Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

DINSPAG 17 SEPTEMBER 1940 WMBiieas 18 S pt ink r JAABSVELD 4M 4 M V A R A $ m Ml i 1 richt n ANP trMixiiWHinMiiek v r ao t M MorfenwOeine V AJI A 10 1S Ora nofiKiftmii2lek M 4S Declamatie ll W Bont propsmm opn H B ri ht n IWi VAXA orkest lï J Nieuw eti conomtwh ftwlditni ANP i l tt CramAfoontnuzittlE tet Esmer ld n Mjist 2 s Z ii en pl iKi 1 11 OrdinafcomBatisk IJl Voor ita Itlntferen s u Nieuw n onomlsche iMrichlen ANP f M Orc II I J VARAorloest I $ L ltefkun llï OTtidcM 41 Berichten J Orimi oanmn tf k 7 M Vraueit van den d s ANP t Oramofooiu muziek 7 J FeJieltaUea l is Voiksjanij 7 n pM ndati iprMk IfM OrtHnofoonniuzlek S M Nleuwstwrlchlen ANP S l lUdlotoofM 1 met nrnzlek i 9S M Nieuwabtriciiten ANP KOOTWUK im M A V B O ï S Berichten DuilKh tJ Beriehteo En rlellten ANP J Or el pel 9t CramoIMuamuxiek M M MiH Senw ilIng UAi Oramofoonmuzlek I U 11J Berichten Emi 1J 4S Oeorg SteteiMWCus Retcnwmsch oikest Il 3 Berichten Bultsch 1Z 4S NIeuvfa en econ rtïii h berichten ANP eventueel grarr otoonmuziek 1 Georg Stetaneaca s Roemeensch orifest en gramofoonm iKl k Z M Berichten Dullsch Z IS Omroeporkeat 115 Orgelspel IJS 3 4S Berichten Ense ch 4 M AVHO Amusementsorkeit iopn 4 J Piano voorchaeht iM Berichten IMIUell a 15 Nieuwsen economische lKrt Biii ANP f ttreven naar eenhmd Te CiTccbt bteft giiterm tvt 4r F H Qmx df waardigheid y n fieU T inftgnificti overgedrafen aant r dr H R Krajrt Prof Quix brmdit daarbü verslag gif v B de totgevaUen tterunlvfeist jrit lil t tudieiaBr 1 3 1940 waarin u itf bet volgende ontleeneis ti id de bezetting oea feit was ge iFrUt vwztMrht DofMlerdag den 23sten 1 de eontn iandant der Duitsche beisgftroepen aan den reetor om een i t d I ezie verkreeg op zijn g Vaa 8e eomwisndaftt de vcrnne dat ie Hjiiversiteit haar iFaMBhedcn op de geWpne wijze Jou bljVCTi voortzetten zonder in de mUAfetting daarvan door de bezetide nMKilt gehinderd te zullen wor OBétrwOefMet fclMnpv fl 9 3 Ta Il en eauaerie t e vurrwaleren in WextEurop A T 0 tM OmroeporkMt ft IS J Bertetiten Ens I M Vrwen van éen dag ANP I iS Gramofoonmuziefc met toelichting 8 W Berichten Dultvch 8 15 Nieuwfabcrichten ANP eventueel tfrahiofoonfriaten 8 30 ISenchten Eng 8 45 Gramofooninuziek 8 55 9 00 Nieuwsberichten ANP k i t I r Idt pnrf Quix prU op ve£t Ie mogen Ktelten dat deze zekeringen trouw zijn nagekomen i ddt de Universiteit in de uitoefelirig van haar laak niet in het minste Il tileramerd Alvorens mijn verslag aldus prof X der lotgevallen onze Universiteit iirtngen gevoel ik my thans als leiva deze Senaatsvergadering veiht tt voldoen aan den inwendigen ng welken wö allen gevoelen om deze plaats allen te herdenken cjenten gewezen studenten en leden het personeel onzer universiteit hett i alt soldaat hetzij als burger t Icvm hebben gelaten voor het vaferljnd De mvkcd van de mobilisatie en den orli g wordt het duidelijkst gekenjKrkt i sterk sprekende cijfers Het antal ingecchreven studenten betbroeg h üczea cursus 2359 waaronder 516 touw elijke ia vergeluking met 2725 et E08 vrouwelijke in den vooraf andun Met bijzondere Instemming n tot ute tevredenheid van den Senaat Idde prol Quut het heugelijke feit I jlat m den afgeioopen cursus d zoo ig KV ren£chtc eöi i£id van het fa teiteai steem door awodrang lut ds ngen deT studentenvereenigmgen IS teil stand gekomen Door