Goudsche Courant, donderdag 12 september 1940

n NDERDAG 12 SEPTEMBER 1940 rf Ff öe Witte BOUW IS Bijna Binnen ANNEER ik t in Augustus in Den Haag zag regenen dacht ik tot nog toe alleen Geen weer voor Scheve Voortaan zal ik er ook aan dat de boeren in de Wierindan een bedenkelijk gezicht want regen om dezen tijd wil dat de tarwcschoven op het laiet drogen En eigenUjk moet Itnd Augustus de wUte bouw 1 lijn preekt het Haagsche meisje I een landelijk interview toe 0irer haai wel en wee op t boe Tja er is wel maar er is Int Want veel meer dan de jon lïalt het den meisjes moeilük om Imaen JBt tadskind was eerst vreeselijk tegen ons vertrouwt moeder de Fine Maar nou is die stugheid ze leeft met ons mee Ik dacht kM nnoit voor elkaar kwam td eerste dagen at ze haast nict mu eet ze heerlijk en ze toor allea belangstelling en liatt alle werkjei meedoen td jonge boer van Galen meent van onzen kant zal het best De Mad en t platteland komen wijze werkelijk dichter bij En dat mag ook wel want is de afstand tusschen boe a tjWBmenschen zoo groot Wij ook goed werk en wan fwü niel meer arbeiden kunnen nenschen niet leven tiön dne slemrfien die gelijk de Imen tot een schoof tot eentpzampn gebonden kunnen Een eenstemmig accoord over fön van het streven om stad en ij elkaar te brengen wat heb Je nu zoo al ge is de vraag van den verslag an het Haagsche meisje rtters omgooien Dat antwoord een beetje vreemd voor on ooren iitere dat zij drie stokken die t w Pyramide op ad worden gezet licht Anne i toe en ze heeft er een beetje in dat zij het weet en ik niet worden dan nog een drietal maar dan omgekeerd tus I feplaatst op op de stellage die ontstaat worden de erw nten t e drogen gelegd Wan e planten droog zijn worden de omgegooid En daar heb ik ieho pen den polder een verslaggever en een fotogtaaf op zoek dan naar Sigrid Saaiheid en harmonie Sigrid is een Haagsch meisje dat bu boer Dieleman is ondergebracht Oh het i hier zoo saai meneer klaagt ze wanneer we in de modem gemeubileerde zitkamer van de boerderij een kopje koffie genieten metj den boer zijn vrouw en de gast uit de stad Maar laat ze er kordaat op volgen Ik houd vol Het is moeilijk voor een meisje bij een bouwboer licht Dieleman toe We hebben hier mannen aange nomen om een bepaald aantal bunders binnen te halen in den kortst mogelijken tijd Dan kun je er moei lijk zoo n meisje tusschen zetten Maar moeilijkheden zijn er tenslotte om overwonnen te worden Er blijft voor Sigrid daarom nog wel veel te ervaren over Ze heeft op de tractor gezeten het gras gemaaid en met de hooivork opgehoopt ze heeft bollen geraapt en in den zak gedaan schoven op den wagen geladen en bij de boerin heeft ze leeren jam koken Ze heeft belangstelling voor alles wat er op de boerderij gelwurt ze vraagt naar het hoe en waarom maar de conclusie waartoe ze komt luidt Bah wat is het hier saai Het is zoo goed dat Sigrid een flink meisje is en het er op heeft gezet saai of niet saai de afspraak om twee maanden te bljjven na te komen Want dan zal ze mettertijd waarschijnlijk door dat drogbeeld van saaiheid opgeroepen door het contrast met het de stadsche schijn van amusement de rust en het geloof van den landman leeren proeven den eenvoud van zijn leven en de harmonie van zijn bestaan En dan zal ze misschien zeggen Ik heb me vergist het is hier harmonieus Want saaiheid en harmonie rijn in de stad begrippen die nog al een door elkaar gehaspeld worden Sigrid en de romantiek Hoe dacht je dan dat het hier zou zijn Sigrid Oh heel andera ik had het heel anders gedacht Hoe anders r Ja peinst Sigrid maar het resultaat van het gepeins is pover Dat weet ik niet Zooals je het n een film wel eens ziet helpen we En Sigrid glimlacht even verlegen Alles heeft een