Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 17 SEPTEMBER 1949 Rokers S5 2 ot Pechtold 49 58 et Max Keiler 16 19 i August Noach 17 et Rorex S3 S et Rosalandia 35 44 et Steward 4B 52 et Wendiand 20 34 et Wilh Kordes 30 53 et Briarclif 42 57 et Better Times 24 38 et Vierlanden 77 n et Juweeltjes S4 86 et Hadley 70 80 et Edith Helen S5 80 et Orange Triumph 40 80 et Gemengde Rozen 18 23 et Dive r sen per bos Clematis Durandi 13 18 et idem Mevr Le Coultre 130 idem Prins Hendrik 55 80 et Tros Chrysanten 8 12 iCt Chrysanten groot Èloemig 0 90 1 20 Physalis Francetti 22 32 et nUGKK ONGEVAI Na insUfcken van kunstgebld overleden Onze plaatsgenoot de 46 jarige Jan Geus werkzaam te Leeuwarden had het ongeluk om een gedeelte van zijn kunstgebit in te slikken met het ongelukkige gevolg dai de man is over leden leiatSef in rypen mocht niet meer baten VOOR DE RECIASSSEERING De aAier gehouden schifajjesveikoop ten bate van het Reclasseeringswerk in Nederisnd iieeft f 98 opgebracht Moercapelle AARDAPPELOOGST Na bel hmnenhrengen van den tarweoogst is men in onze gemeente begonnen met het aardappelrooien WaarMoercapelle e o een streek is waar deverbouw van aardq pelen inten èfgeschiedt ziet men het resultaat vandezen ogst met spanning tegemoetSpeciale aandacht wordt gewyd aan deeventueele aanwezi ieid van den gevaarlijke Coloradokever Tot op hedenheeft men nog geen enkel exemplaargevonden Naeuwericerfc a d IJssel DB HEER G HOGEWBG TACHTIG JAAR d fc a otd icr Chr dwaL De heer G Ibigeweg te Arnhem oudboofd der Chr School alhier herdacht dezer da en zyn tachtigsten verjaardag De heer Hogeweg behoort nog tolde ode garde Hq plaatste ala achttienjarig onderwijzer zyn handteekening onder het bekende volk ietitionement van 1870 Eveneens was hijaanwezig bij de demonstratie voor dewoning van den toenmaligen Ministervan Onderwijs Dr J Th de Visser na de aanneming van de Schoolwet 1920 Gedurende 26 jaar van 1889 tot 1925 heeft hij de Chr School alhierals hoofd gediend In deze periodeheeft meester Hogewég z p hestekrachten gewüd aan vrijwel het geheele terrein van het Christeiük enMaatsdrappelijk leven Om slechts ietste noemen voorzitter van de A RKiesvereeniging secretaris van decentrale Zoetermeer secretaris van Het Groene Kruis ouderling van deGeret Kerk enz i Het heeft dezen stocren voortrekker niet aan al pathie beluigingen ontto ken bij het bereiken van den leeftijd der zeer sterken BSRKLAAN OPGEHOOGD De werkzasonheden voor de ophooging van de Kerklaan zijn beëindigd ZBodai het verkeer aldaar weer op den oaden voet kan doorgaan Precies op den van te voren bepaalde datum was j jj 53 g het werk gereed Hians is een aanvang gemaakt met het opnieuw bestratcn van de Dorpsstraat waardoor de brug naar den Zuidplaspolder voor het auto verkeer tqdelqk is afgesloten 2488 S3S9 2518 5401 iSn 5429 2570 5497 A 4 5 100 2810 kM 2872 5601 i 83 Suil 695 5632 1789 3896 7M 561S TVj 5t l 847 0843 UË6 SS S M9 5853 A17 5894 Ï923 5917 2 27 5974 292S 5985 2943 001 2945 6006 3013 6032 3a i ton jOoo 6uü2 U t 2 3135 6141 3144 6150 3147 6170 3160 6208 81 265 3235 6274 3306 6301 3323 6305 3343 6333 3410 6356 3428 1 371 3435 438 346 6453 3462 6478 3466 6504 3478 607 3478 6el8 10043 3482 6643 10046 3602 6658 sea 6697 9S8 7W 