deze oplossing is niet alleen langgekoesterde hartewensch van academischen Senaat in vervulling aan doch is tevens de grondslag ged aet krachtige samenwerking van studenten om als eenheid naar iten te kitnn i optreden en daar e tevens den weg aangewezen en aand voor een nieuwe algemeene ganisD èe in toekomstige stud nten reld kp een vernieuwde maatschap Het politieke treffen in de residentie DE rOUnE AGENTEN IN VKUH D GESTELD Het A N P meldt Naar wü verncn en zijn de poliiiê agffiten dfe Zaterdag 7 September j l in de Balistraat te s Gravenhage revolverschoten hadden gelost op eenige leden van de weerafdeeling der N S B waardoor de W A man Peter Ton werd gedood en enkele andere nationaalsocialisten wcnien gewond en die deswege in voorïoopig arrest zijn gehouden weder in vrijheid gesteld Deze vrijlatiiig i geschied onmiddellUk nadat bü den hoofdcommissaris van politie een verz ekschrift daartoe van de moeder en de zuster van wijlen Peter Ton zoomede van het W A vendel itat diens naam draagt was ingekomen in welk verzoekschrift tevens uiterste clementie voor deze agent werd bepleit Cnx e toeloop te Rotterdam Te S ttcrdaiD aan de Econoïhe Bo e 4MMd heeft prof W E rman verslag itgebracht van de evaUtit der Hoogeschool gedurenhet studiejaar Re is oniniddeJliik bü de mobilisaviin 29 Augustus 1939 zoo zeide Viïrden niet alleen onze hoog raar I ieftinck d docent Brands de assistent Jonkers onder de tpcnen geroepen maar werden ook 1 v n eandidaats en doctoraal stuenten jiit hui studie weggetrokken eerbiedige nagedachtenis zullen db en v n h B die vielen bö om aard blijven Die oorlogsdagen et ontvettende gebeurtenissen te Rot l dam Dip den 14den Mei brachten hier aefater g b even studenten ieef veel nader lot elkaar Velen n z b in de daarop volgende en vdrdienttelijk gema akt met het even van kleeding en beddegocd tal vsftB Rotterdammers die door brand van alles beroofd waren Oe v nvoesting van onze binM neeft bet secretariaat van Curaei van den Raad van Beheer omen beroofd van zijn archieven he ft den secretaris van Curatoren zeer groot ongerief gegeven Oeig kolden tal van gt ievens met ulp vm Senaatsarchief weer n gerecdnstrueierd Maar niette zijn r vele waardevolle beschei vertetvn gegam teUtMit herhaalde moeilUkheden en iet 00 gemakkelijk te boven men c zonder de boven allen verheien plichtsgetrouwe toewUvail den pedel der Hoogeschool heef Chr Stokhuözen dt zelfs het gro ite gevaar het ge y l tal ten steek liet r M eente m M werden dit ingeachrevsn 192 tndenten tever IM te 1 19 In het weritei 4M ttrfmten IngeschreHet taatal tegeeebreve vrouwe8tué ite tl t JNu tot H vej in 1938 1939 Waarom stellen we den aardappel aan dit waardeverlies bloot Eigenlijk valt hiervoor geen andere reden aan te voeren dan dat de sleur het nu eenmaal zoo wil Wie de proef heeft genomen met het koken van den aardappel in de schil prijst den pittigen smaak van het op deze wijze verkregen gerecht en hü wil niet meer terug naar de pude en fiauwe bereidingswyze Wie wel de voordeelen wenscbt van het koken in de schil maar de schil zelf niet wil nuttigen kan natuurlük een tusschenweg l ewandelen door de gekookte aardappelen op het bord te pellen De praktijk leert echter dat men ook den smaak van de hil al spoedig leert waardeeren Neen eens een proef 1 Ondernemende huisvrouwen zullen dan ook niet nalaten eeogmtief met deze bereidingswijze