Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

DIENSTfUCBT VOOR WEERMiUJHT EN ARBEIDSDIENST VOOR DVraSCHE STAATSBl BGERS De kortelings in de pers gepubliceerde bekendmaking van den Duitschen weermachtebevelhebber in Nederland is in vele gevallen door de in aanmerking komende mannelijke Duitsche staatsburgers ten onrechte aldus uitgelegd dat volgens punt c alle licfitingen ook als zy niet gediend hebben zich moeten aanmeldMi Deze uitlegging is verkeerd daar onder punt c van de bekendmaking uitdrukkelijk alleeiwde gediend hebbende dienstplichtigen van alje lichtingen worden genoemd Wie niet gediend hebbw moeten zich slechts melden indien naar punt a van de bekendmaking vermeldt zy in 1921 geboren zyn en niet reeds vrywillig dienen zoomede indien zy overeenkomstig punt b faoewrï behoorende tot de dienstplichtige lichting i 1914 tot 1920 tot nu toe ontheffing van dienstplicht hebb i gehad of nog niet gediend hebben Alle betrokk i I uitschers die ingevolge punt c reeds meldingen verricht hebben bij den bevoegden stafofficier der Ordnungspolizei moet i hun meldingen terstond herhal i en daarby uitdrukkelijk verklaren d a t zij gediend hebben BJj weUc onderdeel zij gedieivl hebben is van geen belang Ook andere bjjkoms tige mededeelingen moeten als overbodig achterwege worden gelaten AANBESTEDINGEN De Rijkswaterstaat heeft heden aanbesteed het makeni v n de toeritten naar de brug over de Keze te sHer togenbosch met bijkomende werken Laagste inschrijfster was de N V v h H J Nederhorst te Gouda voor W 1 785 De directeur van het Rijksinstituut voor drinkwatervoorziöiing heeft heden namens de gemeente Meppel aanbesteed het leggen van een trans portleiding en van een signaalkabel ter lengte van ca 9000 meter Laagste inschrijver was N V Visser en Smits Aann Mij te Papendrecht voor 22 018 KABELBAUiONS BOVEN FRIESLAND Vanochtend om kwart over zeven kwam uit de richting van het Uselmeer een kabelballon aandrijven die ten Noorden van Lemmer passeerde Door den neerhangenden kabel werd het electrische net zoodanig vernield dat I mmer en omstreken plotseling van stroom verstoken waren Ook boven Joure en Heerenve i zijn kabelballons waargenomen die alle in Noord Oostelijke richting verdwenm Ook zijn er verscheidraie telefotm en telegraafdraden langs de spoorlijn vernield DEEL VAN GEMEENTE MAASBREE AAN VENLO TOEGEVOEGD De Staatscourant van gisteravond bevat een beschikking van den secre tarisgeneraal van het departement van Binnenlandsche Zaken waarbü met ingang van 1 October een gedeelte van de gemeente Maasbree aan de gemeente Venlo wordt toegevoegd Blijkens de bijbehporende kaart liggen in het bedoelde ileel de domen of buurtschappen Blerick HoutBle nek Wielder en Boekend WUaon Co Baltimore Oh Chic Mïlw dito C V P A Ulin Centr Mitig Kans N y Centr N Y Ont Penns R South Pac C South Railw Wabash R Canad P dito Kett V Robber Amst Rubber f lOOO IMM Bandar Rubber 142 Deli Bat Rubtwr 145 Hessa Rubber Ind Rubb C Kerideng Lemiwr i Majangl Oost Java Bub IM Oostk 500 II4 IKM Botterd Tap Salatri Plant Serbadjadi m S lauSj R 77 VerTind O 9 Wai Sumatra Zuid Preanger loterc Rubb i Indnstrieêa A d Bank aand HoU Bank Urne dito Inc Bank dito Ned Ind Esc m dito Nederl Bank A Ned Hand Mij t 2S0 aand Rott B Vet aand Twentach B A A Reichsb Deutsche Aand Franache B 3 C V A n Dito Kettlngverkl Unipref Cert Dito KetUng vert Alg Norlt