Goudsche Courant, donderdag 12 september 1940

EF nE BLAD DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1940 Distributiestamkaarten met foto sreldi r legitima tiebewüs FOTO MOET 3H BU Vs C M ZUN Nieuwe spoorlqn naar Rotterdam AFSTAND MET GOUDA 5 K M KORTER In het plan voor den wederopbouw van Rotterdam is opgenomen de aanleg van een nieuwe spoorlijn die aansluit op de lyn Gouda Rotterdam en van Nieuwerkerk af in westelyke richting naar het D P station loqpt dat centraal station zal worden Door de nieuwe lijn wordt de afstand tusschen Gouda en het Centraal Station Rotterdam 5 K M korter De Ceintuurbaan en het Maasstation zullen verdwijnen In de nieuwe lljn zal bij den Boezem te Rotterdam een hulpstation worden gebouwd dat o a het verkeer uit de richting Hiliegersberg opneemt Verwacht wordt dat er vier jaren gemoeid zullen zljn met den aanleg van de spoorbaan Verhuizingen binnen de gemeente J J van Lambalgen uit N Gouwe WZ 3 naar Zoutmanstraat 68 H Berlijn uit Oosthjven 40 naar Kon Wilheiminaweg 251 J de Gruijl uit H v Alphnestraat 1 naar Eerste kade 65 D vr HBergen Bravenbeer uit P C Bothstraat 5 naar Lange Dwarsstraat 43 M Atteveld uit Steijnkade 30 naar Dr Leydsstraat 22 J Ponsen uit P C Bothstraat 108 naar Gr v Bloisstraat 68 B V Leeuwen uit J Phtlpsweg 95 naar Heerenstraat 141 M v Zanten uit L Dwarsstraat 30 naar Nieuwe Markt 10 G J Goossens uit J Kiilipsweg 73 naar 95 A E de Bruin uit Bcelekade 169a naar Tollensstraat 133 H K M Koopman uit Joubertstraat 203 naar P Maritzstraat 4 B L Wolff uit A de Vischmarkt 96 naar Turfmarkt 40 ben E Wagenaar uit Gouwe 170 bov naar Groeneweg 35 G v Esschoten Uit Gouwe 50 naar Spieringstraat 73 Ph F B J C de Goede uit Aanhechting en waarmerking begint spoedig In verband met de invoering van der legitimatieplicht op 1 October a s deelt de burgemeester het volgende ir ede De voorschriften omtrent de idenli ieatieplicht der bevolking bepalen cat ieder Nederlander boven 15 iiarzich te allen työ moet kunnen id nti f ceeren Voor vreemdelingen geldt uitsluitend het geldig paspoort Als identiteitsbewijs worden o a aangemerkt de geldige NederlandscHepaspoorten en geldige niet langer danéén jaar oude bewijzen van Nederlanderschap identiteitsbewijzen afgegeven door den Conimandant van denOpBouwdienst uitsluitend aan personeel van den dienst en door of namensden directeurgeneraal der Posterijen uitsluitend aan personeel der P T T dan wel met goedkeuring van hethoofd der Rijksinspectie van de bevolkingsregisters Overigens wordt voorloopig als identiteitsbewijs beschouwd de distributtestjHnkaart voorzien van een met dengemeentestempel gewaarmerkt goedgelijkend portret van 3V4 c M breedbü 4H C M hoog Andere afmetingenworden niet toegelaten Voor het aanhechten der foto s op de distributiestamkaarten en verder waarmerken daarvan zal op nader aan te kondigen plaats en en tijd en gelegenheid worden gegeven Deze publicatie kan binnen enkele dagen worden tegemoet gezien Tot zoolang dient met het indienen van aanvragen ter gemeente secretarie te worden gewacht Advertentiën SCHOUWBURG BIOSCOOP ramt Vrgtag 13 I WWaeasdai tS SapL M M Mraiktl k iekMiiiit M gutillg w spamwntfe tilrn f 14 5 Mag dat wei Erika vlot vrooUik pilllg m itmt In de hoofdrollen KARIN HARDT PAUL KLINGER Prina Toorprograauna Toegang itoven 18 aar VrVdagavond pottaloira prSzMi 25 M 60 cent Aanvang der voorstellingen 8 uur 15 Zaterdag vanaf 6 uur doorloopend 2 voorstellingen Zondag vanaf 3 uur dobrloopend 3 voorslcning n O 29J8 35 SevraiKld voor X paraenen Zit slaapkamer Brieven onder No Q 2939 i Bureau van dit blad Adverteeren doet Verkoo pen ip STASSIIIEUWS pti bij 40 j rig üan Eerste Nederi ndsche Krijtfabriek S Vingerling MASJKLtn BMEDKLEVEN VAN S EELE EN BEVRIENDE ZUDE gnotiscbc blocmenliaMc eiRaelit falriji e hartelüke gelufcwenschen een grootsche bloemenhulde zijn heer S Vmgerling