Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

1 isdag 17 Sept 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iuêtgmt No 2 © Directeur F TUmEB Pongiro 4 00 Bur Markt 31 Tel tlU leesch het moeilijkste distributieprobleem rtvordt naar gestreefd aan de eenheidsrst uit den vorigen oorlog te ontkomen Ons toekomstig rantsoen 26 K G per jaar tegen 3ft 38 K G mtóiaal Men moet zich niet ▼ oorstellen dort alles van den eersten dag af zonder kleerscheuren zalverloopen aldus ir S L Louwes Berlijn rekent op het einde vóór half October Spanje s ingrijpen aanstaande geacht Londen ook vandaag doelwit der Duitsche bommenwerpers Frankrijk België en Nederland zijn geen Engelsche vliegtuigen waargenomen aldus het D N B Gezien deze staking v n elke activiteit der Engelsche vliegers vraagt men zich af of lüer sprake is van een reeds tot uitifig komend teeken van zwakte ojF dat de Royal Air Force thans op de lauweren van haar beweerde overwinningen van Zondag wil rusten Aan den anderen kant is er reden om aan te nemen dat de laatste Engelsche reserves worden achtergehouden tot afweer van de groote Duitsche actie welke Engeland zelf heeft aangekondigd en gevreesd Spanje s houding De Spaansche minister Suner de plaatsvervanger van géneraal Franco die door den Führer werd ontvangen verklaarde ia een interview dat Franco te gegevenér tjjd het sein tot de actie zal geven hetgeen te Berlijn algemeen wordt opgevat als een aanduiding voor een aanstaande deelneming van Spanje aan den oorlog aldos de T e l correspondent aldaar In militaire kringen hoort men deaer dagen algemeen verluiden dat men er stellig op rekent dat de oorlog iterlök half October beslist ad ijn jhelcaemia verband wordt eebraclit S h LOUWES Dgtadistribtttie van rleesch b de moeilijkste van aUe disIriiiutiemaatregeleii die wij zullen hebben te tretten Ia den vorigen oorlog hebben wij het niet verder weten te brengen dan de eenheidsworst Bar thans willen wij probeeren deze episode niet t bereiiten Een vergelijking met de broofldistributte zal onmiddellijk dni4eUjk maken waarom vieesch tributie zoo moeilijk is Aldus de directeur generaal voor de Voedselvoorziening ir S L Louwes in een gisteren Ijouden persconlerentie Vleesch geen brood Bij do brooddistributie distribueert i ecnvoudi ftlpem De een wil het fi den vorm vH kadetjes de alider den vorm van btoodjes van 400 of I gram de een wil waterbrood de melkbrood W t echter gedistri rd v ordt is brood en dit kan men lakkelijk controleeren Daarbij Et dat meel gemalen wordt in Éele groote bedrijven Wq weten ies waar de voorraden zich bexien Alles ligt in de groote bedrijbij elkaar en er kan nooit iets Bist worden By vleesch if dat geheel anders Hier hebben wij t met enkele producenten te maken hier loopt het aantal producen in de honderdduizenden Bovfen het product dus de koe ol ïjet ken is allerminst eenvoudig Brood I brood aldus de heer Louwes wij wanneer vrij jeen koe geht hebben dan hebben wy van koe weer allerlei soorten proleten die op zichzelf ook weer anders Bij de Varkens hebben wij het vcr dat wiij deze geslacht ter bekking steaen van de slagers Bij dvee stuit uit echter op bezwaren at wij deze levend ter beschikking de slagers stellen Men begrijpt l het distnblieeren hier nogHnoeiler wordt Want het i rt te I wat er pu precies jMr vleesch I wat voor kwaliteit a jlWieesch er liet beest Iqpmt Wij weten dus waarvan wij moeten uitgaan p nnefr spr lOfl kg brood distribudan weet iy zeker dat deze W k g ef uit korden maar bij d tren hij dat niet zeggen omdat hij niet wat er bij de slachting uitkomt I Wat do kwaliteit zal zyn Ordening van de markt I f komt echter nog meer bij Wil llkgct vl i sch verkoopen dan mopt I eer t eei koe hebben en wanneer oen v ep schdistributie il inrioaI dan moet men eerst koeien