Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

c R02£80Tï£l We zetten er thee mn en verwerken ze tot compote Jam of soep Heerlijk warme JUMPER fai eenvoudii doch apart imtröon 4 eens goed nagewaasdien vnicht 4ee8ch wordt in wat water gaargekocrict niet langer dan H mhiaten en op smaak afgemaakt met suiker het overtollige vocht kan met wat aangemaakt aardappelmeel tot een dun sausje worden gebonden Wil men winters deze oon dte bereiden vaa gedh oecde rozetxittels dan dieirt daarvoor afzonderligk verzorgd vo Taadj ontdaan van pitten en pluis te worden gedroogd deze vruchtjes worden s winters 24 uur te weeken gezet in wat koud water un vervolgens met ditzelfde water te worden gdlookt In Zweden i men gewend naast roxebottelcompóte ook rozebottela o e p te bereiden en daarvoor voor 6 personen te gebruiken theek 9jes scbeongemaakte ua bottels 1 liter water ISO gr uiker 25 gr aardappelmeei SS gr amandelen De gehalveerde sdioongemaakte rozebottels worden opgezet met het kokende water waarin we ze door en door zacht laten worden af en toe roerende om de vruchten fijn e wrijven Tenslotte binden we de soep met Hoe poederen u e ons En met welke kleur poedpr Bel gtdtttle ven kH voorpand waur men van hl patnon m 2 reek 2 aveteeU overgaat Aan meertzyden de leasen strookje $ aam ie zekjeê I geheel onbekend is het feit P t wu in rozebottels een b zon r ïke broo vao vitaminen be I kringen der deskundigen beeft oor dit product reeds gerui tijd belangstelling Oaarbq I het bijzonder booge gehalte aaa jie C van deze vmÜBiten worden gesteld terwyl ook Idviezen knn jworden verstrekt omtrent den aan van rozensoorten die liet voor I fan een lagen aanschaffingsprijs aan een zeer ruime opbrw lodamg moeten Rosa rngosa jjjBosa rubiginosa worden noeiiod Jieineentebestnurvan s C avenhaC I II bet vorige Jaar reeds begonneir t een aanplant op ruime schaal vaa ilrozen zoodat mes daar de kostej I vruchten reeds dit jaar aan het is Wie dit jaar niet uit eigo 1 rwebottels kan winaen aDe ro lorten komen hiervoor overigens aanmerking zal van het product t verstoken behoeven te blijven de rzun nameHjk zoowel ia ver a s in g droogden staat in den aeL Soe worden rozebottels genuttigd zun verschillende verwerkmgssno heden men kaa er thee van zet i soep van koken oatapéie van be I of jam van maken ook kontioi Inuchten in aanmerking om te wor gcconfljt De laatste methode ons op het hixe gebied van de iketbakkersprodocteg en is boveil lin verband met de suikerrantsoe Dg wat be zwaarUjk het bereiden 1 rozebptteljam Hgt meer voor de ISSCHIEN verwondert u er zich over dat er nog en bepaalde manier van poeder itengen bestaat WaarschijnUjk u altijd gaJacht dat het er niet I aankomt héfe u het gezicht poeHierin vergist u öch echter eer u de Wr beschreven roa volgt zult u zien dat uw geer beter uitziet dan wanneer UK maar lukraak poeder opbrengt Om het gezicht te poederen hebben twee attributen noodig ten eerste iTeloursdona enten tweede Ipoederborstel tfet de velours dons brengen we met f luchtige klopbeweging de poeder vlaedig op het gezicht aan van I kin naar het voorhoofd Met de B m g u vooral nooit wrijven Met een lleine draaibeweging wer we de fcoeder goed in de kleine eitjes rbndom de oofiai den neus monCv neemt u uw poedertyorateK u de overtollige poeder van flezicht afborstelt U zolt zien dat n een mooi glad en egaal gepoe 1 oppervlak krijgt We gebruiken ai een veloursdons omdat d ze der beter over de huid verdeelt i een zwanendons verstuift er over algemeen ook zeer veel poeder zult zien wanneer u één keer vloedig v i poeder gebruikt zoo u werdB angeraden behoeft niet dw geheelen dag weer op te poederen De klear i nu de kleur Over het algemeen de Hollandsche vrouwen dol op gekleurde poeder In den K wanneer uw huid door de zon is daar niets op tech des wsntera is iwt niet mooi eder moet zoovfeel mogelijk geworden in harmonie met uw teint Iemand me t een heel hnid moet geen donkere poedaar dit ovae het alI het cez ltt misna aht Bovenügt n altijd een sfscheiding bi Bis ea dit gtett hel idee alsof i ma k beeft Iets atone dnnM tnofm h kM poeAsr gsteoflMi dw ouder maakt Oemesi dte eca n gore tetat hebben