gebracht op de tie die j gistermiddag in de it Ons genoegMi temidden van familie hield ter gelegenheid van veertig j ig be taan van ryn de Eerste Ned rTanrt Hie KrtitS Vingearling dat tevens z jn jaijg jubileum als directeu ièi door imn gericht bedriff sociëteit bood een zeer éeste aanblik Zooveel bloemstukV n zestigtal waren aangedragen dat er gaheel door omsloten was gt deze fleurige omgeving prykten op de tafels fraaie manden De sympatl je die uit dit alles onderstreept door de t van velen autoriteiten ver tenwoordigers van en personen uit del en induatria afgevaardigden instellingen en vrienden die den s te hand kwamen drukken hrt gemeentebestuur was een tie aanwezig bestaande uit den eme id b imeester mr H P de Witt Wijnen wethouder E A t en den gemeente secretaris 10 hoer G J J Pot De Kamer van phandel en Fabrieken van Gouda omstreken was vertegenwoordigd haar voorzitter en secretaris de n A Goedcwap jen en C H dom Dr F W HisschemöUer en G F Verhorst waren er naraenp Rijksproefstation en Voorlidi iienst ten bate van de klei en ewerkindustrie Ook namens de ges waarin dp heer Vingerling g heeft werd b angstelling ge d Mej J tiösener en ijotaris J Kranenburg kwamen gelukwen namens regenten van het Hoff stirM hpor X Steensm zens regenten van het Wees en mfio me hiiis dr heer G Hii nomp V rponiging Vriend p r M i i hpirt tot bereiding uitilrpi van economische oep J J Pot was er tevens ens de n n i voor openbare en De heer D L Wagenaar ver woordigde c Nederlandschp ensfandsbank van welker raad advies de jubilaris deel uitmaakt Voorts bezochten de receptie de iDHunissaris van politie de heer C de stationschef de heer C ren de heer A Jonker in wiens gere gebouwen de KrUtfabriek IR jaar geleden si gevestigd en tal vrienden kennissen en zaken ties onder wie ds A Dercksen uit AT AAR ANNEER Sept 7 30 uur Vrije Evangelische gemeente Bybellezing en bidstond Bept IM nor Hontuansnbmtsoen eert arbeidersmuziekvereeniging Pionier en 13 Sept 7 8 uur Huishond iibol Inschr leerlingen avond hiiddag school en cursussen Sept Nationale reclasseeringseoUecte Sept 7 uur Schaakbord Jaarver enng voetbalvereeniging Gouda 18 Sept 10 30 12 8 5 en 7 30 Ir Huishoudschool Tentoonstelling Mhoudelijke voorlichting hs distri JBetyd 8ept 8 nor Daniël Cursus E H B O SSept 8 nor Daniël Cursus E H B O RotteiBam mr J I van Doominck de heeren P de Mol en mr M de Mol dokter N Tom ié heer A Jonker Cz de heer P B Gips de heer J Derckser H M zn de heer P Dercksen de heer A v d Berge namens de A R Partij de heer J Bijkhoven de heer P J Kubregtse en talryke anderen velen m t hun dames Onder de bloemstukken waren er van de Kamer van Koophandel van de Vereeniging Vriendschap en Wel dadigheid van de Commissie van openbare feesten van de regenten van het Hoffmangesticht van het kantooren fabrekSpersoneel van de familie leden en de overige van vfienden en zakenrelaties Ook ten huize van den heer Vingerling waren nög een tiental bloemstukken bezorgd De jubilaris ontving verder verschillende geschenken en een stroom van telegrafische ea schriftelijke gelukwenschen Aan hsi eind v n xlc receptie die zich door een hartelyke en prettige stemming kenmerkte en een waardig slot was van de viering van het dubbel jubileum is de interessante film vertocmd die van het bedrijf is gemaakt Vandaag zijn de patiënten van het Van Itersoi ziekenhuis het Diaconessenhuis De Wijk en het Sint Jozefpaviljoen verrast met een aantal van de bloemstukken die de heer Vingerling aan de drie ziekenhuizen heeft gezonden IN WERKGROEPEN KERKELUK OVERLEG BENOEMD De commissie van Ke rkeiyk Over leg die op voorstel van de urgentiecommissie door de Algemeene Synode d r Ned Hervormde Kerk is ingesteld heeft besloten verschillende werkgroepen te benoemen Hierin hebben o i zitting onze oud stadgenooten ds B van Ginkel te Utrecht in de groep Kerk en Jeugd en prof