Goudsche Courant, maandag 16 september 1940

SPORTNIEÜW Énlen lietersen prolongeert zijn tit l BESUSSINGSRACE MET DE HOOG lumplMiMliaiwi der 6 S Wit 7 H Recour S f Sd te STv Ssr TnJ R V d Berg W Stoutenbeek Ue ten Zesdaagsehe In de ArgentijnscheH Evers Ofigegeven I hoofdstad gewonnen Kampioenschappen van Noord Holkmd Matige prestalies dóe Blank staan de zeilen tegen de grauwe lucht f n i f W da um 1 de HM utttMktMdiMaMMlMV r iiattcrdui wi MmtrM enlwi Hf 1 hti Wi d J deer MMliMtt iZverielMii dHHiMHi een HMtelilhlMM ilw n tro w iSTungemeld en viel n der Wilt te ÏJm O w nlet doen wn iljn L itart hetgeen preele evenveel wM In iM Het eenige verschil met toen dat nu d gezeild met lohepen i iPwidoen Mn de gewijzigde Igemeene I L w oerKhrlften v n den Noord Neder rjliicht Weteriportbond hetgeen de I iMre kreohtmetlng leer ten goede komt De eerste race Zaterdag oegon met een ri r t siraHen wihd uit hel westen die irfti e kopje deed loepen en hoewel t Eer op den middag een nelging tot a Euwen viel waar te nemen was het toch n ideale zeilmiddag Daar profiteerden i Solenajr en de Hoog dadelllk van en K Molenaar het door een paar minder Sukklse Btogen tenslotte tegen ijjn conS ïêni niet houden bet bleet toch tot het I SterlaaUte moment een leer spannende Pietersen de Utelhouder 1938 itrijd Elide jn de achterhoede maar avontuur fc Joed en eindigde al derde In verband ZiAe windrichting werd voor de twMde me inplaats van den gebruikelljken vier JLk een driehoeltsbaan met een mooi UM rak tik in den wind gezeild en daar Scwrsen toen WUkbaar z n nieuwe l iheepjc aardig In bedwang kreeg ein lïjde hl onbedreigd als tweede De Hoog lSSe t aangezien hl van Di l niet kon UeiD krijgen genoegert nemen met ae dtrde plaats zoodat Pietersen en hij met Zn behoorlijken voorsprong van talrijke Binten belden hadden er 38 verïamejd Se derde race op Zondagmorgen konden Vlal had In het begin van den middag i II pech gehad In aanvaring met een l ituk drijlJióut gekomen verspeelde hü 1 roerblad welke schade zoo beduidend I was dat hij van verdere deelneming E Hoest afxten De uitslagen van Zaterdag waren Eerste r ce 1 A de Hoog 24 ï H lolenaar 18 3 Ch P tersen 15 4 G van Dijl U 5 C van der Velde 10 ir OW 9 1 7 A Hofkamp 8 8 D PMhna T 9 J Scharj Hti 6 W W Tweede race l Cb Pietersen 23 2 6 van Dijl 17 3 A de Hoog 14 4 f Beynders 10 5 J Scharphuls 9 t C van der Velde 7 D Postma O S A Molenaar r Oly 5 10 A Hofkamp 4 De tweede docj He slnig peil er In dit Jurgetijde op M weer valt te trekken elt de abrupte Mirgtng van aan Zaterdag met hardan M d naar aan Zondag met rasanbuian MM op afbatalins en telta al en toe a I Mei gebrek aan vlaagjaa wel bewezen Hst itllle weer dat aanvankeliik traaf i ni noopte de wadatrlldtaldlng den der n start den eersten od Zondag voor 1 kapig uit te stellen en toen na een hall Mr de ioheepjes alndelljk van meet kon n gun blaak Aaol t nog dermate srllllg b lijn dat man voor één baantje ange I Mr een uur noodig had toodat afkar ilg tot twee ronden moest volgea Bet was weer de Hoog die zich als I lalotonleider opwierp en hoewel Oly in 1138 een van de pretendenten voor den tlttl die er Zaterdag vrijwel niet aan te i ti was gekomen thans plotseling onfwerstaanbaar kwam opzetten vormde Ifl laatste toch geen werkelijk gevaar voor weglooper Oly kon het len langen B tegen Pietersen niet bolwerken en l overmaat van ramp schoof Molenaar een langen slag ver den Plas in