Goudsche Courant, woensdag 18 september 1940

Woensdag 18 Sept 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Jtmtmtf No OT GOÜDSCHE ilJ i COUBAHT nrectcur F TIETKR PoMgiro 8400 Bur Markt SI Tel tHf 0m mmm AZIË MHitaire onveiligheid van de PMlippünen VBB STATRBI MOETEN OORLÓGSTUIO De minister van Financiën van êt Philippynen heeft te Manilla mb radiorede g Aouden waarin hij At Vert enigde Staten uitnoodigde dtaw het leveren van oorlogstuig een eiiA te maken aan de militaire onveilifheid der eilanden die een gevaar vow den Amerikaanschen vrede is De handel der Philippynen is daar den oorlog gedesorganiseerd zoodat de economische voorbereiding voor de onafhankelykheid die in 1946 een Mt zou wsrdMi onnuigelyk is Onder dan omstandigheden aldus de minibar moeten de Vereenigde Staten nog miastens tien jaar de Philippynen op ea nomisch gebied steunen zónder dat daarmede iets veranderd wordt mn den datum d r onafhankel kheid Japan Indo ChinaThailand Churchill vetwachf laiidingspoging in nog heviger luchfgevechten In de eerste helft van September 2000 dooden waarvan viervijfde In ionden Voifl n Ain rikaamioh beriehten zijn r 2000 gebouwen vernield 3000 zwaar en 10 000 lloht beeohadigd Tien uur achtereen luchtcilarm Chmrchill heeft gistermiddag in het Lagerhuis een verklaring afgelegd Hg gaf toe aldus hét D N B f dat de opmarsch van het Italiaansehe leger in Noord Afrika voortduurde en dat de Britsche soldaten Solium hebben opgegeven De ontwikkeling moet afgewacltt worden Churchill herhaalde daarna de reeds in zyn laatste toespraak in het Lagerhuis afgelegde verklaring dat Engeland er op voor bereid moet zyn dat de vgand een landingspoging zed ondernemen De huidige Duitsche aanvallen concentreeren zich hoofdzakelijk op Londen Voor de in de eerste helft van September geleden verliezen gaf Cfmrchill de volgende cijfers ongeveer 2000 dooden en ongeveer 8000 gewonden Viervyfde gedeelte hiervan is veroorzaakt door de aanvallen op Londen Tenslotte zeide Churchill Engeland moet erop voorbereid zyn in de toekomst nog heviger luchtigevechten te zullen zien DE SIAMEESCHE EISCHEN AAN FBANKBUK De woordvoerder van het Japanscfee departement van Buitenlandsche Zkken heeft medegedeeld dat de towstand in Fransch Indo Cchina on0 wyzigd is Wy hopen zoo zeide N dat de onderhandelingen tusschen da Japansche en de plaatselijke Fransdte autoriteiten in Indo China zuUfen worden voortgezet Overigens hebben de Fransch Japansche onderhandeliagen in Indo China niets te maken met de eischen van Thailand aan Frankrijk tot teruggave van grondgebied alt prijs voor het feit dat Thailand htt nonagressiepact met Frankrijk dat op 12 Juni gesloten is heeft geratiOceerd Aan Tokio is officieel medegedecil door den ministerpresident van Thailand dat Bangkok den terugkeer va de verloren gegane ge bieden la Fransch Indo China opeischt als voor waarde voor de ratificatie van het notiSgresslepact Op de vraag of Japan officieel belang stelt in deze irredentische eisdien van Thailand ant woordde de woordvoerder dat de be doelingen van ThaÜMid niet bekend zijn maar dat dit z iyer een aang legenheid is tusschen Thailand a Frankrijk Tegenspnak Bit Vlchr Volgens mededeeling uit Vichy war den de berichten van Amerikaanaofea agentschappen volgens welke de regee ring van Thailand van Frankrijk afstand van een deel der provincie Loaa en het gebied van Angkor geëischt zm hebben in bevoegde Fransche kring onjuist genoemd Eenige gebiedsirfstand aan Thailand komt aldus zect men in deze kringen niet in aanmerking Frankrijk en Thailand hebben ap 12 Juni 1940 een niet aanvalsverdrag gesloten dat van kracht zal worden aa de uitwisseling der ratificatieoorko den Krachtens dat verdrag zal m B ook tot een nieuwe grensregeling am den mond van de Mekong komen Een reeks eilanden in dit gebied die thans deels Fransch deels Siameesch zÜn zal opnieuw worden toegewezen Plannen voor decentralisatie van Tokio De strgd aan de Egyptische grens ONDER INDRUK VAN HET BOMBARDEMENT VAN LONDEN De Japansche autoriteiten hebben plannen in studie genomen voor eew decentralisatie van Tokio gezien de ZWEDEN De verkiezingen VERKLARING VAN HANSSON In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer van