Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1940

SCHOUWB CONCORDIA Westhi ven 27 T l 2353 Gouda Woensdagavond 18 September 1940 1 aanvang 8 uur preciesSlechts EEN schitterende Cabareii VoorsteHin g door hetg enommeerde JENSEAIBLE FEKEY is eèo klasje apart onder leiding en met persoonlij ce mejlewerking vaii FERRY Neerlands rneest populaire Tekst en Toondichter TINI LAVELL De Goudblonde Cabsret Ster BOB SCHOLTE De beroemde ladio Zanger GOR V VEEN De Internat Piano en Accordeon Virtuoos EEN AVOND VAN BCITENGEW t NE tROOLUKHEID 100 procent Amusement BeschaafU Getstig en Deccijt PRUZriN 60 cent 85 cent e fJ IO Alles inbegrepen Om teleursteUiig te voorkomen TIJDIG plaatsbespreken DRINGEND aanbevolen Zaterdag A ZonH g 15 September a s en op den speeldag v m van ÈLF tot liEN UUR a 10 et p p aan de z al Domeinveiiing No 1086 De INSPECTEUR der DOMEINEN te Rotterdam Lumeystraat Ib zal op Donderdag den 3 October 1940 des niuniddags irni twee nnr te zijnen kantore bij imehrijvfaig verkoopen Een overboek bouwland en griend fan den Rijksweg no 12 s Gravenhage Utrecht Driebergen gelagen ten Noorden van dien weg in den Zuidplaspolder onder de gemeente Zevenhnizen ter grootte van 1 89 80 H A kadastraal bekend gemeente Zevenbiiizen sectie Bbis nos 1261 1263 1264 en 1266 Grondbelasting ƒ 7 31 per jaaren waterschapslasten f 22 77 perjaar Verpacht tot en met 31 October 1940 aan G Weerheim Aanvaarding 1 December 1940 De Inspecteur is bevoegd het stellen van borgen te vorderen Door inschrijverCs geteekende inschrijvingsbiijettw op ongezegeld papie in te leveren ten kantore van den Inspecteur voornoemd vóór of op den 3 October 1S40 s namiddass om twee uur alwaar de voorwaarden en perceflsbeschi yving ter inzage liggen O 2944 36 Rijwielreparatie moet zijn e Dat is ze bij Kn g4e s RijWielhulS L Xiendcweg 73 Oouda Tevens bet voordeellgst adres voor opknaif pen monelon blezen enz Speeltuin J Kleine Betuwe te Hüfistrecht i Gaidüe BezodMen en Bezoekers Op verzoek van telen uwer en aangeincedlgd door het grootesucceS dat wij tot op heden met ons dailsen mochten ondervinden heeft ons doen besluiten niet zooalf vorige jaren tot HalfSeptember doch cl IfOT EN ET ÜITERLUK ZONDAG 27 OCTOBER A S Dlleen Zm dag van ï 6 nur en s avonds van 8 10 45 oor geleifdiheid tot diasen te geven Wg hopen doorUi r medewerking nog opom dan voor goed te sluiten tot het sèizte Goate 1 Zaterdag en Zondag van 8 ij 30 uur Vrij dahsén Zaterdag giuziek de 3 GebroedWs 9irre én Gerrit van am uit JJfen V Zondag muziek Tocier Bleus uit Rotlcrdam De Exploitant W KOMPIER O 2943 70 Tflrf y f AiliiiiiairifUitfSOO tfirieeg tegen hehooitijke rente en aflossing per maand Onderpand aanwezig Brievenno 02 42bur V d blad 5 LIKDOORNS Ook Uw likdoorns en eelt verdwijnen onfeilbaar zeker door de onweersttianbare werking van Gedé zalf Per doos 45 cent bij Apothekers en Drogisten O 1528 6 Stadgenooten advirteert in Uw eigen Dagblad Advert rt in de Gpudiche Courant BUITEHUND DUITSCHLAND VAU HEDSii BomnM op Engelscl fabrieken ENOra SCBE AANVAL OF BOCU GNE Het opperbevel van de weermadit maakt bekend Een onderMeboot heeft zes bewapende vijandelflke koopvaanWjschepen met 37 600 b t L tot zinken gebracht waaronder en schip met 7000 bx t waarvan reeds melding gemaakt is Aan de Britscije vliegtuigen die des nachts