Goudsche Courant, maandag 16 september 1940

7t KORT VERBAAL ET WAS EEN WONDÈrT W mttMio Kampioenschap van Rotterdam R Z C en S V H moeten beslissingswedstrijd spelen VMT iMt nrm li liMi niH tinnl Mp n Mtua un tnlwi ZwMüwmMtog mnn OMtiuh iwtnbM twM wmrnam WmM o iiuiU WM t ê lat R Z C tien liani i Hi kon noonmn tndiMi lU an V H wan Htl vfTd aeMar awi g li h wal an t Ot ntmaatMa tutten V H an Maat walkt tator an laM tc awM taipaaM alndl da M aan avtrwlimtoW MM 4 i vaar ife Hili Ranbarianaran tAffé daia In puiMantal galUk aM i ii iMt K l e OarlMlva art na M tan b Min twt i maatan ranttn iHMtBtaMd twttban dita lamc raiandanttn a aihaar lamMf aaduelit In bat haar sultaat Welke echter door Ch Turdoir werd gemist en toen even laier Hiucebroek het water uit werd gestuurd zag het er voor S V H vtrre van rousljleurig uit In weerwil van haar aümfrieke minderheid aag zi evenwel kaï door van Dommelen den gelijkmaker te Scoren Het ging hierna hard tegen hard Van Dommelen en van Polfliet kregen het met elkaar aan d slok en mochten op den kant afkoelen Veel verschil maakte dit met aan beide zijden werden kansen gemist door slecht schieten en de itand bleef verder ongewijzigd Kranig herstel van Maas K Z C dat zwder Regter verscheen voor wlBn P Krulthot Inviel boekte aJ poedig e n chtemtand door een ferm Kbot van VerhoeM Op handige wijze wist de Invaller eohter gelijk te maken waarna hij meteen kon verdwijnen on dat Regter die zich had verlaat door omstandigheden bulten zijn schuld zijn plaats kwam opeischen De bewoners van het Zwarte Plasje behielden In de eerste speelhelft de overhand maar door slecht schieten en uitstekend werk van doelman Imhülzen bleef succes uit Dat kwam aan de andere zijde waar Regter eenmaal stevig doorzette en de verdediging zoo in het nauw dreef dat zij den bal in eigen doel werkte Na d hervatting werd er stevig gespeeld tn elk opzicht wogen de partijen tegen elkaar op en er werd fel gestreden voor de overwinning Te fel sorts zelfs Eerst w een strafworp daarvtn het re Mau scheen hierna een gewiUIg slachtoffer van S V H te zullen worden De eerste aanval was al raak doordat doelman Kuhlmeyer een ver schot van Snoek verkeerd beoordeelde en liet passeeren En toen van Dommelen er kort daarop 2 O van maakte begon men zich af te vragen hoeveel bet zou worden Men vergiste zid evenwel in de matige kracht ran de club der Van Senussen Bontenbal die gelegenheid kreeg vrij op te zwemmen maakte er S 1 van en dr van Senus bracht nog voor de pauze met een fraai schot de partijen op gelijken voet Het schieten was ook nu niet de sterkste zijde van S V H en het was dan ook niet eens zoo heel vreemd dat Maas na de hervatting zelfs de leiding nam toen Joppe uit een strafworp tegen Verhoeff nummer drie op het bord bracht S V H begon hierna echter uit een ander vaatje te tappen Zij kwam geducht opietten en hoewel Kuhlmeyer zijn uiterste best deed kon hij toch niet verhinderen dat Hazebroek dankbaar profiteerde van een korte vrijheid en een schot inzond dat hem te machtig was Vrij liggend wierp Ch Tordoir vervolgens tweemaal achter elkaar den bal tegen de lat waardoor het vierde HUlegersbergsche doelpunt nog even op zich liet wachten Dat kwam tenslotte