Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

sm InmAd 17 SEPTEMBER 19 3 Bmindand nadruk d t 4e regeering d o nii wn van het fe diile Westend wmr De trogedie van Londen Vwf luchtaanvallen op Zondog Finsch blo spreekt van een vernietigend weekeinde op de Britsche eilanden Goering in den nodit boven de Engelsche hoefdstod der bomaanvallen Hij zeide wt 0 r Albertville m ügipe worden deliik Ik ben bly dat ik van miè 41 overstroomingen gemeld De aan luchtmacht een zoo sterk waften heb geraaalct Zij beeft in Piden en No wegeij en bij den veldtocht in het Westen de beslissing gebracht en zal ook in deh strij d tegen Engeland eoa adwrpste zwaard zö Strijd in Noord Afrika niet tegen Egypte gericht Het gaart tegen de Engelsche overheersching in de MiddeUcmdsche Zee De Britsche nederlaag bij Solloem verdedigingslinie b slaat uit J ïoase Siwa Thans zün alle streken die scheidene fortófi artillerie en machine j g commando staan troepen De opgedreogeii Brit ggegraat van het Engelsche leger vcKKten de Indiërs die het Kn lsche opperbevel aiieen reeda om klimatologische redenen thans in de eerste plaats 1 d stnjd Heeft geworpo Ondanks ife alodeme uitrusting van bet BritoKhe iteg wordt in neutrale militaire kringen meermalen de waarde van de naerkt vei Nieuw Zeelandsche en Australische tröèpe in twijfel getrokken De Australiërs staan in Egypte n r men daar verklaart weinig gunstig bekend Om van Egypte zal zUn i BUM altc te iMuitm werkzame lutmaUtte hebhen do laatste daf K k hdlA attikitl ad hmt aw Mi te kernen ccf evM al I dMB 0iaiM ew l l tre wat Hat e trafiek sleehti naar welnlgr rootbeetdcB it de tesehicdenjs van alle oriagan ha wardea aig aatiiat SvcKakja Dafblaéel maakta 8 afnwrfr n e yerset kine net WarscMo en Baroetona A rt o b 1 a4c t bariniierde dSeozeUdien iat eakaia wea later aaa dea bxaad te mw ca andere wcreldliistorisch irafle iciD am dan te ▼ Htlaren i Kne ovn dnlïead r zallen de auDMban aptekea ovei hatceeB aick thana afsfaett at hei Britsche ministerte vaa lacMvaart ervan aagt T e Engelsche hoofdstad heeft eergisteren ïülgens Keuter vijf luchtaanvallen te doorstaan gehad Het vyfde alsrra begon s avonds om T Il uur en jBurde tot Maandagmorgen 4 15 dus in totaal negen uur en vier minuten In aanmerkehjk verzwakten vorm geeft het ministerie van Luchtvaart ta dat de Dnitsebe toestellen overdag en s nachts tot in het hart van het empire doordrmgen en in talrijke gevsiHen schade veroorzaakt hebben J9e vtjandelijke luchtaanraHen op Groot Brittanmé zoo maakte bet Britsche ministerie van Luchtvaart giateren bekend werden in den loop van den naebf voortgezet Deze aanvallen vtaren hoofdzakelijk op het gebied van Londen en omgeving gericht maar een aantal aanvallen werd oek o t andere deelep van het land gedaan Ta Londen werden de aanvallen opgroote scbaal veroorzaakt In bet Noordwesten en Zuidoosfen van Engeland alsmede in Zuid Wales werd eenige schade aangericht Ook over de Duitsche aanvallen van Zondag heeft het ministerie van Luchtvaart een communique gepubliceerd waarin o a meegedeeld wordt Op Varschei ené plinten m het bied en de omgeving van Londen en voorts op talri ike punten m bet Zuidoosten van Sngt Iand zijn bommen uitgeworpen Talrirke branden werden verporzaakt ea gemeld wordt dat in verscheiden trlcten gebouwen bes liatii B i werden In districten