hebWat heef men n bonnen als niets te krijgen is Practisch IWd i Nederlander tot nu toe in S u ocst de bonnen Voor de v r Jolend artikelen te honoreeren al tlians niet zoo raakkeHjk gaan moeten ervooi zorgen aat de rundvleesch en varkcjnsvleesch W Buvond en moeten wij de prij 01 de iiand houden en er dus voor dat de producenten een be Hrkf n prijs ontvangen en het rechtvaardige maar geen itant hooge pryzen betaalt Het Jixiet Jangs bepaalde kanalen en tldo wegen ter beschikking van J iisument komen en hier moet iialve de distributie een volordening van de markt in gezet worden i zekere haogte hadden l nt ordening op het sebied l de varkens maar niet op het fed van mndvee Deie ordening aldus gevowlen dat alle runderen zullen worden verkocht via de markten De boeren of handelaren kunnen ttp deze markten hun dieren aanvoeren nadat zij deze aan de Veehouderijcentrale hebben opgegeven Op deze markten zal het vee geschat worden door een commissie die volkomen onpartijdig is Deze commissie bestaat uK drie groepsvertegenwoordigers nl van de veehouders van de slagers en van de veehandelaren Zij klassificeert elk stuk vee en geeft dit tenslotte over aan een slagerscommissie welke voor de verdeelmg onder e slagers zorg draagt Spr hoopte dat de zaak op deze wijze zal loopen Echter z l men voor buitengewone moeilijkheden komen te staan aangezien naast de distributie nog een marktordening moet worden ingevuld Men moet zich dan f ok niet voorstellen zoo zeide d heer Louwes dat alles van sten dag zonder kleersehi verloopen ITiteindelIjk echter terecht komen en verder een kwestie van organjutie Op 50 markten zullen de varlrens en mndvee ter beschikking worden gesteld Natuurlijk kan het voorkomen dat de aanvoer in het begin niet zoo regelmatig verloopt Er ontbreekt n leen reserve DergeJijke zaken zyn eigenlijk dan alleen door te voeren wanneer men beschikt over een opvangapparaat Wanneer op zeker oogenblik teveel koeien op de markt worden gebracht dan moeten deze door dit apparaat worden opgevangen Spr hoopte dan ook dat er in he begin teveel zal worden aangeboden z odat èen dergelijke reserve kan wofden gevormd Thans moeten wy echter beginnen ionder een voorraad te hebben En dat is moeilijk Clandestien slachten een gevaar Er is echter een gevaar en dat is het Slandestien slachten Wanneer op een gegeven oogenblik varkens of rundvee buiten de regeling om geslacht kunnen worden dan ontstaat er een lek waaraan niets is te doen Met alle mogelijke middelen echter zal dit verhinderd worden Voor een behoorlijjcen prijs aan de producenten zal worden zorggedragen maar overtreders zullen strtng worden gestraft Huisslachting van rundvee zal niet worden toege staan Huisslachting van varkens wel maar niet onbeperkt De boer die zelf een varken gemest heeft kan vergunning krijgen het dier te slachten en het varken mag hy dan houden Hij is echter gelijk alle andere Nederlanders verplicht mee te doen in de distributie maar Irij krijgt iets meer n l Itó maal zooveel Zelfslachtende varkenshouders mplten uiteraard aan verschillende voorwaarden voldoen Waarom distributie 7 Spr kon zich vooïstellen dat gevraagd wordt waarom distributie van vleesch eigenlijk noodig is Hierop kon hy het volgende antwoorden Nederland exporteert in normale tijden tussehen de 20 en 25 van zyn varkensvleesch Op het gebied van rundvleesch is het eerder importeur dan exporteur Nederland is zeker geen regelmatig exporteur van vleesch Nu zit meri met nog een groote moei lykheid de aanvoer van varkensvleesch die van overzee moet komen is afgesned i Daarop is niet te reke nen Men moet het dus hebben van eigen overproductie en het zoo juist mogelijk verdeelen van de nog beschikbare voorraden Het rantsoen dat wij in de toekomst zullen krijgen is 2 £ kg per jaar Wij aten 