van den voet van Snoek die op fraaie wijze een verren bal van Verhoeff omhaalde en Kuhlmeyer kansloos sloeg Zwemmen Zuid Holland heeft geen nieuwe sterren Tweede van Een door kgkje bg den tIart voor de 109 meter Mchooltlag damet reehft Rie van Veen die beslag legde op den Htel De uitslagen De resultaten wSren 100 m borstcrawl dames 1 A Jung Zian 1 min lT 3 sec 2 A Kruis ODZ I min 20 sec 3 J Kleinoot ODZ 1 min ZO S sec Idem heeren 1 H Holsbergen HZ PC 1 min 4 5 sec 2 J R Rijsdijk Maas 1 min 7 6 sec 3 H Bijsterveld RZC 1 min 8 sec IM m schBolslag dames 1 R van Veen BDZf 1 min 27 2 sec 2 B Groenendijk RDZ 1 min 31 4 sec 3 M Luinenbank RDZ 1 min 33 2 sec Idem heeren 1 W Weyhenke HZ PC 1 min 21 8 sec 2 D van Seventcr Merwede 1 min 22 4 sec 3 G Bevers HGA 1 min 23 2 sec Schoonspringen dames 1 J Wolters ODZ 75 pnt 2 A Stok ODZ 72 50 pnt 3 A Foursoff Zian 61 16 pnt 100 m rugslag dames 1 A ten Broeke HGA 1 min 24 2 sec 2 D Heeselaars ODZ 1 min 25 4 sec 3 W Soetekouw RDZ 1 min 25 6 sec Idem heeren 1 H A Ramack RZC 1 min 17 sec 2 H Thomas HZ PC 1 min 18 4 sec 3 W Weyhenke HZ PC min 19 7 sec Schoonspringen heeren 1 N J van Putten RZC 63 66 pnt 2 J A H Dols RZC 60 20 pnt 10 X 50 m borstcrawl estafette dames 1 RDZ 5 min 57 1 sec 2 ODZ 6 min 3 7 sec 3 Zian 6 min 13 8 sec Idem heeren 1 HZ P C 4 min 56 9 sec 2 De Maas 5 min 15 8 sec 3 RZp 5 min 17 7 sec Wandelsport ZTnD BOU ANDSCBE WANKELSPORTBOND VV ar vele beoefenaars van de wandelsport zoodani door de gebeurtenissen zijn getroffen dat z j hun geheele uitrusting voor de beoefening van deze sport hebben verloren heeft de ZuidHollandsche Wandelepo t bond besloten op 19 en 20 October a 9 wandeltochten te houden waarvan de netto opbrengst ten volle zal worden aangewend om de zich in lijn gelederen bevindende g etroffenen weder aan een dergelijke uitrusting te helpen De Z H W B verwacht in verband met het beoi e doel dat op die tochten geen enkele wandelaar ster jal ontbreken De wandelingen zullen worden georganiseerd van Delft uit Voo nadere bijzonderheden kaa men zich wenden tot den secretaris van den Z H W B Harderwijkstraat 1T2 Den Haag of tot den secretaria afd prapaganéa Kod nri 3chestraat 75b Rotterdam JUNIORKAMPIOENSCHAPPEN ZONDER VERRASSINGEN Wannear ar argent aan nituwe toekomttige zwemster opduikt zijn de Junior kampioenachappen meestal de eerste redstrijden waar de aandacht op die ster wordt gevestigd doordat zIJ of hU met iKMfd en tohoudart boven de anderen uitttaakt loa figuur miste men Zondagmiddag In hat OoitalIJk Zwamhad aan de Vredenoordlaan te Rottentam dat geipaard is gebleven en mar nu onder auspiclln van Oe Maas voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog wedstrijden werden gehouden wedstrijden om de Juniorkampioenschappen van ZuidHolland Er waren wel veel insohrijvingen ar was maarmalen ook hardnekkige strijd tutsehen gelijkwaardige krachten er ras alt van ouds op de goed bezatte tribunes veel tn luidruchtig genhreeuw maar een uitblinker ster Mn van wie men kon zeggeni daar zullen we in de toekomst nog veel pleizier van kunnen belevtn wat er niet En nu zag men het gebeuren dat onze borstcrawlkampioene Sle van Veen die op den schoolslag stellig geen veelbelovende