ten Oosten en ten Naerden van Londen leden administra tl en jndjstnegebouwen eenige Volgens mededeeling van hetzelfde Bliiisterie is tijdens dezen aanval van da Duitsche tennaties het BpchiBgham Plalaée opnieuw getroffen De vertrekkCB v bk de konutgin zouden beschadigd zijn De koning en de koningm azen niet aaawej in bet paleis bevindt zich slechts het sterk gereduceerd bedienden personeel Bijzonderheden er de beschadigingen aan voor den oeriog belangrijke otgectcn worden verzwegen Zooals bekend ligt bet Buckingham Palace in öe onmiddelli kt nabitheid van een kazerne en een opslagplaat van petroleuir Ot dezen müitauren dooien iets oiverKomen is valt Q 9 het oogenblik niet na te gaan Reuter laat slechts doorschemeren dat in andere i ltk en van Londen nieuwe branden it y breken zijn Overigens zoude ook de gai en waterleidingen beschadigd zijn Hnsch blad over de aanvaHen De geweldige Duitsche lothtsanvalUm die ZondSg op Engeland aijo gedaan worden door delHa Sanomat een vernietigend weekeinde ojp de Britsche eilanden genoemd Alle Eagelsche jageis aldus bet blad z n ia den strud gebrSKht voor de verdediging van Lenden Do bomtrelier i B in have is $clte psd ken en fakfieken reusachtige branden ontstatai In een hocldartikel schrijft hetzelfde blad d t de laatste luehtslageB boven Landen hebhm bewezen dat de DaiXache luchtmacht de heersehappQ in de lucht veroverd heeft Terwül de Britscbe luchtstrijdkrachten de aanvaUen o Berl noesten ot evv i om dichtes liSgende ot jectsn op het vasteland aan te vallen zet Duitscliland de greote bomaanvaUen op Loadan voort W t d verdediging kost IfeMtnile m litaii f deskvnd n wuzen er op hoeveel geldverties en si tag verbtmdea zyn aan de nieuw tattjek van brt Kngelsehe afweergeschat dat er naa streelt en ondoordringbare ver wriBig van vunr om Ltwiden te l ggeflv zeoiita IXiitselie vliegtuigen naderem Alteen at i den eereten nacht zijn eea half aaiUioe granaten t t waarde van biijna drie DiUlioen fwnd sterling verschoten Bo vendien slijt het geschut iit t ttitengewoon sterke mate Een dergelijk verteuik van munitie en geschut kan zich zelfs hst Britsche rijk financieel nf h nlaterieel veroorloven vooral niet waaneer Engeland zijn grootste kans ziet tn een langdurlgen oorlog De nieuwe methode is een reusachtige verspilling waarbij het resultaat nog zeer twijfelachtig is daar de Iluit chers rich tot dusverre niet van hun aanvallen hebben laten afhouden 6o riag bavaai I Malok Zooals bekend leidt rijksmaarschalk Goering persoonlijk de actie van de luchtmacht tegen Engeland van Tdjn kwartier in Noord Frankrijk uit Zondagavond is Goering opgestegen voor een nachtvlucht boven Londen Hjj maakte daarvoor gebruik van het nieuwe type der Duilsche bommenwerpers de Ju 88 Hij bestuurde bet toestel zelf Hij wees eeo sterk escorte af en liet zich slechts begeleiden door twee vernielingstoestellen die links ea rechts achter bem vlogen Na zün terugkeer was hö ze onder den indruk van de groote mtw king Doriot abht Engelsche ovetwjnoing een illusie Doriot de leider van de Fransdie volkspartij verklaart in het weekblad EmancipationNationale dat het een illusie is aan een Engelsehe overwinning te gelooven Na een Engelsche overwinning zou Frankrijk naar Dorio jehrijft officieel een dominion van Engeland geworden zün terwijl het dit tot de overwinning van