3SC6 fi 51 1734 685 1 3766 68Sfl 10329 13843 17f 5 51102 2435S rWl r71 1 W I 2 375 104 12 14001 3855 8966 3838 6984 3W2 71 06 SMl 70 3887 7050 4124 7I1 5 7122 7ia 1 7 7183 42l 7193 4221 7201 4249 7251 1091 l 10013 1 481 5Ï 7289 10942 14 104 4398 731Ï in M 4Ï92 7318 1 M 4339 7372 m SS USPS Stond dl Rgl en stil bij d vraag Wan 4457 7ï78 iff 473 7488 n f JÏ74 7509 Vm l 85 78 7534 11142 14723 In 8eM KHs 2 prijzen vaa ƒ Uit ▼ rae er BQ de Eente Kamer te ingekomen een adre van 24 gronfcifenaren en ▼ edwndelaar te Waddinxveen hooéende gm4n i tot bet aetaen van maatregelen tot sluiting tan de rundenrcL M lAAB CEUnCM De lieer D ooöiove van Goor en der meeit bekende uHgeverB in den lande lal den ISen dezer zün O jarig Jtibilé al uitgever herdenken Bij ongeveer 86 boekhandelaars en oHgevcrs in den lande beslaat het plan dien dag roor hem niet ongemerkt te laten voorHjg De lieer A F Cremer die om gelondheidsredenen tegen 1 September J l eervol ontslag uit zflne betrekking aan de Röks H B S alhier had aangevraagd vertrok naar z in nieuwe MDffliplaats Socsterberg Gedurende il iren was htj aan deze inrichting verbonden geweest De Directeur der Kijk H B S dr S S Hoogstra vergezeld van enkele leerlingen uit de hoogste 3 klassen deed den vertrekkenden collega uitgeleide HU dankte hem voor wat hö voor de inrichting geweest was en iMod hem de beste wenschen aan Met den heer Cremer is de laatste der leeraren heengegaan die vanaf de oprichting van de H B S inct 5 i rigen cursus alhier aan deze inrirfiting werkzaam was sas Voor éen pditierediter OÜB TROUWT NAM rAKIE VEG Aarzelend was liet smal eeachowterde oude vrouwtje de zaal voor den politierechter te Rotterdam ingekomen Tot voor het hekje Daar stond ze nu met ha 70 jaren Ka een pioeterteven vol zorg Nooit iets strafbaars gedaan Altijd deugdzaam geleefd las denchter in het dossier £ n nu op uw leeftqd nog voor de tafel Ie komen t Is érg hoor Het vrouwtje knikte vond het zélf erg Ze had gestolen Eeo paar nieuwe kousen Die badden in een pakje gezeten in een tasch waarin ook een portenionnaie met geld zat Zü bad de tasch ontdekt in de autobus van Rotterdam naar Gouda Zij was van een mede passagiere die haar eigendom onder haar bank had gezet Oud moedertje had zich oen niet kunnen bedwingen 2Jy had de tasch naar zich toe gehaald haar geopend de portemonnaie ergens onder een andere bank gegooid En het pakje uit de tasch zelf gehouden Daar zatrai de kousen in Pas gekocht door juffrouw Pille uit Gouda Dit had plotseling een gil gegev i toen zij haar tasch miste Ze verzocht den chauffeur te stoppen Eerst moest haar tasch teredit Die werd natuurlijk gevonden en ook de portemonnaie Maar de nieuwe kousen waren weg Dat kop niemand anders gedaan hebben dan dat oude vrouwtje dat al uitgestapt was Men zocht haar op het na het bombardement geëvacueerde moedtH tje uit Rotterdam Gouda is nu eenmaal geen wereldstad Men kent iemand spoedig De politie er op uit En jawel hoor bij oud moedertje in haar bed vond men de koösen Wat kon ze anders doen dan bekennen Ja maar voor zoo n oud mensch was dat alles behalve mooi Ik heb het in zenuwachtigheidgedaan trachtte zij aannemelijk it nraken De officier doelde op het kleine beetje steungeW van ond moedertje Ea dat ze duf een