had lOvontuurd bij het ronden van de laati Ét ton nog net voor hem langs Het énen stand van laiien werd het steeds taarschljniijker dat de Hoog en Pieter1 de uiteindelijke candidaten voor den Isalil zouden worden en toen In den loop I de vierde race Inderdaad Pietersen f onder dralen tusschen uittrok gtng btt er verder alleen maar om of de Hoog é saak verder voor zichzelf zou klaren t lukte in den oeglnne maar zeer ma Hg vmnt voor hem rat Oly en achter PitUrtt hem Holenaar Een loefpartijtje deed deawalUeren uit het peloton die er nogzoo n beetje omheen zwierven dra verdwijnen maar op dat moment stond ookgelijk vast dat Oly als tweede niet meerte krijgen zou zijn Bij deze kampioenschapswedstrijden is echter ook de derdeplaats goud waard en dus kregen de Hoogen Molenaar het prompt maar met afwi iselend succes met ellïaar aan den stok een kamp die iiï het voordeel van deneerste eindigde Daarmede was het pleitdefinitief beslecht zoowel Pietersen alsde Hoog hadden een dusdanig aantal punten verzameld dut geen der anderenmeer iets in de melk te brokken liad ookniet Molenaar die het overigens lang nietslecht had gedaan De eindstrfld Zoo kwamen in den eindstrijd de Hoog als nieuwe pretendent en Pietersen als eenige vertegenwoordiger van het driemanschap van 1938 Pietersen Oly Scharphuis dat ai met al eigenlijk wel erg heeft teleurgesteld want Oly bezette in het klassement toen de vijfde plaats en Scharphois heeft er steeds zoo weinig van terechtgebracht dat hij zevende was tij On er wel zeer ongunstige weersomstandigheden begon de beslissingsrace Na de regenbultjes diefden geheelen middag niet van de lucht waren geweest werd bet geruimen tijd bladsUl en men kent de omstandigheden dan de zeilcapaéiteiten van den man aan den helm tok worden wel niet heelemaal op nonactiviteit gesteld maar zij staan toch in géén verhouding tot bet voordeel dat met het profiteeren van privé vlaagjes geboekt pleegt te worden al is bet productief maken daarvan natuurlijk ook een kunst Bovendien kreeg de bries zulke rare kuren dat alles wat er te kruisen was af en toe radicaal kwam te vervallen en de race neerkwam op het elkaar naloopen over volledig bezeilde rakken Aangezien Pietersen na den start het eerste vlaagje had gekregen kon hij langzaam maar zeker zijn winst consolideeren en zelfs een kletterende regenbui met onverwachtharde wlndvegen in de tweede helft van de laatste ronde kon daar geen verandering meer in brengen Zoo heeft Pietersen in twee keer een bijzonderheid den van Peltwisselbeker voor goed gewonnen verdiend en met eere Rest tenslotte te vermelden dat de organisatie bü VZOD als altijd weer in elk opzicht tip top in orde was zoodat alles op rolleties liep De uitslagen waren Derde race 1 A de Hoog 23 1 Ch Pietersen 17 3 H Molenaar a 14 4 F Oly 10 8 H van Dijl 9 C van der Velde B 7 J Scharphuis 7 8 W Reynders 6 9 A Hofkamp 5 10 D Poslma 4 Vallen af voor de volgende race A Hofkamp en D Postma Vierde race 1 Ch Plel Tsen 21 2 F Oly 15 3 A de Hoog 12 4 H Molenaar 8 5 G van Dijl 7 6 W Reynders 6 7 C van der Velde 8 8 J Scharphuis 4 Aangezien de totalen van Pietersen 76 en Molenaar 73 door de anderen niet meer kunnen wnrden bereikt blijven slechts deze twee over Vijfde en beslissingsrace 1 Ch Pieter sen 15 2 A de Hoog 9 JOLLENKAMPIOENSCHAPPEN OP DE KAAG N g fcea besGMHiff Op de Kagerplasen begonnen Zaterdag da jaarlljktiche leilwedstiijdeu om de kampioerujchappen