gew A BetaviaMarg Fab V d Bergh s pr wd A A IOOO Dito B 1 1000 Cart en Pap Fab Sctiolte Aa Oouda sterinck dito Gruyter en Zn A pret aand Dito O wliutd pref Heem af aand Heinek A 16 Boll St m ab aand HoUandui aand Holl Bot Mü i Holl draad en kab A Holl Kunsts Ind A Intern Vise A Kon Ned Zout Ind aand Kon Br Steem dito Lever B en Unie GA Dito 7 Cum pr A Dito flOOO C V pr A DUO ƒ 100 S C pr A Dito ItmO dito Lyempf A Meeltab d Ned BC N G en S r aand Ned Kabelt dttO N scheepsb mij dito Rott O Mtj dito Schelde dilo Dito Nat Bz dito SctaoUen dito Stoomspinnerij SpanJ dito Stork dito ijnstra Pref A Aspli taCewA Dilo pref winsfd A VeV BI ab dito Velr Chcra tab iand Vet Pap labr v G V4 Ned Rub tabr rand Touwtabr dito erkspoor A dito Westersuiker dito Dillon Peyen geur A Veyers I ea K KIND ONDER ZWARE TRAILffil Gistermiddag H het 4 3arig dochtertje van den caféhouder Veldhuizen te Scherpenzeel door een npodloUig ongeval om het leven g emen Het meisje speelde met een enkele andere kinderen bij een zwaren trailer welke voor het café van haar vader geparkeerd stond Toen de wagen zich m beweging zette geraakte de kleme er onder met het gevolg dat zij zwaar gewond werd Spoedig is het slachtoffertje overleden VERDUISTERING Op verzoek van de politie te Amsterdam heeft de politie te Breda een 45 jarigen reiziger en incasseerder van een matrassenfabriek in de hoofdstad aangehouden daar deze met een bedrag van 1500 op stap was gegaan Bij zijn arrestatie bleek de man reeds f 500 ten eigen bate te hebben aangewend Hü is thans overgebracht naar Amsterdam en opgesloten in het bureau Warmoetetraat De man zal zich voor den officier van Justitie moeten verantwoorden INMAKERU DOOR BRAND VERNIELD In den afgeloopen nacht is de groote inmakerij van den heer J van den Wereld te Roelof Arendsveen een prooi der vlammen geworden Omtrent de oorzaak van den brand tast men in het duister SCl AKEN HET KAMPIOENSCHAP VAN RUSLAND Na de negende ronde in het toumooi om het kampioenschap van Rusland ftSett Bondarevsky de leiding mef 7 punten Op de tweede plaats volgen met selchts een halve punt verschil op den leider Botwinnik en Makagonov Keres en Lüienthal bevinden zich eveneens in de voorste gafederen met ieder 6 punten gevolga door Smyslov met 5H punt BBITENUND DUITSCHLAND LBGERBEIUCHT VAN PEDBW Dover door ku tbatteniien bestookt Ni nre bevice laebtaaavaUen Het ojqierbevel van de weermacht maakt bekend Onze kiU U atteryen hebben gisteren tpnieuw de haven van Dover ander vuur genomen Op verscheiden Engelsche koopvaardysdiepen konden trefierg waargenomm Worden € den morgen van den zestienden Ptember beperkte 4e activiteit van t luchtwapen zich tengevolge van den ongunsUgen weerstoextand tot gewapende verkenning In het verloop daarvan werden verscheiden vliegvelden in Zuid en midden Engeland alsmede havenen industrie installaties van Whitby effectief met bommen aangevallen Tegen den middag begonnen de vergeldingsaanvallen op tonden opnieuw en hielden by voortduring en met toenemende kracht tot den morgen van den zeventienden aan Haveninstallaties en havencompiexen alsmede andere voor den oorlog belangrijke doelen werden met talryke bommen van alle kalibei bestookt Op vele plaatsen werden branden veroorzaakt Ook richtten zich nachtelijke bomaanvallen tegen Liverpool Prie vüandelüke vliegtuigen werden bü luchtgevechten neergeschotenen een op