bestemming Het platteland geeft ons zoo n inzicht vén de rijkdommen der Natuur Alles heeft een bestemming Wanneer i e erwten uit de planten gedorscm zijn wordt het overgeblevene samengepfcBt tot groote blokken die tot veevoeder dienen Annemarie vindt dat excursies en vacanties ons niet nader tot het boerenleven brargen Je ziet wel wat maar het dringt niet tot je door Het is t verschil tusschen leeren en ervaren Door een tijdje mee te helpen in het boerenbedrijf krijg je de ervaring En die is heel wat waard voor je harmonieuze ontwikkeling als mersch Op dezen dag dat we op het bedrijf van boer Van Galen komen binnenvallen staan de aardappels op het programma De witte bouw dat is tarwe haver gerst erwten en t vlas is bijna binnen Alleen de tarwcschoven staan nog grooterdeels op het veld Fen bee te goed weer en ook deze zullen spoedig in de schuur opgetast zijn Er gebeurt nog een en ander met die aardappelen voor dat wij hen op onze borden krijgen Het meisje weet m dit opziiht nog iets meer dan de jonger want zij heeft moeder bij het schillen geholpen voor de kampeerende jongens geldt natuurlijk ook dat re piepers gejast hebben maar toch weet iie zeker niet alles Het sorteeren is immers nog een heel karwei De zieke aardappelen moeten er uit de kleintjes worden pootaardappelen en moeten dus van voren af aan beginnert eij alleen de goedgekeurde aardappelen huppelen opgewekt in de jutezakken om naar de stad gebracht te worden Annemarie helpt ijverig met hetuitzoeken van de zieke knollan Zeheelt er blijkbaar al kijk op gekregen want de boerenkneehts zijn tevreden over de hulp Buiten waait de wind over de akkers de tarweschoven schijnen als menschen in hun jassen gedoken te buigen voor de luimen van het weer Straks zal Annemarie nog het ploegen meemaken en kunnen helpen bij het zaaien van koolzaad Stekbieten boeren renen roode kool komen daarna aan de beurt De grond is onuitputtelijk met haar goede gaven En Annemarie zal over twee maanden het besef rijker zijn dat wij zoo eindeloos veel te danken hebben aan de akkers en aan hen die daar arbeiden Langs de kaarsrechte weg spoedden zich twee menschen verder door 01 di val Ile i VMi de en gen van E luk Mhs a s dsjs kbcr po ÜKen I leen KHm I o Ittiia B de met eoc ül veer orde tenen Vn 8 het leven itecb van nen poli ebou be em voor kn de van lende ten niet klvoe om isver en j aagte ko lover 9 nopo tbe het pt n ar ie dra voor n aren plaats en faben voor huSst j laten tm Zoo iets ik dacht dat we s morgens met een boel jongen en meisjes op stap zouden gaan met hooivorken aan de schijuders En dan Ja wat dan Sigrid heeft 7 ch niet een bepaalde voorstelling gemaakt van het landleven het is bij een beetje vage romantiek gebleven samengeraapt uit romannetjes misschier en mooie plaatjes dat stadsche spul wordt er hier echter wel uitgefjêzemd Van valsche romantiek bl ift geen spaan over en gelukkig Ms je volhoudt kom je er achter dat er op het land nog heel wat moois is lefs over een keW ei uit New Vork filmsterren in Hollywood en y aogschemeisjes op hei boerenland Wanneerhetin Sche vellingen regent denkt U dan aan de Wieringermeer De keliner in het hotel Wieringer vieer serveert dien avond een maal dit me meer smaakt dan ooit tevoren Wanneer je het uitzicht hebt op de akkers waaifdeer je het vrachtje op je bord t meest De keliner is overigens geen representant van het land Integendeel hij heeft in NewYork op Broadway gewerkt er in Los Angeles en hij heeft er allerlei filmsterren bediend Charley Chaplin Ruby Keeler John Barrymore en Norma Shearer zoo heeft hij me verteld Hoe komt deze man nu op dit afgelegen rustige plekje van de aarde Dat is n heel verhaal Ik moet pens aan den keliner denken terwijl ik de voortbrengselen