in twaalfVoetsjollen en olymptajoUen Er ttond een zeer harde WestenwiniS waardoor er eenige booten omsloegen In ver band hiermede werd In iedere klasse lechUi etDmaal geatart De uüslageo wareo OlympibioUeo 1 BorgerhoH Mul d r 2 Daan Kagclieilsnd 3 De Wit Hecourt 5 Stouteiil eelt 6 Bollemeijer De Gebrs den Berg doe gen om lerwijl J Bier en tt gvers reeds op den beeqweg den atrijd staakten wegens te grooten achterstand Twaalvoetsjollen L Daniels t Van t Oever Schaap Landman eb Bini Kagchelland opgtgeven Zondag moesten hij vlagerig weer en onder 8l elijke regenbuien de wodatrijden voortgezet worden Ëen bealissiog voor de titels werd evenwel nlat verkregen zoodat Zaterdai en zoo noodig a s Zondag de wedstrijden zullen worden beëindigd 12 voetsjollenkla8se 1ste lax 1 G Landsman Da Kaag 2 J van t Oever 3 R Kagcballand Ktalingcn 4 W DaAiele Jr Kraliiigen 5 C W Schaaf Sneek 2de rare 1 G Landsman i van t Oever S W Daniels Jr 4 H Kagchelland C W Scbaap opgegeven Sde race 1 C W Schaap l G Landsinan 3 W Daniels jr J van t Oever en R Kagchelland opgegeven Olymp aiollenklasse Isle race 1 P H R Borgerfaolf Mulder De Kaag 2 S de Wjt Zaandam 2 H Evers Haarlem 4 J Bier Haarlem 5 D Kagchelland KralinKen 6 E H v d Berg Amsterdam 7 J R T d Berg Amsterdam 8 H Bollemiyer Amsterdam H Recourl Ameterdim opgegeven W Sloutenbeek De Kaag niet gestart 2de race 1 i Bier t P H R BorgerhoH Mulder 3 H Recourt i H Evers 5 H Bollemefler J R v d Berg 7 K H v d Berg S de Wit W Stouteniieek o l gegeven D Kagrhe lan 1 uitgesloten na protest van B Mulder Sde rare 1 1 Bier t H Bolle meijer 3 E H t d Berg 4 D KagcheUanl 5 P H R Borgerhoff Mu het slechte weer De alntenwin t Amsterdam was door de vele reg ens der laauitc dagen volkomen doorweekt xoodat het geen verwonderinebehoefde t wekken dat bil de dlsUrtctskampiuenachappen van Noord Holland bUlondere verrlclitingon achterwege lileven Aan het programma was oorspronkelijk een nationaal nummer toegevoegd n l de 10 x 100 meter estafette on het kampioenschapvan Tijdens de wedstrUdeo vielen er nog ware bulwi aoodai twan veld In aueds slechtere conditie kwamen t verkeeren Indien men deae ongunstige factoren In aanmerking neemt vallen fle prestaties op sommige nummers mee De A V 23 noteerde op df 4 X 100 meter en tl d van 43 3 sec nog 0 1 sed sneller dan bij de nationale kampioenschappen wdke in heel wat betere umstandigheder werd gehouden De magnifieke wlsseltechniek van de Amsterdamsche vereenlglng viel weer duldelUk waar te nemen Dit seizoen moge niet belangrUk lUn wegens weUüg toppreautlm t U de cracks Korfbol KORFBALÜITSUGOI AthJetiek Landenkamp Italié Duitschland i I y I M II II De uitslagen van de gisteren voor der Ned Koribalbond gespeelde wed strijden rijn NOORI HOLLAND Eerste klasse Swift DVD 6 S SVK Westerkwartier 3 fl Sportief OosterkwartJer 5 8 Tweede klasse A DTV Olympla 7 4 Samog DDV 4 1 Vogel ROHDA 5 5 Excelsioi Bilthoven 3 5 B Sport Vereent Amsterdam Zuid 1 Hercules Archipel 3 13 Derde klasse A De Tovers Samos 2 5 1 C Zaandam Zuid Haarlem 2 2 Koog Zaandijk S Amsterdam Noord 7 Ready T Sportief 2 0 4 D Sparta Oosterkwartier 2 O 3 B Nieuw FloraDTV 2 3 8 f Sport V 2 Oosterkwartier 3 1 8 F Allen W J Amstelódamum 2 S 6 S wift ï SVK 2 4 2 ZUID HOLLAlfD Tweede klaoc B Ons puis 06CR J 9 Derde klaas C Sperwers Merwede S £ y fae rdy gingen naar de Dultschers terwijl de Italianen w er door hun betere wissellechniek de x 400 meter