34 38 kg per ar Biervan was ongeveer 20 kg in den vorm van varkensvleesch en 15 M kg in den vorm van rundvleesdi Omdat wij wel heel gelukkig mogen zijn wanneer wij 11 15 kg nmdvleesch krijgen hebben wU nog 12 kg noodig in den vorm van vaAensVleesch Tot nu toe aten wij op 19 20 kg als wij den geheelen export dus doorschrappen zouden w j er zijn Maar ook de varkenshoudery zal ongetwijfeld veel verder moeten worden ingekromtifen dan overeenkomt met de exportmogelijkheden tot heden Spr zal blij zijn als wij de hoeveelheid voer aan deze 12 kg zullen kunnen geven Er is dus geen sprake van dat een vleeschdistributie niet noodig zou zijn Als het blijkt dat de varkenshouderij verder naar beneden moet gaan dan zullen wij het rantsoen moeten verminderen Er zal echter worden geprobeerd alle mogelijkheden te benutten en uit te buiten Hoe onaangenaam distributiemaatregelen ook mogen zijn zoo besloot de heer Louwes we doen het niet voor ons pleziijr Wij moeten er voor Zorgen ydat onze bevolking van bijna 9 miffioen zielen wordt voorzien van he ribodige Wellicht zal de distributie in het begin niet zoo vlot verloopen Ook zal het wel eensi kunnen voorkomen dat er heelemaal geen vleesch ia Spr heeft echter alle hoop dat het na eenige weken naar wensch zal gaan en dan is het ideaal een eenheidsworst te vermijden bereikt De vleeschkaarten De heer de Hoo hoofd van het Centraal Di tiibutiekantoor deelde mede dat de vleeschkaarten die thans uitgereikt word j j bestaan uit 5 genummerde bonnep per week 4 dragen Itet opschrift vleesch en 1 Jiet opschrift vleeschfareij Op de vier eerstgenoemde bonnen kan vier ons vleKch met been gekocht worden Op de vijfde bon kan alleen vleesehwaren gekocht worden Echter mogen de vier vleeschbonnen ook voor vleesehwaren gebruikt worden Hieronder valt ook worst en rookworst Rauw vet kan in de toekomst ook alleen met de vleeschlxjnnen gekocht warden Het uitreiken A an de vleeschkaarten gaat op dezelfde wijze als dat van de broo ka drlen Maandagavond zijn Doitsehe vliegtuigen opgestegen voor een nieuwen aanval op Londen waar opnieuw strategische doelen B bumbardeerd zijn Gistera nd te 19 10 plaaiselijken tijd is te Londeif voor de v fde maal luchtalarm gemaakt Vandaag begon het eerste alarnt te 2 52 Greenwichtyd Het tweede alarm werd te 7 02 nor Ueoiaakt Nader meldt bei p N B In de vroege ochtendib n van heden hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen bewapende verkenningsvluchten tegen Londen ondernomen Volgens de tot duiver ontvangen berichten schijnen de aanvallen in den nacht van 16 op 17 September nog doeltreffender geweest te zijn dan alle vorige aanvallen Talrijke branden in inrichtingen welke van essentieel belang zijn ook voor de oorlogsvoering werden waargenomen Britsche vliegers blüveta werkeloos Geen raikel Britsch vliegtuig heeft vannacht boven Duitsch Rijksgebied gevlogen Maar ook boven Noord Kinderen beneden 4 jaar krijgen een halve vleeschkaart personen die zwaren arbeid verrichten anderhalve vleeschkaart en menschen die zeer zwaren arbeid verrichten hebban recht op twee heele en een halve kaart De normen zijn gelijk die bij brood en vet Cafe s en restaurants ontvangen tot 1 October a s 50 van het gebruik van vleesch en vleesehwaren in dezelfde periosfe van het vorige jaar Landwirtschaftsrat dr Schönbeck wees er ter slotte op dat er naar is gestreefd de beperkingen niet rigoureuzer door te voeren dan ip Duitschland In Nederland is men echter gewend vleesch zonder been te koopen en in dit opzicht dus zal men zich moeten aanpassen De bon voor vleesehwaren is speciaal daarom uitgegeven om eenige belangrijke vleeschwarenfabrieken in stand te houden terwijl tevens de omstandigheid dat zekere deelen van het dier zooals de ingewanden enz by de vleeschwarenfabrikatie kunnen