moeten i te werken een rosé klet I hand daar hierbij gebruik kan worden geotaakt vaa glucosestroofi De BKest eenvoudige toepasshig echter is wel het trekken van rozebotteJthee een verfrisschenden dranic die bij de beperkte hoeveelheid echte thee welke tbans te onzer beschikicing staat voor vele gezinnen e i welkome en smalcelijke aanvulling zal blijken te zijn o a bij het ontbijt Per persoon nemen we een afgestreken eetlepel gedroogde rozebottels en laten die in een kwart liter water gedurende den nacht weeken Den volgenden ochtend brengen we het mengsel an de kook laten bet tien minuten trekken op een theelichtje A onder de muts en schenken de vloeistaf door een zeefje in de kopjes Naar maak kan er wat suiker of zoetstof wor to bijgevoegd Vermeld moet nog worden dat we voor rozeb ttelthee gebruik maken van bottels die in zomer Cf herfst op eenvoudige wijze rijn gehalveerd en gedroogd en waaruit de pittaa niet zijn verwijderd onxfat die jnst voor de thee waarde hebben Versche rozebottels Inmnen heel goed tot compote worden verwerkt In dat geval worden de vruchten na doormidden te zijn gesneden zorgvuldig ontdaan van de pitten en het pluis het is verstandig dit met behulp van een mesje of een klein theelepeltje te doen aanraking met het pluizige binnengedeelte geeft nl aanleiding tot een huidprikkeling die jeuk veroorzaakt ea die o a duidelijk wordt waargenomen als men de vingers die het binnenste van de rozebottels hebben aangeraakt in hè gezicht wrijft Het rige poeder gebruiken bijv naturel rachel rosée etc Dames met een heel lichte teint en heel licht blond haar gebruiken een z g flesh vleeseh kleurige poeder Wanneer het haar gewoon Mond rf donker is rachel Is de teint wat donkerder ongeveer midden tusschen licht en donker dan een brunette of olqfkleurige poeder Dames met een matte of donkere teint gebruiken dark olive donkerolijf In den zomer kunnen zij wanneer de huid verbrand is ocre suntan of dark suntan nemen Dit zijn de kleuren voor overdag Des avonds moeten die dames die overdag flesh ea rachel gebruiken flesh poeder nemen zg die overdag brunette olive dark olive etc gebruiken naturel poeder Deze kleuren geven onder het lamplicht een mooien teeren glans en verlecnen het gelaat iets transparantachtigs Het beste is wederom de juiste kleur door een Uiakeup specialist te laten vaststellen De kiDaliteit En nu nog iets over de kwaliteit Hoedt a voor guedkoope poedersoorten I Een goedkoope poeder is over het geheel genomen altijd zeer grof at om den verkoop te stimuleeren bijna altijd sterk geparfumeerd ü zult zien dat u van een goedkoope poeder altijd veel noodig heeft Neemt u daarentegen een dure poeder dan gebruikt u hiervan veel minder daar deze altijd heel fijn is Hierdoor bezit zij meer adhaesiekracht en houdt beter op het gelaat Een fijne poeder is ook nooit sterk geparfumeerd daar het parfumeeren de kwaliteit zeer schaadt Het zal u waarschijnlijk bekend zijn dat poeder wordt gezeefd De poeder van de meeste bekende groote Amerikaansche en Fransche schoonheidshuizen worden gezeefd op 1 24 terwijl de poeder welke door bijna alle Amerikaansche filmsterren wordt gebruOct op 1 360 dus anderhalf maal zoo fijn wordt gezeefd Dit is de mooiste en fijnste poeder welke bestaat h begrijpt wel dat bij de fiha waar de onbarmhartige JupiterUmpaa iedere oneffenheid aan het licht brengai de f Mte en beste preparaten warden gebruikt BEAimCIAN het aangemengde aardai lineel en stoooien er bü het opdoen de gepelde in diame staafjes gesnipperde amandelen door Tcnskitte is dan og de bereiding tot j a m mogelijk een vorm waarin de bottels ook goed haar vitaminewaarde schijnoi tC bewaren De vruchten worden weer op dezelfde wjjze schoongemaakt daarna gewasschen en op een vergiet gelegd om uit te lekken Ze worden met een bodempje water zachtjes tot moes gekookt daarna door een zeef gewreven en gewogen Met hetzelfde ewicht aan suiker of wel met hefzmde gevridit aan glucosestroop plus een derde daarvan aan auflcer wordt het moes nog even onder voortdurend roeren tot dai vereischte dikte ingekookt waarna het in de goed schoongemaakte potjes wordt gedaan die op de bekende wijze worden