t e£f mi en een mogelük op vooroord flPt eTUStenden tegenstand der huisgenöoten met tact wetei te overwinnen door zelf het goede voorbeeld te geven Mkm kieze hierbü aardappelen van ongeveer gelüke grootte deze worden goed afgebomeW gewasschen en zoe noodig gepit Daarna worden ze opgezet met een bodempje kokend water en een half uur in een goed gesloten pan gekookt De aardappelen zyn dan gaar en het wat is veticookt Na even te zün omgeschud komen de aardappels in hun gebarsten schil smakelijk kruimig op tafel Het gebruik van zout it bij deze koekmetiiode overbodig tie ziltige smaak van den aardappel zelf die niet door afkcdien is verloren geigaan deet niemand naar keukenzout verlangen Ook in stamppot laten de BirmenUaid BOMMEN OP ONS LAND ctoraatsoverdracht aan de Universiteiten Eén doodej Veere Gevallen studenten herdacht Onze cuitureete instellingen niet verouderd of vermofind Gistermiddag heeft een Engelsch vliegtuig twee Itraamen geworpen p Veere waardoor een huis zwaar beschadigd en een e Mdere Mchtwe schade opliepenEen burger is bö dezen aanval gebood en een zwaar g wond terwW een aantal personen licht werd gekwetst De zwaargewonde is naar bet ziekenhuis te Middelburg overgebracht zaal Voorlot ig wordt door microfoon en luidspreker de tweede groote collegezaal beneden waarin plaats is vbor ongeveer 180 studenten op onzichtbare wijze aan onze groote zaal verbonden ma deze toestand kan niet gehandhaai d blijven Kaar wU hopen aldus de hoogleeraar bezit echter de hoogeschüol wanneer ndaattoe geprojecteerde verbotyip fng van den Noordelijken vleugje van ons gebouw kan worden uitrevoerd binnenkort een behoorlijka uimte waarin alle eersteen twee Sfiart studenten weder te zamen unnen worden vereenigd Hierna droeg spr het rectoraat over aan prof dr F de Vries BmaawB op Goere In den afgeloopm nacht zün nabü de gemeente Ouddorp op het eiland Goeree een aantal bommen in de duinen terecfct gekomen Aan enkele boerderijen in de omgeving werd schade aangericht Uit de Oostmark terug EERSTE KINDEBTBBIN IN ROTTERDAM AAMGEKOMEK Minder studenten te Wageningen Te Wagenjngcn droeg prof dr Reinden de waardigheid over aan prof ir M T Visser Spr begon met te herinneren aan hen die aan de L H S studeerden of er aan verboijden waren en hun leven lieten bij de verdediging van het Vaderland waarna de aanwezigen een oogenblik opstonden en hen m eerbied en dankbaarheid gedachten Spr wees er vervolgens op hoe de laboratoria de instituten en het hoofdgebouw op schier onverklaarbare wijze in den oorlog werden gespaard al waren er duizenden ruiten vernield en deuren ramen muren en daken beschadigd Van den inventaris van sommige laboratoria is veel verloren gegaan In dit opzicht zijn vooral die voor landmeten en waterpassen voor entomologie plantensystematiek tropische landbouwplantenteelt en het instifuut voor veredeling van landbouwgewassen ernstig getroffen Hetzelfde kan geieg 5 van de veestapels van de boerderijen Duivendaal en Het Groenewoud Hier tegenover staat dat bij de natuurkunde betrekkelijk weinig kostbaars is verdwenen of vernield Naar schatting zijn 165 studenten in militairen dienst geweest Op 10 Mei werd de Wageningsche bevolking afgevoerd naar de Lekstreek Spr wees er op dat de studenten die medegingen zich overal waar zü van dienst konden zijn kranig hebben geweerd j en de w ardeering waarmede in de