Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1940

TW££iM £ SLAP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1940 njAmLUX IlittVS PBnWKBrCKI VOO ZOKÖt Vté PSsrv Iterfc ofes worgrns rti de aroBds ftJO uur de Wiaw des im J3B uur ds Y vj XViiX uit tekieerketk noep crreeMtAcnr Al luedikaBt vta de Ked Hervormde kerk alhier is bf roeBen de htoï J vajv VJIet candidaat te BI kensenaf Oowic ffirk a d I Js el riHLUSStEnKNT IBKINIMG Het aiIU sm ai van 3 de Jong schipper gedomkalicod alhier is gejandigd HDRGERLUKE SrAMD GetroBWtL Cteraid Trouwhtara M ia ext J rfiaima van ter Veiden 2 laar Hekendorp Aan den er H van der Grift is opgpdragea de bouw vsm eeft aiettwen hooiberg naast e hofetede bewoand rfow den beer G WobeK Voor eeaige wekeWiO de hooiberg door brand verwoest gWG gW NgC ra AFFELLSFBBBHKS Nu de pel8 rap worden Icrugen de bopmgaarden veel aantrekkingskracht voor hen die deze boomgaarden niet betreden mogen De heer V V deed aangifte bij de politie dat uit ziiB boiHngaard een hoeveelheid goudreinettenL ia eatvreemd tvBuasasxswxes voos zondag I fed Herv Kerk 10 uur de heer G de Pater g o te Haastrecht De beslissende slag woedt boven Engelands bart Londens belang vaar Albion OCVKÜIIfVUIIUV mmnmmmaem vom zmoAo tM Hersf KeA J u v hl it BiniftiiwvMt aajjBtBOimD J V Ae il n o X 19 VceisBtuxf Joir v Oiwet ee jt C VMboom GCmoUWD A X d Jofti C IK y tuaii C BuüeiMT ec £ tea Ifeeve OVSSUXltM C VeWuuzei 77 tran Botterdam ii M H iosbeek vün Benkum D lüia van HtórlemraeiVflcr X KoogCBdsom ea c it van atUerdu A Sebeer van B eiituxK W B V tesnea van ffatxAsBi J VBB SpcBgen van Waubngge A Sirike e tcMg yam Amitetdam S 11 IdKfeex ceJatemootc v r Ji C Haartm van lliRiInrtiet M BeMeftKt vu Uttedit H A v d Graal rm Betgi H DaBusKn aamt t Bertagabtmif A A i Susinga a Leiden C Ploaip naar HilvcrMn A ISattetm naar Assterdaai V J Kaardhoek osar Leiden D Baofendoem naar Waédinxvecn 3 M Ck ed i rt naar Ter Aar G VW ehaft naar Hilversum C itelaar üaar Berlijn Duutsehland VABKENSnWX r h onze gemeente zqn eenige gcwdlM vm mlEenapcat geceostateerA rwMmaamtmt voos wocns ac Geref Gem DJOn 6 uur ds Lamain uil Rotterdam WINKELS SLOITEN OM RAUF ACST Met ingsig vaa hedea zaDen d fakela veerk pjg de avesda halt 8 fcatoten xgas LOCKTWACHn BLUFÏ NOC IN wvHcrm Van de planneR lot ovprdrachl va den oditdienst ifer hnrhtbescher ing aan den opIxnrwdKcnst rar voorlanpig niets koróen Het vnj willig penoneri van de Inchtwacht blijft fus BBg in iiBctie Schoonhoven PRED1KB3ÜBTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v ni 10 uur n m 6 uur ds D J van de Graaf Minderheidsgroep Geen dienit Rem Geref Gem v m 10 uur Dr R Miedema van Amersfoort Collcté Kerk ea laricbting Geref Kerk v m 9 30 uur en n m 2 30 uur candidaat H van Rhün van Waddinxveen Leger des Heils v m 10 en n m 7 u kapiteine de Koy Stohrük FKEHK UBTEN VOOR ZONDAG Ned H rv kerk vjn 16 30 uur df B J Kanis Evangelisatie v m tS W en njn 7 30 uur de heer Gebraad g e te Ifievwe ToDge Waddiiunreen ntEDIKHEUB EEN VOOB AONDA6 Ned Herv Kej 1 xivx T s D i Steenbeek van Oudewaftr 1 30 nar de heer G de Pater van Haastrecftt Geref Kerk 10 en 6 uur Ds W 3 Chr Afg Gem 10 en 5 uur Ds N v d Kraats Rem Ket 7 n m Ite W P Zuurdeeg Vrije Ger Gem Woensdag 7 3Ö at fian Ds A W de Rover van Vlair dingen Het Neder la ndsch Dagbjad orgaan van NatioBaaT