estafette wonnen In iMt aindklBiscinnit won Diittastiland tmdott mat 4 3t Punten De wedstotjden weiden Zondag door 000 toeschouwers bijgewoond Schitterende prestaties i aan beide kanten Lanzi in topvcwm ADe crocks naar Milaan i R Septtinber a A woj en te Milaan WW interessante Intamattonale athletiekwedstrjjden gehouden waaraan de beste athleten van Duitschland zuUöi Inemen 04i de recordhouder RudoU Ibrblg alsmada Hareid Heljerowiej Otto Eitel Heins Trlppe KarlHelnz Berg en Rudolf Olötiner Boven Sll2 e Mauerweyer en Eriks Bless ultgenoodigd Waarvan evBi we nog nteU tmststaat dal gl werkelijk zullen starten De Italianen rekenen bovendien nog op de Inschrijving van goede athleten alt Finland Noorweg i en Zweden en vrtflen trachten den nnschen J Taste MaW te laten starter Op de 400 meter kan men oonleuw L S S S l verwachten tmschen Rudolf Harbig b Marlo Laait Voetbal Geldig of ongeldig De Duitscbe ploeg heuft Znterdag In het Hussolinl stadion te Turijn op den eersten da g van den lenden atbletiekkamp ItallK Duitschland reeds een grooten voorsprong genomen Deze had nog grooter kunnen zijn indien Harbig van de partij geweest was NU had Lahzl geen moeite de 800 m te winnen zijn tijd van 1 min 50 sec duldde er overigens op dat bU In zeer goeden vorm was Brandseheit werd tweede in 1 min 52 S sec Een verrassing leverde de 4x100 meter estafette op De verwachting was dat Duitschland dit nummer zeker zou winnen de eerste drie loopers van de DuitBChers slaagden er evenwel olet in hun tegenstanders voldoende bij te houden toodat toen Meilerowiez als laatste man startte de achterstand reeds te groot was Wielrennen WEER EEN ZEGE VAN SCHULTE Voor de vUfde maal werd Zondag de ronde van Princenhage verreden Gerrit Schulte toonde weer eens welk een groot wegrenner hij kan zijn Op dit zeer zware traject van 88 k m slaagde hij erin op zijn tegenstanders een volle ronde van tM meter uit te loopen Bij de amateur w s bet weer de Rot terdammer Cht Smits die de overwinning wist te behalen Het ging dezen keer niet zoo gemakkelijk de eindsprint moest tenslotte de beslissing brengen Hierin toonde de Rotterdammer zich de sterkste voor Verschuren n Bravenboer De uitslagen hiMen Profs 1 G Schulte Cs Hertogenboscb 88 k m in 2 uur 16 min 51 8 sec Op 1 ronde 2 J Braspenninx Princenhage 3 A StMnbakkers St Michielsgestel Amateurs 1 C Smits Rotterdam 60 km in 1 uur 34 min 48 1 sec 3 P Verschuren Rotterdam 3 W Bravenboer H I Ambacht i Alle overige nummers berden echter overwinningen voor de Dultschers en zelfs slaagden zij erin op drie nummers de eerste en de tweede plaats in te nemen Vooral de werp en springnummers lever den den gasten punten op Glötzner en Haunzwincicel baalden beiden de 4 meter bij het polsstokhoogsprjngen Storch en Blask lieten hun tegenstanders bij bet kogelstingeren met worpen van 51 71 en 53 79 meter ver achter zich terwijl Trlppe en Bongen hetzelfde deden bij het kogel stooten met worpen van resp 10 60 en 15 21 m Emma en Vios voetbalden Op de 400 meter horden en op de 8000 meter boden de Italianen meer tegenstand hier slaagden zij er ten minste In de tweede plaats te bezetten al konden zij tegen de winnaars niet op Eitel liep de 5000 m In 14 min 51 2 ec Mayr deed over ds 400 meter horden 54 3 sec Nlettegensteande alle wedstrijden voor de competitie van den Nederlandsche Voetbalbond waren afgelast werd Zondag in afdeeling A voor dS tweede klas één wedstrijd