junior is vlinderend met haar sterke armen op dit nummer den titel behaalde met op de tweede plaats haar dubgenoote en eveneens crawlspeclallste Beppie Groenendijk Men zag het gebeuren dat Bamack man van naam op den crawlslag de 100 m rugslag won en dat Doortje Heeselaars exwereldkampioene schoolslag en Willy Soetekouw een van het klaverblad van vier dat de R D Z op de borstcrawl in het water pleegt te brengen resp tweede en derde werden op de 100 m rugslag dicht achter de winnares A ten Broeke die met A Jung op de 100 m borstcrawl dames H Holsbergen op hetzelfde nummer voor heeren en W Weyhenke op de 100 m schoolslag hebren de eer voo de jeugd gerekend in prestaties en niet injaren opeischte r Korflxd Chiiata ka KaïftaHMNid In zekeren zin dus toch Wrrassingen als men het zoo noemen wil Maar aan den anderen kant is al zoo vaak betoogd dat een uitblinker in een bepaalden tak van sport of op een bepaald onderdeel daarvan ook zou hebben uitgeblonken indien zij 01 hij zich op iets anders had toegelegd a i we In de overwinningen van Rie van Veen e s op voor haar onbekende num mers slechts een bewijs te meer zouden kunnen zien voor deze stelling Indien er echter tegenstandsters waren geweest van Ijaar eigen formaat toen zij aan het begin van haar loopbaan stonden en junior kampioen werden op haar eigen nummer zoutel zij het Zondag vermoedelijk todi niet tot een titel hebben gebracht En daarom moet men elgenHJk die OTwwInntogen mto t meer bebwirei al Bet da atmosfeer In n rond het bad webilg ruimte daartoe ZaterdagnUtfdag werden van ds aangekondMae wedstrijden gespeeld G K V Wftendenschaar 5 0 OranjeWH Rij terdan ZuW 1 1 no ba het pubUek Voor swMnw d to ïSil h we e kort voor den OOTlog viel te conidateeren toch ook een St van niet te onderschatten beteeitenia Willy den Ouden te Parijs qEZOND EN WEL Maar de familie van het Ned Roode Kruis heef vernomen vertoeft onze wereldrecordhoudster zwemmen sprint Willy den Ouden die bU het attbtcken van den oorlog genoodxaakt was uit Brussel naar het suiden te vluchten thans g seBd en wei te Parijs Athienek Fraaie zege van Holland Geslaagde clubwedstrijd van Minerva Dat het zoo zoatjet aan Üia wordt am het athlatlekteizeen te luiten bleek Zon dag wet op de llntelbaan Nenijto te Rotterdam waar Minerva haar stultingtwed itrliden organiieerde In weerwil van het overvloedige haroelwater werden op het doorweekte middenterrein en modderige UI nog zeer verrasMMde praatatlea bereikt Van stonde af aai i had Minerva in het totaalkl iaamant de leiding welke zU aerit op het voorlaatita nummer met t punt vwMhll moest afstaan aan het Lsidsch Holland dat mat haar Jonge ploeg sehlttarend voor den dag kwam Na een fraaie spannende 4x200 meter als slotnummér dat Nota als laatste man voor de Leidenaars veilig stelde werd Holland definitief winnaar met 156 punten 2 Minerva Rotterdam 144 punten i SHOT Den Haag 128 punten 4 AHC 28 Den Haag 115 punten 5 Achil les Gouda 104 punten en 6 Alphen AL phen a d Rijn lOj punten Met mpoiste nummer was ontegenzeggelijk de 800 meter Aanvankelijk ging Heemrood Alphen aan den kop maar op 250 meter gmg de Minervaan v d Lin den hem voorbij In het laatste rechte eind kwamen echter v d Ree Minerva