Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

ummmxmmmim mi mm im mmmm lIl B M I Iil l i fWEEDE BLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 1940 een uitstekend idee is en dat de huisvrouw op de cursussen over vete zaken die zich telkens voordoen belangrijke wetenswaardigheden zal verremen Daar is de afdeeling betreffende dezeepdistributie De vraag kunt u met uw bonnen toekomen is hier beantwoord met een aanschouwelilke voorstelling hoe de hoeveelheid zeep verdeeld moet worden en voorts kan men er zien hoe men zonder zeep toch zeep kan krijgen nl uitkaardappelen enWilde kastanjes Men vindt er voorts kant en klaar een weekmenu waarbij rekening is gehouden met de beschikbare hoeveelheid der gedistribueerde artikelen Voor eiken dag staat er een maaltijd op tafel die laat zien dat er tal van voedzame en goede schotels zijn te maken en dat het zeer we ipoKelÜ s daarin ruim variatie te Ijrengen Aanvulling van broodmaaltijden vervangingsmiddelen voor boter thee en koffie de welvoorzieite tafels geven op elk gebied voorlichting Hoe men van oude kranten een nuttig gebruik kan maken is al evenzeer te leeren als het doelmatig gebruik van de textielkaart Mevr J N van Dantzig Melles de presidente van de Huishoudschool heeft hedenochtend de belangwekkende expositie geopend in tegenwoordigheid van tal van belangstellenden tot wie o a behoorden de waarnemend burgemeester mr H P C M de Witt Wijnen de wethouders C H Koemans en W Sanders de gemeente secretaris de heer G J J Pot mevr M James V d Hoop mej Hoefkamer van het departement van Sociale Zaken mej M C de Wilde directrice van de Huishoudschool bestuursleden van de Huishoudschool en leden van de Commissie inzake huishoudelijke voorlichting Zü wees op de groote beteekenis van voor lichting hoe met de beschikbare aA tikelen zoo zuinig en voordeelig kMi gebruiken en dit onderstreepte ook dfe presidente van de Commissie inzake huishoudelijke voorlichting mevr M James v d Hoop die wees op het belang voor iedere huisvrouw te weten hoe kleine hoeveelheden tot groote kunnen worden uitgedijd Mevr James vestigde er daarbij de aandacht op dat de cursussen niet alleen een theoretische voorlichting beoogen te geven maar dat alles ook practisch zal worden geleerd Vervolgens hebben de aanwezigen de tentoonstelling bezichtigd die ongetwijfeld de algemeene belangstelling verdient Nederlandsche VoethalSond ONDiikAFDËBUNG GOUDA SECRETARIAAT Kametnelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 Woningbou wvereeniging St Joseph OVERTOLLIG WATERVERBRUIK MAAR MIDDEL DUURDER DAN KWAAL Gisteravond hield de R K Woning bouwvereeniging St Joseph in het gebouw van den R K Bond onder voorzitterschap van den heer C Helmond haar jaarvergadering Uit het jaarverslag van den secretaris sprak een kleine vooruitgang van het ledental dat van 191 tot 195 was gestegen Overigens was het beeld van den gang van zaken ten opzichte van de voorgaande jaren vrijwel bestendig De balans van den penningmeester toonde een nadeelig saldo van ruim f 400 Het jaaroverzicht van den administrateur vermeldde o m dat een 700 tal verzoeken om reparaties waren binnengekomen die alle met eigen krachten zijn behandeld Voorts gewaagde het van een uiterst geringe verhooging van de post achterstallige huur en een voortgegaan overtollig waterverbruik Vooral dit laatste gaf aanleiding tot een uitgebreide discussie die evenwel niet tot eenig resultaat leidde daar geconstateerd moest worden dat het eenig afdoende middel aanmerkelijk kostbaarder was dan de kwaal De aftredarde bestuursleden de heeren W F Imbens Chr van tiooa en L Holstein werden bij acclamatie herkozen evenals de aftredende leden van den raad van commissarissen de heeren J Spoel en J A Spruyt STAOSRIEDWS Geen inkrimping van lecuren op AmbachU chool j ö be tuur van de Vereeniging De jynhfcchttK