staan verscheidene malen kleine hoeveelheden zeepgestolen en mee naar huis genomen Op aanwyzing van den directeur zijnzü gearresteerd ONGELDK OP ONBEWAAKTBN OVSMWKG Gistermiddag is in het stads en academisch ziekenhuis te Utrecht overleden de zestig jarige T die Maandagbij het per fiets passeeren van den onbewaakten overweg achter de fabriek Inventum te Bilthoven door een treinwerd gegrepen en daaii y een schouderfractuur en twee gebroken armenopliep DC BRNSTIGB Pua i£KB BOTSING IN DEN HAAG Het stoffelijk hulsel van den heer P Ton lid van de weer afdeeling der N S B die als slachtoffer van de ernstige politieke botsing Zaterdagavond jj in de Balistraat te s Graveniuge is gevallen was gister in het Willemde Zwijgerhuis opgebaard De voorzaal op de ewste verdieping van het gebouw was als rouwkamer ingericht en de baar was daar opgesteld in een omgeving van zwart roode doeken terwijl kransen een van de W A en een van den Nationalen Jeugdstorm en brandende kaarsen het geheel flankeerdöi Leden van W A en N J S hielden van twee tot zeven uur de dooden wacht Belangstellenden defileerden langs de baar terwijl velen een tuil bloemen neerlegden DE MOORD OP DEN GOUDSCHESINGEL TE ROTTERDAM Tegen verdachte 6 jaar geëischt UITSPRAAK 24 SEPTEMBER Eenige weken gcledeip heeft voor deRotterdamsche reehtbai k de zaak gediend van den moord op den Goudschesingel In den nacht van 25 op 26 Januari van dit jaar was op dien Singel te Rotterdam het lijk gevonden van een man die kennelijk door messteken was gedood De politie arresteerde twee mannen S en V d zich met het slachtoffer in een café hadden opgehouden en het pohtieele onderzoek leidde tot een strafvervolging tegen S BU de eerste behandeling was de vrouw van verd afwezig en op verzoek van den verdediger werd de zaak aangehouden teneinde de vrouw als getuige te kunnen hooren De belangrijkste getuige in deze De Belangrijkste getuige in deze zaak klaarde S te hebben zien steken Het was V geweest de eenige die verpleegd werd door de politie gevonden Dit mes had een omgebogen punt en volgens den politiedeskundige konden de verwondingen van het slachtoffer niet met dit mee zijn toegebracht Hoofinspecteur Tas de andere politiedeskundige verklaarde evenwel dat de vernielinigen in de kleeding van het slachtoffer aantoon den dat juist dit mes was gebruikt i Getaig verklaring Verdacble s vrouw als getuige gehoord verklaarde dat het gevonden me met dat van haar man was Voorts verklaarde zij dat op den bewusten avond beide mannen waren uitgegaan omstreeks 1 uur werd er hard gebeld Nadat open gedaan was had verdachte een fiets in den gang geworpen waarna hij weer was weggegaan Na 10 minuten kwamen de mannen terug en toen zij boven waren had S gezegd Zou ik gestoken hebben waarov V antwooriMe Welnee bij had een veel te dikke overjas aan Voorts zei V nog Ik hield hem fhet slachtoffer vast toen jij hem te lijf gihg Later zei h Het mes ia krom dat heb jij in den muur gedaan De vrouw van getuige V verklaarde dat haar man haar had verteld dat S had gestoken Op een vraag van den verdediger mr Brouwers ontkende deze getuige dat zij de vorige getuige had verzocht haar man niet in de gevangenis te brengen Een gedetineerde de J die met S in dezelfde cel heeft gezeten verklaarde vervolgens dat S hem had ge7eigd den moord te hebben gepield S noemde deze verklaring fantastisch Een andere gedetineerde die eveneens S over de misdaad had hooren praten leidde daar uit af dat S den moord had gepleegd S zei hierop dat ook deze verklaring onjuist is Volgens S was deze laatste getuige min of meer suf en hij verdraait nu zijn worden Op de vraag tot verdachte S van den president mr van Oosten Slingeland of hij niets met dit mes gedaan heeft antwoordde verdachte Ik zweer u dat ik het niet gedaan heb Reeds acht maanden zit ik nu in voorarrest maar ik heb niets gedaan Seqnisiteir Nadat dr W W Donkersloot een p hiatriach rapport over den verd S liad uitgebracht waarin hij tot de conclusie kwam dat verd hoewel niet kiepaald zwakzinnig verminderd toerekeningsvatbaar is nam mr Meischke het woord Aangaande den persoon van verd zeide spr dat deze tot den misdaad in staat is Dat hü een vechtersbaas is die niet terugschrikt voor het gebruik van zijn mes is uit de ge tuigenverhooren gebleken Verdachte staat bekend als een messentrekkerDe vraag of verd het gedaan heeft beantwoordde