vluchtoorden over de Wageningsche studenten werd gesproken voor hun toegewijde hulp was welverdiend De Senaat telt vele led e plaatsen Onbezet zijn de leerstoel vort hydraulica tropische cultuurtechnit en boschbouwarchitectuur die voor volkenkunde van Ned Indië en Indische talen die voor koloniale landhuishoudkunde en Indisch agrarisch recht en die voor plantenveredeling Het aantal ingeschreven studenten daalde van 470 tot 433 waaronder 30 vrouwelijke Deze daling is verklaarbaar omdat vele gemobiliseerde studenten zii niet lieten inschrijven Voor de eerste maal werden 98 sludent i 4 vrouwelijlte ingeschrcvn tegen 252 in het vorige studiejaar 25 studenten slaagden voor het ingenieursexamen 2 met lof Geen promotie vond plaats Gisteravond is de eerste trein met kinderen welke door de zorgen van de Kinderaktion eenige maanden ia de Oosmark hebben doorgebracht teruggekeerd Omstreeks half tien arriveerde de trein op het station D P te Rotterdam In dezen trein zaten ongeveer 800 kmderen waarvan een honderdtal te Rotterdam thuis hoorden De overige kinderen waren afkomstig nit verschillende plaatsen in Zuid en Noord Holland Zeeland Brabant en Limburg Dezen avond konden deze kinderen hun woonplaatsen niet meer bereiken De spoorwegen hebben evenwel gezorgd dat een verwarmde trein klaar stond waarin de kinderen den nacht konden doorbrengen Na het binnenkomen van den trein wenlen de kinderen door den heer Hackert van de Kinderaktion uit Der Haag en de heeren Mens en van der Waals uit Rotterdam overgebracht naar den slaaptrein Een klein gedeelte kon noe een aansluiting in de richting s Gravenhage en Leiden halen In den trein hebben de kinderen nog gegeten zoodat geen vrees voor hongerige magen bestond en in den ochtend staat een ontbijt voor hen gereed voor zij de reis naar hun woonplaatsen voortzetten Men ziet bij de kinderen niets dar verheuede ge7onde en gebruinde ge7ichtjes terwijl men tallooze opgetogen verhalen te hooren krijgt Woensdag a s komt de tweede treio roet kinderen uit de Oostmark terug daarna zullen de treinen om de anderen dag aankomen de laatste op 30 Sentember Ook de Nederlandsche journalisten welke in de afpeloopen week een bezoek aan de Oostmark hebben ge bracht zijn teruggekeerd GECOIHPLICEEIOIE AA ABING Voor de keersluis voor het Westerkanaal te Amsterdam zijn gisteravond omstreeks half acht drie schepen met elkaar in botsing gekcnnen Het klipperscbip Onderneming voer binnen onder de spoorbrug door Het schip kreeg het uitvarende tjalkscbip Koopmans Welvaren te laat in zicht en voer met den bneg tegen dit vsartuig op Vlak achter het tjalkst ip kwam het sleepboot je Gerria met eenige bakken Deze boot trachtte een aanvaring te voorkomen dot de bakken schoven door tengevolge waarvan het slecpschip in de vendrukki ig kwam en eenige materieele schade opliep De ankerdavit op het achterschip werd afgevaren De tjalk liep door de aanvaring met de Onderneming een flinke deuk op Overigens werd geen schade aangericht Onze cultareele instellingen VOOR DE VROUW De aardappel verliest aan waarde bU het schillen GEBRUIK VAN ZOOT OVERBODIG EN VOEDINGSSTOFFEN BLIJVEN BEBOin EN 4Mere week een dag gratis aardappelen eten t D E aardappel is in ons land terecht een bü uitstek populair voedingsmiddel Door zijn neutralen smaak leent hij zich bijzonder om bij zeer uiteenloopende soorten groenten vleeseh en visch te