ooI voor Gouda en Om eiken heeft van het departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen jjertchl ontvangen dat de inkrimping fan het aantal lesuren zoowel voor bgals avondnüverheidsschool is introkken Winkeliers opgepast De commissaris van politie waarjchuwt tegwi de practijken van een man In de Nederlandscfae uniform van K Uaat gekleed die zich te Haarlem by en winkelier vervoegde en beweerde Jok te zön bü het 79ste korps 2e afd 01 met een luitenant te zgn vooruitgeretsd van Utrecht naar Haarlem al w ar dit korps gelegerd zou worden m te fourageeren Hij nam verscheidene artikelen mede en bestelde er nog meerdere welke aan een kazerne moesten worden afgelevrad Alles bleek echter gefingeerd te zün Signalement lang ongeveer 1 80 M oiid ongeveer 25 jaar flink postuur iik rond gezicht kwartiermuts op RECLASSEERINGSCOlUiECTE BRACHT BUNA ƒ 200 OP De Zaterdag te dezer stede voor de nationale reclasseeringscoUecte gehou den inzameling heeft ƒ 193 19 opgebracht Ih w AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Mag dat wel Erika met Karin Hardt en Paul Kllnger Aanvang 8 1S uur 11 en 18 Sept 10 30 12 2 5 en 7 8 30 uur Huishoudschool Tentoonstelling Huishoudelijke voorlichting in distri butietijd T Sept 8 uur Sehaakbord Jaarvergadering voetbalvereeniging Gouda 18 Sept 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen fll Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O 11 Sept 8 uur Coneordia Cabaret voorsteUing Ensemble Ferry I Sept 7 uw Daniël Spreekbeurt Th Woud wijk M Sept 7 30 n r Vrije Evangelische Semeenie Bijbeliezing en bidstond Sept 8 nor Daniël Cursus E H B O IM Sept 11 uur Kunstmin Verkooping notaris J van Kranenburg VOOR VREEMDELINGEN MORGEN Pohtiebeireau Markt 27 10 4 uur Aanvragen verblijfsvergunning voor Vreemdelingen die vóór 1 Maart 1938 hier te lande zyn gekomen en niet in iiffcet bétit zijn van een geldig paspoort Kjrie geslachtsnaam begint met een der etters A tot en met D APOTHEKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alléén or recepten apotheek Teepe Gouwe Pistributiedata MORCUEN St Catharina gasthuis 9 4 30 uur Uitreiking vleeschkaarten voor persojjlen wier geslachtsnaam begint met een tler letters K tot en met N Stadhuis archief ingaiig voormalige p Böterhal 8 30 12 30 en 1 30 5 30 uur Geldend maken distributie stamltaari ten als identiteitsbewijs voor personen Wier geslachtnaam begint met een der letters A tot en met F Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d Rijn AmmerstoL Bergambacht Berkenwoude Bodegi ven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuiyerkerk a d Ussei Ouderkerk a d IJssei Oudewater Polsbroek ReeuwQk Schoonhoven Stolwijk Wcddinxveen Woerden Zev iuizen ABONNEMENTSPRIJS oor Gouda 17 c it per week 0 7S per maand of 2 29 per kwaMaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats rindt Postabonnement per kwartaal 3 1S Alles bij vooruitbetaling ADVEBTENTIEPRI TS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tariel KWARTJESRUBKIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 regels t 0 25 elke regel meer ƒ 0 19 maximum grootte 8 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan bet Bureau Markt 31 Gouda TeL 2 2745 en bij de plaatselijke agen S ten 2 kCli Huishoudelijke voorlichting in distributietijd BELANGWEKKENDE EN LEERZAME TENTOONSTELLING IN DE HUISHOUDSCHOOL Hoe maak ik voor de geheele week een smakelijk en voedzaam en vooral voldoende menu hoe kom ik met m n zeep toe hoe gebruik ik de textielkaart het best hoe krijg ik voldoende thee koffie en suiker Dat zijn vragen die de huisvrouw zich in dezen tijd stelt nu tal van artikelen gedistribueerd zijn en het juiste evenwicht te vinden valt tusschen de beschikbare hoeveelheid en de behoefte Het antwoord er op vindt men op de tweedaagsche tentoonstelling Huishoudelijke voorlichting