worden verwerkt een rol hebben gespeeld Ook ligt het iii de bedoeling van de goedkoopere worstsoorten zooals bloedworst en leverworste waarin weinig vleesch wordt verwerkt grootere hoeveelheden beschikbaar te stellen BUITENLAND AMERIKA Verkiezingsrede van Willkie DE SLAG OlM AMERIKA De republikeinsche candidaat voor het presidentschap Wilkie heeft in een rede verkl rd dat het Amerikaansche volk ndanks alle belangstelling voor dei Bag om Engeland zijn voornaamste oogmerk op den slag vanAmerika moet richten namelijk op den strijd om de handhaving van de democratie iegen het gevaar voor een dictatuur dat van de zijde van Roosevelt dreigt Willkie beschuldigde Roosevelt er van dat deze het geloof aan de traditioneele democratische deugden van het Amerikaansehe volk verloren heeft Hij dient dit volk met behulp van een geheim kabinet van cynische kuipers onwaarheden en halfheden op waardoor Amerika op een dwaalspoor geleid wordt Roosevelt is in zeven jaren van vrede niet in staat geweest het democratische staatsbestel weer in orde te brengen Volgens spreker is het niet duidelijk hoe hy dat in crisistijd kan klaarspelen AZIË De Japansch Russische betrekkingen AMBASSADEUR HOOPT OP VERBETERING In een rede tot vertegenwoordigers van het Japansche jeugdverbjjnd heeft de nieuwe Japansche ambassadeur te Moskou luitenantgeneraal Tatekawa gezegd op een spoedige verbetering der Russisch Japansche bepekkingen te hopen Hij verklaarde onder mew te streven naar een definitieve regeHng der grenzen tussehen Sjovjet Rusland Mongolië en Mandsjoekwo naar nieuwe visscherij verdragen en naar toelating van Japansche ondernemingen op Noord Sachalin Reusachtige brand bij Simla TALRIJKE SLACHTOFFERS In een Boeddhistischen tempel in de nabijheid van de zomerresidentie van den EngelSchen vicie koning te Simla is naar de Messaggero meldt een brand uitgebroken die d sda nige afmetingen aannam dat aan blusschen niet meer te denken viel Dertig menschen en een aantal kinderen zijn verbrand De bevolking is van meening aldus het blad dat de brand van Engelsche zijde gesticht is als repressaille tegen het verzet van de Britsch Indische bevolking tegen de voorschriften van de Engelschen Daarbij valt het bijzonder op dat de autoriteiten doen wat zij kunnen om te vermijden dat de brand in Europeesche kringen bekend wordt Het Amerikaansehe embargo op vliegtuigbenzine JAFANSCa PROTEST r BEANTWOORD De woordvoerder van het Japansche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft tegenover buitenlan4sche journalisten verklaard dat Japan vier of vijf weken geleden bij de regeering der Vereenigde Staten geprotesteerd heeft tegen het embargo op vliegtuiglsenzine Sumner Welles heeft een week geleden op deze protestnota geantwoord De woordvoerder weigerde echter iets naders omtrent dit antwoord te zeggen met de Engelsche opvatting volgens wtilke men dezer dagen op een inval in Engeland rekent De corr vervolgt De oorlog moet vuór de winter een aanvang neemt ten einde zijn Dat is de algemcene opvatting welke i er gehoord wordt Een vei lenging van den stiijd tegen Kngeland zou slechts complicaties kunnen brengen welker omvang men te voren lang niet kan ovetzien Het weer kan bovendien in den winter in het Westen van Europa uitermate ongunstig zijn hetgeen operaties ter zee en in de lucht ten zeerste zou kunnen belemmeren Dit zou den vijand in de gelegpnh id stellen de geleden schade te herstellen zijn nilitaire paraatheid te vergrooten en zijn positie te verbeteren Aankomst van Serrano Suner in Berlijn Links voB Ribbentrop lïo inortn De afgeloopen twee maanden hebben reeds aangetoond hoe uiterst onbetrouwbaar het weer in Europa vooral in het Westen kan zijn cn dat il stellig een aanzienlijken invloed op de oorlogsvoering kan uitoefenen Opening Keulsche