dr S F H I Berketbach v d Sprenkel te Utrecht in de groep Kerk en Kerken Abonnementen en iAdvertentiën i De Goudsdie Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonné s bezorgd in GODDA Alphen a d RUn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Hsrastrecht Heken dorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsseL Ouderkerk a d IJsseL Oudewater Polsbroek Reeuwük Schoonhoven Stolwljk Wdddinxveen Atn Jj ii ii 1 aPRlJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Qouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bU vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ OM Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWAKTJESRUBRIéK kleine advertentiën alleen des Zater1 3 regels t 0 5 elke l gel meer ƒ 0 10 maximu n potte 6 regels Uitsluitend bö uitbetaling Inzending tot riüf gmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en ö de plaatselijke agenten Uit vroeffer tyden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit Ammerstol Het gewoon visc nSfeizoen der zalm is zoo goed als geëindigd In de laatste 8 dagen werden nog gevangen 37 stuks zalmen telken dage is echter het aanta minder en de buitengewoon hooge prijzen allee i maken dat dit kleme getal toch nog een voordeeling resultaat oplevert De prijs toch varieerde van ƒ 2 tot f 2 50 per Vi Ned pond welk prijs in dezen tijd nog nooit voor de zü m is besteed 50 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Ondergeteekende heeft bü deze de eer u te berichten dat hij zijne banket ketgn comestibles affaire Oosthaven B 17 heeft overgedaan van den heer L van Beekum W Schalekamp Jr 25 JAAR TELEDEN Voor wielrUders is op initiatief Van de heeren luitenant Goldberg te Leiden en Van Zanten te Rotterdam van Leiden uit een 24 uurs rit gehouden waarvan de route ging over Woerden Utrecht Zeist Amerongen Arnhem Apeldoorn Amersfoort Utrecht Gouda Hazerswoude naar Leiden terug Er verschenen 84 deelnemers op het appel onder wie drie dames i Te 6 uur des namiddags uit Leiden vei rokken kwamen den volgenden middag precies te 3 30 uuur aan Hotel de Romein in Gouda aan 70 deelnemers Een der dames was uitgevallen Na de rust werden aan de beide aangekomen dames hier mej Blitz uit Rotterdam en mej S v d Akker uit Den Haag door den consul van den A N W B den heer Baart bloemen aangeboden Onder de deelnemers waren uit Gouda de heeren G J Goedewaagen en H Mulder en uit Waddinxveen de heer G van Lange Crematie C H Bakker IJVERIG EN NAUWGEZET WERKER Te Westerveld is gistermiddag het stoffelijk overschot van den heer C H Bakkers adjunctchef van de afdeeling buitenland van de N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda verascht Ir C van Loon directeur vaij de kaarsenfabriek en een deputatie van t personeel waarvah o a de heer A P Vermeij procuratiehouder en de heer H D Boot chef van de afdeeling buitenland deel uitmaakten ds J Nienhuis predikant van de Remonstr Gereformeerde gemeente en vriendrai uit Schiedam en Gouda hebben de laatste eer bewezen Onder de bloemstukken waren er van de directie en van het personeel van de Kaarsenfabriek De heer A P Vermeij heeft een groet gebracht namens allen van de Kaarsenfabriek Hij schetste den heer Bakkers als een ijverig en nauwgezet werker iemand die geheel in zijn werk werk opging en wiens persoon en arbeid aller sympathie en waardeering genoten Ds J Nienhuis sprak een woord van afscheid en richtte zich voorts tot de familie Hij ging voor in het bidden van het Onze Vader De zoon de heer J Bakkes heeft dankgezegd Terwijl het orgel het Largo van Handel speelde daalde de baar HET BLUFT DOORGAAN Ten nadeele van een slager uit Jutphaas is uit de Stoofsteeg een rijwiel ontvreemd BEDIENDEN EXAMEN HORLOGEMAKEN De heer C S van Hooff alhier is te Utrecht geslaagd voor het bediendenexamen horlogemaken A G de Vrijestraat 18 naar O de Boompjes M L J de Pater uit