Goudsche Courant, woensdag 11 september 1940

GOtDSCHE COUI ANTi 19e Jaar nc No 2 M24 S I LlfP NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IMrecteur 1 TSBIiai 1 Postsiro 48400 Bur Markt SL TeL 274S J a Sjjj É mmm 1 1 1 HB m K i Ï v m De zesde dag van den luchtslag De Duitschers hoven Engekmé en de Engelschen hoven Duitschland Londen h vrifwel geïsoleerd De Dttttsch Engelsche luchtoorlog wordt aan beide zyden onverbiddelgk voortgezet Ook gisteren asgn de Dmtsche bommenwerpers weer herhaaldelyk boven Engeland geweest en na middernacht werden de aanvallen onverpoosd voortgezet Engelsche vliegtuigen hebben op verschillende Dmtsche steden bommen laten vallen Dmtsche bommenwerpers hebben even na middernacht Liverpool en andere belangrijke steden in uid Engeland met succes aangevallen Alle toestellen van een formatie bommenwerpers die met succes strategische doelwitten in Londen hebben aangevallen zffn teruggekeerd Dè vergeldingsaanvallen duren voort meldt hel D N B Wat geldt als identiteitsbewijs Geldig pas bew a van Ncdsrlaaderseliap dlstrlbuticstamkaart n spscioal uit t rcikea bew xca Later komen er uniforme identiteitsbeittijzen keurige voorsdtrihen inzake de toto De nieuwe hoofdcommissaris van politie te s Gravenhage De nieuwe hoofdcommissarU van politie te s Gravenhage mr P M C JC Hamo spreekt op de biniienplaata van het hbofdcommiaiariaat de delegatiei van de venchiltende onderdeelen van het politiecOTps toe Foto Sdammt fmmngh De zesde dag van den luchtaanval Van een kwartier der Duitsche luchtmacht in België zijn de eerste bencht n binnengekomen over de successen der aanvallen van den afgeloopen nacht Van een ormatie zijn vyf vliegtuigen reeda teruggekeerd op hun basis Een toestel moest wegens motorstoring op een ander vliegveld dalen De bemanning defer vliegtuigen qieldt dat cij op groote hoogte vliegend en bU het beste weer lionden bereikte Ongeveer 10 kilometer van d stadsgrenzen flitsten de eerste toeklichten aan en kort daarna begon h t afweergeschut op verschillende plaatsen t vuren At en toe werd een vliegtuig door een zoeklicht gevonden Ia twea gevallen ontploften de granaten van het Afweergeschut vlak bü de vliegtuigen £ en der toestellen kreeg daardoor naar het schijnt een motorstoring De üieerns en de dokken waren duidelijk zichtbaar en zonder moeil kheden kon men de bonunen laten vallen Vooral in de bocht van de Theems zijn naakt de oude kleine nieuwe branden ontstaan Elders hoorde men ontploffingen Het zicht was dezan nacht zoo helder dat de vliegers het brandende Londen nog konden cien toen zij reeds lang op de thuisvlucbt waren aldus het D N B LONDBN VRUWEl GEÏSOLEERD landen dat in den loop van gisteren viermaal luchtalarm beleefd heeft ia zoo goed aU afgesneden v n het achterland aldus het D N B Ook in de stad zelf treft men vrUwel geen verkeer aan Hier en daar trachten bussen het verkor te hervatten Volgens het Britscho agentschap Eütchange Telegraph is gisteren een conferentie van verscheidene uren gehouden van vertegenwoordigers der regeering de industrie en der vakvereenigingen waarop de volgende besluiten genomen zijn de warenhuizen en alle grootere zaken in Londen luiten van nu af reeds s middags om vier uur opdat de employe s tüd hebbon om m de late middaguren uit te rusten alvorens het nachtelijk alarm hen van den slaap berooft De restaurants sluiten twee uur vroeger dan tot nog toe te weten s avonds om negen uur In de regeeringswijk zoo gaat het Britscha nieuwsagentschap voort heeracht een hausse in verhuizingen De belangrijkste takken van dienst hebben hun bureaux naar de kelders en onderkomens overgebracht en afdeelingen pioniers van het leger werken dag en nacht aan da vervaardiging van