van het land verorber aan hem aan zijn filmsterren en aan de Haagsche meisjes op het land Zou Sigrid in een Haagsche bioscoop films hebben gezien met Norma Sheared en andere filmsterren verkleed als boerinnen En zou ze daar misschien een beetje aan gedacht hebben toen ze zich opgaf voor het verblijf op t land Dan moet ze eens luisteren naar wat Klaas de keliner van die filmsterren weet te vertellen Honderduit heeft hij het tegen me er over gehad En dan wilden ze s morgens het ontbijt op de kamer hebben meneer en daardoor zag ik ze ook ongesdiminkt Niet te gelooven meneer ze waren onherkenbaar Neen Sigrid kijk dan maar liever naar de bcllefleuren van de vrouw van boer Dieleman KAREL VAN HEUSDEN Slootdorp Augustus BINNENLAND DE AFSCHERMING VAN RUWIELLAMPEN GEKOCHTE KAPPEN MOETEN RUKSKEVR DRAGEN De RijksinSpectenr veor de bescher mittg van de bevolking tegen lucht aai Tallen Heetengracbt 23 Den Hiag niaalit naar aanleiding en ter rectitieatie van al vaa misvattingen en publicaties op het gebied van afscheming van riiwiellampcs het volgende bekend Ieder die een afscbcrmkap vooreen rijwiellamp of een rijwieHampmet beperkte üchtDitstralIog b U d e n handel koopt moet er op Utexien dat deze voorsien is van hetdoor de R ksiBspeetie vastgesteldegoedkenringsmerk bestaande uit eenrechthodc met daarin de letters IX B waaronder het nummer Andere dan goedgekeurde af schermkappcn voor rijwiellampen mogen niet in den handel Worden gebracht S De verm en sitvoering va een door den handel op de markt gebrachte goedgekeurde afsehermlamp of rywiellamp met beperkte lichtnitstraling behoeft niet in overeenstemming te lijn met de in de verduisteringsverordeniiig voorgeschreven afmetingen spleet enz Ook deze andere vorm en uitvoering voldoet blijkens het kenr ten volle aan de bepalingen uit de verdnisteringsverordenteg De eontroleerende politieambtenaar heeft slechts de aanwetigheidvan dit keur te controleeren en niétde vorm en uitvoering van de goedgekeurde afschermkap Alleen zij die self een afschermkap maken en dese tes niet koopen moeten de bepalingen betreffende deafmetingen en plaats van de spleetvan de verdnisteringsverordening inacht nemen de spleet 1 bij 3 cm de onderste hdtt van de iiap Goedgekeurde in den handel gebrachte uitvoeringen voor de afscherming van rijwiellanpen zijn dus altijd oed ook al wijkt de construetie geheel af ran die welke van de eigengeaaakte afarïiermkappcn is veonpisrfireven DE Fl SIE IN HET HOTEL CAFÉV BESTAURANT BE0R1 F Naar aanleiding van een persbe I rïcht over vergaande besprekingen m zake fusie van bonderi m het hotel afé et restaurantbedritf deelett d Schaften Na het aard loofdbesturen van de Kathol ekeaj pêls iittren l al hei werksevsrs en lyerknemerserganisaK agïche mt ï zich 1 b in dit bedayf mede dat bun hierde landelijke Iwlerhani van niets b skc id is en zij aan dezebest smaken besprekkigea ook niet deelnemen De Opbou wdienst zingt en marcheert SO LEDEN DOEN EXAMEN VOOR ZANGLEIDEiB Kapitein Piet Tiggem tieidt het ceiitraal muziekinstiuul van den Noderlandschen Opbouwdienst en liij doet dat op onnavolgbare wijze 50 leden van de voormalige Nederlandsche weermacht die overgingen naar den Opbouwdienst zijn m nauwelijks 4 i eek klaar gestoomd voor zangleirfer Gistermiddag hebben zij zich aa een examen moeten onderwerpen en f Wsl Iaags gaan zij naar de tiyep gaan ij de troep gaan zij de provincie in en zullen zij de tallooze jonge landgenooten die in den Opbouwdienst zijn ondergebracht leeren zingen en behoorlijk leeren zingen Aan den vooravond van dit examen heeft Piet Tiggers een openbare les gegeven Een aantal belangstellenden was voor deze bijzondere bijeenkomst in Den Haag uitgenoodigd en tot hen behoorde ook de commandant van den