Ussellaan 167b naar F W Reitzstraat 7 K Frets uit Gr Florisweg 76 naar Burg Martenssingel 37 Prinses Julianaschool begint weer Morgai gaat ook de Prinses Julianaschool weer beginnen De school wordt ondergebracht in de Centrale Kopschool en de opleidingsschool C aan de A G de Vrijestraat en in de openbare u l o school aan den Burg Martenssingel Er is een wisselregeling getroffen waardoor de kinderen om de week afwisselend des morgens en des middags school hebben Een klein gedeelte van de u l o afdeeling behoifdt dot normalen schooltijd Op ibare scholen in de A G Vrijestraat hebben eveneens halvedagen les aan de openbare u l o school gaat h onderwijs gewocm door Burgerlijke Stand Geboren 10 September Hendrik Willem t van H W van Schooneveld en M t d Louw N van Goorstraat 46 September Thomas z van N v jHarten en M van der Speld Mosstr Harten en M van der Speld Mosstr 9 September Bemardus z van C Spoel en A M van Waas Raam 272 September Hendrik Comelis z van G Lingen en E Vrelük J Phllipsweg 26 September Jan z van O Lingenen E Vroiyk J Philipsweg 26 11 September Christiaan z van IL Heij en C W Klerks Boelekade 16L Getronwd 11 September Marinus Koren en Johanna de Jong Gerrit Dirk Kleü weg en Cornelia M Gorissen Jphannes de Groot en Johanna H WiltenbuTft Officieele publicatie van het Departemeot van Handel Nijverheid eo Scheepvaart INSCHRIJVING VAN HANDELAREN IN TURF De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart deelt mede dat ingevolge arükel 4 sub 1 van de Brandstoffen beschikking 1939 1 zal worden overgegaan tot het openstellen van de gelegenheid tot inschrijving bi het Rijkskolenbureau te s Gravenhage als handelaar in vaste brandstoffen die van den verkoop van turf zyn normaal bedri f maakt Zu dis meenen hiervoor in aanmerking te kunnen komen moeten de desbetreffende aanvraag formulieren R K B no 62 bij de plaatselyke distributiediensten in ontvangst nemen en deze Voor 15 September d a v bij deze diensten inleveren De aandacht wordt er cp gevestigd dat slechts zij die van den verkoop van turf aan verbruikers slijters en depothouders hun normaal bedcijf maken en in het tijdvak van 1 Januari 1937 t m 31 December 1939 turf in hoeveelheden van minstens 3000 kg ineens per wagon wagen auto of schip hebben betrokken in aanmerking kunnen komen voor inschrijving Degenen die niet aan de in de vorige alinea omschreven voorwaarde voldoen moeten derhalve geen verzoek tot inschryving bij het Rijkskolenbureau indienen Aan dezen zal een dispensatie van het verbod tot verkoopen en afleveren worden verleend zoodat ij evenals degenen die bij het Rijksbureau zijn ingeschreven hun bedrijf kunnen voortzetten Ook zy die reeds bu het Rijkskolenbureau als handelaar in vaste brandstoffen zün ingeschreven en tevens voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden met betrekking tct turf moeten een dergelijk aanvraag formulier invullen en voor 15 September a s onder vertoon van hun bewijs van inschrijving als handelaar in vaste brandstoffen aan den plaatselijken distributiedienst overhandigen VERVOER VAN BUISBRANDTURF Ter aanvulling van punt 2 van het gestelde onder b Huisbrandturf Vin de Publicatie bestemd voor verveners en voor den handel in vaste brandstoffen die van den verkoop van turf zijn nompaal bedrijf maakt d d 15 Augustus 1940 wordt bekend gemaakt dat groothandelaren en handelaren in vaste brandstoffen slijters en depothouders die van den verkoop van turf hun normaal bedrijf maken voor het vervoer van huisbrandturf binnen hun normaal verkoopgebied geen vervoervergunning behoeven ook niet indien dit verkoopgebied meerdere gemeenten omvat VERKOOP VAN TURF TOT 58 TOEGESTAAN Voorts wordt bekend gemaakt dat punt 7 van het gestelde onder b Huisbrandturf van de Publicatie bestemd voor verveners en voor den handel in vaste brandstoffen die van den verkoop van turf zijn normaal