Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1940

vrijdag 13 Sept 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN T9e Jaargang No 20425 Directeur F TffiTER Postgiro 400 Bur Markt SI Tel 274S LONDENSCHÉ S DSDEELEN onherkenbaar geworden Duitsche vliegers nameii 33 branden waar CritiscKe persstèmmen over de rade van Churchill met Bewuble leugens Wie commandeert de Engelsche vloot Sir Dudley North zeeman zoowel als hoveling M Het js mogelijk dat Churcliill de draden in handen wil houden Dultscfhe verkenningsvliegtuigtfi btbben fisteren vastgesteld dat hel beelA van enkele buitenwljkeitten tadsdeelen van Londen van delucBt uit Biet meer te herkennen is ïn rtwl Mn hraniflrn waarpnomen waaronder een brandbaardmet een doorsaiede van ongeveer 5 l 9 meter De door Duitsche vliegtuigen uitgenrorpen bommen meteen tot dusver voor onmogelijk gebonden vernielende kracht hebben a de olie opslagplaatsen van FortVictoria in de fabrieken pak enkoelhuizoB aan beide zijden van de I Theems vreeselijke verwoestingenaangericht aldus het I9 N B Van de Silver Town dokken aan t den benedenloop van de Theemsl kan de plaats alleen nog aan de hand van de oriënteeringskaartenj worden nagegaan TerugkeerendeverkenningsvUegtuigen melden datnieuwe aanvallen van Duitsche gevechtsformaties r aatsvinden I Duitsche verkenners hebben I verder geconstateerd dat een tuigt huis in Woolwich dat in den nachtvan Woensdag op Donderdagernstig getroffen is nog steeds inbraad staat In het kader der gewapende vei kenning het ben formaties van Duitsche gevechtsvliegers ook gistermiddag vliegveldeg en fabr eksinstallaties in het Zuid oosten vanEngeland en te Londen aangevallen y Japansche pers over de rede van Churchill l De Ja nsche pers wijdt aandacht Ban de rede welke Churchill Woensdag heeft gehouden aldus het D N B De J o m iio e r i S j i m b o e n schrift beze rede toont duidelijk aan hoe het met Engeland staat Het in herinnering brengen van Nelson en deoverwinning op de Spaansfhe vlootmoet het Engelsche volk nieuwenmoed geven Het is echter niet waarschijnlijk dat dergelijke onderen ich zullen herh fff Ook F nkrijkheeft een wondelBwerwacht en het isoverwonnen Churchill heeft latei doorschemeren dat de komende w beslissend zal zijn voor het lot vanEngeland Alles wijst er op dat naastetoekomst het grool fte onheil voorEngeland zal brengen Het moreel dèrEngelschen is ook vsrzwakt door de mededeeling van Roosevelt dat geentroepenzendingên of directe hulp vandeVereenigde Staten verwacht moeten worden U De Nitsji Nitsji noemt de rede van Churchill het hulpgeroep van een mersch op zijn doodsbed Als de Bntsche luchtvloot sterk geno zoij zij n om zi h ls evenwaardige tegenover de Duitsche te plaatsen dan zou Churchill een rede als deze waarschijnlijk nóoit gehouden hebben De Diplo over de rede o De Deoutsclje diplomatise hPoHHsche Korrespondenz schrijft o a het volgende over de jortgste radiorede vSji Churchill Churchill die er in hoofdzaak toe heeft bijgedragen dat de oorlog uitbrak en dat alle door ijen Bührer g boden mogeltehederi tot vffede steed Weer c oor Engeland werden afgewezen voelt zich gedrongen bij üet Engelsche volk de stemming van haat tegen he t nieuwe Duitschland en den U tot oorlog wakker te houc n Het rste meent hü door vQortSirende beschimping van de Duitsche regee g te bereiken en om het tweede te bereiken is hy genoodzjiakt de voor itzicht n van den oorlog zoo al niet ïunstig dan toEh minstens als niet nopeloos voor te