gespeeld Het is evenwel nog lang niet aeker dat de strijd tusscfaan Eimna en Vit te Dordrecht gestreden geldig zal worden verklaard want naar WIJ vernamen heeft Vios tegen de vaststelling van deze onhnoeting bezwaar gemaakt en zal de Nederlandsche Vo talbond dus dienen uit te maken of Vlos m werkelijkheid de nederlaag Var iLil If i S op rangUJstje te noteeren krijgt De Dordtenaren waren over alle bilet sto ker en bet was derhalve een Mnzijdige ontmoetlne waarin Van WeInBe begon den hatMck te verrlchtao en Schmlt daarna nog tweemaal doelpuntte sooda de rust met een voorsprong van 5 p voor Emma Inging iL höTvattlng Bleef Emma kaar overwicht bdtouden en geleldeUlk wlgdM de doelpunten elkaar op Nadat v d G P tot tweemaal toe het doel van de Hagmaan met succes had bMtookt stvgden S 3imit en t i i yoor nog eendoelpunt en tendotte was hét V der Gijp dia nummer 10 voor lijn l kenlng nam Het begin van de Hagenaars was dos Jerre van fraai tenzQ d H VJ baar nog een kans j aft ao bet Miaotn beter te Op den tweeden dag hebben de gastheeren zich beter geweerd waardoor eenige punten van den grooten achterstand ingeloopen konden worden lAAGSCHE IE BUENOS AIRES ZE Ook san den tweeden Zesdaagsehe welke te Buenos Aires werd gehouden namen verschillende Europeesche renners deel Onz landgenoot Van den Broek was gekoppeld aan den Argentijn Stcfanl en eindigde met vijf ronden achterstand op de vierde plaats Umti Lanzl bewees opnieuw xljn uitstdcandenvorm op de MO meter in een prachtigotstijl loopend gaf hij tljn tegoutandersgeen schijn van kans Zijn tijd van 441 Tsec Is de beste van het jaar Be4 elt datLinnhoff als tweede aankomende 2 sec langer liep zegt voldoende Beviacqua liet zich op de 10 000 meter niet verrassen In tegenstelling met Zaterdag toen hij tegen Ettel niet op kt had hij zijn vorm weer gevonden en won overtuigend Verdere verrassingen leverden de Italianen op bet verspringen waar zij een dubbele overwinning behaalden Maffei en Pederxanl wonnen met resp 7 63 eo 7 25 meter De 100 meter gaf een zeer spannenden strijd te zien Alle loopers gingen vrijwel gelijk op Meilerowiez kon zich niet los mal n van zijn tegenstanders Het slot was dan ook dat allen denielMen tijd maakten waarna Melerowiez als winnaar aangewezen werd De Dultschers Trippe en Wotapek moesten de meerderheid van Consollnl erkennen op het discuswerpen De Italiaan wierp de discus 50 24 meter Het speerwerpen leverde een dubbele overwinning op voor de Dultschers door middel van Loose en Pektor met 63 84 en 63 88 meter Het hoogspringen de tSOb NOORDEUJKE EERSTE KLASSERS VERWERPEH NOODCOMPETITIE Het Duitsch Italiaansche koppel HOrtgen Di Paco was verreweg het beste uit het heele veld met drie ronden voorsprong op het Deensch Argentijnsehe koppel ChristensenMathieu en het Belgisoe koppel Deneef Huys legden zij beslag op de eerste plaats Hetzelfde Atlit iet Matt nttfttmgmg Hoewel r isteren ook in hst Noor den niet ia gespeeld is Gronjugai toch het tooneel geweest van een levendige activiteit der voetballers Onder groote balangstaliiig n 1 van de lijda van de eluhbesturen w r den daar in bat hotel Bttti T rsdnUende b 9 rekiog B gahoudea ifr en doel hadden de door bat Aide lingabestuur geadviseeide noodcom petitiea in Afdeeling V alsnog t varanderen In gewone competities De aeV e daartoe ging uit van de VereenlginK van Noor JeIQke Barste Klaaoers welke bq monde van haar voorgitter dra heer Mr B I