boete toeh niet zou Inmnen betalen Ze was oud en dan BOooM mensch gevangen zetten Hg wiMe het nog eens met haar probeeren een week vocHvaardelök met een jaar proeftijd Wat zeg je er van vroeg derechter benieuwd Daar ben ik u dankbaar voor antwoordde moedertje het vonnis vooruüloopende Zoo ben je daar dankbaar voor Nu dan conform dea eisch vai den oökier kryg je een week voorwaaide lük maar denk er om denk er om Met haar aarzelende sAuüelpasjesSchoof ze de zaal uit nNGEBVLDGGE raGEUNEKIM Deze dame was niet verschenen Negentien jaar is ze en al getrouwd Ze had de lade gelicht in den sigarenwinkel van D v B kum in de Heerenstraat te Gouda Ze was binnen gegaan zpo had zeverklaard bfl de politie om sigaretten te koopcn De winkelier waseven weg en z vrouw was met haarhuishouden bezig Toen had ze evenmoeten wachten Zy boog zich katachtig vlug over de toonbank trok de lade open en grabbelde snel een bedrag vaa tien gulden an zilvergeld byeen Kn zij weg Niet haasUfc zeer kafaa of er een vüiUje aan de UtAt was Op straat had zy er de sokken ingezet Het gestolen geld zou ze gemikthebben om kieertjes voor kaar kimtjetp kotsen Aan den eenen kant is deze longe vrjuw gcvMrtyk zei de o ier en aan den anderen kant is het een zielige figuur Voor éeien keer nog een maand vaorwaardeiyke gevangeniittiaf met een jaar proeftud en zonder b aindere voorwaarden Dit laaicte omdat een geneotschap of reclaaseeringsvereeniging toch geen oog op laeo n watervlugge dame kan houden Conform dezen eisdi heeft de rechter veroordeeld De jonge zigeunerin zal dit vonnis wel te weten komen al staat de woonwagen thans niet meer in Gouda Want de familie trekt weer Vreemdeün ien moet i verblü fsvergunning hebben Gra EGENBEID TOT AANVBAGEN Het is vereischt dat de hier gevestigde vreemdelingen die vóór 1 Maart 1838 MfT te lande ziia gekomen en niet ia bet bezit zün van een geldig paspoort zich nu tot den commissam van politie in deze gemeente iKiofd van plaatselijke politie volgens de Vreemdelingenwet wenden teneinde alsnog een verblufsvergunning in of hq hun id ititeit a i en te doen stellen dan wel een verblijfsvergunning lormnlier aan te vrafen De vreemdelingen kunnen zich hiertoe onder overlegging van een foto melden van 10 uur voormiddag tot 4 uur namiddag in gebouw Arti Legi Maiict 37 op de hierna volgende werkdagen te weten vopr hen wier geslachtsnamen beginnen met dê lettera A B C en D Woensdag 18 Sei ember F G H I en J Donderdag 19 Seaptj K L M N O en P Vrijdag 20 Sept Q R S en T Maandag 23 Sefitember ü V W X IJ en Z Dinsdag 24 Sept Vreemdelingen die tot op heden nog geen pasfoto ten behoeve van de administratie hebben ingeleverd wordt verzof ht dit alsnog zoo spoèJig mogelijk te doen Distributie vee en vleesch over de slagers TOEWIJZINGSCOMMISSIE VOOR OOCDA EN misTKaasi In verband met de distributie van vleesch zijn plaatselüke commissies uit slagers en grossiers ingesteld welke commissies o m tot taak hö ben voor de verdeeling van varkens en rvuidvee over de slagers en grossiers zorg te dragen alsmede voor de verdeding over de slagers van het vleesch dat van de grossiers afkom stig is Naar wg vernemen is de plaatselijke toewijzingscommissie voor Gouda en omgeving als volgt samengesteld C Teekens Ozn leider L van