den beganen grond vernield Twee Duitsche vliegtuigen worden vermist De vüand heeft overdag m In den afgeloopen nacht geen enkele aanvalspoging op Duitsch gebiedondernomen Suner door Hitler l ontvangen m AANWEZIGHEID VAN VON RIBBENTROP Van sani officieele zijde wordt gemeld Hedenmoi gen 11 30 uur is de Spaansche minister van Binnenlandsche Zakrai Serrano Suner in de rijkskanselarij ih tegenwoordigheid van den rijksminister van Buitenlandsphe Zaken von Ribbentrop door den Führer ontvangen De afgezant van den caudillo werd door den chef van het protocol gezant Freiherr von Doemberg van hotel Adlon naar de nieuwe rijkskanselarij begeleid In de Wilhelmstrasse en op den Wilhelmplatz werdrai den Spaanschen gast door een groote menschenmenigte geestdriftige ova ties gebracht Toen de auto van den minister het binnenplein van de rijkskanselary binnenreed stond een eereafdeeling van de lijfwacht opgesteld Aan den Ingang werd Serrano Suner door den minister van staat dr Meissner en door den persoonlijken adju dant van den Führer Obergruppenführer Bruckner ontvangen Daarna vonden besprekingen plaats in de werkkamer van den Führer waaraan de raksminister van Buitenlandsehe Zaken Von Ribbentrop deelnam Ook Teruzzi bij den Führer De Führer heeft vanmiddag om een uur in de nieuwe Rijkskanselarij in gezelschap van minister Von Ribbentrop den Italiaanschen minister van Koloniën Teruzzi ontvangen die in Duitschkmd vertoeft op uitnoodiging van rijksstadhouder generaal Ritter voa Epp De Itriliaansche minister voitnde by zijn vertrek het voorwerp van levendige ovaties ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN Veldslag in den Ssüfiara CBISISVERSCHUNSELEN BU DE ENGEL8CHEN Het 102de Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Gedurende den dag van gisteren hebben zifh in het gebied van Sirfi el Barrani hevige gevechten afgespeeld tusschen onze oprukkende troepen en ïSigelsche pantserpfdeelingen De slag wordt voortgezet te midden van wolken van zand opgejaagd door den gloeienden Ghibli van de Sahara In de gelederen vanden vyand worden crisisverschijnselen waargenomen AZIË De politiek van het BritschIndische congres GEEN SAMENWERKING MET OORLOGVOEREND ENGELAND De Indische C mgresconunissie heeft met overweldigende meerderheid het besluit der werkeommlssie bekrachtigd waarby het voorwaardelyke aanbod van het Congres tot samenwerking met Engeland by de oorlogsvoering wordt li trokken Er is een resolutie aan gencmen waarin Engeland wordt ver wete dat het ritsch Indië in den oorlog heeft gebracht zonder tot overeenstemming met het land te zyn geixmen AFRIKA EGVraSCHB OFFICIEREN GEAJRRESTEEItD Talröke Egyptische officieren zyn qems anUftitaehe gezindtieid door d BSngelKhe militaire autoriteiten geMiwrteerd meldt het Di B ENGELAND Dï SLACHTOFFERS VAN DEN AANVAL OP LONDEN Veel geringer dan na de eerste aanvallen Het Engelsche ministerie van Luchtvaart en het ministerie voor de Binnenlandsche VeLUgheid maken bet vol g ide bekend Volgens tot dusver ontvangen gege vens is het aantal der slachtoffers die tijdens de aanvallen op landen in den nacht van gisteren veroorzaakt werden niet zoo groot als die van de vorige nachten en veel kleiner dan die van de eerste aanvallen op de hoofdstad In de omgeving van Londen is het aantal slachtoffers niet groot Eenige personen werden echter doodelyk getroffen Tot dusver ii beket