Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1940

Roemenië de petroleumbron van Oost Europa 9f delijke en de bekoorlijke gaven en zwakheden van de Zuidelijke volken Het uitgestrekte lana en het in verhouding geringe aantal inwoners stempelen hem doorgaans tot iemand van de groote lijö die alles wat naar slavernij zweemt veracht Een boerenland Roemenie is een boerenland verreweg het grootste deel van de bevolking werkt op het land En dat zal wel zoo blijven ondanks de snel opkomende industrie die er naar streeft de bodemschatten van Roemenie waarmede het ook al rijk begiftigd is te verwerken Noemen wij alleen de petroleum die vooral in deze tijden een belangrijke bron van inkomsten vormt Maar desniettegenstaande zal het een boerenland blijven reeds vanwege zijn rust en zijn landelijke kunst die voor ons Noordwest ElJropeanen een bron van verkwikking zijn bij een bezoek aan het land Ziet men de kraakzmdelijke eenvoudige dorpjes bestaande uit raad van elk interieur der kleine boerenhuisjes in Roemenië Bedden alleen voor geboorte en dood Gewoonlijk vindt men in elk huis slechts één of twee bedden hoog opgetast met kussens en kleeden en verwonderd berekent men hoe het gezin dat meestal uit acht tot t personen bestaat hier den nacht doorbrengt De verklaring is tamelijk eenvoudig Des avonds wordèb troomati assen op den vloer uitgespreid en daarop worden met hulp van de kussens en de kleeden m een ommezien veldbedden gereed gemaakt De bedden dienen den menschen alleen bij geboorte en dood wanneer de buren voor het brengen van een gelukwensch of om gemeenschappelijk te rouwen zich om het bed verzamelen Het IS de trots van de boerin om thuis wol en vlas te verwerken en de vlijtige handen der vrouwen weven en borduren ware meesterwerken De kleuren bereidt men zelf uit plantensappen en Een land met rijke natuur enTDodemschatten en met een zeer kunstzinnige meerendeels boerenbevolking n de felle tcbijawerpert vai de publieke aandadit den laabten tijd reed eeiiige malen xgn gevallen op Roemenie den petroleum en korenleverander bij oitameadlieid in het OoitetLvjui om werelddeel it het goed even stil te itfcn h 4 de zeden en gewoonten van de bewoners Ook Constanza de groote RoemeeniclM Donauhaven aan de Zwarte Zee is een beschouwing waard k kunstzinnige gevoel van de Koemenen is voortgesproten uit de herhaalde oorlogen die het land teisterden en die de menscf5en tot inkeer stemden en bezielden met het verlangen naar een hooger geluk dat niet van deze aSrde is en een onvervreemdbaar bezit vormt Daarin vonden zij een innerlijk tegenwicht voor de verschrikkingen van t uiterlijke Men heeft er den tijd Hierbij komt nog iets wat de Noord Euro peanen eigenlijk alleen bij name kennen bet begrip ledigheid vrijen tnd De vruchtbare bodem levert wel zooveel op voor het levensonderhoud van het gezin ook al wordt hij niet zoo stipt en zorgvuldig bebouwd dat men roet een mmimum aan arbeid kan volstaan De groote hitte m den zomer maakt het werken van elf tot vier uur onmogelijk en zoo blijfl er tijd te over voor de fantasie en de rust Eerst bij bet dalen van de zon gaat men weer aan den arbeid Vervolg op pagina 7 D IT rijke land moet door den Schep per geschapen zijn toen hij in een zeer goede stemming was want de natuur hééft hier met kwistige hand haai rijkdommen uitgratrooid geweldige gebergten vruchtbare dalen en vlakten rond den Donmi en zijn zijrivieren en dan de kust welke zich in hondéra en éen gedaanten aan ons voordoet aldus schreef eens iemand die Roemenie had b ocht En of dit alles nog met VoRjlbende wka werd dit land bovendien nog eén heerlijk kMmaat geschonken dat afwisselend tusiciien tropische warmte en nachtelijke koelte de bewoners van het land toch niet zoo heeft verwend en daardoor traag heeft gemaakt al bijvoorbeeld de volkeren langs den aequator Dientengevolge schgnt ons de Roemeen min ol meer verwant als kind van zijn klimaat dooi z n vlijt en lust oro iets tot stand te brengen terwijl een merkwaardige aanleg voor het schooners deel des levens aanwezig is welke onder meer tot uitdrukking komt m een bonté volkscultuur in rijke kleedrdrachten Het wU den bewoner van Noorderlijker rejionen voorkomen alsof de Roemeen in zicM vereenigt den drang naar daden van de Noor smSÊ JÈm tlÊmfJ iii m Êmm im V f£i m Juk sus B iiM ii i gi t 4 Êtm MHÉüi eenvoudige leemen woningen met prachtig besneden houten deuren en de bewoners in overvloedig rijk geborduurde gewaden menschen die onverstoorbaar rustig hun dagelijksch werk rrichten en de vrouwen en kinderen die bij elkaar zittOT voor de huizen druk m de weer met fraaie handwerken dan zou men den tijd willen stilzetten opdat nimmer de machine en het geraas van het moderne leven hier hun intocht konden houden Bij het binnengaan in de eenvoudige huisjes die graag en met alle bémin Bij de foto 5 Dt werktlermarkt in BoekarttI Op ten btpaalit plaeit kan man altgd vrouwen einden iie gewapend met bezem en emmer wachten ophaitorottwen die haar halp komen inroepen Scherl s Btlderdtenit nelijkheJcf den Roemee eigen aan vreemdelingen word getoond staat Kn versteld over de zindelijkheid in de vertrekken Een bonte hoeveelheid van handgeweven en geborduurde kleeden en kussens vonaen bét sw de recepten gaan van geslacht op geslacht over evenals de aanleg om dergelijke ingewikkelde patronen te ontwerpen Deze stammen alle uit de natuur gestyleerde dieren planten en sterrenbeelden overgeleverde teekens met historische beteekenis De samenstelling van kleurep en lijnen schijnt den vrouwen aangeboren te zijn Kleine meisjes ziet men er reeds op een witten doek de bontste tafereelen borduren zonder dat zij er een voorbeeld bij hebben Zoo worden ook met Paschen de eieren bestreken met zachte kleuren dikwijls 2 Boortorens van petrolenmbronnen Keystone 3 De IJzeren Poort waar de Donaa den bergrug der Karpalhendoorbreekt Holland 4 De Donaa bg Casane waar hy taaehen de Zmdelgke Karpalhen toorttroomi SeherVt BMerdteiut van een geometrische precisie Ook het Roemeensche aardewerk verrukt het oog door de prachtige kleuren en ornamenten De fantasie schept hier zonder dat men ooit in herhaling vervalt en men zegt wel dat dit i