Vliet Mzn C J Bruynel J J Teeuwen allen te Gouda K van Triet te Reeuwük en 3 Goukade te Haastrecht Regist atie van oorlogsschade INLICHTINGEN VOOR INWONERS UIT GOUDA EN OMGEVING Omtrrait het invullen van schadeformulieren welke op verzoek door de sdiadeenquête commissies worden verstrekt aan belanghebbenden die materieele schade door oorlogsgeweld hebben gleden kunnen inwoners van Gouda en de omliggende gemeenten mUt tingen verkrijgent bq de secretarie afdeeling voor algemeene en sociale zakea ten stadhuize te Gouda tusschen 9 en 10 uur des voormiddags BCFRGERLUKE STAM Overleden M v d VeWe 58 j echtgenoote van C Baas Geïwren Cornelia d van J v Winden en G Aalbers Agnie Leena d van H Vj Arnhem en J A v Rijswijk Ondertrouwd C Snoey en M van Vliet LOOr BEB BEVfKLKiNG Ingekomen C M Post uit Oudenbosch C de Bruyn uit gchoonhoven Vertrokken J Hazenbroek naar R dam B W M Ammerlaan naar P faacker D C KJeubmiker naar Wassenaar INTREDE CANB O BUKSEN laag rnmbnmt Burgerlijke stand Geboim September Elisabeth Petronella d van F H van Keulen en E J Burghoorn Sophie van der Goudestraat 96 September Drricje Johanna d van J Hol en A Schmohl Kardcietstraat 34 September Leendert Z van t IJsselstem en A A Gelderblom Zoutmansplein 11 Overleden 13 September David Maria Zoetmulder 80 j PAARD DOOR BLIKSEM GEIXOPFEN In bet woonwagenkamp is bij het onweer van Zateniagavond een paard door den bliksem getroffen en gedood fiAATSEUjK mms BerganibA t CrntEIKINC BOEKEN Esgin October zullen wederom we r aanleiding van de vraag van Johannes den Doop aan Jezus omtrent Diens Zondag heeft candidaat G H Rijksen zijn intrede gsdaan als prsdikant van de Gsreformeerde kerk Na des morgens te zyn beVestigd door ds Luchttigheid van Zeist predikte ds Byksen in den middagdienst raar aanleiding van Matth 11 vs 3 en 5b Ds nieuwe preddkant ontwikkelde naar zending het Loflied van Gods uit£e stelde Ocrdeeien bet conflict en de oplossing vaq bet probleem omtrent profetie eo historie Johannes in den kerker zich afvragend wanneer de oordcelesde Measiaa zou optreden zag den Zsligtn er echter niet als TiJdsmenach iueris ligt voor de gemeente adAtr joiit de tnx Jszus met ons metgalfc ai den tijd van uur tot our De Zeoa van God is ook hierin den gelijk gsworden Vervo i ene boeken di ionibel worden gesteld van e Volksbibliothcek O VARKBIISrEST GECONSTAT8ERO Bij den landbouwer K P uit Ben dcnberg is varkenspest geconstateerd Boskoop COOPESAITEVE VEREEI atlG 4 E BOSKOOrSCHE VEIUM 18 Sept Raamn par bos ïllen Pooksen 28 38 et osa Muadi t4 48 et ftitJerily 3 S3 et Golden Ophelia meer zal God kwnen met het eindoor den laütsten arme het Evangelie ièn gwracht zal 17 et Gioite Ibmdi 48 a et ia e ieel Niet eeröer dïn wenneer ook asn Poulsen itst et Jusen M y 29 52 et Poiyantharwwi M 4J et Du as Nadat de nieuwe leenaar was toege sproken aamees de gemetmte tn den claacis werd hena ps 133 6 toegezon Onderkerk a d IJssel BOirW VAN OPSLAOFIAAV Op het urrein naast de Graanmaalderij en Veevoederfabridc van de gebro ers Baas N V in de Kromme alhier zal een uit beton en staalconstructie bestaande opslagplaats worden gebouwd Met het heiwerk is reeds een aanvang gemaakt mjRGCERLUKE STAND Geboren Cornelia Susanna d van A I Batenburg en J Burger Adriana d