den Zweed scben Ryksdag heeft de Zweedscfae ministerpresident Hansson in hetdag blad Social Demokraten verklaard de uitslag van de verkiezi gcn heeft mijn opvattlnf over een seerïng vaa nationale ooncentratie afa zijade de beste lechtvaardigrte vorm vaa een regeerittg niet veraa deid Op het kaartje zijn de voornaamste ttellingra SoUoem Sidi Barrani langs de NoordEgyptische kust aangegeven alsmede de icaravaanwegen Cartogntfiiat borcsu uoor de Wederl Dabladpers aangerichte schade Volgens Ameiikaaiuehe berichten llja in Londen 2000 lebonwüi van allerlei soort Tcmield 3000 xwaar en U 000 licht besehadiKd Ieder deel Tan de stad 100 wordt in deze bericbtcrtÉe ecd is troffen Het swaarste xi de baveninstaltetles alsmede de ia de tanrt van de haveD Ucsen nkenw4k getroffen Het jpoorweg onderirondsdte spoorweg en antobusverkeer is geüremd De eleetrieiteits en lastoevoer is tijdelijk gestaakt Het leven van lederen borger in deze stad Tan 8 millioen inwoners heeft den invloed van de jongste gebeurtenissen gevoeld deel door het verlies van de vernielde arbeidsltlegenheid en op zijn Minst door een brek aan slaap Deze berichten van nentrale zijde staan in tegenstelling tot de stereotiepe opgaven van Chnrchlll van eenige schade enkele vernielingen of een aantal branden aldns het D NJB Zij vormen en goede verklaring voor de venneBigvuldigde verliescijfers die Churchill Van hei Dnitsehe Inchtwapen opgeeft Mislukte Engelsche aanvallen op Duitsch gebied AUeenvliegende Britsche toestellen hebhen in den afgeloopen flacht getracht met gebruikttiaking van de Weersgesteldheid op groote hoogte bo en Dmtsch gebied door te dringen Drie vliegtuigen vlogen in ZuidoosteH e iwce in ZuidwesteHjke richting Jtaclitjagefs die zich reeds in de lucht Vonden vielen do EngelsÈhen aan 2ij haalden een toestel neer en dwonfen de andere terug te keeren aldus oetDNB Engeland verliest talr kabelballoiis I ooals men onder de rubriek Bin land kan leeen zijn er gisterfen wven ons land vei cheidene losgeWgen kabelballMis waargenomen ar Stockholms Tdingen Wt is niet minder dan een zwerm gwslagen Engelsche versperringsWJlons door den sterken wind over gjWen Zuidwest Zwed n gedreven e baUons richiten door hun kabels iNote schade aan de bovengrondsche spoorwewterkstroomgeleidingen j waaido H niet aUeen ondep ingen in den strowitoevoer maar vertraging in liet tteinvericeer vrar ïaakt went O a ia dt hoofdstroom geleiding van de rivier de Lagan op verscheidene punten gebroken en de Zuid Zweedsche electriciteitsmaatschappü heeft een groote colonne arbeiders uitgezonden om de schade te herstellen Op enkele plaatsen hebben de sleepkabels van de versperringsballons omheiningen van prikkeldraad meegenomen die dan in de electrische leidingen bleven hangen In omstreeks tien Zuid Zweedsche steden zün herhaaldelijk storingen in de stroomvoorziening opgetreden Te Gotenburg werd zelfs het tramverkeer gestagneerd Uit Malmoe wordt gemeld dat de trein uit Gotenburg die des avonds om acht uur moest aankomen te middernacht nog niet binnen was Het zelfde blad verneemt uit Denemarken dat de afgedreven Engelsche versperringsballons ook daar groote schade veroorzaakt hebben Gisteren heeft men boveh Jutland 3S tot 40 Engel he versperringsbaJlons gezien die over Fuenen en Seeland verder dreven De lange staalkabels die aan de ballons bevestigd zijn hebben op vele plaatsen electrische leidingen en telefoondraden vernield en hier en daar gebouwen beschadigd Zeven ballons zijn neergeschoten Nachtelijke Duitsche aanvallen Vannacht hebben de sirenes in Londen weer herhaaldelijk voor aanvallende Duitsche gevechtsvliegtuigen gewaarschuwd die hun bomr onlast met goed resultaat in alle belangrijke militaire doelen uitwierpen In het havengebied ontstonden nieuwe groote branden o a in Victoria de Londonen de West India docks anden ontstonden voorts in Bowstation en op het verkeersknooppunt van ThurAenroad Bü Gravesend en Tilbury werden eenige vliegtuigen op den beganen grond vernield De Londensche pers tegen de schuilkelderpolitiek De Britsche pers heeft en scherpe polemiek ingezet tegen d f schuilkelderpolitiek van den mii ter an Binnenlandsch Zaken Sir John Anderson Anderson had in een persgesprek met de 