stellen Want anders u hyOtoch zelf nu reeda de misluk uig van zijn oqrlomwiiiiek moeten ïien Thana blyft hem niete anc ers zyn volk stanc s hie it M S fantateerde over den woikelijkon oorlogstoete StnijSeidcn Want zoo ge hij ii dé vol edig gehe aansjalssuccesseii de verhoiJfflif dof Duitscheten der Biitsche oorlogss êrliezen omkeert en wanijeer hij ten aafizien yat de uitwerking der Duitsche bomtreffers op de mihtaire doelen van Londen zijn volk meertt te kunnar wijsmaken dat Duitschland zijn aanvallen tegen het Britsche eiland met ondraagliike verliezen betaalt Desondanks ziet Churchill steeds duidelijker het spook eener Duitsche invasie vo4 zich er nadrukkelijk verklaart hij eiken Suir gronds elk dorp en elke straat te willen veidedigen kortom Engeland th ns reeds tnt e r groot oorlogsterrein te maken Sprekende over de aanvallen op de Duit rhp burserbevolking door het Britsche liyhtwanen zegt de Kor responde nfe tenslotte dat de puinhoopen dt ƒ Churchül achterlaat vooitdurend zullen herinneren aan don tijd ter de Engelsche oorloosophitsers nq g de maqht b zatnr het Europeesche vasteland in zijn bestaan te bedreigen waarbij z i echteitevens hun eigen land m edwjüig van Je Europeesche soliclaiit it hebben liitgesloten Die puinhoopen zullen echtw tevers een hennner ng vormen voor de volkeren vari het Eur opeesche vasteland die bevriid van den dl uk der eeuwige verstoord elFs van den vrede in igcmeenschanpelrike samen Bking een betere toekomst tegemoet willen gaan Brksche censuur verscherpt De Engelsche radio heeft vanmorgen medegedeeld dat gisteravond om 8 14 uur weer luchtalarm te L jnd n gemaakt is Te Londen jclt waren geen bommen neergekomen Wel zijn n den loop van den nacht eenigebonfmen in het gebied van Londen neergekomen Zoo is ten gevolge van het inslaan van een bom een hoofdstra it itt een voorstad versperd In een andere wijk van Londen is een watertoren getroffen Uit de nieuwsuitzending van de B B C van hedenrtïorgen blijkt ondubbelzinnig dat de Britsche censuur sinds den nacht van Woensdag op Donderdag zeer sterk verscherpt is want sindsdien is het practisch onmogelyn Van een byz IE is V P B niedeuierfcer w de man die op dit oogtusbhk den gewichtigen posj bekleedt van opperbevelhebber van de EngelscTje zeestrijdkrachten Weinigen die buiten de ze nacht staan zouden het voetstoots weten te zeggen De opvolgV van Nclsoii voor wien eventueelpe taak is weggelegd een 20steeeuwsthe overwinijing a la Trafagar te be 4iRten is voor de meesten een onbekende In hef geheele land t l men zelden zijn naam hooren uitspreken Dit is wel merkwaardig voor iemand die het opperbevel voert over een vloot waarvan Churchill met voorliefde beweert dat zij nog steeds de zeeën bêheerscht Deze opperbevelhebber van de Engelsche Homefleet dat deel van de vloot derhalve dat tot taak heeft hef Britsche eiland te beschermen en dat zich destyds voor het Skageiyak heeft genieten met de Duitsche vloot h t nadat bu in 1937 in den adelstand is verheven Sir Dudley North 5 o voor het uiteriyk heeft Sir Dudley d normale fbopbaan achter zich van den gemiddelden Britschen marine officier die geleidelyk is opgeklommen In den wereldoorlog heeft hij den strijd bU Ooggersijank en als eerste officier aan boord van den i iagkruiser New Zealand den slag voor het Skagerfak meegemaakt uit de uitzendingen van de Britsche r idio bijzonderheden te vernemen over de gevechten om Londen respectievtiyk de te Londen aangerichte schade Ook vanmorgen eelde de