Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1940

ÖUDSCHE CÖtl AHT llaterdag 14 Sept i940 Ifte Jaargang No 2042 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pirecteur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 2745 De eerste groote luchtaanval op Londen lOMMEN BIJ UCKINGHAM PALACE Hedennacht weer 8 uur luchtalarm te Londen yifwerkingscoëfficiënt vaneen Britsch vliegtuiCj q Berlijn wil bereiken staat tot die van een 0üitsch vliegtuig dat naar Londen vliegt als 1 tot 10 of zelfs 1 tot 15 Duitsch kapitaoL Geen overheersching van Duitsch kapitaal in Nederland te vreezen een btjz V P B cofrespoBdent E ontwikkeling VM den oark g heeft tot gevolg gehad dat Groot Bnttannie als afnemer vari het vasteland van Europa verdwenW IS en men laat er te Berhjn geen Vijfel over bestaan dat Engeland na een eventueele Duitsehe over wmnmg yn betrekkmgen met de landen van NSuropa slechts m beperkte mate zal kunnen herstellen Het Britj sche kapitarf heeft zich m talryke Europeesche x inden in het byzonder ten Noorden n Zuid Oosten en ten Westen van het Duitsche ryk machtsposities verschai die ook in dezen oorlog weer zAï aangewend om Duitschland het letrekken vam be Van e EEN KIJKJE OP DÈN COOLSINGEL gtevajdig beeld v den Coolsineei te Rotterdam zooals deze hartader er tegenwoordig uitziet De fotograaf stelde zich op ter hoogte van het terrein van het ziekenhuis wtarvoor thansi iin rtttifmt UDk de nieuwe beurs is rechts afg eeld Op de achtergromi ontwaart mea den 4oren van het stadhua tèmse Onltsehe gevecbtstoestellen TJB het type Da 17 hebben Vrad gnlddag ecu graot aantal benjüneen oUetaidcs ia de nabyheid van Buekingham PaUce gebombardeerd Voorti zijn aanvallen gedaan op ten station en spooremplaeemeninn op del ijn Londen Gravesend t en Zuiden van Erith op eenige kout en papierfabrieken en op Vrrsihillende silo s ten Noorden van WhitechapeL De uitwerking der iMtnmen kon in weerwil van het diMthte weer goed waargenomen worden tldus het D N B Een der Diutsche vliegtuigen is nog niet teruggekeerd H t luchtalatm te Londen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag eindls de te 4 31 uur na t 4 uur ge juurd te hebben De aanvallen van vannacht Set Britsche ministerie van Lucht ttwt deelt mede dat de Duitsehe taanvallen ui den afgeloopen aacht zyn voortgeïet en m het byzon im gericht waren op het gebied van Lguien en Zmd Wales De aanvallen t ti iuien kort na het invallen van de Iftemermg en duurden in den nacht Wrt In de OoBtelyke Westelijke en ttdoostdyke w ken werd op vele llMtsen schade aangericht In ver idieidcne districten zyn fabrieksge I Ijuwen twïschadiai terwyl er bran fen uitbraken Bijionderheden zun VMl niet bekend Duitsch militair weekoverzicht B militaire medewerker van het ftN B generaal von Gleise Horstenau lÉmft m zOn militair weekoverzicht Jüe stag boven en om Engeland l ft althans wat de actie der hichtflS dkrachten tetreft een spanning ijlWrekt die nauwelgks nog sch nt te Itonen toepemeo De inleidmg tot Jw nieuwe pt lKe m den Duitsch t ielschen lucht en zeeoorlog vormt aankondiging van den vergeldmgs1 ll g door de Duitsehe regeering en de 1 JKlogsjeidmg Eenige dagen tevoren tatf dê Bntsche minister president not end verklaard dat Bntiiehe vilein niet ontmoedigd werden wanneer l n hun vluchten boven Duitschland y l de volledige lading terugkeerden t i s de hun aangewezen militaire Hen met gevonden hadden In j Duitschland heeft men reeds sedert lang zooals ook bewezen is door de rede van Hitler niet denzelfden indruk Men constateerde daar juist een voortdurend toenemen van de De uitwerkingscoetficient voor een Britsch vliegtuig d t Berlijn wil bereiken staat tot die van het Duitsehe toestel dat naar Londen vliegt als 1 tot 10 of zeMs 1 tot 15 Indien men de groute numerieke meerderheid der Duitsehe luchtmacht m aanmerkmg neemt kan over het resultaat der verge lykmg moeilijk twyfel bestaan ook wanneer men technische en moreele fattoren buiten beschouwirg laat Zoo mogelijk nog duidelijker is de situatie op het gebied van de jachtvliegtuigen Het is een feit dat het Britsche jachtvliegtuig de kust streek ten Zuiden van Londen reeds voor een groot deel heeft overgelaten aan den Duitschen tegenstander De eerste groote botsmgen tusschen de jachteskaders spelen zieh meestal pas bpven de hoofdstad af De kracht van de Duitsehe actie vindt haar uitdrukking m de mededeelmg d t ryks maarschalk Hermann Goenng van de Noord Fransche kust af den stryd van de door hem geschapen luchtvloot persoonlijk leidt ChruchiU wist m zgn laatste radiorede ook veel te vertellen over groote Duitsehe voorbereidingen tot een landmg Het gevaar zal ook geenszms voorbij zyn als de beroemde herfsten wmtermisten over de eilanden zullen dalen Aan Duitsehe zyde hebben tot dusverre op het land sleichts kustbatteryen het woord ge had Zy hebben er toe