nieuwe beveiligde schuilge genhaden De luchtbeschermingskclders worden meer en meer plaatsen waar men voortdurend vertoeft Overal ziet men menschen met matrassen veldbedden kussens en andera voorwerpen in d minuten dat er geen luchtalarm is naar den kelder snellen om zich daar voor het eers r Volgende alarm in te richten Door de bombardementen op electrische centrales en gasfabri en is een groot deel van de Britsche hoofdstad van stroom beroofd en groote w ken moeten het zonder licht en gasveorzieaing teilai De Britscbr r Uo meldt dat het DuitsdM IwAtwapm ia den vöfden aditarMnyolgmden nacht ten kraeb icsta Mifevallen beeft Vier forma ties Duitsche vliegtuigen gevolgd door nog meer hebben hun aanvallen in golven gedaan en licht ontplofbare alsmede brandbommen uitgeworpen Bommen zijn ook in Zuid Wales en in het Noordwesten van Engeland uitgeworpen Volgens de Britsche radio heeft Berlijn den afgeloopen nacht gedurende anderhalf uur alarm gehad waarbü bommen geworpen werden In den Tiergarten het Berlijnsche Hydepark zijn eveneens bommen gevallen Het geronk der motoren is ook boven het commercieel centrum van de stad vernomen BeMceimtkaar hapvrkt Stockholms Tidnin en meldt uit laondefi dat de autoriteiten thans een verbod hebben uitgevaardigd om naar of uit Londen te gaan Alleen in de dringenste gevallen mag men op reis gaan teneinde de beschadigde verkeersmiddelen niet bovenmatig te belasten Vele Londenschc achouwburgen hebben hun deuren gesloten Bioscopen sluiten des avonds om 0 uur De Londensche correspondent Van Goeteborgs Handelsen Scheepvaartblad meldt dat lange rijen bewonen van Oostelijk Londen het havengebied naar het Westen trekken Ook worden velen naar de plaatsen buiten Londen gebracht De houding vaa Aoierlka Onder het opschrift de levensmiddelentoevoer van Londen afgesneden bevat deNewYorkSun een bericht van de Associated Press uit Londen volgens hetwelk officieren van de Britsche luchtmacht openlijk hebben toegegeven dat hamerslagen van het Duitsche luchtwappn het Londensche havenverkeer volkomen hebben stilgelegd en dat levensmiddelen voor de Londensche bevolking nog slechts per auto en trein kunnen worden aangevoerd De medewerking van Rooseyelt zou niet ten doel hebben Engeland aan een overwinning op Duitschland te helpen De bedoelLig zou veeleer zün dat de V S na een Engelsdje nederlaag de overzeeaehe bezittingen van het Brit he rük en de Britsche vloot in deze gebieden in bezit zullen nemen Deze uitingen openen ongetwijfeld verbazingwekkende vooruitzichten maar in diplomatieke kringen wijst men er met nadruk op aldus het D N B dat dit werkelijk de reden is voor de ifdltiek van Washington en dat Hoosevelt en zijn medewerkers er geen oogenblik aan twijfelen dat de meerderheid van de Amerikaansehe staten gewonnw zal worden voor de politiek welke dit denkbeeld veronderstelt Hieruit meer t men de gevolgtrekking te kunnen misken dat Roosevelt er zelf van ov ertuigd is als president herkozen te worden Hoe de Engelsche regeering hierover zou oordeelen is moeilyk na te gaan Het is echter een feit dat politieke personen reeds in een vroeger stadium van den oorlog pogingen in het werk gesteld hebben een Engelsche Amerikaansehe unie als tegenwicht tegen het continentale blok onder Duitsche leiding tot stand te brengen Dovefa wstenraoisieiriBff en decle geitoord United Press meldt uit Londeq dat de nachtelijke aanval van de Duitsche vliegers begonnen is met het uitwerpen van brandbommen die vuur en vlammen zaaiden De New Yorkflerald Tribune maakt meldingivan vijf reusachtige branden Groote branden woedden in het gebied der docks ten Oosten van den Tower en op den Zuidelijken oever van de Theems Voorts meldt United Press dat