geworden dat twee vijandelijke bommenwerpers door onze jagers tydens de nachtelyke luchtgevechten zyn neergesehoten Overdag viel van een optreden van den vyand ift de lucht weinig te besperen Ongeveer om 7 uur des morgens heeft een vijandelijke formatie boven de kust van Kent gevlogen Het ministerie van Luchtvaart maakte hedenmorgen het volgende bekend By het vallen van den nacht hebben de vyandelyke vliegtuigen hun aanvallen in verscheidene deelen des lands hervat De vliegtuigen concentreerden zich echter grootendeels om Londen Evenals in de vorige nachten werd Londen door kleine formaties aangevallen Aanvallen op Liverpool De hevige vemirfingsaanvaUen van Duitsche gevechtsvliegtuigen richtten zich den afgeloopen nacht behalve tegen loonden ook met byzondere kracht in verscheiden golven tegen Liverpool aldus het DJJ B De bekende groote levcnsmiddelenpakhuizen in de omgeving van de haven werd i weer zwaar getroffen Aangenomen mas ordfell dat de situatie op het gebied van de levensmiddelenvoorziening der stad hierdoor ernstig in gevaar gebracht is BELGIË DE GEVLUCHTE BELGISCHE REGEERING ONTBONDEN Naar uit Vichy gemeld wordt is de naar Fransch gebied gBvvluchte Belgische eraigrantenregeering ontbonden 6ALKAN ROEMENIE RVIM 13 MILLIOEN INWONERS Een statistiek van het Hoemeensche ministerie van Landbouw geeft als aantal inwoners van Roemenië op na den jongsten gebiedsafstand 13 291 000 zielen Korte berichten De Hongaarsche ryksbestuurderHorthy heeft gisteren zijn plechtigenintocht gehouden in de Zevenburgèchestad Szaszregen en in de grootste stadvan het Skeklergebied Maros Vasarheli De telefoonverbindingen tusschenDuitscbland en Spanje die tengevolgevan den Spaanschen burgeroortog ver broken waren zyn hersteld Voor heteerst na vier jaar is gisteren een gewoon telefoongesprek tusschen Berlijnen Madrid gevoerd Tienduizend man van verschillende lichtingen it geheel Bulgarije zijnvoor een militaire opleiding van 75 dagen opgeroepen De Nya Dagligt Alleh a n d a meldt dat het 5600 ton metende Zweedsche s s Lapponia hulpeloos op den AtlaBtischen Oceaandryft op 35 graden N B en 69 gradenW L De stuurinrichting is defect terwijl de petroleum tank lek is De positie van het schip wordt critiek genoemd Het heeft noodseinen uitgezonden BINNENLAND Brandbommen op t Ouddorp GEEN PERSOONLUKE ONGELUKKEN Op Ouddorp Z H hebben Engelsche vliegtuigen twintig brandbommen geworpen Van een schuur op de Klepperstee is het dak vernield terwijl ook nog eenige schade aan landbouwgewassen werd toegebracht Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor OOBLOGSGEWELDSCHADE Men deelt ons mede dat ter verlichting van het werk der schadeenquêtte commissie ralyon sGraven hage vanwege de gemeente sGraven hage op het stadhuis te s Gravenhage Groenmarkt kamer No 32 tel 115953 toestel 248 aan belanghebbenden desgewenscht inlkhtingen worden verstrekt omtrent de invulKng der formulieren waarby men opgave kan doen van de materieele schade door oorlogsgeweld in het rayon van gemelde commissie geleden De inlichtingen worden verstrekt lederen werkdag van 9 12 uur en van I2 30 7 uur s Zaterdags van 12 30 uur De fonnulieren zelve dienen te worden aangevraagd by de sf adeenquêtte comraissie HOCKEX EEN NOODCOMPETITIE VAN DEN NBO DAMES HOCKEY BOND Naar aanleiding van een enquête onder de vereenigingen in het Westen heeft het bestuur van den