Heringa SHOT en Slijkhuls Holland fraai opzetten vijf man stormden nek aan nek op de finish toe en het was de Nederlandsche ji iorkampioen Slijkhuis die wist te zege ieren in den uitnemenBen tijd van 2 min 6 8 sec zeven loopers kwamen binnen de 2 min 10 sec Op de 400 meter kon men den uitsteken den stijl bewonderen van den nieuwenprovincialen ack Veriooyxdie dit nummer echter met kon wifinen De 30ap meter was eveneens van goed gehalte Boere van Minerva leidde het veld zes ronden lang waarna de Holland man Visser naar voren schoot en Boere m het laatste rechte eind moest lossen De Leidenaar noteerde 9 min 30 sec De beide sprint estafettes w ren van beste kwaliteit Nota sleepte zoowe op de 4x100 meter als op de 4x200 meter de zege voor zijn club in de wacht maar ook op verspringen vertegenwoordigde hij zijn dub verdienstelijk Deze wedstrijd beeft uitstekend voldaan eo zal op aller verzoek volgend jaar herhaald worden vermoedelijk te Leiden De uitslagen Hier volgen nog de technische resultaten 100 meter I W Nota Holland 112 sec 2 Gols SHOT 11 4 sec 3 v d Meer Minerva 11 7 sec 400 meter 1 N van Schouwen AHC 28 52 9 sec 2 Verlooy Alphen 54 8 sec 3 Louwerens SHOT 55 2 ec 4 Zaal AIphen V55 7 sec 800 meter l SHjkhuis Holland 2 min 6 8 sec 2 Heringa SHOT 2 giin 8 5 sec 3 Heemrood Alphen 2 min 8 5 sec 4 F v d Ree MinerVa 2 min 9 6 sec 30OO meter 1 Visser Holland 9 min 30 3 sec 2 J Boere Minerva 9 min 35 5 sec 3 W van Bakel HoUand 9 min 53 8 sec 4 De Jong Achtlles 9 min 58 6 sec 4 X 100 meter 1 Holland Leiden 46 8 sec 2 SHOT Den Haag 46 9 sec 3 Alphen Alphen a d Rijn 47 9 sec 4 Minerva Rotterdam 48 5 sec 5 AHC 28 Den Haag 49 8 sec 4x200 meter 1 Hollahd Leiden 1 min 38 3 sec 2 SHOT Den Haag 1 min 39 6 sec 3 Minerva R dam 1 min 39 dsec 4 Alphen Alphen a d Rijn 1 min 42 4 sec Hoogspringen 1 H Sint Minerva Noordenbos HoU nd J Hoos AHC 28 allen 1 60 m 2 W Koster Minerva 1 55 m 3 D Boot Achilles P Schouten idem J van Schouwen AHC 28 P Prins SHOT en Derksen Holland allen 1 50 meter Verspringen 1 J van Schouwen AHC 28 6 19 m 2 W Koster Minerva 6 07 m 3 van Schouwen AHC 28 5 97 m 4 Eikelenboom Achilles 5 87 m Kogelstooten 1 J Mackaay AHC 28 11 75 m 2 S Boot Achilles 10 77 m 3 Remmeling HoUand 10 28 m 4 van Dijk Achilles 9 79 m Discuswerpen 1 S Boot Achilles 31 96 m 2 van Dijk AchiUes 30 39 m 3 A Boot AHC 28 29 58 m 4 Boekhout Minerva 29 50 m Speerwerpen 1 Prins SHOT 35 75J m 2 Remmeling Holland 38 65 m 3 D Boot Achllles 35 05 m 4 van Nooyen SHOT 33 05 m Juniores 100 meter 1 Osseman SHOT 12 2 sec 2 Verver idem 12 3 sec 8 Mol Idem 12 4 sec Meisjes 80 meter 1 A Noordraven 11 3 sec 2 M Lock 11 4 sec 3 C Janse 11 6 sec allen Minerva Heeren nieuwelingen 300 meter 1 H Stat Minerva 19 8 sec i v d SUgbel SHOT 39 8 sec 3 H d Unden Uinerva en van Hovea Holland 40 8 ee 1000 meteri t b m Oe Groot fSW 2 min S0 7 sec J C van Wingerden Minerva 2 min 56 ec 3 T Romein Minervaj 1 nUn 59 5 lec I Faieliennis orr JAAB BEN SEWOmi TAPEI TENUIS COKFETmB Oe haet Hlamatra ahnUUtC De HJdsonistandigheden zijn oorzaak geweest dat het eerste lustrum an den N T T B onopgemerkt is voorbijgegaan Ti dcn de vijfde jaarvergaUe ing die Zaterdag j l in Hotel Noord Brabaot te Utrecht is