worden genuttigd en dat wel in allerlei verschillende vormen gekookt gesmoord gebakken als puree enz enz Wat dit betreft bestaat dan oek nauwelijks behoefte aan voorlichting over het gebruik van den aardappel Wel ontbreekt het echter nj velen aan de juiste kennis omtrent de voedingswaarde en daardopj laat de bereidingswuze van dit in alle kringen gebruikte voedingsmiddel nogal eens te wen dien over öat bet ons zetmeel levert is algemeen oekend al was bet alleen door het bestaan van aardap I eel Dat de aardappel daarenboven voor ons de leverancier is van een uitnemende soort eiwit is minder bekend Evenmin geeft nren zSch er in den regel rekenschap van dat we er een belangrijke bron van vttami ES en van minerale in bebl en U zien Te Groningen heeft de rector magnificus prof dr P J an Rhijn het nieuwe studiejaar geopend met het uitspreken van een rede over De continuïteit in den ontwikkelingsgang van het natuuronderzoek xNa het behandelen van zün onderwei af 6Pr een overzicht van de geschiedenis der Groningsche Universiteit in het afgeloopen jaar Ten slotte richttd spr nog het woord tot de studenen met een opwekkend woord om zich niet van de wüs te laten brengen door hen die meenen dat onze Nederlandsche cultureele instetlingen verouderd of zelfs vermolmd zijn maar te bedenken dat deze instellingen onze volle toewijding waard zijn en zeker niet voor die van andere volken behoeven onder te doen Hierna droeg spreker het rectoraat over aan zijn opvolger Tot rector magnificus aan de universiteit te Groningen is voor het nieuwe studiejaar benoemd pfof d J M N Kaptörn ais opvolge yan prof dr P J in Rhijn IN EEN KtrS EN GESTIKT In een woning op den Nieuwendijk te Amsterdam heeft zich een tragisch ongeval voorgedaan £ en kindje van drie maanden is in eeir btfd voorover in de kussens gevallen Toen de moeder erbtt kw meest zU sjvaslatt reB dat de kleine in zeer bpnauwiJen toe etand nMe toeloop van eerste jaar vertewi Kmt da T te het kind elt de piajitsruimte in de college overleden DE RIJKSMIDDELEN AANZIENUJKK DALING VAN INKOMSTENBEI STING EN INVOERRECHTEN Opbrensst mrerige middelen met onbe vrfidigend Aan het overzicht van den ttané der rijksmiddelen op ultimo Augustus j l wordt het volgende ontleend Otavtte belHsUngea In vergelijking roet het vorig jaar is het tot en met Augtistus ten kohiere gebrachte bedrag met ruim 4 ton gestegen en wel van ƒ 109 365 831 48 tot ƒ 109 785 285 39 Deze vermeerdering is hoofdzakelijk te danken aan de nieuwe opcenten op de gemeentefondsbelasting welke tot dusver ƒ 17 867 472 26 opbrachten en daarmede reeds de dalingen van de andere be tingen uitgezonderd de grondbelasting teniet deden Daarnaast toonde de grondbelasting een gunstig beeld door met een bedrag van f 10 805 190 de opbreng van het vorig jaar met ƒ 141 575 te overschrijden De andere tot deze groep behoorende belastingen gaven een beduidenden achteruitgang te zien welke zich het ergst openbaarde bü de inkomstenbelasting welke ƒ 61 255 443 opbracht en daarmede 12 668 0OT onder het bedrag van ultimo Augus tus 1939 ble f Verdw leverde bet resultaat rvan de vermogensbelasting ad ƒ 13 023 866 een teruggang op van 2 466 566 en dat van de verdedigingsbelasting zijnde ƒ 8 313 ten opzichte van het vorig jaar vermindering van ƒ 2 3 KS9 De verif wOUtiem De opbrengst van deze middelen is over de maand Augustus betrekkelijk weinig