Noorden West Diiitschland zijn binnengevlogen gelukte het niet hun doelöt te bereiken Enkele bom men welke op woonwijken en op een dorp werdeo uitgeworpen richtten slechts geringe schade aan Bij de eigen gewapende verkennings vlucbten boven Zuid Engelatal werden bomm op fabrieken in Londen JEestiuU Brighton Banbury en andere plaatsen geworpen Ten Zuidwesten Van tl eiland Man gelukte het een koopvaara jschip van 8000 b r t ernstig te btschi ripeii In den nacht van 12 op 13 Septem ier beitcukten gevechtsvliegtuigen de havens en dokken van Londen er Liverpool opnieuw et bommen en vcrwektoii n aave branden en ontploffingen BiJKche havens werdei wederom door p Ünen afgesloten Eeii vilandülyk vT tgtuig werd neergescooten een eigen toestel wordt vei mist Ib dun nacht van 11 op 12 en van 12 op 13 Septemtier probeerden lichte vijandelijke zeestrijdkrachten de haven van Boulogne te beiicbieten De tegenstander werd zonder ecnige schade te hebben ingericht door het vuur van ónze kustbatterijen verdreven ITALIË VAU HEDEN LEGERBKR CHr Wederzijd che luchtactiviteit Het 98ste Italiaansche weermacbtsbencht luidt als volgt Een Italiaansche onderzeeër is op zijn basis teruggekeerd na op den Atlantischen Oceaan 18 000 ton Engelsche scheepsniimte tot zinken gebracht te hebben te weten een tankboot van lO OOO ton en een geladen schip van 8000 ton In N rd Afrika zette onze luchtmadV overdag en s nachts haar actie voort tegen de vijandelüke stellingen concentraties van gemotoriseerde voertuigen en anjerc müitaire objecten in de omgeving van Egypte Een benzmedepót werd in brand gestoken Verscheidene gepantserde en bewapende vrachtauto s werden aangevallen en onbruikbaar gemaakt In Oost Afnka vielen onze vliegtuigformaties met succes in de omgeving van den Soedan een kamp en een legerplaats aan en in het gebied El Katule van Kenya vuandelulte autocolonnes van twintig voertuigen Invallen van vijandelijke vliegtuigen geschiedden te Massaoea dat vier maai gebombardeerd werd en waar een gebouwtje beschadigd werd te Assab waar een hospitaal verwoest werd evenals de keuken van een ziekenverblijf en woningen in het centrum waardoor zes personen gedood en enkele Italianen en inboorlmgen gewond werden alsmede te Asmara en te Goera waar beperkte schade aangericht werd De vliegvelden te Dzjimma en Tsjatsjaman werden eveneens gebombard éra met als gevolg eenige schade en negen gewonden Een vijandelyk vliegtuig is neergeschoten door oaze jagers Twee anderetoestellen werden waarschijnlijk neergeschoten j ÉNGELANÜ DE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN LONDENSCHE PEF S IN MOEILUKHEOEN Naar uit Londen te New York ge meld wordt heeft het bureau vift euter gisteren zijn werkzaamheden uj hooge mate moeten beperken Volgens de jongste beri ten is het nieuwe uit twaalf verdiepingen bestaande Reutergebouw in FleetstreH dat pas in den zomer van 1339 betrokken was getroffen hoewel niet bekend is waaraan de schade precies te wijten valt In ieder geval was het Reuterbureau gisteren niet in staat zijn normalen berichtendiens voort te zetten en moest het zich beperken tot het gebruik van het veroudpide Morsest liel Evenals dit het geval is met de banken en Jiandelszaken te Londen zou ook het Reuterbureau voornemens zyn te verhuizeri naar een ten J oorden van Londen gelegen