gehouden heeft e en vp alsnog een uitieuie tiM denking plaats gehiid ilnxdeu vorm van eon huldiging an don yoorzittci d n heer J I Hii mslra wien vicevoorzitter Stuiuph een voorzittershamer aanbood De verga lcnng keu de de jaBr erfciagen met woorden van dank aan desmmnstellers onveranderd goed waailla hej bestuur als volgt werd samepgesteld J L Hicrastra voorzitter D A I Sloof secrelar s C i Dpelder penningmeester F Stumpl virevDO zitler en secretaris buitenland Bir J Swart commissurisregle menten P Nieniantaverdnet oomm issaris tournooien wedstrijden enpers P A G Bakker compelltierlei ier De formatie der K T C werd L J BafcRenea voorzitte J van Raalte secretaris L van de Kar L Slomp en A Toet leden Besloten werd dat dit jaar een gewone competitie zal worden ver speeId lnoIU9ief jeen landelijke hoofdklasse Heti aantal A tournooien zal maximaal acht bedragen Deze worden iusdanig georganiseerd dat ook speeleters en spelers uit de kuststreek zullen kunnen deelnemen De ve gadering jprak de uitdruk kelijke wensch uit dat gestreefd zai v orden naar een eenheid in de Nederland che tafeltennissport Het overleg met R K tafeltennisorganisaties zal dan ook worden voortgezet Er werd in principe ean tournooi ohema vastgesteld dat onder meer een openingstournom voo Hilversum en het gebruikelijke Paaschtonmo ii voor Rotterdam intioudl De NederlandSche kampioent chappen zullen in Februari te lUrecht verspeeld worden Uit één afdeelina nlogen ditmaal ten hoogste 7 inschrijvingen per klasse geaccepteerd worden zoodat in alle aMeelingen in Januani vóó wedsttij den gehouden zullen worden Wielrennen VETERANEN OP FEYENOORD De oude Bras nog eerste klas Zondagmorgen werd op het Feijenoordcircuit aan den Krommt Zandweg te Rotterdam een nationalen rit voor veteranen verreden over een afstand van 48 k m 30 ronden Verscheidene veteranen die ingeschreven hadden lieten echter verstek gaan maar toch verschenen nog 14 renners aan den start Het bleek dat de oude Bras het nog l ng niet verleerd was want kort na het startschot liep hij alleen weg en wist zijn voorsprong regelmatig te vergroooten In de vijfde ronde glipte ook de Delftenaar Bos mt het peleton om op 200 meter van Bras te komen In de 20e ronde zakte hij af CBikwam weer in het Jpeleton Intusschen had Bras zich van de overwinning verzekerd door zijn voorsprong op te voeren tot een ronde De uitelat luidt 1 J Braspenninx Princenhage in 1 uur 29 rtin 24 sec op 1 ronde 2 P Govers R dam 3 A Bgl Rotterdam 4 C Berserik den Haag 5 W Buitendijk R dam 6 J Stentier R dam 7 H Bos Delft 8 G Koopal R dam 9 S de Grijp R dam 10 H van de Beeken den Haag 11 W Jonkman R dam 12 T Ruyghaver R dam 13 R C lAMlewijk R dam Tevens liet de R R C Feijenoord voor haar junioren beginnelingen het clubkampioenschap verrijden over een afstand van 56 k m 35 ronden waarvan de uitslagen waren 1 K Schoonderwald kampioen m 1 uur 40 rwn 2 P Vilters 3 H Schoots 4 K van Til 5 P Molendijk 6 J Beukelaar 7 P Nieuwland 8 C Bolaard 9 S Keijzer Beginnelingen 1 J Noordzij kampioen 2 J Dakkenhorst 3 Tieleman 4 J Snel 5 B Meijer BENNERSCLüB BOTTEHDAM Zondag heeft de Rennersclub Rotterdam een trainingsrit gehouden die tevens gold voor het clubkampioenschap De