Britsche radio slechts in kamé zinnetjes mede dat er weer luchtalarm in de Britsche hoofdstad gemaft had moeten orden dat het luchtafweergeschut echter weer Jen geheelen nacht geschoten had en de fundamenten van de stad onder het ontzaglijk lawaai dreunden Kadere bijzonderheden over het verloop der gevechten werden niet beken gemaakt f Zweedsche pers bver de aanvallen De Zweedsche ochtendbladen staan in het teeken van de aanvallen op £ enden aldus het D N B Stockholms Tidningen schrijft dat het onzinnig zou zijn om te ontkennen dat de verschrikking in de groote stad haar i tocht heeft gedaan Volgens de Dag en 3 Nyhe ter denkt men er over don kantoortijd in Londen te verkorten opdat het personeel voor het tichtalarm zijn woning kan bereiken Men heeft een kantoortijd van 10 tot 16 uur voorgesteld Het transport der kinderen uit Londen is in vollen gang Het moeii jkste vraagstuk is dat der huisvesting van de bewoners van het havengebied De autoriteiten hebben het oornemerf alle leegstaande woningen ii andere stadsdselen voor dit doel in ois ac te nemen Als de luchtoorlog in 1 t tempo wordt voortgezet moeten maatregelen van verdere strekking gctroifen worden In Oost Londen is de kW estie der schuilgelegenheii iet afdoende geregeld De verzuimen der fegeering ChaniJiprlain in de eerste maanden van den oorlog moeten thans duur betaald worden Duitsche vliegtuigen weer onderweg Naar het D N B Verneemt bevinden zich Duitsche gevechtsvliegtuigen weer op weg m in Znid Engeland militaire doelen aan te vallen De Londensche radio meldt hedenmorgen dat naast den slag boven Londen vannacht ook Duitsche aanvallenzijn ondernomen op het Noordwestenen op de Midlands De Midlands hebben den tot dusver langdurigsteti Duitschen aanval te verduren gehad Hijheeft verschödene uren geduurd Sterk explosieve bommen zijn uitgeworpen Ook in het Noordwesten zijntwee bommen geworpen Ia den loopvan fisteren zi n bommen geworpenop h et Noordoosten ea het Zttideni luchtalarm te Londen V anochte nd te 6 37 uur Grèenwichtijd is te Londen luchtalarm gemaast Dienst op zee en aan het hof In 1930 had hij het gebracht tot chef van den staf der Engelsche Admiraliteit teit in 1932 werd hij benoemd tot chef van den staf van de Home Fleet Zijn carrière w ek dus weinig af van die vaneden bekwamen zee officier n hfet algemeen Doch naast zijn bekwaamheid aan boord had Sir Dudley ook blijken gegeven van hoofschen aanleg Jn 1919 had hij den toenmaligen Prins van Wales vergezeld op zijn reizen naar Australië ZuidAmêrika Afrika Indië en Japan In 1922 begeleidde hij als persoonlijk adjudant den Hertog van Connaught op een reis naar Indië In 1932 nam hij naast zijn eigen ambt ook de fuiicfte waat van perso ljjk adjudant des Konings Wat evenwel nog opmerkelijker is tusschen 1934 en 1939 was hy commandant van het Koninklyke jacht Victoria and Albert en in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor al de reizen die het koninklijke paai ondernam o a voor de groote reis die de Koning en de Koningin in 1939 naar Amerika hebben jgcmaakt Sir Dudley kan dus ongetwijfeld op hoofsche manie en bogen Dit kan natuurlijk zeer goed samengaan met zijn kwaliteiten als zeeman maar toch doet het onwillekeurig de vraag rijzen in hoeverre de eerste eigenschappen den daorslag hebben gegeven bU zyn be HOUDING DER BEV LKINK BIJ LÜCHTGEVAAR Bij luchtalarm moeten straten ontruimd worden Men meldt ons van officieele zij ie Den laatsten tijd is h et herhaalde ijk voorgekomen