bedrijf maakt d d 15 Augustus 1940 met ingang van heden als volgt wordt gewijzigd 7 Het IS verveners groothandelaren of handelaren in v aste brandstoffen slijters of depothouders die van den verkoop van turf een normaal bedrijf maken verboden aan verbruikers van turf tot en met 30 September 1940 meer dan 50 van de in het tydvak 1 Apnl 1939 tot en met 31 Maart 1940 van hen ontvangen hoeveelheid turf resp 50 van het geschatte jaarverbruik in turf te verkoopen of af te leveren verminderd met het reeds sedert 1 Mei 1940 van hen of anderen ontvangen kwantum turf respectievelijk vaste brandstoffen 4056 124 T FEUILLETON Nadruk verboden zonderlinge erfenis IFwee menschen praatten zacht met ar een man en een vrouw Dat Reimann en Bertha waren begreep 1 instinctief hoewel de woorden te verstaan waren Toen verstomde schreden De twee moesten in boschje achter de bank zün blijstaan Hanni rilde welke duistere imen mochten daar wel besproworden Zeker Schmidt had wel gd dat er geen gevaar dreigde hg kon zich vergissen Zoolang gioote raadsel niet opgelost was hi dit ook niet weten pe gedachten de revolver onder Bertha s kusdeed Hanni verstijven Wat te Wcgioopen Maar wat zouden twee doen als lü zich bftrapt t Verstijfd van schrik bleef HanV te Mak zitten Zij durfde bijna wfeBi te halen Als zu ontd t ra dut s niBi i werden duidel r zij d dco nog wel niet v rst it n Ie klanken vernam lu els ellen een paar duiz rd rJ een pracbUg doel papieren iiMid ca tnridra üo inde y verataaa ViM vw werd dawr in HM dMktf idlgeI Ze beet haar tanden op elkaar Dapper zijn De ooren open hdlUen Eenmaal zijn eigen detective zyn Als het eens gelukte iets te hooreif dat van belang was Harmi beefde plotseling niet meer Ze was vast besloten hier was een gelegenheid die misschien nooit terugkeerde Haar niet uit te buiten zou dom zijn Hanni boog het bpvenlichaara zoo ver naar achter als het mogeluk was Het geluk was haar gunstig want de twee die hun geheimen in den donkfilfiP tuin behandelden waren nog dichterÖS gekomen Nu hoorde Hanni de eerste samenhangende zinnen Eerst praatte Reimann en na hem Bertha Reimann scheen opgewonden te zijn Hij beweerde de zaak met de villa was weldra afgeloopen HÜ wist dit uit goede bron want dokter Knauer had zoo iets gezegd Ei was dus geen gunstiger oogenblik En lang uitstellen was nooit zijn aard Bertha meende echter de geschiedenis kon nog teng duren daarom moest ze wachteo Bovendien moest ze voor Bfrtmrd oppas =en Ii i zou haar vermoorden jawel dat deed hij Acb htj kende Bernard niet Als hü er achter komt wat er aan de hand is dan wordt hij razend dat kan ik Je veraekeren Zoo n geweldeaaar bestaat er geen tweede Dan begrijp ik heelemaa nie dat ie met zoo iemand vrii nds Yap hcUf gesioten zeid Reim nn E n metsje als jij heeft t j h inoiiscnenkennis genoeg of morst deze m ieder val bezitten Maar hoe dan ook Bonard kon en mocht geni rede zqa en daarbij vermoordt een mensch niet zoo gauw n ander Bovendien had hij allang het plan eens een hartig woordje met den man te praten w nt opheldering moest er komen nietwaar En hoe eerder dit gebeurt hoe beter Keen neen dit alles kan geen reden zijn iets uit te stellen wat spoedig moet gebeuren De zaak met de meisjes Riedeier komt de volgende week in orde dan slaat ook ons uiir al was de wereld vol Bernards Hanni luisterde met ingehouden adem Wat werd daar voor een nieuwe streek op touw gezet En wie was deze vreeselijke Bernard Wat was dat voor een plan dat de Lbrave Reimann zoo gauw mogelyl uitgevoerd wilde zien De zaak met de doodstil totdat Hanni hoorde dat twee menschen elkaar kusten en toen fluisterde Bertha Ben je nu tevreden en als je wilt dat wij spoedig trouwen dan is het mij goed Maar met Bernard moet je praten anders sticht hij nog een drama Hanni zonk terug op haar bank Het was haar als had zij een slag op het hoofd gekregen Een liefdespaar