uitslag daarvan was A klasse 97 km tijd 2 uur 47 jmin 1 W van Vliet 2 Bakker 3 v d Berg B klasse 77 k m tijd 2 uur 16 min 1 van Beek 2 Hekel 3 Louer 4 WiJnands enBakker geiyk aangekomen l CLÜBKAMPIOENSCHAP VAN WOXAJO Zondag heeft de Rotterdamsche Rennersclub Apollo het clubkampioensehap doen verrijden voor amateurs nieuwelingen en beginnelingen Voor dezen wedstrijden was een goede belangstelling De amateurs die het eerst startten moesten een afstand van 140 k m rijden de nieuwelingen legden een afstand van 110 km af en de beginnelingen 60 k m De uitslagen luiden Amateurs 1 P Waterreus kampioen tijd 4 uur 3 min 28 4 sec 2 1 Breda 4 uur 7 min 39 sec 3 A W Coenradie 4 uur 8 min 39 8 sec 4 J van Rirf 4 uur 15 min 24 4 sec Nieuwelingen 1 Winterswijk k nploen 2 uur K min 6 6 sec 2 J Tom 2 uur 54 min 12 2 sec 3 Vlasblom 3 uur 1 min 32 8 sec Nieuwelingen 1 Fynaart kampioen 1 uür 34 min 27 4 sec 2 Schamiwr 1 uur 40 min 24 6 sec 3 P Post 1 uiff 40 min 48 8 sec Tuinenburg 1 uur 44 min 17 8 sec De overige renners moesten door peen opgeven Dammen Rotterdamacti Dam Oeneotschap Zondag werden voor den bordeowedstrljdl van het Botterdamsch Dam Genootschap de volgende partijen g j T d Kruk H J v d Broeki 0 2A V d Laan Dam 2 0 d Stoppplb rg Jo8 Lodewijkr 1 1 A T Oudgaarden J P Huibers 0 2 h Borgnardt I Mota cn 1 1 N A Anasem M Godün 0 2 C v i Spek D Kinnegin 0 8 De afgebroken partijen van M Godijn legen J v d Kruk fep 1 Mooren werden remise H Het waa een wonder dacht Marty een wonder zooals Don daar kwam aanloopen over den leegen verlaten boulevard Haar hart leek een oogenblik stil te staan maar toen klopte en bonsde het in haar keel alsof het eruit wilde en jubelend Don tegemoet wou snellen Maar Marty beheerachte zich dathad ze wel geleerd in de laatste vijfjaar Niets ain haar verried de spannmg waarin zij verkeerde Misschienalleen de greep vaij haar kleine vingers om de ijzeren railing ai de letate strakj blik van haar heldereoogen W Voor en geld zou zü hebben verraden i at er in haar omging Voor geen geld zou ztj tifm latei merken a 1 s hif haar dan al zag dat zQ hem niet vergeten was en niet vergeten kon A 1 s hi haar zag zyu hij vinden wat hij wilde vinden een goede kameraad een rustige kennis Kalm ziJn Martyl Dat had ze jarenlang tegen zichzelf gezegd net zoolang tot ze inderdaad kalm was Je bent zoo rustig ze iden haarvriendinnen tegen Haar Het is heerlijkom met jou te praten Ben jü wel ooit uit je evenwichtgeweest Zoo n vrouw als jij had Wlm vanLanden gezegd zou ik willen hebben Toe Marty kun je er niet eens overdraiken Kim je werkelijk lüet eenbeetje meer van mé houden Neen glimlachte Marty ik geloofniet dat ik dat kan Vroolijk opgewekt hartelijk en beminnelijk dat was Marty geweest en niemand had vermoed wat het eigen h iken S V SPANGEN Zondagmiddag hield de SV Spangen haar algemeene jaarvergadering onder leiding van den heer P A Donker De jaarverslagen van den secretaris den heer Jac Hoogendoom en van den wedstrijdleider den heer J Moerkerke werden onveranderd goedgekeurd evenals dat van de kascontrole commissie bestaande uit de heeren J Polm en J Bakker Het volgend jaar hebben de heeren J Bakker en P de Vries m deze commissie zitting Tot leden