Opbouwdienst majoor Breunesc Een oud plan zoo merkte kapitein Tiggei s n een korte inleiding op een plan dat reeds bij de voormalige Nederlandsche weermacht op het program stond is thans verwezenlijkt Een soldaat moet zingen moet behoorlijk zingen Aan den eersten oproep waarbij adspirantzangleiders werden gevraagd vour het deelnemen aan een spoedcursus gaven 50 leden gehoor Nog geen 5 weken geleden op 12 Augustus nam deze cursus een aanvang n thans reeds zijn deze 50 jonge mannen gereed om den Opbouwdienst te leeren zingen en behoorlijk te leeren zingen Op dit laatste vooral komt het aan Geen liedjes als Blonde Mientje en hoe dergelijke Amposities meer mogen heeten jie niet gerongen maar geschreeuwd worden maar goede onvervalschte Nederlandse e liederen zooals wij er zoovele hebben en kennen Het animo waarmede de jongemannen den cursus hebben gevolgd heeft er toe geleid dat de spoedopleiding de stoutste verwachting heeft overtrofen De demonstratie welke aan den vooravond van Jiet examen werd gegeven deed den waarachtigen Nederlander goed Vooral de kooroefening en het zingen onder leiding van Piet Tiggers was een demonstratie van der eersten rang en zij bewees met hoeveel liefde en enthousiasme docenten en leerlingen zich aan de hun loebedeeldéh taak in het kader van den materieelen en geestehjken opbouw van ons vaderland hebben gegeven Daarvan gewaagde ook majoor Breunese toen hij in een slotwoord leeraren en leerlingen dankte voor den inferessanten en kerzamen middag er hij er op wees dat zingen meewerkt aan saamhoorigheid en het als een bindend middel voor ons volk kan worden beschouwd Samenwerking van ziekenhuizen FEDERAIIE GEVORMD Naar wy vernemen hebben de vereeniging van katholieke ziekenhuizen de vereeniging van ziekenhuizen in Nederland en de vereeniging van protestantsche ziekeninnchtingen in Nederland besloten tot vorming van een federatie der ziekenhuisvereeniglngen in Nederland F Z N welke zich ten doel stelt de ontwikkeling van het ziekenhuiswezen te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen barer leden te dienen door het opstellen van algemeene richtlijnen en het verstrekken van adviezen welke o a betrekking zuilen hebben op het voldoen aan redelijke eischen van doelmatig ziekenhuisbeheer op een regionaal plegen van overleg tusschen groepen van ziekenhuizen en op een rationeele distributie en uitbreiding van ziekenhuisbedden MR W DE R RE Mr W de Rijke die zooals we gisteren meldden belast is met de voorloopige waarneming der zaken van de procureur genoraal bij het gerechtshof in Arnhem werd 10 November 189 geboren Hij studeerde aan de universiteit van Amsterdam en vestigde zich daarna als advocaat en procureur in Haarlem Hij was lid van den Haarlemschen gemeenteraad en lid van de Provinciale Staten van Noord Holland Voorts is hij kantonrechter plaatsvervanger te Haarlem Sinds 14 December 1937 heeft mr de Rijke voor de N S B als lid zitting in de Eerste Kamer ZACHTt ZEEP In verband met de zeep distributie deelt de Vereeniging van Fabrikanten van Zachte Zeep in Nederland ons mede dat haar leden lijn begonnen met het afleveren van een nieuwe zachte zeep Deze zeep is geelachtig van kleur en ondoorschijnend en verschilt uiterlyk dus van de zachte zeep van de oude samenstelling Zy kan echter worden gebruikt op precies de zelfde wijze en voor de zelfde doeleinden De nieuwe zachte zeep kenmerkt zich verder door een zeer groot reinigings vermogen terwijl zij opgelost in warm water eèn overvloedig en dik ïchuim geeft zoodat deze zeep ongetwijfeld in de zelfde mate zal voldoen ils de vroeger i zachte ze Welke Bon Lerensiiiiddetetidistribiiiie BROOD Met 5 genummerde dubbele bonnen van het 2e broodbonboekje 2SM gram roggebrood of Z00 