in distributietyd die in de Hijsishoudschool gehouden wordt De expeditie gaat uit van de Commissie inzake huishoudelijke vooplichting in samenwerking met het bestuur van de Huishoudschool welke in deze dagen een belangrijke taak hebben en veel nuttigen arljeid kunnen verrichten Dat doen zij met het organiseeren van voorlichtingseursus sen en nu beoogt de tentoonstelling te laten zien wat op deze cursussen geleerd zal worden Deze cursussen zullen uit vier lessen bestaan en waarschijnlijk in October aanvangen Het lesgeld afhankelijk van het gezinsinkomen is zoo gering dat gezegd kan worden dat iedere huisvrouw in de gelegenheid is de cursussen te volgen Er zal onderricht gegeven worden in voedingsleer koken verdeeling van het inkomen en doelmatige waschbehandeling dagelijksche vraagstukken ten aanzien waarvan voorlichting van groote beteeken is is te achten Een rondgang over de tentojonstelling leert dat het genomen initiatief OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN JUNIORENCOMPETITIE Afdeeling A Groep 1 O N A A G S V A G den Boon 7 0 O N A B Gouda A A Hofstede 0 4 O N A B Bodejpaven A j Groene weg 1 11 Jrouda B Moordrecht A M Hornis 6 0 Afdeeling B Groep 2 Gouda C O N A C J Groeneweg 8 0 G S V B Gouda D K F L Nolte O fl Zwervers A Ciouda C C M Noorlander 1 Gouda D Nieuwerkerk A D Valk 0 9 PROGRAMMA JUNIOREN coMPErrriE ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1940 Afdeeling A Group 1 Moordrecht A O N A B 4 uur F Geukes Gouda B Bodegraven A 4 uur D A de Koster Afdeeling B Groep 2 ïfS V B Nieuwerkerk A 4 uur Joh Tak O N A C Zwervers A 4 uur O M Noorlander WEDSTRUDEN 15 SEPTEMBER Alle voor Zondag 15 September vastgestelde wedstrijden voor den N V3 en zijn ondcrafdeelingen werden afgelast PROGRAMMA 22 SEPTEMBER Indien de N V B het programma oorspronkelijk bestemd voor Zondag 15 September thans voor 22 September vaststelt dan geldt ook voor de Onderafdeeling Gouda het programma gepubliceerd in het vorig nummer thans voor 22 September Mocht een nieuw programma worden bepaald voor den N V B dan zullen de vereenigingen nadere mededeeling ontvangen Worden door den N V B voor Zondag geen wedstrijden vastgesteld dan geldt dit ook voor onze onderafdeeling VERVOLG ELFTALOPGAVEN SEPTEMBER 1940 D O N K Ie elftal W Brouwers W V d Hoeven J Zuydveld C Bakker C Wiezer A Kasbergai J den Boer C Sevenhoven J van Uunen H Bakker W v d Bos 2e elftal C CarUer H Brouwers J Janmaat B den Boer H Koch J Meewezen J Bakker G Straver S Bertels J Heessen C de Keyzer 3e elftal H Engelhard J C Verbü S van Bueren B de Jong J de Knoop A Bakker P Kolster B Kalmeyer L de Knoop G Bakker A V d Pouw Gouda Ie elftal P Stoppelenburg vervangen door A J K Multem 2e elftal A Baas vervangöi door P Stoppelenburg Moordrecht 3e elftal M Boere A van Adrichem W Verdoold H Slobbe L Termeen D van Hattum G Groeneveld N Palsgraaf M de Bruin Hz P Frederiks H Kortlever ADRESLUST Scheidsrechters Bijvoegen J Goudriaan Vest 111 Gouda Th Steenkamer Gr Haven C 250 Haastrecht J G Sinke Hoenkoop bij Oudewater L J Binken Kidderbuurt 71 Boskoop J F Jaarsveld Puttekade 97 Boskoop J Lubkert Walvisstraat 5 Gouda HET OPGEVEN VAN NIEUWE LEDEN Nieuw e leden moeten aan den N V B en Onderafdeeling worden opgegeven Nieuwe ledenopgavenboekjes zijn m bewerking Deze bevatten 25 formulieren in triplo waarvan 1 exemplaar aan den N V B en 1 aan de Onderafdeeling moet worden gezonden terwyl de copie in het bezit van de vereeniging blijft Binnenkort zullen de boekjes aan alle vereenigingen worden gezonden DE FUSIE EN DE ROOMSCHKATHOLIEKE VEREENIGINGEN Om alle misverstanden uit den weg te ruimen verklaart het Bestuur van den Nederlandschen Voetbalbond bij de tot standkoming van de fusie zich aan onderstaande bepalingen te houden Ie Het Bestaansrecht van de RoomschKatholieke Voetbalvereenigingen de aan