0mly M il verklajatf dat het geen zin had thans diepgelegen grtiote schuilkelders te bouwen want dat zou t4s veel tijd ei iehen en veel meer bouwmateriaal dan voor het oogenblik hoe dan ook te vwrkrögen is De minister Mde in piasrts daarvan voor dat men rich met de klei schuilplaatsen zou vergenoegen die men in Engeland ntar hem genoemd heeft en die in het at End van Londen volstrekt te kort i hoten zijn In een hoofdartikel bep 4 ite Daily Mail zyn standpunt £ n d e aangelegenheid Het blad valt Anderson scherp aan en verklaart dat al de Londenaars den nacht zouden motten doorbrengen in deze kleine schuflpiaatson die grootendeels slechts van gegolfd plaatyzer vervaardigd zijD er meer Engelschen aan longontstek lg zoundfn sterven dan aan de Duij Kh bommen ten offer vallen Bet bind eischt dat alel kelders ter beschikkkit van het publiek gesteld Vorden Öi dtat er terstond diepgelegen welbescttemide warme schuilkelders gebóuwcT worden De meeste andere Londensche ki i ten hebben zich bU dezen eisch aangesloten en eveneens scherpe aanvallen op Anderson gediaan Engelsche berichten over talrijke Duitsche bommen Naar uit Reuterberichten van hedenmorgen blijkt is het gdbied van Londen in den afgeloopen nacht weer het doel van Duitsche luchtaanvaïlen geweest Reuter spreekt Van een snelle opeenvolging van de aanvallen en het uitwerpen van talrijke licht ontplofbare bommen Naar Reuter voorts toegeeft is wear een reeks industrieele objectMi die dehalve voor de oorlogseconomie van belang zijn in den aanval betrokken Zelfs wordt de vrees uitgesproken dat het aantal slachtoffers grooter is dan in de laatste nachten Uil een ander Reuterbéricht blÖfct aldus het D N B hoe weinig het vuur van het Engelsche luchtafweergeschut in staat is om de Duitsche aanvallen doeltreffend af te slaan Hierin wwdt nl gezegd dat s nachts een stad ta de NoordwcstKust tot dusverre haar hevigsten luchtaanval ondanks intensief vuur van het luchtafweergeschut beleefd heeft Aanhoudend luchtalarm Vanocbtea4Je 8 IS uur is te LoDden het eerste luchtalarm gemaakt Het tweede luchtalarm is vanmorgen om 9 20 uur gegeven het derde om 10 38 Naar de Londensche radio bekend maakt heeft het gebied van Londen van gisteravond acht uur tot vanmorgen zes uur luchtalarm gehad è H tHM iaoH Zoa op 7J0 onder 19 47 Maan op 20 27 Mder 9 0S Men is verpl ai te verdaiitereo van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voniaigen moeten nnr na zonsondergang ontstoken worden I DE VLOOT Engdands laatste reserve Het Kanaal geheel onder Duitscl controle Door Admiraal G VON SCHOÜLTZ Zal d vloot xl aan lueht aauivaUea dunreii wagen E verovering van West Europa heeft Duitschland in het bezit gesteld van de voornaamste plaatsen vanwaar uit Engeland met succes kon worden aangevallen Dergelijke punten ontbraken Duitschland in den wereldoorlog die daardoor met Duitschlands nederlaag eindigde Maar niet in den wereldoorlog doch reeds vele eeuwen vroeger hebben zich m het Engelsche Kanaal juist de voornaamste gebeurtenissen m den zeeoorlog afgespeeld die aan de verheffing van Groot Brittannië tot wereldrijk voorafgingen Hoezeer de wereldheerschappij en de beheersching der zeeën onafscheidelijk waren van elkaar blijkt wel uit de woorden van den Engelschen zeevaarder Raleigh Dezp woorden en de gedachte die er in opgesloten lag hebben in de geschiedenis der ontwikkelmg van het kleine eilandenryk haar bevestiging gevonden Zeehecr t happij en zeeverkeer hebben uit Engeland den heer der wereld gemaakt en het oorlogstooneel waarop Engeland z n groote veroveringen heeft bevochten was voor het gj otste deel het Engelsche Kanaal aan welks anderen oever Nederland België en Frankrijk liggen Deze wateren zun thans het voornaamste tooneel geworden waarop zich de zeeoorlog tusschen Engeland en Duitschland afspeelt Londen vormt het hart vaa Engeland De door Duitschland gevolgde aanvalsmethoden juist in deze smalle wateren van het Kanaal zyn buitengewoon effectief Hiervoor gebruikt Dutischland uitsluitend kleinere schepen zobals torpedojagers duik en snelbooten mijnenleggers en kustbatterijen en last not least zijn luchtvloot die tegenwoordig bü eiken oorlog de hoofdrol speelt Wat men tot dusver met deze vloot