Bld te haar bezwaren tegen h t besluit van het diatrietabeetuur formulaarda Hdawai da afstaodea tuasohen OoatalttkGrooingen W V V Vaeodam IL C en Friesland Snedi Heereaveon Leeuwarden groot zjjn aal men toch voor de moeilijkste trajecten henilDe ter beschikk ng kunnen krijgen Bovendien tullen in dergelijke gevaOao de aanvangsuren der wedstrijdeB knanen worden varvroegd n lal men 4f ver a reigen kannen tndéelan op die dagen waarop het meeete dagUabi valt Een noodcompetitie zou zoo oor deelde men de thans Ie berde gebrachte moeilijkbeden toch ok dj het tn iets mindsra mate gevan gi de publieke belangstaUing dooden Mi n gal het voetbalbedrtjf op gaof moeten houden de imwaran ttfml moeten overschatten en een h teling van het vorig jaar dienen te voorkomen Van den kast van de tweed n derde kl 8sei 9 werd evenena d wensch greuit een normale competitie te spelen doch bier zijn de moetljjk heden der slechte verbindingen soc mogelijk nog grooter Het districtsheetuar heeft tenslotte de toezegging gedaan a s Woensdag deze materie nogmaals aan een ernstig onde zoek te zullen onderwerpen Mogelijk komt men Uiaoa oog tegemoet aan het verlangen van de eerste klassérs eon gewone competitie Ie organl weren evenals ztilks in de andere afdeelingen het geval zal zijn pQoriienspcMi DRAVERIJEN OP DUIM IGT de liniaereD t w a me n in Uetd e stroomen naar voren en dat is toch eicenlUk nog be langrUkcr want van hen hangt d voekomst der athleiick In Nederland af Op de 100 nieter waren hei allen jongeren die elkaar de eer der sege t etwlsften Ileyn van A V SS werd winnaar In 11 1 sec na In de serie reeds 11 sec te hebben genoteerd Op de 200 meter won de oudere Wil van Beveren voor de Jeugd ten zege welke ge makkelijk werd behaald Van Beveren no terde 33 6 sec hield enkele meters voor de finish wat In hetgeen ilJn tUd nadeellg beïnvloedde Het was voor de eerste maal dat hy dit seizoen op dezen afstand uitkwam DB DAMBR r e dames maakten naor verhouding beho H lUke resultaten Fanny Blankerii Koen liep de 100 meter ta 12 4 sec voor Alle de Vriea ia 12 5 sec en Uesje Konhig In 12 e sec Met Gerda KoudUs uit Rotterdam heefi ons land toch een viertal goede sprintsters die seker tn suat mogen worden geacht hei nationale record 4 x 100 meter estafette dat op 48 4 see staat te verbeteren mlu béhooriyk geoefend wordt tn de wisseltech iiiek Boksen CREVELD BUJFT IIIH DENGEWICHT KAMPIOEN WUly Albert van Sagitu stootte den kof el 10 95 meier Van de aas pogingen kwam zU vUf icwr boven de 10 meter ZU is ongetwijfeld meest consuntüte kogelstoolster van dit sf soen In vijf wedstrijden was haar gemiddelde I0£2 m met als beate prestatie 11 64 meter van de kampioene Ane Nlesing bedroeg het gemiddelde 10 to meter met als versten afstand 11J21 meter Op een vrij ongebruikelijken tijd van 11 lot circa half 2 werdenk Zondag in Gebouw Zuid te Rotterdam iMkswedstrijden gehouden Het plan is aldus speeker van tent dit seizoen meer wedstrijden met hetzelfde aanvangsuur te organiseeren opdat de bezoekers in de gelegenheid zijn s middags eventueel ook nog een voetbalwedstrijd bij te wonen Behalve een aantal amateurpartijen warfrvan vooral de onbe iHst gebleven ontmoeting In het zwaargewicht tusschen Liefhebber en N Diessen een harden strijd opleverde Was er een hoofdpartij over e ronden van 2 minuten voor nieu welingprofessionals Deze iwrtö ging om het middengewichtkamploenschap van Nederland tursehen