Duilschland in Juni 1940 slechts officieus is geweest Het Britsche imperium is bezig ineen le storten Bijna vier unr tnehtalana Het vierde luchtalarm te Londea is gisteren paa om 17 uur plaatselyken tud geëindigd en heeft derhalve 3 uur en 50 min geduurd SclMap tseB envoMeciMte De arme bevolking van Londen verliest op ontsteUend toenemende wQie schrijft de NewYoifcTiraes elk vertrouwen In de veiligheid van de openbare scluulpJaatsen Uonderdea bewoneirs van de havenwijken vertoeven ttjdëns het tuchtalann koud en hongerig in de diepste tunnels van de ondergrondsche spoorwegen De auto leiten die het verblijf in de tunnels tijdens de luchtaanvallen streng verboden hebben ziJn machteloos De bevolking van d € Londensche indusriewijken die door de luchtaanvallen dakloos geworden zqn eischt met stij gen Vaa bev fc ItaBaaaaebc wanK WMr aaotoMiag vaa de tie aan 4e gnwst tasseli i Ubyd oi Egyrie gMoaalalecrd dat de Esgdsclw rcgaatiic § KaHaaasdte eoflofisvwklaiing ia gi at a aaavaag vaa Iwt EgmtiselM galMI gehr al k beall gteHMkl Cynaala a Ubift aaa te vaBtiL Pe BiitMiM icf mteg be xidi teuNtow srïnMig gt a wakt aaa aoi e li a tr vm e venbracaiv naatnditett vaa tgyw f Havnate w g s b i C i 0nÊÊf tevteatf vaa l aa4H bcalt 4a EgyvtiaclM MtMiIng ét d tplaau i th i w Ik ïi faa tt MaHë vetbsakwi mwénr eebtet am k zQto van Eagcbad tegen Iteliê ten strüde te trekkea Baartkwt 4 tutmtvai t nt iii snlstaui dat IteKS vp vmI vaa Mtof is met Engeland doch niet met Egypte De Britsche regeering beeft ramtt met f ialijke sehc ng der interoatteaato vwpite tt ren het SaeK JaanMil vaa de eigenareii ijch konden venxHTliw i Londen 1 iterwisselen voor het vailiger verbluf fcuiten en hun woningen te sluiten ter beschikking yan de dakloozKn zal stellen Voorts verlangen de arbeider dat zy niet inter voor verteren arbeidsuren door hicbtalarm en vermoeidheid in hun loon gekort worden FRANKRIJK De gezonken Fransdie troepenschepen SLECHTS DKnr DOODBN Bü de Fransche koopvaardijschepen die in de nabiihsid van Sardinië in een mijnenveld geraakt en gezonken zijn gaat bet volgeiui berichten tut Vichy ora de Ginetle Jje Borgue eu Cassidaigne Een ander schip Gap Tourale dat eveneens op een mijn liep en beschadigd werd kon op eigen kracht de reis voortzetten In tegenstelling tot de aanvankelijke vrees zün bij dit schcSpongeluh slechti drie personen omgekomecL Hevige overstroomingen 6R00TE VEBWCMSÏINGBN AANGEBICHT De Petit Dauphinois meldt dat in de beide Fransche departementen OpperSavoye en Savoye door oveistroomingen groote yferwoestingen zijn aangericht Te Bonn ville staat de straatweg over groote afstanden onder water De straatweg en de spoorbaan van Grenoble naar Bourg d Oisans is tengevolge van een groodverschuiving ever een lengte van vijftig me er met een vier meter hpoge puinlaag bed t waardoor elk verkeer onmogelijk is geworden Ook uit het gebied n een enkelen straatweg aangericlvta schade wordt op twee millioen francs geraamd In verscheidene dalen stagneert de electricitcitsvoerzienipg Ook de oogst heeft voor een deel ernstig geleden De oorzaak dezer verwoestingen is gelegen in tornado s gepaard gaande met wolkbneoken ENGELSCH VLBEGTOIG NEERGEHAAU Een Engelseh vliegtuig is gisteren naar uit Vichy gemeld wordt boven Franse Marokkaansch gezagsgebied door een FVanseh vliegtuig neergebaald Mïn