Front aefrt het waarschgnltfk dat de Nederlandsehe Unie de opvattiaiien van N F op verscheidene punten zal naderen en schrtift ÏH t veflwiid a n r Het is alleen maar geweneeh dat deze ontwikkeling aiet te lang dure cH dat de ook door ons en anderen zoo vaiig ffewolackte eenheid tuweten Néderlandsch nationale groepen aiet te laat tot stand fcomel Te laatr Ja iitdenfaadr Men begrijpt de v ulQltiKid atet kadien men dien vrees niet kioeatert Het zal zeker te Iaat zijn indien men slechts zou streven naar Wtere verstandhouding of nauwere samenwerking Het is geen ti d neer voor coalities erf kartelsr Hoe is de toestand Er is de NSB JDe ritderlaadarhe VBi en J atumaal Front Er is dan ook nog die groep dte zfch van llw beharlve het owJe portSgedoe maar dal is verleden wil antheadna Die groen schakelt ziclraelf ait Het gaat er dus om of binnen de mog kheden die de taestaad van liezetting aéa het Nederlandsche aoHüekc keven biedt de N S3 een es isi euav verdere ontwikkding zaf krf tt e dat Nationaal Front en of De NedertaodKie Xlnie zalk verkr gt De N S B heeft op het oosenblik zeer zeker het overwicht Ware zij niet bf eas volk gehaat vooral door haar on Nederland5ch om niet te zeggen antiHederlaadacb karaktefv dan zou er leecb nu ipaa nmnte voav andere msce tklwdeB va ontwikkcHac zim JMionaal Front hoezeer het uitgroeide io de afgi o tea maanden beschikt ook nü nAg niet over deo overvloed van mirtdelen waarover een NSB beaehikt Bet i ab ïfcderlandsche bewegftig een ietwat minder gemakkelijk te begrünen figoirr voer emc bfzetters ar aar het liceft wel het gezag van een beweging i t de huik naar den wind zet oméat reed jnttalang bc end is raanwer de bavegbig dtaactt Het weegt echter aaflctwtfcU aBIwi on dit aoanibfö cM r dn de N S B De Nederlandsche VftéeT beeft een te plotselinge taevleed van leden 9 ad en is te zeer ondpr den van de omstandigheden begonnen Bodkoop VKKIKW TU88CBEN 11 KN Qim minraisKUM te um 0 dkftai lel e teiAe aw aetea atf iwK eit daHcR Xie burguneesta dezer gemeente éeat namens de Duitsche weermaelit aarae dat zoo lan de Duitscbe berstte duvirt ttet verboden is zich Ituitcortuiis te bevinden van des avonds IHt verbod geldt niet uor het dienst h end rwr ed van den luchlbescherlUB dienst bedienaars vaii den godsdienst dotitorcB vroedvrouw en verpteegiters mita voorzien van legitiinatitbewijs VoMTts is bepaaI4 dat de oiienbare ge enheden aioeten wetden gedotot ee balf eU des avond t rwQl vergunningen tot dansea niet warden verleend SXSfillS DAL BWPE WEBKr L008HE0K Het aantsR ingeschreven werklooaen bedrag in de algdoopeo neek 64 van wia 40 boomfcweekers Vorige week warm deae apen resp 8S van wie S4 mkwcakera MIkGBBLUKE STAND GBBMIEM Cbrifttaia Ma garetlw d vm A Boer tm f V Mamt Aiida ria Catharina d van 1 F v Jaarst en 3 M Lotnren R e 1 J v B Wl ea 3 vair der Meer d Adrians Cornelia d van J van ingeo en C Cetera JTOKRTBOOWDf 0 A M Neder em ML H Scbiere nmxam P a vm der Lao V v D lieaman tfl HIT E kr Het beslissende woord De N R C r t w st efap dat er een oogeobittc zal fa ien en bet eogenUÜc acbiint niet meer zoover af d r BaBi u oiu volk gesprtricm moet jCTtdeii beslissende woorden voor ief geheele land Terwijl pan veler kant juist de neigior bestaat ran ut te bellen tot na deu vrede nadat de bezettinjg afgetrokken H Wij z iedert weken niet