Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1940

SCHAAKRUBRUK ONDER LEIDING VAN Dr MAX EUWE OUD WERELDKAMPtOEN SCHAKEN op if vraag i B bureau t Mdven Zij r Wa d t ri a n dera a Ami erlug te De aaderiinge Jao B JW l A ll i at kM MM riiikkig toeval bmcAt met den ém vorij n avcmd gegeten aU hg van a fd en te MM M iptaliin al keek Êmt au iti vao uitkeek $ tm i IMI oiigaabllfc dat faij m 9 IMMe buiging W m Mta gtaac baaatinwrdde liart of aastt aea aao faakooilijke irii Lydüa PtiiUpi ea be l h ndïg het bagrip Jiuwe vToinran die allem MtlooltiMtfk la knjgea De laak die je Je hebt gesteld b reer moeÜiJk en gevaarlyk zeide zij en ze keek hem met haar heldere glanzende oogen aan Maar het mooiste in het leven is toch de liefde de eenlge groote liefde niet Ja Kloos kuchte eena hi voelde zich ia een moeilijke positie Ja dat denk ik ook en ook Xenia dezilrt ei coo over Inllo verloofde Bent u verloofd De teleurstelling die indeze woorden klonk stemde hem tevreden ZU ontmoetten elkaar dagelijks Zij nam han geheel en al in beslag zu bebeerschte zi n g voei is zun gedachten Wanneer deze vrouw van hem hield had hij nog slechts één doel Maar vertelde hij haar bij bad gewetenswroeging tegenover Xenia Lydia Fhllippowna s lippen verblèektenc en beefden toen zi bem aankeek Men mag zich niet schamen over zijnliefde zeide zij en men mag daar ook piettegen strijden Kloos bad een slapeloozen nacht Doch niet t igevolge van zijn zielestrijd doch door zijn geluk Zij houdt van mij da t hij Den volgenden morgen teekenden zij aan Een week later trouwden zij in de kathedraal van Iss iji Hij was overgelukkig De grootste verrassing voor Jan Kloos was de huiselijkheid van zijn raadselachtige vrouw Hit ha gedacht dat zl zich yeelmet hem In het openbaar zou vertoonen restaurafits en schouwburgen zou willen tKzoeken in plaats daarvan was zij steeds bezig in de keuken en wat hem nog meer verwonderde zij maakte baar kleer i zelf Natuurlijk droeg tl ookr modeljaponnen van eerste klasse Petersburgscbe modisten doch daarnaast maakte zij origineele japonnen die zij soms aantrok als zij uit ging Haar man lachte erom zooals om al haar gnliSL Op zekowi dag kleedde zij zich zeer eenvoudig liet de auto thuis en ging alleen door de straten van SL Petersburg Nadat zij een haU uur schijnbaar doelloos had rondgewandeld en neb ervan had overtuigd dat memand Iiaar volgde sloeg zll één der smerige smalle zijstraatjes van de Tatarsky wijk in Zij trad een vri vervallen huls binneo stak de bumenplaats over en opende de deur van een klein De truc van de lonne Gevaar vrijheicTen afwisseling drankwinkeltje Eed vetüoop trad naar voren Wat is er van uw verlanged Lydia I ilippowna nara hem eens go d op en mompelde tenslotte Vuurwater O zei de verkooper verbaasd als het 11 beWeff Hij geleidde haar naar een admUdeur dia hij open deed Lydia PhiUppowna stapte in de lift die haar sne naar bened i bracht Zij liepen door een donkera gang en traden een vertrek binnen waar achter vele boeken en paperassen een groote ftiet maar jonge man zat Hij VWS de leider van den Oostenriilucheii spionnagedienst in Rusland De dame wil vuurwater hebben verklaarde de verkooper en trok zich terug Ik dacht niet dat je je woord zoudt hou d i Catherine begon de man echter hat schrijfbureau Zij viel bem onmiddellijk in de rede Mijn papieren staan op naam van Lydia PhilippownaKloos 1 ik ben sindi mijn huwelijk onderdaan van een neutralen staat Het antwoord scheen Indruk te maken Wu kennen je als een verstandige eamooie vrouw De taali die je JezeU hebt g steld is zeer moeilijk en gevaarlijk Ik zet altijd door wat ik wU I Hij keek haar aan er ging een groote bekormg uit van deze vrouw zóó groot dat zelfs hij