en luchtvloot heeft bereikt is alleen mogelyk gebleken omdat het Engelsche Kanaal zoo smal is over een uitgestrektheid van 500 kilometer bedraagt zyn breedte nauwelijlcs 100 kilometer en omdat de Duitschers aan zyn kusten verschillende sterk bevestigde steunpunten bezitten als Calais Cherbourg Duinkerken Oostende enz Daartegenover aan de andere zijde van het Ka iaal liggen de Engel sche havens en eenigszins Noordelijker de monding van de Theems en Londen welks haven alleen reeds 40 tot 50 van Engelands n en uitvoer verwerkt D in vredestijd Zonder deze havens kan Engeland het ook nu allerminst stellen en daarom is het genoodzaakt de gevaren van d en oorlog te trotseeren en te trachten voortdurend een groot deel van zyn scheepvaart door het Kanaal te loodsen De koopvaarders varen natuurlyk in convooi doch ook de sterkste bewaking is dikwyls niet voldoen de zeoals u4t de voorvallen van deh laatsten tüd blijkt om de Duitsche aanvallen te weerstaan De Engelschen leggen natuurlijk mynenvelden aan doch deze warden in een oogwenk opgerumid door de Duitsche kustbatteryen de duikbooten gaan er onder door en de vliegtuigen vliegen er oVer heen Nu blyft alléén nog de Engelsche slagvloot deze zou misschien nog hulp kunnen brengen als zy zich in de smalle wateren van het Kanaal waagde Dat doet zij echter niet Het risico is te groot zooals de nauwel ks onder cyfers te brengen verliezen van de Engelsche vloot bij de ontruiming van Duinkerken bewezen hebben Reeds toenmaals was een aanvang gemaakt met de verovering van de kusten van het Kanaal Thans zijn de steunpunten die zy daar hebben gevonden door de Duitschers in orde gebracht en verder ontwikkeld zoodat eiken dag het van dien kant dreigende gevaar toeneemt Dè irtoot b Eagdandb reserre Zijn slagvloot wenscht Engeland thans echter nog meer dan dit het geval was in den wereldoorlog gereed te houden ingeval een directe aanval op het moederland wordt gewaagd Deze vloot is JEngelands Jlaatste reserve die slechts in den uitentten nood door het Koninkrijk in het vuur wordt geworpen Doch is het dan niet te laat Zullen da groote betrekkelijk zwaar manoeuvreerbare schepen ten offer vallen aan de Stuka s dUikbopten en snelbooten die al dien tyd in het Kanaal op de loer hebben gelegen Daar bij komt nog het succes van de Duitsche blokkade Men moet reeds rekenen met het geheele verlies of althans het verlies van het grootste deel van de Engelsche koopvaardijvloot wat er nog van overgebleven is is niet voldoende voor de instandhouding van het zeeverkeer en men vraagt zich af wanneer Duitschland nu eens zal ophouden met zijn oorlog in het klem en wanneer men een aanvang zal maken met den grooten aanval op Engeland Natuurlijk valt het niet te ontkennen dat Duitschland kelfs wanneer men de geheele Italiaansehe vloot er nog by telt verre in de minderheid is wanneer het zich met de Engelsche vloot zou moeten meten tfots de z are ver liezen welke deze laatste heeft geleden Doch op deze bemerkingen kan men antwoorden ondanks haar numerieke zwakte heeft de Duitsche marine van het begin af de leiding in handen genomen en zich met succes gekweten van groote takefl zooals in Noorwegen Het is volkomen duidelijk dat Duitschland ook in de beslissende eindphase juist datgene zal doen wat met het oog op de tegenwoordige machtsverhoudingen het voorzichtigste en het verstandigste is en in militairen zin het meest juiste Ook de tegenwoordige oorlogvoering kan evengoed de noodzakelyke voorbereiding zyn voor een grooten aanval die dan met verrassen de snelheid wordt uitgevoerd wanneer hij het minst wordt verwacht als zelfstandige zeestrategie die te zamen met de voortgezette succesvolle werkzaamheid der duikbooten en de luchtstrydmachi den tegenstander op de knieën dwingt BÜITENUND ENGELAND EI ELAND TRACHT VRACHTSCHEPEN TE KOOPEN Uit betrouwbare bron verluidt aldus eea bericht uit New York dat een Britsche aankoopcommissie in de Vereenigde Staten vele vrachtschepen van ongeveer 8000 ton tracht te koopeo Volgens Associated Press wordt dé groeiende Engelsche belangstelling voor Amerikaanache sche psruiinte veritlnard éoat de T usachtiw sohet Sverli zen die Engeland door de laatste Duitsdie luchtaanvallen heeft vdedsa