moede g ew wil ei i Ie hertialen het ia niet zaa lfcedl iw nraarto tgf l de to dat wmt h lot van on land bij en na den vrede zal worden beslist over SM lel iti btt en vAfa ten vrede vrav den beslist Het ataat e R teder vrV van bet vcrdn bdhwp van d i eotiof te hopen of te verwachten wM Ut wU daar waur voor volk en land in ziin geheel moet waeden opgduanct daar kan mm tiet nuel ladaa ses dia dat ef er de paate van NederUnd in het toekonatige Europa is beslist tx valt feitelijk niet meer aan te twpelen dat het een plaats zal i n in een ruimte welke dOOT Duitschland en ItaH Wordt inesricht MiaKhl i wil nten het oo we aanvaarden als feit Zooals oo t ét Colijn ons na de inceastortiilg nm Frankr eradm beeft Maar als f ii aKBvaard ia het met geaoez Het it eerst genoeg zoo heelt de RqhBCoaamjaaarte om ia zün rede van 36 Jol zegd wanneer dit inzicht vcrwor ven is met het voll tje geloof aa de Juistheid van deze ontwikkeling Dat betsrker onder meer dat wi fen moeé moeten hebben om nu opte komen voor de gevolfen welke di ptaatsverandeiing in Kiropa oc vcxw os leven na den viedc hebbenzal Dat ii heel wat moeiiüker dan daanvaarding vpn hel feit alleen Het beteekcnt dat wij ra de voorwaardelijke vrijheid welke de bezetting onsta t voor onze voll vrijheid moetenbesiïisen Het beteekent dat we moeten Ijesllwen terwijl de Ia ls er ndering i elk geval neg niet finitkfi Mawr zoo is het Waar is de partij de giorv é e MUt8e de moed bt i a z l W hadden de haa dit ï ef piet psrtlj een gpK zou z n d e tn v oordjn m ar hst Wij hidden de hoop ds en sfrm slissingen waarvoor de bezetter zich telkenmale gesteld ziet en welke hijdtet la ces ed sidnaii zin nemert to aÜHjMdeiilk konmsi uitgnaalcn kiNim de 1 Bet voer de de r staod de keu tm een ve r d ere ontwikk ïi in N S riel iag of in een ti tiaf tegngg adeid aan die der SM Wie m tt blind ia of zSeh bUnd houdt moet ifit toch wel iien Indien de zaken nu zeo Hfsenj dan beho w ni er in Nederland de ont heud w z onthMei wft g k efd alt sfcehfa twee greepeeriinpefi Ie de RJSJD en d NdfcrbMdscDe taiibeidclwieepngt Dne ma fÊI de Lrader zei de door tmm gta aJ M B t sseirtisliak naslaeimfk Waar het boe a ier hoe mets de le heeft dat r bij dieper onderzoek geen princi ieele versdnlTen best an waar het fen scBiin heeft dat De NcderUmdTche Unie après fotrt op onze begin len fraat stetmen gi t rtdt de werke üVheid dat er c l mf tu when TSf ïed ndscfte Unie cti ri tio wrt Front c p vratBSif BC nmmoencmK rmuam Seti Rcaen per boe Peethold 51 83 et WeiKlIand 1 J cf Hadley 83 et Vierlanden t 77 et Blar 1 1 n 24 et Butterfly 30 41 et Ste i Ü ü et Viüh Kordes 24= 34 et a a Boocb 30 46 et Baaalandia 17 Florex 5 et Juweeltjes 44 r Dom Rieken 4St 78 ctt Omse umph 36 S2 et Edith Helen H Oleria Maadc IS ÏO et ISlen Poul n S4 40 et Oranje Nassau 19 33 et 8 Monde 3 4jk et Mevr v Straa v Nes I Ig et lagHblosaw m et Qneen Itoy U m et B iy n a Men 45 7 et gemei tde rozeti 1 $ DIvewen per bos Chrysanten gr oemif a I M idem tros 18 15 cf iHa s 4 9 rt Aster 3 3 et teerblad ta cl H rsans Franeetti 22 28 et natis Ourandi ï7 m et idem Tr rik 83 83 S idetn Mevr Ie tre I OO 1 J8 Gondarak BCSCWBLaKC § AND orea Wrh J Tan M F e T de Oudès Jan Arie z Duran en W G Kor noever va A Maxdaniël en C de Mederlandschm m a ïders in DmtscMand Uit De W a a iP De Hi czbraderi Ke ik T