de koele man die geen zenuwen kende er van onder den indruk geraakte Goed je hebt je dus tot taak gesteld deplannen in zake den Russischen opmarsch overde grens en in onze handen te brengen Je bahoort niet tot den officieelen spionnagedienstder centrale mogendheden Des te beter 1 Niettemin zul je door spionnen omringdzijn Het is voor negentig procent waarschijnlijk dat je er rekening mee moet houden dat de grenscontrole reeds op je opmeijczaam is amaakt dat men je zal arresteerai eo wegvoeren Heb je al eens nagedacht aan de niet tavermijden gevolgen = Iemal ffil niet wegvoeren Ik zal u mijn plannen uiteenzetten Zij gingen vlak naast elkander zitten I dia Philippowna begon fluisterend te i rekai slechtt eenlge minuten duurde haar verklaring Het gelaat van haar toehoorder klaarde op Ik wensch je geluk Catherine Je tient een duiveim Je krijgt de opdracht Zij verliet het donkere vertrek op dezelfde wijze als zij er was gekomen Boven In dai winkel wierp de jonge man achter het bureau haar een langen bewonderenden blik na Jammer mompelde hij toen zü w was Daarop krabbelde hij een paar zinlooza woord i op een papiertje Het was eeo brlftje In code dat in werkelijkheid luidde De dtonne die de opdracht heeft verlaat de volgende wede Rusland Haar pas is ten name via Lydia Oplossing No 17A door L S enrose zes punten Wit Kd2 Df2 Tb6 Thl Le4 P 4 P16 pi a8 b2 fc Zwart f TdS I41 pi 7 bS K d dS e6 h2 Da7 I tempozet 1 x La7 ï TcSLaiat 1 Le3t a Ï e3 mat 1 Ld4 2 Ld3 mat 1 Td4 2 Dc7 mat 1 TcS 8 PbS mat 1 tia4 2 LdSi mat Matveranderingen mi matwiiisten v alka een aandachtige beschouwing verdienen Oplossing No 17B door D Prz ió ka vier tainten Wit Kg5 Dc3 Tda Lb8 PfJ pi U b3 eS Zwart Ke5 Da7 Tdl Td7 Lel Lg2 Pa PÖ4 pi b5 e6 f4 g7 h5 h4 1 Dc61 dreigt 2 Te dB tt as t 1 PcB a Tdatü PbS 3 f mat 1 Lc6 3 TdSttl ad s 3 t4 mat ï Pf3t a Kg6 Td6 3 D 4 mat 1 Db8 a ed4 t Td4 3 T 6 mat Mrt geraffmeerde pointes m d voortzettingen Het Dame offer met onfpenn ng en het ontstane schaakgevaar aan eigen K ining verheffen den zeer krachtigen sleutelzet ooven elk VCTwiJt van grofheid Probleem No 19A Zwart Wit Ka7 Db7 Tb2 Tc8 LgÖ f3S Pf3 pi c5 e2 eS tien stokken Iwart Kiii DeS Td2 pi a4 aS o d7 zeven tukken Wit geeft in twee zetten mat Probleem No 19B Zwart Wit Kgl TdS Th3 Lb7 M4 pi e2 g4 2even stidcken Zwart Ke4 LfS Pa3 Ph6 pi e3 d7 iaes atukken Wit geeft m diie cetten mat Correspondentie adrej Red Duizand en Eén Postbus 859 Rotterdam Onderstaande partij werd tijdens de Bmdswedstrijdên te Hilversum gespeeld Wit B Kmocb Zwart S Landau Slavisch Damegambiet d2 d4 d7 18 c2 c4 e7 c6 8 Pbl c3 Het is nog een omittgemaakte raak Jf wit hier eerst zun koningspaard dan wel zijq damepaard moet ontwikkelen dsxc4 3 4 eï e4 De consequentie van den vorigen zet 4 b7 b5 In de achtste matchpartij Keres Euwe volgde hier 4 eS 5 Pf3 ed4 6 Dd4 met een klein positioneel overwicht voor wit Aijechin s stukofter 6 Lc4 is inmidd door de theorie weerlegd 5 a2 34 De eenlge manierom den gambietpion terug ta krijgen 8 b5 b Pc3 ajr Pgg fe f2 f3 Veiliger was 7 e5 Pd5 9 Le4 met ongeveer gelijke kansen Wit heeft Iets meer bewegingsvrijheid maar daartegenover staat zwart PdS aanzienlijk beter dan wifs Pa2 7 e7 aS Met dezen zet veritrijgt zwart een vrij d voor zijn stukken 8 LflXc4 Opnieuw een riskante voortzetting tp v hai veUiga 8 de5 Ddlif 9 Kdli Pd7 10 Lc4 8 Dd8Xd4 9 Ddl b3 Wit deinst voor zijn oori ronkelijke plan terug en komt dadelijk verloren te staao Na 9 Dd4 ed4 10 Pe2 Lc5 tQ c5l 11 eS U Ld2 aS 12 Pacl Lb6 13 t bS C5 14 Tel had w goede kansen op gunstige herovering van den geofferden pion Lf8 c5I Dit antwoord heeft de witspeler geheel overhet hoofd gezien Zwarfs dreiging is sterker dan de witte