Nederlandschen Dames Hockey Bond besloten ook dit jaar weer een noodcompetitie in te steUen Het gdieele Westen zal in vier afdeeüngen verdeeld worden BEURSOVERZICHT Gedurende de afgeloopen week gaf de NewYorksche beurs een ongeanimeerde stemming te aanschouwen Onder den indruk van het wereldgebeuren kwamen tal van yerkooporders 1 B die de koersen in hoogen mate drukten Daarnaast veroorzaakte de algemeene terughoudendheid een remmende invloed die de koerabeweging een dalende richting deed inslaan Deze verandering in de houding van Wallstreet is des te belangwekkender waar het con junctuur verloop in de Vereenigde Staten immers alle aanleiding zou bieden om een v ste houding op de fondsenmarkf aan den dag te leggen Reeds herhaaldelijk is in deze kolommen gewezen op het enorm hooge peil waarop de productie in de ijzeren staalindustrie zich blyft bewegen In een bijzonderen voorspoed verheugt zich eveneens de automobielnijverheid Hoe gunstig hier de gang van zaken k blijkt wel üif het feit dat door de CJeneral Motors in de eerste acht maanden van dit jaar meer dan 1 100 000 wagens aan wederverko ers werden verkocht tegen ruim 800 000 in het overeenkomstig tijdvak van een jaar geleden en 500 000 in dat van 1938 Blijkbaar gaat men in de Ver Staten zich den gunstigen toestand van het binnenlandsche bedrijfsleven van tijd tot tijd realiseeren aangezien Wallstreet de nieuwe week in een vaste stemming inzette Goede belangstelling bestond daarbij vooroamelijk voor staal luchtvaart automobielen spoorwegfondsen die wat de leidende waarden aanbetreft flinke koerswinsten wisten te boeken ondanks eenige naar voren tredende winstnemingen Om onnaspeurlijke redenen stonden heden bü opening op de Amsterdamschc effectenbeurs scheepvaartaandeelen in het centrum der belangstelling Een flink aantal orders Had tot resultaat dat de o eningskoers vergeleken met de vorige noteeringen een stuk hooger was Waar betrouwbare gegevens omtrent den gang van zaken bij de scheepvaartmaatschappijen op het oogenblik niet aanwezig zijn valt Hjet uit te maken wat de oo rzaak van dit verschijnsel was Blijkbaar echter lokte de onmiskenbare vaste houding eenig aanbod uit van de zijde van verkoopers die van meening waren dat de koersen in het vei jlere verloop van de beurs nog hooger zouden stijgen Men kwam evenwel bedrogen uitj aangezien de stijging zich niet verder voortzette terwijl daarnaast een dalende richting werd ingeslagen die het behaalde avance voor een groot gedeelte weer te niet deed Binnenlandsche industrieele waarden lagen veronachtzaamd in de markt Had men bij aandcelen Aku verwacht dat de noteering zich heden boven de 90 procent z6u verheffen zoo werd men daarin teleurgesteld Wel werd op het hoogste slot van gisteren geopend maar spoedig sloeg de iSoteering een benedenwaartsche richting in Blijkbaar hield zich de kooper die den laatsten tijd voortdurend in de markt is heden afzijdig CJeleidelijk zakte de koers in tot omstreeks 87 procent Aandeelen Philips en Unilever konden zich op de vorige prijzen meer of minder handhaven Wederom was er vraag in de rubberaf deeling maar ook hier kon men eenzelfcte verschijnsel waarnemen als in den scheepvaarthoek Amsterdam Rubbers kwamen bij opening even beneden de 200 procents grens maar ook hier stelde zich de noteering per saldo lager Tabakswaarden bleven meerendeels goed prijshoudend evenals