wAge Uuid t mm werkeo vardicnea daar a peaeest e k geaa knn ea er m alia mo btttk taci sitcn d om dat dSïi vaji hun loon 1 c net OJBderhoud van de in uns A achtergebleven famiBe bratemd MkkU hV ii i H ern slpTi e d er i vi oor ep ji He vaar de tort tnst IjjiI e delraAt ver ufflh tkar tq ifonist ia lejf f i te bew aen Z iTtsn wD te aakter stondp toe no5 de krEwdit vindétt om oiia tot één wi iuitms te wrmarmen zoQ4mt c m on e partiien éa ptree J rsn Ki rtngt roodst van her en d r i T Tt rk kuaneir vsreani tti f on voBt in zjin eeheeT cwvatéen O i het daarvoor Skï te lathtT Uit het Liberale Weekblad Vele scheidingen die fn onze natje werden aangebracht waren kunstmattfte mattftescheidingen wawaa de volksziel in het weaen dn aaaft geeB é el had Wel werd die s iütkwain deer een scetarlsehea hartatadht aangewak kerd en door het stelsel der evearedige vertegenwoordiging begunstigd maar onze eigenlijke latente volkaeenheïd werd door dat drifven niet aangetast Het volkseigene deed zich ten onzent altgd gelden m i b verborgen klacht en geen sectarmme ken het vernietigen Ook i ï de eeaheid va ons volk aMifid geNeken wt s perfecte levens gaiua e Dat er e iök elders oak buten begaan a n £ e roo spoecF nn elijk moeten wwde heratdd zooidra wU ons l estuur weer in eigen handen hebben dat rijn wif ïTlemaal met elkander eens Hlettemin hebben de vier ceawefl bestuiaseitfhmr de uitdrukking is geleend van een groote figuur in den lande haar werk verricht y éBNMrtu rlijk jpeKikinatig samenleven tUMfiben de leden van de Neaerlandschè volksgenjeenseh p te beveiüpen Er is te weinig de aandacht vestigd op het feit dat de sterke v splinteriwR weikc w8 in an jrelitiék leven hebben aaaschouwd dikwyls meer een gevog wa van politiek dilettantisme dan van maerti e verscheurdheid TELKKNS als een groofe militaire acüe wordt voorbereid of op bet punt staat tot uitvoering te worden gebracht heett Hitler Engdand de gelegenheid getodeit tot e aeeoord getrouw aan zijn uitspraak v 30 Januari 1909 Ik gelcKif aan een langen vrede want welke belangentegenstellingen bestaan r b v tusscfien Engeland es DuitscWaad In die rede gat t ét basia v eei aecooed asei Engeland beer eo meester ia zijn wereldrijk niet echter in Europa eo zeker afet fn dat deel van Eoropak dat als bet Oaitaefaa levensgebied beschouwd wordt Hitler becit dit aardbod herhaald es zelis ten raatie aangeboden maar Bt eiand sloeg dit al EiHjeland wilde den oorlog ook na de Peolscbe nederlaag met beëindigen het wilde ook geea vrede na de Fraosche nederlaag Engeland wil dt rvechten Churchill zal liever naar hij zeide Londen in asch en ruines veranderd zien dan f De Trie groepat 1 f INDS Zaterdag 7 September raast nu de orkaan van vuur en ijzer kJ over Engelands hoofdstad Hoofddoel is de vernietiging van de havenwerken n de pakhuizen de we n en de fabrieken maar tusschenUggenrie woonhuizen worden mede het slachtoffer van brand en ontpioffrag Lootfeii wordt als het strategische kernpimt van de Bntsche mflitatre positie beschouwd Men kas ztch moelijk een denkbeeld vormen van de uitgestrektheid en het belang van de Landensrhe haven Enkele cöfers fderoverr In liet Londensche gebied wonen 8 miOioen menschen en zesde deet van de bevolking van Groot Biittanntè In de haven wordt een cfcrde el van den heeieo iBvo r g st en een vierde van den