beneden de rammg gebleven Bij een maandehjksche raming van f37 541 666 68 was n 1 deze opbrengst f 34 805 632 01 tegenover f 37 71 952 81 over Augustus van het v wig jaar Ook bij een vcrgelyking van de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar met het bedrag der raming komt men nog tot een eenigszins bevredigend resultaat wanneer men de mmder gunstige cijfers van de laatste maamlen m aanmerking neemt Bü een raming van f300 333 333 was de opbrengst tof en met Augustus f284 488 551 of f15 844 782 minder De lagere opbrengst over Attgostus is voornamelijk te wxjten aan de rechten op den invoer welke bij een raming van f millioen lechts f5 277 895 opbrachten De dividend en tantjè nebelasting bleef mei een opbrengst van f 1071 377 ongeveer f 1 178 900 benwten de raming het statistiekrecht gaf bij een raming van f288 33 slechts een resultaat van f 93 809 terwijl de accyns op w jn niet meer opleverde dan fU W8 bij een raming van f l l Wi de accijns op bier bleef ruim een ton beneden de raming en de ctMijpoi lasting f 122 750 Als vanzelfsprekend konden de loodsgelden siechts een zeer laag bedrag boek n en wel van f 983 M tegenover een raming van fBf 6M Hooger in opbrengst in vcrgelüking met de rammg waren o m de secans op het geslacht raming f 660 000 en opbrengst f l 208 000rt de accöns op het gedistilleerd rjftning f 2 416 886 en opbrengst f 3 8 345 en de accijns op tabrtk raming 0e omzetbelasting bleef slechts ruim 12 000 gulden beneden de raming doch overtrof daarmede het resultaat van Augustus vsn het vorig jaar met ruim 1 2 millioen In percenten iiitgedrukt is het eiwitgehalte an den a rdapprl zeker niet hoog Het bedraagt sitchts 2 maar wie bü zijn middagmaal ee pond aardappelen nuttigt krijgt daarmede dan toch evenveel eiwit naar binnen als bij het gebruiken van een half pnj vleeseh Wat de mineralen betreft waardeeren wc de niet onbelangrijke boeveelbeden kalk phosphor ijzer en bok de sporen jodium terwyl van de vitamines die van de B groep en het in den winter zoo waardevolle vitamine G recht hebben op twize büzondeïe aandacht De tol dusver gebruikelijke kookmethode schillen en s nachts in het water laten staan dan opzetten in ruim water berust echter op een miskenning van al de w aardevoUe voe J dingsf actoren Wat Mtf het sriMHen verlwen gaat Bij bet schillen gaan vitamines mineralen en eiwit in bijzondere mate verloren en vanzelfsprekend ook zetmeel men kan veilig zeggen dat met de schil 20 van het in de aardappelen aanwezige vitamine C wordt weggeworpen Laat men de geschilde aaitlappels vervolgens in bet water staan en zet men ze dan in ruim water op dan stijgt het verlies tot 0 terwijl bü koken in de schil ten hoogste 20 verloren gaat I soertgetijiE verlies lijden wij op hei gehalte aan Bvita mices en aan mineralen Bovendien staat de geschilde aardiqvcl nog tij dens het koken zetmeel en eiwit aan het ko water at zcodat men een in elk cpzicht btlangriik in waarde verminderd product op tafef brengt RAOIONfEUWS Welke Bon Levensiiiiddeleiuiistribatie BROOD Met fwonmerde ibbelc bM e VM iMt t toMOwbockJe ZSM fmai M eMrM4 itf 29M gnua ander knHNi nftd r enkele IwMiea IM grna r gg ln ed of gnuB amier brood r de yeriodc van IS t m 24 SeptemlMr n t t dagen extra geldifbeidednnr smam BON Ne n 1 R G aiker geWg tet en met 27 SeirtemlHar MEEL BON No 71 2K ons tarwebtoen ef tarwemeei of