vermoedt in Fransche kringen dat het Engelsche vliegtuig strooibiljetten wilde uitwerpen Het betreft hier naar te Vichy verklaard wordt een Britsch watervliegtuig dat op 1 September over de Fransche territoriale wateren nabij Casablanca vloos Het werd opgemerkt door een Franseh Jachtvliegtuig dat om haK drie s middags een oefenvlucht boven de stad maakte Het Engelsche vliegtuig opende het vuur op de Fransche machine die op het Engeilsehe toestel toevloog Er ontstond een hichtgevecht in het verloop waarvan het Engelsche vliegtuig getroffen werd en brandend in zee stortte ANTI JOODSCHE BETOOGINGEN Volgens een bericht van de F i g a r o zijn de wiriee week in Algiers ernstige betoogingen tegen de aldaar w iende Joden wtstaan Bij talrijke Joodsche zaken werden de ruiten ingegooid DeEclaireur de Nieemeldt dat Vrudagavond in Nixza weer antiJoodsche betoogingen ontstaan zün waarbij tal van ruiten het moesten ontgelden Italië gestoten Oe strüd dien Italië tttaas in NaardAfrika voctt is daaram aiet gericht tegen Egypte maar slechts tegen de Engelscbe ovetbacsscbiag in bet oosten der Mlddellandscbe Zee MH IteUaMKche v k koestert evenals 1 m t m vrteiHiscbapiieii a gevoelens jcgeaa aei Egy pincae a te haa fagintead Mier ledilCB In de Voce d Italia schrift Gayda het volgende over het oprukken van de Italiaansche stcijdkirachten r aaB Egypte en over de verovennj iran EagcbDd dtmr bet Duitsche luchtwapen De asrao eDdbeden zi n met den sinds lang dreigenden veldtocU be onr en Niels kan Eng land tha a meer redden Dit offensief op verseheédene B gelst e f on ten moet als a vonptettereade sUg beschouwd w a eten De actie van Italië is tegen de belangrijkste kern van het Britsche wereldrijk op Afrikaanschett bodem gericht Het is de taak van Italië het Britsche rijk stuk te slaan tenvijl AiAEIUKA VLIEGENDE VESTINGEN VOOR ENGELAND Besprekingen inzake Indo China KEK AMERIKAANSe AVSTRALISCUE VERDEDIGINGSOVEREENKOMST De commissie voor de verdediiteg van Amerika maakt thans ook reclame voor het afstaan van 2S z g vliegende vestingen aan Engeland aldus het D N B Deze propagandacampagne is Maandag in den Senaat zeer scherp door isolationislm aangevallen De democraat Clark gal uiting aan de vrees dat de voorstanders van een dergelijke handelwijze niet tevreden zullen zijn met hel afstaan van bombardewientsïliegtnigen maar op zeker n dag ook zullen verlangen dat er glagschepen eu troepen worden gezonden De nicawc Aaierikaansche Te St Johns op New Feundland is met den Amerikaanschen kruiser St Louis een vlootcommissie onder leiding van viceadmiraal Greenslade aangekomen Deze commissie heeft tot taak geschikte terreinen te zoeken voor de vloot en luchtbases welke Engeland op grond van de onlangs gesloten overeenkomst aan Amerika zaf afstaan Besprekingen te Wasthington Minister Huil heeft i islM en een langdurig onderhoud gehad met den Britschen ambassadeur Lord Lothian en den Australisehen gezant Casey Associated Press meent te weten dat de mogelyke gevolgen van de Japansche houding ten aanzien van Franseh Indi Chma besproken zijn Volgens geruchten zou een verdedigingsovereenkomat tusschen de Vereenigde Staten en Auftralië naar het voorbeeld van dal tusschen de Vereen igde Staten en Canada overwogen worden RooseTelt onderteekent het dienstplichtontwerp AFZONDERLUKE NEGERREGIMENTEN President