provinci stad De Londensche dagbladpers is dooi WJe Ibchtaanvalten tbJ in een uite ht moeilijken toejjtand geraakt Wegens de vernieling van talrijke spooriijneji en wegens de verwarring in bet yerkeersweze te eeo normale verspreitteig van dg dagbUxien te Londen en in de provincie nauwelyks mogeli k D j9r bovendien de groote banken wegens het gebrek aan pasmunt haar jitbetalingen tot eep minimum beperkt hebben zbn verscbeidoie LoBden e bladen niet nf T Sn staat de salaris c uit te betelen4 zoodat de bedrijven dreigen esloten te wirden Het voornaamste onderwerp van bespreking der Londen sche bladen is thans het tekort aan schuilkelders Onder de arbeidersklasK zou groote verontwaardiging heerschen omda de regeering tot dusver heeft n gelutcD itt de dichtbevolkte wUken van Oostelijk Londen het havengebiM schuilkelders te laten bouwen De News Chronicle stelt thans voor de werkloozen voor den aanleg van schuilkelders te gebruiken KenritoteB der luchtactie Naar officieel te BerlUn medegedeeld wordt zijn de vijandelijke vliegtuigverliezen zooals gemeld in het weermachtberichl van 10 September 1940 met drie nestellen verhoogd terwijl de eigen verliezen met drie vliegtuigen verlaagd worden daar deze intusschen bij hun eskaders teruggekeerd zijn DE KONING NAAR GLASGOW Hij z Hi zich op Balmoral vestigen In diplomatieke kringen te Londen bevestigt men het gerucht dat de koning en het diplomatieke corps zich nog deze week naar een stad in het Noordwesten van Engeland zouden begeven Welingelichte personen wisten mede te deelen dat Glasgow deze stad zou zün omdat het voor de Duitsche bommenwerpers betrekkelijk moeflijk te befeiken is De te Londen geaccrediteerde diplomaten zouden reeds Maandagmiddag na den tweeden grooten luchtaanval zich met een dergelijk voorstel tot de regeering gewend hebben De Engelsche regeering liet echter doorschemeren dat een vertrek van hef diplomatieke corps een buitengewoon slechten indruk op de bevolking van Londen zou maken Na de nieuwe aanvallen van Dinsdag en Woensdag heeft men in Britsche kringen blijkbaar ingezien dat het vertrek onvermijdelijk was en men heeft zich bereid verklaard voor de ambassades en gezantschappen een nieuw domicilie in een veilige streek aan te wijzen Men zegt dat de Britsche weermacht niet meer de verantwoordelflkheid voor de veiligheid van koning en diplomatieke corps op zich kon nemen In hofkringen deed het gerucht de ronde dat de koning zich waarschtjnlijk zou terugtrekken naar Balmoral Casüe in Schotland Blijkbaar op instructie van het ministerie van voorlichting zwijgen de Londensche bladen volkomen over deze plannen Een ArgentUnsch crediet VOOB DEN AANKOOP VAN LEVENSMIDDeLEN De Argentijnsche pers meent te weten dat in kringen die nauwe betrekkingen n ej de regeering onderhouden het gerucht de ronde doet omtrent verleer ing van een crediet aan Engeland voor den aankoop van levensmiddelen Het totale bedrag dat overwogen wordt zou rond vierhonderd millioen pond sterling bedragen Daar deze som onder de tegen Advertentiën woordige omstandigheden in het geheel niet of slechts moeilijk volgens het clearingprocédé door een uitbreiding van d i uitvoer van Engel che goederen naar Argentinië gecompenseerd kan worden zou als tegenprestatie de schrapping van de in Engeland opgenomen Argentijnsche