suikerwaarden die vrijwel gedurende den geheelen middag omstreeks 368 procent van eigenaar verwisselden Een onregelmatig verloop hadden olie s na een vaste opening de noteering verhief zich tot 224 procent werd de belangstelling ook in dit fonds zienderoogen minder Vrijwel voortdurend schomnfelde de koers omstreeks de 220 procent De Amerikaansche afdeeling hadeen uiterst stil voorkomen De vastestemming op de New Yorksche beurskon lieden bij ons geen noemswaardige invloed uitoefenen Zoowel staalaandeelen als koperfondsen wetdentegen de vorige prijzen verhandeld Slechts Cïeneral Motors konden medeten gevolge van de gunstige berichtenomtrent het aantal verkochte auto sgedurende bet verloop van dit jaar fractiöfieel in koers stügen Op de beleggingsmark lagen Neder landsche staatsfondsen beslist vast in de markt De gestaffelde leening ontmoette flinl raag zoodat de koers opliepi tot even beneden de 82 procent cfok oor Oude Schuld en integralen kon men fractioneele koerswinsten boeken De nieuwe leeningen waren eveneens aan den vasten kant Eenzelfde verschijnsel kon men eveneens ten aanzien van gemeenteleeningen en pandbrieven waarnemen Evenals de vorige dagen werden ten aanzien van deze fondsen ook heden weer hoogere noteeringen verkregen Duitsche obligaties waren over het algemeen aan den lageren kant na een vrij goed ptiishoudende opening G ld op prolongatie 2 procent orncr Bi B valotakoebsbn DKK NEDERI ANDSCHS BANK n Sef le nl r Zurich tói M 8tOT lloIra rL Zurich ƒ ƒ 4SJ 1940 DINSDAG a£Pi EMBER OBUGATItN IMO Ie 100 4 1040 Ie ISM4 IMO la i IMObU U 4 l 40 iyio9 4 MM bic tM 4 IS 180 1 u turn a IMIfUOS IS ƒ soos j tSM 100 3 Jl ri ISS S06 3 SVj 1 39 OI t 100 ISM 0 1 SOO 1831 O I t m S l St O I ƒ SflO 18 1 0 I 100 1S3I 0 I MO 3 Protongatl 1 i ENöEURS AMSTERDAM WK of 25 ll tui tH FONDSEN MET OOOBLO nNDB i OM rtvrlae tti G n iMdagM Dito Ie US 3 t Apeldoom U tm VA Amhem IBM 3 Deventer UM Biadkovoi 1S33 3Vi Oaldertnid ISM 3i DIM 11 Ul 1 Dito l l Tg VOnvcnhage mt f mtouss tvi Dito U3T I Gronlngtn M3I 3 Dito Ie 1S3S 3 Baaitem IIH 3 Hilinond U31 3 a fiUven 10 Si Leeuwarden 1S314i Dtto ISM 3 Noord Holland ISM 3 Dtto 3e ISM iWipt Dito 3e ISM 3 Dito 3e 10 J lSH3Vt Rotterdam ISM S 4 Dito 1 en 3 IS3T 3 i Dito 1 ISM 3Vi TUburg 1 1S3Ï Utrecht Pr f Dito em 3Vf IM M nn SOK II IndusMeëB Al Kunitztide ünl nn MM Berkel s Patent it CaiTé Oliet C gew ttH tin Centr Suiker UI rokker iw MS Lever Bros en Unie U H SIM Mi Ned Ford Aut 120 314 2 gew 52 154 IMK I51M PWl P W Ut 121 BnHenUB Am C en f C v A IM IIM Am Enka id 34 Anae C id HM tl Bethl St id S7 GeiKF M id 4111 Intern N m verk 2M ïdem met verk C V A Kenner C MH N Am Av IJN N Am R 1 Param Be St ICM ÜS Leath U S Steel HU n n NOT8BR1NG StutsleMtingen Netleriaad ImUë 16 2 ept IT Sept 40 c leoo nH ilM M bit MOM 4 M M tea 1000 t H UM Grootboek obl Jl i leoB wos ob 3 7IN 1 H Cert jBKhr 72H OrmUwcK DbL 1W lOOO n MM JM7 loooa 7 H 77 HM 1000 8 ÏI J IM Il i H H Certtfteatcn aVi MK m Grootboek obl si 2i itt itSS ItuBë t lOM SV ta Ind lOOO S nn nw un mm um a s KM ItH Dtl Obl so SVi tl MH a h dito verMw Engel 4 dtto kettingv 4 iUa h to JtettljiKï W dits ketUncv Caile Mllw Buk ea Cred HUh Kol Buik U H Hed Ind Bindelsb tt MK Ned Hind M C V A T H dito Be c A tl MM HypoaMckbaakeo nknui h Nederland il ii lA damsche Hyp L 4 Fr NOron Hro leen UK IIM H IH HM nH H UM l M Dé en Va 3V a Dito pandb