de Duitsche verdragende kanonnen gisteren den tot nu toe krachtigsten aanval op Dover gedaan hebben Door de ontploffingen is de watervoorziening van Dover ten deele gestoord 1 Engel$che ax nvallen op Duitsche steden Het schijnt den Engelschen niet Wldoende te zijn dat zij Berlijn aanvallen aldus het D N B vandaag zün twee steden in het Noordwexte van Duitschland op de wijze van Berlijn gebombardeerd Op woon en zakenwijken viel een gehe He reeks bommen die weinig materieele schade veroorzaakten doch waardoor verscheidene burgers gedood of zwaargewond zijn Een houtopslagplaats ging in vlammat op Verscheidene arbeiders en ambtenaarswoningen zijn door bommen vernield Een eengezinswoning en een tuinhuis zyn geheel uitgebrand Ten Westen van Oldenburg is een Engelsch vliegtuig dat aan den aanval had deelgenomen door afweergeschut neergehaald Baven BerlUn Een ander bericht zegt In den afgeloopen nacht hebben de Engelsehen evenals bü hun vroegere aanvallen op Berlün blükbaar getracht de woonwüken der arbeiders en beroemde nationale monumenten te treffen In den Tiergarten zijn bommen gevonden die klaarblijkeHjk hetzelfde doel moesten doen als die welke in den nacht van Dinsdag op Woensdag zün gevallen Een deel der Engelsche aanvallers werd in West Duitschland door de Duitsche afweer tot den terugtocht gedwongen Op verschillende plaaben lieten zü hun bommen vallen om ze kwyt te zün Eenige Britsche vliegtuigen zün na middernacht op groote hoogte over de door het afweergeschut gelegde versperring te Berlyn gevlogen waarna luchalarm werd gemaakt Op verschillende plaatsen werd spervuur onderhouden De Engelschen kwamen van het Westen en het Noordwesten en cirkelden boven d stad In het Noordwesten wierpen zü een brandbom op een fabrieksgebouw Er ontstond een kleine brand die snel gebluscht kon worden Op verschillende andere plaatsen in de binnenstad vielen brandbommen op woonen zakenwüken Steeds was de brandweer spoedig ter plaatse De brandhaarden werden snel gebluscht Nader meldt het D NJI In den afgeloopen ns ht hebben wederom Brltsebe vliegtnlgen boven NoordDuitschland gevlogen zy wierpen explosieve en braadbonunen op de woonwijken van verscheidene steden vooral Hamburg en Bremen Er braken talrijke gnnttc branden Hit terwijl woonhaizen beschadigd In een circulaire aan de burgemeea ters schrijft de secretaris generaal wd hoofd van het departement vak Binnenlandsche Zaken o a Als identiteitsbewüs in den zin der verordening wordt beschouwd a Een geldig Nederlaadaeh paspoort algegeven door de bevoegde Nederlandseha antoriteitcn b Een niet langer dan eenJaar geleden deer e bevoegde Nederlandaehe antwiteiten nitgereikt geldig bewjja T a Nederlaaderschap Toerzion van cea goedgelijkend met dea gemeentestempel gewaarmerkt portret e Een dbtribntiestaai kaart toot een Nederlander tooi alen vaa een met den gemeenteitanpel gewaarmerkt goed gelijkend p t tret d Een door of namens den bnrgemeester TOor den danr Tan ten boogste een Jaar afgcgeren Identiteitsbewijs e Een door of nameda den commandant van den Nederlandsohen Opbouwdlenst uitsluitend aan personeel van dien dienst afgegeven identiteitsbewijs voorzien van een met den dienststempel gewaarmerkt goed gelijkend portret f Een door of namens den direc teurgeneraal der Posterijen Telegrafie en Telefonie uitsluitend aan het personeel der P T T afgegeven identiteitsbewijs voorxi i van een met den dienststempel gewaarmerkt goed gelijkend portret g Een door of namens het hoofd der Rijksinspectie van de bevolkingsregisters bij het departement van Binnenlandsche Zaken afgegeven identiteitsbewijs voorzien van een met den dienststempd gewaarmerkt goed eIijkend portret Een en ander op t oorwaarde dat het paspoort