Eoosevelt heeft het ontwerp op den militairen dienstplicht ondeiteekend Hij heeft bepaald dat de 16de October geldt als datum van inschrijvipg der burgers die onder de wetiraUen Een eerste contiDgeat van 75 JIM1 man zal vier wekö i na de inschrijving worden opgeroepen Aan het einde van het jaar zal het aantal recruten 400 00fl in het voorjaar 9OO 0 M bedragen Gehuwden zullen voorloopig niet worden opgeroepen Bij de 400 000 man aan hei einde van 1940 zullen 36 000 negers ziJn die afzonderlijke regimenten zullen vtarmen Ook voor de luchtmacht zullen in bet vervolg kleurlingen worden opgeroepen Bij de onderteekening van het ontwerp heeft Roosevelt een fonmeele verklaring afgelegd waarin hij de invoering van den algemeenen dienstplicht een verrijking van het Amerikaansche burgerrerfrt noemde Het d nocratischp beginsel van gelijke rechten en gelijke pKchten komt in de wet tot uiting Eente cantingeirf der Natfoaale Gard iKeroepea Gisteren is in het geheele land het eerste contingent der Nationale Garde Duitschland met zijn aanvallen op de Britsche eilanden het wereldrijk in het hart treft Da aaavaUca qi Malta Volgens Reuter heeft Malta Zaterdag driemaal en Zondag eenmaal luchtalarm gehad Bü elkaar zün er nu 140 aanvallen op het eiland gedaan Een sterke foi matie Italiaansche bommenwerpers heeft eergisteren een Britsche luchtbasis aldaar bestookt en door verscheidene twmme schade toegebraebt De TerwiBidag b $ Strilwm geweerpostenl De ereerende deelen van het Britsrtie Kyptele r zün vriiiwel geheel geniotoriseerö en btschikken over kleine en bewegelijke panterauto s Pas bü Sidi parrani bevindt zich nog een Engelsche verdedigingslinie Aan Engelsche zijde zoo vervolgt het bericht strüdcn aan het Lilqrsehe fr mt hoofdzakeliik Australische Nieuw Zeelandsche en Indische Met de doorbreking van de eerste Engelsche verdedigingsliBie aan de Egyptische grens bü Solium is aan 1 et Noord Afrikaanscfie front de bewegingsoorlDg begonnen aldus verklaart de correspondent van het D N B voor hel Middellandsche Zeegebied in ee beschrüving v i het oorkigstosMieel Noord Oost Afrika Deze Engelscbe pgeroepett i totoal t MO mmii Deze manschappen uilen jaar m dienft bluven De garde die tot dusverre ider de jy Jctle van d afzonderlÜKe staten stond moet thana in het bondleger worden opgenomen Brt is de bedoeling dat de leden der garde de dienstpliehtieen epleiuken QROOT SLAGSCHIP H SfAPEL GEZET Op de marinewerf te Philadelphi is de kiel gelegd voor een slagschip van 45 000 ton Eenige weken geleden is men te Brooklyn begonnen aaet den bouw van een zusterschip JBESPREKINGEN TUSSCHEN AiEXICO EN VERKENIODE S TAIBN Tusschen ertegenwoordigers van Mexico en de Vereenigd Staten zouden naar Excelsior meldt op het oogenbhk inofficieele besprekingen worden gevoerd over de vestiging van vlootsteunpunten voor de V S in Neder Califomië GOÜÜ NAAR DE VtXEENIGDE STATEN Vjalgens een telegram uit Les AagelesaandeNew York Tim es heeft het Zweedsche s s Bardaland te Los Angeles baren goud gelost tot een bedrag van 11 millioen dollar om de credieten voor den aankoop van machines messing kat en meel graan en hoofdzakelijk petroleum in de Vereenigde Staten te verhoogen BALKAN De Bulgaarsch Roemeensche onderhandelingen DEMARCATIE COMMISSIE AAN HET WERK De Bulgaarsch Roemeensche commissie is gisteren te Dobritsj met haar arbeid ter voorbereiding vaif de technische uitvoering vaa het verdrag van Krajowa begonnen Behalve deze hoofdcommissie die uit tien vertegenwoordigers van het burgerlijk bestuur en militaire instanties bestaat hebben ook twee subcommissies in de steden Dobritsj en Toetrakan haar werkzaamheden aangevangen De Bulgaarsche demarcatiecommissie onder leiding van kolonel Trifonof is naar de Zuidelijke Dobroedsja Vertrokken Haar taak zal waarschynlUk niet op groote moeilijkheden stuiten daar d nieuwe grens bijna geheel samenvalt met die van 1912 De werkzaamheden die nit de overneming voortvloeien worden in vier etappes ten uitvoer eelegd overeenkwnstig de in het verdra bepaalde vier zones Den eersten October om negen uur s ochtends verlaten de Roemeen sche leden van dë commissie de Zuidelijke Dobroedsfe nadat deivda fevo en de laatste Rnemee ehe pldaat uil de orovipcie vertrokken ism De Roemeensche jiutitie REORGANISATIE Generaal Antonescu heeft den minister van Justiti richtsnoeren gegeven voor de reorganisatie van de Justitie De minister moet de wetgeving vereenvoudigen den rechtersstand zuiveren de procesvoering vereenvoudigen de militaire justitie bij de algemeene justitie onderbrengen het gevangeniswezen cimtroleercn en een goedkoope rechtspleging invoeren Voorts moet hij een wetsontwerp opstellen voor de oprichting van een Raad van State maatregelen nemen voor de waarborging van de persoonlijke vrijheid en de onschendbaarheid van het brief en telefoongeheim een herttaling van de botsingen diezich in den wereldoorlog tusschen deAustralisehe troepen en de Egyptischebevolking hebben afgespeeld te verhinderen zou de koning van Egypteer ditmaal op aangedrongen hebben dat de Australisclje troepen in kampenaan de kust ondergebracht worden enAlexanderië en Caïro niet binnenmogen gaan Italiaaascbe persalam Het beeld der Ronteinsche avondbladen wordt geheel behcerscht door het begin der krügsverrichtingen aan de Egyptische grens en de Engelsche nederlaag bü JSolJum en aa do Italiaansche bezittingen in Afrika grenzen met succes gevallen De Giornale d Italia sclv verder dat de Itaüaansche treepen de onaiSiankelijMwid van ïgypte geenszins wenschen aan te tasten Italië wensctit Egypte arhe heerschapfiij te bevrüden Het wil in vreedzamot en vruchtbare sam t we fcing met Egypte leven Die politiek is in de vele jarea der ItaliaanscitEgyjktisehe bc r Ekineen ateeds weer tot intdrukkng gékomva Bet blad r op dat de houding die het Egypiisohe volk thans zal aannemen niet zonder invloed op het lot De Giornale ditalia seharüft dat de eerste Britsche verdedigingsline aan de grens van Cyrenaica is doorbroken met de bezetting van Solium De volgende stelling is de nog sterkere linie bij Sidi Barrani welker centrum BI Mersamatroe ligt en die z ver in het binnenland uitstrekt tot bü de DUItSClttANJ De lucktgevechten bo EngelwicL ONJinSTE BRITSCHE BERKm QBVINO Het frontbericAt van hel D N B luu In den loop van Zondag en M m ochtend vroeg is het in h S boveti Engeland en het KawoT luchtgtvechten gekomen die sonuzJ heftig waren De Britsche autorit zijn bil haar mededeelingen o £ verliezen voor het eerst afgeweken de gewoonte de cijfers eenvoudig Z te keeren Zü hebben ditmaal v i 79 neergeschoten Britsche vliegtun 179 neerhaalde Duitsche toestellen fabrjwerri Tot deze overdruvini Z