Jf i 3 GrM Hyp BPb 3 SIM HoU Hyp B d ta 4 Hyp b van Nederl Serie M t Ineul Hyp b mt M V H Cred Pandb 4 84 w M 5 irM M ff Electrictteit CiUes Serv C v B SM Comm and S I Int Tel and Tel jM Norm Am Cy 17J4 Radio Corp 4X Alg Sxpl M4 RedJ Leb Petroleiim Dordtsche petroleum J99 Kon Ned Petr 3IS III Perlak Petr Cont Gil C iJLu Phülps Petr JT Shell Union u nu Tide Water S ï Holl Am L mJJ tav Ch Japan Lijn i t KJJ S M i 6 Kon Pak Mq 197 Ned Scheepv Unie lUH Rott Lloyd lOSH Stoomv Mij Nederl I09H Sniker H VA J64 J Javasche cultuur 2 1 N IS U IHM Ver Vorstenl Cult 91 MQ aand r M Mat b dita3 Ned Hyp b Veend 3Vj Dito K 3V 7 Noordb Hyp b UK 97 m Pandbr 31 j OverBss H b dlto 4 Rott Hyp b dito 4 ld dito 3Vs M Utr Hyp b 4 Westl Hyp b EE FPJ 3 t Zeeuwsche H b Bk 4 Idem SVj M4 2I7 Itóll Can Hyp gld wed O Friesche Pandbr 31 14 M SM Uk MM 4JM 1MMI2SM IIIM lIl IMM IM 12 M I0 M HOM N West and Pac 4Va Ie Ned Sclieeps verb id 4 Rott Sch Rypb id 4 Idem 31 2 IIZ 1 M Lever s Zeep Mij Obl il Daltselie fondsen met kettlBgverUarlng na M KIM 212 1M i Xabak Deli Batavia I37 1 7M Dell Mij IM 1 4 Senembah WlH I I3 iWM m Ou grootb p lS4a c I r X id id p ISU e 4 r X ld id p 1S41 e r X ld ld p 1M3 c 4 r X ld id p 1S44 e 6 r X id ld p 1 46 c S r X ld id p tS4T c I r I ld ld p 194 c 4 r X WM a n n 115 iim 41 54 52 55 m 5iM UN 41 4t 41 4iM 4 I4 5 42 41 4 4J a 45 mK 51 4 55 SI 4t 41 54M SI 52 H 4 40 Konversiona Kasse Ui I G Farben C vin O l G Farben C van Aand Spoorwegeau Wintershall Oblig 6V Duitsch Kalisyndicaat 7 Idem idem OVi Ver Korkindustrle C v A JM UM M8 I9 Duitsche foBtfsea met eert voor coupoubl I2M Berlijn IS SVj Rubrverband IS37 tVj IIM Rutirvei4iand 7 H m H l 7 MI l 2 Duitsche Rentenb ISiS 7 Ver Duitsche St Ieen 7 Bayerische Hyp bank 7 Deutsche Llnol werke 7 Gelsenltirch Bergw 5 Gutelio tnun sliute T Harpener Bergluu Phoenix AM Oeaells I Rhein Elbe Union 7 Ruhr Cl nie S Siemens en Haiske OVa Ver Stahlwerke 7 idem idem ei H IMW Viktor Gewerkschaft 8V Rhem Westph Klektr 7 idem idem 4 9M nu Hagener Strassenbchn 8 Vereln GUnzstofl Aand WmtershaU Akt Ges Aand Oiveisea Rh labe Un Ver StahIW Eer Stüdt Elect W Cities Serv isoa obl S idem ISIIS obl 9 Rhein Westf fH elect 1927 aW 8 Limb Steenk obl 4 Bataafsche P M 5M 7 M obl 4Vj Idem obl 3Vj Int Mere S F GO t obl 4 ir b 5 Nat Crondb ISIS S Ned Grondbr b 4 Chem de F cv obl 8 idem met ketting m verld Atchis Topeka 4 K H Centr Pac 4 Kansas C 3 Miss Kansas S êOM Norf en W Gec 4 South Pac Goudobl South Pac Hyp 4 Amst 1874 ƒ 190 3 dito I 1000 3 IWW 117 MM 7M l 165 147 1 M 129 141 l 4M l ilM 36 9 2 I n 90M JM M Si 40 24 IM 240 in J7i MO J74M 110 112 7HH 270 H H KH lOiM tom 70 ao II MS ia4M 7 9 mn l M 4 dito Olymp L H 3 Witte Kruis 1888 BelgWAntw ISa 21 2 dito ises 3 B P K Cv OM 3 Frankrijk 1924 7 dito m kett Nw int Hyp 4 Pandb S Veilingberichten s GRAVENZANDE 16 Sept I ven Alicante 25 40 et FW rrt Iers 2134 et Golden Champign ot Muscaat 27 et 2e soortsdrui 28 et Gros Maroc 42 et sn J S 9 12 et pronkuf onen 5 Ï PS 212 et peren 10 17 et P 3 et aardbeien 81 104 zie 2 et alle per kg P aï net y suikers ananas oranje mM 13tó et alles S tomaten A B C l 3Té pef fj dubbele boonen z d f l lO rizS per f 0 70 f9 10 b peen andijvie f 1 00 f 1 70 kj fl IW i M II9M I2 raapstelen fO BO sia r jaj alles per 100 stuks rooóe to Z f 3 90 savoye kool fS SO fSw kool f4 10 alles per 100 Ki f 0 90 f 1 15 per 23 kg i 1