gram ander brood Elk der enkele bonnen 125 gram roggebrood ol IM gnua uider brood voor dr periode van 9 t m 15 Septembei met Z dagen extra geldlgbnidsdttur SUIKER BON No 72 1 K G suiker geldig tot en met 27 September MEEL BON No 71 VA ons tarwebloeai of tarwemeel of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel of xelfrüzend bafcmeel geldig let en met 4 October BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van de beterkaart ie50 gram boter geldig tot en met 18 October BONS 5 6 en 7 van de vetkaarfc 2S gram margarine of 250 gr boter geldig tot en met U October BON 8 van de vetkaart 250 gr gesmolten spijsvèt of 250 graw boter geldig t m 18 October BONS t m 12 van de vetkaart 250 gram botet met 10 cent reductie per 250 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON No 73 ons thee of A pond koffie geldig tot em met 27 September PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode VI 2 L petroleum geldig van f September t m 3 November GRUïTERSWAREN BON no 41 250 gnua rijst af rijstemeel geldig tot en met 4 Octelwr BON no 54 250 gram havermout of havervlokken of goit of grutten geldig tot en met 4 October BON no £ 8 100 gram maizene of griesmeel of puddingpoeder geldig tot en met 1 November BON no 15 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 1 November ZEEP BON ne 115 150 gr toilctzeev öf 120 gr huisboudzeep bl ZOtgr zachte zeep df 250 gr zeeppoeder èf 125 gr zeepvlokken M 250 gr selfwerkende vraschmiddelen öf 200 gr vloeibare cee geldig van 31 Aug t m 24 SeptJDeze bon geld ook voor geziacwaseh per 8 K G droog wasthgeed I BON no llfil 50 gr scheeraoof f één tub scfaeercrême of ééu pot scbeel eep Geldig van U AugnshiS t m 31 December KOLEN Tot 30 September kan men M handelaren koopen 20 van het verbruik van April 19S9 tot ea met Maart 1940 LEVERTRAAN Alleen op recept vai aits 200 e e per hoofd per w ir week RADIONIEUWS Viij4ac 13 S Umhtr iAAWiVMLB 414 4 M 4 00 Nieuwsberichten ANP gramofoon nuzieJc 10 00 ï ianovoordTacht 10 30 Declamati 19JW Orgelspel 11 20 Declamatie 11 40 Grarrofoonmuziek 12 00 Berichten 12 05 VAR b kest 12 45 Nieuws en economische berichten ANP 1 00 Gramofoonmuidek 1 15 VARA ork t 2 00 Esmeralda solist H gramofooMmuzii 3 00 Declamatie 3 30 Viool en piano 4 00 Gr mofooninuziek met toelichting 4 Voord kinderen 5 00 Gramofoonmiizieflt 5 15 Nieu en economische berichten A I P 5 30 Org l pel en zang 6 19 Causerie De Rotterdam sche schilders in dezen t d V P lt O 3 I nn J F Sweehnck 4 45 Zang met pianobegeleiding IM Vr van deia dag ANP Ui Berichten IM Felicitaties 7J25 Voor de kinderen J0 Gramofoonmuziek 8 04 Nieuwsberichten ANP 4 19 Bont programma 9 15 VARA orkest 10 1 $ 14 34 Nieuwsberichten ANP sluiting W CJl V 7 44 Berichten DuUsch 7 15 Berichten Zngelsch 7 34 Oramoïoonmuzi k 0 00 Nieuw beiichten ANP 8 10 Schrifiïeiing en metlltalie 8 25 Gewijde muziek rgr pU 8 35 Gratiofoonmuziek 10 30 Z nnfi en piano 11 1S Bericht en Enge sch II 30 Anisttf rdamsch lonoikp t en gramofoonmuziek 12 JO Berichten Duitpch 12 45 Nieuws pp ecanw ri c i berichten ANP 1 00 Amsterdamf eb Saloliorkest en gramofoonmuiiek 2 00 Berichten Duilseh 2 15 Gramofoonmu 310 Utrechl M strijkkwaitet 3 30 Berichten Knj e sch M Grarnofoonmuziek 4 18 Utiechtsch trijfckwartet 5 00 BeUchten Duit ch 5 5 Nie w en economis berichten ANP 5 10 S iMMffwieextet 4 15 Bcrcthttm £ ngel ch 444 pMtm exiv 7 00 Vragen Van den dag ANP 74 BetSchten 7J0 Reportage of muelek 8 00 Berichten Duit ch 0 14 Nieuwberïchton ANP 4 30 Bcrichtc n Engelsch 0 45 Quatife rïta t en gramoftHmmoriek 4 15 Berichten Enjtj eh 4J0 Oraraotoonmwï 14 40 Öerïchlcti Duit i 14 14 Nieuwsberichten ANP 18M 14 S Berichten n el rch Rluittng 11 I5 1 3 12 1S nM en IJS 1 M B rli ten £ n8 Uch J