bygedragen dat de haven van Dover m puii werd gelegd en zy hebben vyande lyke battenjen tot zwygen gebracht Objecten op veertig kilometer afstand worden onder vuur geno fen In de oorlogvoering zijn er geen afstanden meer Naast dit reusachtige drama op het wereldtooneel worit de handeisoorlog der Duitsehe vliegers kruisers torpedojagers duikbooten en motortorpedo booten onverdroten voortgezet De duikboot van kapitein Pnen heeft op een tocht de Bntsche scheepsruimte met 40 000 ton vermmderd door het tot zinken brengen van zes welgewa pende koopvaardyschepen Gedurende de maand Augustus hebben marme en luchtvloot byna 700 000 ton naar den bodem der zee overgeschreven In het eerste oorlogsjaar is 5H miUioen ton tot xmken gebracht waarvaR de £ if gelschen drie raillioen toegeven Da by moei m aanmerking worden genomen dat de handelsoorlog pa eenige maanden na het uitbreken vèn den oorlog krachtig werd aangevat Bijzonder opmerkelyk is dat de vyande yke vrachjpchepen die tot zinken worden gebracht byna altyd in sterk conviioi j varen De middelen waarmede de g albeerden zich m de laatste jaren vatv den wereldoorlog tegen de Duitsdie 1 duikbootvloot verdedigden hebben veel van hun uitwerkmg verloren 2o €Hl llaa4 Zon op 7 14 onder 19 58 Maan op 18 55 onder 5 58 Men is rerplicht te yerdnbteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten aar na zonsondergang ontstoken worden Een luchtopname van de mtwerkmg van de eerste groote Duitsehe luchtaanval op LondMi waarby groote schadewerd aangericht m het haven en industriegebied f Associated Press lm het buitenland Duitschland zal niet de vroegere rol van de Westersche mogend heden overnemen Herstel vcni den toestand Ton ▼ óór het verdrag van VersaiUes iai gi ijke producten levensmiddelen en grpndstoffen te bemoeilyken De Duitsehe politiek die zich ten doel heeft gesteld den Bntschen mvloed op het vasteland van Europa te breken zal dfze kapitaalbeleggingen zeker niet m den ouden omvang en m den vroegei en vorm kunnen laten bestaan Het mlsbnuk dat de Westelyke mogendheden van hun machtsposities m het Donaugcbied gemaakt hebben heeft de landen in dit gebied er toe gebracht maatregelen tot bescherming van de nationale economie te nemen en de bevoegdheden van de kapitaalbezitters in te perken Nimmer is de deelneming van de Westelyke mo gendheden aan de economie van de no wemig ontwikkelde landen een echte vooruitziende hulp by den nationalen optiouw geweest Üi WII 3Ma In Nederland en België is den laatsten tyd de bezorgdheid tot uitdrukking gekomen dat Duitschland de rol van Frankryk en Engeland zou over nemen en door kapitalen m eerstgenoemde landen te beleggen sleutelposities zou gaan innemen waardoor aan deze landen zelf de beschikking over beiangryke deelen van hun economie zou worden ontnomen Naar aanleidmg van deze vrees wordt te Berlyn verklaard dat het met de Duitsehe politiek in stryd is zidt thans van dezelfde middelen te b dienen die zy vroeger m de kapitaalkrachtige Westelyke mogendheden veroordeeld heeft Dat beteekent natuurhjk niet dat de voortschrydende economische samenwerkmg van ét staten van het vasteland haar invloed niet op den fmancieelen grondslag van beiangryke ondernemingen zou doen gelden Het zou echter tegen den geest van deze samenwerking indruisen indien de kapitaal deelname eenzijdig bleef Duitschland heeft zynerzyds aan de deelname van buitenlandsch kapitaal aan Duitsehe ondernemingen wanneer daar geen heerschzuchtige bedoelmgen mee gepaord gmgen geen moeilykheden m den weg gelegd en er is geen reden om aan te nemen dat Duitschland in dit opzicht m de toekomst een andere houding zal aannemen Van den anderen kant zal Duitschlands deelname aan de economie van andere landen uitgebouwa moeten worden opdat een zeker overwfcht wordt verkregen Geen misbruik van invloed op economisch gebied 1 I Men mag immers met vergeten dat Duitschland op dit gebied iets m te halen heeft waarvan het twuvtig jaar lang verstoken is geoleven Het verdrag van Versailles beroofde Duitschland geheel van zyT aandeel m ae voormalige vyandelyke landen Van jn aandeel m de economie der neutrale landen gmig d s mdirect gevolg van het verdrag an Versailles veel verloren daar Duitschland zich gedwongen zag tot dekking van zyn dringendste behoelten aan voedingsmiddelen en grcndstoffen deviezen te verwerven Duitschland zal ongetwyfeld de mogelykheid aanvatten om 7ijn economisch aandeel m buitenlandsche ondemranmgen op de hoogte te orengen welke met de politieke en economische beteekenis van het land overeenkomt Men verklaart te Berlyn echter dat de iiieT en daar opgedoken bewering ab zou Duitschland m de toekomst z m invloed op dit gebied willen misbruiken om groote buitenlandsche Werken stop te zetten en de daardoor vry komende belangen op Duitsehe ondememmgen over te brengen m ieder opzicht voUtomeft mm juist a X