van de lustrum commissie ter viermg van het vierde lustrum in 1941 werden benoemd de heeren P H Muusze J Bakker Th Thijsscn J Polm en Chr Vlagsma Het bestuur werd tenslotte als volgt samengesteld P A Donker viorzitter Jac Hoogendoom secretaris M P Delckers penningmeester A de Bruijn bibliothecaris M Berck commissaris van materiaal en J Koedood die in de plaats kwam van den heer T Oldenhof die zich niet meer herkiesbaar had gesteld De nestor vah de S V Spangen en van den RJS B d 80jarige heer H Ophof die vanaf de oprichting lid i s nog geregeld de club bezoekt en met jeugdig vuur aan de clubwedstrijderi deelneemt werd gehuldigd en tot eet elid benoemd In de eerste klasse B competitie komt de S V Spangen met één tiental uit en in de competitie van den R S B met drie tientallen Voortaan komt dcS V Spangen bijeen op Zondagen van 10 2 uiur in het vereenigingslokaal van het CornerHouse Aelbrechtskade S V Kralii ai Zaterdagmiddag is in de S V Kralin gen als volgt gespeeld voor de huishoudelijke competitie onder leiding van den heer W Chr Goris Bekerwedstrijd Van Staveren C van Santen 1 O A Snoek J Schenk afgebroken voor de tweede maal in gelijke stelling Zwitsersche wedstrijd Van der Kooy De Ruyter 0 1 Geerlofs F van Santen Zalsman Hoogendoom O 1 Pijpers Van Meerkerk O 1 Gonlag Van Raak 0 1 V d Sluys v d Kooy O 1 Cooyman Brokerhof è i Cooyman won bij loting Lagerwaard Geerlofs 1 O Visser Smit 1 0 Pijpers Van Meerkerk O 1 Goris Van Raak 1 0 Zwaneveld Schenk O 1 Slof Ruygrok van de Werve iSlof wint bij loting A Kentie v d Heuvel J i Kentie wint bij loting Vermeulen C de Groot 1 O Sparreboom J Stollr O 1 C van Santen Stibbe 1 0 a F Visscher W Stolk 1 0 Zwaai Van Staveren O 1 Fontein Zalsmans 1 O Pijpers Raeven O 1 Hoogendoom Snoek O 1 Slof Raeven Smit Huygrok van de Werve 1 0 Stibbe Senn Tomson J Stolk O 1 = hangpartij De S V Kralingen komt bijeen op Zaterdagmiddagen in hotel Centraal aan de Kruiskade van 2 30 7 uvur ROTTBRDiUIS B KOBFBALBOIfD Voor de competitie van den R K B zijn gisteren da volgende wedeiryden gespeeld t Westen t Zuiden 8 0 Spangen Ons Hui 1 4 Hjk was gewe si dat van de on mige enthousiaste Marty een ru ijonge vrouw had gemaakt oiSSdoor vriend oi vriendinnen toch inwendig alleen Don Elckerg had het mjsschi w nen zeggen Maar hy deed het ST Met zijn zorgeloozen stap beendrS de wereld rond schreef zijn boSl zijn gedichten stortte zün evZ uit over anderen en dacht er nier dat er ergens een jonge vrouw wïï die door hem zoo niet ongelqkk dan toch vereenzaamd was geworAT Don Elckers Uep even zorgeC strandboulevard af als hU zich l m het leven had bewogen £ en la vrouw aan het eind van hel tre trrf hem door iete in haar ho Niet onaardig ketu de hükelijk niet onaardig Niet zoo meer dertig misschien Marty zei hij En t en schaamde hij zich bierói dat hij haar pt jaar geleden na fiéél prettigeif meer dan vriendsohaTpeltiken tijd dat koude harde brIeSnad geschreven Als wij elkaar nog zien laat hM iaa anders zijn dan tot nu toe fthad je dit al lang willen zeggen nu ftftet eindelijk doe is het mU een oo luchting X Deed men dat zóó Schreef je dat aan een vrouw een lieve warme vrouw die van je hield Was er geea iachter vorm te vinden geweest