afgesloten met cel lophaan perkamentpapier of schroefdekseL Wie de jam op deze wijze te zoet vindt kan er bij gebrek aan citroensap op het laatst 1 2 citroenzuurkristalletjes doorroeren iq gelost in een lepe warm water Austria Orde en netheid jdja het behoud van onze kleeren El het eeiige aiMel oa toe te kefltea net de pmteekaart Natte schoenen moeten s avonds worden opgevuld met krantenpapier dat het vocht opneemt Truitjes moeten luchtig worden opgevouwen en niet slordig over een stoelleuning worden gegooid De kousen moeten s avonds zorgvuldig worden nagpzien en elk los steekje moet MadelUk worden vastgezet daar dit ladderen voorkomt Vlekken moeten worden verwijderd onmiddellyk nadat zü ontstaan zijn Vooral als wij de kinderen onder het oog brengen dat dit k financieel voordeel tengevolge heeft zullen zij zeKs de meest slordigen althaps trachteh eraan te denken Geef vooral een goed voorbeeld Geen netheid prediken en zelf alles maar lukraak op den kapstok hangen Geef den grooteren meisjes een opvouwbaren kleerenhanger mee als zij naar school naar den winkel of naar kantoor gaan Leer haar bij thuiskomst niet alleen het jasje van het mantelcostnum uit te trekken maa ook den rok en deze door een donkeren linnen waschbaren rok uit de zomergarderobe te vervangen Niet plleen plat de coupe uit den rok als zij er den beelen avond thuis mee rondhangen de kans om er vlekken op te krijgen is ook heel groot De oucterra weten wel dat orde en netheid het behoud zijn van onze kleeren dat men heel gauw door zijn pimten heen is als er slordig mee wordt omge rongen en al heeft men het een of ander ook nog zoo hard noodig er wordt een punt achter de punten gezet en men kan naar huis gaan De jeugd is evenwel maar niet ineens ordelijk en net geworden en op de moeders rust thans ook de moeilijke taak haar kroost deze twee eigenschappen voor zoover nog niet aanwezig bij te brengen Had vroeger de oudste dochter iiaar hart op een mooi truitje gezet dan waren een paar smeekende oogen vaak genoeg om haar in het bezit van het verlangde te stellen Behalve de financiën zullen thans ook de punten een woordje meespreken en er zal vaak afwijzend moeten worden beschikt De kinderen zullen nu allereerst moeten leeren weer zorg te besteden aan de kleeren die zij bezitten inplaats te verlangen naar nieuwe jurken jumpers enz die zij toch niet kunnen Icrijgen Zij moeten leeren alle kleeren na het dragen behoorlijk te luchten ea q te bergen Een netjes opg hangeB Joik beiioodt tot het einde liaar go en vorai een mantel of jas mag an aaa de hu worden opgehangen Door de zwaarte van het klecdhlffitak komt er een onooglijke punt in den rug en de coupe is op slag verdwenen E EN beerlijk warme jumper is dit warm vooral door de wijze waarop iiij ia gebreid voia het grootste gedeelte 2 recht 2 averecht het scdKiuderstuk in een patroon dat een beliaaglijk dik weefsel vormt De hier volgende beschrijving is voor maat 42 laagte 52 cm mouwlengte 38 cm Het schouderstuk Inreit men als volgt Ie 6e naald 2 recht 2 averecht 7e naald 2 st op een hulppen nenoen en naar voren laten liggen De volgende i averechte st recht breien de volgende 2 rechte st averecht breien de st van de hulppen recht breien 2 av recbt en van voren af beginnen 8e 1 12e naald 2 recht 2 aveiecht 13e naald als 7e naald maar beginnen met 2 recht 2 averecht Herhalen vanaf naald 2 Het rugfmnd Opzetten 100 st hierop 2 recht 2 averecht breien 35e 41e 49e 5Se 61e e7e 73e 79e 8Se 91e 97e 103e 109e llSe 121e 127e 133e 139e 14Se naald aan weerszijden 1 st meerderen Aan het begin van de 149e en ISOe naald 3 st afkanten Aan het begin van de ISle en 152e naald 2 st afkanten Aan het begin vfa de lS3e en 154e naald 1 st afkanten 126 st 161e naald 60 st breien 2 st afhalen op een hulppen 2 averecht 2 recht de st van de hulppen recht 0 st breien 167e naaM 56 st breien 2 st op een hulppen 2 averecht 2 recht de st van de hu4q en recht 2 averecht 2 Et op een hulppen 2 averecht 2 recht de st van de hulppen recht S6 st breien Van de 173e naald af alle st in patroon breien Aan het begin van de 239e 240e naald 6 st aflcanten Aan het begin van de 247e 250e naald 7 st aflcanten