Jaarbeurs DOOR RIJKSMINISTER SEfSS INQtTART BIJGEWOOND De opening van de Keulsche Jaarbeurs werd door den Rijkscommisa ris voor het bezette Nederlandsche gebied ryksminisler Seyss Inquart in wiens gezelschap zich de generaalcommissarissen dr Fischböck en Schmiddt beyonden bijgewoond In zijn begroetingsrede heette gouwleider Groké den Rykscommissari alsook den staatssecretaris van het rijksministerie voor Economie dr Landfried welkoiji Hij gaf uitdrukking aan zijn bijzondere vreugde dat hü na een uitnoodiging van den Rykscommissaris tot een bezoek aan Nederland zoo spoedig den Rijkscommissaris in de gouwhoofdstad begroeten mocht Gouwleider Groke legde in het bijzonder nadruk op de verdiensten vaa Rijkscommissaris SeyssInquart bü de scheppinl van het groot Duitsche rük en ten aanzien van de problemen die hij thans in Nederland oplost De Rijkscommissaris zegde in zijn beantwoordmg hartelyk dank voor de uitnoodiging en voor de begroeting Hy sprak uit dat hij zich gelukkig prees gast in de Hansestad Keulen te zijn Hij bewonderde de trotsche vertrouwensvolle houding dezer stad in deze dagen der jaarbeurs een houding die hier bijzondere beteekenis kreeg door het feit dat ze eerst enkele maanden geleden lïog in het operatiegebied der Duitsche woermaeht lag Heden bood deze stad een beeld v n vreedzamen arbeid Het ware ondenkbaar dat in het eens zoo machtige Engeland in deze dagen zulk een jaarbeurs van den den vrede zou kunnen wo den geopend Dit feit was een onderpand voor den opmarsch de vredes welke het Duitsche volk onder leiding van Adolf Hitler tezamen met het Italië van den duce begonnen is Wij allen zijn volgelingen van den grootsten Duitscher den Führer Adolf Hitler wiens instrumenten wij zijn io4tef fHacut Zon op 7 19 onder 19 51 Maan op 20 04 onder 9 07 Men b verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten i uur na zonsondergang ontstoken worden Te meer is men deze meening toegedaan nu het verwachte betere herfstweer na den abnorpiaal slechten zomer is uitgebleven Niettemin gaat men in Ouitschland voort alle voorzorgsmaatregelen te nemen voor een eventueelen langerea duur vau den oorlog Dit vindt niet alleen zijn ooivaak in de omstandigheid dat de Duilsche regeering steeds op alle mogelijkheden voorbereid wenscht te zijn doch evenzeer omdat men hier ins iet dat ook indien Cs strijd in October beëindigd wordt een moeilijke winter voor Europa te wachten staat De Berlijnsche bladen begroeten In Serrano Suner niet alleen een overtuigd vriend van het nationaal socialistische Duitschland en van de as maar ook den leidenden vertegenwoordiger van de nieuwe Spaansche politiek waarmedegcneraal Franco begonnen is aldus het D N B De bladen wijzen erop hoe het Spanje van de Phalanx te zamcn met hel fascislischo Italië en het nationaal socialistische Duitschland den laatsten strijd voert tegen het wegzinkende bewind van de Westelijke democratieën en meewerkt aan den opbouw van een nieuw Europa Nu Serrano Suner den Duitschen bodem als vriend betreedt zoo schrijft de Deutsche diplomatise h p o I itische Korresponden 2 is dit het duidelijkste bewijs at de tijden waarin Spanje door anderen slechts geduld werd thans definitief voorbij zijn Duitschland dat evenals zijn Italiaansche bondgenoot den vrüheidf strijd van Franco en zijn getrouwen heeft meebeleefd koifstert geen anderen wensch dan dat het streven van dit land eyn binnenlandsche en buitenlandsche kracht terug te vinden moge gelukken De asmogendhcden zijn nl van meening dat dit Spanje voor het vernieuwde continent onontl erlyk is Aan Spanje komt een vooraanstaande plaats toe in de gemeenschap der Europeesche volkeren In den persoon van den Spaanschen gast begroet het Duitsche volk een oprechten voorvechter van deze nieuwe Europeesche solidariteit n