Marty zei hy nog eens Marty s oogen waren volkomen b heerscht Haar stem ook Dag Don prettig je weer eens t zien Vüf jaar dacht ze Op een avond als dezen een koelet Septemberavond met al iets va herfst in de lucht had ziï zyn briefje ontvangen En wat doe je dan ais je werkelijlt van iemand houdt misschien voor het eerst van je leven Als je door zoo a koltaen harden klap ineens voelt niet vau wat hii voor mü is ben ik voor hem geweest Als je je püniyk bewust wordt dat je je misschien héél bplachelijk hebt aangesteld door t laten merken dat hü je méér waard was dan al het andere ter wereld Dan neem je na een slapelpozes nacht het besluit dat niemand er ooit iets van zal merken en dat je er voortaan we voor zult oppassen je hijrt nóg eens te laten raken Geen liefde meer dat beteekendet óók geen pijn meer Dat beteekendfe nu doe je voortaan rustig je werk en je verwacht niets meer Je bent vriendelijk voor anderen want je bent heusch piet de eenige die verdriet heeft je zoekt een taak die je heelemaal in beslag ntemt je weigert nóg eens getroffen te worden En intusschen bloedt j hart leeg Mart Er werd een dur opengeduwd ea een gevoel dat Mart er nooit heelemaal onder had kimnen krü gen glipte naar buiten en sprong in haar oogen Neen neen neen zei ze tot zicbzelf Ja zei haar hart Kind Het oude woord dat wat haar vüf jaar geleden als muziek in de oorai had geklonken dat ze tijden lang gedacht had nooit meer te kunnen hoeren zonder piJn O Don Haar verstand verzette zich hardnekkig Neen een moderne jong vrouw liet zich dat geen tweeden keer aandoen Liet zich niet voor den twee den keer vangen in een net van zoet illusies Liet zich niet afstooteo va haar zorgvuldig opgebouwde voetstuk waar ze zoo stevig en onaantastbaar op stond Marty ik heb me vergist Hé hij wist het niet had zich lOt op dat oogenblik niet gerealiseerd dat hij hü Don Elckers de groote bekende schnErer de ontrafelaar vall alle gevo kis in alle mensch n dé man die geprezen werd om zUo kennis van de menschelüke ziel zich kón vergissen En hier stond een eenvoudige vrouw die hij eens een mateloos verdriet had gedaan ook dit merkte hü taf pas en nu het misschien te iaat was had hü behoeft aan haar liefde an haar bqzün Zeg eens wat drong hü aan Vüf jaar Wat moet ik dóen Marty om hetongedaan te maken Ik wist het niet Heusch ik wist niet dat je zooveelvan me hield Bc dacht altüd ik moethaar kansen op een goed hiwelük in den weg staan Ik ben zoo rareavonturier ik wilde niet gebond zün Marty bén je dan niet gelukkiggeworden Ik ben héél gelukkig gewordffl Héél rustig en héél gelukkig Neen ikben niet getrouwd Ga nu maar lieverweg en laat me Het is niet waar O neen Maar ik geef toch voorkeur aan dezen toestand RusHfeprettig geen pün weet je en ge wenschen en geen illusies En geen kus Marty Jouw mondihoet gelcust worden O ja Zün ze vüanden geworden A neen aan geen enkele liefde fe omt oo een eind Als het zoo lükt is het njMschien gekwetste trots ot een hard en oneerlük gevoel En Many was héél eerUjk en wist zéér goed dat dit het wonder was waarop ze jaW lang had gewacht Het wonder Jouw mond moet gekust worde Waarom doe je dat dan niet 0e zon had zich bescheiden teru trokken onder den horizon