van G Verburg en A KleibeiAer Ondertrouwd Comelis Snoeij 35 j en Maria van Vliet te Nieuwerkeifc a d IJssel 30 j Overleden Grietje Vuijk 69 j weduwe van Klaas de Jonge Marrigje Brussej 30 j ongehuwd Waddinxreen K LA8SE£RIN6SCOt LECTE De op Zaterdag gehouden collecte ten behoeve van de reclasseering heeft opgebracht ƒ 62 69 VARKENSPEST In deze gemeente is bü een landbouwer varkenspest geconstatf erd MARKTBERiCNTEN KAASMABKT BODEGBAVEN 17 Sept Aam er 214 stapels Goudsche kaas le wort 3900 OG 2e soort 37 00 00 zwaardere tot 4SJ Handel matig 484e STAATSLOTEBU vDEnvE xjtsas rwmec mtr TrAklBg van 17 Sepusmoct 25JW8 No 4fil8 UM Ho 1MS2 13380 16Ö57 4M No 9747 US46 2 9 No 10781 15613 IM Ne 1860 1066 10934 14851 1S542 16319 23124 43236 FBUZU4 MAN ƒ 65 1031 4484 ICM 4 U8 1072 iDüi 1188 48 8 12 16 46e9 1248 4f71 1236 4678 12 3 éaa 1285 l 1379 21 1403 i f a 1431 4e32 1437 4834 1461 4896 147U 4 2S 1483 63 1533 30M 1545 5008 1571 5013 IfilO S019 1S2I 5023 1M4 5024 1989 902S ttm 5047 2201 ses 2207 S140 2222 S155 2235 5178 Z2J2 ilM 2315 5201 2336 5 30 2364 5291 23T7 5311 7S38 lllS0 14i51 18308 21642 75t inMA 147M laM ZlMu 7S 2 1127Ü 147M 18367 21t 52 70 1I2M 147W 18306 21698 7649 11343 14830 i8402 21744 imt 1U71 14880 18432 217S1 767 11414 148M 18436 21752 7721 llSl 14nS3 18621 217 0 7738 11533 14967 18639 21918 77SI 11S79 14681 18640 21933 78U7 11S8S 15033 18748 21945 7839 1163S 15050 1S 7 22009 7848 11699 15U85 18791 22013 78T7 11705 1511S 18808 22698 7928 11710 15197 18335 22127 7933 117H lölM 19845 22250 8034 11742 8048 11758 8052 11775 8087 11777 8106 1171 8118 1171 170 117 217 11811 8264 11837 8299 118 8 S31 I1S06 15801 8362 11916 ISilÜ 8365 11920 8367 11948 8 194 11974 15844 8431 11992 15855 8495 12074 IsSMJ 8555 120 7 15934 8559 12160 15381 8573 12258 15997 8578 12310 16027 8580 12347 16128 8Ó83 12351 15276 18953 22259 15311 18966 22295 1S3 18981 23331 19001 2083 19053 21388 19071 22419 19089 2247S 18137 22531 19145 22556 15687 19321 22646 19324 22662 19336 22755 15818 19352 22757 15832 19364 22873 19401 22899 19408 22919 19415 22924 19496 22£43 19512 22954 19558 22956 1 562 22959 l£S ië 22973 16215 1S597 22977 16219 1E601 22980 l u l 12343 16266 11 626 22997 M8 12099 162 4 19636 2 74 8i26 V 6M li 2 9 19 92 23118 6 i51 I2u21 16262 197 5 23197 8798 12846 16284 19791 23248 tebi 12033 16307 19 il 2 1258 i l2wiJ lfr 0O 19927 l slu9 8961 lïO il 16303 19967 23351 9105 1 U 5 lto37 19973 23387 118 12724 l öa0 ISaiS 23396 9131 12 25 18Ö6S 26986 23398 9201 12SJ3 16564 20171 23407 9Ï03 12914 16614 20213 23425 9228 12925 1661 20305 2345 9338 13 22 16C41 20357 234Sfi 9 3 13923 16 i48 2U363 23471 9J78 13031 186S9 20381 23479 9J89 lo095 166 7 2G395 23521 9 óii l il il 16689 2C425 23558 9491 U144 lea 0 20474 23371 9517 95e 9647 9663 9884 9676 9680 9775 9778 9789 9813 13153 ie 00 20490 23584 13188 16716 2U300 23 89 13198 16734 20313 23591 13312 16741 2U314 23618 13317 l 7li2 20529 23620 1331 IS943 20539 23656 1336 I6 i 2 20557 23687 13376 17U65 20632 23733 13397 17129 20872 13758 1 M77 17170 Ï071T 23916 13S20 I72W 20741 23918 9352 13521 17215 20774 23 i33 9874 13326 172 15 50867 23951 9328 13544 17273 2 8 2S996 10001 13548 17299 I0M8 2487 10022 liSll 17331 10918 24097 13620 17355 S0924 24133 10164 13636 