uitvoer ge l ada i 38 RtifUeeo tm vracht kwam er in 1838 Mnnetl de helft var den heefeir sinker rubberen woJinvoer 70 procent van den vlKKU vaer Dia wans noetca a Er zijn arbeiders die al a ait weken wegJzijn en van wie de vrouw neg steeds ge geld ontvangen heeft Wel is hit beschikbare bedrag in Itaitschlandf gestort Waar hapert het Waarom werkt die admiiuatratie met Vlieger Voor zeer vele gezinoen is de toes Hid zooals hij thans is een r ap rfch zelf een z en had ktmnen worde n voor bceede lagen vau onze bevolking wordt daardoor tot een bespotting Ligt de fout bij Ifederlandsche of Duitsche mstanties Heeft men slechts gelwuik gemaakt van het gewone clearingapparaat en het loon van die ariMders waaraf de vrouw en de kinderen wachten geheel op dezelfde wijze behandeld als de vordering van een of andere fïrma die gewoon is met betalingen op termijn te wérken Het gaat hier om een zeer groot sociaal belang en tevens om een zaak dié van de allergrootste beteekenis voor de politieke stemming hier te lande is Als die herfe zaak niet spoedig volkomen goed werkt zal de tewerkstelling m DuitschlMid een beon wcrrden van wilden haat JEen oraniddell k onderzoek is geboden En dan zect coneetie en dorimatige regeUag cms Kcmr vntHAAh M MOORDENAAR HARRIS door ABLOVA Nee dien avond vaa den 3en Cctofcer zal ik niet licht vergeten Ik had BMEl een paar vriei n op het Statien v plein een kop koffie gedronken en deavond was wewepraat niet ooverschil Bce dingen Tel era elf itir de kelloerowt een op wonden gezicht en een jrtra editie van de I ly TeU Taph laar ons tafelt kwinn en omt toeriepöat Harris ontsnapt wa HarrisT Uit het Pendals gtitieht Hoe fï dat mogelijk Wanneer riepen wil door elkaar Het bleek toen dat de gevaarlijke krankzinnige dien middag op onverMaarbare wijze eninapt was zonder sen enkel spoor achter te laten De heele püUtiemaeht van Daytea waa ge mobüiseerd en men verwachtte hatn spoedig te zullen achterhaleo Den ia wooers van D rt werd door de peiitiedutiMriteiten de raad gev t zich den verderen avsAd niet sHsder dringende noodzaak cv btraat te begeven en in dea nacht deuren vHi huizen en scbHfeii zorgvuldig te sleten Harris ontsnapt Het ka te c s wel eenige moeite om deze tijding i verwerken Ontsnapt nadat er weken lang acht op hem gemaakt wasten er een zucht van verïicfttiag Ip Mt g eele sb4 opgtBg taan aten ima euxiel Srgieten had Harrl die in een week i menseoen kozMaedig had veraMord met eea mes dat by met io z n zak M in een pakje bS z cb dn jg E iT iardig nptooBJ ira 7 r r e De ommekeer in Roemenië en de Ba Ikanp o tili k en aangevoerd worden langs wegen van 225 Wiometer spoor alteen io het havengeliied öe kaden zUn Cezame 75 km en met die van fe Theems meegerekend 100 km lang Over deze gigantisctae mvktpiaats aarvaa ea zeer gruot deel van het Cngelsche volk afhankeli is raast nu lag en nacht de vernieïingsstorm Zonder onderbreken keiaen de bitrichten over br ideo in obetaoks en pakkuizoi binnen simsdeuren z4b setroffen B de a estoteo taevcna jêmSs € bopen ebbe leeg zoodot de sefae pen op het droge komen De beand schijnt in het Londensche gebied de grootste schade aan te riehteo doch eok de ontwrirhting van het verloeer wreekt zfeh De tiewolkrag kas niet meer naar de werkiAaatsni en niet meer naar laris de winkefa raken oitverkocht en de melkvoorztening