spr bevestigend Aan de verklaring van kroongetuige V kan niet worden getwijfeld D verklaringen van de twee gedetineerden met wie verd samen ia geweest steunen bovendien de verklaring van V Voorts is uit de ptuigenverklaringcn gebleken dat het mes waarmede de moOTd is gepleegd toebehoorde aan verdachte Spr achtte het bewijs geleverd dat verdachte schuldig ia aan het ten laste gelegde en eischte een ge van geniss t raf van zea jaar en daarna terbeschikkingstelling van de regeering Mr Brouwers kwam tot de conclusie dat het bewijs van verd s schuld rust op de fundamenten van de getuigenis vsn V ea vsu twee fiMtasten waarop een gebouw van Veronderstellingen rust Spr acht het zee waarschijnlijk dat het mes aan verdachte toebehoorde De verklaringen van beide gedetineerden acht spr waardeloos Voorts dient men niet te ver tea dat getuige V in een zeer moeilijlc p rket verkeert Dit alles geeft de verdediging het recht het schuldbewijs vröwel waardeloos te noemen Spr concludeerde vruspèaak Uitspraak 24 September aj De plumiermgen in N kerk TIEN JJINGVINGERS STAAN TERECBT De nasleep van den oorlog btijkt nog elke week uit de zittingen van de Zwolsche rechtbank of den politierechter Men moet er zich werkelijk over verbazen hoeveel er in die paar dagen gestolen is Alles lag Uijkbaar te grijp en ieder die toen toevallig of minder toevallig in Ngkerk was kon er wat van gebruiken Zoo had H J v t Z die met een auto was meegereden die voor het evacuatiebuerau te Harderwijk goederen had moeten halen voor de daar tijdelijk gehuisveste Nijkerkers en passant een polshorloge meegenomen Hij werd daarvoor thans bestraft roet twee maanden gevangenisstraf G v d B en de 17 jarige J W waren samen op uit getrokken v d B had ongeveer een heelen winkel leeg geplunderd Hij zal voor zjjn wandaad moeien boeten met vier maartden gevangenisstraf de ei ch luidde zes maanden W die een pot stroop en wat snoeggoed en eau de colo ne had meesenomen werd tot ƒ 15 boete subsidair tien da en hechtenis en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld C V d B had eveneens per auto goederen voor het evacuatiebureau te Harderwijk moeten halen Hiervan had hij twee vrachten bestaande uit allerlei soorten artikelen voor zichzelf gehouden Het vonnis luidde tegen V d B drie maanden ge angenisstraf hetgeen een maand minder was dan de eisch M K uit Amsterdam had het feit dat hü op doorreis van Leeuwarden naar zijn woMiplaats te Nijkerk was gestrand benut om een schrijfmachine dassen overhemden schorten regenjassen en dergelijke zaken in zijn auto te laden Bij verstek werd hi hiervoor conform den eisch tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld P J R die naar Harderwijk w as geëvacueerd was speciaal naar Nijkerk teruggegaan ten einde ook eenig aandeel in den algemeenen buit te hebben Hij ontvreemdde etenswaren Toen hij er van hoorde dat de politie achter de roevers aanzat bood hij den winkelier dien hij gedupeerd had ƒ 100 om dezen het zwijgen op te leggen Zijn berouw kwam echter te laat en zoo stond 0 A hij thans terecht Conform den eisch werd hij tot ƒ 25 boete snbs tien dagen hechtenis veroordpcld De gebroeders G K en A K hadden fototoestellen vulpenhoaders vulpotlooden sigaren sigaretten linnen jassen schorten e d weggenomen en uit een particuliere woning bovendien nog zilveren lepeltjes De eisch tegen hen was zes maanden gevangenisstraf Zij werden ieder veroordeeld tot vier maanden gevan genisstraf aandeel in de buit hadden ontvangen werden veroordeeld tot ƒ 25 lioete subs tien dagen hechtenis en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf De eisch tegen hen luidde drie maanden W Z en B B die waren meegegaan om bij deze laatste roofpartij te De roofmoord te Holten BEIDE VERDAGBTBN VBUGESPROKEN De Almelosche rechtbank deed gieter uitspraak in de zaak van den roofmoord te Holten waarvoor de vorige week terecht hebben gestaan een klompenmaker uit Apeldoorn G V en een Deventer koopman H H Th D Zij zouden in den nacht van 10 op 11 April van het vorige jaar den landbouwer B J Leetink overvallen en van het leven beroofd hebben terwijl zijn bejaarde wouw ernstig gewond werd De officier van Justitie had desw e voo iieiden levenslange gevangenisstraf geëischt De rechtbank sprak hen thans V r ij en gelastte hun onmiddellijke vr ij lating Zijn vrouw bedreigd DRANKZUCBTIGE LOGEMENTHOUDER