leeningoi in het voornemen Üggen Londen moet noodgedwongen den eenig mogelijken weg gaan daar het zijn deviezen en goud uitsluitend voot de AmeriJtaansche leverantie van oorlogs materiaal noodig heeft AMERIKA De ontnioffing in New York REEDS 29 DOODEN GEBORGEN Uit het puin van de door een ontploffing verwoeste Hercules kruitfabriek te New York zijn tot dusver 29 Ujken gehaald Men neemt aan dat zich nog twintig dooden onder het puin bevinden Het opmimingswerk wordt belemraod door het dreigende gevaar dat een voorraad van 250 000 pond nitrc lycerine welke onder den grond is opgeslagen zal ontploffen RADIONIEUWS Zaterda 14 ptei ikcr JAARSVELD 4 4 M A VJtO 8 00 Gramofooiür uziek iZM Berichten Hierna AVROAeoManorkwf 12 45 Nieuws t n economische berichten ANP I OO The Tw Ught Serenader en solist 1 50 Orgelspel 2 10 GramofoomnQliek Ï Ui Fianovoordracht en d Tlamatie 4 00 Omroeporke t en solist 5 15 Nieuwsen economische berichten ANP 5 30 Kinderkoor Zanglusl met pianobegeleiding S tW Ensemble De jonffe acht en soliste S 36 Gramofoonmuziek 7M Vrag n van den dag ANP 7 15 Berichten 7J0 Gramofoonmuziek 7 40 Reportage 8 0 Nieuwsberichten ANP S 15 AVHOAmu= ments rkefit de Melody Siat is en een klem nwnnenkoor 9 M Badiotooneel 9 20 OramofOGn nuuek y pjLO l M AvandwUding A V B O M tS MJ Hleuwberchlen ANP sluiting KOOTWUK UM M KJI O 7 0fc Berichten Ouitscta 7 1J Berichten Engel ch 7J wij beginnen den dag 0 Nieuwsberichten ANP S 15 Gramofoonmuziek 11 15 Benchlcn Engelsch 1130 Gramöfoon 1 munek lï M Rococo octet 12 3 Berichten Duitsch 12 45 Nieuws en economische herichten ANP 1 0 Gramofoonmuziek 1 15 KROorkest en solist ZJII Berichten Duitsch 2 15 Gramofoonmuziek 3 3S Berichten Eng 3 45 Gramofoonmuzlefc SM Berichten Duitsch 5 15 Nieuws en economische lïerlchten ANP SM Mutlquette 6 15 Berichten Engelsch t 30 Reportage 7 00 Vragen van den dag AKp 7 15 Gramofonnmuziek 7 40 In de schijnwerpers opn i 8 0 Berichten Duitsch 8 15 Nieuwsberichten ANP 8 30 Benchten Eng 8 45 KR O Groot Amtisementsorkest en solist 9 1S JO Benchten Engelsch JJ5 Wd sluiten den dag 10 00 Berichent Duitsch 10 15 Nleuwsberlchter ANP I0 30 10 4S Berichten Engelsch sluiting n lS lUO 12 15 12J0 en l ls 1 30 Berichten Engelsch i OmCtEELB VALDTAKOEKSEN DEIt NEDERLANDSCBB BANK 13 September Valuta s New York 1 8 3 l i Berltln T5J8 75 43 Helsinki rssi f3J2 Stockholm ƒ 44 81 ƒ44 JO 5ürich ƒ 84 ƒ 4taj Bankpapter New Tork f 1 Mifr I I 901 4 Brussel raOOS 30 J Stockholm 144 76 44 1 Zurich ƒ 4280 4196 BINNENUNO Drankeip leerlingen in de klas ZE HADDfN FLESCHJES BIER LEEGGEDRONKEN Voor een wel zeer merkwaardig geval is gistermiddag d hulp van de Utrechtsche politie ingeroepen Het was het schoolhoofd van een lagere school die per telefoon om assistentie veréoeht Toen de dienaar van Hmmandad ter plaatse verscheen vertelde de hoofonderwiizer wat er dien middag was gebeurd Terwijl de lessen in alle rust waren begonnen Jcwam een onderwiizer uit de vierde klasse bij het schoolhoofd met da mededeeling dat twee zijner leerlingen t w een jongen van tien en een van elf jaar zich zoo zonderling gedroegen dat hij er zelfs na een ernstige ondervraging niet uit wijs kon worden Samen gingen het schoolhoofd en de onderwijzer naar de alleen gelaten klas terug en al spoedig werden de heeren gewaar dat er in het leslokaal