raakt in htt ongerede Het vnoitdarcnde luchtalarm maakt een normalen slaap inraogefijk Londen moet vreeselijke Hagen beleven De vlucht naar bulltn f begonnen maar moet grootè moeiH k heden opleveren Wswr kan men millipenen onderbrengon en hoe moet men hen transporfeeren zonder de aanen afvoer imit fevensnuhMefen en eraederen nog meer id de war te brengen Ongetwijfeld wreekt zich thans dat men een machtig verdeetii en pro ductieapparaat 09 zno n kleine o Wervlakte bijeea beeft gefeiacht Maar Engeland rekende eaeit op een aanval op zija hoeld es havenstad D E Diiüsche Aiikbooteo en hi4pkruisers vterken thant op gzooten afstand va de kusten De hidpkruisers dwiegen de EageiaGlien kort geleden dat de heele stad uitkeek naar den tangen mageren man bleotshoolds die met z gebogen gestalte door de straten moest sluipen eea pakje ooder den ann voortdurend in zichzelf pratend Nee ziJn signalement behoefde werkelijk niet meer vermeld M wardaac beginnen Begrijpelijk is dat onze stemming tot onder het nulpunt gedaald was C tijd werd verder verdaan met het becritisetren VMt de directie van het Pendale gtsticbt die scl ünbaar verzuirad had re neodiee voorzorgsniaatregelen te Wü braken om 12 i fe np Het waa eea fcoade troostelooze av aid een killr Btist benam ons den adoB toen wü ep bet Statioospiem stMMS B ettcaar aoedeB nacht wenadien Haastig liep ik teor de verlaten straten naar buis diep bi m fa jaa weggedoken Eenige keeren kwam ik surveilleercr e i Eenten tcfen Be nü in het voorbij gaan scher opnamen en ik was werkelijk opgetaeht toen ik mfln kosthiM naderde Maar opeens zag ik iets drt mij mijn si hredea deed inhouden Op een twinig meter afstand liep een man voor mij uit fen lange magere man met een gibb en gestalte Hu ii p aan den huizen kant af en toe onzichlbaar door den nist en entier z n am zat i iets wit icheraeren Ben pakje Maal wet m n laatstcB tw lel wegnani wa dat ik den man Kluidclvke kJmken be Mrdu uittMrcngen Hij prmtte in zich zelf Het aa een onzei aar lugaber geliüd dat mat oawUlekeurig deed hidveren M eerste intpala wa rcehtserakecTl te isakcn en politie te hatoi maiff dan ai de man natuorlvk nergens meci te bekesnen Nee mijn piieht was hem veondd te volgen tot k huip zou kunnen kragen Mijn voetstapr dempend mö zoovee mogslijk schuilhoudend volgde ik den man die naar een bs iaald doel onderweg scheen te zyn Het viel mii nog op dat hi mueiiyk scheer te loopeo waarschünlljk had hö zich bU zijn vlucht gewond Maar wie sche st nijn verbazaig toen ik iiem in e straat waar ik woonde de deur va i mijn kosthuis met een jleulel zag openen en naiir binnen zag gaan Ik herinnerde mij eensklaps met een schrik dat mijn hospita M vanavond voor ik wegging van n nieuwen kostganger had verteld wicn ze zooJuist de leegstaande kamer naast de mijne bad ve hintfd Ik bleef staan terwijl angstaanjagende gea ehMn ntü b tarmèm Uteris en ik onder era diMi naast elkaar l fet Kletnie in t om vno dabewonirs in het kosthUi v ans de feest at te sneden Het zesde slaehtof tot hef veapi Sm va de vloot v een groele oppewiidcle ZQ dragen m doBode direct MJ W vnzwakking d kostverdedfjöBg va oot Britto nlë en het la A vraag f de v ftw mde Amerfkaansa torpedobuot tgeo die EngeJaad Iwtdl gekoekt voor tei afstand van a aiaWleme posittet voor de AnieilliaaBKhc kust situatie veel beter zuilen