TOT VUF MAANDEN VEROORDEELD Eenige jaren geleden was een bejaarde man die 27 jaar getrouwd was uit Almelo naar de hoofdstad getrokken waar hij een burgerlogement overgenomen had Doordat hij zich echter teveel tegoed deed aan sterken drank verliep het logement en reeds vrij spoedig stond hij met zijn gezin op straat Toen zijn vrouw onverwacht in bet bezit gesteld werd van een bedrag van vijfhonderd gulden door een erfenis besloot zij zelf voor het gezin te zorgen en een pension over te nemen Zü vroeg echtscheiding aan en kreeg vetlof apart van haar man in haar pension te gaan wonen Op ft Apeil was de man na zich den neodigen moed ingedronken te hebben naar het pension van zijn vrouw gegaan Hij verlangde van haar onder de bedreiging van een mes dat zi hem zou terugnemen Een buurman die op het hulpgeroeli toesnelde bad den man ontwapetid Door den officier van Justitie was een gevangenisstraf van zes maanden geëischt De verdediger had een voatwaardelijke straf bepleit temeer daar verdachte in Duitschland werk ken krijgen Thans berft de ecbtba üf vonnis gewezen De man werd veroordeeld lot en preventieve gevaugeuisrtraf van vijf maanden Voor fej kuisorovuo Houten vaten bü den inmaak WAT MKN BUWT B Mni VMNt tN umvmjtMKK Het IS gefateken dst bö vele baisvrouwen onzekerbeid bestaat oipirent de vaatwerken wilke dienst kunnen doen bg het inzouten van groenten of het bereiden van zuurkool Daarom zij er op gewezen dat wie ziek van e n booten vat wil bedienen zün keuze dient te vestigen op tmmea van eikenhout of van beukenhout daar andere houtsoorten zich voor dit doel minder goed ïeenen Naast Keulsehe potten zün glazen vatsn of flessciiin met wijden bals zo nede goed geëmailleerde emmers eveneens bruikbaar Vo H men houten vaten in gebruik neemt borstelt men ze goed met heet sodawater uit waarna eenige malen met ruim schoon water wordt nagespoeld Nu worden de vaten geheel met kokend water gevuld drie dagen lang laat men ze met dit water gevuld staan en eerst als men dan nog eenmaai met schoon water heeft nagespeeld beeft men alles gedaan om met behulp van houten vaten goede inmaakre fultaten te bereiken Nogmaals wordt onder de aandacht sjebracht dat onder alle omstandigheden versche groenten de voorkeur verdienen boven inmaak Dit geldt in het bijzonder voor het iiftouten van groofct r Meer dan eenmaal in de twee w ken behooren gezouten groenten feiteiijk niet op den gezinsdiscfa te worden gebracht Wie reeds snijboonen in het zout inlegde zal verstandig doen daaraan geen andijvje of andere voor dit doel in aanmerking knnende groentesoort toe te voegen Een hoeveelheid van twintig kilogram gewicht is voldoende om een gezin van man vrouw en twee kinderen tosschen 2 en 10 jaar gedurende den winter van tijd tot tijd gezouten groenten te doen nuttigen zonder dat daarmede aan deze gerechten een ruimere plaats wordt verleend dan uit een oogpunt van goede en gezonde voeding gewenscht mag heetcn De zuurkool die alleszins een voortreffelijk gerecht is staat hier natuurliik buiten Hierop wordt zoodra de tijd daar is uitvoerig teruggekomen KOLOHiER KUNST ER LEHERER DE PLANNEN VAN DE K V HET NEOEBLAMDSGH TOONEKL De N V Het Nederlandsch Tooneel directeur Cor van der Lugt Melsert opent aj Zaterdag 14 SeptOTiber in den Stadsschouwburg te Amsterdam het nieuwe seizoen met J van Lenneps beroönde stuk Een Amaterdamsche jongen of het buskruitverraad in 1822 Naast dit stuk brengt het Neder laadsch Tooneel onder regie van Cor an der Lugt Melsert o a het tooBcelspcl De getrouwde vrouw uit het Hongaarsch van Johann von Bokay Voor Zonsondergang van Gertort Haupttnann School voor Vrouwen van Molière Ik ben zeventien jaar van Paul van Denberghe Mevrouw Warren s bedrijf en Don Quicho van Pieter Langendijk Het nieuwe repertrare vermeldt Jn Warenar van Hooft De Hek van Haarlem van Frederik van Eedcn De spiegel der Vadcrtendsehe kooplieden van Pieter Langendük Matia Stuart van Fr van Schiller een tuk van Molière en een werk van Shakespeare Naast dit internationaal leperfaare zal het Ne tórland che Toooeri o de nationale cultuur dielrien Herinmerende aan de zeer vele Nederlandsdie stukken die de heer Cor van der Lugt Melsert als directeur van h t Hofrtad Tooneei opvoerde meent hij dat de opvoeriBg van meer dan een Nederlandsch stuk een plicht i s aan welken plicht zeer zeker door hem voldaan zal worden 1