een eigenaardige lucht hing welke bij nader onderzoek die van alcohol bleek te zijn Weldra kwam vast te staan dat de jongens in dronken toestand in de bank zaten Na strenge ondervraging kwam het hooge woord er uit de knaapjes hadden uit een kelder aan de Oude Gracht fleschjes bier gestolen en ieder een heel fleschje leeg gedronken Op school ondervonden zij al spoedig de slecfite gevolgen van hun kwajongensïtreek De politieagent h eft op last van het schoolhoofd de jongt ns ter ontnuchtering naar hetr oujerlijk huis overgebracht en hen verde aan de zorgpn van hun moeders overgelaten RADIOBERICHTEN A N P ♦ Er is een wijziging gekomen m de uitzending van radioberichten van he A N P Na de uitzending van berichten om 8 uur des avonds volgt nog een ui trending van 20 55 tot 21 uur Daarmee besluiten ook de railiovereenigi ngen hun uitzendingen G1 EN MARKTEN TE AMSTERDAM 3e burgemeester van Amsterdam ge et op artikel 219 der gemeentewet ve Wedt in verband met de handhaving der openbare orde met ingang vab Zaterdag 14 September 1940 tot nadere aankondiging het houden van mjrkten te Amsterdam met uitzondem g van de centrale markt de brandIt ffemnarkten de vischmarkt en de vejemarkt MARKTBERICHTEN F N Z NOTEEIUNG VOOR FKIESCBE KAASSOORTEN lie F N 2 noteering voor Friesch kaas loorten is hedert te Leeuwarden als volg tgeste d in centen per k g 1 Üoiidsche 20 48 idem VI + 61 5 ide r vovet 4 Edammer 30 4 idem 40 t 61 5 L dsche kaa ao l 28 Stemming vlug G 2945 40 Ivlug en voordeelig O 2941 10 fff ejikele prettige Zondagen en 1941 ia e Beursklok I BEURSOVERZICHT De activiteit op de New Yorkscbe beurs is in de laatste dagen weer aanZ en ijk verminderd Öet nagenoeg geheel wegvallen van de belangen van het Europeesche continent is aan dezen gang van aken niet vreemd Daarby komt nog dat het Amerikaansche publiek zelf een groote terughoudendheid aan den dag legt en nauwelijks bereid schijnt te zijn de gunstise factoren die het AmeriIjaapsche bedrijfsleven een ongekende opleving geven in de waardeering der betreffende fondsen tot uiting te brengen Een betrouwbare maatstaf voor de bijzonder gunstige conjuctuur in de staal en ijzerindustrie kan men ontkenen aan de raming van het vakblad Iron Age Door deze instantie wordt rin opbrengst vaü staal geschat op 92 5 procent der theoretische capaci teit Indien de productie tot iet einde van dit jaar op het peil van de maand Angiwtus kan worden gehand iaafd aldus bet Mad zal zij dit jaar de hooeste zijn die ooit is voorgekomen in de geschiedenis der Amerikaansche iizer en staalindustrie Een verdere tiiping vpn dit nercentage is nauiyelijlri meer mogelijk Voor de fondsenbezitters die bij Amerikaansche industrieele ondernemingen belang hebben zou in gewone omstandigheden deze gang van zaken i tot een belangrijke verhooging van hun inkomsten uit hoofd van hun effectenbezit tot gevolg hebben Binnen afzienbaren tijd immers zal binken dat de behaalde winsten der maatschappijen de gekoesterde verwachtineen niet zullen teleurstellen Echter dient in dit verband rekening te worden gehouden met de onmo ie lükheid betaaldbaar gesfelde dividenden en andere uitkeeringen naar landen in het Euron e che continent ovT te maken die bij den oorlog betrokken zijn De door de Amerikaansche regeering getroffen maatregel laat het overmaken