haar opgelegde verplichtingen vanwege de Kerkelijke Overheid in zooverre deze de geestelijke belangen der leden betreffen alsmede de rechten van de aan deze vereenigingen verl onden geestelijke adviseurs worden door het Bestuur van den N V B erkend 2e Het Bestuur van elke Onderafdeeling waar Katholieke vereenigingen zijn ingeschreven benoemt een commissie toezicht houdend op het regelen van het lagere katholieke voetbal 3e Wanneer in een Onderafdeeling elftallen van Katholieke vereenigingen aan de competities deelnemen zullen deze zooveel mogelijk bü elkaar gevoegd worden en wel in dezen zin dat zij de afdeelingen zooveel mogelijk in haar geheel vullen Voor zoover het betreft de elftallen van juniores van Katholieke vereenigingen dat zijn dus leden die den leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt hebben zullen deze in competities van uitsluitend Katholieke elftallen moeten worden ingedeeld OVERSCHRIJVINGEN Spelers die in het seizoen 1939 40 zijn uitgekomen voor een R K vereeniging in de competities van den I V C B en nu zullen uitkomen in wedstrijden van den N V B zijn gebonden aan deze vereeniging voor het seizoen 1940 Slechts die spelers van H K vereenigingen die gespeeld hebben jn den I V C B en vóór 1 Augustus 1940 op reglementaire wijze voor het lidmaatschap van die vereeniging heben bedankt kunnen in het seizoen 1940 41 uitkomen voor een andere RK veree niging mits deze laatste in het seizoen 1939 40 aan de competities van den I V C B heeft deelgenomen Dit geldt echter niet voor een na 1 Augustus 1940 uit een fusie ontstane vereeniging waarvan één van beide vereenigingen vóór dien tijd in K K verband heeft gespeeld 1 ttiie overige gevallen dui ook bV overgang van neutrale naar katholieke vereenigingen of omgekeerd almede van de eene B K vereenigiBg naar d andere is overschrijving noodig Aanvragen voor overschrijvingsfor m ulieren moeten gericht worden tot het Bondsbureau van tten N V B v d Spiegelstraat 21 te s Gravoihage AAN DE VEREENIGINGEN Bü dezen deelen wU u mede dat d distributie van voetbalschoenen onder de vereenigingen en bonden welke d voetbalsport hier te lande beoefenen zal geschieden door den N V B dia daarvoor bons beschikbaar zal stellen Per 100 aan competitiewedstrgden deelnemende spelers zullen ten hoofste 33 paar schoenen kunnen worden verstrekt hetgeen overeenkinnt zooals uit de gegevens bekend geworden il op 7 paar schoenen per elftal dednemende aan de Competities H houde bij het aanvragen van tionshiermede rekening en zij die een paar f nieuwe schoenen hebben kunnen koopen zullen daarmede 3 jaren moeten doen I Formulieren voor het aanvragen van deze bonnen zijn verkrijgbaar bij het Bondsbureau van den N V B Van de Spiegelstraat 21 s Gravenhage Voor uitsluitend bij de Onderafdbeling Jiouda aange sloten vereenigingen is een beperkt aantal aanvraagformulieren verkrijgbaar aan het secretariaat Karnemelksloot 209 Ciouda De ingevulde formulieren moeten steeds rechtstreeks naar den N V3 wordei opgezonden waarbij per boa een bedrag van ƒ 0 10 in postzegels moet worden bijgevoegd MEDEDEELINGEN De aandacht wordt er op gevestigd dat wanneer de N V B m ledeelt dat alle wedstrijden zoowel voor den N V B Sfis voor de Onderafdeelingen zgn afgelast de wedstrijden voor de Onderafdeelirig ïouda daarmede aïRomatisch komen te vervallen Nadere mededeeting wordt daarvan niet gedaan uitgezonderd aan de plaatselijke bladoi Tenzij het tegendeel wordt vermeld gaan de vastgestelde Juniorenwedstrijden door Aan de nieuwe vereenigingen is een klein aantal iruil en wedstrydformulieren toegezonden In afwachting of hiervoor uniforme formulieren door den N V B worden ingevoerd kan men ook nog voorradige formulieren van vorigen bond opgebruiken mits daarc dezelfde aanduidingen voorkomen BEGLEMENTSWUZIOINGEN In de reglementen toegezonden aan