het bewüs of de kaart ook overigens voldoet aan de m de verordening gestelde eischen Personen die in het bezit zün van een te hunnen name gesteld e geldig e bewüs van Nederlanderschap of distnbutiestamkaart kunnen dat bewüs of die stamkaart persoonlyk aanbieden hetzü bü de plaatselijke politie hetzü ter secretarie afdeeling bevolking teneinde het noodige voor het als identiteitsbewüs geldeno maken te doen verrichten Alvorens over te gaan tot het geldend maken van een bewüs van Nederlanderschap of een distributiestamkaart of tot het afgeven van het identiteitsbewüs overtuigt de ambtenaar zich door ondervraging aan de hand van de gegevens van d persoonskaart door raadpleging van uvtr te leggen legitimatiebewüzen en desnoods door middel van getuigen dat do op het bewgs of op de dii rÜHitiestamkaart beschreven persoon inderdaad identiek is aan dea verschenen persoon werden Br aljB venelMidea daadea iwaargewoideB U tgawanden Bet aantal deier laaMen staal Mg lüetvaat Te Berlijn beeft Mn adiade vaa gfDoten omvang veatkoaua éoat het krachtige afweervnar de gcdiwipUncerde hondlng der bevolking ea het snelle energieke Ingrijpen det luchtbeseberiBinc Luchtaanval op Britsch convooi Gistermiddag kreeg een Duitsdie afdeeling gevechtsvliegers bericht van een verkenner dat een Britsch convooi van een twintigtal schepen de Theems had verlaten Als een zwerm wesven vlogen de gevechstoestellan op de Britsche schepen af en in weerwil van het hevige afweervuur slaagden de Stuka s er in door bommen brand te veroorzaken op een torpedobootjager en zes vrachtschepen De rest van het convooi nam de vlucht en trok zich in de monding der rivier terug aldus het D N B Nauw wiens portret en wiens beroep moeten worden aangebracht en gewaarmerkt Met nadruk wordt gewez op de verantwoordelükheid van den ambtenaar en op de ernstige gevolgen welke Voor hem uit de ontdekking van een vervalsching mystificatie of onrechtmatig gebruik van een aan een ander toebehoorend e bew s of kaart kunnen voortvloeien WAX IS EEN G HB CHBUnSND POBTKETT Onder goedgelükend portret is te verstaan elke pas foto welke den persoon duidelük kenbaar weergeeft Het is de bedoeling dat de bevolking met het oog op de korte spanne tyds zoo weinig mogelük moeilykheden in den weg worden gelegd met betrekking tot de eischen waaraan een foto eigenlük behoort te voldoen Niettemin verdient het aanbeveling dat zü die voor het onderhavige doel toch zg pasfoto s moeten doen maken reeds thans rekening houden met de eischen welke bü de invoering te züner tüd van een vormige tdenti teitsbewü zen aan een goed gelükend portret zullen worden gestekt te weten a Afmetingen 314 c M breed bij 4 4 c M hoog b De foto mag uitsluitend het hoofd en eventueel het bovendeel van de borst van den afgebeelden persoon weergeven c De foto moet den afgebeelden persoon zonder hoofdbedekkmg weergeven t De afbeelding van het hoom moet ongeveer 2 c M in doorsnede of grooter zyn e De foto moet den afgebeeldenpersoon half en face en half enprofil naar rechts toonen zoodanig dat het linkeroor duidelük zichtbaar is f De beeldtrekken moeten sche en niet geretoucheerd zün geen wazige of zgn kunstfoto s g De foto moet den afgebeelden persoon duideUjk kenbaar weergeve i h Gelükmatige zgn egale icleur witte of grüze achtergrond i De foto mag geen nevenaibeeldingen bevatten geen andere personen geen huis geen landschap geen hond enz enz j De foto mag geen stempelafdruk of deel van een stempelafdruk bevatten k De achterzüde der foto s moet zün van wit papier zonder eenigen stranpelafdruk 4fpdruk of anderszins ZoB op 7 10 Mder 20 03 Mmb op 18 00 onder 2 58 Men k ref kht te rerdi terea van o Bwd e r aag tot soaaogkomgL Laatawiu tul Toertaiiea