dat in plaatsen waar luchtalarm werd gemaakt het meerendeel der bevolking zich daarvii niets aantrok en het verkeer zond i r onderbreking voortgang had Tevens kwam het nog herhaaldelijk voor dat nieuwsgierigen op straat of op balkons naar luchtgevechten of het vuren der luchtdoelartiUerie bleveiï kijken De gevolgen hiervan zijn niet uitge i even Verscheidene burgers werden daarbij door scherven gewond Aan dezen ongewenschten toef stand moet ten spoedigste een einde komen angezien uitsluitend luc rt alarm wordt gemaakt wanne r werkehik gevaar tiestaat moeten de straten zoodra dit alarm wordt gegeven onmiddellijk geheel worden ontruimd Alle aan het verk T deelnemende voertuigen m oeten rechts van den weft halthouden paarden moeten warden vastgebonden terwijl bestuurders en passagiers dekking zoeken eveiia s d andere weggebruikers wielnjiers en oetgangers Men begeve zich dus zoo SToeJ mogelijk in huis Kan men zijn woning net meer bereiken dan moet men dekking zoeken in de openbare sch iiltilaatsen Zajn deze ook niet te bereiken dan schuile men m portieken garages onder viaducten bruggen enz Pet verkeer mag daarna niet eerdervoortgang hcbB n dan nadat het signaal luchtalarm geëindigd is gegeven Indien het luchtdoelgeschut vuurt terwijl overigens géén signaal luchtalarm is gögeven moéten degenen diezich np straat bevinden er op bedachtzjjn dat de tallodze neerkomendescherven ernstig letsel kunnen veroorzaken Ook dan moet een ieder zichzelf veilig stellen door dekking te zooken Wie in huis is blijft in huis enzoover mogelijk van de vensters af Wie op straat is dekt zich op soortgelijke wijze als bij luchtalarm op sen zoodanige plaats dat men tegen descherven Jjeveiügd is Het is de uitdrukkelijke wensch der Nederlandsche autoriteiten welke geheel wordt ondersteund door d opvattingen dienaangaande van de Duftscbe overheid dat de ilvevolking ht beide hierboven semiemde gevallen de strengste luchtbeschermingsdicipline in acht zal nemen De Nederlandsche politie heeft opdracht op de naleving van een en ander streng toe te zien noeming tot chef van de Home Fleet Zou de odrzaak moeten worden gezocht m den omstandigheid dat Chürcliillop deze plaats gaarne een plooibarenman benoemd zag Men weet dat Churchill zich gaarne uitgeeft voor eeVi doorkneden strateeg Da rvan hc ft iVij bewijzen genoeg geleverd Het is Van algemeene Ijekendheid dat hij het is geweest die het plan heeft opgevat voor de expeditie naar Galüpoli tijdens den v ereldoorlog en dit ten uitvoer liet brengen met noodlottige gevolgen Werktuig van Churchill De groote mogelijkheid schijnt niet uitgesloten dat da minister pïcsidant ook in dezen oorlog de feitelijke leiding van de vloot m handen wil hebben Er iWstaat geen re lon om te onderstellen dét hij dooil den uitslag var de Galli poli expeditie wijzer en bescheidener is geworden Nu moet worden afgewacht welke houding Sir Dudley tegenover dergelijke aspiraties indien zü werkelijk bestaan zal aannemen ZaJ hij bereid 2i n naar ChurchiUs pijpen te dansen of zal hij zijn onafhankelijkheid wefin te bewaren en de eerste viool willen spelen Dit zal er geheel van aflungen of bij Sir pudley de zeeman of e hoveling op den voorgrond zal treden Wanneer het op siag leveren aankomt zal hij de operaties zelf moeten Jeiden en zich niet latèh leiden Tot dusverre heeft hij ziqh ni t roemrijk kunnen onderscheiden Ook 1 Engeland hoort men herhaaldelijk met bezorgdheid de vjraag stellpn Waar blijft de Engelsche vloot Dat beteekent