de nieuwe vereenigingen dienen nog de volgende wijzigingen te worden aangebracht Art 47 De aankondiging eener vergadering geschiedt minstens vier weken vóór den datum der vergadering in het officieel orgaan Overigens ongewijzigd Art 49 Voorstellen van vereenigingen en leden c een algemeene vergadering moeten minstens drie weken voor den dag der vergadering enz enz Overigens ongewijizgd Art 46 a Toegelaten vereenigingen zgn verplicht bestuurs of andere functies alleen te doen bekleeden door of bestuursopdrachten te verstrekken aan personen die niet geschorst ofgeroyeerd zijn door den G V B Art 14 7 e Het bestuur kan op gemotiveerde schriftelijk ingediende klacht van den betrokken scheidsrechter spelers die zich op het speet terrein tijdens een wedstrijd hebben misdragen uitsluiten tot deelname aan een door het bestuur te bepalen aantal competiticwedsütrijden Wanneer een speler volgens dit art uitgesloten zij de aan competitie wedstryden deelneemt wordt hiervoor art 94 toegepast Art 153 Dpor het l e3tuur wordt een commissie van 5 I den benoemd belast met de samenstelling der vertegenwoordigende G V B en K N V B elftallers Namens het Bestuur G VAN TILBURG secr d Nadruk varboden De zonderlinge erfenis 40 Het werd negen uur Bijna tachtig Verkochte plaatsen voor de tweede voorstelling Wat een blamage I Maai dat lag alleen aan het weer anders Biets Het xou morgen wel beter zijn Br ia nog een heer gekomen meldde men haar maar hij heeftniet naar u maar naar uw zuster gevraagd Aha Knauer de lievelingl Ixire knikte grinunig Als er nog S iemand komt dan ben ik niet te sprefrlten voor niemand I Zij ging dadelijk ftaar het kantoor waarheen men dea bezoeker had gebracht Het was werkelijk dokter Knauer e zich haastig verhief to i zQ binkwam Hij begroette haar maar tag duidelijk de teleuratelling op gezicht dat hij Hamd niet zag U zult zich met mU tevredenetffl stellen begon liJ koet Er dingen op tè helderw waartoe Ri Biet h staat is Het itbreekt I nameittk Ipnspr aan geduld weet n ht nr a laii ct uxmi uiia it I strompelen Hanni is mijn zuster en het spreekt vanzelf dat zij voor mü geen geheimen heeft Ik weet dus van den brief welken zjj u heeft geschreven en waarin zü om uw vertrouwen heeft gevraagd Hoe kan men iemand vertrouwen die zooals u mijnheer Knauer zulk een eigenaardige rol speelt U verschanst zich achter l eroepsgeheim Goed als erai advocaat heengaat en juweelen verruilt dan is dit wel een grênzenlooze overtreding van alles wat behoort dat zult u wel niet bestrijden niet waar In Knauer s gezicht vertrok geen spier toen hü antwoordde Ik bestrijd niets Ik zou zelfs de gelegenheid willen benutten om u in dit opzicht opheldering te geven Ik ben zeer nieuwsgierig Luistert u en ik zal bmnen enkeleminuten gerechtvaardigd zijn Mijn opdrachtgever Wilt u niet eindelijk zijn naamnoemen Niet Voor morgenavond Lore beefde Morgenavond zeide zij en keek Knauer aan Dat is u ernst Eemge uren geledeo is bet beslist Op mijn aancfringea heb ik toestemming gekreiÉBa tt en uw aister morgenavond de officieele iq riielderingrai te fcfvea Alstublieft mompelde Lore len wii ons ge rek n t i r V U vuk v itiu Zij had m v i verwacht maar niet dit Morgenavond Zij gingen zitten Knauer maakte geen langt omwegen Dus de juweelen begon hij De zaak is namelijk deze Mijn opdrachtgever had vele slechte ervaringen met menschen gehad Toen hij u het huis den bioscoop en de vierduizend mark gaf kende hij u bijna niet Daarom moest hij u op versciiillende manieren op de proef stellen Gewoonlijk ontwaakt in menschen de hebzucht als er van verborgen schatten gesproken wordt die zieh in zijn omgeving zouden moeten bevinden Om u te beproeven liet hü u dien anoniemen brief brengen met de gedachte dat u dadelijk het huis onderste boven zoudt keeren Toen dit niet gebeurde ging hij een stap verder Hij vestigde