had zij beluisterd een liefdespaar De grijze Reimann en de jonge Bertha lieve tijd En zü had gemeend een nieuwe schurkery ontdekt te hebben Hanni wachtte nog enkele oogenblikken en toen keerde zy opgeluchf aar huis terug Toen Lore tegen miofiernacht thuis Icwam de ontvangst in het theater was niet bevredigend ge meisjes Riedeier komt de volgend weest vertelde Hanni wat zü ge hoord had Lore was in een slecht humeur en kon de scène in den tuin niet grappig vinden Er uit gooien moest men de bende zeide zij woedend Ik kan bovendien menschen die verliefd zijn niet uitstaan voegde zij er aan toe Denk maar aan Else vat is er van haar geworden Een smachtend vrouwtje dat malle briefkaarten schrijft Liefde maakt iemand belachelijk en dom Wat is er met jou gebeurd Wat zou er zijn niets is er AlsiX m den tuin was geweest dan was er tusschen gekomen maar goed dan kan ik je wel vertellen B rtha moest zich schamen zoo n ouden man als Reimann Zoo oud is Reimann toch nog week in orde lieve deugd wat warenze van plan Hanni s hart klopte inhaar keel maar zü bleef op haarplaats Neen eerst moest zy weten wat er aan de hand was En dan ja dan naar de politie Maar onmiddellijk en zonder dralen Mocht er gebeuren wat er wilde Liever terugnaar mevrouw Bergemann dan a soffer van deze twee samenzweerdel te vallen 1 1 ik Reimann en Bertha waren n eindje verder geloopen maar Hanni verslond Inch nr der woord ReiWann scheen rües tf do n om het meisje te oveif luigi n pn toen hem dit niet leek te gelukken werd hy nog opgewondener Hij verstomde plotsph n Bertha had Houd op do kop gproppen en toen werd het cenige t eBblikkcn ntet ea overigens Overigens interesseert mij datheelemaal niet Zeg vroeg Hanni na een poosje was mijnheer Bermg in de zaal Mynheer Bering Waarom Neen Nou dan Hanni lachte vroolyk Daar hebben wij de verklaringvoor je kwade bui Maar nu begon Lore pas goed Dus dat bedoel je Dat vind ik gemeen van je Wat gaat die my aan Omdat hij een paar keer in denbioscoop was denk jy dat ik nu datis ook wat Niet zooveel interesseerthü mij niet zooveel Zy knipte metde vingers Wat jij je dadehjk allesvert eeldt Omdat Bering niet in dezaïbl was heb ik een slechte bui Belachelijk gewoon belachelijk Maar rood was zij geworden zóó rood dat Hanni het beter vond dit onderwerp te laten rusten maar denken kon zy wat zü wiïde Op Dinsdag begon een reeks nieuwe feiten belangrijke en onbelangrijke Het begon met een brief van dokter Knauer welke als volgt luidde Ik smeek u juffrouw Hanni u moet mij vertrouwen alles zal weldia opgehelderd yorden heb nog een paar dagen geduld alles wordt oed alles En toen juist was Haoni bezig met haar leerlingen belde Schmidt op Of men in de vBla het nieuwste al wJst Neen antwoordde Lore maarga gerust tiw gang wij zyn nergensmeer bang voor Het was niets opwindends maar toch wel aardig Speedier had de ju veelen verkocht Daar wisten zij natuurlyk niets van en stelden er ook geen belang in De keizerin van Boeboemba kon hen wat hun betrof dragen dat liet hen Siberisch Maar Schmidt liet zich niet van dewys brengen Wie is aan het toestel vroeg hij Vermoedelyk juftrouw Lore Dat heb ik dad lyk welgedacht Hy lachte Wedden datde zaak u toch interesseert Ik wil unog nieuwsgieriger maken De juwee len zyn door niemand minder dandoor den man die u de schenkingheeft gegeven gekocht Wat zegt unu 4 Lore zeide niets Hy heeft du om zoo te zeggen zijn eigen juweelen weer teruggekochteHoe vindt u dat Stom Hét uur zal komen dat u daar anders over denkt luidde het duistere antwoord Wy zullen zien en afwachtel Groeten aan uw zusje Lore legde den hoorn neer dacht noogenblik na en zocht dan in Het telefoonboek naar het nummer van Speedier snel besloten draaide zij denummerschyf Toen z antwoordkreeg vroeg zü naar den ciMf Zyverlangde viti münheer Speedier dathy haar den naai vaii den koopeinoemde TWordt eer oiffd i