Booten w Ml YonoaderteH wtetdna wmttea BUITENUND DUITSCHLAND Herstelde waterwegen in het Westen PIM IN OPGEBLAZEN BBCGGKN VERWUDERD Ka ze weken van opbouwende Duitschen ariwid in het Westen waartoe voor een groot deel de organisatie Todt gtbruikt is is het mogelük geworden de belangrükste waterwegen in den Elzas in Lotharingen etf in België te herstellen en weer bevaarbaar te maken Aafl het Rün Marnekanaal het Rün Rhóne kanaal het Oostkanaal en het Saarkanaal moesten ruim honderd opgeblazen bruggen verwyderd worden Er werden 23 nieuwe bruggen gebouwd en 29 bruggen tüdelyk weer in gebruik gesteld Voorts werden er 173 sluisdeuren gerepareerd en 85 sluisdeuren volledig vernieuw Een der noodzakeUjkste werkzaamheden was het uitbaggeren der kanalen Naar van bevoegde zijde geconstateerd wordt zgn de kanalen in den Elzas en in Lotharingen than4 zoo zuiver en goed bevaarbaar geworden als zü sinds 1919 niet geweest zün Ook de andere verkeerswerken in deze beide gebieden krügen gelekleIqk een normaler aanzien De winterdienst van de Duitsche spoorwegen welke op 6 October in werking treedt zal ook reeds betrekking hebben op de apoorlünen in den Elzas Ook in België heeft men de binnenscheepvaart grootendeels kunnen hervatten Groote trajecten van het Al bertkanaal en van de kanalen tusschen Luik Brussel Gent en Antwerpen zün weer bevaarbaar gemaakt waarmede weer de verbinding tot stand is gebracht tusschen het Belgische steenkolengebied en de voornaamste steden des lands Het geweldige werk dat hier verzet is bhjkt duideük uit het feit dat de Engelschen op hun aftocht alle bruggen over kanalen en rivieren hebben laten springen dat schepen tot zinken waren gebracht düken doorgestoken en de sluizen opgeblazen AMERIKA J Roosevelt s eerste verkiezingsrede m HAAT D£N OORLOG THANS MEER DAN OOFT President Roosevelt heeft gisteravond zün eerste verkiezingsredevooring gehouden voor de vakvereenir ging van vrachtauto en andere chauffeurs te Washington De Amerikaansehe democratie zoo verklaarde hü werkt langzaam en bedachUaam Sinds 1933 is er echter reeds veel bereikt b v minimui loonen en grenzen voor den arbeidttüd alsmede het recht der werknemers om in georganiseerde groepen met hun werkgevers to onderhandelen Voor 1933 was dat niet mogelük Roosevelt ging toen over tot de defensie en dienstplichfliwestie en betoogde dat de regeering de fabrieken zou overnemen die medewerking weigerden Tenslotte zei Roosevelt De haat den oorlog thans meer dan ooit Ik ben besloten alles te doen wat ik kan om voor alle tüden den oorlog van onze kusten verre te houden Ik sta met mün pariü op den grondslag van het te Chicago aangenomen program Wü zuUen niet aan vreemde oorlogen deelnemen en wü zullen ons leger vloot en luchtwapen niet buiten het Amerikaansehe werelddeel naar vreemde landen ten oorlog zenden behalve in geval van een aanvaL AZIË Chineezen vernielden spoorbrug bü Indo China ALS VOORZORGSMAATREGEL I De Chineesche mihtaire woordvoemer heeft tegenover buitenlandsc journalisten de vernieling varf de r rbrug bü Hokau in de nabüheid Yoennan aan de grens van Indo China door Chineesche tro ien toegegeven Als reden voor dit optreden vermeldde de woordvoerder dat de Chineseche troepen als verdedigers van het Chineesche rechtsgebied niet konden afwachten en toezioi hoe de vüand van de spoorbrug gebruik maakt om het rechtsgebied binnen te vallen Op een vraag betreffende de verdere ontwikkelingen met name wanneer de Japansche troqjen ondank de bovenvermelde actie der Chineezen Indo China zouden binnendringen verklaarde de woordvoerder De Chineesche troepen zullen dan in het belang van hun zelfverdediging met de Japansche troepen in Indo China dea strijd aanbinden O