van revenuen voorshands niet toe Wel worden deze bedragen OD éen speciaal konta pe tort maar daarmede is de effectenbezitter in de voornoemde gebieden weinig gebaat Slefhts na de beëindiging Von den oorlogstoestand in Eurona z hiervoor vermoedeliik pas een oplossing woideri gevonden De handel was hedenmiddag op de effectenbeurs van kalmen 4 rd Men klaagde in de meeste hoeken over een gebrek aan affaire venals de vorige dagen concentreerde de handel zich weer voornamelijk in aandeelen Akn s Wie hetkoersverloop van dit fonds tijdensdeze week nauwkeurig volgde konwaarnemen dat de slotnoteeringensteeds 1 tot 2 psnten boven den vorigen koers komen te liggen Dit wasook heden hetjgeval aangezien directna den beuiManvang de noteeringvrij snel omhoog liep tot even bovende 86 procent Later in den middagtraden evenwel eenige winstnemingen naar voren die de koers weer totomstreeks 85 deden dalen Deoverige binnenlandsche industrieelefondsen waren kalm echter met gun=fi pn = ondertoon Zoowel Philijis als Unilever veranderden per saldo weinig I In de cultuurfondsen ging bitter weinig om Van rubberwaarden zetten Amsterdam Rubbers een drietal Dunten lager in en bleven op dit niveau staan De incourante fondsen ezer afdeeling bleven verwaarloosd Enkele soorten waren iets beter andere daarentegen lagen iets zwakker in de markt Schepvaartaandeelen I en kalm in t markt Ook hier deed zich sterk t ontbreken van orders gevoelen Slechts Scheepvaart Unie en Oude Hooton ji ten het tot een notefering te brengen h In de Amerikaansche afdeeling wa en staal waarden over het algemeen neerendeels fracüoneel lager Voor operfondsen bestond weinig animo vaardoor zoowel Anaconda als Ken necott C pper eenige fracti verloren Een pun t ge stefnming bestond op 1p bpleggingsmarkt bij de Neder nd T stapt fondsen ten aanzien n de nieuwe leenine In het bijzon r verdient de pestaffelde loenino x ermeHm d e op l vendi ee sohpa erh ndpM verd Gedurende het H iirsverloon on de noteerinp van Jl tot ClVi stij sen Oude Schuld werd pracf ch teeen de vorige prü en verhandeld Een drukke handel bestond er heden in Duitsche obligaties waarbii Youngleening sterker iD den voorgrond lrad Terwiil tal van tukken van eigenaar verwisselden wam d noteering 4 hooger te liggen Goede belanostellins bestond evonA ns voor Fundme Bon s Geld op prolongatie 2 4 Ü pnitsehe fondsen met kfttlngrerkbiing Du grrotb ld ld ld ld id id ld id id ld ld id id Id p 1940 e r 2 p 1941 c r 2 p 1942 e 6 r 2 p 1943 c r 2 p 19 4 c r 2 p 19 S c 6 r 2 50 50 6 1947 c 6 r 7 1 4 c r i Konvérsións Kasse 4 T G Farben C van O G Farben C van Aan hWinterihall Oblig m 5 S3H Duittfh Ka i yn4icaat 7Idem Idem 6 Ver Korklndurttie C V A Duif che fond n Bi t c rt oor coaponbl Ber iji lte 6V2 11 15 Ri hn erband 1927 4V X 5 M Ruhn crband 7 EKiitsche Rentenb 1925 7 Ver thiifsche St lein 7 Bayeriiche Hyp bank 7 Deutsche Lf nol wertie 7 Gelsehkirch Bergw 5 Gutehoffnunirfihute 7 Harpener Bergbau 6 Phoenjx Akt GeseUs 8 Hhein Eilje Union 7 Ruhr Cliemie y 6 Siemens en Halske 6Vi Her Stahlwerkc 7 ideir Idem 81 It 41H 51 n 3 Viktot Ckrwerkscbafl i Rhem Westph Elektr 7idem idem I 8 Hagener Stra£senballin 8 Verihl Clanirtoff Aard W nter hai Akt Ge Aanf EFFECTENBEUlu AMSTERDAM FONDSEN MET DOOKIOOPEmw NOTEEKDÏG Siaatdeeidiicn Nederland 40 2e 1000 4 40 blf ƒ lOOO 4 i u tan iw Grootboek obl 31 liselflos obl 3 Cert V Inschr 3 Grootboek obl i 19M fvms 9lB 1937 1000 3 1 38 nO 0 3 J rtincaten P rootboek obl ïiA Tros indie 1000 1937 Indiê ƒ 1000 3 193T Iiidi f IDOO i 3 911 12 Sept 13 Se e iMO 9 A 72 X e i 7 m 75 IK 41A 6 i M Indnstrieëa eni 21 j Aig Kunstztjde Uale tiH HH BerksSi Patent Calvé Oliet C gew M Centr Suiker 1 Fokker I rfver Bros en Unie U t2H Ned Ford AuL 311 Phil Rb gew 152 i 149K Phll Gb PW Dordticbe gew Jl9s 2C7 io Dordtsche pret Kon Ned Petr 361 361 Tm 110 90 H V A Javasche cultuur N IS Ü Ver Vorstenl Cult MU aand £ Deli BaUvla l lOJ 191 Dell MU Senembah 16 p Amst Rubber 1000 lê9W i91 Amst Rubber Cert i 1 100 OBUCtA nfN Staatsleeningea Nederland SH 98H 90 9tH 91X 9 H 9K 90M 75H 76 7 OH n i 2K 9êH MX 1940 Ie ƒ 100 4 1S4 Ie liatt 4 1940 2e7100 4 1940 bil ƒ 100 4 1 0 2e SOO 4 1940 blf ƒ 900 4 1938 lOO 3 1936 500 3 1937 100 3 71 500 3 100 3 Sl s 1938 SOOSOVï 19M O I t 100 3i 19S5 O J ƒ SOO 3 a 19Ï7 O I HOO 3 1937 0 1 ƒ 500 3 1937 OI 100 3 1937 OI 500 3 Protoncatle Provliie en Gen leeniogen Amsterdam 1036 3i i IH Dito Ie 1937 31 j tOJi 81 Apeldoorn Ie 1937 3Vj Arnhem 1938 3 = Deventer 1920 8 Eindhoven 1935 3Vj Gelderland 1938 3i IS Dito 8 lelg S Dito lO j Ielg 38 2 5 Gravenhage 1921 fl Dito 1936 3Vi 9 Dito 1937 I SVi Groningen 1938 3 Ölto 2e 1938 3 T i aaarlem 1 31 3 nH HelmiMid 1937 Ji j Hilvers W y 2i Lewuwarden 1921 4i a Dito 193 3 4l Noord Holland 193S3 n 96 Dito 2e 193 Sl j 3 H Dito 3e 1938 3 V Dito 3e 10 J W3S2Va Botterdam lïSO W 4 Dito 1 en 3 1937 J i Dito 1 1938 31 H Tilburg 1 1937 31 3 Utrecht Pr 37 31 Dito gem 3 31 Hypotheekbanken wednMtm lp Nedertaad A damsche Hyp 1 4 Dito SVi 19 Ja Fr Gron Hyp leen Da en Va 31 2 Dito pandb 31 1 3 Gron Hyp BXb 3i j HoU Hyp B dtfo 4 Hyp b v n Nedell Seri M 31 Insul Hyp b Ml v H Cred Pandb 4 Nat Hyp b dito 31 j Ned Hyp b Veend OVj 6X 6 Dito K 31 2 Noordh Hyp b Paodbr 3 Overijss B b dito 4 RoU Hyp b dito 4 u ld dito 3V ItH Utr Hyp b 4 Wcstl Hyp b EE IT 31 3 Zeeuw cbe H b Bk 4 Idem 3i i MU LHolI Can Hyp gld S ed lO rnesche Pandbr 31 2 N West and Pac 4i ie Med Scbeepfi verb ld 4 Rott Sch Hypb td 4 Idem 31 j Lever s Zeep MD Obl 41 j Industrieën A d ank aand HoU Eank Unle dito Inc Bank dito Ned Ind Esc m dlto Neder Bank A Ned Hand Ml ftsa aand Rott B Ver aand Twentsch B A A Rcichsb DeuUche Aand Fransche 8 3 5 C V A n Dito Ksttingverkl Unipref Cert jOÜ Dlto Ketting vert Alg Norit gew A Bauvia Marg Fab V d Bergh B 78 7 7 l r 128 6 1 J 77 3IM 78 0 pV wd A ƒ 1000 Dlto B I 1000 Can en Pap Fab Seholte A Gouda sterlnck dlto Gruyter en Zn A prel aand Dlto B wmstd pref Heemaf aand Heinek A Hon SI m fab aand Hollardia aand Hon Bet Mti A HoU draad en kab A Hon Kunstx Ind A Intern Vise A Kon Ned Zout Ml J20 90 5H CH 738 380 10 It e aand Kon Br Stetm dlto l ever B en Unle G A Dlto 7 Oitn pr A Dito lOOO C T pr A Dlto lOO 8 CpT A Dlto I 1000 dlto t vempf A 4 1 mi Meelfab d Med BC N G en S F aand Ned Kabelf dito N scheepab mlj dito Rott D UU dlto ïchelde dito Dllo Nat Bl dlto Scholten dito PtoomsolmterU I SpMd dito ieii Stork Ato ia4i4 im i M i 4 149 Hi l 5 177 H l Twtjnrtra Pref A ntr Asph faCewA Dito pref wtvstd A Ver Bl lab dlto Ver Chem fifö aand Ver Pap fkBr T C V r Med Sob al aand Ver TsuvtM dtlo Wtrknioac A dlla rittifcr to wrnmi rtftm few A Wererli 1 en B