17390 S OK 24215 10177 13641 17432 81037 24KI 10214 n857 17546 21047 21324 10274 l 14 17544 21035 2433 iOSrS l J 2 17583 2 0a2 43M 13032 17389 20 37 2411 nrCS 211 24391 I4 3 177 14 5U 17 14223 14231 14 35 14276 14385 10479 10478 10521 lOSTV 107 a 10767 10769 21143 24439 7 SI 174 245 4 17721 2 25 2 t l8 17817 21268 ii n 17838 2 2 l 24S39 HE S 21303 24949 17563 21304 24722 W9 H 28 17889 Ï JCS 24750 19907 M SB 17 95 2 M M7S 17897 21326 24777 17917 21374 24780 17f 21378 24866 igoei 21452 ion 18031 21 60 24313 Ki 2 r ri 21 25 14t 09 IBÏ S 2 37 2W4 1 l ï 4 ï I9 7 K 7 24 ir 182M 21589 24971 yn QtvftUfd tcfoi t Oetokef flink Ottgmeisje v g g v Aanmelden v Swietenstr 8 02gto s Advert ntflto Geboren JACOB HIMNHK K Harms Swart H Harms avraagdSol S gaaiaali kamara wl kaukaa Liefst omgeving B Marlenssingtl Brieven onder no Q 29815 Bnitau van dit Mad Wijkverpleging 16 Sept 1980 O Gevestigd W RUTGERS TANDARTS KLEIWEQ 98 Tel 3034 Gouda 028837 Heden ontsliep rustig 6n kalm onze beste zorgvoUe Vrouw Moeder Behuwden Grootmoeder Mevrouw PETRONÏXLA MABTINA KERSBERGEN in den ouderdom van SS jaar G MOLEMAN C J MDLEMAH TtmiUR t a a ylfmar mi kaMlt kamibniekschewegF40fliMi k Q2SM 5 en Verloofde P J M STRÖTBAOM Moleman J J STRÖTBAXIM LOESJE Er b z a voor dag en oaclit EEN MBSJE V g g V Brieven onder no G 298S 88 bet tivveaa van dit blad s E C GABRY Gouda 17 Sept 1940 Gr Florisweg 73 EehtpMT f rai Kamers met pension I krullc aa kaukea Brieven no G 2968 bur v d blad Liever geen bezoek De begrafenis zal plaats vinden op Vrijdag 20 Sept op de Al £ Begraafplaats te 2 upr O 2991 27 Heden overleed tot onze diepe droefiwad onze besls Zuster en Behuwdzuster Van particulier te koop gevraagd d la ai a a t w ing aarkooppan m braefca ai kaagar Brieven onder ao G 2990 S Bureau van dit blad Mevrouw Stadgenooten achrerteert inUvr eigen Pagblad Adverteert in de Goudscdie Courant PETRONELLA MARTINA MOLEMAN geb Kersbergen Amsterdam W K BULAJÊUS BRACK Jiskoot C M BULA80S BRACK Utrecht C J M BEEKENKAMP Kerrfièrgen J A BEEKENKAMP Gouda A P BELLAART Kersbergen P J BELLAART 17 September 1940 G 2992 24 EXPOSITIE VAN SCHILDERSTUKKEN VAN ONZEN O0D TIID SNOOT P DEN HERTOG m JOH BAYER MÜURTOOl HOOGSTRAAT 10 O 2987 ABonneept u thans 1 op de I ü 2 30 Gouósche I couRAnt Het niauwe kwartaal vai waMra aan Wie eiken dat op de hoogte wil blijven van al het gebeuren die abonneerrzich thans op de Qouösche couRAnt steeds het laatste nienws van binnen en boiteiiIaBd ea van stad ea omgeving en mtg nid siioitnJeaws Abonnemertten worden dagelijks aangenomen è f2 25 per kwartaal f 0 75 per maand of 17 cent per week in Gouda 18 cent buiten Gouda aan het Hoofdkantoor Markt 31 Gouda de bezorger ei de agenten in de gemeenten HaastrecM J Mde Graaf Jan van Arkelsfraat C160i Stolw H van den Heuvel Boskoop C de Groot Zijde 320 Nieuwerkerfc a d Usel C M Kauffelt Kortenoord no 1 Oadewater Boekhandel Firma Rahms Waddinxveen A Koster Jan Dorkenskade 3 Nog kunnen actieve agenten worden aangesteld te Ammerstol Bergambacht Berkeawoude Bodegraven Hekendorp Moercapelle MlMedrecht Ouderkerk a d Usel Pobbraek Reeuwijk Sehoonkaven Zevenhiiiieik Oude Couraflteii te koop DagaKjKk aan om Buraau erkrijfbaar zootang de voorraad strekt è 5 cent par K G in pakken van 5 K G