beekweMaMci of roggebloon at rogpmeel f zelfrUzend bakmcel geldig lot en met 4 October BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van de boterksart 2M gram boter geldig tet en met 18 Oeteber BONS 5 6 en 7 vaa de vetkaart 250 gram margarine ef 2M gr beter geldig tet en met 18 October BON 8 van de vetkaart 2M gr gesmolten sptisvet rf 259 gnun beter geldig t m U October BONS 9 t m 12 van de vetkaart 250 gram boter met 10 cent reductie per 250 gram geldig tot en met 18 October VLEESCH BON 79 84 89 en 94 1 ons vleeseh of vleeschwarcn of ongu m all en vet boa 99 1 viceseiiwaren gel g Um U September THEE OF KOFFIE N No 73 Hum thee U H pond koffie geldig M ett met n Septeaabcr PETRCMLEUM rentOLEOMZEGEl rerfede VI 2 L petroleaa geldig van 9 Siqdcmber t ra 3 November GKUTTERSWAREN BON no 41 2S gram rijgbof rijstemeel geldig tot en nWl 4 October BON no M 2S9 gram havef Mat el bavervMdiea ef geit el gratt geldig tot en met 4 Oeteber BON ae 2S 199 gnUn ei grtwiirl tt fcel ta ea met I Neiramker BON ne IS 199 gnnn maeaioni I vemdeeffi f spagfeetit geid K MLEN Vat 39 S tembCT kan aun bQ iMndeiarca kaepen t an het VCTbmik van A Wfi IM tot en aMt bart 1949 tet amt I Novonber ZEEP Btm ne lU IS9 gr toupeer èf 129 gr zecf èf 299 gr zadrt s cy èf LEVERTRAAir Alleen o 1 199 ee ner 259 gr Memocdor H ÏU ft van arta max r week se vlekkett èf 299 gr aellwer koMlc wasAmiddelen èf 299 gr ▼ laeHmre ceqr geldig van 31 VOOR DE HUISDIEREN BON no 5 voederkanrt vow h on den rpm 1 Um U SepL gro l 19 kg liwidenk f a od groep Il 19 kg idem groep 01 8 kg idem gro IV 5 kg hkm groep V 4 kg idem p cp VI 3 kg t w U SeptembCT geM r t tLO di ee g waadk m N no 119 S9 gr BON no 9 vocderkMrt voor kattoi van 1 t m 3 8 pl mber 1 4 kg katienbrood één tnbe acheercrème ef één fot scheerzeep Geldig van 31 Angnstas t m 31 December Op een bon nCÓn nmtaoen toiicbecr mag verkotM dm cm stak toHctaecp vm de oude samenstelling van 75 gram oiigesehilde aardappelen zich uitstekend gebruiken Gebakken aardappelen vormen ongetwijfeld een zeer smakeiyk gereeiit dat wü niemand willen misgunnen Alleen i moet er aan worden herinnerd dat bü bet bakken van de in plakjes gesnedene vitamine verloren gaat Trouv ens dit verlies treedt reeds in bii het bewaren van g skookte aardappelen op kamertemperatuur Ook opwarmen het maken van puree en de bereklirag van aardappelen in de hooikist oefenen in idt opzicht een nadeeligen invloed uit In het algemeen verdient liet dus aanbeveling de aardappelen in de schil en zoo kort mogelijk voor het nuttigen te koken Door een juiste bepaling van de voor den maaltüd benoodigdc hoeveelheden vermüde men liefst het ontstaan van restlea weHce bü bet bewaren en verwerken onvermijdelijk weer aan voedingswaarde zuUen verliezen be huisvrouw die er in slaagt haar gezinsleden te winnen voor het toepassen van deze grondregels bewijst daarmede een niet te onderschatten dienst aan de gezon eid van haar huisgezin Bovendien bereikt ze voor haar huishoudbeurs een zeer befaagrijk voordeel Veronderstel dat haar gezin uit zes personen bestaat en dat ze daarvoor een wintervoorraad van 7 mud pleegt p te doen Door de aardappels in schil te gebruiken kan ze thana rüimscbofrts volstaan met 8 mud We zonden het voordeel ook zoo kunnen iiMtdrukken dat de ongeschilde aard appel het gezin in staat stelt om iedes week e ittg tatis aardappelen te kunnen eten r