Op de 251e naald de rest van 50 st afkanten liet voorpand Opzetten 120 st en in patroon breien In de 3Se 41e 49e SSe 81e 67e 73e 79e 85e 91e 97e lOSej lOQe 115e 121e 127e 133e 139e 145e naald aan weerszijden 1 st meerderen Aan het begin van de 149e én 150e naald 4 st afkanten Aan het begin van de 151e en 152e naald 3 st afkanten Aan het begin van de 153e en 154e naald 2 st afkanten Aan het begin van de 155e en 156e naald 1 st afkanten 138 st 161e naald 66 st breien 2 st afhalen op een hulppen 2 averecht 2 recht de st van de hulppen recht en 66 st breien 167e naald 62 st breien 2 st op een hulppen 2 averecht 2 recht de st van de hulppen recht 2 averecht 2 st op een hulpen 2 averecht 2 recht de st van de hulppen recht 62 st breien 173e naald in patroon breien 20 st breien 20 st afkanten 58 st breien 20 st afkanten 20 st breien 174e naald de af gekante st weer opnieuw opzetten 227e naald de middelste 20 st afkanten en verder elke heUt apart breien APPELEM EN PEREN BEWAREN Appelen en peren bewaren gaat het best in turfniolm Van een kist of koffer bedekt men den bodem een vingerdik met turfmolm en legt daarop een laag goed gesorteerde gave vruchten zoo dat zij elkaar niet raken Dan strooit men er turfmolm tusschen en ook een halven vinger dik op de vruchten Vervolgens weer een laag vruchten en zoo voort tpt Aan het begin van de 228e naald voor den halskant S st aflcanten Aan het begin van de 230e naald vo w den halskant 4 st afkanten Aan het begin van de 232e 234e naak voor den hal ant 8 st aflcanten Aan het begin van de 236e 238e naald vt r den halskant 2 st afkanten Aan het begin van de 240e 242e naald voor den halskant 1 st afkanten Aan het begin van de 241e 243e 245e 24Te naald voor den schouder 8 st afkaqten Aan het begm van de 249e 2Sle naald voor den schouder 7 st afkanten De mouw Opzetten TO st hierop 2 recht S averecht breien 21e naald 15 st breien 40 st vet dubbeleg 15 st breien Daarna tot naald 72 recht door breien Aan het begin van naald 73 en 74 6 st afkanten Aan het begin en eind van de 83e 91e 99e 107e USe 123e 131e I39e 147e 155e 163e naald 1 st minderen In de 81e naald 46 st breMO 2 st or hulppen 2 recht 2 averecht de st van de hulppen recht 46 st breien In de 87e naald 40 st breien 2 st op een hulppen 2 recht 2 averecht de st van de hulppen recht 2 averecht 2 st op een hulppen 2 st recht 2 averecht de st van de hulppen recht 40 at breien In de 93e naald alle st in patroon breien In de 16Se naald AUe steken afkanten De deelen tenslotte onder een vocb l tigen doek licht persen en vervolgens aan elkaar zetten Van bijpassend 1 der twee strookjes op de zakopening stikken en 6 knoopen van leder aan de schouders naaien Hierdoor 6 hiasen haken en langs het halsgat 1 toer vasten MAYONNAISE zonder olie Het is heel goed mogelijk mayonnaise te maken zonder olie een soort kunstmayonnaise dus die bovendien het voordeel heeft wat minder maclitig te zijn En dié kunst maycmnaise opent meteen weer al de verschieten van het verloren tooverland van slaatjes Russische eieren en wat dies meer zij Maak een bloemkool sausje V weet natuurlijk hoe dat gaat meng een klontje boter ter grootte van een no tt met twee eetlepels bloem en laat dit op een zacht vuurtje smelten Doe er zooveel melk by dat het een djkke saus wordt en laat deze even doorkoken Doe er verder azijn peper ztrat ai mosterd door naar smaak en snipper er desgewenscht nog een uitje door Als we mayonnaise hebben kunnen we ook weer een lekker smeerseltje voor de boterham maken dat boter uitspaart een smeerseltje van fijngehakte eieren eai fijngemaakte tomaat een augurkje een paar koude aardappels wat heel fijn vleesch en wat ge meer gewend zijt in een slaatje te doen Voeg er tenslotte wat mayoanaise aan toe de kist vol is De bovenste laag moet turfmolm zijn Aldus bewaard fruit rimpelt niet en blijft tot het laatst toe versdi en mooi Nakijken is niet noodig Hot er een vrucht dan kan zij de andere niet aapsteken omdat er lurfm tt scMn zit Een rotte vracht wortS als t ware een turfaA arteltoQ jlat geen gevaar aplevMt wwr da rest I anger dan den nmaalea T tiiA kan men de vruchten echter ook op dfeze wijze niet bewaren