niei andere woorden Waar blijft Sir Dudley North De naaste toekomst zal wellicht leeren Ot hij de man is di door het Engelsche volk wordt waardig gekeurd een plaats in te nemen naast den nationaTen zeeheld I eison dan wel of hij in vergetelheid zal verzinken doordat hy zich laat verlagen tot werktuig in de handen van Churchill BALKAN WAT AAN KQÏ ING CAROLS TRdtoNS AFSTAND VOORAFGING Mededeelingen van Ahtonescu IET VERLEDEN MOET WORDEN DOODGEZWEGEN D Roemeensche staatsleider generaal vVntofiescu heeft in een bekendmaking de chronologische volgorde der gebeuWenissen medegedeeld die tot de abdicatie van koning Carol geleid hebben ANTONESCU Minister president van Roemenië In deze bekendmaking verklaart Antoneseu da hij 4 September om 12 uur bij den koning ontboden werd die hem na een uitvoerige uiteenz ettmg van de situatie des lands op het gebied van de binnenlandsche en buitenlandsche politiek met de vorming van e n regeering bela tte Reeds om negen iJur s avonds njoest hij evenwel deze opdracht van de hand wijzen daar allen met wie hij overleg pleegde hun s cun van het aftreden yan den koning afhankeluk stelden Na lange aarzeling en op aandringen van AntonesCu en van minister Valer Pop droeg de koning 5 September om vier uur s morgens Antonescu op grojid yan de destijds gepubliceerde decreten de regeering met dictatoriale volmachten over TJeel dien vijfden September deed hij Antonescu fftöëite orrr een regeering te vormer die in staat zou zijn den toestand die van seconde tot seconde ernstiger werd te beheerschen Zijn pogingen mislukten evenwel zoodat hij den ning reeds discreet te verstaan gat dat deze met de mogelijkheid van abdicatie rekening moest houden s Avonds vielen toen in de nabijheid van het minister presidium schoten De demonstranten wilden iets tegen het slot ondernemen Antonescu was besloten zich onder de demonstranten te begeven en hen tot rust te brengen maar hij moest zich er toe bepalen near den koning te gaan eri diens abMicatte te eischen Van half tien tot elf uur s avonds had hij een onderhoud met den koning en wees dezen op alle misslagen van diens tienjarige heerschappij Hij verlangde fk den k inmg dat deze voor vier uur s morgens aftrad De koninklyke adjudanten met A ie hij tevoren overleg gepleegd had hadden dezelfde opvatting gehad als hij Daarna had de koniijg qog in don loop van den nacht generaal Rescu en den chef van den generaien staf generaal Mihail ontvangen die hem abjdicatie afrieden Voorts ontving hij den rentmeesltr der domeinen generaal Baliff alspiede prof George Era tianu prof Cuza den minister van Buitenlandsche Zaken Manoilescu en dien van Bipnenlandsche Zaken Popescu die jde opvatting van Antonescu deelden D zesden September s morgens om f ley uur Was het antwoord van den kon nog niet binnengekomen Daarop hid hij Antonescu door bemiddeling van een offi ier eep brief gezonden die reeds gepuhliceerd is en waarin Antonescu ook schriftelijk abdicacatie eischte Deze officier een luitenant ko onel had de opdracht gehad mondeling den koning mede te deeli n dat Antonescu uiteriyk s morgens om zes uur antwoord verwachtte Onder den indruk van dezen brief besloot de koning toen afstand te doen ten gunste van zijn zoon MeVr Lupescu kwam nog tusschen eide met de bedoeling dat de troonopvolger zich mede in baiiingschap zou begeven pit was een laatste jwgmg geweest om het land in den chaos te storten Onder den druk der adjudanten was deze misdadige dige poging evenwel tatslukt