endientengevolge moet wit zich terugtreklun 10 Db3 c2 y 10 Lf7 t Ke7 zousssV tot verlies lelden 10 Lc8 8 11 Lc4Xa6 PbSXaS Zwart beeft een gezonden pluspion en staat bovendien het best ontwikkeld 12 Pgl h3 0 0 13 Kei e2 Tf d8 wart lean ruil der dames moeilijk vermijden daar 13 Dd6 met 14 Od3 beantwoord wordt 14 Thl dl Dd4Xdlt 15 Dcaxdl TdSXdl 16 Keaxdl PfS d7 Dit eindapel is voor zwart gewonnen maar bij moet nog zorgvuldig spelen omdat zijn c ttion achtergebleven is en daardoor genakkelijk zwak Isan worden Ul d2 tW b ba b3 Lc5 J4 Tal cl Iets beter was 19 Tbl om bat vwdwaalda Pa2 de gelegenheid te gevel via el dS ia bat spel terug te Icomen Maar wit strijdt Ia iadar geval voor een verloren zaak 19 M c6 c5 Wet de laats rette be n aifft zM poitWa aanzienlijk verbeterd 30 Kdl c2 Pa6 i 7 awart dreigt nu me a7 aS beoavuM c5 4 gebakkelgk t wmnen 21 a4 aS Eoi wanhopige poglng om compUcatia te scheppen Wit beeft het aventueete bmneadringen van zijn koning via c4 bS of c4 dS op het oog Zoa ver komt het echter niet a wit verliest spoedig een tweede pion 21 Pb8 at 81 Kc2 dS Pc7 e U PM gl 23 Kc4 na det i of em der volgende zetten haalt niet veel uit omdat zwart met a7 a8 gevolgd door TaS b8 bS den witten pion in der geval kan veroveroL a et bS ï Pgl ea Tb8 bS 25 Tel c2 rt M a Pa2 cl TbSXa Uwrmee is het pleit batlai t 27 Tc aa TaSXaa 28 Pclxaa IM7 b Paa cl a7 aï KdS ca Wit gaf het t elijkertijd op Niet Mntm mat het ODg op zijn mateneelen aehterstaod maat ook omdat zijn vlag reeds gevallKi was Varv van ftgim 5 Niranand kan beweren dat hij Roemealj werkelijk leerde kennsi wanneer hij verzuimde eea bezoek te brengen aan de havenstad Constanza Hier heeft men Roemenie s toegangspoort tot de zee Alle scheepvaartlijnen van RsMaanii b ginnen ea eindlgrai hier Wie zich nog bet C onstanza uit den oorlogstijd herinnert al het thans nauwelijks terug kennen Want juist hier kan men eea treffend bewiji vmden van den opgang van Roenaenie na den wereldoorlog Nieuwe straten werdoi aangelegd Tientallen r resentatieve gebouwen werden ge eet en bovenal is de haven Ingrijpend gemoderniseerd Groote breede kaden zun aangelegd talÏQOie kranen u rgcn voor een zoo snel mogelijk lossing en lamng van de schepen Groote silo s en opslagplaatsen vervolmaken het beeld van de moderne havenstad Het aantal iawMten nadert reeds d honderdduizeiMl Naast de moderne boulevards en kaden t neg een uiterst pittoresk stuk oud Constanza bluvw bestaan wijken waarin aog duizenden Grieken en Turken won Een halve eeuw geleden betheêrschten zij de toen nog kleine itad vrij wal geheel Men lioorde toentertijd nauwelQ één woord Roemeenscfa in de nauwe bochtige smatjes Maar de Turiische bevolking Is intusschea sterk gedecimeerd Een groot deel is verdwenen naar liet herschapen en gemoderbiseer e Turkije van Kanal Ataturk Ook de overig moetan tarugkeerm naar hun vaderland maar dralen n H want bier heeft zich het oud Turksche leven nog wet i ta hai havea Tot voor kort km men bier nc lÉ Turken met een tex ien ea de Turkscba bazat was de moeite waard T enwoordig wonlt bat taarltjks stiller om de moskee waar de geloa ii e voor het gebed samwikomen en man kaa btoD ik t het tijdstip verwachten dat de laatste Turkscba familie de stad voorgoed zal verlaten Een deel van de haven is aan dui rijkdom vaa Roemenie de petroleum gewijd Reusachtige olletanks neinm de kostbare vloeistof op d e door eeo verscheidene hcmderdea Mliwieters lange buisleiding van Ploestl hiertaNn wordt gopompt en dan verder zijn weg vwr de ratd vindt in de tankschepen Ctedurrnde den wereldoorlog ging dete tank Ha in vtaiaime m aa werd de buisteidmg ernstig neschadigd iita van 4eze ramp beeft Roemenie zicb sedert lang fier teki t 7