door een gefingeerde inbraak uw aandacht op de muurbrandkast waai in ik op zijn aanwijzing de juweelen had gelegd Mijn helpers waren Reimami en Muller Vergeeft u mij de opwinding die ik u dien nactit héb bezorgd maar mijn opdrachtgever wilde uw karakters beproeven Hij wilde weten hoe u zich gedroeg als n zulk een groote waarde in de hand hield In plaats van de opbrengst ta houden sciumk u alles aan de oorlogsblinden Deo daad heeft mijn opdrachtgever b na mtsteld Tevoren was echter eerst nog iets anders gebeurd Om de ju l weeleo niet lichtzinnig op het spel tej zetten liet de onbekende ze op een nacht ruilen met de imitatie Dat hoorde ik echter pas toen u de juweelen liet taxeeren en mij het resultaat meedeelde Daarom vroeg Ik aan mijn opdrachtgever de echte juweelen om ze te laten taxeeren ik wilde niet als leugenaar voor u staan Ik ging met uw zuster naar Sp fedler de rest weet u Precies zoo had Schmidt vermoed Lore beefiR van opwinding Herinnert u z4ch den bouquet rozen ging Knauer voort die na uw geldzending aan de blinden thuisgebracht werd met het kaartje debeide zusters mijn groote bewondering Zij kwam van den man dieu het geschenk gaf en daarmede zijnvreugde uitsprak voor uw daad Umoet namelijk weten dat deze manniets dan teleurstelling van zijn medemenschen ondervonden heeft Hijkon uw grootmoedigheid in het eerstniet begrijpen Ook de geschiedenismet de kleine Marianna was nietsdan een proef Tosn de geneesheerdirecteur van het ziekenhuis u op hetkind opmerkzaam maakte gebeurdedit alleen in opdracht van de onbekende die uw karakters wil beproeven Knauer lachte Bent nnog altijd boos op mij ik mocht nietspreken en wat ik nu seg is al teveel geweest Mijnheer Knauer dan dan isdat met het speelhol ook niet waar Helaas maar al te waar juffrouw Riedeier antwoordde hij ernstig Als dat alles uiet waar wasen niet mef het huis gebeurd danzoudt u er nu niet in wonen en dezenbioscoop niet bezitten Dat begrijp ik niet Ook niet als u een goed nadenkt Dat hebben Hanni en ik duizendmaal gedaan zonder maar een stapvoorwaarts tp komen Ik weet het lachte Knauer U hebt krampachtige pogingen aangewend om den gestelden termijn te verkorten en toch zou u alles op eens heel duidelijk zijn geweest als u iets heel eenvoudigs had gedaan als u naar den naam gevraagd had van den man die het speelhol heeft bezeten Lore staarde den spreker aan Mijn hemel fluisterde zij Waarom o ik zal morgen Neen zeide hij beslist nuzult u niets meer doen maar tot morgenavond geduld hebben Vertrou 2n tegen vertrouwen juffrouw Riedeier belooft u mij dat Zij deed het aarzelend Goddank hij zuchtte verlicht Zoo ver zijn we dus en nu neggauw iets anders Ik heb het pluimorgen officieel de ophelderingen in uw hnis te geven ik zou daar enkele menschen als getuigen Bü willen uitlnoodigeo Mijnheer Ryde en den ge i neesheer directeur alsook Rem ann Muller Bertha en een zekeren Landmann menschen die mij bij het werk geholpen hebben dat niet rettig was maar dat ik niet kon ontgaan Als u mijnheer Schmidt witt uitnoodigen dan staat u dat natuurlijk vrij Lore werd gloeiend rood O weet Natuurlijk antwoordde hij enonderdrukte een lachje Natuurlijk weet ik dat u hem om hulp vroeg Maar dat was uw goed recht Ziezoo dus al het bclangr ike besproken Ik wilde eigenlijk morgen vroeg naarde Thomasallee komen om dit alleste vertellen maar misschien is hetgoed dat ik u vanavond reeds sprak Ik was wellicht morgen afgewezen Dokter Knauer wij Neen weerde hij af u behoeftu niet te verontschuldigen U hadgelijk met mij te wantrouwen maarhet heeft mij verdriet gedaan enfin laten wij er niet meer over sprekem Mag ik nog iemand uitnoodigen vroeg zij Hij lachte Natuurlijk Dan wUde ik graag den jcmgen architect uitaoodlgen W Imikte haar lachend toe 2yj bloosde Dat weet u ook alT Nu ja mijn menschen wares erg flink Slot eol9t t