Om tien minuten over zes ontving Ar tonescu bericht van de abdicatie van den koning Reeds om acht uur s morgens had de nieuwe koning Michael den eed van trouw op de natie afgelegd Vervolgens had Antonesca zyn eerste audiëntie by den nieuwen koning aan wien hij de volgende verklaring overhandigd had De oplossing waardoor men tot de huidige situatie gekomen is is de eenige die tot de redding van het land de natie en de dynastie leidde Twee doeleinden heb ik mij voor de rest van mijn leven gesteld de zedelijke verheffing van d t volk uit het moeras waarin het zooveel jaren verkeerd heeft en eerlijkheid werklust en gerechtigheid bij alle Roemenen te doen herleven Ik ben er zeker van dat ik dit doel zal bereiken Voorts zal ik het land in zyn eeuwige rechten herstellen Aan het slot van de bekendmaking verklaarde generaal Antonescu dat het na beëindigden strijd tfians tijd ii om woorden van geweld te vermijden Van nu af moeten allen den troon met achting omringen en t verleden doodzwijgen BINNENLAND Concjentratie van gemeenten in oord Brabant BREDA HELMOND EN S HERTOGENBOSCH WORDEN UITGEBREID Het provinciaal bestuur van NoordBrabant heeft sedert twintig jaren er naar gestreefd de gemeentelijke jr deeling van dezo provincie te verbeteren en in overeenstemming te brengen jiiet den feitcüjken toestand In difen tijd zijn 32 gemeenten opgeheven als afzonderlijke gemeenschappen Deze vereenvoudiging en versté king van het gemeentewezen woidt voqrtgezet nu de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op 1 Augustus j den secretaris generaal van het depaïtement van Binnenlandsche Zakerl gemachtigd heeft te beslissen inzake veranderingen door het algemeen belapg gevorderd in ds begrenzing der gemeenten Van ambtelijke zyde werd ons medegedeeld dat binnenkort de volgende veranderingen te wachten zyn 1 De gemeente Breda zal wordenuitgebreid met de gemeente Ginnekenen Princenhage en een deel van Tetenngen De gemeente Gilze en Chaamzullen worden uitgebreid met deelonvan Ginneken 27 De gfemeente H cl niond zal worden uitgebreid met de gemeente Stiphout en met deelen van Mierlo Bakel Deurne Someren en Aarie Rixel de gemeente Geldr op met deelen van Mierlo en Someren 3 De gemeente S Hertogeftbbsch zalworden uitgebreid met de gerSeentcaEngelen en Vught en het dorpMIint ham van d gemeente Rosmalen Verder zal nog uitbreiding plaats hebbenvan de gemeenten Grave Cuyk BJX meer en andere NEDERLANDSCHE S S OPGERICHIL Uit een artikel van ir A A Mussert in Volk en Vaderland naar aai leiding van des dood van don W A man Peter Ton blijkl dat het W A Jcorps zoo veel en deugdelyk mogelijk zal worden uitgebreid Verder is tot de opichting van de Nederlandsche S S besloten deze is een zu tarcorps van de Duitsche S S Zij die komende uit dit korp s eens zuUep toetreden tot de politiekorpsen aldus dit artikel zullen waarborg zijn dat misdaden als in Den Haag gepleegd in de toekomst tot de onmogelijkheden zullen behooren Verder doet Volk en Vaderland mededeeling van de benoeming van ir C J Huijgen tot secretaris generaal der Be eging met opdrachtte bevorderen de namenwerking en het doel matig functioneeren van de aldeolingeq van het Hoofdkwartier Deze benoertiing geldt voor het tijd vak van Ifl September 1940 af tot nader order i 1 i eh 1flaa t ZoA op 7 12 onder M j Maan op 18 28 onder 4 5 Men is Terpliéht te yerdiufteren van zonsondergang tot sonsopkomst Lantaarns van Toertnigea moeten t nor na zodsonderffmi ontstok worden Bmaiw8 w i rwi