aiaken T gerjover deza aanwinal tast itiaoay het verlies van de Fransche vkiot wijl de Itallteien met hun duikboot in de Roode Zee opereeren betgMs de Engelscben tot nu toe onnltvo k baar aebtten fit crfeand met de odragett Mttc as n xwaien goihiag M Eï bet vertzrit faxt koning Cana uit aa ne ië ii detlniUet tm mde gekene aan den Bnv sdma iBvloed op dea Balkan De jooga koning Michael schijnt daarmee iufenaaien te zjja ZUn dieecte invloed zal niet groot ziia de staataieider licelt het ie zeggraa Ue ftaataletder te generaal Antoneacoe B jHCft xicb op dU n post gezet oB at es ia de loage antikapitatasiiscbe bewfgkig neg te weinig bouwende kracht zit De nanoea vat Cedeeanoie waren aneer agitators e idealtstm daa statenbeuwers TaA staat de bewrsiag ader baar huidigea aanvoerder Horia Sima gereed om posten te gaan bezettea ea baar deok beelden te vt wczenUiken DU bett kent volgens den rganvtierder dat dr macht vaa de spil aaa keel des Donau erkend wordt dat de Engelsche mvbiei verdwenen u ea dat de opbouw gt ïchiedt in kameraadschap met de la ideB vaa de ipu en volgens gcmeeascbappelijke ricbtsnoeren Zs0 wordt geteUefl eet Eaiaga mt ds NoertBnap tst den Bosporus vereeaigd om enkele leuzen waaracktsr Diataehianda ma bt staat Inmiddels woedt ap bi Iandt grondgebied dt boHssende itr d aan 4e aMrüt III wé mmmmmmmmmmmmmtmmm Il van twee agenten uit den mist ogiiéken en zelden Zal ik mij meer opgc lucht gevoeld hebben dan op dat oogenblik ïn er tele seconden had ft ben op de hoogte gebracht en faaaldci zU hua revolvers vdot den dag Maakt u maar open zei een vaa llM op fluisterenden toea inaai geen ge r otcn hffm A nskkW kragen voor hü zich kan verweren Behoedzaam betraden wjj den gang Het eerste wat wij hoorden was bil gemompel van een krankzinnige dl8 uit de kamer naast éi üiijne kwam H was een vreesaan gend geluid in df Baeirtelgke atiHe en ik moet eeUji bekennen dat het bart mU in de ksrf klopte Toen wij voer zün deur stonden kfli den wq enkele wotn den van vrat Rf zei epvanges eUmdeüagoa vOviaakt aal het iw betaald zetten Er klonk gcpiaa van ater en ik kW mij huiverend voorstellen boe Wj dat iBomeBt bczicwas het bloed ZQO nves al te wa aachen Maar na enkele eofenblikken WM het o geid lfll WB hmdelen gekomta Een fsracke daw tasea de deia tamdrie stappen en de agenten rf nd6ilade kamer Zü nebben ta r ol op dea raao die zich in een hoek viK het srtrek scheen te bevinden I vige spanning keek ik langs hen h en toen Lieten de agenten langzaam W vuurwapens wer zakken Er bev zieb een man fti de kamer iüderdiaa H zat op e i stoel en keek ons n een verbaasde uitdrukking op h et 0 zicht aan Voer hem op den p stcnd een watehkesn met water en deze koin mei water bevonden z s mans bloote voeten Er naast stonden een paj schoenen gloednieuw te zien ze glommen als spiegels suf Toen werd mgn b k naar de ta getrokken waarop een ipakje K was half geopend waardoor i men van een paar oude afgi iirap sclvoenen kon herkennen fas dat Harris Die oude man tot dat sullige gedicht WU keken elkaar eens aan man Urw z n geiticht opet as PU lÜk vertrok de stilte verbrak Non u toch hier be t agent kan i meteen wel een klacbt wegen W iKhting bii indiefwn Di J gen hebben mii i den maat 38 voor maat 8 aange w Nadnik verboden Aateursrecht voorbehorf ADVERTEERT IN mr BLAD AME rteu AA Cona Uen V It At