verder gaat dan gewoonlijk heeft m zich blijkbaar gedwongen genen ivolgenaereden het staat vast en h wordt zelfs door de AmerikaanscS pers toegegeven dat onder de te volWng van Lenden een vrartdureni stijgende onteviodenheid overdemMu regelen ter verdediging van de boatt stad heerscht Ia weerwil nn j concentratie dw jagers v r de bf scherming van Ltmdeti slagen de Buik sche vliegers er steeds we in ook IM moderne versperrmgsnet te dinti brekert en him weigerichte boniKc te laten vallen Dat de schuUge c e iieden in Londan wat aantal en a i betreft volkomen onvoldoende i kan ook in Engeland niemand bestrij den Daarbij weten de Londenaars waarom zij van de 168 uren hi de enjte week van het offensief 70 uur hebbai moeten dooartorengen in de onvoMoende kelders waarom det aanvallen vut gisteren niet minder dan zevenmaal ia 24 uur tot luehtalarm hebbon geleid Op grond van al deze dinge btttt het Britsche ministerie van Luditraart ziju toevlucht genomen tot de gnwtst overdrijving en ot het verspreiden no berirtiten over een geweldige ever winning boven Landen zooals gewoaa lijk in Engeland gebeurt wanneer d toestand door successen van den tegsn stander kritiek begint te worden VZJÊ Engelsche kuiperöea m Syrië EEN SENSATIONEELB ONTBCIXINa De Popolo di Roma vemeogt sensationeeie onthullingen over t Engelsche kuiperijen in Syrië Bi Engelschen pogen de Italiaansche penstilstandscommissie die op bet oogenhlik in Syrië vertoeft bü d Arabische bevolking gebaat te makoi door aan Italië politieke doeleindtB toe te schrijven welke tegen de hÖF Ugste Tjeginselen van het Arabische volk gericht zün Vermoedelijk schuift men ItaH annexionistische plannen in KleinAzië in de schoenen Bovendien smok kelende Engelschen wapenen 8 binnen die aldaar onder opstaadig elementen moeten worden verdedd Deze wapensmokkelarii geschiedt vanuit Transjordanië Het doel van d Engelsche intriges is vooral in Noer Syrië onrust te verwekken en daa mede Turküe een voOTwendsel Ie gever Syrië binnen te trekken Engeland heeft voorts de beste agenten waarover het beschikt naar Cairo PaksüM Transjordanië Irak en zelf naat Saudi Arabië gestuurd om daar Engelsche propaganda te maken Onder d i agenten bevinden zich ook eenig journalisten Siameesche aanspraken op IndoChïna ONDERHANDELINGEN ItWT M niANSCHB REGEÖHNO Naar officieel tiit Bangkok worft vernomen heeft de Siameesche regMJTing met de regeering te Vichy a a handelingen aangeknoopt over ha aanspraken op de streken m Fraiwa Indo China die vroeger tot Thailai bebocwden Van bevoegde iijde Bangkok wordt verklaard d l lanspraken betrekking hebben op provinciën Bassac en Lneangprab ig en een deel van Cambodja Volgens een berkiht uit Tbk w Domei uit Ba ok dal T iland tr M jen lï gs de grens van Indo U versterkt heeft De regeering vas IM lajrf heeft besloten geen J f verdrag met Frankrük te j alvOTons haar aanspraken geregrid w LUCHTAANVAL OP TSJOENÖCB Domei meldt dat in TfJ eén dichten mist de luehtstnjdkT der Japansche vloot t f Z veertigsten aanval op Twf K daan hebben en zware schade am Btaire objecten hebben veroow VATICAAN DRIE RADIOTOESrWdW Dé P M ai in de n drie radioteespraken o JJ t cv 1 1 October ter g l gr mtemationale f S dat m ée Ve i de Sta n w r i Houden op 1 October bu J dag in de Vereemgde S 27 October ter 8 f gre nationale eucharistische wng er J