Creveld 71 k g titelhouder en Wetering 71 k g uitdager Hoewel Wetering alle krachten Inspande om het kampioenschap op zijn naam te brengen slaasde hij daarin niet Creveld bokste met kalm overleg en hield den uitdager die aanvallend ontrad roet welveplaatste counterstooten volkomen In bedwang Het krachtsverschil tusschen b ide rivalen was niet zoo heel groot naar de puntenoverwinnina die na afloop der vastsestelde 6 ronden aan Creveld werd toegekend kwam dezen wel toe aangezien de kampioen met grootere nauwkeurisheid dan Wetering zijn stooten toebracht en ook zlln dekking beter veraonnle dan de teer strlldlustiKe maar niet altijd vonrllchtige uitdager De uifslag i waren Amateurspartijen Noteboom 00 k g wint door opgave na de 2de iwwJe van Verhoeven 64 kg De Dood 6 kg wint op punten van Volwerk 62 k g Spek 76 kg wint op p van Mes 77 k g Dyk sman 64 kg wint door dlsfcwalincstie van Kryger 3 kg tn de 4e ronde VolwerR 62 kg te en Leusen 55 kg onbeslist Ueihebber 78 k g tegen N Die sen 86 k g onbeslist Partij om het kampioenschap van Nederlsn middeneewlrht voor nletiwelingprofe Kionals Oeveld Tl k g titelhouder wint na ronden van 2 min o p van Watering 71 k g uitdager De l klsche athlete Pee Dieben nam bulten mededinging deel aan het speerwerpen ZIJ kwam op 3S 6S meter en sou met deze verrkïhtlng met verder dan de derde plaau zijn gekomen De belangrijkste resultaten hilden Dam lOO meter l Fanny Blanker Kuen SagitU 12 4 sec 2 Alie de Vries ADA 12 S sec 3 Llesje Koning Sagittal 12 8 See 200 Meter I Alle de Vries Se 8 sec 2 Lien Dammers Zeeturg 27t4 aec 3 Marie Kuniw Sagltta 28 sec Verspringen 1 Fanny Blankera Koen S SO m 2 Nel van Balen Blanken Sagittal 4 89 m 3 Marie Zeilstra Zeeburg 4 1 m Speerwerpen 1 I ien Dammers 35 37 m 2 Gerda Slis ier Saglttl 33 8 meter 3 A Rrt Volewlickers il 0 meter Kogeistanten 1 WUly Albers Sagittal 10 95 m 2 Stien van Leeuwen 7 eel urg 10 24 meter 3 Ans NIesInk Sagltta 10 03 meter Discuswerpen 1 Ans NIesInk 38 80 m 2 Stien van Leeuwssi 32 28 meter Hoogspringen l Nel van Bakm Blanken 1 50 meter 4 100 meter 1 Sagltta S2 sec 2 Ze twrg 61 2 sec Hecrm verspringen 1 Houtman AV 23 6 81 meter 5000 meter 1 De Bruyn AAC 10 min 27 4 SCO 2 Bakker AAC IB mtai 34 7 sec 4 X 100 meter estafette 1 AV ZS 43 3 sec S Haarlem 44 7 sec 4 X 400 meter 1 AV IS S mm 42 4 sec 2 AAC S min 42 S sec Hoogiqiringen 1 Houtman 1 80 meter 2 Wolvetang AAC 1 75 meter Discuswerpen 1 De Graat Zaanland 40 58 meter 2 Oreel APGS 35 79 m Soeerwerpen 1 Vui Kelken AV 13 49 W m l 10 X 100 meter eeta ette I AV 23 1 ai 51 3 sec 2 AAC 1 min 52 8 sec In de Zondag g ooden courses eDuindigt werden de vidgends prijzen gewonnen Madeleine prijs David O eig CA Oltshoom te Sloinpwtjk kuiaWd IMA Mlgnon iviJr Zampa van HZ Witt isen te AUonaar kjn fljd 1 90 1 Umm nt Aieala 1 Stal G r o an sédaal den B ag Milnesa rlia Koslr B clg G J v Oelsbout Pm te 3ravenhaga k m d Minerva prijs Amazone G eig 0 Poppen te H wovtoahocf kia tÜi 400 meter I Blok Olympla 52 sec 2 Itertbooro AAC S2 9 sec 200 meter 1 van Beveren AV tS t2 S sec 2 Schroeüer Haarlem 23 2 sec Kogelstooten t oreel 1S 2 meter ï Di Qraaf 12 7e meter 1800 meter 1 Koapmaa Haarlem 4 m 24 sta 800 meter 1 Van Jog Haarlem en E9 shiger AV 23 heiden 2 min 3 8 aec 8 Hsraians Haarlem 2 min 0 8 sec Polstokh KSpT ingem 1 Verkei Haarlem S 45 meter 100 meter i Heyn jkV tS 11 1 ec 8 Scheep Haarlem 11 1 sec S Houtman AV 23 11 2 sec 4 Zwaan ACC